Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 303 : Khiếp sợ

    trước sau   
Mặpivuc dùkgpjsrcang Sơubsmn ngũukzr hữfrcuu đctfvczahi vớupwzi quyếqkeft đctfvqfgynh nàjfgdy củcasia Hàjfgdn Lậqpybp cảejmrm thấehgry ngoàjfgdi ýqkef muốczahn, nhưnlnnng nghĩvidp hắahrsn cóbfzfqkefivvon khôsrcang phảejmrn đctfvczahi.

Nhưnlnnng khi vịqfgy trung niêivvon nữfrcu tửkegb kia tựkegba hồwzgqrlpxrlpx hỏnlnni mộodxjt câdjubu vềdjub thâdjubn phậqpybn thậqpybt sựkegb củcasia hai ngưnlnnubsmi Hắahrsc sálwygt giálwygo kia, lạfrcui nhìuikwn nhưnlnn đctfvóbfzfng đctfvinh vàjfgdo Hàjfgdn Lậqpybp làjfgdm hắahrsn chỉlzqpnlnnubsmi nhàjfgdn nhạfrcut, nóbfzfi đctfvếqkefn buổjfndi tốczahi hàjfgdnh đctfvodxjng thìuikw mọdtqzi ngưnlnnubsmi tựkegb nhiêivvon sẽdhkr biếqkeft.

Lờubsmi nàjfgdy khiếqkefn nàjfgdng ta dùkgpj khôsrcang muốczahn nhưnlnnng cũukzrng khôsrcang truy vấehgrn tiếqkefp, lạfrcui làjfgdm ra bộodxjlwygng lãgiegnh đctfvfrcum, thờubsm ơubsm.

Khôsrcang lâdjubu sau Tầmxxgn Bìuikwnh theo lệqjwgnh Tầmxxgn Ngôsrcan đctfvem Môsrcang Sơubsmn ngũukzr hữfrcuu đctfvưnlnna đctfvếqkefn mộodxjt đctfvìuikwnh việqjwgn khálwygc ởjfnd phụzzpc cậqpybn đctfvjdwb an tríuikw chỗvhrr trúehgr châdjubn.

jfgdn Lậqpybp nhìuikwn thâdjubn ảejmrnh mấehgry ngưnlnnubsmi đctfvi xa, trong mắahrst liềdjubn lộodxj ra mộodxjt loạfrcui thầmxxgn sắahrsc cổjfnd quálwygi, đctfvodxjt nhiêivvon thìuikw thầmxxgm tựkegbbfzfi mộodxjt câdjubu vềdjub đctfviềdjubu gìuikw đctfvóbfzf nhưnlnnng khôsrcang ai cóbfzf thểjdwb nghe thấehgry rõmnksjfgdng.

Buổjfndi tốczahi sau khi mọdtqzi ngưnlnnubsmi đctfvãgiegkgpjng cơubsmm, tạfrcui trong phòrlpxng khálwygch Thanh Âsmzbm việqjwgn, Môsrcang Sơubsmn ngũukzr hữfrcuu đctfvdjubu tụzzpc tậqpybp lạfrcui, chuẩejmrn bịqfgy đctfvếqkefn đctfvêivvom khuya theo nhưnlnn lờubsmi Hàjfgdn Lậqpybp nóbfzfi, mớupwzi bắahrst đctfvmxxgu hàjfgdnh đctfvodxjng.


"Kỳapuc quálwygi! Nhưnlnn thếqkefjfgdo màjfgd nghĩvidp khôsrcang ra đctfvâdjuby!"giego Tứupwz tuổjfndi chừmnksng ba mưnlnnơubsmi, tạfrcui đctfvfrcui sảejmrnh khôsrcang ngừmnksng lắahrsc lắahrsc đctfvmxxgu, mang theo vẻfquo khóbfzf hiểjdwbu.

"Tứupwz ca! Vẫijfnn còrlpxn nghĩvidp sao?"

Nữfrcu tửkegb nhỏnlnn tuổjfndi nhấehgrt ngồwzgqi lưnlnnubsmi biếqkefng ởjfnd trêivvon ghếqkefbfzfi, lộodxj ra vẻfquo mặpivut cưnlnnubsmi màjfgd nhưnlnn khôsrcang phảejmri cưnlnnubsmi.

"Tứupwz ca, ngưnlnnơubsmi luôsrcan nóbfzfi Hàjfgdn tiềdjubn bốczahi lãgiego nhâdjubn gia nhìuikwn quen mắahrst, nhấehgrt đctfvqfgynh trưnlnnupwzc kia đctfvãgieg gặpivup mặpivut qua mộodxjt lầmxxgn ởjfndubsmi nàjfgdo đctfvóbfzf, nhưnlnnng làjfgd chíuikwnh mìuikwnh lạfrcui căwxnun bảejmrn nghĩvidp khôsrcang ra khi nàjfgdo, ởjfnd đctfvâdjubu. Đqkefiềdjubu nàjfgdy làjfgdm tiểjdwbu muộodxji khôsrcang quálwyg tin tưnlnnjfndng. Khôsrcang phảejmri làjfgd rấehgrt muốczahn cùkgpjng Hàjfgdn tiềdjubn bốczahi lãgiego nhâdjubn gia đctfvfrcut đctfvưnlnnlzqpc quan hệqjwgivvon mớupwzi chíuikwnh mìuikwnh sinh ra ảejmro giálwygc chăwxnung?"

Rấehgrt rõmnksjfgdng, trong lờubsmi nóbfzfi củcasia nàjfgdng ta tràjfgdn ngậqpybp ýqkef tứupwz chòrlpxng ghẹpaivo.

"Ừkgpjm, đctfviềdjubu nàjfgdy rấehgrt cóbfzf thểjdwb. Dùkgpj sao vịqfgy tiềdjubn bốczahi nàjfgdy tưnlnnupwzng mạfrcuo khôsrcang bắahrst mắahrst. Tứupwz đctfvqjwg thấehgry quen mặpivut, đctfvâdjuby làjfgd mộodxjt việqjwgc thựkegbc sựkegbuikwnh thưnlnnubsmng!"giego Nhịqfgy cao gầmxxgy vừmnksa thưnlnnjfndng thứupwzc tràjfgd thơubsmm, vừmnksa trêivvou chọdtqzc nóbfzfi.

Chẳlwygng qua, hai mắahrst hắahrsn thủcasiy chung khôsrcang rờubsmi khỏnlnni ngưnlnnubsmi trung niêivvon nữfrcu tửkegb mộodxjt khắahrsc nàjfgdo, mộodxjt mựkegbc ngắahrsm nghíuikwa khuôsrcan mặpivut vẫijfnn còrlpxn phong nhãgieg củcasia đctfvczahi phưnlnnơubsmng cùkgpjng cálwygi bụzzpcng rấehgrt bìuikwnh thưnlnnubsmng kia, álwygnh mặpivut qua lạfrcui khôsrcang ngừmnksng, vẻfquo mặpivut hạfrcunh phúehgrc.

Vịqfgy nữfrcu tửkegb đctfvupwzng hàjfgdng thứupwz ba nàjfgdy, lạfrcui bịqfgy hắahrsn nhìuikwn cho tâdjubm ýqkef phiềdjubn loạfrcun, khôsrcang khỏnlnni dùkgpjng sứupwzc vésrcao hắahrsn vàjfgdi lầmxxgn. Nhưnlnnng lạfrcui thấehgry hắahrsn ngâdjuby ngôsrcanlnnubsmi "hắahrsc,hắahrsc", vẻfquo tinh minh, thâdjubm trầmxxgm bìuikwnh thưnlnnubsmng chẳlwygng biếqkeft sớupwzm đctfvãgieg vứupwzt đctfvi nơubsmi nàjfgdo rồwzgqi.

"Hừmnks, tùkgpjy cálwygc ngưnlnnơubsmi nóbfzfi lung tung nhưnlnn thếqkefjfgdo đctfvi nữfrcua thìuikw ta vẫijfnn khẳlwygng đctfvqfgynh đctfvãgieg từmnksng gặpivup qua, nhưnlnnng khôsrcang phảejmri làjfgd sựkegbuikwnh gầmxxgn đctfvâdjuby màjfgd khoảejmrng vàjfgdi năwxnum rồwzgqi, nếqkefu khôsrcang ta sẽdhkr khôsrcang hoàjfgdn toàjfgdn quêivvon nhưnlnn vậqpyby."Thanh niêivvon tứupwzc giậqpybn trừmnksng mắahrst liếqkefc nhìuikwn nửkegb tửkegb trẻfquo tuổjfndi vàjfgd nam tửkegb cao gầmxxgy, cóbfzf chúehgrt khôsrcang cam lòrlpxng nóbfzfi.

"Vàjfgdi năwxnum rồwzgqi? Tứupwz đctfvqjwg, chúehgrng ta vàjfgdi năwxnum trưnlnnupwzc chíuikwnh làjfgd mộodxjt mựkegbc ởjfndsrcang Sơubsmn khổjfnd tu, chưnlnna bao giờubsm rờubsmi núehgri. Ngưnlnnơubsmi nhưnlnn thếqkefjfgdo nhìuikwn thấehgry đctfvưnlnnlzqpc Hàjfgdn tiềdjubn bốczahi, khôsrcang phảejmri từmnks khi ngưnlnnơubsmi còrlpxn quấehgrn khốczah chứupwz?" Trung niêivvon nữfrcu từmnksukzrng cưnlnnubsmi hìuikwuikw trêivvou thanh niêivvon.

"Tam tỷhggc, ngưnlnnơubsmi …" Thanh niêivvon bịqfgyjfgdng ta nóbfzfi cho đctfvnlnn mặpivut tíuikwa tai, vẻfquo mặpivut xấehgru hổjfnd.

"Vàjfgdi năwxnum trưnlnnupwzc, Tứupwz đctfvqjwgukzrng thựkegbc khôsrcang phảejmri mộodxjt mựkegbc ởjfnd trong núehgri khổjfnd tu. Ngũukzr muộodxji thìuikw khôsrcang biếqkeft, còrlpxn cálwygc ngưnlnnơubsmi chẳlwygng lẽdhkr đctfvãgieg quêivvon, chúehgrng ta cóbfzf tham gia qua Thăwxnung Tiêivvon đctfvfrcui hộodxji mộodxjt lầmxxgn. Lầmxxgn đctfvóbfzf rờubsmi khỏnlnni nhàjfgd hai, ba thálwygng, nhưnlnnng đctfválwygng tiếqkefc tấehgrt cảejmr đctfvdjubu thấehgrt bạfrcui màjfgd vềdjub. Rấehgrt may khôsrcang ai thụzzpc thưnlnnơubsmng nghiêivvom trọdtqzng."giego giảejmr mặpivut đctfven nhàjfgdn nhạfrcut thêivvom vàjfgdo vàjfgdi câdjubu.

"Cálwygi gìuikw?! Tấehgrt cảejmr mọdtqzi ngưnlnnubsmi đctfvdjubu tham gia qua Thăwxnung Tiêivvon đctfvfrcui hộodxji?" Ngũukzr muộodxji trừmnksng mắahrst trừmnksng mũukzri, lộodxj ra vẻfquo mặpivut tòrlpxrlpx. Ngưnlnnlzqpc lạfrcui lãgiego Nhịqfgykgpjng trung niêivvon nữfrcu tửkegb lạfrcui lộodxj ra biểjdwbu tìuikwnh cưnlnnubsmi khổjfnd.


"Khôsrcang cóbfzfuikw đctfvjdwbbfzfi, đctfvóbfzfjfgd lầmxxgn đctfvmxxgu tiêivvon chúehgrng ta mấehgry ngưnlnnubsmi biếqkeft cálwygi gìuikwjfgd ếqkefch ngồwzgqi đctfválwygy giếqkefng!" Trung niêivvon nữfrcu tửkegb thởjfndjfgdi mộodxjt hơubsmi nóbfzfi.

"Khôsrcang việqjwgc gìuikw! Tứupwz ca, ngưnlnnơubsmi nóbfzfi cho ta nghe lúehgrc ấehgry thếqkefjfgdo đctfvi…!"

Nữfrcu tửkegb trẻfquo tuổjfndi lòrlpxng hiếqkefu kỳapucjfgdng tăwxnung lêivvon, nàjfgdng ta quay đctfvmxxgu lạfrcui, muốczahn bắahrst nam thanh niêivvon thuậqpybt lạfrcui sựkegbuikwnh ởjfnd Thăwxnung Tiêivvon đctfvfrcui hôsrcai, nhưnlnnng lọdtqzt vàjfgdo mắahrst làjfgdnlnnơubsmng mặpivut vớupwzi thầmxxgn tìuikwnh khiếqkefp sợlzqp củcasia hắahrsn.

"Tứupwz đctfvqjwg, ngưnlnnơubsmi làjfgdm sao vậqpyby?"

Nhữfrcung ngưnlnnubsmi khálwygc cũukzrng phálwygt hiệqjwgn thấehgrn sắahrsc khôsrcang bìuikwnh thưnlnnubsmng củcasia thanh niêivvon, kinh ngạfrcuc hỏnlnni.

"Nhịqfgy ca, ngưnlnnơubsmi còrlpxn nhớupwzmnks ngàjfgdy đctfvóbfzf đctfvếqkefn tham gia Thăwxnung Tiêivvon đctfvfrcui hộodxji, chúehgrng ta cùkgpjng đctfvfrcui ca vàjfgd tam tỷhggclwygch ra màjfgd đctfvi, ta nhấehgrt thờubsmi tham ăwxnun nêivvon đctfvãgieg tựkegb đctfvếqkefn tửkegbu lầmxxgu ởjfnd Gia Nguyêivvon thàjfgdnh dùkgpjng rưnlnnlzqpu vàjfgd thứupwzc ăwxnun?" Thanh niêivvon khôsrcang cóbfzf trảejmr lờubsmi nghi hoặpivuc củcasia đctfvczahi phưnlnnơubsmng, ngưnlnnlzqpc lạfrcui bỗvhrrng nhiêivvon nhắahrsc đctfvếqkefn chuyệqjwgn ngàjfgdy xưnlnna, đctfviềdjubu nàjfgdy làjfgdm cho nam tửkegb cao gầmxxgy cóbfzf chúehgrt khôsrcang hiểjdwbu.

qkefưnlnnơubsmng nhiêivvon nhớupwzmnks, lúehgrc ấehgry tuy ngưnlnnơubsmi giấehgru giếqkefm việqjwgc nàjfgdy, nhưnlnnng sau vẫijfnn bịqfgy đctfvfrcui ca phálwygt hiệqjwgn, còrlpxn hung hăwxnung giálwygo huấehgrn ngưnlnnơubsmi mộodxjt bữfrcua!"giego Nhịqfgybfzf chúehgrt khóbfzf hiểjdwbu đctfválwygp.

"Việqjwgc nàjfgdy đctfvúehgrng rồwzgqi, ta lúehgrc ấehgry trởjfnd vềdjub thìuikwbfzf phảejmri làjfgdbfzfi qua vớupwzi ngưnlnnơubsmi tạfrcui tửkegbu lầmxxgu gặpivup qua mộodxjt vịqfgy tiểjdwbu tu sĩvidpbfzf vẻfquo nhưnlnnukzrng tham gia Thăwxnung Tiêivvon đctfvfrcui hộodxji,côsrcang phálwygp chỉlzqpjfnd Luyệqjwgn Khíuikw kỳapuc tầmxxgng bảejmry, tầmxxgng tálwygm. Chúehgrng ta còrlpxn nghĩvidp hắahrsn thựkegbc khôsrcang biếqkeft tựkegbnlnnlzqpng sứupwzc mìuikwnh."

"Thờubsmi gian rấehgrt dàjfgdi, ta khôsrcang thểjdwb nhớupwzmnksjfgdng nhưnlnnng thựkegbc sựkegbbfzf việqjwgc nàjfgdy!"giego Nhịqfgy chầmxxgn chờubsmbfzfi.

Hắahrsn thựkegbc sựkegb khôsrcang biếqkeft, vịqfgy Tứupwz đctfvqjwg sao lạfrcui đctfvodxjt nhiêivvon nhắahrsc tớupwzi việqjwgc nàjfgdy làjfgdm gìuikw?

Mấehgry ngưnlnnubsmi khálwygc đctfvwzgqng dạfrcung rấehgrt kỳapuc quálwygi khi nghe hai ngưnlnnubsmi hắahrsn đctfvczahi thoạfrcui.

"Nhưnlnnng vịqfgy tiểjdwbu tu sĩvidpwxnum đctfvóbfzf chíuikwnh làjfgdjfgdn tiềdjubn bốczahi ngàjfgdy hôsrcam nay!" Thanh niêivvon chálwygn nảejmrn nóbfzfi ra mộodxjt câdjubu làjfgdm nhữfrcung ngưnlnnubsmi ởjfnd đctfvâdjuby đctfvdjubu trởjfndivvon ngâdjuby ngốczahc nhưnlnnjfgd gỗvhrr.

"Cálwygi gìuikw? Hàjfgdn tiềdjubn bốczahi chíuikwnh làjfgd vịqfgy tiểjdwbu tu sĩvidp tu vi thấehgrp késrcam kia?" Nam tửkegb cao gầmxxgy giậqpybt nảejmry lêivvon mộodxjt cálwygi, từmnks ghếqkef đctfvupwzng lêivvon, trêivvon mặpivut tràjfgdn ngậqpybp vẻfquo khôsrcang thểjdwb tin đctfvưnlnnlzqpc.


"Rúehgrt cuộodxjc làjfgd sao? Nóbfzfi rõmnks mộodxjt chúehgrt đctfvi!" Sau khi sựkegb khiếqkefp sợlzqp qua đctfvi, lãgiego giảejmr mặpivut đctfven nhíuikwu nhíuikwu màjfgdy, mởjfnd miệqjwgng hỏnlnni.

"Làjfgd nhưnlnn thếqkefjfgdy, đctfvfrcui ca!" Nam tửkegb cao gầmxxgy vộodxji vàjfgdng kểjdwb lạfrcui sơubsmnlnnlzqpc sựkegbuikwnh năwxnum đctfvóbfzf, làjfgdm mấehgry ngưnlnnubsmi khálwygc nghe xong đctfvdjubu cảejmrm thấehgry khôsrcang thểjdwbnlnnjfndng tưnlnnlzqpng đctfvưnlnnlzqpc.

"Tứupwz ca nóbfzfi, Hàjfgdn tiềdjubn bốczahi năwxnum đctfvóbfzf chỉlzqpjfgd mộodxjt ngưnlnnubsmi tu tiêivvon Luyệqjwgn Khíuikw kỳapuc tầmxxgng bảejmry, tầmxxgng tálwygm?" Nửkegb tửkegb trẻfquo tuổjfndi nuốczaht nưnlnnupwzc miếqkefng nóbfzfi, lậqpybp tứupwzc liềdjubn ýqkef thứupwzc đctfvưnlnnlzqpc cửkegb chỉlzqp bấehgrt nhãgieg, khôsrcang khỏnlnni đctfvnlnn mặpivut lêivvon.

Nhưnlnnng mấehgry ngưnlnnubsmi kia đctfvdjubu chìuikwm vàjfgdo trong sựkegb kinh hãgiegi, khôsrcang ai lưnlnnu ýqkef đctfvếqkefn đctfvodxjng tálwygc nhỏnlnnjfgdy củcasia nàjfgdng.

"Tứupwz đctfvqjwg sẽdhkr khôsrcang nhậqpybn lầmxxgm chứupwz? Dùkgpj sao việqjwgc đctfvóbfzf đctfvãgieg xảejmry ra mưnlnnubsmi năwxnum vềdjub trưnlnnupwzc, dung mạfrcuo cùkgpjng tuổjfndi tálwygc củcasia Hàjfgdn tiềdjubn bốczahi cũukzrng nêivvon khálwygc đctfvi mớupwzi đctfvúehgrng!"giego giảejmr mặpivut đctfven sờubsm sờubsm cằqjwgm,cóbfzf chúehgrt đctfvăwxnum chiêivvou nóbfzfi.

"Khôsrcang, ngưnlnnubsmi nọdtqz khẳlwygng đctfvqfgynh làjfgdjfgdn tiềdjubn bốczahi! Hắahrsn cùkgpjng ngưnlnnubsmi năwxnum đctfvóbfzf dung mạfrcuo giốczahng nhau nhưnlnn đctfvúehgrc, trừmnks tuổjfndi tálwygc lớupwzn hơubsmn mộodxjt chúehgrt!" Thanh niêivvon trưnlnnupwzc tiêivvon cảejmr kinh,sau đctfvóbfzf ngẫijfnm lạfrcui khẳlwygng đctfvqfgynh nóbfzfi.

Nghe thanh niêivvon nóbfzfi chésrcam đctfvinh chặpivut sắahrst nhưnlnn thếqkef, làjfgdm mấehgry ngưnlnnubsmi khálwygc ngẩejmrn ra nhìuikwn nhau.

Ngắahrsn ngủcasii mưnlnnubsmi năwxnum, mộodxjt ngưnlnnubsmi tu tiêivvon tu vi thấehgrp nhưnlnn thếqkef lạfrcui trởjfnd thàjfgdnh mộodxjt gãgieg tu sĩvidp Trúehgrc Cơubsm kỳapuc, đctfviềdjubu nàjfgdy làjfgdm cho trong lòrlpxng bọdtqzn họdtqz khôsrcang khỏnlnni trởjfndivvon chua xóbfzft.

Trong lúehgrc nhấehgrt thờubsmi,khôsrcang ai cóbfzfdjubm tưnlnn đctfvjdwb mởjfnd miệqjwgng nóbfzfi chuyệqjwgn tiếqkefp.

"Tốczaht lắahrsm, mặpivuc kệqjwgjfgdn tiềdjubn bốczahi cóbfzf phảejmri làjfgd ngưnlnnubsmi năwxnum đctfvóbfzf hay khôsrcang, nhưnlnnng hôsrcam nay ngưnlnnubsmi ta thựkegbc sựkegbjfgd tu sĩvidp Trúehgrc Cơubsm kỳapuc, mộodxjt chúehgrt lễifwg sốczahukzrng khôsrcang thểjdwb thiếqkefu.Nhữfrcung cálwygi khôsrcang cầmxxgn hỏnlnni thìuikw đctfvmnksng nêivvon hỏnlnni, hiểjdwbu chưnlnna?"giego giảejmr sau khi trầmxxgm ngâdjubm trong chốczahc lálwygt, vẫijfnn làjfgd ngưnlnnubsmi mởjfnd miệqjwgng nóbfzfi trưnlnnupwzc tiêivvon.

"Ta biếqkeft." Thanh niêivvon sau khi do dựkegb mộodxjt chúehgrt, thàjfgdnh thậqpybt đctfválwygp, sắahrsc mặpivut rúehgrtt cuộodxjc đctfvãgieg khôsrcai phụzzpcc lạfrcui bìuikwnh thưnlnnubsmng.

"Tốczaht lắahrsm,mọdtqzi ngưnlnnubsmi trởjfnd vềdjub phòrlpxng dưnlnncasing thầmxxgn luyệqjwgn khíuikw đctfvi! Chuẩejmrn bịqfgy mộodxjt chúehgrt, đctfvêivvom nay khôsrcang biếqkeft sẽdhkrbfzf dạfrcung álwygc đctfvehgru gìuikw đctfvâdjuby?"giego giảejmrbfzfi vớupwzi mọdtqzi ngưnlnnubsmi.

Nghe xong lờubsmi nàjfgdy, nhữfrcung ngưnlnnubsmi khálwygc nhìuikwn nhau vàjfgdi lầmxxgn, cũukzrng đctfvdjubu trởjfnd vềdjub phòrlpxng.


Nhấehgrt thờubsmi, Thanh Âsmzbm việqjwgn trởjfndivvon yêivvon tĩvidpnh khôsrcang mộodxjt tiếqkefng đctfvodxjng.

Ưdhkrupwzc chừmnksng nửkegba canh giờubsm sau, sắahrsc trờubsmi trởjfndivvon toàjfgdn mộodxjt màjfgdu đctfven.

Trong mộodxjt gian sưnlnnơubsmng phòrlpxng củcasia Thanh Âsmzbm việqjwgn, đctfvodxjt nhiêivvon đctfvi ra mộodxjt ngưnlnnubsmi.

Ngưnlnnubsmi nàjfgdy cẩejmrn thậqpybn đctfvupwzng trêivvon đctfvejmry cửkegba, nhìuikwn xung quanh mộodxjt chúehgrt rồwzgqi mớupwzi vôsrca thanh vôsrca tứupwzc đctfvi ra tiểjdwbu việqjwgn.

Hắahrsn thừmnksa dịqfgyp bóbfzfng đctfvêivvom tốczahi đctfven đctfvi đctfvếqkefn mộodxjt góbfzfc tưnlnnubsmng phíuikwa xa xa, álwygnh mắahrst lóbfzfe ra vàjfgdi phầmxxgn do dựkegb, nhưnlnnng lạfrcui lậqpybp tứupwzc trởjfndivvon kiêivvon quyếqkeft.

Hắahrsn cóbfzf chúehgrt khẩejmrn trưnlnnơubsmng lấehgry ra mộodxjt cálwygi hộodxjp nhỏnlnn từmnks trong álwygo, vừmnksa đctfvqfgynh đctfvem nóbfzf mởjfnd ra.

Đqkefodxjt nhiêivvon phíuikwa sau truyềdjubn đctfvếqkefn mộodxjt tiếqkefng thởjfndjfgdi, đctfviềdjubu nàjfgdy làjfgdm cho thâdjubn hìuikwnh ngưnlnnubsmi nàjfgdy run run,thiếqkefu chúehgrt nữfrcua cảejmr kinh làjfgdm rớupwzt cálwygi hộodxjp xuốczahng đctfvehgrt, bởjfndi vìuikw thanh âdjubm vừmnksa nghe nàjfgdy chíuikwnh làjfgd củcasia Hàjfgdn Lậqpybp.

"Vìuikwlwygi gìuikw phảejmri làjfgdm nhưnlnn vậqpyby?" Mặpivut khálwygc mộodxjt tiếqkefng nóbfzfi vôsrcakgpjng quen thuộodxjc cơubsm hồwzgqukzrng đctfvwzgqng thờubsmi truyềdjubn đctfvếqkefn, tràjfgdn ngậqpybp ýqkef bi thốczahng.

Tiếqkefp theo trưnlnnupwzc mắahrst tràjfgdn đctfvmxxgy álwygnh sálwygng, từmnks phụzzpc cầmxxgn đctfvi ra mấehgry ngưnlnnubsmi trêivvon tay cầmxxgm Nguyệqjwgt Quang thạfrcuch. Dưnlnnupwzi bạfrcuch quang nhàjfgdn nhạfrcut, bọdtqzn họdtqz đctfvdjubu mang vẻfquo mặpivut khôsrcang thểjdwb tin đctfvưnlnnlzqpc.

"Ngưnlnnơubsmi làjfgduikwlwygi gìuikw?"giego giảejmr mặpivut đctfven đctfvau đctfvupwzn vạfrcun phầmxxgn nóbfzfi.

"Cálwygi gìuikwjfgd sao? Ta chỉlzqp đctfvi ra thửkegb mộodxjt chúehgrt phálwygp khíuikwjfgdy màjfgd thôsrcai!" Thầmxxgn sắahrsc ngưnlnnubsmi nàjfgdy nguyêivvon lai vôsrcakgpjng tálwygi nhợlzqpt nhưnlnnng dầmxxgn dầmxxgn lạfrcui khôsrcai phụzzpcc vẻfquouikwnh thưnlnnubsmng, nóbfzfi nhưnlnn khôsrcang cóbfzf việqjwgc gìuikw lạfrcu.

"Cóbfzf thểjdwb đctfvem thứupwz trong tay ngưnlnnơubsmi giao cho tạfrcui hạfrcu đctfválwygnh giálwyg đctfvưnlnnlzqpc khôsrcang?" Từmnksjfgdn đctfvêivvom tốczahi đctfven Hàjfgdn Lậqpybp phiêivvou phiêivvou ởjfnd trêivvon khôsrcang trung hạfrcu xuốczahng, thầmxxgn sắahrsc nhưnlnn thưnlnnubsmng nóbfzfi.

"Kỳapuc quálwygi, phálwygp khíuikw củcasia ta nhưnlnn thếqkefjfgdo cóbfzf thểjdwb đctfvjdwb ngoạfrcui nhâdjubn xem đctfvưnlnnlzqpc! Đqkefưnlnnơubsmng nhiêivvon khôsrcang thểjdwb, cóbfzf phảejmri khôsrcang Tứupwz ca?"

Ngưnlnnubsmi lésrcan lésrcan lúehgrt lúehgrt nàjfgdy chíuikwnh làjfgd nữfrcu tửkegb trẻfquo tuổjfndi trong Môsrcang Sơubsmn ngũukzr hữfrcuu.

ehgrc nàjfgdy tuy nàjfgdng ta cốczah gắahrsng giữfrcu vẻfquo mặpivut bìuikwnh thưnlnnubsmng nhưnlnnng đctfvôsrcai tay lạfrcui khôsrcang ngừmnksng gắahrst gao ôsrcam lấehgry cálwygi hộodxjp nhỏnlnn, bộodxjlwygng khôsrcang chịqfgyu buôsrcang bỏnlnn ra dùkgpj chỉlzqpjfgd nửkegba phầmxxgn.

"Ngũukzr muộodxji, đctfvem thứupwz trong tay ngưnlnnơubsmi giao cho Hàjfgdn tiềdjubn bốczahi!"giego giảejmr mặpivut đctfven sắahrsc mặpivut âdjubm trầmxxgm nóbfzfi, thanh âdjubm tràjfgdn ngậqpybp hàjfgdn ýqkef.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.