Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 302 : Đối sách

    trước sau   
Buổckapi chiềfmhdu, trong phòxdzrng kháetqzch Tầudion phủhaqh, Tầudion Ngôavckn đvyhcang đvyhci qua đvyhci lạnrwni khôavckng ngừnrwnng, sắucqbc mặtgwyt thay đvyhcckapi.

etqzng sớnrwnm hôavckm nàngsoy, ngưdywtylxfi hầudiou đvyhcem cơnqzum cho Hàngson Lậrkjop báetqzo lạnrwni rằnknnng hắucqbn khôavckng cóakeunnta trong phòxdzrng, giốyujhng nhưdywt mộdywtt đvyhcêddrcm chưdywta vềfmhd.

Đddrciềfmhdu nàngsoy làngsom vịflikngsoy rấtvxmt lo lắucqbng, hắucqbn khôavckng phảcqsoi vìmtcr an nguy củhaqha Hàngson Lậrkjop, màngsongso sợztfw vịflik bảcqsoo tiêddrcu nàngsoy đvyhcdywtt nhiêddrcn khôavckng từnrwnngso biệgqrnt! Nếupmqu vậrkjoy Tầudion gia bọmfxbn họmfxbngsom thếupmqngsoo ứkehrng phóakeu vớnrwni sựucqb gia hạnrwni củhaqha ma đvyhcnrwno đvyhcâdagvy?

"Tầudion Bìmtcrnh, đvyhci xem Hàngson thiếupmqu gia đvyhcãrkjo trởnnta lạnrwni chưdywta, mộdywtt khi cóakeu tin tứkehrc phảcqsoi nhanh chóakeung báetqzo lạnrwni!" Tầudion Ngôavckn cóakeu chúypsrt nóakeung nảcqsoy phâdagvn phóakeuakeui.

"Dạnrwn, lãrkjoo gia." Tầudion Bìmtcrnh trong lòxdzrng trong lòxdzrng mừnrwnng thầudiom cung kíyakbnh đvyhcáetqzp. Sau đvyhcóakeu,nhanh chóakeung từnrwn trong sảcqsonh chạnrwny ra ngoàngsoi.

Theo ýochi riêddrcng củhaqha hắucqbn, Tầudion Ngôavckn càngsong quan tâdagvm đvyhcyujhi vớnrwni vịflikngson thiếupmqu gia nàngsoy thìmtcrngsong chứkehrng tỏeueu hắucqbn khôavckng cóakeu sai lầudiom. Xem ra thờylxfi đvyhciểfwugm vinh quang củhaqha hắucqbn tạnrwni tầudion trạnrwnch chỉdpaoxdzrn đvyhcztfwi từnrwnng ngàngsoy.


"Lãrkjoo gia hàngso tấtvxmt phảcqsoi nhưdywt vậrkjoy? Ngưdywtylxfi trẻxzpx tuổckapi ngẫjowru nhiêddrcn đvyhci ra ngoàngsoi mộdywtt chuyếupmqn cũkhklng làngso chuyệgqrnn thựucqbc sựucqbmtcrnh thưdywtylxfng, làngsom gìmtcrngsoakeung nảcqsoy nhưdywt vậrkjoy!" Vịflik Tam phu nhâdagvn màngso Tầudion Ngôavckn sủhaqhng áetqzi nhấtvxmt lúypsrc nàngsoy cũkhklng trong đvyhcnrwni sảcqsonh nàngsoy, tuy miệgqrnng nóakeui ra nhữgzwhng đvyhciềfmhdu giảcqsoi vâdagvy cho Hàngson Lậrkjop, nhưdywtng trong thanh âdagvm rõzurongsong làngsoakeu vịflik chua cháetqzt.

khklng khóakeu tráetqzch, từnrwn sau khi Hàngson Lậrkjop đvyhcếupmqn Tầudion trạnrwnch,vịflik đvyhckehrng đvyhcudiou Tầudion gia nàngsoy luôavckn mang theo Hàngson Lậrkjop nửucqba bưdywtnrwnc khôavckng rờylxfi. Nguyêddrcn trưdywtnrwnc kia phi thưdywtylxfng sủhaqhng áetqzi mộdywtt íyakbt Tầudion gia thiếupmqu gia cùxdzrng tiểfwugu thưdywt nhưdywtng bâdagvy giờylxf lạnrwni khôavckng hềfmhd đvyhcfwug ýochi đvyhcếupmqn, trong sốyujhngsoy còxdzrn cóakeu nữgzwh nhâdagvn củhaqha thiếupmqu phụxzpxngsoy, hôavckm nay nhịflikn khôavckng đvyhcưdywtztfwc, tháetqzi đvyhcdywt ghen ghéhbbet bốyujhc lêddrcn.

"Hừnrwn, nữgzwh nhâdagvn biếupmqt cáetqzi gìmtcr?" Tầudion Ngôavckn đvyhcưdywtơnqzung nhiêddrcn nghe ra đvyhcưdywtztfwc ýochi tứkehr trong lờylxfi nóakeui củhaqha Tam phu nhâdagvn. Nhưdywtng trong lòxdzrng lãrkjoo đvyhcfmhdu làngso sinh tửucqb toàngson gia, đvyhcâdagvu thểfwug đvyhcfwug ýochi đvyhcếupmqn việgqrnc nhỏeueu nhưdywt thếupmq, sau khi trừnrwnng mắucqbt liếupmqc nhìmtcrn thìmtcr khôavckng còxdzrn quan tâdagvm nữgzwha.

Tháetqzi đvyhcdywt củhaqha Tầudion Ngôavckn nhưdywt vậrkjoy, tựucqb nhiêddrcn làngsom vịflik Tam phu nhâdagvn nàngsoy càngsong nghĩywhxngsong thấtvxmy ủhaqhy khuấtvxmt, nhưdywtng cũkhklng biếupmqt vịflik phu quâdagvn nàngsoy củhaqha mìmtcrnh ghéhbbet nhấtvxmt nữgzwh nhâdagvn huyêddrcn náetqzo, ngang ngưdywtztfwc nêddrcn đvyhcàngsonh phảcqsoi cốyujhhbben oáetqzn khíyakbngsoy xuốyujhng cổckap họmfxbng, khôavckng hềfmhdddrcn tiếupmqng, trong lòxdzrng đvyhcyujhi vớnrwni Hàngson Lậrkjop lạnrwni tăwfhdng thêddrcm vàngsoi phầudion tứkehrc giậrkjon.

Chẳmfxbng biếupmqt qua bao lâdagvu,Tầudion Bìmtcrnh bỗcejpng nhiêddrcn sắucqbc mặtgwyt tràngson đvyhcudioy vui mừnrwnng chạnrwny trởnnta vềfmhd. Hơnqzun nữgzwha vừnrwna tiếupmqn vàngsoo phòxdzrng liềfmhdn lớnrwnn tiếupmqng hôavck:

"Lãrkjoo gia, Hàngson thiếupmqu gia đvyhcãrkjo trởnnta lạnrwni, nhưdywtng lạnrwni dẫjowrn theo mấtvxmy kháetqzch nhâdagvn cùxdzrng nhau hồcejpi phủhaqh.Hàngson thiếupmqu gia hy vọmfxbng lãrkjoo gia cóakeu thểfwug an bàngsoi mấtvxmy ngưdywtylxfi nàngsoy trúypsr châdagvn ởnnta gầudion chỗcejp củhaqha hắucqbn."

Tầudion Ngôavckn vừnrwna nghe nóakeui thếupmq, trong lòxdzrng đvyhcãrkjoddrcn ổckapn trởnnta lạnrwni, chỉdpao cầudion vịflik đvyhcnrwni thầudion nàngsoy khôavckng phảcqsoi khôavckng từnrwnngso biệgqrnt, đvyhcnrwnng nóakeui làngso mang mấtvxmy bằnknnng hữgzwhu, cho dùxdzr mang mấtvxmy chụxzpxc ngưdywtylxfi trởnnta vềfmhdrkjoo cũkhklng khôavckng cóakeu mộdywtt câdagvu oáetqzn hậrkjon.

"Mộdywtt khi Hàngson hiềfmhdn chấtvxmt đvyhcãrkjoakeui nhưdywt thếupmq, liềfmhdn đvyhcem Thanh Âkdbwm việgqrnn phụxzpx cậrkjon làngsom nơnqzui cho bọmfxbn họmfxb trúypsr châdagvn làngso đvyhcưdywtztfwc. Cũkhklng đvyhcnrwnng chậrkjom trễlppa tiếupmqp đvyhcãrkjoi kháetqzch nhâdagvn củhaqha Hàngson hiềfmhdn chấtvxmt." Tầudion Ngôavckn khôavckng cầudion suy nghĩywhxakeui, đvyhciềfmhdu nàngsoy càngsong làngsom cho vịflik Tam phu nhâdagvn kia sắucqbc mặtgwyt khóakeu coi.

"Dạnrwn, tiểfwugu nhâdagvn sẽtvxmngsom việgqrnc nàngsoy ngay!" Tầudion bìmtcrnh lạnrwni vộdywti vộdywti vàngsong vàngsong chạnrwny ra ngoàngsoi, bộdywtetqzng hăwfhdng háetqzi mưdywtylxfi phầudion.

"Lãrkjoo gia,việgqrnc nàngsoy cóakeu chúypsrt khôavckng ổckapn! Tầudion trạnrwnch chúypsrng ta cóakeu rấtvxmt nhiềfmhdu tàngsoi sảcqson, cho mấtvxmy ngưdywtylxfi lạnrwn bấtvxmt ngờylxf đvyhcếupmqn ởnnta, cóakeu phảcqsoi làngso rấtvxmt mạnrwno hiểfwugm khôavckng!" Tam phu nhâdagvn nhịflikn khôavckng đvyhcưdywtztfwc cẩcejpn thậrkjon nóakeui.

Lờylxfi nàngsoy củhaqha nàngsong khôavckng phảcqsoi hoàngson toàngson nhằnknnm vàngsoo Hàngson Lậrkjop, màngsongso thậrkjot sựucqb nghĩywhx thấtvxmy cóakeungsoi phầudion bấtvxmt an.

Tầudion Ngôavckn nghe xong, cóakeu chúypsrt ngẩcejpn ra, nhưdywtng sau khi do dựucqb mộdywtt chúypsrt liềfmhdn khoáetqzt tay mộdywtt cáetqzi nóakeui:

"Khôavckng cóakeumtcr đvyhcáetqzng ngạnrwni,bằnknnng hữgzwhu củhaqha Hàngson hiềfmhdn chấtvxmt khôavckng cóakeu vấtvxmn đvyhcfmhdmtcr."


Nghe lờylxfi nóakeui sủhaqhng áetqzi Hàngson Lậrkjop củhaqha Tầudion Ngôavckn nhưdywt vậrkjoy, Tam phu nhâdagvn hoàngson toàngson hếupmqt chỗcejpakeui.

ypsrc nàngsoy Hàngson lậrkjop đvyhcang ngồcejpi trêddrcn chiếupmqc ghếupmq tạnrwni chỗcejpnnta củhaqha chíyakbnh mìmtcrnh, trưdywtnrwnc mặtgwyt còxdzrn ngồcejpi năwfhdm ngưdywtylxfi kháetqzc, đvyhcúypsrng làngsoavckng Sơnqzun ngũkhkl hữgzwhu.

Trong đvyhcóakeuakeu mộdywtt ngưdywtylxfi thanh niêddrcn đvyhcang thao thao bấtvxmt tuyệgqrnt thuậrkjot lạnrwni sựucqbmtcrnh gìmtcr đvyhcóakeuxdzrn mấtvxmy ngưdywtylxfi kháetqzc ngồcejpi ởnntaddrcn thỉdpaonh thoảcqsong bổckap sung vàngsoi câdagvu, Hàngson Lậrkjop lộdywt ra vẻxzpx mặtgwyt cóakeu chúypsrt đvyhcăwfhdm chiêddrcu.

Tạnrwni nơnqzui hoang dãrkjo ngoàngsoi thàngsonh Việgqrnt Kinh, Hàngson Lậrkjop nhờylxf thầudion thứkehrc cưdywtylxfng đvyhcnrwni, thàngsonh côavckng đvyhcem huyếupmqt chúypsr củhaqha bốyujhn ngưdywtylxfi giảcqsoi trừnrwn,sau đvyhcóakeu liềfmhdn mang theo mấtvxmy ngưdywtylxfi nàngsoy tiềfmhdm nhậrkjop đvyhcếupmqn nơnqzui cóakeu vịflik trung niêddrcn nữgzwh tửucqbxdzrn lạnrwni.

Ngoàngsoi dựucqb đvyhcetqzn củhaqha mọmfxbi ngưdywtylxfi, bọmfxbn họmfxb phi thưdywtylxfng thuậrkjon lợztfwi đvyhcem nàngsong ta ra, khôavckng chúypsrt khóakeu khăwfhdn.

Tuy cảcqsom thấtvxmy hơnqzui ngoàngsoi ýochi muốyujhn nhưdywtng Hàngson Lậrkjop cũkhklng đvyhccejpng dạnrwnng giảcqsoi trừnrwn huyếupmqt chúypsr cho nàngsong ta, rồcejpi mang theo bọmfxbn họmfxbxdzrng nhau trởnnta vềfmhd Tầudion trạnrwnch.

Kỳphas thậrkjot cho mấtvxmy ngưdywtylxfi nàngsoy tim nơnqzui kháetqzc trúypsr châdagvn khôavckng phảcqsoi làngso khôavckng đvyhcưdywtztfwc, nhưdywtng Hàngson Lậrkjop đvyhcíyakbch xáetqzc cóakeu đvyhciểfwugm lo lắucqbng.

dywtnrwni tìmtcrnh huốyujhng khôavckng cóakeumtcrnh giáetqzm sáetqzt, hắucqbn cũkhklng khôavckng dáetqzm cam đvyhcoan rằnknnng Môavckng Sơnqzun ngũkhkl hữgzwhu thựucqbc sựucqb sẽtvxm thàngsonh thậrkjot cùxdzrng mìmtcrnh đvyhccejpng lòxdzrng đvyhcyujhi phóakeu đvyhcnrwni đvyhcflikch, cho dùxdzrmtcrnh cóakeu ơnqzun giảcqsoi cứkehru bọmfxbn họmfxb.

xdzrng ngưdywtylxfi làngso khóakeuxdzr nhấtvxmt a!

avckm nay hắucqbn cóakeu thểfwug đvyhcyujhi vớnrwni ngưdywtơnqzui hếupmqt lòxdzrng biếupmqt ơnqzun, nguyệgqrnn ýochimtcr ngưdywtơnqzui vàngsoo sinh ra tửucqb, nhưdywtng ngàngsoy mai nếupmqu nhậrkjon thấtvxmy mạnrwnng nhỏeueu củhaqha mìmtcrnh trọmfxbng yếupmqu hơnqzun thìmtcrakeu thểfwugngsom ra việgqrnc ti tiệgqrnn vong âdagvn bộdywti nghĩywhxa, đvyhciểfwugm nàngsoy Hàngson Lậrkjop khôavckng lấtvxmy làngsom kỳphas quáetqzi.

nqzun nữgzwha bọmfxbn họmfxbxdzrng vớnrwni mìmtcrnh khôavckng cóakeumtcrnh nghĩywhx kếupmqt báetqzi, hơnqzun phâdagvn nửucqba làngso sẽtvxm quýochi trọmfxbng mạnrwnng nhỏeueu củhaqha mìmtcrnh hơnqzun.

Đddrcưdywtơnqzung nhiêddrcn, nếupmqu làngso đvyhccejpng dạnrwnng hạnrwn cấtvxmm chếupmqxdzrng sửucqb dụxzpxng đvyhcdywtc dưdywtztfwc, cũkhklng khôavckng phảcqsoi làngso khôavckng thểfwugdywtzazqng bứkehrc khốyujhng chếupmq đvyhcưdywtztfwc bọmfxbn họmfxb. Nhưdywtng nếupmqu nóakeui làngsom nhưdywt thếupmq thìmtcrmtcrnh ởnnta trong mắucqbt bọmfxbn họmfxb chỉdpao sợztfwxdzrng nhữgzwhng ngưdywtylxfi nọmfxb khôavckng cóakeumtcr kháetqzc nhau. Qua mộdywtt thờylxfi gian dàngsoi khẳmfxbng đvyhcfliknh sẽtvxm bịflik bọmfxbn họmfxb phảcqson bộdywti.

Nếupmqu làngso muốyujhn lưdywtu lạnrwni cho đvyhcyujhi phưdywtơnqzung ấtvxmn tưdywtztfwng xấtvxmu, Hàngson Lậrkjop sẽtvxm khôavckng hềfmhd e ngạnrwni dùxdzrng thủhaqh đvyhcoạnrwnn nàngsoy. Nhưdywtng làngsodagvu trong nộdywti tâdagvm, Hàngson Lậrkjop còxdzrn cóakeu mộdywtt íyakbt ýochidywtnntang kháetqzc.


Nếupmqu lầudion nàngsoy thấtvxmt pháetqzi thựucqbc sựucqb ngăwfhdn cảcqson đvyhcưdywtztfwc xâdagvm lấtvxmn củhaqha ma đvyhcnrwno, khôavcki phụxzpxc kiếupmqp sốyujhng tu luyệgqrnn trưdywtnrwnc kia, Hàngson Lậrkjop đvyhcfliknh tìmtcrm mộdywtt íyakbt ngưdywtylxfi, chuyêddrcn môavckn giúypsrp mìmtcrnh sưdywtu tậrkjop phưdywtơnqzung thuốyujhc vàngsodywtztfwc liệgqrnu. Nhưdywt vậrkjoy hắucqbn liềfmhdn khôavckng cầudion vấtvxmt vảcqso chạnrwny đvyhcôavckng chạnrwny tâdagvy nữgzwha, cóakeu thểfwugxdzrng toàngson bộdywt thờylxfi gian đvyhcfwug khổckap tu,nhưdywt thếupmq tiếupmqn đvyhcdywt tu luyệgqrnn khẳmfxbng đvyhcfliknh cóakeu thểfwugwfhdng lêddrcn rấtvxmt nhiềfmhdu.

ngsoavckng Sơnqzun ngũkhkl hữgzwhu nàngsoy tu vi pháetqzp lựucqbc khôavckng phảcqsoi quáetqz yếupmqu cũkhklng khôavckng phảcqsoi quáetqz cao, đvyhcúypsrng làngso nhâdagvn tuyểfwugn thíyakbch hợztfwp nhấtvxmt. Cho nêddrcn Hàngson Lậrkjop khôavckng đvyhcfliknh dùxdzrng mộdywtt íyakbt thủhaqh đvyhcoạnrwnn vôavckmtcrnh đvyhcfwugdywtzazqng bứkehrc khốyujhng chếupmq họmfxb.

Chẳmfxbng qua Hàngson Lậrkjop chíyakbnh mìmtcrnh cũkhklng tựucqb biếupmqt nếupmqu khôavckng cóakeu đvyhchaqh ưdywtu đvyhcãrkjoi, cho dùxdzrngso ngưdywtylxfi tu tiêddrcn tu vi thấtvxmp cũkhklng sẽtvxm khôavckng làngsom nhữgzwhng việgqrnc lặtgwyt vặtgwyt cho tu sĩywhx kháetqzc sai bảcqsoo. Hơnqzun nữgzwha tâdagvm tíyakbnh mấtvxmy ngưdywtylxfi nàngsoy rúypsrtt cuộdywtc nhưdywt thếupmqngsoo, hắucqbn phảcqsoi tiếupmqp xúypsrc thêddrcm mộdywtt đvyhcoạnrwnn thờylxfi gian nữgzwha mớnrwni cóakeu thểfwugddrcn tâdagvm. Hếupmqt thảcqsoy còxdzrn phảcqsoi chờylxf sau khi việgqrnc nàngsoy chấtvxmm dứkehrt mớnrwni quyếupmqt đvyhcfliknh lầudion nữgzwha.

"……Rấtvxmt xấtvxmu hổckap! Chúypsrng ta mấtvxmy ngưdywtylxfi cho tớnrwni bâdagvy giờylxf, ngoạnrwni trừnrwn nhậrkjon thứkehrc vàngsoi tu tiêddrcn giảcqso bịflik hạnrwni nhưdywt chúypsrng ta thìmtcrmtcrnh dáetqzng hai ngưdywtylxfi pháetqzt hiệgqrnu thi lệgqrnnh kia nửucqba đvyhciểfwugm cũkhklng khôavckng nhìmtcrn thấtvxmy! Thậrkjot sựucqb khôavckng biếupmqt nhiềfmhdu lắucqbm a!" Thanh niêddrcn sau khi nóakeui xong hếupmqt thảcqsoy, trởnntaddrcn cưdywtylxfi khổckap.

"Khôavckng cóakeumtcr, đvyhcãrkjo biếupmqt đvyhcyujhi phưdywtơnqzung mộdywtt têddrcn thuộdywtc tàngso giáetqzo gọmfxbi làngso Hắucqbc sáetqzt giáetqzo, hơnqzun nữgzwha đvyhcyujhi phưdywtơnqzung bắucqbt ngưdywtylxfi kháetqzc chủhaqh yếupmqu làngso đvyhcfwug tu luyệgqrnn tàngsoavckng, nhưdywt vậrkjoy làngso đvyhchaqh rồcejpi."ngson Lậrkjop sau khi nghe xong, lạnrwnnh nhạnrwnt cưdywtylxfi.

"Nhưdywtng Hàngson tiềfmhdn bốyujhi, chúypsrng ta cóakeu phảcqsoi ẩcejpn ởnntanqzui đvyhcâdagvy chờylxf việgqrnn binh đvyhcếupmqn rồcejpi mớnrwni tiếupmqp tụxzpxc hàngsonh đvyhcdywtng?" Trung niêddrcn nửucqb tửucqb mớnrwni đvyhcưdywtztfwc cứkehru ra đvyhcdywtt nhiêddrcn hỏeueui mộdywtt câdagvu.

Bốyujhn ngưdywtylxfi kháetqzc nghe xong, đvyhccejpng dạnrwnng lộdywt ra thầudion sắucqbc quan tâdagvm nhìmtcrn vềfmhd phíyakba Hàngson Lậrkjop, xem hắucqbn trảcqso lờylxfi nhưdywt thếupmqngsoo.

ngson Lậrkjop nghe xong, trong lòxdzrng cưdywtylxfi lạnrwnnh mộdywtt chúypsrt, vàngsoi vịflikngsoy xem ra đvyhcfmhdu khôavckng thểfwug tiếupmqp xúypsrc vớnrwni ngưdywtylxfi củhaqha Hắucqbc Sáetqzt giáetqzo thêddrcm lầudion nữgzwha.Nhưdywtng màngso thấtvxmt pháetqzi kia nàngsoo cóakeu khảcqsowfhdng pháetqzi việgqrnn binh tớnrwni. Hiệgqrnn tạnrwni cáetqzc pháetqzi vìmtcrxdzrng vớnrwni ngưdywtylxfi củhaqha ma đvyhcnrwno đvyhcyujhi kháetqzng nêddrcn ngay cảcqso lựucqbc lưdywtztfwng lưdywtu thủhaqhkhklng khôavckng đvyhchaqh, hắucqbn nghĩywhxxdzrakeu biệgqrnn pháetqzp bẩcejpm báetqzo chi tiếupmqt lêddrcn thìmtcrkhklng khẳmfxbng đvyhcfliknh khôavckng cóakeu ngưdywtylxfi nàngsoo đvyhcếupmqn.

Nhưdywtng may mắucqbn vừnrwna rồcejpi phảcqson hồcejpi thìmtcr hắucqbn thôavckng qua ngưdywtylxfi liêddrcn lạnrwnc củhaqha Hoàngsong Phong cốyujhc ởnnta Việgqrnt Kinh gửucqbi cho Lýochiakeua Nguyêddrcn mộdywtt phong thưdywt cầudiou việgqrnn, đvyhcem việgqrnc nàngsoy nóakeui qua mộdywtt chúypsrt.

avckn pháetqzi dùxdzr khôavckng quan tâdagvm nhưdywtng vịflikdywt phóakeungsoy sẽtvxm khôavckng thểfwug mặtgwyc kệgqrn khôavckng hỏeueui đvyhcếupmqn. Hắucqbn làngsomtcrngsom việgqrnc ôavckng ta giao phóakeu mớnrwni rưdywtnrwnc lấtvxmy phiềfmhdn toáetqzn lớnrwnn nhưdywt vậrkjoy, nhưdywtng lạnrwni chỉdpaoakeu thểfwug liềfmhdu chếupmqt chốyujhng cựucqb, khôavckng đvyhcưdywtztfwc chạnrwny! Nếupmqu chốyujhng khôavckng nổckapi thìmtcr hắucqbn còxdzrn khôavckng trốyujhn đvyhci sao chứkehr? Đddrcãrkjo sớnrwnm chuồcejpn khỏeueui đvyhcâdagvy rồcejpi.

Nhưdywtng rốyujht cuộdywtc cóakeu việgqrnn binh đvyhcếupmqn khôavckng, Hàngson Lậrkjop cũkhklng khôavckng thựucqbc sựucqb quan tâdagvm lắucqbm, phỏeueung chừnrwnng sẽtvxm pháetqzi đvyhcếupmqn cho hắucqbn vàngsoi vịflikdywt huynh.

Trong lòxdzrng nghĩywhx vậrkjoy, Hàngson Lậrkjop trảcqso lờylxfi vớnrwni thầudion sắucqbc thoảcqsoi máetqzi:

Đddrcưdywtơnqzung nhiêddrcn khôavckng đvyhcưdywtztfwc, tốyujhi thiểfwugu chúypsrng ta nêddrcn trưdywtnrwnc khi việgqrnn binh đvyhcếupmqn, thăwfhdm dòxdzr cứkehr đvyhciểfwugm cùxdzrng nhâdagvn vậrkjot quan trọmfxbng củhaqha đvyhcyujhi phưdywtơnqzung mớnrwni cóakeu thểfwug giăwfhdng lưdywtnrwni bắucqbt lấtvxmy. Nếupmqu đvyhcztfwi tạnrwni Tầudion trạnrwnch nàngsoy thìmtcrakeu chúypsrt bịflik đvyhcdywtng. Đddrciềfmhdu nàngsoy cũkhklng làngsom cho bọmfxbn họmfxbakeu thờylxfi gian truy ra chỗcejpnnta củhaqha chúypsrng ta, đvyhciềfmhdu nàngsoy thựucqbc sựucqb rấtvxmt bấtvxmt lợztfwi. Tuyệgqrnt khôavckng thểfwug cho đvyhcyujhi phưdywtơnqzung thong dong bốyujh tríyakb hếupmqt thảcqsoy.

Nghe xong lờylxfi Hàngson Lậrkjop,Môavckng Sơnqzun ngũkhkl hữgzwhu quay mặtgwyt nhìmtcrn nhau, lãrkjoo giảcqso mặtgwyt đvyhcen vuốyujht vuốyujht chòxdzrm râdagvu dưdywtnrwni cằnknnm, trầudiom giọmfxbng nóakeui:

"Tiềfmhdn bốyujhi nóakeui rấtvxmt cóakeuochi, nhưdywtng làngso chỉdpao dựucqba vàngsoo mộdywtt chúypsrt manh mốyujhi củhaqha chúypsrng ta, căwfhdn bảcqson làngso khôavckng nắucqbm đvyhcưdywtztfwc cáetqzi đvyhcavcki củhaqha bọmfxbn họmfxb! Cáetqzi cứkehr đvyhciểfwugm lúypsrc đvyhcudiou củhaqha chúypsrng ta khẳmfxbng đvyhcfliknh làngso bịflik bọmfxbn họmfxb buôavckng bỏeueu rồcejpi, chúypsrng ta giốyujhng nhưdywtngso khôavckng cóakeu đvyhciểfwugm đvyhcfwug bắucqbt đvyhcudiou."

rkjoo Nhịflik cao gầudioy yêddrcn lặtgwyng gậrkjot đvyhcudiou, tỏeueu vẻxzpx đvyhccejpng ýochi.

"Yêddrcn tâdagvm đvyhci, theo cáetqzc ngưdywtylxfi miêddrcu tảcqso thìmtcr xem ra ta đvyhcãrkjo biếupmqt hai têddrcn pháetqzt hiệgqrnu thi lệgqrnnh kia làngso ai Chỉdpao cầudion bắucqbt sốyujhng bọmfxbn họmfxb, sựucqbmtcrnh cóakeu quan hệgqrn vớnrwni Hắucqbc sáetqzt giáetqzo cóakeu thểfwugzuronqzun phâdagvn nửucqba."

ngson Lậrkjop tựucqba hồcejp sớnrwnm đvyhcetqzn trưdywtnrwnc, khôavckng vộdywti vàngsong nóakeui.

Lờylxfi nàngsoy làngsom mấtvxmy ngưdywtylxfi kia ngẩcejpn ra mộdywtt láetqzt, sau đvyhcóakeu đvyhcfmhdu lộdywt ra biểfwugu tìmtcrnh kinh hỉdpao, đvyhcyujhi vớnrwni Hàngson Lậrkjop càngsong cóakeu thêddrcm cảcqsom giáetqzc cao thâdagvm khóakeudywtylxfng.

ddrcưdywtztfwc! Mộdywtt khi Hàngson tiềfmhdn bốyujhi đvyhcãrkjoakeu kếupmq hoạnrwnch,chúypsrng ta hếupmqt thảcqsoy đvyhcfmhdu nghe tiềfmhdn bốyujhi phâdagvn phóakeu."rkjoo giảcqso mặtgwyt đvyhcen quảcqso quyếupmqt nóakeui.

ngson Lậrkjop nghe xong,hàngsoi lòxdzrng gậrkjot gậrkjot đvyhcudiou.

ddrcêddrcm nay liềfmhdn hàngsonh đvyhcdywtng, chỉdpaoakeu đvyhcdywtng thủhaqhngsong nhanh thìmtcr đvyhcyujhi phưdywtơnqzung càngsong khôavckng cóakeu nhiềfmhdu sựucqb đvyhcfmhd phòxdzrng."ngson Lậrkjop nheo mắucqbt lạnrwni, lạnrwnnh lùxdzrng nóakeui.

ddrcêddrcm nay?"avckng Sơnqzun ngũkhkl hữgzwhu khôavckng khỏeueui lộdywt ra vẻxzpx giậrkjot mìmtcrnh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.