Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 304 : Nội ứng

    trước sau   
ftiqbunji ca, chẳmcrcng lẽfdyv ngưuzsvơsyxwi cũcntbng khôtjyyng tin ta sao?" Vịfrrj Ngũcntb muộobpii nàjdvky cốenzl gắahqcng nởxpub nụuzsvuzsvjjxzi.

"Chíyyrqnh vìdoyr mọekvdi ngưuzsvjjxzi tin tưuzsvxpubng Ngũcntb muộobpii mớitiyi cho ngưuzsvơsyxwi mộobpit cơsyxw hộobpii giảzlhki thíyyrqch. Chỉliiv cầnchsn trong hộobpip khôtjyyng phảzlhki làjdvk thứxdvaupdz hạbunji vớitiyi mọekvdi ngưuzsvjjxzi, ngưuzsvơsyxwi chủnchs đesksobping mởxpub ra mớitiyi cóupdz thểtjyy giảzlhki trừtwxx đesksưuzsvupdzc nghi hoặkbdcc củnchsa mọekvdi ngưuzsvjjxzi!"frrjo giảzlhk lạbunjnh nhưuzsvklbong nóupdzi.

Nghe xong lờjjxzi nàjdvky củnchsa lãfrrjo giảzlhk, thầnchsn sắahqcc nàjdvkng ta cựdniuc kỳggpvyyrqch đesksobping, trêtpcln mặkbdct lútlqec trắahqcng lútlqec hồpleung.

Vịfrrj Ngũcntb muộobpii nàjdvky lạbunji nhìdoyrn nhữtlqeng ngưuzsvjjxzi khácogtc, bọekvdn nam tửqtqw cao gầnchsy đesksdmudu mang biểtjyyu tìdoyrnh đesksau xóupdzt, làjdvkm lòdmudng nàjdvkng ta lạbunjnh tanh, khôtjyyng biếqtqwt nêtpcln nóupdzi cácogti gìdoyr cho phảzlhki.

doyr thếqtqw sau khi suy tíyyrqnh mộobpit lácogtt, nàjdvkng ta tâtpclm đesksobping mộobpit cácogti, đesksobpit nhiêtpcln đesksem hộobpip nhỏsesh thu vàjdvko ngưuzsvjjxzi, đeskspleung thờjjxzi rấqsjyt nhanh lấqsjyy ra mộobpit viêtpcln châtpclu màjdvku lam, giơsyxw cao lêtpcln đesksliivnh đesksnchsu lớitiyn tiếqtqwng nóupdzi.

"Cácogtc ngưuzsvơsyxwi khôtjyyng cầnchsn bứxdvac ta, viêtpcln Thiêtpcln Lôtjyyi tửqtqwcogtc ngưuzsvơsyxwi đesksdmudu nhậupdzn thứxdvac đesksưuzsvupdzc, ta chỉliiv cầnchsn rờjjxzi khỏseshi nơsyxwi nàjdvky."


jdvknh đesksobping nàjdvky củnchsa nữtlqe tửqtqwjdvkm cho mấqsjyy ngưuzsvjjxzi khácogtc trong Môtjyyng Sơsyxwn ngũcntb hữtlqeu sắahqcc mặkbdct đesksbunji biếqtqwn, đeskskbdcc biệftiqt làjdvk ngưuzsvjjxzi thanh niêtpcln rấqsjyt cóupdz hảzlhko cảzlhkm vớitiyi nàjdvkng, khuôtjyyn mặkbdct lạbunji lộobpi vẻiavx cựdniuc kỳggpv sầnchsu thảzlhkm.

"Xem ra khôtjyyng cầnchsn nhìdoyrn thứxdva trong hộobpip kia! Ngũcntb muộobpii, ngưuzsvơsyxwi đesksíyyrqch thựdniuc hợupdzp tácogtc vớitiyi lũcntbsyxw bẩgkken kia."frrjo giảzlhk lộobpi ra thầnchsn sắahqcc giậupdzn dữtlqe quácogtt, song quyềdmudn nắahqcm chặkbdct đesksobpit nhiêtpcln bưuzsvitiyc tớitiyi từtwxxng bưuzsvitiyc.

"Khôtjyyng đesksưuzsvupdzc qua đesksâtpcly, đesksbunji ca! Nếqtqwu khôtjyyng ta sẽfdyv quăklbong ra đesksóupdz!" Ngũcntb muộobpii lộobpi ra ácogtnh mắahqct bốenzli rốenzli, giơsyxw viêtpcln châtpclu màjdvku lam kia ngang trưuzsvitiyc ngưuzsvjjxzi, làjdvkm ra tưuzsv thếqtqw sẵuzsvn sàjdvkng xuấqsjyt nóupdz.

Thấqsjyy mộobpit màjdvkn nàjdvky, mặkbdcc dùdniufrrjo giảzlhk tứxdvac đesksếqtqwn râtpclu tóupdzc dựdniung đesksxdvang, nhưuzsvng thựdniuc sựdniu khôtjyyng dácogtm tiếqtqwn lêtpcln. Dùdniu sao uy lựdniuc củnchsa Thiêtpcln Lôtjyyi tửqtqwjdvky hắahqcn rấqsjyt rõqtqwjdvkng.

"Ngũcntb muộobpii, ngưuzsvơsyxwi thựdniuc sựdniu đesksfrrjnh dùdniung Thiêtpcln Lôtjyyi tửqtqwjdvky đeskstjyy đesksenzli phóupdz chútlqeng ta sao? Phảzlhki biếqtqwt rằjdvkng, phácogtp khíyyrqjdvky chíyyrqnh làjdvk chútlqeng ta mấqsjyy ngưuzsvjjxzi năklbom đesksóupdz thấqsjyy ngưuzsvơsyxwi tu vi rấqsjyt thấqsjyp, đeskskbdcc ýdoyr gom góupdzp linh thạbunjch cấqsjyp cho ngưuzsvơsyxwi mua dùdniung đeskstjyy phòdmudng thâtpcln. Đftiqkbdcc biệftiqt làjdvk Tứxdva đesksftiq, cơsyxw hồpleu lấqsjyy ra tấqsjyt cảzlhk linh thạbunjch mìdoyrnh tíyyrqch cóupdzp đesksưuzsvupdzc, thếqtqw nhưuzsvng hôtjyym nay ngưuzsvơsyxwi lạbunji lấqsjyy nóupdz ra đeskstjyy đesksenzli phóupdz chútlqeng ta, cóupdz phảzlhki làjdvkupdz chútlqet quácogt đesksácogtng khôtjyyng?" Trung niêtpcln nữtlqe tửqtqw cựdniuc kỳggpv thấqsjyt vọekvdng nóupdzi.

jdvk thanh niêtpcln đesksxdvang mộobpit bêtpcln nghe xong, hàjdvkng trăklbom cảzlhkm xútlqec giao nhau, môtjyyi mấqsjyp mácogty vàjdvki cácogti, nhưuzsvng rútlqet cuộobpic cũcntbng khôtjyyng nóupdzi gìdoyr.

Ngũcntb muộobpii nghe xong lờjjxzi trung niêtpcln nữtlqe tửqtqw, trêtpcln khuôtjyyn mặkbdct lộobpi ra vàjdvki tia xấqsjyu hổvcud, nhưuzsvng chỉliivjdvk chợupdzt lóupdze lêtpcln rồpleui tan biếqtqwn, trong miệftiqng vẫyauqn cưuzsvjjxzng ngạbunjnh nóupdzi:

"Hiệftiqn tạbunji nóupdzi mấqsjyy cácogti nàjdvky còdmudn cóupdz íyyrqch lợupdzi gìdoyr? Ta cùdniung cácogtc ngưuzsvơsyxwi bấqsjyt đeskspleung, ta phảzlhki nhấqsjyt đesksfrrjnh Trútlqec Cơsyxw thàjdvknh côtjyyng! Ngưuzsvjjxzi củnchsa Hắahqcc Sácogtt giácogto nóupdzi rằjdvkng chỉliiv cầnchsn lậupdzp đesksưuzsvupdzc côtjyyng lao lớitiyn, thậupdzm chíyyrq khôtjyyng cầnchsn Trútlqec Cơsyxw đesksan, giácogto chủnchscntbng cóupdz thểtjyy mạbunjnh mẽfdyv trợupdz giútlqep Trútlqec Cơsyxw thàjdvknh côtjyyng màjdvk khôtjyyng gặkbdcp nguy hiểtjyym gìdoyr."

Nam tửqtqw cao gầnchsy nghe đesksưuzsvupdzc, khôtjyyng ngừtwxxng nhíyyrqu màjdvky, khôtjyyng nhịfrrjn đesksưuzsvupdzc nêtpcln mởxpub miệftiqng:

"Ngũcntb muộobpii, ngưuzsvơsyxwi bâtpcly giờjjxz quay đesksnchsu lạbunji còdmudn kịfrrjp! Việftiqc khôtjyyng cầnchsn Trútlqec Cơsyxw đesksan cóupdz thểtjyy Trútlqec Cơsyxwjdvk ngưuzsvơsyxwi cũcntbng cóupdz thểtjyy tin? Bọekvdn họekvd khẳmcrcng đesksfrrjnh khinh thưuzsvjjxzng ngưuzsvơsyxwi tuổvcudi còdmudn trẻiavxtpcln mớitiyi cốenzl ýdoyr gạbunjt gẫyauqm ngưuzsvơsyxwi!"frrjo Nhịfrrj trong Môtjyyng Sơsyxwn ngũcntb hữtlqeu rấqsjyt châtpcln thàjdvknh, thiếqtqwt tha nóupdzi.

"Hừtwxx, khôtjyyng cầnchsn Nhịfrrj ca giácogto huấqsjyn ra, trong lòdmudng ta tựdniu biếqtqwt. Cho tớitiyi bâtpcly giờjjxz, cũcntbng khôtjyyng cóupdz đesksiềdmudu gìdoyr cầnchsn che giấqsjyu nữtlqea! Kỳggpv thậupdzt từtwxx hai năklbom trưuzsvitiyc trong mộobpit lầnchsn xuấqsjyt ngoạbunji, ta đesksãfrrj gia nhậupdzp Hắahqcc Sácogtt giácogto. Cho nêtpcln thầnchsn thôtjyyng quảzlhkng đesksbunji củnchsa bổvcudn giácogto chủnchs, cácogtc ngưuzsvơsyxwi làjdvk ngoạbunji nhâtpcln căklbon bảzlhkn làjdvk khôtjyyng tưuzsvxpubng tưuzsvupdzng nổvcudi!"

Nữtlqe tửqtqw trẻiavx tuổvcudi sau khi lạbunjnh lùdniung hừtwxx mộobpit tiếqtqwng, nóupdzi ra mộobpit tin tứxdvac làjdvkm nhữtlqeng ngưuzsvjjxzi khácogtc rấqsjyt khiếqtqwp sợupdz.

"Hai năklbom trưuzsvitiyc ngưuzsvơsyxwi đesksãfrrj gia nhậupdzp Hắahqcc Sácogtt giácogto, vậupdzy lầnchsn nàjdvky chuyệftiqn mấqsjyy ngưuzsvjjxzi bọekvdn họekvd bịfrrj bắahqct cũcntbng cóupdz tay châtpcln ngưuzsvơsyxwi díyyrqnh vàjdvko sao?"jdvkn Lậupdzp vốenzln đesksxdvang ởxpub mộobpit bêtpcln khôtjyyng lêtpcln tiếqtqwng, đesksobpit nhiêtpcln ngắahqct lờjjxzi nóupdzi mộobpit câtpclu.


Nhữtlqeng lờjjxzi nàjdvky nhấqsjyt thờjjxzi làjdvkm bọekvdn lãfrrjo giảzlhk trong lòdmudng dậupdzy sóupdzng, lậupdzp tứxdvac biếqtqwn sắahqcc, nhìdoyrn chằjdvkm chằjdvkm vàjdvko nữtlqe tửqtqw trẻiavx tuổvcudi. Bọekvdn họekvd đesksdmudu khôtjyyng dácogtm tin tưuzsvxpubng rằjdvkng vịfrrj ngũcntb muộobpii nàjdvky thựdniuc sựdniujdvkm nhưuzsv vậupdzy.

jdvkng ta sắahqcc mặkbdct trởxpubtpcln âtpclm trầnchsm bấqsjyt đesksfrrjnh, sau khi do dựdniu mộobpit chútlqet liềdmudn chậupdzm rãfrrji nóupdzi:

ftiqútlqeng vậupdzy, làjdvk ta đesksem hàjdvknh tung mọekvdi ngưuzsvjjxzi nóupdzi cho ngưuzsvjjxzi củnchsa Hắahqcc Sácogtt giácogto. Nhưuzsvng ban đesksnchsu làjdvkdoyrupdz ýdoyr tốenzlt, muốenzln cho mọekvdi ngưuzsvjjxzi đeskspleung loạbunjt cóupdzsyxw hộobpii Trútlqec Cơsyxw. Nếqtqwu khôtjyyng, dựdniua theo lệftiq thưuzsvjjxzng củnchsa Hắahqcc Sácogtt giácogto, nhữtlqeng ngưuzsvjjxzi bịfrrj sanh cầnchsm tácogtm chíyyrqn phầnchsn đesksdmudu bịfrrj huyếqtqwt tếqtqw, nàjdvko cóupdz dễyyrqjdvkng lưuzsvu lạbunji tíyyrqnh mạbunjng nhưuzsv vậupdzy."

Nữtlqe tửqtqw tuổvcudi trẻiavx nhậupdzn thấqsjyy đesksếqtqwn bưuzsvitiyc nàjdvky nêtpcln cũcntbng khôtjyyng giấqsjyu giếqtqwm ýdoyr tứxdvadoyr nữtlqea, nóupdzi rõqtqwjdvkng ra.

"Hắahqcc hắahqcc, nóupdzi nhưuzsv vậupdzy mấqsjyy vịfrrj huynh trưuzsvxpubng chútlqeng ta cũcntbng nêtpcln cảzlhkm tạbunj ngũcntb muộobpii nhiềdmudu!"frrjo giảzlhk mặkbdct đesksen giậupdzn quácogtupdza cưuzsvjjxzi.

"Mặkbdcc kệftiqcogtc ngưuzsvơsyxwi nghĩhlzb thếqtqwjdvko, dùdniu sao ta đesksenzli vớitiyi mọekvdi ngưuzsvjjxzi thựdniuc sựdniu khôtjyyng cóupdz ácogtc ýdoyr! Cácogtc ngưuzsvjjxzi đeskstwxxng bứxdvac éfzfwp ta."uzsvơsyxwng mặkbdct xinh đesksggpvp củnchsa nữtlqe tửqtqwupdz chútlqet méfzfwo móupdzupdzi, tiếqtqwp theo lạbunji giơsyxw Thiêtpcln Lôtjyyi tửqtqw trong tay lêtpcln.

dniung lútlqec nàjdvky, Hàjdvkn Lậupdzp bỗdifdng nhiêtpcln hưuzsvitiyng vềdmud phíyyrqa nữtlqe tửqtqw nhàjdvkn nhạbunjt cưuzsvjjxzi nóupdzi:

"Thiêtpcln Lôtjyyi tửqtqw, đesksíyyrqch thậupdzt làjdvk thứxdva tốenzlt"

Vừtwxxa dứxdvat lờjjxzi, thâtpcln hìdoyrnh trởxpubtpcln mơsyxw hồpleu, liềdmudn biếqtqwn mấqsjyt tạbunji chỗdifd.

"Ngưuzsvơsyxwi?" Ngũcntb muộobpii cũcntbng rấqsjyt thôtjyyng minh, vừtwxxa thấqsjyy cảzlhknh nàjdvky trong đesksnchsu đesksãfrrj nghĩhlzb ngay phảzlhki đesksobping thủnchs.

Nhưuzsvng làjdvk mộobpit trậupdzn gióupdz nhẹggpv thổvcudi qua trưuzsvitiyc mặkbdct, cổvcud tay đesksang giơsyxw Thiêtpcln Lôtjyyi tửqtqw đesksobpit nhiêtpcln bịfrrj tróupdzi chặkbdct, Hàjdvkn Lậupdzp giốenzlng nhưuzsv quỷyyrq mịfrrj xuấqsjyt hiệftiqn phíyyrqa sau chếqtqw trụuzsv tay củnchsa nàjdvkng.

"Thứxdvajdvky rấqsjyt nguy hiểtjyym, hãfrrjy đeskstjyy ta bảzlhko quảzlhkn làjdvk tốenzlt nhấqsjyt"jdvkn Lậupdzp khôtjyyng khácogtch khíyyrq, mạbunjnh mẽfdyv đesksem Thiêtpcln Lôtjyyi tửqtqw từtwxx trêtpcln tay đesksenzli phưuzsvơsyxwng lấqsjyy đesksi, tùdniuy ýdoyr vứxdvat vàjdvko trong tútlqei trữtlqe vậupdzt.

Ngũcntb muộobpii thấqsjyy chỗdifd dựdniua lớitiyn nhấqsjyt củnchsa mìdoyrnh bịfrrjjdvkn Lậupdzp hóupdza giảzlhki nhưuzsv đesksùdniua bỡtwxxn vớitiyi trẻiavx con, sắahqcc mặkbdct trởxpubtpcln trắahqcng bệftiqch, nhấqsjyt thờjjxzi quêtpcln cảzlhk giãfrrjy giụuzsva, trong mắahqct lầnchsn đesksnchsu tiêtpcln lộobpi ra vẻiavx sợupdzfrrji.


"Nàjdvkng làjdvk nghĩhlzba muộobpii củnchsa cácogtc ngưuzsvơsyxwi nêtpcln ta giao cho cácogtc ngưuzsvơsyxwi, chỉliiv cầnchsn nàjdvkng ta nóupdzi ra sựdniudoyrnh củnchsa Hắahqcc Sácogtt giácogto, còdmudn xửqtqwdoyr nhưuzsv thếqtqwjdvko thìdoyrdniuy. Nhưuzsvng ta nghĩhlzb, cácogtc ngưuzsvơsyxwi cũcntbng sẽfdyv khôtjyyng ngu ngốenzlc đesksếqtqwn mứxdvac phóupdzng thíyyrqch đeskstjyyjdvkng ta lạbunji trởxpub vềdmudcogto tin cho bọekvdn chútlqeng."jdvkn Lậupdzp thâtpclm ýdoyrtpclu sắahqcc hưuzsvitiyng vềdmud mấqsjyy ngưuzsvjjxzi còdmudn lạbunji trong Môtjyyng Sơsyxwn ngũcntb hữtlqeu, thầnchsn sắahqcc tựdniu nhiêtpcln nóupdzi.

Sau đesksóupdz bạbunjch quang trêtpcln tay chợupdzt lóupdze, nhanh nhưuzsv thiểtjyym đesksiệftiqn đesksiểtjyym vàjdvki cácogti trêtpcln thâtpcln thểtjyy mềdmudm mạbunji củnchsa nữtlqe tửqtqw, giam cầnchsm châtpcln nguyêtpcln đeskstjyyjdvkng ta khôtjyyng thểtjyycogti vậupdzn dụuzsvng phácogtp lựdniuc.

Tiếqtqwp theo, hắahqcn khôtjyyng cóupdz mộobpit chútlqet cốenzl kỵhucn sờjjxz lấqsjyy cácogti hộobpip từtwxx trong ácogto củnchsa nữtlqe tửqtqw trẻiavx tuổvcudi, sau đesksóupdz nhẹggpv nhàjdvkng đesksem nàjdvkng ta néfzfwm cho thanh niêtpcln còdmudn cóupdz chútlqet hoảzlhkng hốenzlt kia.

ftiqa tạbunj, Hàjdvkn tiềdmudn bốenzli!"

frrjo giảzlhk mặkbdct đesksen tựdniu nhiêtpcln biếqtqwt Hàjdvkn Lậupdzp làjdvkm nhưuzsv thếqtqw chíyyrqnh làjdvk cấqsjyp cho mấqsjyy ngưuzsvjjxzi bọekvdn họekvd mộobpit nhâtpcln tìdoyrnh lớitiyn, cho nêtpcln cảzlhkm kíyyrqch nóupdzi.

jdvkn Lậupdzp im lặkbdcng khoácogtt tay ácogto, thảzlhk ra trêtpcln khôtjyyng vàjdvki đesksbunjo phácogtp quyếqtqwt màjdvku vàjdvkng, đesksem kếqtqwt giớitiyi cácogtch âtpclm ởxpub phụuzsv cậupdzn tùdniuy ýdoyr thu lạbunji, sau đesksóupdz chậupdzm rãfrrji biếqtqwn mấqsjyt vàjdvko trong bóupdzng đesksêtpclm.

ftiqbunji ca, chútlqeng ta làjdvkm sao bâtpcly giờjjxz?"

frrjo Nhịfrrj vẻiavx mặkbdct phứxdvac tạbunjp nhìdoyrn theo thâtpcln ảzlhknh Hàjdvkn Lậupdzp, lặkbdcng lẽfdyv nhỏsesh giọekvdng nóupdzi vớitiyi lãfrrjo giảzlhk mặkbdct đesksen.

"Trưuzsvitiyc tiêtpcln đesksem Ngũcntb muộobpii mang vềdmud trong phòdmudng khốenzlng chếqtqw, đesksupdzi hàjdvknh đesksobping đesksêtpclm nàjdvky củnchsa chútlqeng ta chấqsjym dứxdvat rồpleui mớitiyi tíyyrqnh đesksếqtqwn việftiqc xửqtqwdoyr."frrjo giảzlhk trầnchsm ngâtpclm mộobpit chútlqet, nóupdzi.

"Nhưuzsv vậupdzy cũcntbng tốenzlt, tốenzli thiểtjyyu cũcntbng cóupdz thờjjxzi gian đeskstjyy tấqsjyt cảzlhk mọekvdi ngưuzsvjjxzi bìdoyrnh tĩhlzbnh lạbunji."frrjo Nhịfrrj liêtpcln tụuzsvc gậupdzt đesksnchsu tỏsesh vẻiavx đeskspleung ýdoyr. Tiếqtqwp theo, hắahqcn liềdmudn quay đesksnchsu lạbunji hưuzsvitiyng vềdmud thanh niêtpcln đesksang ôtjyym nữtlqe tửqtqw trẻiavx tuổvcudi nóupdzi:

"Tứxdva đesksftiq,trưuzsvitiyc tiêtpcln mang theo Ngũcntb muộobpii quay vềdmud phòdmudng đesksãfrrj!" Thanh niêtpcln ngâtpcly dạbunji gậupdzt gậupdzt đesksnchsu, ôtjyym nữtlqe tửqtqw nhưuzsv khútlqec gỗdifd xoay ngưuzsvjjxzi hưuzsvitiyng Thanh Âdedjm việftiqn đesksi đesksếqtqwn.

Thấqsjyy bóupdzng dácogtng thêtpcluzsvơsyxwng củnchsa hắahqcn, lãfrrjo Nhịfrrj thởxpubjdvki mộobpit tiếqtqwng, trêtpcln khuôtjyyn mặkbdct lạbunji hiệftiqn lêtpcln vẻiavx thưuzsvơsyxwng xóupdzt.

tlqec nàjdvky trung niêtpcln nửqtqw tửqtqwcntbng đesksi tớitiyi nóupdzi:


"Tứxdva đesksftiq khôtjyyng cóupdz việftiqc gìdoyr đesksâtpclu, hắahqcn đesksếqtqwn nay đesksenzli vớitiyi Ngũcntb nha đesksnchsu đesksdmudu mộobpit mảzlhknh si tâtpclm, nhưuzsvng màjdvktpcly giờjjxz…"jdvkng ta liêtpcln tụuzsvc lắahqcc đesksnchsu, lộobpi ra vẻiavx khôtjyyng đesksàjdvknh lòdmudng.

"Khụuzsv, ta nguyêtpcln trưuzsvitiyc kia cũcntbng đeskspleung ýdoyr đesksenzli vớitiyi hai ngưuzsvjjxzi bọekvdn họekvd, nhưuzsvng hiệftiqn tạbunji làjdvk khôtjyyng thểtjyy."frrjo giảzlhk đesksobpit nhiêtpcln lộobpi ra biểtjyyu tìdoyrnh mệftiqt mỏseshi khôtjyyng chịfrrju nổvcudi.

Gầnchsn đesksâtpcly liêtpcln tiếqtqwp phácogtt sinh ra kinh biếqtqwn, làjdvkm vịfrrjfrrjo nhâtpcln luôtjyyn luôtjyyn quyếqtqwt đeskscogtn nàjdvky cũcntbng cảzlhkm thấqsjyy tâtpclm thầnchsn cựdniuc kỳggpv tiềdmudu tụuzsvy.

Nhưuzsvng mấqsjyy ngưuzsvjjxzi trong Môtjyyng Sơsyxwn ngũcntb hữtlqeu đesksdmudu đesksãfrrj lớitiyn tuổvcudi nêtpcln chỉliiv cảzlhkm khácogti đesksưuzsvupdzc trong chốenzlc lácogtt.

twxxi chàjdvk, chỉliivdoyrnh Tứxdva đesksftiq mang Ngũcntb muộobpii trởxpub vềdmud sao?"frrjo giảzlhk bỗdifdng nhiêtpcln nhớitiy tớitiyi cácogti gìdoyr đesksóupdz, sắahqcc mặkbdct biếqtqwn đesksvcudi nóupdzi.

ftiqútlqeng vậupdzy, đesksbunji ca! Cóupdzcogti gìdoyr khôtjyyng đesksútlqeng sao chứxdva? Khôtjyyng lẽfdyv ngưuzsvơsyxwi nghĩhlzb tứxdva đesksftiq hắahqcn…"

frrjo Nhịfrrj trưuzsvitiyc tiêtpcln rùdniung mìdoyrnh khi bịfrrj hỏseshi đesksếqtqwn, nhưuzsvng lútlqec sau sắahqcc mặkbdct đeskspleung dạbunjng cũcntbng biếqtqwn đesksvcudi, lộobpi vẻiavx lo lắahqcng khi hắahqcn giậupdzt mìdoyrnh hiểtjyyu ra.

Sau đesksóupdz hai ngưuzsvjjxzi liềdmudn mộobpit câtpclu vôtjyy nghĩhlzba cũcntbng khôtjyyng nóupdzi, vộobpii vộobpii vàjdvkng vàjdvkng hưuzsvitiyng Thanh Âdedjm việftiqn tiếqtqwn đesksếqtqwn.

Chỉliiv đeskstjyy lạbunji trung niêtpcln nữtlqe tửqtqw vẫyauqn còdmudn cóupdz chútlqet khóupdz hiểtjyyu, lộobpi ra thầnchsn sắahqcc nghi hoặkbdcc.

Trong Thanh Âdedjm việftiqn, thanh niêtpcln đesksơsyxwn thâtpcln côtjyy đesksobpic ngồpleui trêtpcln ghếqtqwxpub phòdmudng khácogtch, ngâtpcly ngốenzlc nhưuzsv khútlqec gỗdifd.

Trưuzsvitiyc nguờjjxzi hắahqcn làjdvkfrrjo giảzlhk mặkbdct đesksen vàjdvk nam tửqtqw cao gầnchsy đesksang nhìdoyrn nhau.

Nữtlqe tửqtqw trẻiavx tuổvcudi sớitiym đesksãfrrj khôtjyyng thấqsjyy bóupdzng dácogtng.

"Lãfrrjo Nhịfrrj, Ngũcntb muộobpii trêtpcln ngưuzsvjjxzi còdmudn cóupdz cấqsjym chếqtqw do tiềdmudn bốenzli hạbunj, đesksi khôtjyyng đesksưuzsvupdzc xa, ngưuzsvơsyxwi lậupdzp tứxdvac mau đesksuổvcudi theo! Ta đesksi thỉliivnh tộobpii vớitiyi Hàjdvkn tiềdmudn bốenzli, thuậupdzn tiệftiqn mờjjxzi lãfrrjo nhâtpcln gia ra tay, nhấqsjyt đesksfrrjnh khôtjyyng thểtjyy đeskstjyy Ngũcntb muộobpii chạbunjy trởxpub vềdmud thôtjyyng bácogto cho ngưuzsvjjxzi củnchsa Hắahqcc Sácogtt giácogto, nếqtqwu nàjdvkng ta thựdniuc sựdniu khôtjyyng theo hoặkbdcc cóupdz ngưuzsvjjxzi khácogtc tiếqtqwp ứxdvang thìdoyrfrrjy hạbunjcogtt thủnchs đesksi!"frrjo giảzlhk thầnchsn sắahqcc lạbunjnh lùdniung nóupdzi.

"Dạbunjqtqw, đesksbunji ca!"

frrjo Nhịfrrj đesksnchsu tiêtpcln làjdvkdniung mìdoyrnh, nhưuzsvng lậupdzp tứxdvac biếqtqwt hiệftiqn nay khôtjyyng phảzlhki làjdvktlqec cóupdz thểtjyy mềdmudm lòdmudng nưuzsvơsyxwng tay, liềdmudn trịfrrjnh trọekvdng gậupdzt đesksnchsu đesksácogtp, rồpleui vộobpii vàjdvkng đesksi ra ngoàjdvki.

"Tứxdva đesksftiq,ngưuzsvơsyxwi …khụuzsv!"frrjo giảzlhk thấqsjyy nam tửqtqw cao gầnchsy đesksi ra ngoàjdvki mớitiyi quay đesksnchsu lạbunji liếqtqwc mắahqct nhìdoyrn thanh niêtpcln.

Nhưuzsvng thấqsjyy hìdoyrnh dácogtng nhưuzsv mấqsjyt hồpleun củnchsa hắahqcn, lạbunji thậupdzt sựdniu khôtjyyng đesksàjdvknh lòdmudng nóupdzi nữtlqea, đesksàjdvknh phảzlhki thởxpubjdvki mộobpit tiếqtqwng rồpleui đesksi tìdoyrm Hàjdvkn Lậupdzp.

"Bỏsesh chạbunjy sao, khôtjyyng cóupdz việftiqc gìdoyr,! Nếqtqwu quýdoyr nhịfrrj đesksftiq khôtjyyng truy bắahqct đesksưuzsvupdzc thìdoyrcntbng khôtjyyng cầnchsn đesksuổvcudi theo nữtlqea đesksâtpclu."

Sựdniudoyrnh ngoàjdvki ýdoyr muốenzln củnchsa lãfrrjo giảzlhk, Hàjdvkn Lậupdzp nghe nóupdzi nữtlqe tửqtqw trẻiavx tuổvcudi trốenzln ra khỏseshi Tầnchsn trạbunjch lạbunji khôtjyyng cóupdz lộobpi vẻiavx kinh hoàjdvkng, màjdvk chỉliivjdvk nhẹggpv nhàjdvkng bâtpclng quơsyxwupdzi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.