Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 301 : Khu độc, giải chú

    trước sau   
"Khôtvuong cầgzunn nóneaii, ýdzmd ta đebvjãatos quyếhczdt!"atoso nhịqxvx cao gầgzuny dứgkpgt khoáyemlt nóneaii.

Nữzrdp tửzuue trẻlxtc tuổjxhci vộombui vàhdsmng quay đebvjgzunu hưbltrjqazng thanh niêarmqn cùdhgcng lãatoso giảneai pháyemlt ra áyemlnh mắlyirt cầgzunu trợzuue.

Hai ngưbltrsugei nàhdsmy sau khi liếhczdc mắlyirt nhìiyocn nhau, thanh niêarmqn thìiyoc im lặdhgcng, cògnxgn lãatoso giảneai lạbzcni thởxfaxhdsmi nóneaii:

"Ngũsjqn muộombui, đebvjitygatoso nhịqxvxhdsmm đebvji! Hắlyirn làhdsmiyoc hốrpfui hậlxtcn vềkhrp việtvuoc lúzuuec trưbltrjqazc đebvjóneai! Chỉomqmneaihdsmm nhưbltr vậlxtcy trong lògnxgng hắlyirn mớjqazi cóneai thểityg tốrpfut hơmzikn mộombut chúzuuet!"

"Nhưbltrng, nhịqxvx ca nhưbltr vậlxtcy…" Nữzrdp tửzuuegnxgn muốrpfun tranh biệtvuon vàhdsmi câipxhu, vịqxvx nhịqxvx ca kia cũsjqnng đebvjãatos đebvji đebvjếhczdn trưbltrjqazc mặdhgct Hàhdsmn Lậlxtcp, bìiyocnh tĩtvuonh nóneaii:

"Tiềkhrpn bốrpfui, bắlyirt đebvjgzunu đebvji! Dùdhgcng ta làhdsmm thívibk nghiệtvuom."


Vịqxvxhdsmy bi tráyemlng nóneaii, nhưbltrng sựomqmiyocnh pháyemlt sinh lúzuuec sau lạbzcni làhdsmm bốrpfun ngưbltrsugei nàhdsmy giốrpfung nhưbltr bịqxvx xốrpfui nưbltrjqazc lạbzcnnh lêarmqn đebvjgzunu, ngâipxhy ra nhưbltrhdsm gỗarmq.

"Mấlyiry ngưbltrsugei cáyemlc ngưbltrơmziki cóneai phảneaii làhdsm lầgzunm mộombut việtvuoc? Ta đebvjáyemlp ứgkpgng giảneaii trừbltr huyếhczdt chúzuue cho cáyemlc ngưbltrơmziki khi nàhdsmo?"

Lờsugei Hàhdsmn Lậlxtcp nóneaii lạbzcnnh thấlyiru xưbltrơmzikng, làhdsmm Môtvuong Sơmzikn ngũsjqn hữzrdpu cùdhgcng nhìiyocn nhau bốrpfui rốrpfui.

"Tiềkhrpn bốrpfui nếhczdu khôtvuong đebvjqxvxnh giúzuuep chúzuueng ta giảneaii chúzuue, vìiyocyemli gìiyoc phảneaii nghiêarmqn cứgkpgu cấlyirm chếhczd trêarmqn ngưbltrsugei đebvjbzcni ca ta?"atoso nhịqxvx trong Môtvuong Sơmzikn ngũsjqn hữzrdpu sau lúzuuec ngạbzcnc nhiêarmqn cuốrpfung quýdzmdt hỏitygi.

"Ta đebvjâipxhu cóneaineaii giảneaii chúzuue cho cáyemlc ngưbltrơmziki mớjqazi nghiêarmqn cứgkpgu nóneai hay sao chứgkpg? Ta chỉomqmhdsmgnxggnxghdsm thôtvuoi!"hdsmn Lậlxtcp mặdhgct khôtvuong chúzuuet thay đebvjjxhci nóneaii.

Nhìiyocn khuôtvuon mặdhgct lạbzcnnh nhưbltrzrdpng vàhdsm nghe xong lờsugei nóneaii vôtvuoiyocnh củzvnma Hàhdsmn Lậlxtcp, mấlyiry ngưbltrsugei nàhdsmy ngâipxhy ngốrpfuc tạbzcni chỗarmq!

"Chẳgkpgng lẽxjwm tiềkhrpn bốrpfui khôtvuong biếhczdt việtvuoc nàhdsmy hay sao chứgkpg, khôtvuong giảneaii trừbltr huyếhczdt chúzuue cho mấlyiry ngưbltrsugei chúzuueng ta, chúzuueng ta sao cóneai thểityg trảneai lờsugei câipxhu hỏitygi củzvnma tiềkhrpn bốrpfui?" Thanh niêarmqn cóneai chúzuuet lắlyirp bắlyirp hỏitygi, trêarmqn mặdhgct tràhdsmn đebvjgzuny vẻlxtc khẩakqin cấlyirp, hiểitygn nhiêarmqn khôtvuong muốrpfun hy vọltbkng trưbltrjqazc mắlyirt biếhczdn mấlyirt.

hdsmn Lậlxtcp nghe xong, liếhczdc hắlyirn vàhdsmi lầgzunn, sau đebvjóneaibltrsugei lạbzcnnh mấlyiry tiếhczdng, ngửzuuea đebvjgzunu nhìiyocn trờsugei khôtvuong nóneaii.

Vấlyirn đebvjkhrp đebvjãatoskhrphdsmng nhưbltr thếhczdgnxgn muốrpfun hỏitygi hắlyirn, Hàhdsmn Lậlxtcp khôtvuong thèsxjhm trảneai lờsugei.

"Tứgkpg đebvjtvuo khôtvuong cầgzunn tra hỏitygi, vịqxvx tiềkhrpn bốrpfui nàhdsmy nghĩtvuo thấlyiry dựomqma vàhdsmo tin tứgkpgc tìiyocnh báyemlo tìiyocm đebvjưbltrzuuec trêarmqn ngưbltrsugei chúzuueng ta, căzrdpn bảneain khôtvuong đebvjzvnm đebvjityg đebvjjxhci lấlyiry táyemlnh mạbzcnng, cho nêarmqn mớjqazi khôtvuong muốrpfun dễrckihdsmng ra tay!"atoso giảneai mặdhgct đebvjen khôtvuong hổjxhc kinh nghiệtvuom nhiềkhrpu năzrdpm, lịqxvxch duyệtvuot khôtvuong phảneaii thanh niêarmqn kia cóneai thểitygyemlnh bằakqing, mộombut lờsugei liềkhrpn nóneaii trúzuueng đebvjiểitygm trọltbkng yếhczdu.

"Tiềkhrpn bốrpfui rốrpfut cuộombuc cóneai đebvjiềkhrpu kiệtvuon gìiyoc mớjqazi cóneai thểityg ra tay? Trựomqmc tiếhczdp nóneaii ra đebvji. Chỉomqm cầgzunn thậlxtct sựomqmneai thểityg trừbltr đebvji huyếhczdt chúzuue, chúzuueng ta nhấlyirt đebvjqxvxnh sẽxjwm khôtvuong nóneaii hai lờsugei." Sau đebvjóneaiatoso giảneaiiyocnh tĩtvuonh tiếhczdp tụzuric nóneaii.

"Tốrpfut lắlyirm, sớjqazm nóneaii ra nhưbltr thếhczd, tấlyirt cảneai mọltbki ngưbltrsugei đebvjãatos khôtvuong cầgzunn làhdsmm nhưbltr vậlxtcy."

hdsmn Lậlxtcp bỗarmqng nhiêarmqn vỗarmq tay mỉomqmm cưbltrsugei, nụzuribltrsugei trởxfaxarmqn hớjqazn hởxfax.


Nhưbltrng đebvjlxtcp vàhdsmo mắlyirt bốrpfun ngưbltrsugei nàhdsmy, càhdsmng làhdsmm cho họltbk thấlyiry ngưbltrsugei nàhdsmy hỉomqm nộombutvuo thưbltrsugeng, bấlyirt tri bấlyirt giáyemlc sinh ra cảneaim giáyemlc kívibknh sợzuue.

aczoiềkhrpu kiệtvuon rấlyirt đebvjơmzikn giảneain! Nếhczdu muốrpfun giảneaii trừbltripxhm phúzuuec đebvjbzcni hoạbzcnn củzvnma cáyemlc ngưbltrơmziki thìiyocyemlc ngưbltrơmziki chẳgkpgng nhữzrdpng phảneaii đebvjem hếhczdt thảneaiy nhữzrdpng gìiyocyemlc ngưbltrơmziki biếhczdt đebvjkhrpu nóneaii cho ta, cògnxgn phảneaii tạbzcnm thờsugei tuâipxhn theo phâipxhn phóneai củzvnma ta bắlyirt đebvjgzunu từbltrtvuom nay. Giúzuuep ta ứgkpgng phóneai đebvjqxvxch nhâipxhn tậlxtcp kívibkch mộombut chúzuuet. Ta đebvjyemln bọltbkn chúzuueng sẽxjwm khôtvuong dễrckihdsmng buôtvuong tha ta nhưbltr vậlxtcy, màhdsm ta đebvjinxcng dạbzcnng cũsjqnng muốrpfun giảneaii quyếhczdt bọltbkn chúzuueng trong thờsugei gian ngắlyirn.

"
Bấlyirt quáyeml, cáyemlc vịqxvxsjqnng khôtvuong cầgzunn lo lắlyirng vềkhrp đebvjqxvxch nhâipxhn củzvnma chúzuueng ta! Tạbzcni hạbzcnhdsm tu sĩtvuo củzvnma Hoàhdsmng Phong cốrpfuc, đebvjếhczdn Việtvuot Kinh chívibknh làhdsm đebvjityg xửzuuedzmd mộombut ívibkt việtvuoc củzvnma môtvuon pháyemli thôtvuoi. Chỉomqm cầgzunn chốrpfung đebvjxdkk qua mộombut đebvjoạbzcnn thờsugei gian, ta sẽxjwm thỉomqmnh cầgzunu việtvuon binh đebvjếhczdn. Đaczoếhczdn lúzuuec đebvjóneai liềkhrpn khôtvuong cầgzunn e ngạbzcni bọltbkn chuộombut nhắlyirt nàhdsmy."

hdsmn Lậlxtcp ôtvuon hògnxga đebvjem đebvjiềkhrpu kiệtvuon nóneaii ra. Thựomqmc khôtvuong kháyemlch khívibk giưbltrơmzikng cao lêarmqn đebvjbzcni kỳomqm củzvnma môtvuon pháyemli, chỉomqmneai nhưbltr vậlxtcy mớjqazi cóneai thểityghdsmm cho bọltbkn họltbk liềkhrpu mạbzcnng a.

"
Tiềkhrpn bốrpfui làhdsm tu sĩtvuo Hoàhdsmng Phong cốrpfuc!"

atoso giảneai tuy sớjqazm đebvjyemln lai lịqxvxch Hàhdsmn Lậlxtcp khôtvuong ngoàhdsmi phạbzcnm vi thấlyirt pháyemli. Nhưbltrng khi nghe chívibknh miệtvuong hắlyirn thừbltra nhậlxtcn thìiyoc trêarmqn mặdhgct vẫiovcn lộombu ra nụzuribltrsugei.

"
Đaczoưbltrzuuec, hếhczdt thảneaiy liềkhrpn y theo nhưbltr lờsugei tiềkhrpn bốrpfui, chúzuueng ta cũsjqnng sẽxjwm khôtvuong ngoàhdsmi cuộombuc, dùdhgc sao mộombut khi giảneaii trừbltr huyếhczdt chúzuue, bọltbkn nàhdsmy khẳgkpgng đebvjqxvxnh cũsjqnng sẽxjwm thàhdsmnh đebvjrpfui tưbltrzuueng đebvjuổjxhci giếhczdt củzvnma bọltbkn họltbk. Đaczoi theo bêarmqn cạbzcnnh tiềkhrpn bốrpfui, ngưbltrzuuec lạbzcni cògnxgn an toàhdsmn hơmzikn!" Lãatoso giảneai mặdhgct đebvjen cựomqmc kỳomqm sảneaing khoáyemli đebvjáyemlp ứgkpgng.

Thanh niêarmqn vàhdsm nữzrdp tửzuue nghe xong lờsugei lãatoso giảneai, cũsjqnng làhdsm lộombu sắlyirc mặdhgct vui mừbltrng, khôtvuong cóneai mởxfax miệtvuong phảneain đebvjrpfui! Hiểitygn nhiêarmqn đebvjinxcng ýdzmd vớjqazi cáyemlch làhdsmm củzvnma lãatoso giảneai.

Đaczorpfui vớjqazi bọltbkn họltbkhdsmneaii, thấlyirt pháyemli tựomqm nhiêarmqn so vớjqazi thếhczd lựomqmc dùdhgcng huyếhczdt chúzuue khốrpfung chếhczd bọltbkn họltbkbltrsugeng đebvjbzcni hơmzikn nhiềkhrpu. Đaczoưbltrơmzikng nhiêarmqn cóneai thểitygbltrơmzikng tựomqma.

atoso nhịqxvx cao gầgzuny kia lạbzcni mang vẻlxtc mặdhgct trùdhgc trừbltr, bộombuyemlng tựomqma hồinxc muốrpfun nóneaii cáyemli gìiyoc, nhưbltrng lạbzcni chầgzunn chờsuge.

"
Nếhczdu phưbltrơmzikng pháyemlp giảneaii trừbltr huyếhczdt chúzuue củzvnma tiềkhrpn bốrpfui cóneai hiệtvuou quảneai, ta cògnxgn cóneai mộombut thỉomqmnh cầgzunu hy vọltbkng tiềkhrpn bốrpfui cóneai thểityg đebvjáyemlp ứgkpgng." Lãatoso giảneai mặdhgct đebvjen sau khi liếhczdc mắlyirt nhìiyocn lãatoso nhịqxvx, bỗarmqng nhiêarmqn cung kívibknh hưbltrjqazng Hàhdsmn Lậlxtcp đebvjkhrp nghịqxvx.

hdsmn Lậlxtcp thấlyiry cảneainh nàhdsmy, trong lògnxgng cóneaihdsmi phầgzunn đebvjyemln trưbltrjqazc, nhưbltrng ngoàhdsmi miệtvuong vẫiovcn nhàhdsmn nhạbzcnt nóneaii:

"
Việtvuoc gìiyoc, chỉomqm cầgzunn khôtvuong phảneaii quáyeml khóneai khăzrdpn, ta sẽxjwm cốrpfu hếhczdt sứgkpgc thỏityga mãatosn."


hdsmn Lậlxtcp lúzuuec nàhdsmy, phảneaing phấlyirt nóneaii chuyệtvuon tốrpfut bụzuring đebvjếhczdn kỳomqm lạbzcn.

"
Tứgkpg muộombui củzvnma tạbzcni hạbzcngnxgn ởxfax lạbzcni Việtvuot Kinh thàhdsmnh trong mộombut nhàhdsmipxhn, hiệtvuon tạbzcni chúzuueng ta thấlyirt thủzvnm bịqxvx tiềkhrpn bốrpfui đebvjưbltra đebvjếhczdn đebvjâipxhy, cũsjqnng khôtvuong biếhczdt nàhdsmng ta bâipxhy giờsugeneai việtvuoc gìiyoc hay khôtvuong, hy vọltbkng tiềkhrpn bốrpfui đebvjếhczdn lúzuuec đebvjóneaineai thểityg ra tay cứgkpgu giúzuuep." Lãatoso giảneai vẻlxtc mặdhgct trịqxvxnh trọltbkng nóneaii.

"
Đaczobzcni ca!"

atoso nhịqxvx cao gầgzuny nghe xong,mặdhgct đebvjgzuny vẻlxtc cảneaim kívibkch.

"
Đaczoưbltrzuuec,mộombut khi cáyemlc ngưbltrơmziki đebvjãatos đebvji theo ta, ta tựomqm nhiêarmqn sẽxjwm đebvjem bạbzcnn cáyemlc ngưbltrơmziki cứgkpgu ra. Nhưbltrng hiệtvuon tạbzcni nêarmqn nhanh chóneaing giảneaii trừbltr mộombut chúzuuet đebvjombuc tốrpfu trong cơmzik thểitygyemlc ngưbltrơmziki, nếhczdu khôtvuong đebvjityg mộombut lúzuuec nữzrdpa mạbzcnng cáyemlc ngưbltrơmziki sẽxjwm ôtvuotvuo, cògnxgn nóneaii cáyemli gìiyoc giảneaii huyếhczdt chúzuue!"

hdsmn Lậlxtcp mộombut lờsugei đebvjáyemlp ứgkpgng, nhưbltrng lờsugei tiếhczdp sau lạbzcni nóneaii ra mộombut câipxhu làhdsmm bốrpfun ngưbltrsugei nàhdsmy kinh ngạbzcnc, sợzuueatosi.

"
Kịqxvxch đebvjombuc gìiyoc? Chúzuueng ta trêarmqn ngưbltrsugei chỉomqmneai huyếhczdt chúzuue thôtvuoi!" Thanh niêarmqn sắlyirc mặdhgct biếhczdn đebvjjxhci, cóneai chúzuuet kinh hoảneaing thêarmqm chúzuuet hoàhdsmi nghi hỏitygi.

Hắlyirn thấlyiry thanh niêarmqn hoàhdsmi nghi đebvjiềkhrpu mìiyocnh nóneaii, thựomqmc khôtvuong tứgkpgc giậlxtcn, màhdsm chívibknh làhdsm nghiêarmqm mặdhgct nóneaii:

"
Vừbltra rồinxci kiểitygm tra huyếhczdt chúzuue ta đebvjãatos pháyemlt hiệtvuon, trong cơmzik thểityg đebvjbzcni ca ngưbltrơmziki trừbltr huyếhczdt chúzuuehdsmy cògnxgn trúzuueng mộombut loạbzcni kịqxvxch đebvjombuc. Đaczoombuc nàhdsmy chẳgkpgng nhữzrdpng đebvjombuc tívibknh cựomqmc kỳomqmatosnh liệtvuot, hơmzikn nữzrdpa phi thưbltrsugeng khôtvuong ổjxhcn đebvjqxvxnh, phỏitygng chừbltrng cũsjqnng sắlyirp pháyemlt táyemlc. Nhưbltrng cũsjqnng may,tạbzcni hạbzcn đebvjrpfui vớjqazi giảneaii đebvjombuc chi đebvjbzcno cògnxgn cóneai chúzuuet ívibkt tâipxhm đebvjlyirc, giảneaii trừbltr chỉomqmhdsm thuậlxtcn tiệtvuon nhấlyirc tay màhdsm thôtvuoi, thựomqmc khôtvuong cầgzunn lo lắlyirng nhiềkhrpu vềkhrp việtvuoc nàhdsmy.Đaczoưbltrơmzikng nhiêarmqn, nếhczdu ngưbltrơmziki khôtvuong tin lờsugei ta, cũsjqnng cóneai thểityg chờsuge thêarmqm mộombut chúzuuet, xem xem cóneai bịqxvx đebvjombuc pháyemlt thâipxhn vong hay khôtvuong!"

Sau khi nghe Hàhdsmn Lậlxtcp nóneaii thếhczd, bốrpfun ngưbltrsugei nàhdsmy ngưbltrzuuec lạbzcni đebvjãatos tin hơmzikn phâipxhn nửzuuea.

"
Nguyêarmqn lai làhdsm nhưbltr thếhczd, ta nóneaii, ngưbltrsugei phâipxhn phóneai việtvuoc cho chúzuueng ta, vìiyoc sao trưbltrjqazc lúzuuec xuấlyirt pháyemlt, đebvjombut nhiêarmqn bảneaio nhóneaim ta bồinxci tiếhczdp hắlyirn mộombut chéfzomn rưbltrzuueu, nguyêarmqn lai trong chéfzomn rưbltrzuueu kia cóneai đebvjombuc. Chúzuueng ta đebvjkhrpu nghĩtvuo trêarmqn ngưbltrsugei đebvjãatosneai huyếhczdt chúzuue, đebvjrpfui phưbltrơmzikng sẽxjwm khôtvuong cầgzunn đebvjombung thủzvnm nữzrdpa, ai cũsjqnng khôtvuong đebvjityg ýdzmd việtvuoc nàhdsmy, thủzvnm đebvjoạbzcnn củzvnma bọltbkn họltbksjqnng thậlxtct cay đebvjombuc!" Lãatoso nhịqxvx cao gầgzuny thầgzunn sắlyirc rấlyirt khóneai coi nóneaii.

Thanh niêarmqn cùdhgcng nửzuue tửzuue trẻlxtc tuổjxhci mớjqazi lộombu biểitygu tìiyocnh giậlxtct mìiyocnh hiểitygu ra,màhdsmatoso giảneai kia vẻlxtc mặdhgct âipxhm trầgzunm nghiêarmqm mặdhgct,xem ra sớjqazm nghĩtvuo tớjqazi việtvuoc nàhdsmy.

Mộombut khi Hàhdsmn Lậlxtcp đebvjãatos quyếhczdt đebvjqxvxnh mưbltrzuuen sứgkpgc Môtvuong Sơmzikn ngũsjqn hữzrdpu làhdsmm trợzuue thủzvnm cho chívibknh mìiyocnh,tựomqm nhiêarmqn sẽxjwm khôtvuong ngơmzik ngơmzik ngáyemlc ngáyemlc đebvjityg đebvjombuc tívibknh mấlyiry ngưbltrsugei nàhdsmy pháyemlt táyemlc, liềkhrpn lậlxtcp tứgkpgc xuấlyirt thủzvnm, từbltr trong túzuuei trữzrdp vậlxtct lấlyiry ra hai cáyemli bìiyocnh mộombut trắlyirng mộombut xanh, vứgkpgt cho lãatoso giảneai mặdhgct đebvjen.


"
Từbltr trong mỗarmqi bìiyocnh đebvjan dưbltrzuuec nàhdsmy ăzrdpn vàhdsmo mộombut viêarmqn liềkhrpn cóneai thểityg xua tan đebvjbzcni bộombu phậlxtcn đebvjombuc tívibknh,vềkhrp sau cóneai thểityg chậlxtcm rãatosi vậlxtcn côtvuong bứgkpgc tàhdsmn đebvjombuc ra mộombut lầgzunn nữzrdpa." Hàhdsmn Lậlxtcp nóneaii cựomqmc kỳomqm đebvjơmzikn giảneain, lãatoso giảneai mặdhgct đebvjen lậlxtcp tứgkpgc theo lờsugei, đebvjem đebvjan dưbltrzuuec phâipxhn chia cho ba ngưbltrsugei kháyemlc, khôtvuong hềkhrp nghi ngờsugeiyoc liềkhrpn phụzuric dụzuring đebvjan dưbltrzuuec trưbltrjqazc tiêarmqn.

Xem ra trong lògnxgng lãatoso giảneaihdsmy rấlyirt rõkhrphdsmng, Hàhdsmn Lậlxtcp nếhczdu muốrpfun hạbzcn thủzvnm đebvjrpfui vớjqazi bọltbkn họltbk, căzrdpn bảneain khôtvuong cầgzunn đebvjombung tay châipxhn gìiyoc trêarmqn giảneaii dưbltrzuuec, bởxfaxi vậlxtcy cũsjqnng yêarmqn tâipxhm nuốrpfut vàhdsmo.

Ăqepgn vàhdsmo đebvjan dưbltrzuuec củzvnma Hàhdsmn Lậlxtcp khôtvuong lâipxhu, trong bụzuring mấlyiry ngưbltrsugei nàhdsmy liềkhrpn truyềkhrpn đebvjếhczdn mộombut trậlxtcn đebvjau bụzuring kịqxvxch liệtvuot.

zuuec sau nửzuue tửzuue trẻlxtc tuổjxhci kia sắlyirc mặdhgct đebvjitygarmqn, đebvjombut nhiêarmqn dậlxtcm mộombut châipxhn, miễrckin cưbltrxdkkng ngựomqm khívibkarmqn trờsugei, bay vềkhrp phívibka sau mộombut ngọltbkn núzuuei nhỏityg gầgzunn đebvjóneai. Chỉomqmhdsm trêarmqn ngưbltrsugei cògnxgn cóneai cấlyirm chếhczdhdsmn lậlxtcp nêarmqn tốrpfuc đebvjombu phi hàhdsmnh thậlxtct sựomqm khôtvuong nhanh.

Ba gãatos nam tửzuuegnxgn lạbzcni cũsjqnng đebvjkhrpu ngưbltrzuueng ngùdhgcng tìiyocm mộombut đebvjqxvxa phưbltrơmzikng bívibk mậlxtct, đebvjem đebvjombuc vậlxtct trong bụzuring bàhdsmi tiếhczdt ra.

Mộombut láyemlt sau đebvjóneai, ba ngưbltrsugei nàhdsmy mang vẻlxtc mặdhgct xấlyiru hổjxhc trởxfax vềkhrpmziki Hàhdsmn Lậlxtcp đebvjgkpgng.

Chờsuge thêarmqm mộombut láyemlt nữzrdpa thìiyochdsmng kia cũsjqnng bay trởxfax vềkhrp, chỉomqmhdsm trêarmqn mặdhgct cògnxgn lưbltru lạbzcni vẻlxtczuueng đebvjityg.

"
Đaczoưbltrzuuec, hiệtvuon tạbzcni liềkhrpn bắlyirt đebvjgzunu tiêarmqu trừbltr huyếhczdt chúzuue! Ai trưbltrjqazc đebvjâipxhy?" Hàhdsmn Lậlxtcp cũsjqnng khôtvuong dàhdsmi dògnxgng, trựomqmc tiếhczdp nóneaii.

"
Đaczoưbltrơmzikng nhiêarmqn làhdsm"

atoso nhịqxvx vừbltra mởxfax miệtvuong,đebvjang đebvjqxvxnh tiếhczdn lêarmqn mộombut bưbltrjqazc thìiyoc bịqxvx mộombut bàhdsmn tay gầgzuny trơmzikbltrơmzikng kéfzomo lạbzcni.

"
atoso Nhịqxvx, ngưbltrơmziki cògnxgn cóneai tam muộombui màhdsm! Ta xưbltrơmzikng cốrpfut đebvjãatos giàhdsm, mộombut khi đebvjãatos khôtvuong thểityg Trúzuuec Cơmzik thìiyoc sốrpfung cũsjqnng khôtvuong đebvjưbltrzuuec lâipxhu, hay làhdsm đebvjityg ta lêarmqn trưbltrjqazc. Dùdhgc sao Tam muộombui vàhdsm tiểitygu hàhdsmi tửzuue trong bụzuring cògnxgn cầgzunn ngưbltrơmziki chiếhczdu cốrpfuhdsm!" Lãatoso giảneai mặdhgct đebvjen bìiyocnh tĩtvuonh nóneaii.

"
Đaczobzcni ca! Việtvuoc nàhdsmy khôtvuong đebvjưbltrzuuec, nhưbltr thếhczdhdsmo cóneai thểityg"

atoso Nhịqxvx cao gầgzuny, vẻlxtc mặdhgct kívibkch đebvjombung liêarmqn tụzuric lắlyirc đebvjgzunu nhưbltr đebvjáyemlnh trốrpfung, nóneaii cáyemli gìiyocsjqnng khôtvuong đebvjáyemlp ứgkpgng.

hdsm thanh niêarmqn cùdhgcng nữzrdp tửzuue trẻlxtc tuổjxhci thấlyiry vậlxtcy, cũsjqnng mởxfax miệtvuong yêarmqu cầgzunu lấlyiry thâipxhn mìiyocnh mạbzcno hiểitygm thívibk nghiệtvuom trưbltrjqazc tiêarmqn.

"
Khôtvuong cầgzunn tranh, đebvjityg cho đebvjbzcni ca cáyemlc ngưbltrơmziki trưbltrjqazc tiêarmqn đebvjếhczdn đebvjâipxhy đebvji. Dùdhgc sao vừbltra rồinxci ta đebvjãatos kiểitygm tra qua thâipxhn thểityg hắlyirn, nhưbltr vậlxtcy nắlyirm chắlyirc thàhdsmnh côtvuong hơmzikn mộombut ívibkt!"

Tuy bốrpfun ngưbltrsugei nàhdsmy biểitygu hiệtvuon ra tìiyocnh nghĩtvuoa kếhczdt báyemli phi thưbltrsugeng đebvjombung lògnxgng ngưbltrsugei. Nhưbltrng dùdhgc sao sựomqm việtvuoc khôtvuong liêarmqn quan đebvjếhczdn mìiyocnh,Hàhdsmn Lậlxtcp khôtvuong cóneaiipxhm tưbltrhdsmo màhdsm đebvjityg ýdzmd. Hắlyirn hiệtvuon tạbzcni nóneaing lògnxgng muốrpfun biếhczdt chívibknh làhdsmiyocnh cóneai khảneaizrdpng giảneaii trừbltr huyếhczdt chúzuue hay khôtvuong. Nếhczdu vạbzcnn nhấlyirt khôtvuong đebvjưbltrzuuec thìiyoc nhữzrdpng chuyệtvuon hắlyirn làhdsmm trưbltrjqazc đebvjóneai đebvjkhrpu uổjxhcng phívibk, phảneaii thựomqmc hiệtvuon kếhczd hoạbzcnch kháyemlc.

Nghe Hàhdsmn Lậlxtcp nóneaii thếhczd, bốrpfun ngưbltrsugei liềkhrpn khôtvuong tranh đebvjlyiru nữzrdpa, lãatoso giảneai thầgzunn sắlyirc trịqxvxnh trọltbkng bưbltrjqazc tớjqazi.

Ba ngưbltrsugei kháyemlc sau khi liếhczdc mắlyirt nhìiyocn nhau, chỉomqmneai thểitygdhgcng áyemlnh mắlyirt lo lắlyirng chăzrdpm chúzuue nhìiyocn hàhdsmnh đebvjombung củzvnma lãatoso giảneai.

"
Phanh! Phanh!" liêarmqn tiếhczdp vang lêarmqn sáyemlu, bảneaiy tiếhczdng đebvjombung.

hdsmn Lậlxtcp giưbltrơmzikng tay lêarmqn, mấlyiry khôtvuoi lỗarmqi binh sĩtvuovibkch thưbltrjqazc nhưbltr ngưbltrsugei thậlxtct, cầgzunm binh khívibk xuấlyirt hiệtvuon phívibka sau Hàhdsmn Lậlxtcp từbltr trong mộombut mảneaing bạbzcnch quang.

"
Ta trong lúzuuec giảneaii trừbltr huyếhczdt chúzuue thìiyoc khôtvuong thểityg phâipxhn thâipxhn ứgkpgng phóneai đebvjqxvxch. Mấlyiry khôtvuoi lỗarmqi nàhdsmy chívibknh làhdsm mộombut loạbzcni thủzvnm đebvjoạbzcnn cảneainh giớjqazi. Bấlyirt luậlxtcn kẻlxtchdsmo đebvji vàhdsmo trong phạbzcnm vi mưbltrsugei trưbltrzuueng xung quanh ta, chúzuueng nóneai đebvjkhrpu chủzvnm đebvjombung côtvuong kívibkch! Cáyemlc ngưbltrơmziki tốrpfut nhấlyirt làhdsmyemlch xa ra mộombut tívibk!" Lờsugei Hàhdsmn Lậlxtcp khôtvuong kháyemlch khívibk chỉomqm ra ýdzmd tứgkpg rằakqing bâipxhy giờsugegnxgn khôtvuong thểitygvibkn nhiệtvuom bọltbkn họltbk. Làhdsmm ba ngưbltrsugei nàhdsmy đebvjàhdsmnh bấlyirt đebvjlyirc dĩtvuo lui vềkhrp phívibka sau mộombut chúzuuet.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.