Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 306 : Nguy cơ

    trước sau   
"Hay làqmkb Ngũvldd muộyzeai đtnshãqmkbbihro tin cho đtnshsoosi phưalpdơooxcng nêoooln ngưalpdfutxi trưalpdkrlgc đtnshóyfyq đtnshãqmkb chạmgkdy mấdipct, hoặzcfkc giảlvehyfyqalpdu đtnshvwkajtkr?" Trung niêoooln nữsoos tửjtkr lộyzea ra vẻicax lo lắnphkng.

"Khôcezlng, nếltvbu đtnshsoosi phưalpdơooxcng thựalpdc đtnshãqmkb đtnshzcfkt bẫzemty từvwka trưalpdkrlgc thìjtkr khi chúsoosng vừvwkaa mớkrlgi đtnshếltvbn, chúsoosng đtnshãqmkb phábihrt đtnshyzeang rồvwkai. Lúsoosc đtnshóyfyq chúsoosng ta vẫzemtn chưalpda hềuubiyfyq phòdampng bịalpdjtkr."

qmkbn Lậrmmdp lắnphkc đtnshsqyou phủnnxg đtnshalpdnh.

Nhữsoosng ngưalpdfutxi khábihrc nghe Hàqmkbn Lậrmmdp nóyfyqi vậrmmdy, khôcezlng khỏlacmi thởmgkd phàqmkbo nhẹvtqs nhõpxszm, nhưalpdng vẫzemtn khôcezlng khỏlacmi quay ra nhìjtkrn bốsoosn phíkctra. Quảlveh nhiêoooln khôcezlng hềuubiyfyqjtkr khábihrc thưalpdfutxng phábihrt sinh.

"Tiềuubin bốsoosi, vậrmmdy phảlvehi làqmkbm sao bâvwkay giờfutx? Nêoooln rúsoost lui hay đtnshnphki ngàqmkby khábihrc rồvwkai hàqmkbnh đtnshyzeang?"

qmkbo Nhịalpd do dựalpd hỏlacmi.


"Trưalpdkrlgc tiêoooln phảlvehi tìjtkrm Vưalpdơooxcng tổalpdng quảlvehn đtnshzemt hạmgkd thủnnxg! Nếltvbu hắnphkn khôcezlng cóyfyq đtnshóyfyq, vậrmmdy hủnnxgy hếltvbt mọjrsfi hàqmkbnh đtnshyzeang, lậrmmdp tứyfyqc rúsoost lui."

qmkbn Lậrmmdp lạmgkdnh lùigjbng nóyfyqi.

Nghe Hàqmkbn Lậrmmdp nóyfyqi vậrmmdy, Môcezlng Sơooxcn tứyfyq hữsoosu nhìjtkrn nhau, cùigjbng yêoooln lặzcfkng gậrmmdt đtnshsqyou.

qmkbn Lậrmmdp phóyfyqng phábihrp quyếltvbt thu lạmgkdi kếltvbt giớkrlgi, dẫzemtn đtnshsqyou đtnshyzeat nhậrmmdp vềuubi phíkctra khábihrc củnnxga Vưalpdơooxcng phủnnxg. Nhữsoosng ngưalpdfutxi khábihrc theo sábihrt sau đtnshóyfyq.

Chỗalpdmgkd củnnxga Vưalpdơooxcng tổalpdng quảlvehn mặzcfkc dùigjb khôcezlng phảlvehi làqmkb lầsqyou cábihrc nhưalpd củnnxga tiểzemtu vưalpdơooxcng gia, nhưalpdng cũvlddng đtnshyzeac chiếltvbm mộyzeat tiểzemtu việdvaan.

Khi đtnshábihrm ngưalpdfutxi Hàqmkbn Lậrmmdp tớkrlgi gầsqyon, khôcezlng ngờfutx thấdipcy trong phòdampng cóyfyq chúsoost le lóyfyqi ábihrnh đtnshèuubin, dưalpdfutxng nhưalpd ngưalpdfutxi trong đtnshóyfyq vẫzemtn chưalpda đtnshi ngủnnxg.

qmkbn Lậrmmdp tíkctrnh toábihrn mộyzeat chúsoost, xem ra lầsqyon nàqmkby sẽzspd khôcezlng thấdipct bạmgkdi.

Nghĩzoqw tớkrlgi đtnshâvwkay, Hàqmkbn Lậrmmdp ra hiệdvaau mọjrsfi ngưalpdfutxi cẩnphkn thậrmmdn, lậrmmdp tứyfyqc vậrmmdn dụtnshng phábihrp quyếltvbt che giấdipcu khíkctr tứyfyqc vôcezl danh mớkrlgi họjrsfc đtnshưalpdnphkc, linh khíkctr trêoooln ngưalpdfutxi lậrmmdp tứyfyqc tiêooolu tan, liềuubin trởmgkdoooln giốsoosng nhưalpd mộyzeat phàqmkbm nhâvwkan bìjtkrnh thưalpdfutxng.

Tiếltvbp đtnshóyfyqqmkbn Lậrmmdp lắnphkc mìjtkrnh vàqmkbi cábihri, đtnshyzeat nhiêoooln xuấdipct hiệdvaan bêoooln tưalpdfutxng căpxszn phòdampng vẫzemtn sábihrng đtnshèuubin kia, dábihrn lỗalpd tai vàqmkbo nghe.

Bởmgkdi vìjtkr lầsqyon đtnshóyfyqalpdơooxcng tổalpdng quảlvehn đtnshãqmkb khiếltvbn Hàqmkbn Lậrmmdp cóyfyq cảlvehm giábihrc cựalpdc kỳalpd quỷdipc dịalpdoooln hắnphkn khôcezlng dábihrm liềuubiu lĩzoqwnh phóyfyqng thầsqyon thứyfyqc thábihrm thíkctrnh tìjtkrnh hìjtkrnh trong phòdampng, sợnphk bịalpd đtnshsoosi phưalpdơooxcng phábihrt hiệdvaan.

qmkbn Lậrmmdp nghe ngóyfyqng mộyzeat hồvwkai, sắnphkc mặzcfkt biếltvbn đtnshalpdi, lậrmmdp tứyfyqc nấdipcp sau mộyzeat cábihri câvwkay rấdipct lớkrlgn.

Việdvaac nàqmkby khiếltvbn Môcezlng Sơooxcn tứyfyq hữsoosu đtnshang chăpxszm chúsoos nhìjtkrn cảlvehm thấdipcy ngạmgkdc nhiêoooln, nhưalpdng lậrmmdp tứyfyqc bêoooln tai vang lêoooln thanh âvwkam củnnxga Hàqmkbn Lậrmmdp:

"Cẩnphkn thậrmmdn mộyzeat chúsoost, tiểzemtu vưalpdơooxcng gia cũvlddng ởmgkd trong phòdampng. Mọjrsfi ngưalpdfutxi cứyfyq thếltvb phốsoosi hợnphkp hàqmkbnh sựalpd."


Lờfutxi nàqmkby lậrmmdp tứyfyqc làqmkbm mấdipcy ngưalpdfutxi rùigjbng mìjtkrnh, khôcezlng hẹvtqsn màqmkbigjbng níkctrn thởmgkd, cẩnphkn thậrmmdn nhìjtkrn vềuubi cửjtkra phòdampng, khôcezlng dábihrm phábihrt ra chúsoost tiếltvbng đtnshyzeang nàqmkbo.

"Kẹvtqst" mộyzeat tiếltvbng, cábihrnh cửjtkra mởmgkd. Mộyzeat thanh niêoooln mặzcfkc chiếltvbc ábihro màqmkbu xanh nhạmgkdt đtnshi ra, đtnshúsoosng làqmkb tiểzemtu vưalpdơooxcng gia củnnxga Hinh vưalpdơooxcng phủnnxg.

Chỉsqyo thấdipcy hắnphkn sau khi quay đtnshsqyou nóyfyqi nhỏlacm vớkrlgi ngưalpdfutxi trong phòdampng vàqmkbi câvwkau, liềuubin đtnshi vàqmkbo trong việdvaan. Cửjtkra phòdampng liềuubin đtnshóyfyqng lạmgkdi.

Sau đtnshóyfyq, ábihrnh sábihrng trong phòdampng nhábihry lêoooln vàqmkbi cábihri rồvwkai tắnphkt hếltvbt. Cóyfyq vẻicax nhưalpd ngưalpdfutxi trong phòdampng đtnshang đtnshalpdnh đtnshi ngủnnxg.

Mặzcfkt Hàqmkbn Lậrmmdp vẫzemtn khôcezlng đtnshalpdi, chăpxszm chúsoos nhìjtkrn từvwkang cửjtkr đtnshyzeang củnnxga đtnshsoosi phưalpdơooxcng. Đzcfkiềuubiu khiếltvbn hắnphkn buồvwkan bựalpdc chíkctrnh làqmkb khôcezlng nhìjtkrn ra đtnshưalpdnphkc chúsoost phábihrp lựalpdc nàqmkbo tồvwkan tạmgkdi trêoooln ngưalpdfutxi đtnshsoosi phưalpdơooxcng. Nhưalpdng sau khi xuấdipct hiệdvaan liềuubin gâvwkay cho mìjtkrnh cảlvehm giábihrc nguy hiểzemtm rấdipct rõpxszqmkbng, vậrmmdy hẳtezcn phảlvehi làqmkb đtnshdvaa tửjtkr củnnxga Hắnphkc Sábihrt giábihro.

yfyq lẽzspd bởmgkdi vìjtkr vẫzemtn còdampn trong phủnnxg củnnxga mìjtkrnh nêoooln vịalpd tiểzemtu vưalpdơooxcng gia thựalpdc khôcezlng vộyzeai vãqmkb trởmgkd vềuubiqmkb lữsoosng thữsoosng đtnshi nhưalpd ngưalpdfutxi thưalpdfutxng, ngẩnphkng nhìjtkrn trăpxszng sábihrng trêoooln trờfutxi, đtnshyzeat nhiêoooln híkctrt mộyzeat hơooxci.

Sau đtnshóyfyq, hắnphkn chầsqyom chậrmmdm quay lạmgkdi, vẻicax mặzcfkt lo âvwkau, dábihrng vẻicaxalpdfutxng nhưalpd đtnshang gặzcfkp vấdipcn đtnshuubijtkr rấdipct khóyfyq khăpxszn, xem ra trong chốsoosc lábihrt chưalpda thểzemt rờfutxi đtnshi. Đzcfkiềuubiu nàqmkby khiếltvbn cho Môcezlng Sơooxcn tứyfyq hữsoosu chẳtezcng biếltvbt làqmkbm thếltvbqmkbo.

Hiệdvaan giờfutxqmkb ra tay thìjtkr hiểzemtn nhiêoooln làqmkb khôcezlng đtnshưalpdnphkc, bởmgkdjtkr vịalpdalpdơooxcng tổalpdng quảlvehn ởmgkd trong phòdampng bêoooln cạmgkdnh, mộyzeat khi đtnshábihrnh nhau sẽzspdqmkbm hắnphkn thứyfyqc tỉsqyonh. Đzcfkếltvbn lúsoosc đtnshóyfyq sẽzspdqmkb phiềuubin toábihri lớkrlgn.

Phưalpdơooxcng phábihrp tốsoost nhấdipct đtnshưalpdơooxcng nhiêoooln làqmkb chờfutx tiểzemtu Vưalpdơooxcng gia trởmgkd vềuubi chỗalpdmgkd rồvwkai mớkrlgi tấdipcn côcezlng.

vlddng may mấdipcy ngưalpdfutxi tu tiêoooln nàqmkby đtnshuubiu cóyfyqkctrnh kiêoooln nhẫzemtn, vẫzemtn ẩnphkn thâvwkan cựalpdc kỳalpd cẩnphkn thậrmmdn, thủnnxgy chung khôcezlng hềuubi lộyzea ra sơooxc hởmgkdqmkbo.

Khoảlvehng mộyzeat mộyzeat lúsoosc sau, vịalpd tiểzemtu vưalpdơooxcng gia nàqmkby rốsoost cuộyzeac cũvlddng dừvwkang bưalpdkrlgc, đtnshi ra khỏlacmi sâvwkan.

Đzcfkiềuubiu nàqmkby khiếltvbn nhữsoosng ngưalpdfutxi đtnshang mai phụtnshc trởmgkdoooln vui mừvwkang.

Nhưalpdng màqmkb cảlvehnh tiếltvbp theo lạmgkdi khiếltvbn họjrsf cảlvehm thấdipcy ngạmgkdc nhiêoooln, đtnshvwkang thờfutxi cũvlddng lậrmmdp tứyfyqc lửjtkra giậrmmdn ngúsoost trờfutxi.


Chỉsqyo thấdipcy tiểzemtu vưalpdơooxcng gia khi vừvwkaa mớkrlgi ra khỏlacmi cửjtkra việdvaan thìjtkr đtnshyzeat nhiêoooln nhưalpdqmkbm ảlveho thuậrmmdt, chẳtezcng biếltvbt từvwka đtnshâvwkau lấdipcy ra mộyzeat bộyzea quầsqyon ábihro, thay đtnshalpdi rấdipct nhanh, chỉsqyo trong chớkrlgp mắnphkt đtnshãqmkb biếltvbn thàqmkbnh mộyzeat ngưalpdfutxi bịalpdt mặzcfkt toàqmkbn thâvwkan đtnshlacm nhưalpdbihru. Đzcfkúsoosng làqmkb bộyzeabihrng củnnxga kẻicax đtnshãqmkb đtnshiềuubiu đtnshyzeang bọjrsfn họjrsf truy giếltvbt Hàqmkbn Lậrmmdp.

Mấdipcy lãqmkbo giảlveh lửjtkra giậrmmdn bừvwkang bừvwkang, nhưalpdng cũvlddng biếltvbt tìjtkrnh thếltvb quan trọjrsfng, cốsoosnnxgn khôcezlng đtnshzemt rốsoosi loạmgkdn. Đzcfkếltvbn giờfutx, mấdipcy ngưalpdfutxi bọjrsfn họjrsf mớkrlgi thựalpdc sựalpd tin lờfutxi Hàqmkbn Lậrmmdp, biếltvbt mìjtkrnh khôcezlng tìjtkrm nhầsqyom mụtnshc tiêooolu.

Tiểzemtu vưalpdơooxcng gia vừvwkaa đtnshalpdi trang phụtnshc, toàqmkbn thâvwkan đtnshuubiu phábihrt ra sábihrt khíkctr nhàqmkbn nhạmgkdt vàqmkb phábihrp lựalpdc dao đtnshyzeang khôcezlng hềuubinnxgm, cóyfyq vẻicax đtnshãqmkb tớkrlgi Luyệdvaan khíkctr kỳalpd tầsqyong 11. Hắnphkn khôcezlng trởmgkd vềuubi chỗalpdmgkd củnnxga mìjtkrnh màqmkb tung lêoooln khôcezlng trung mộyzeat phábihrp khíkctrqmkbu đtnshlacmjtkrnh dábihrng thon dàqmkbi, tiếltvbp đtnshóyfyq ngựalpd phábihrp khíkctr bay đtnshi.

Thấdipcy vậrmmdy, Hàqmkbn Lậrmmdp mắnphkt lóyfyqe hàqmkbn quang, lậrmmdp tứyfyqc truyềuubin âvwkam cho bốsoosn ngưalpdfutxi:

zcfkuổalpdi theo hắnphkn, bấdipct kểzemt hắnphkn đtnshi tớkrlgi đtnshâvwkau, cứyfyq đtnshi đtnshưalpdnphkc nửjtkra đtnshưalpdfutxng làqmkbyfyqm."

Nghe Hàqmkbn Lậrmmdp phâvwkan phóyfyq, Môcezlng Sơooxcn tứyfyq hữsoosu khôcezlng chầsqyon chờfutx, vộyzeai vàqmkbng ngựalpd khíkctr đtnshuổalpdi theo.

dampn mộyzeat mìjtkrnh Hàqmkbn Lậrmmdp cốsoosjtkrnh ởmgkd lạmgkdi chờfutx mộyzeat chúsoost đtnshzemt giábihrm thịalpdalpdơooxcng tổalpdng quảlvehn.

Thấdipcy trong phòdampng khôcezlng cóyfyqjtkr khábihrc lạmgkd, do dựalpd mộyzeat chúsoost, hắnphkn cẩnphkn thậrmmdn phóyfyqng Thầsqyon Phong Chu bay đtnshuổalpdi theo.

Tốsoosc đtnshyzea Thầsqyon Phong Chu củnnxga Hàqmkbn Lậrmmdp thìjtkr mấdipcy phábihrp khíkctr củnnxga Môcezlng Sơooxcn tứyfyq hữsoosu sao cóyfyq thểzemt so sábihrnh đtnshưalpdnphkc. Mộyzeat lábihrt sau, Hàqmkbn Lậrmmdp theo dấdipcu hiệdvaau linh khíkctr bọjrsfn họjrsfalpdu lạmgkdi, đtnshuổalpdi tớkrlgi mộyzeat tòdampa miếltvbu hoang ởmgkd phíkctra ngoàqmkbi kinh thàqmkbnh.

cezlng Sơooxcn tứyfyq hữsoosu đtnshang ởmgkd giữsoosa khôcezlng trung, mặzcfkt màqmkby bụtnshi bặzcfkm, cóyfyq chúsoost sốsoost ruộyzeat bay vòdampng quanh, bộyzeabihrng do dựalpd khôcezlng quyếltvbt, thấdipcy Hàqmkbn Lậrmmdp lậrmmdp tứyfyqc kinh hỉsqyo tớkrlgi đtnshóyfyqn.

"Tìjtkrnh hìjtkrnh sao rồvwkai?"qmkbn Lậrmmdp nhíkctru màqmkby, chậrmmdm rãqmkbi hỏlacmi.

"Chúsoosng ta đtnshuổalpdi tớkrlgi đtnshâvwkay, vừvwkaa đtnshalpdnh đtnshyzeang thủnnxg thìjtkr tiểzemtu tửjtkr tinh quábihri nàqmkby chẳtezcng hiểzemtu cóyfyq phảlvehi làqmkb phábihrt hiệdvaan đtnshưalpdnphkc chúsoosng ta hay khôcezlng, đtnshyzeat nhiêoooln tiếltvbn vàqmkbo tòdampa miếltvbu đtnshalpdbihrt nàqmkby. Nhưalpdng tòdampa miếltvbu nàqmkby cóyfyq vẻicax lạmgkdi bịalpd ngưalpdfutxi ta thiếltvbt lậrmmdp cấdipcm chếltvb, cóyfyq trậrmmdn phábihrp bảlveho vệdvaa. Chúsoosng ta cưalpdfutxng hàqmkbnh xôcezlng vàqmkbo, kếltvbt quảlvehqmkb khôcezlng đtnshưalpdnphkc, lậrmmdp tứyfyqc trởmgkd ra, khôcezlng dábihrm tiếltvbp tụtnshc nữsoosa, sợnphkoooln trong cóyfyq mai phụtnshc."qmkbo giảlveh mặzcfkt đtnshen thấdipcy Hàqmkbn Lậrmmdp khôcezlng hàqmkbi lòdampng, vộyzeai bưalpdkrlgc lêoooln giảlvehi thíkctrch.

"Trậrmmdn phábihrp?"qmkbn Lậrmmdp nghe thấdipcy vậrmmdy liềuubin cảlvehm thấdipcy đtnshau đtnshsqyou.


Đzcfksoosi vớkrlgi trậrmmdn phábihrp, Hàqmkbn Lậrmmdp chẳtezcng hềuubi tinh thôcezlng, nhưalpdng trưalpdkrlgc mặzcfkt nhữsoosng ngưalpdfutxi nàqmkby, hắnphkn vẫzemtn đtnshiềuubim đtnshmgkdm nóyfyqi:

"Trưalpdkrlgc tiêoooln đtnshzemt ta xem thửjtkr mộyzeat chúsoost đtnshãqmkb!"yfyqi xong, hắnphkn liềuubin mởmgkd Thiêoooln Nhãqmkbn thuậrmmdt cẩnphkn thậrmmdn nhìjtkrn xuốsoosng.

Quảlveh nhiêoooln, bốsoosn phíkctra quanh miếltvbu tràqmkbn ngậrmmdp linh khíkctr dao đtnshyzeang mộyzeat cábihrch dịalpd thưalpdfutxng. Nhưalpdng khi Hàqmkbn Lậrmmdp nhìjtkrn rõpxszqmkbng, liềuubin thởmgkd phàqmkbo nhẹvtqs nhõpxszm.

Đzcfkâvwkay chíkctrnh làqmkb mộyzeat cábihri Lạmgkdc Thạmgkdch trậrmmdn cựalpdc kỳalpd đtnshơooxcn giảlvehn màqmkb thôcezli, làqmkb mộyzeat trong nhữsoosng trậrmmdn phábihrp Thổalpd thuộyzeac tíkctrnh đtnshơooxcn giảlvehn nhấdipct. Mặzcfkc dùigjb khóyfyq khăpxszn đtnshsoosi vớkrlgi cábihrc tu sĩzoqw hoặzcfkc tábihrn tu Luyệdvaan Khíkctr Kỳalpd, nhưalpdng đtnshsoosi vớkrlgi Hàqmkbn Lậrmmdp, dùigjb khôcezlng biếltvbt cụtnsh thểzemt phưalpdơooxcng phábihrp giảlvehi trậrmmdn, nhưalpdng trậrmmdn phábihrp cấdipcp bậrmmdc quábihr thấdipcp, chỉsqyo cầsqyon dùigjbng sứyfyqc mạmgkdnh làqmkbyfyq thểzemt dễdampqmkbng phábihr giảlvehi.

Nghĩzoqw tớkrlgi đtnshâvwkay, Hàqmkbn Lậrmmdp khôcezlng nóyfyqi lờfutxi nàqmkbo, cho tay vàqmkbo túsoosi trữsoos vậrmmdt, sau đtnshóyfyq hai tay cùigjbng vung ra. Nhấdipct thờfutxi bốsoosn khôcezli lỗalpdi (con rốsoosi) to lớkrlgn xuấdipct hiệdvaan trưalpdkrlgc mắnphkt mọjrsfi ngưalpdfutxi. Đzcfkiềuubiu nàqmkby khiếltvbn mấdipcy ngưalpdfutxi kia đtnshãqmkb nếltvbm mùigjbi đtnshau khổalpd do khôcezli lỗalpdi củnnxga Hàqmkbn Lậrmmdp gâvwkay ra lậrmmdp tứyfyqc lùigjbi lạmgkdi mấdipcy bưalpdkrlgc theo bảlvehn năpxszng.

qmkbn Lậrmmdp cũvlddng khôcezlng đtnshzemt ýdamp đtnshếltvbn dábihrng vẻicax kinh sợnphk củnnxga mấdipcy ngưalpdfutxi bọjrsfn họjrsf, đtnshiềuubiu khiếltvbn mấdipcy khôcezli lỗalpdi nàqmkby đtnshvwkang thờfutxi hábihr miệdvaang bắnphkn ra mấdipcy cộyzeat sábihrng rấdipct lớkrlgn to nhưalpd miệdvaang bábihrt, phóyfyqng thẳtezcng vềuubi phíkctra miếltvbu hoang.

Vừvwkaa thấdipcy cộyzeat sábihrng sắnphkp sửjtkra đtnshâvwkam vàqmkbo miếltvbu, trêoooln bầsqyou trờfutxi đtnshyzeat nhiêoooln hiệdvaan ra mộyzeat tầsqyong hàqmkbo quang hìjtkrnh nửjtkra vòdampm tròdampn rấdipct lớkrlgn, tảlvehn ra ábihrnh sábihrng màqmkbu vàqmkbng nhạmgkdt, bao phủnnxg hoàqmkbn toàqmkbn miếltvbu nhỏlacm.

Cộyzeat sábihrng vừvwkaa lúsoosc kíkctrch trúsoosng lêoooln màqmkbn hàqmkbo quang.

Nhấdipct thờfutxi màqmkbn hàqmkbo quang màqmkbu vàqmkbng rung lêoooln nhưalpdyfyqng cuộyzean, bắnphkt đtnshsqyou trởmgkdoooln run rẩnphky, kiêoooln cưalpdfutxng chốsoosng lạmgkdi côcezlng kíkctrch củnnxga cộyzeat sábihrng.

Đzcfkúsoosng lúsoosc nàqmkby, Hàqmkbn Lậrmmdp khôcezlng hềuubi do dựalpd giưalpdơooxcng tay lêoooln, mộyzeat đtnshôcezli yzkh long đtnshoạmgkdt" bay ra, lậrmmdp tứyfyqc phóyfyqng to tớkrlgi cảlveh trưalpdnphkng, hung hăpxszng bay xuốsoosng phíkctra dưalpdkrlgi, cùigjbng kíkctrch phábihrqmkbo màqmkbn hàqmkbo quang.

Mộyzeat tràqmkbng âvwkam thanh vỡdamp tan thanh thúsoosy truyềuubin tớkrlgi, màqmkbn hàqmkbo quang rúsoost cuộyzeac khôcezlng chịalpdu nổalpdi côcezlng kíkctrch cưalpdfutxng đtnshmgkdi liêoooln tụtnshc nhưalpd vậrmmdy, hoàqmkbn toàqmkbn bịalpd phábihr hủnnxgy. "Lạmgkdc Thạmgkdch trậrmmdn" liềuubin tan thàqmkbnh mâvwkay khóyfyqi.

cezlng Sơooxcn tứyfyq hữsoosu thấdipcy vậrmmdy liềuubin híkctrt mộyzeat hơooxci lạmgkdnh.

yfyq thểzemt cậrmmdy mạmgkdnh phábihr vỡdamp trậrmmdn phábihrp nàqmkby biểzemtu hiệdvaan cho đtnshiềuubiu gìjtkr, bọjrsfn họjrsf khôcezlng thểzemt khôcezlng biếltvbt.

Đzcfkiềuubiu nàqmkby chứyfyqng tỏlacm thựalpdc lựalpdc củnnxga Hàqmkbn Lậrmmdp tốsoosi thiểzemtu cũvlddng phảlvehi mạmgkdnh hơooxcn cấdipcp bậrmmdc củnnxga trậrmmdn phábihrp bảlveho hộyzeaqmkby vàqmkbi lầsqyon. Nếltvbu khôcezlng, chỉsqyoqmkbcezlng kíkctrch bìjtkrnh thưalpdfutxng sẽzspd bịalpd nguyêoooln lýdamp cấdipcm chếltvb xảlveho diệdvaau củnnxga trậrmmdn phábihrp dễdampqmkbng phábihr giảlvehi. Màqmkb mấdipcy ngưalpdfutxi bọjrsfn họjrsf mớkrlgi rồvwkai đtnshãqmkb nếltvbm chúsoost đtnshau khổalpd củnnxga trậrmmdn phábihrp nàqmkby, đtnshuubiu khôcezlng khỏlacmi đtnshábihrnh giábihr Lạmgkdc Thạmgkdch trậrmmdn nàqmkby khábihr cao.

zcfki xuốsoosng, tuyệdvaat khôcezlng thểzemt đtnshzemt hắnphkn chạmgkdy trốsoosn!"qmkbn Lậrmmdp mặzcfkt lạmgkdnh nhưalpdpxszng, nóyfyqi.

soosc nàqmkby Môcezlng Sơooxcn tứyfyq hữsoosu đtnshuubiu đtnshãqmkbvwkam phụtnshc khẩnphku phụtnshc, bậrmmdt ngưalpdfutxi vọjrsft xuốsoosng.

Đzcfkúsoosng lúsoosc đtnshóyfyq, sau lưalpdng mấdipcy ngưalpdfutxi Hàqmkbn Lậrmmdp truyềuubin đtnshếltvbn tiếltvbng cưalpdfutxi mỉsqyoa.

"Cóyfyq phảlvehi tìjtkrm ta khôcezlng?" Miếltvbu nàqmkby làqmkbooxci bổalpdn giábihro ởmgkd tạmgkdm, hiệdvaan giờfutx khôcezlng cóyfyq ai ởmgkd trong đtnshóyfyq cảlveh.

Thanh âvwkam nàqmkby vừvwkaa tớkrlgi, Môcezlng Sơooxcn tứyfyq hữsoosu cảlveh kinh, thiếltvbu chúsoost nữsoosa rơooxci từvwka trêoooln phábihrp khíkctr xuốsoosng, vộyzeai vàqmkbng quay đtnshsqyou lạmgkdi nhìjtkrn, trong nhábihry mắnphkt mặzcfkt trởmgkdoooln khôcezlng còdampn chúsoost mábihru.

Chỉsqyo thấdipcy cábihrch khoảlvehng mưalpdfutxi trưalpdnphkng trêoooln bầsqyou trờfutxi phíkctra sau mấdipcy ngưalpdfutxi Hàqmkbn Lậrmmdp, vịalpd tiểzemtu vưalpdơooxcng tửjtkrqmkb bọjrsfn họjrsf đtnshang truy đtnshuổalpdi đtnshang đtnshyfyqng cùigjbng mộyzeat ngưalpdfutxi gầsqyoy gòdamp, ăpxszn mặzcfkc giốsoosng vớkrlgi hắnphkn. Bêoooln cạmgkdnh họjrsfdampn cóyfyqooxcn chụtnshc têoooln hắnphkc y che mặzcfkt, thoạmgkdt nhìjtkrn rấdipct giốsoosng vớkrlgi Môcezlng Sơooxcn tứyfyq hữsoosu trưalpdkrlgc kia, làqmkb ngoạmgkdi vi đtnshdvaa tửjtkr chịalpdu sựalpd khốsoosng chếltvb củnnxga Hắnphkc Sábihrt giábihro.

Nhưalpdng làqmkbm mọjrsfi ngưalpdfutxi chúsoos ýdamp nhấdipct chíkctrnh làqmkb mộyzeat gãqmkb đtnshmgkdi hábihrn to lớkrlgn cưalpdfutxng trábihrng, đtnshsqyou bóyfyqng lưalpddampng, khôcezlng cóyfyqcezlng màqmkby phíkctra sau tiểzemtu vưalpdơooxcng tửjtkr.

Hắnphkn cũvlddng mặzcfkc trang phụtnshc màqmkbu đtnshlacmbihru, nhưalpdng khôcezlng hềuubi che mặzcfkt màqmkb giưalpdơooxcng mắnphkt nhìjtkrn họjrsf tràqmkbn ngậrmmdp sábihrt khíkctr, lộyzea vẻicax hung sábihrt khábihrt mábihru.

Kẻicaxqmkby khôcezlng ngờfutxvlddng làqmkb tu sĩzoqw Trúsoosc Cơooxc kỳalpd nhưalpdqmkbn Lậrmmdp.

Thấdipcy tìjtkrnh cảlvehnh nàqmkby, Môcezlng Sơooxcn tứyfyq hữsoosu đtnshvwkang thờfutxi cóyfyq cảlvehm giábihrc cửjtkru tửjtkr nhấdipct sinh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.