Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 306 : Nguy cơ

    trước sau   
"Hay làbfej Ngũlqlq muộwtaii đoptuãgydcqglpo tin cho đoptuvshzi phưlsqhơsxazng nêvoyvn ngưlsqhgydci trưlsqhduppc đoptuóysgq đoptuãgydc chạlurky mấixjxt, hoặwsbxc giảnmztysgqlsqhu đoptuvalzscrb?" Trung niêvoyvn nữvshz tửvitm lộwtai ra vẻbixn lo lắvitmng.

"Khôwsbxng, nếddpeu đoptuvshzi phưlsqhơsxazng thựsxzpc đoptuãgydc đoptuwsbxt bẫplicy từqale trưlsqhduppc thìscrb khi chúhisjng vừqalea mớduppi đoptuếddpen, chúhisjng đoptuãgydc pháqglpt đoptuwtaing rồvalzi. Lúhisjc đoptuóysgq chúhisjng ta vẫplicn chưlsqha hềqthbysgq phòvwyrng bịlowpscrb."

bfejn Lậjlfap lắvitmc đoptukfdlu phủxwxv đoptulowpnh.

Nhữvshzng ngưlsqhgydci kháqglpc nghe Hàbfejn Lậjlfap nóysgqi vậjlfay, khôwsbxng khỏskbfi thởmsfp phàbfejo nhẹozsh nhõdiagm, nhưlsqhng vẫplicn khôwsbxng khỏskbfi quay ra nhìscrbn bốvshzn phívwyra. Quảnmzt nhiêvoyvn khôwsbxng hềqthbysgqscrb kháqglpc thưlsqhgydcng pháqglpt sinh.

"Tiềqthbn bốvshzi, vậjlfay phảnmzti làbfejm sao bâplicy giờgydc? Nêvoyvn rúhisjt lui hay đoptusrmli ngàbfejy kháqglpc rồvalzi hàbfejnh đoptuwtaing?"

gydco Nhịlowp do dựsxzp hỏskbfi.


"Trưlsqhduppc tiêvoyvn phảnmzti tìscrbm Vưlsqhơsxazng tổbzgkng quảnmztn đoptuelgv hạlurk thủxwxv! Nếddpeu hắvitmn khôwsbxng cóysgq đoptuóysgq, vậjlfay hủxwxvy hếddpet mọrgvli hàbfejnh đoptuwtaing, lậjlfap tứxbzsc rúhisjt lui."

bfejn Lậjlfap lạlurknh lùkzyhng nóysgqi.

Nghe Hàbfejn Lậjlfap nóysgqi vậjlfay, Môwsbxng Sơsxazn tứxbzs hữvshzu nhìscrbn nhau, cùkzyhng yêvoyvn lặwsbxng gậjlfat đoptukfdlu.

bfejn Lậjlfap phóysgqng pháqglpp quyếddpet thu lạlurki kếddpet giớduppi, dẫplicn đoptukfdlu đoptuwtait nhậjlfap vềqthb phívwyra kháqglpc củxwxva Vưlsqhơsxazng phủxwxv. Nhữvshzng ngưlsqhgydci kháqglpc theo sáqglpt sau đoptuóysgq.

Chỗsxzpmsfp củxwxva Vưlsqhơsxazng tổbzgkng quảnmztn mặwsbxc dùkzyh khôwsbxng phảnmzti làbfej lầkfdlu cáqglpc nhưlsqh củxwxva tiểelgvu vưlsqhơsxazng gia, nhưlsqhng cũlqlqng đoptuwtaic chiếddpem mộwtait tiểelgvu việqjjon.

Khi đoptuáqglpm ngưlsqhgydci Hàbfejn Lậjlfap tớduppi gầkfdln, khôwsbxng ngờgydc thấixjxy trong phòvwyrng cóysgq chúhisjt le lóysgqi áqglpnh đoptuècgign, dưlsqhgydcng nhưlsqh ngưlsqhgydci trong đoptuóysgq vẫplicn chưlsqha đoptui ngủxwxv.

bfejn Lậjlfap tívwyrnh toáqglpn mộwtait chúhisjt, xem ra lầkfdln nàbfejy sẽauol khôwsbxng thấixjxt bạlurki.

Nghĩcxrz tớduppi đoptuâplicy, Hàbfejn Lậjlfap ra hiệqjjou mọrgvli ngưlsqhgydci cẩlurkn thậjlfan, lậjlfap tứxbzsc vậjlfan dụlsqhng pháqglpp quyếddpet che giấixjxu khívwyr tứxbzsc vôwsbx danh mớduppi họrgvlc đoptuưlsqhsrmlc, linh khívwyr trêvoyvn ngưlsqhgydci lậjlfap tứxbzsc tiêvoyvu tan, liềqthbn trởmsfpvoyvn giốvshzng nhưlsqh mộwtait phàbfejm nhâplicn bìscrbnh thưlsqhgydcng.

Tiếddpep đoptuóysgqbfejn Lậjlfap lắvitmc mìscrbnh vàbfeji cáqglpi, đoptuwtait nhiêvoyvn xuấixjxt hiệqjjon bêvoyvn tưlsqhgydcng căhisjn phòvwyrng vẫplicn sáqglpng đoptuècgign kia, dáqglpn lỗsxzp tai vàbfejo nghe.

Bởmsfpi vìscrb lầkfdln đoptuóysgqlsqhơsxazng tổbzgkng quảnmztn đoptuãgydc khiếddpen Hàbfejn Lậjlfap cóysgq cảnmztm giáqglpc cựsxzpc kỳjwgg quỷkfdl dịlowpvoyvn hắvitmn khôwsbxng dáqglpm liềqthbu lĩcxrznh phóysgqng thầkfdln thứxbzsc tháqglpm thívwyrnh tìscrbnh hìscrbnh trong phòvwyrng, sợsrml bịlowp đoptuvshzi phưlsqhơsxazng pháqglpt hiệqjjon.

bfejn Lậjlfap nghe ngóysgqng mộwtait hồvalzi, sắvitmc mặwsbxt biếddpen đoptubzgki, lậjlfap tứxbzsc nấixjxp sau mộwtait cáqglpi câplicy rấixjxt lớduppn.

Việqjjoc nàbfejy khiếddpen Môwsbxng Sơsxazn tứxbzs hữvshzu đoptuang chăhisjm chúhisj nhìscrbn cảnmztm thấixjxy ngạlurkc nhiêvoyvn, nhưlsqhng lậjlfap tứxbzsc bêvoyvn tai vang lêvoyvn thanh âplicm củxwxva Hàbfejn Lậjlfap:

"Cẩlurkn thậjlfan mộwtait chúhisjt, tiểelgvu vưlsqhơsxazng gia cũlqlqng ởmsfp trong phòvwyrng. Mọrgvli ngưlsqhgydci cứxbzs thếddpe phốvshzi hợsrmlp hàbfejnh sựsxzp."


Lờgydci nàbfejy lậjlfap tứxbzsc làbfejm mấixjxy ngưlsqhgydci rùkzyhng mìscrbnh, khôwsbxng hẹozshn màbfejkzyhng nívwyrn thởmsfp, cẩlurkn thậjlfan nhìscrbn vềqthb cửvitma phòvwyrng, khôwsbxng dáqglpm pháqglpt ra chúhisjt tiếddpeng đoptuwtaing nàbfejo.

"Kẹozsht" mộwtait tiếddpeng, cáqglpnh cửvitma mởmsfp. Mộwtait thanh niêvoyvn mặwsbxc chiếddpec áqglpo màbfeju xanh nhạlurkt đoptui ra, đoptuúhisjng làbfej tiểelgvu vưlsqhơsxazng gia củxwxva Hinh vưlsqhơsxazng phủxwxv.

Chỉepir thấixjxy hắvitmn sau khi quay đoptukfdlu nóysgqi nhỏskbf vớduppi ngưlsqhgydci trong phòvwyrng vàbfeji câplicu, liềqthbn đoptui vàbfejo trong việqjjon. Cửvitma phòvwyrng liềqthbn đoptuóysgqng lạlurki.

Sau đoptuóysgq, áqglpnh sáqglpng trong phòvwyrng nháqglpy lêvoyvn vàbfeji cáqglpi rồvalzi tắvitmt hếddpet. Cóysgq vẻbixn nhưlsqh ngưlsqhgydci trong phòvwyrng đoptuang đoptulowpnh đoptui ngủxwxv.

Mặwsbxt Hàbfejn Lậjlfap vẫplicn khôwsbxng đoptubzgki, chăhisjm chúhisj nhìscrbn từqaleng cửvitm đoptuwtaing củxwxva đoptuvshzi phưlsqhơsxazng. Đlnxdiềqthbu khiếddpen hắvitmn buồvalzn bựsxzpc chívwyrnh làbfej khôwsbxng nhìscrbn ra đoptuưlsqhsrmlc chúhisjt pháqglpp lựsxzpc nàbfejo tồvalzn tạlurki trêvoyvn ngưlsqhgydci đoptuvshzi phưlsqhơsxazng. Nhưlsqhng sau khi xuấixjxt hiệqjjon liềqthbn gâplicy cho mìscrbnh cảnmztm giáqglpc nguy hiểelgvm rấixjxt rõdiagbfejng, vậjlfay hẳtnfqn phảnmzti làbfej đoptuqjjo tửvitm củxwxva Hắvitmc Sáqglpt giáqglpo.

ysgq lẽauol bởmsfpi vìscrb vẫplicn còvwyrn trong phủxwxv củxwxva mìscrbnh nêvoyvn vịlowp tiểelgvu vưlsqhơsxazng gia thựsxzpc khôwsbxng vộwtaii vãgydc trởmsfp vềqthbbfej lữvshzng thữvshzng đoptui nhưlsqh ngưlsqhgydci thưlsqhgydcng, ngẩlurkng nhìscrbn trăhisjng sáqglpng trêvoyvn trờgydci, đoptuwtait nhiêvoyvn hívwyrt mộwtait hơsxazi.

Sau đoptuóysgq, hắvitmn chầkfdlm chậjlfam quay lạlurki, vẻbixn mặwsbxt lo âplicu, dáqglpng vẻbixnlsqhgydcng nhưlsqh đoptuang gặwsbxp vấixjxn đoptuqthbscrb rấixjxt khóysgq khăhisjn, xem ra trong chốvshzc láqglpt chưlsqha thểelgv rờgydci đoptui. Đlnxdiềqthbu nàbfejy khiếddpen cho Môwsbxng Sơsxazn tứxbzs hữvshzu chẳtnfqng biếddpet làbfejm thếddpebfejo.

Hiệqjjon giờgydcbfej ra tay thìscrb hiểelgvn nhiêvoyvn làbfej khôwsbxng đoptuưlsqhsrmlc, bởmsfpscrb vịlowplsqhơsxazng tổbzgkng quảnmztn ởmsfp trong phòvwyrng bêvoyvn cạlurknh, mộwtait khi đoptuáqglpnh nhau sẽauolbfejm hắvitmn thứxbzsc tỉepirnh. Đlnxdếddpen lúhisjc đoptuóysgq sẽauolbfej phiềqthbn toáqglpi lớduppn.

Phưlsqhơsxazng pháqglpp tốvshzt nhấixjxt đoptuưlsqhơsxazng nhiêvoyvn làbfej chờgydc tiểelgvu Vưlsqhơsxazng gia trởmsfp vềqthb chỗsxzpmsfp rồvalzi mớduppi tấixjxn côwsbxng.

lqlqng may mấixjxy ngưlsqhgydci tu tiêvoyvn nàbfejy đoptuqthbu cóysgqvwyrnh kiêvoyvn nhẫplicn, vẫplicn ẩlurkn thâplicn cựsxzpc kỳjwgg cẩlurkn thậjlfan, thủxwxvy chung khôwsbxng hềqthb lộwtai ra sơsxaz hởmsfpbfejo.

Khoảnmztng mộwtait mộwtait lúhisjc sau, vịlowp tiểelgvu vưlsqhơsxazng gia nàbfejy rốvshzt cuộwtaic cũlqlqng dừqaleng bưlsqhduppc, đoptui ra khỏskbfi sâplicn.

Đlnxdiềqthbu nàbfejy khiếddpen nhữvshzng ngưlsqhgydci đoptuang mai phụlsqhc trởmsfpvoyvn vui mừqaleng.

Nhưlsqhng màbfej cảnmztnh tiếddpep theo lạlurki khiếddpen họrgvl cảnmztm thấixjxy ngạlurkc nhiêvoyvn, đoptuvalzng thờgydci cũlqlqng lậjlfap tứxbzsc lửvitma giậjlfan ngúhisjt trờgydci.


Chỉepir thấixjxy tiểelgvu vưlsqhơsxazng gia khi vừqalea mớduppi ra khỏskbfi cửvitma việqjjon thìscrb đoptuwtait nhiêvoyvn nhưlsqhbfejm ảnmzto thuậjlfat, chẳtnfqng biếddpet từqale đoptuâplicu lấixjxy ra mộwtait bộwtai quầkfdln áqglpo, thay đoptubzgki rấixjxt nhanh, chỉepir trong chớduppp mắvitmt đoptuãgydc biếddpen thàbfejnh mộwtait ngưlsqhgydci bịlowpt mặwsbxt toàbfejn thâplicn đoptuskbf nhưlsqhqglpu. Đlnxdúhisjng làbfej bộwtaiqglpng củxwxva kẻbixn đoptuãgydc đoptuiềqthbu đoptuwtaing bọrgvln họrgvl truy giếddpet Hàbfejn Lậjlfap.

Mấixjxy lãgydco giảnmzt lửvitma giậjlfan bừqaleng bừqaleng, nhưlsqhng cũlqlqng biếddpet tìscrbnh thếddpe quan trọrgvlng, cốvshzauoln khôwsbxng đoptuelgv rốvshzi loạlurkn. Đlnxdếddpen giờgydc, mấixjxy ngưlsqhgydci bọrgvln họrgvl mớduppi thựsxzpc sựsxzp tin lờgydci Hàbfejn Lậjlfap, biếddpet mìscrbnh khôwsbxng tìscrbm nhầkfdlm mụlsqhc tiêvoyvu.

Tiểelgvu vưlsqhơsxazng gia vừqalea đoptubzgki trang phụlsqhc, toàbfejn thâplicn đoptuqthbu pháqglpt ra sáqglpt khívwyr nhàbfejn nhạlurkt vàbfej pháqglpp lựsxzpc dao đoptuwtaing khôwsbxng hềqthbauolm, cóysgq vẻbixn đoptuãgydc tớduppi Luyệqjjon khívwyr kỳjwgg tầkfdlng 11. Hắvitmn khôwsbxng trởmsfp vềqthb chỗsxzpmsfp củxwxva mìscrbnh màbfej tung lêvoyvn khôwsbxng trung mộwtait pháqglpp khívwyrbfeju đoptuskbfscrbnh dáqglpng thon dàbfeji, tiếddpep đoptuóysgq ngựsxzp pháqglpp khívwyr bay đoptui.

Thấixjxy vậjlfay, Hàbfejn Lậjlfap mắvitmt lóysgqe hàbfejn quang, lậjlfap tứxbzsc truyềqthbn âplicm cho bốvshzn ngưlsqhgydci:

lnxduổbzgki theo hắvitmn, bấixjxt kểelgv hắvitmn đoptui tớduppi đoptuâplicu, cứxbzs đoptui đoptuưlsqhsrmlc nửvitma đoptuưlsqhgydcng làbfejysgqm."

Nghe Hàbfejn Lậjlfap phâplicn phóysgq, Môwsbxng Sơsxazn tứxbzs hữvshzu khôwsbxng chầkfdln chờgydc, vộwtaii vàbfejng ngựsxzp khívwyr đoptuuổbzgki theo.

vwyrn mộwtait mìscrbnh Hàbfejn Lậjlfap cốvshzscrbnh ởmsfp lạlurki chờgydc mộwtait chúhisjt đoptuelgv giáqglpm thịlowplsqhơsxazng tổbzgkng quảnmztn.

Thấixjxy trong phòvwyrng khôwsbxng cóysgqscrb kháqglpc lạlurk, do dựsxzp mộwtait chúhisjt, hắvitmn cẩlurkn thậjlfan phóysgqng Thầkfdln Phong Chu bay đoptuuổbzgki theo.

Tốvshzc đoptuwtai Thầkfdln Phong Chu củxwxva Hàbfejn Lậjlfap thìscrb mấixjxy pháqglpp khívwyr củxwxva Môwsbxng Sơsxazn tứxbzs hữvshzu sao cóysgq thểelgv so sáqglpnh đoptuưlsqhsrmlc. Mộwtait láqglpt sau, Hàbfejn Lậjlfap theo dấixjxu hiệqjjou linh khívwyr bọrgvln họrgvllsqhu lạlurki, đoptuuổbzgki tớduppi mộwtait tòvwyra miếddpeu hoang ởmsfp phívwyra ngoàbfeji kinh thàbfejnh.

wsbxng Sơsxazn tứxbzs hữvshzu đoptuang ởmsfp giữvshza khôwsbxng trung, mặwsbxt màbfejy bụlsqhi bặwsbxm, cóysgq chúhisjt sốvshzt ruộwtait bay vòvwyrng quanh, bộwtaiqglpng do dựsxzp khôwsbxng quyếddpet, thấixjxy Hàbfejn Lậjlfap lậjlfap tứxbzsc kinh hỉepir tớduppi đoptuóysgqn.

"Tìscrbnh hìscrbnh sao rồvalzi?"bfejn Lậjlfap nhívwyru màbfejy, chậjlfam rãgydci hỏskbfi.

"Chúhisjng ta đoptuuổbzgki tớduppi đoptuâplicy, vừqalea đoptulowpnh đoptuwtaing thủxwxv thìscrb tiểelgvu tửvitm tinh quáqglpi nàbfejy chẳtnfqng hiểelgvu cóysgq phảnmzti làbfej pháqglpt hiệqjjon đoptuưlsqhsrmlc chúhisjng ta hay khôwsbxng, đoptuwtait nhiêvoyvn tiếddpen vàbfejo tòvwyra miếddpeu đoptubzgkqglpt nàbfejy. Nhưlsqhng tòvwyra miếddpeu nàbfejy cóysgq vẻbixn lạlurki bịlowp ngưlsqhgydci ta thiếddpet lậjlfap cấixjxm chếddpe, cóysgq trậjlfan pháqglpp bảnmzto vệqjjo. Chúhisjng ta cưlsqhgydcng hàbfejnh xôwsbxng vàbfejo, kếddpet quảnmztbfej khôwsbxng đoptuưlsqhsrmlc, lậjlfap tứxbzsc trởmsfp ra, khôwsbxng dáqglpm tiếddpep tụlsqhc nữvshza, sợsrmlvoyvn trong cóysgq mai phụlsqhc."gydco giảnmzt mặwsbxt đoptuen thấixjxy Hàbfejn Lậjlfap khôwsbxng hàbfeji lòvwyrng, vộwtaii bưlsqhduppc lêvoyvn giảnmzti thívwyrch.

"Trậjlfan pháqglpp?"bfejn Lậjlfap nghe thấixjxy vậjlfay liềqthbn cảnmztm thấixjxy đoptuau đoptukfdlu.


Đlnxdvshzi vớduppi trậjlfan pháqglpp, Hàbfejn Lậjlfap chẳtnfqng hềqthb tinh thôwsbxng, nhưlsqhng trưlsqhduppc mặwsbxt nhữvshzng ngưlsqhgydci nàbfejy, hắvitmn vẫplicn đoptuiềqthbm đoptulurkm nóysgqi:

"Trưlsqhduppc tiêvoyvn đoptuelgv ta xem thửvitm mộwtait chúhisjt đoptuãgydc!"ysgqi xong, hắvitmn liềqthbn mởmsfp Thiêvoyvn Nhãgydcn thuậjlfat cẩlurkn thậjlfan nhìscrbn xuốvshzng.

Quảnmzt nhiêvoyvn, bốvshzn phívwyra quanh miếddpeu tràbfejn ngậjlfap linh khívwyr dao đoptuwtaing mộwtait cáqglpch dịlowp thưlsqhgydcng. Nhưlsqhng khi Hàbfejn Lậjlfap nhìscrbn rõdiagbfejng, liềqthbn thởmsfp phàbfejo nhẹozsh nhõdiagm.

Đlnxdâplicy chívwyrnh làbfej mộwtait cáqglpi Lạlurkc Thạlurkch trậjlfan cựsxzpc kỳjwgg đoptuơsxazn giảnmztn màbfej thôwsbxi, làbfej mộwtait trong nhữvshzng trậjlfan pháqglpp Thổbzgk thuộwtaic tívwyrnh đoptuơsxazn giảnmztn nhấixjxt. Mặwsbxc dùkzyh khóysgq khăhisjn đoptuvshzi vớduppi cáqglpc tu sĩcxrz hoặwsbxc táqglpn tu Luyệqjjon Khívwyr Kỳjwgg, nhưlsqhng đoptuvshzi vớduppi Hàbfejn Lậjlfap, dùkzyh khôwsbxng biếddpet cụlsqh thểelgv phưlsqhơsxazng pháqglpp giảnmzti trậjlfan, nhưlsqhng trậjlfan pháqglpp cấixjxp bậjlfac quáqglp thấixjxp, chỉepir cầkfdln dùkzyhng sứxbzsc mạlurknh làbfejysgq thểelgv dễbfgubfejng pháqglp giảnmzti.

Nghĩcxrz tớduppi đoptuâplicy, Hàbfejn Lậjlfap khôwsbxng nóysgqi lờgydci nàbfejo, cho tay vàbfejo túhisji trữvshz vậjlfat, sau đoptuóysgq hai tay cùkzyhng vung ra. Nhấixjxt thờgydci bốvshzn khôwsbxi lỗsxzpi (con rốvshzi) to lớduppn xuấixjxt hiệqjjon trưlsqhduppc mắvitmt mọrgvli ngưlsqhgydci. Đlnxdiềqthbu nàbfejy khiếddpen mấixjxy ngưlsqhgydci kia đoptuãgydc nếddpem mùkzyhi đoptuau khổbzgk do khôwsbxi lỗsxzpi củxwxva Hàbfejn Lậjlfap gâplicy ra lậjlfap tứxbzsc lùkzyhi lạlurki mấixjxy bưlsqhduppc theo bảnmztn năhisjng.

bfejn Lậjlfap cũlqlqng khôwsbxng đoptuelgv ýhmzj đoptuếddpen dáqglpng vẻbixn kinh sợsrml củxwxva mấixjxy ngưlsqhgydci bọrgvln họrgvl, đoptuiềqthbu khiếddpen mấixjxy khôwsbxi lỗsxzpi nàbfejy đoptuvalzng thờgydci háqglp miệqjjong bắvitmn ra mấixjxy cộwtait sáqglpng rấixjxt lớduppn to nhưlsqh miệqjjong báqglpt, phóysgqng thẳtnfqng vềqthb phívwyra miếddpeu hoang.

Vừqalea thấixjxy cộwtait sáqglpng sắvitmp sửvitma đoptuâplicm vàbfejo miếddpeu, trêvoyvn bầkfdlu trờgydci đoptuwtait nhiêvoyvn hiệqjjon ra mộwtait tầkfdlng hàbfejo quang hìscrbnh nửvitma vòvwyrm tròvwyrn rấixjxt lớduppn, tảnmztn ra áqglpnh sáqglpng màbfeju vàbfejng nhạlurkt, bao phủxwxv hoàbfejn toàbfejn miếddpeu nhỏskbf.

Cộwtait sáqglpng vừqalea lúhisjc kívwyrch trúhisjng lêvoyvn màbfejn hàbfejo quang.

Nhấixjxt thờgydci màbfejn hàbfejo quang màbfeju vàbfejng rung lêvoyvn nhưlsqhysgqng cuộwtain, bắvitmt đoptukfdlu trởmsfpvoyvn run rẩlurky, kiêvoyvn cưlsqhgydcng chốvshzng lạlurki côwsbxng kívwyrch củxwxva cộwtait sáqglpng.

Đlnxdúhisjng lúhisjc nàbfejy, Hàbfejn Lậjlfap khôwsbxng hềqthb do dựsxzp giưlsqhơsxazng tay lêvoyvn, mộwtait đoptuôwsbxi gydc long đoptuoạlurkt" bay ra, lậjlfap tứxbzsc phóysgqng to tớduppi cảnmzt trưlsqhsrmlng, hung hăhisjng bay xuốvshzng phívwyra dưlsqhduppi, cùkzyhng kívwyrch pháqglpbfejo màbfejn hàbfejo quang.

Mộwtait tràbfejng âplicm thanh vỡohbo tan thanh thúhisjy truyềqthbn tớduppi, màbfejn hàbfejo quang rúhisjt cuộwtaic khôwsbxng chịlowpu nổbzgki côwsbxng kívwyrch cưlsqhgydcng đoptulurki liêvoyvn tụlsqhc nhưlsqh vậjlfay, hoàbfejn toàbfejn bịlowp pháqglp hủxwxvy. "Lạlurkc Thạlurkch trậjlfan" liềqthbn tan thàbfejnh mâplicy khóysgqi.

wsbxng Sơsxazn tứxbzs hữvshzu thấixjxy vậjlfay liềqthbn hívwyrt mộwtait hơsxazi lạlurknh.

ysgq thểelgv cậjlfay mạlurknh pháqglp vỡohbo trậjlfan pháqglpp nàbfejy biểelgvu hiệqjjon cho đoptuiềqthbu gìscrb, bọrgvln họrgvl khôwsbxng thểelgv khôwsbxng biếddpet.

Đlnxdiềqthbu nàbfejy chứxbzsng tỏskbf thựsxzpc lựsxzpc củxwxva Hàbfejn Lậjlfap tốvshzi thiểelgvu cũlqlqng phảnmzti mạlurknh hơsxazn cấixjxp bậjlfac củxwxva trậjlfan pháqglpp bảnmzto hộwtaibfejy vàbfeji lầkfdln. Nếddpeu khôwsbxng, chỉepirbfejwsbxng kívwyrch bìscrbnh thưlsqhgydcng sẽauol bịlowp nguyêvoyvn lýhmzj cấixjxm chếddpe xảnmzto diệqjjou củxwxva trậjlfan pháqglpp dễbfgubfejng pháqglp giảnmzti. Màbfej mấixjxy ngưlsqhgydci bọrgvln họrgvl mớduppi rồvalzi đoptuãgydc nếddpem chúhisjt đoptuau khổbzgk củxwxva trậjlfan pháqglpp nàbfejy, đoptuqthbu khôwsbxng khỏskbfi đoptuáqglpnh giáqglp Lạlurkc Thạlurkch trậjlfan nàbfejy kháqglp cao.

lnxdi xuốvshzng, tuyệqjjot khôwsbxng thểelgv đoptuelgv hắvitmn chạlurky trốvshzn!"bfejn Lậjlfap mặwsbxt lạlurknh nhưlsqhhisjng, nóysgqi.

hisjc nàbfejy Môwsbxng Sơsxazn tứxbzs hữvshzu đoptuqthbu đoptuãgydcplicm phụlsqhc khẩlurku phụlsqhc, bậjlfat ngưlsqhgydci vọrgvlt xuốvshzng.

Đlnxdúhisjng lúhisjc đoptuóysgq, sau lưlsqhng mấixjxy ngưlsqhgydci Hàbfejn Lậjlfap truyềqthbn đoptuếddpen tiếddpeng cưlsqhgydci mỉepira.

"Cóysgq phảnmzti tìscrbm ta khôwsbxng?" Miếddpeu nàbfejy làbfejsxazi bổbzgkn giáqglpo ởmsfp tạlurkm, hiệqjjon giờgydc khôwsbxng cóysgq ai ởmsfp trong đoptuóysgq cảnmzt.

Thanh âplicm nàbfejy vừqalea tớduppi, Môwsbxng Sơsxazn tứxbzs hữvshzu cảnmzt kinh, thiếddpeu chúhisjt nữvshza rơsxazi từqale trêvoyvn pháqglpp khívwyr xuốvshzng, vộwtaii vàbfejng quay đoptukfdlu lạlurki nhìscrbn, trong nháqglpy mắvitmt mặwsbxt trởmsfpvoyvn khôwsbxng còvwyrn chúhisjt máqglpu.

Chỉepir thấixjxy cáqglpch khoảnmztng mưlsqhgydci trưlsqhsrmlng trêvoyvn bầkfdlu trờgydci phívwyra sau mấixjxy ngưlsqhgydci Hàbfejn Lậjlfap, vịlowp tiểelgvu vưlsqhơsxazng tửvitmbfej bọrgvln họrgvl đoptuang truy đoptuuổbzgki đoptuang đoptuxbzsng cùkzyhng mộwtait ngưlsqhgydci gầkfdly gòvwyr, ăhisjn mặwsbxc giốvshzng vớduppi hắvitmn. Bêvoyvn cạlurknh họrgvlvwyrn cóysgqsxazn chụlsqhc têvoyvn hắvitmc y che mặwsbxt, thoạlurkt nhìscrbn rấixjxt giốvshzng vớduppi Môwsbxng Sơsxazn tứxbzs hữvshzu trưlsqhduppc kia, làbfej ngoạlurki vi đoptuqjjo tửvitm chịlowpu sựsxzp khốvshzng chếddpe củxwxva Hắvitmc Sáqglpt giáqglpo.

Nhưlsqhng làbfejm mọrgvli ngưlsqhgydci chúhisj ýhmzj nhấixjxt chívwyrnh làbfej mộwtait gãgydc đoptulurki háqglpn to lớduppn cưlsqhgydcng tráqglpng, đoptukfdlu bóysgqng lưlsqhohbong, khôwsbxng cóysgqwsbxng màbfejy phívwyra sau tiểelgvu vưlsqhơsxazng tửvitm.

Hắvitmn cũlqlqng mặwsbxc trang phụlsqhc màbfeju đoptuskbfqglpu, nhưlsqhng khôwsbxng hềqthb che mặwsbxt màbfej giưlsqhơsxazng mắvitmt nhìscrbn họrgvl tràbfejn ngậjlfap sáqglpt khívwyr, lộwtai vẻbixn hung sáqglpt kháqglpt máqglpu.

Kẻbixnbfejy khôwsbxng ngờgydclqlqng làbfej tu sĩcxrz Trúhisjc Cơsxaz kỳjwgg nhưlsqhbfejn Lậjlfap.

Thấixjxy tìscrbnh cảnmztnh nàbfejy, Môwsbxng Sơsxazn tứxbzs hữvshzu đoptuvalzng thờgydci cóysgq cảnmztm giáqglpc cửvitmu tửvitm nhấixjxt sinh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.