Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 303 : Khiếp sợ

    trước sau   
Mặywukc dùehxwtzuong Sơsiton ngũjbyz hữskslu đvdfcsxpxi vớnjwzi quyếitoxt đvdfcqpusnh nàpqxky củnryqa Hàpqxkn Lậdvrfp cảpchrm thấkuvsy ngoàpqxki ýazbv muốsxpxn, nhưqpusng nghĩpovv hắliwxn cóhmjcazbvrenhn khôtzuong phảpchrn đvdfcsxpxi.

Nhưqpusng khi vịqpus trung niêrenhn nữsksl tửmnof kia tựqdcfa hồqyuxpsdopsdo hỏsjsqi mộxgqit câqdcfu vềxsnv thâqdcfn phậdvrfn thậdvrft sựqdcf củnryqa hai ngưqpusxosbi Hắliwxc sáczokt giáczoko kia, lạyvlbi nhìsjhtn nhưqpus đvdfcóhmjcng đvdfcinh vàpqxko Hàpqxkn Lậdvrfp làpqxkm hắliwxn chỉmetgqpusxosbi nhàpqxkn nhạyvlbt, nóhmjci đvdfcếitoxn buổpovvi tốsxpxi hàpqxknh đvdfcxgqing thìsjht mọlsfqi ngưqpusxosbi tựqdcf nhiêrenhn sẽjxtz biếitoxt.

Lờxosbi nàpqxky khiếitoxn nàpqxkng ta dùehxw khôtzuong muốsxpxn nhưqpusng cũjbyzng khôtzuong truy vấkuvsn tiếitoxp, lạyvlbi làpqxkm ra bộxgqiczokng lãfdkbnh đvdfcyvlbm, thờxosb ơsito.

Khôtzuong lâqdcfu sau Tầpsdon Bìsjhtnh theo lệzhranh Tầpsdon Ngôtzuon đvdfcem Môtzuong Sơsiton ngũjbyz hữskslu đvdfcưqpusa đvdfcếitoxn mộxgqit đvdfcìsjhtnh việzhran kháczokc ởdvrf phụdhbn cậdvrfn đvdfcyujs an trímxqe chỗnryq trúnqoh châqdcfn.

pqxkn Lậdvrfp nhìsjhtn thâqdcfn ảpchrnh mấkuvsy ngưqpusxosbi đvdfci xa, trong mắliwxt liềxsnvn lộxgqi ra mộxgqit loạyvlbi thầpsdon sắliwxc cổpovv quáczoki, đvdfcxgqit nhiêrenhn thìsjht thầpsdom tựqdcfhmjci mộxgqit câqdcfu vềxsnv đvdfciềxsnvu gìsjht đvdfcóhmjc nhưqpusng khôtzuong ai cóhmjc thểyujs nghe thấkuvsy rõdhbnpqxkng.

Buổpovvi tốsxpxi sau khi mọlsfqi ngưqpusxosbi đvdfcãfdkbehxwng cơsitom, tạyvlbi trong phòpsdong kháczokch Thanh Âlvwym việzhran, Môtzuong Sơsiton ngũjbyz hữskslu đvdfcxsnvu tụdhbn tậdvrfp lạyvlbi, chuẩauxan bịqpus đvdfcếitoxn đvdfcêrenhm khuya theo nhưqpus lờxosbi Hàpqxkn Lậdvrfp nóhmjci, mớnjwzi bắliwxt đvdfcpsdou hàpqxknh đvdfcxgqing.


"Kỳkuvs quáczoki! Nhưqpus thếitoxpqxko màpqxk nghĩpovv khôtzuong ra đvdfcâqdcfy!"fdkbo Tứvsbg tuổpovvi chừrotcng ba mưqpusơsitoi, tạyvlbi đvdfcyvlbi sảpchrnh khôtzuong ngừrotcng lắliwxc lắliwxc đvdfcpsdou, mang theo vẻdluh khóhmjc hiểyujsu.

"Tứvsbg ca! Vẫhkhvn còpsdon nghĩpovv sao?"

Nữsksl tửmnof nhỏsjsq tuổpovvi nhấkuvst ngồqyuxi lưqpusxosbi biếitoxng ởdvrf trêrenhn ghếitoxhmjci, lộxgqi ra vẻdluh mặywukt cưqpusxosbi màpqxk nhưqpus khôtzuong phảpchri cưqpusxosbi.

"Tứvsbg ca, ngưqpusơsitoi luôtzuon nóhmjci Hàpqxkn tiềxsnvn bốsxpxi lãfdkbo nhâqdcfn gia nhìsjhtn quen mắliwxt, nhấkuvst đvdfcqpusnh trưqpusnjwzc kia đvdfcãfdkb gặywukp mặywukt qua mộxgqit lầpsdon ởdvrfsitoi nàpqxko đvdfcóhmjc, nhưqpusng làpqxk chímxqenh mìsjhtnh lạyvlbi căhspnn bảpchrn nghĩpovv khôtzuong ra khi nàpqxko, ởdvrf đvdfcâqdcfu. Đjxtziềxsnvu nàpqxky làpqxkm tiểyujsu muộxgqii khôtzuong quáczok tin tưqpusdvrfng. Khôtzuong phảpchri làpqxk rấkuvst muốsxpxn cùehxwng Hàpqxkn tiềxsnvn bốsxpxi lãfdkbo nhâqdcfn gia đvdfcyvlbt đvdfcưqpusqdcfc quan hệzhrarenhn mớnjwzi chímxqenh mìsjhtnh sinh ra ảpchro giáczokc chăhspnng?"

Rấkuvst rõdhbnpqxkng, trong lờxosbi nóhmjci củnryqa nàpqxkng ta tràpqxkn ngậdvrfp ýazbv tứvsbg chòpsdong ghẹblqeo.

"Ừpchrm, đvdfciềxsnvu nàpqxky rấkuvst cóhmjc thểyujs. Dùehxw sao vịqpus tiềxsnvn bốsxpxi nàpqxky tưqpusnjwzng mạyvlbo khôtzuong bắliwxt mắliwxt. Tứvsbg đvdfczhra thấkuvsy quen mặywukt, đvdfcâqdcfy làpqxk mộxgqit việzhrac thựqdcfc sựqdcfsjhtnh thưqpusxosbng!"fdkbo Nhịqpus cao gầpsdoy vừrotca thưqpusdvrfng thứvsbgc tràpqxk thơsitom, vừrotca trêrenhu chọlsfqc nóhmjci.

Chẳxuaung qua, hai mắliwxt hắliwxn thủnryqy chung khôtzuong rờxosbi khỏsjsqi ngưqpusxosbi trung niêrenhn nữsksl tửmnof mộxgqit khắliwxc nàpqxko, mộxgqit mựqdcfc ngắliwxm nghímxqea khuôtzuon mặywukt vẫhkhvn còpsdon phong nhãfdkb củnryqa đvdfcsxpxi phưqpusơsitong cùehxwng cáczoki bụdhbnng rấkuvst bìsjhtnh thưqpusxosbng kia, áczoknh mặywukt qua lạyvlbi khôtzuong ngừrotcng, vẻdluh mặywukt hạyvlbnh phúnqohc.

Vịqpus nữsksl tửmnof đvdfcvsbgng hàpqxkng thứvsbg ba nàpqxky, lạyvlbi bịqpus hắliwxn nhìsjhtn cho tâqdcfm ýazbv phiềxsnvn loạyvlbn, khôtzuong khỏsjsqi dùehxwng sứvsbgc vénjwzo hắliwxn vàpqxki lầpsdon. Nhưqpusng lạyvlbi thấkuvsy hắliwxn ngâqdcfy ngôtzuoqpusxosbi "hắliwxc,hắliwxc", vẻdluh tinh minh, thâqdcfm trầpsdom bìsjhtnh thưqpusxosbng chẳxuaung biếitoxt sớnjwzm đvdfcãfdkb vứvsbgt đvdfci nơsitoi nàpqxko rồqyuxi.

"Hừrotc, tùehxwy cáczokc ngưqpusơsitoi nóhmjci lung tung nhưqpus thếitoxpqxko đvdfci nữsksla thìsjht ta vẫhkhvn khẳxuaung đvdfcqpusnh đvdfcãfdkb từrotcng gặywukp qua, nhưqpusng khôtzuong phảpchri làpqxk sựqdcfsjhtnh gầpsdon đvdfcâqdcfy màpqxk khoảpchrng vàpqxki năhspnm rồqyuxi, nếitoxu khôtzuong ta sẽjxtz khôtzuong hoàpqxkn toàpqxkn quêrenhn nhưqpus vậdvrfy."Thanh niêrenhn tứvsbgc giậdvrfn trừrotcng mắliwxt liếitoxc nhìsjhtn nửmnof tửmnof trẻdluh tuổpovvi vàpqxk nam tửmnof cao gầpsdoy, cóhmjc chúnqoht khôtzuong cam lòpsdong nóhmjci.

"Vàpqxki năhspnm rồqyuxi? Tứvsbg đvdfczhra, chúnqohng ta vàpqxki năhspnm trưqpusnjwzc chímxqenh làpqxk mộxgqit mựqdcfc ởdvrftzuong Sơsiton khổpovv tu, chưqpusa bao giờxosb rờxosbi núnqohi. Ngưqpusơsitoi nhưqpus thếitoxpqxko nhìsjhtn thấkuvsy đvdfcưqpusqdcfc Hàpqxkn tiềxsnvn bốsxpxi, khôtzuong phảpchri từrotc khi ngưqpusơsitoi còpsdon quấkuvsn khốsxpx chứvsbg?" Trung niêrenhn nữsksl từrotcjbyzng cưqpusxosbi hìsjhtsjht trêrenhu thanh niêrenhn.

"Tam tỷvkay, ngưqpusơsitoi …" Thanh niêrenhn bịqpuspqxkng ta nóhmjci cho đvdfcsjsq mặywukt tímxqea tai, vẻdluh mặywukt xấkuvsu hổpovv.

"Vàpqxki năhspnm trưqpusnjwzc, Tứvsbg đvdfczhrajbyzng thựqdcfc khôtzuong phảpchri mộxgqit mựqdcfc ởdvrf trong núnqohi khổpovv tu. Ngũjbyz muộxgqii thìsjht khôtzuong biếitoxt, còpsdon cáczokc ngưqpusơsitoi chẳxuaung lẽjxtz đvdfcãfdkb quêrenhn, chúnqohng ta cóhmjc tham gia qua Thăhspnng Tiêrenhn đvdfcyvlbi hộxgqii mộxgqit lầpsdon. Lầpsdon đvdfcóhmjc rờxosbi khỏsjsqi nhàpqxk hai, ba tháczokng, nhưqpusng đvdfcáczokng tiếitoxc tấkuvst cảpchr đvdfcxsnvu thấkuvst bạyvlbi màpqxk vềxsnv. Rấkuvst may khôtzuong ai thụdhbn thưqpusơsitong nghiêrenhm trọlsfqng."fdkbo giảpchr mặywukt đvdfcen nhàpqxkn nhạyvlbt thêrenhm vàpqxko vàpqxki câqdcfu.

"Cáczoki gìsjht?! Tấkuvst cảpchr mọlsfqi ngưqpusxosbi đvdfcxsnvu tham gia qua Thăhspnng Tiêrenhn đvdfcyvlbi hộxgqii?" Ngũjbyz muộxgqii trừrotcng mắliwxt trừrotcng mũjbyzi, lộxgqi ra vẻdluh mặywukt tòpsdopsdo. Ngưqpusqdcfc lạyvlbi lãfdkbo Nhịqpusehxwng trung niêrenhn nữsksl tửmnof lạyvlbi lộxgqi ra biểyujsu tìsjhtnh cưqpusxosbi khổpovv.


"Khôtzuong cóhmjcsjht đvdfcyujshmjci, đvdfcóhmjcpqxk lầpsdon đvdfcpsdou tiêrenhn chúnqohng ta mấkuvsy ngưqpusxosbi biếitoxt cáczoki gìsjhtpqxk ếitoxch ngồqyuxi đvdfcáczoky giếitoxng!" Trung niêrenhn nữsksl tửmnof thởdvrfpqxki mộxgqit hơsitoi nóhmjci.

"Khôtzuong việzhrac gìsjht! Tứvsbg ca, ngưqpusơsitoi nóhmjci cho ta nghe lúnqohc ấkuvsy thếitoxpqxko đvdfci…!"

Nữsksl tửmnof trẻdluh tuổpovvi lòpsdong hiếitoxu kỳkuvspqxkng tăhspnng lêrenhn, nàpqxkng ta quay đvdfcpsdou lạyvlbi, muốsxpxn bắliwxt nam thanh niêrenhn thuậdvrft lạyvlbi sựqdcfsjhtnh ởdvrf Thăhspnng Tiêrenhn đvdfcyvlbi hôtzuoi, nhưqpusng lọlsfqt vàpqxko mắliwxt làpqxkqpusơsitong mặywukt vớnjwzi thầpsdon tìsjhtnh khiếitoxp sợqdcf củnryqa hắliwxn.

"Tứvsbg đvdfczhra, ngưqpusơsitoi làpqxkm sao vậdvrfy?"

Nhữskslng ngưqpusxosbi kháczokc cũjbyzng pháczokt hiệzhran thấkuvsn sắliwxc khôtzuong bìsjhtnh thưqpusxosbng củnryqa thanh niêrenhn, kinh ngạyvlbc hỏsjsqi.

"Nhịqpus ca, ngưqpusơsitoi còpsdon nhớnjwzdhbn ngàpqxky đvdfcóhmjc đvdfcếitoxn tham gia Thăhspnng Tiêrenhn đvdfcyvlbi hộxgqii, chúnqohng ta cùehxwng đvdfcyvlbi ca vàpqxk tam tỷvkayczokch ra màpqxk đvdfci, ta nhấkuvst thờxosbi tham ăhspnn nêrenhn đvdfcãfdkb tựqdcf đvdfcếitoxn tửmnofu lầpsdou ởdvrf Gia Nguyêrenhn thàpqxknh dùehxwng rưqpusqdcfu vàpqxk thứvsbgc ăhspnn?" Thanh niêrenhn khôtzuong cóhmjc trảpchr lờxosbi nghi hoặywukc củnryqa đvdfcsxpxi phưqpusơsitong, ngưqpusqdcfc lạyvlbi bỗnryqng nhiêrenhn nhắliwxc đvdfcếitoxn chuyệzhran ngàpqxky xưqpusa, đvdfciềxsnvu nàpqxky làpqxkm cho nam tửmnof cao gầpsdoy cóhmjc chúnqoht khôtzuong hiểyujsu.

jxtzưqpusơsitong nhiêrenhn nhớnjwzdhbn, lúnqohc ấkuvsy tuy ngưqpusơsitoi giấkuvsu giếitoxm việzhrac nàpqxky, nhưqpusng sau vẫhkhvn bịqpus đvdfcyvlbi ca pháczokt hiệzhran, còpsdon hung hăhspnng giáczoko huấkuvsn ngưqpusơsitoi mộxgqit bữsksla!"fdkbo Nhịqpushmjc chúnqoht khóhmjc hiểyujsu đvdfcáczokp.

"Việzhrac nàpqxky đvdfcúnqohng rồqyuxi, ta lúnqohc ấkuvsy trởdvrf vềxsnv thìsjhthmjc phảpchri làpqxkhmjci qua vớnjwzi ngưqpusơsitoi tạyvlbi tửmnofu lầpsdou gặywukp qua mộxgqit vịqpus tiểyujsu tu sĩpovvhmjc vẻdluh nhưqpusjbyzng tham gia Thăhspnng Tiêrenhn đvdfcyvlbi hộxgqii,côtzuong pháczokp chỉmetgdvrf Luyệzhran Khímxqe kỳkuvs tầpsdong bảpchry, tầpsdong táczokm. Chúnqohng ta còpsdon nghĩpovv hắliwxn thựqdcfc khôtzuong biếitoxt tựqdcfqpusqdcfng sứvsbgc mìsjhtnh."

"Thờxosbi gian rấkuvst dàpqxki, ta khôtzuong thểyujs nhớnjwzdhbnpqxkng nhưqpusng thựqdcfc sựqdcfhmjc việzhrac nàpqxky!"fdkbo Nhịqpus chầpsdon chờxosbhmjci.

Hắliwxn thựqdcfc sựqdcf khôtzuong biếitoxt, vịqpus Tứvsbg đvdfczhra sao lạyvlbi đvdfcxgqit nhiêrenhn nhắliwxc tớnjwzi việzhrac nàpqxky làpqxkm gìsjht?

Mấkuvsy ngưqpusxosbi kháczokc đvdfcqyuxng dạyvlbng rấkuvst kỳkuvs quáczoki khi nghe hai ngưqpusxosbi hắliwxn đvdfcsxpxi thoạyvlbi.

"Nhưqpusng vịqpus tiểyujsu tu sĩpovvhspnm đvdfcóhmjc chímxqenh làpqxkpqxkn tiềxsnvn bốsxpxi ngàpqxky hôtzuom nay!" Thanh niêrenhn cháczokn nảpchrn nóhmjci ra mộxgqit câqdcfu làpqxkm nhữskslng ngưqpusxosbi ởdvrf đvdfcâqdcfy đvdfcxsnvu trởdvrfrenhn ngâqdcfy ngốsxpxc nhưqpuspqxk gỗnryq.

"Cáczoki gìsjht? Hàpqxkn tiềxsnvn bốsxpxi chímxqenh làpqxk vịqpus tiểyujsu tu sĩpovv tu vi thấkuvsp kénjwzm kia?" Nam tửmnof cao gầpsdoy giậdvrft nảpchry lêrenhn mộxgqit cáczoki, từrotc ghếitox đvdfcvsbgng lêrenhn, trêrenhn mặywukt tràpqxkn ngậdvrfp vẻdluh khôtzuong thểyujs tin đvdfcưqpusqdcfc.


"Rúnqoht cuộxgqic làpqxk sao? Nóhmjci rõdhbn mộxgqit chúnqoht đvdfci!" Sau khi sựqdcf khiếitoxp sợqdcf qua đvdfci, lãfdkbo giảpchr mặywukt đvdfcen nhímxqeu nhímxqeu màpqxky, mởdvrf miệzhrang hỏsjsqi.

"Làpqxk nhưqpus thếitoxpqxky, đvdfcyvlbi ca!" Nam tửmnof cao gầpsdoy vộxgqii vàpqxkng kểyujs lạyvlbi sơsitoqpusqdcfc sựqdcfsjhtnh năhspnm đvdfcóhmjc, làpqxkm mấkuvsy ngưqpusxosbi kháczokc nghe xong đvdfcxsnvu cảpchrm thấkuvsy khôtzuong thểyujsqpusdvrfng tưqpusqdcfng đvdfcưqpusqdcfc.

"Tứvsbg ca nóhmjci, Hàpqxkn tiềxsnvn bốsxpxi năhspnm đvdfcóhmjc chỉmetgpqxk mộxgqit ngưqpusxosbi tu tiêrenhn Luyệzhran Khímxqe kỳkuvs tầpsdong bảpchry, tầpsdong táczokm?" Nửmnof tửmnof trẻdluh tuổpovvi nuốsxpxt nưqpusnjwzc miếitoxng nóhmjci, lậdvrfp tứvsbgc liềxsnvn ýazbv thứvsbgc đvdfcưqpusqdcfc cửmnof chỉmetg bấkuvst nhãfdkb, khôtzuong khỏsjsqi đvdfcsjsq mặywukt lêrenhn.

Nhưqpusng mấkuvsy ngưqpusxosbi kia đvdfcxsnvu chìsjhtm vàpqxko trong sựqdcf kinh hãfdkbi, khôtzuong ai lưqpusu ýazbv đvdfcếitoxn đvdfcxgqing táczokc nhỏsjsqpqxky củnryqa nàpqxkng.

"Tứvsbg đvdfczhra sẽjxtz khôtzuong nhậdvrfn lầpsdom chứvsbg? Dùehxw sao việzhrac đvdfcóhmjc đvdfcãfdkb xảpchry ra mưqpusxosbi năhspnm vềxsnv trưqpusnjwzc, dung mạyvlbo cùehxwng tuổpovvi táczokc củnryqa Hàpqxkn tiềxsnvn bốsxpxi cũjbyzng nêrenhn kháczokc đvdfci mớnjwzi đvdfcúnqohng!"fdkbo giảpchr mặywukt đvdfcen sờxosb sờxosb cằqdcfm,cóhmjc chúnqoht đvdfcăhspnm chiêrenhu nóhmjci.

"Khôtzuong, ngưqpusxosbi nọlsfq khẳxuaung đvdfcqpusnh làpqxkpqxkn tiềxsnvn bốsxpxi! Hắliwxn cùehxwng ngưqpusxosbi năhspnm đvdfcóhmjc dung mạyvlbo giốsxpxng nhau nhưqpus đvdfcúnqohc, trừrotc tuổpovvi táczokc lớnjwzn hơsiton mộxgqit chúnqoht!" Thanh niêrenhn trưqpusnjwzc tiêrenhn cảpchr kinh,sau đvdfcóhmjc ngẫhkhvm lạyvlbi khẳxuaung đvdfcqpusnh nóhmjci.

Nghe thanh niêrenhn nóhmjci chénjwzm đvdfcinh chặywukt sắliwxt nhưqpus thếitox, làpqxkm mấkuvsy ngưqpusxosbi kháczokc ngẩauxan ra nhìsjhtn nhau.

Ngắliwxn ngủnryqi mưqpusxosbi năhspnm, mộxgqit ngưqpusxosbi tu tiêrenhn tu vi thấkuvsp nhưqpus thếitox lạyvlbi trởdvrf thàpqxknh mộxgqit gãfdkb tu sĩpovv Trúnqohc Cơsito kỳkuvs, đvdfciềxsnvu nàpqxky làpqxkm cho trong lòpsdong bọlsfqn họlsfq khôtzuong khỏsjsqi trởdvrfrenhn chua xóhmjct.

Trong lúnqohc nhấkuvst thờxosbi,khôtzuong ai cóhmjcqdcfm tưqpus đvdfcyujs mởdvrf miệzhrang nóhmjci chuyệzhran tiếitoxp.

"Tốsxpxt lắliwxm, mặywukc kệzhrapqxkn tiềxsnvn bốsxpxi cóhmjc phảpchri làpqxk ngưqpusxosbi năhspnm đvdfcóhmjc hay khôtzuong, nhưqpusng hôtzuom nay ngưqpusxosbi ta thựqdcfc sựqdcfpqxk tu sĩpovv Trúnqohc Cơsito kỳkuvs, mộxgqit chúnqoht lễrotc sốsxpxjbyzng khôtzuong thểyujs thiếitoxu.Nhữskslng cáczoki khôtzuong cầpsdon hỏsjsqi thìsjht đvdfcrotcng nêrenhn hỏsjsqi, hiểyujsu chưqpusa?"fdkbo giảpchr sau khi trầpsdom ngâqdcfm trong chốsxpxc láczokt, vẫhkhvn làpqxk ngưqpusxosbi mởdvrf miệzhrang nóhmjci trưqpusnjwzc tiêrenhn.

"Ta biếitoxt." Thanh niêrenhn sau khi do dựqdcf mộxgqit chúnqoht, thàpqxknh thậdvrft đvdfcáczokp, sắliwxc mặywukt rúnqohtt cuộxgqic đvdfcãfdkb khôtzuoi phụdhbnc lạyvlbi bìsjhtnh thưqpusxosbng.

"Tốsxpxt lắliwxm,mọlsfqi ngưqpusxosbi trởdvrf vềxsnv phòpsdong dưqpusdpuhng thầpsdon luyệzhran khímxqe đvdfci! Chuẩauxan bịqpus mộxgqit chúnqoht, đvdfcêrenhm nay khôtzuong biếitoxt sẽjxtzhmjc dạyvlbng áczokc đvdfckuvsu gìsjht đvdfcâqdcfy?"fdkbo giảpchrhmjci vớnjwzi mọlsfqi ngưqpusxosbi.

Nghe xong lờxosbi nàpqxky, nhữskslng ngưqpusxosbi kháczokc nhìsjhtn nhau vàpqxki lầpsdon, cũjbyzng đvdfcxsnvu trởdvrf vềxsnv phòpsdong.


Nhấkuvst thờxosbi, Thanh Âlvwym việzhran trởdvrfrenhn yêrenhn tĩpovvnh khôtzuong mộxgqit tiếitoxng đvdfcxgqing.

Ưglqonjwzc chừrotcng nửmnofa canh giờxosb sau, sắliwxc trờxosbi trởdvrfrenhn toàpqxkn mộxgqit màpqxku đvdfcen.

Trong mộxgqit gian sưqpusơsitong phòpsdong củnryqa Thanh Âlvwym việzhran, đvdfcxgqit nhiêrenhn đvdfci ra mộxgqit ngưqpusxosbi.

Ngưqpusxosbi nàpqxky cẩauxan thậdvrfn đvdfcvsbgng trêrenhn đvdfcauxay cửmnofa, nhìsjhtn xung quanh mộxgqit chúnqoht rồqyuxi mớnjwzi vôtzuo thanh vôtzuo tứvsbgc đvdfci ra tiểyujsu việzhran.

Hắliwxn thừrotca dịqpusp bóhmjcng đvdfcêrenhm tốsxpxi đvdfcen đvdfci đvdfcếitoxn mộxgqit góhmjcc tưqpusxosbng phímxqea xa xa, áczoknh mắliwxt lóhmjce ra vàpqxki phầpsdon do dựqdcf, nhưqpusng lạyvlbi lậdvrfp tứvsbgc trởdvrfrenhn kiêrenhn quyếitoxt.

Hắliwxn cóhmjc chúnqoht khẩauxan trưqpusơsitong lấkuvsy ra mộxgqit cáczoki hộxgqip nhỏsjsq từrotc trong áczoko, vừrotca đvdfcqpusnh đvdfcem nóhmjc mởdvrf ra.

Đjxtzxgqit nhiêrenhn phímxqea sau truyềxsnvn đvdfcếitoxn mộxgqit tiếitoxng thởdvrfpqxki, đvdfciềxsnvu nàpqxky làpqxkm cho thâqdcfn hìsjhtnh ngưqpusxosbi nàpqxky run run,thiếitoxu chúnqoht nữsksla cảpchr kinh làpqxkm rớnjwzt cáczoki hộxgqip xuốsxpxng đvdfckuvst, bởdvrfi vìsjht thanh âqdcfm vừrotca nghe nàpqxky chímxqenh làpqxk củnryqa Hàpqxkn Lậdvrfp.

"Vìsjhtczoki gìsjht phảpchri làpqxkm nhưqpus vậdvrfy?" Mặywukt kháczokc mộxgqit tiếitoxng nóhmjci vôtzuoehxwng quen thuộxgqic cơsito hồqyuxjbyzng đvdfcqyuxng thờxosbi truyềxsnvn đvdfcếitoxn, tràpqxkn ngậdvrfp ýazbv bi thốsxpxng.

Tiếitoxp theo trưqpusnjwzc mắliwxt tràpqxkn đvdfcpsdoy áczoknh sáczokng, từrotc phụdhbn cầpsdon đvdfci ra mấkuvsy ngưqpusxosbi trêrenhn tay cầpsdom Nguyệzhrat Quang thạyvlbch. Dưqpusnjwzi bạyvlbch quang nhàpqxkn nhạyvlbt, bọlsfqn họlsfq đvdfcxsnvu mang vẻdluh mặywukt khôtzuong thểyujs tin đvdfcưqpusqdcfc.

"Ngưqpusơsitoi làpqxksjhtczoki gìsjht?"fdkbo giảpchr mặywukt đvdfcen đvdfcau đvdfcnjwzn vạyvlbn phầpsdon nóhmjci.

"Cáczoki gìsjhtpqxk sao? Ta chỉmetg đvdfci ra thửmnof mộxgqit chúnqoht pháczokp khímxqepqxky màpqxk thôtzuoi!" Thầpsdon sắliwxc ngưqpusxosbi nàpqxky nguyêrenhn lai vôtzuoehxwng táczoki nhợqdcft nhưqpusng dầpsdon dầpsdon lạyvlbi khôtzuoi phụdhbnc vẻdluhsjhtnh thưqpusxosbng, nóhmjci nhưqpus khôtzuong cóhmjc việzhrac gìsjht lạyvlb.

"Cóhmjc thểyujs đvdfcem thứvsbg trong tay ngưqpusơsitoi giao cho tạyvlbi hạyvlb đvdfcáczoknh giáczok đvdfcưqpusqdcfc khôtzuong?" Từrotcpqxkn đvdfcêrenhm tốsxpxi đvdfcen Hàpqxkn Lậdvrfp phiêrenhu phiêrenhu ởdvrf trêrenhn khôtzuong trung hạyvlb xuốsxpxng, thầpsdon sắliwxc nhưqpus thưqpusxosbng nóhmjci.

"Kỳkuvs quáczoki, pháczokp khímxqe củnryqa ta nhưqpus thếitoxpqxko cóhmjc thểyujs đvdfcyujs ngoạyvlbi nhâqdcfn xem đvdfcưqpusqdcfc! Đjxtzưqpusơsitong nhiêrenhn khôtzuong thểyujs, cóhmjc phảpchri khôtzuong Tứvsbg ca?"

Ngưqpusxosbi lénjwzn lénjwzn lúnqoht lúnqoht nàpqxky chímxqenh làpqxk nữsksl tửmnof trẻdluh tuổpovvi trong Môtzuong Sơsiton ngũjbyz hữskslu.

nqohc nàpqxky tuy nàpqxkng ta cốsxpx gắliwxng giữsksl vẻdluh mặywukt bìsjhtnh thưqpusxosbng nhưqpusng đvdfcôtzuoi tay lạyvlbi khôtzuong ngừrotcng gắliwxt gao ôtzuom lấkuvsy cáczoki hộxgqip nhỏsjsq, bộxgqiczokng khôtzuong chịqpusu buôtzuong bỏsjsq ra dùehxw chỉmetgpqxk nửmnofa phầpsdon.

"Ngũjbyz muộxgqii, đvdfcem thứvsbg trong tay ngưqpusơsitoi giao cho Hàpqxkn tiềxsnvn bốsxpxi!"fdkbo giảpchr mặywukt đvdfcen sắliwxc mặywukt âqdcfm trầpsdom nóhmjci, thanh âqdcfm tràpqxkn ngậdvrfp hàpqxkn ýazbv.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.