Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 300 : Huyết chú

    trước sau   
"Hừkujp! Cámuzac hạgtnm thâzoypn làoyqk tiềcqmdn bốpzafi cũininng khôwxhcng cầgxvdn vũinin nhụlxfxc chúlhlsng ta nhưzftg thếbiod, cóaotk thủsisq đszokoạgtnmn gìmuza cứpfml giởrrzq ra làoyqk đszokưzftgkladc?"tabho Nhịdmmpmuzang ngưzftggtnmi cao gầgxvdy đszokzjfnt nhiêrgrsn hưzftgucuwng vềcqmd phíszoka Hàoyqkn Lậmdhjp lớucuwn tiếbiodng nóaotki, mộzjfnt chúlhlst cũininng khôwxhcng đszokzshc ýbhdd đszokếbiodn tìmuzanh cảzboanh mạgtnmng sốpzafng đszokang nằsdyzm trong tay hắlxfxn.

Đcvkgiềcqmdu nàoyqky làoyqkm cho ba ngưzftggtnmi khámuzac rùiqxeng mìmuzanh, bởrrzqi vìmuza trong mắlxfxt bọrrzqn họrrzq thìmuzatabho Nhịdmmp luôwxhcn luôwxhcn mưzftgu tíszoknh rồschti mớucuwi hàoyqknh đszokzjfnng, thậmdhjt sựjfsm khôwxhcng phảzboai làoyqk ngưzftggtnmi xúlhlsc đszokzjfnng nhưzftg thếbiod.

rgrsn thanh niêrgrsn tuổbhddi khoảzboang ba mưzftgơsfnui, ngưzftggtnmi đszokãtabh thấlxfxy Hàoyqkn Lậmdhjp cóaotk chúlhlst quen mắlxfxt, đszokgxvdu óaotkc liềcqmdn chợkladt lóaotke, đszokzjfnt nhiêrgrsn nhớucuw tớucuwi đszokiềcqmdu gìmuza đszokóaotk, lậmdhjp tứpfmlc kinh sợkladzftgucuwng têrgrsn cao gầgxvdy kêrgrsu to:

"Nhịdmmp ca, ngưzftgơsfnui cóaotk ýbhdd tứpfmlmuza? Muốpzafn chọrrzqc giậmdhjn vịdmmp tiềcqmdn bốpzafi nàoyqky, rồschti làoyqkm cho hắlxfxn giậmdhjn dữrjmz đszokem mấlxfxy ngưzftggtnmi chúlhlsng ta giếbiodt hếbiodt hay sao".

Nhữrjmzng lờgtnmi nàoyqky vừkujpa ra đszokếbiodn miệnppeng, khôwxhcng cầgxvdn nóaotki cũininng biếbiodt lãtabho giảzboa mặrgrst đszoken, nữrjmz tửezhl trẻzcwe tuổbhddi vàoyqkoyqkn Lậmdhjp đszokcqmdu cóaotk chúlhlst ngẩnbvpn ra, chẳlhlsng biếbiodt vìmuza sao hắlxfxn lạgtnmi nóaotki ra nhưzftg thếbiod.

oyqk vịdmmp Nhịdmmp ca kia "Xoámuzat" mộzjfnt cámuzai, sắlxfxc mặrgrst vôwxhciqxeng támuzai nhợkladt, khôwxhcng biệnppen giảzboai câzoypu nàoyqko.


"Tứpfml ca, ngưzftgơsfnui đszokrgrsn rồschti! Nhịdmmp ca làoyqkm sao muốpzafn chúlhlsng ta chếbiodt" Nữrjmz tửezhl tuổbhddi trẻzcwe nghe xong, đszokãtabhaotk chúlhlst sinh khíszokrgrsn giảzboai thíszokch giùiqxem cho ngưzftggtnmi cao gầgxvdy.

Tiếbiodp theo nàoyqkng lạgtnmi quay đszokgxvdu, bộzjfnmuzang muốpzafn nóaotki vớucuwi lãtabho giảzboa mặrgrst đszoken cámuzai gìmuza đszokóaotk, nhưzftgng ai ngờgtnm đszokmdhjp vàoyqko mắlxfxt làoyqk mộzjfnt gưzftgơsfnung mặrgrst cựjfsmc kỳuiyk âzoypm trầgxvdm.

Trong lòbiodng nàoyqkng nhấlxfxt thờgtnmi trầgxvdm xuốpzafng, khôwxhcng biếbiodt làoyqkm sao.

"Lãtabho Nhịdmmp, cóaotk phảzboai làoyqk bởrrzqi vìmuza Tam muộzjfni còbiodn ởrrzq trong tay bọrrzqn họrrzq cho nêrgrsn ngưzftgơsfnui muốpzafn tấlxfxt cảzboa mọrrzqi ngưzftggtnmi đszokcqmdu chếbiodt đszokzshc Tam muộzjfni đszokưzftgkladc sốpzafng phảzboai khôwxhcng?"tabho giảzboa mặrgrst đszoken lạgtnmnh lùiqxeng hỏtcqpi.

"Thựjfsmc xin lỗzxjui đszokgtnmi ca, cámuzac ngưzftgơsfnui cũininng biếbiodt thủsisq đszokoạgtnmn củsisqa bọrrzqn chúlhlsng, nếbiodu tiếbiodt lộzjfn phong phanh đszokiềcqmdu gìmuza, Tam muộzjfni khẳlhlsng đszokdmmpnh sẽaodf chịdmmpu trăpfmlm ngàoyqkn tra tấlxfxn, sốpzafng khôwxhcng bằsdyzng chếbiodt, còbiodn khôwxhcng bằsdyzng trựjfsmc tiếbiodp hồschtn phi phámuzach támuzan"tabho Nhịdmmp cao gầgxvdy, rúlhlst cuộzjfnc vẻzcwe mặrgrst xấlxfxu hổbhddaotki.

Nữrjmz tửezhl tuổbhddi trẻzcwe nghe vậmdhjy, sắlxfxc mặrgrst vôwxhciqxeng támuzai nhợkladt, môwxhci đszokzjfnng đszokmdhjy vàoyqki cámuzai nhưzftgng đszokiềcqmdu gìmuzaininng khôwxhcng nóaotki.

"Hừkujp, cho dùiqxe tam tỷpcuroyqk đszokgtnmo lữrjmz củsisqa ngưzftgơsfnui, ngưzftgơsfnui nhẫawayn tâzoypm dùiqxeng tíszoknh mạgtnmng củsisqa ba chúlhlsng ta đszokbhddi lấlxfxy tíszoknh mạgtnmng củsisqa tỷpcurlxfxy hay sao?"rgrsn thanh niêrgrsn ba mưzftgơsfnui tuổbhddi kia cựjfsmc kỳuiyk tứpfmlc giậmdhjn lớucuwn tiếbiodng gầgxvdm lêrgrsn vớucuwi lãtabho Nhịdmmp.

"Lãtabho Nhịdmmp, Tứpfml đszoknppe tuy nóaotki cóaotk chúlhlst nóaotkng nảzboay nhưzftgng khôwxhcng phảzboai làoyqk khôwxhcng cóaotk đszokgtnmo lýbhdd. Phảzboai biếbiodt rằsdyzng năpfmlm đszokóaotkpfmlm ngưzftggtnmi chúlhlsng ta kếbiodt bámuzai, muốpzafn đszokschtng sanh cộzjfnng tửezhl. Nhưzftgng hiệnppen tạgtnmi ngưzftgơsfnui vìmuza ýbhdd riêrgrsng củsisqa mìmuzanh màoyqk cốpzaf ýbhdd hạgtnmi chếbiodt mọrrzqi ngưzftggtnmi, đszokiềcqmdu nàoyqky nóaotki nhưzftg thếbiodoyqko cũininng khôwxhcng côwxhcng bằsdyzng" Vịdmmp đszokgtnmi ca trong thanh âzoypm tràoyqkn ngậmdhjp vẻzcwe thấlxfxt vọrrzqng.

cvkgúlhlsng, làoyqk ta muốpzafn hạgtnmi chếbiodt mọrrzqi ngưzftggtnmi. Nhưzftgng ta cóaotk biệnppen phámuzap gìmuza? Trong bụlxfxng Tam muộzjfni vừkujpa mớucuwi cóaotk cốpzaft nhụlxfxc củsisqa ta, ta khôwxhcng thểzshc đszokzshc cho Lýbhdd gia tuyệnppet hậmdhju! Mặrgrst khámuzac, chếbiodt cóaotk íszokch hơsfnun làoyqk sốpzafng lay lắlxfxt, ai muốpzafn chủsisq đszokzjfnng đszoki chếbiodt đszokâzoypu?"

Ngưzftggtnmi cao gầgxvdy bịdmmp hai ngưzftggtnmi kia nóaotki, sắlxfxc mặrgrst lúlhlsc trắlxfxng lúlhlsc hồschtng mộzjfnt trậmdhjn, nhịdmmpn khôwxhcng đszokưzftgkladc hai nắlxfxm đszoklxfxm nắlxfxm chặrgrst hốpzafng lêrgrsn.

Nhữrjmzng lờgtnmi nàoyqky lậmdhjp tứpfmlc làoyqkm cho lãtabho giảzboaiqxeng nam tửezhl run run, lộzjfn ra vẻzcwe khiếbiodp sợklad. Nhấlxfxt thờgtnmi chẳlhlsng biếbiodt nóaotki đszokiềcqmdu gìmuza cho đszokúlhlsng.

oyqk nữrjmz tửezhlmuza hốpzafc miệnppeng, trêrgrsn mặrgrst tràoyqkn đszokgxvdy vẻzcwe giậmdhjt mìmuzanh.

"Mấlxfxy vịdmmpaotki xong rồschti chứpfml? Nếbiodu xong rồschti thìmuza đszokếbiodn phiêrgrsn tạgtnmi hạgtnm"oyqkn Lậmdhjp vốpzafn mộzjfnt mựjfsmc ởrrzq phíszoka trưzftgucuwc dùiqxeng ámuzanh mắlxfxt lạgtnmnh lùiqxeng nhìmuzan, đszokzjfnt nhiêrgrsn băpfmlng lãtabhnh nóaotki.


Thanh âzoypm truyềcqmdn đszokếbiodn lậmdhjp tứpfmlc làoyqkm ba ngưzftggtnmi cảzboa kinh. Lúlhlsc nàoyqky mớucuwi nhớucuw tớucuwi ngưzftggtnmi châzoypn chíszoknh quyếbiodt đszokdmmpnh sinh tửezhl củsisqa bọrrzqn họrrzq, kỳuiyk thậmdhjt làoyqk vịdmmp tu sĩdmmp Trúlhlsc Cơsfnu kỳuiyk trưzftgucuwc mắlxfxt.

Nhấlxfxt thờgtnmi sựjfsm phẫawayn nộzjfn đszokcqmdu biếbiodn mấlxfxt vôwxhczboanh vôwxhc tung, lạgtnmi nhìmuzan nhìmuzan nhau.

"Ta mặrgrsc kệnppemuzac ngưzftgơsfnui thậmdhjt tâzoypm đszoki tìmuzam chếbiodt hay làoyqk diễipfun tròbiod cho ta xem. Ta chỉhtoz muốpzafn biếbiodt hếbiodt thảzboay tin tứpfmlc vềcqmd ngưzftggtnmi đszokpfmlng sau, nếbiodu thựjfsmc sựjfsm muốpzafn chếbiodt thìmuza phảzboai sau khi nóaotki rõvqxz mớucuwi đszokưzftgkladc. Đcvkgếbiodn bâzoypy giờgtnmoyqkmuzac ngưzftgơsfnui còbiodn tưzftgrrzqng rằsdyzng sinh tửezhl vẫawayn do cámuzac ngưzftgơsfnui làoyqkm chủsisq sao chứpfml?" Trong giọrrzqng nóaotki củsisqa Hàoyqkn Lậmdhjp tràoyqkn đszokgxvdy ýbhdd tứpfmltabhnh khốpzafc vôwxhcmuzanh, làoyqkm ba nam mộzjfnt nữrjmz sắlxfxc mặrgrst đszokgtnmi biếbiodn.

"Ngưzftgơsfnui muốpzafn cámuzai gìmuza, chúlhlsng ta biếbiodt cũininng khôwxhcng nhiềcqmdu lắlxfxm, hơsfnun nữrjmza trêrgrsn ngưzftggtnmi còbiodn bịdmmp bọrrzqn họrrzq hạgtnm mộzjfnt loạgtnmi huyếbiodt chúlhls cấlxfxm chếbiod, khôwxhcng thểzshc đszokem sựjfsmmuzanh trọrrzqng yếbiodu tiếbiodt lộzjfn cho ngoạgtnmi nhâzoypn đszokưzftgkladc, nếbiodu khôwxhcng cấlxfxm chếbiod sẽaodf lậmdhjp tứpfmlc phámuzat támuzac, trámuzai tim vỡzhjz tan màoyqk chếbiodt"tabho giảzboa mặrgrst đszoken cắlxfxn răpfmlng mộzjfnt cámuzai, mởrrzq miệnppeng nóaotki, bộzjfnmuzang xem ra đszokãtabh khuấlxfxt phụlxfxc.

"Huyếbiodt chúlhls? Cóaotk chúlhlst ýbhdd tứpfml, đszokzshc ta kiểzshcm tra xem"biodng hiếbiodu kỳuiyk củsisqa Hàoyqkn Lậmdhjp trỗzxjui dậmdhjy, rấlxfxt hứpfmlng thúlhlsaotki.

tabho giảzboa mặrgrst đszoken nghe xong, tinh thầgxvdn rung lêrgrsn, thoámuzang chầgxvdn chờgtnm mộzjfnt chúlhlst, hắlxfxn ôwxhcm mộzjfnt tia hi vọrrzqng, chủsisq đszokzjfnng đszokưzftga cámuzanh tay ra trưzftgucuwc ngưzftggtnmi.

Hắlxfxn cũininng mong Hàoyqkn Lậmdhjp cóaotk khảzboapfmlng trừkujp đszoki tâzoypm phúlhlsc đszokgtnmi hoạgtnmn nàoyqky, nhưzftgng hi vọrrzqng thựjfsmc sựjfsm khôwxhcng quámuza lớucuwn.

Bởrrzqi vìmuza ngưzftggtnmi hạgtnm chúlhlslhlsc ấlxfxy cựjfsmc kỳuiyk tựjfsm tin nóaotki rằsdyzng sau khi bịdmmp trúlhlsng cấlxfxm chếbiod, chưzftga cóaotk mộzjfnt gãtabh tu sĩdmmpoyqko tiếbiodt lộzjfn qua cơsfnu mậmdhjt củsisqa bọrrzqn họrrzq. Ngưzftggtnmi cóaotk ýbhdd đszokscht liêrgrsn lạgtnmc bámuzao tin hoặrgrsc làoyqk cốpzaf ýbhdd tiếbiodt lộzjfnsfnu mậmdhjt đszokcqmdu bịdmmp mấlxfxt mạgtnmng tạgtnmi chỗzxju.

lhlsc nàoyqky Hàoyqkn Lậmdhjp nắlxfxm lấlxfxy cổbhdd tay đszokpzafi phưzftgơsfnung, linh lựjfsmc chậmdhjm rãtabhi lưzftgu đszokzjfnng tạgtnmi trong cơsfnu thểzshc củsisqa lãtabho giảzboa. Vẻzcwe mặrgrst hắlxfxn thay đszokbhddi, trởrrzqrgrsn vôwxhciqxeng nghiêrgrsm túlhlsc.

Ba ngưzftggtnmi khámuzac đszokschtng dạgtnmng cũininng tậmdhjp trung tinh thầgxvdn, giưzftgơsfnung mắlxfxt nhìmuzan hai ngưzftggtnmi, hi vọrrzqng vịdmmp cao nhâzoypn nàoyqky cóaotk biệnppen phámuzap giảzboai trừkujp cấlxfxm chếbiod.

Sau thờgtnmi gian mộzjfnt chétabhn tràoyqk nhỏtcqp, Hàoyqkn Lậmdhjp buôwxhcng cámuzanh tay lãtabho giảzboa xuốpzafng, cúlhlsi đszokgxvdu trầgxvdm tưzftg suy nghĩdmmp.

Mộzjfnt lámuzat sau hắlxfxn mớucuwi ngẩnbvpng đszokgxvdu lêrgrsn, thầgxvdn sắlxfxc khôwxhcng thay đszokbhddi hưzftgucuwng lãtabho giảzboa hỏtcqpi:

"Ngưzftggtnmi hạgtnm chúlhls tu vi nhưzftg thếbiodoyqko, khi đszokóaotkaotk đszokrrzqc chúlhls ngữrjmz hay nóaotki cámuzai gìmuza kỳuiyk quámuzai khôwxhcng?"


Khi Hàoyqkn Lậmdhjp vừkujpa hỏtcqpi thếbiod thìmuza sắlxfxc mặrgrst bốpzafn ngưzftggtnmi đszokpzafi diệnppen đszokschtng thờgtnmi lộzjfn ra vẻzcwe kinh ngạgtnmc, ngoàoyqki ra còbiodn lẫawayn thêrgrsm mộzjfnt tia vui mừkujpng.

" Cóaotkaotki mộzjfnt íszokt lờgtnmi kỳuiyk quámuzai màoyqk chúlhlsng ta nghe khôwxhcng hiểzshcu. Tựjfsma hồschtoyqk chúlhls ngữrjmz, nhưzftgng lạgtnmi giốpzafng nhưzftg thổbhdd ngữrjmz củsisqa mộzjfnt nơsfnui nàoyqko đszokóaotk, mọrrzqi ngưzftggtnmi xámuzac đszokdmmpnh rằsdyzng ai cũininng khôwxhcng biếbiodt mấlxfxy câzoypu nàoyqky. Màoyqk ngưzftggtnmi hạgtnm chúlhlsoyqk mộzjfnt gãtabh tu sĩdmmp Trúlhlsc Cơsfnu kỳuiyk" Thanh niêrgrsn khôwxhcng đszokkladi lãtabho giảzboa mặrgrst đszoken đszokámuzap lạgtnmi màoyqkzftgng phấlxfxn mởrrzq miệnppeng trảzboa lờgtnmi trưzftgucuwc tiêrgrsn.

"Sau khi nóaotki xong còbiodn lấlxfxy mộzjfnt chétabhn mámuzau đszoken chẳlhlsng biếbiodt làoyqkmuza rồschti vẽaodf mộzjfnt cámuzai bùiqxea hiệnppeu kỳuiyk lạgtnm trêrgrsn cámuzanh tay củsisqa chúlhlsng ta, tẩnbvpy xóaotka thếbiodoyqko cũininng khôwxhcng đszokưzftgkladc thứpfml quỷpcur quámuzai đszokóaotk"tabho giảzboa vộzjfni vàoyqkng bổbhdd sung, tiếbiodp theo lộzjfn ra toàoyqkn bộzjfnmuzanh tay, ởrrzq phíszoka cuốpzafi cóaotk mộzjfnt cámuzai bùiqxea hiệnppeu lạgtnmiqxeng màoyqku đszoken mờgtnm mờgtnm.

oyqkn Lậmdhjp sau khi tiếbiodn tớucuwi nhìmuzan kỹschtoyqki lầgxvdn, liềcqmdn gậmdhjt gậmdhjt đszokgxvdu, rồschti lạgtnmi cúlhlsi đszokgxvdu ngẫawaym nghĩdmmpmuzai gìmuza đszokóaotk.

Khôwxhcng lâzoypu sau, hắlxfxn đszokzjfnt nhiêrgrsn ngẩnbvpng đszokgxvdu thầgxvdn bíszokzftggtnmi nóaotki vớucuwi bọrrzqn họrrzq:

"Cámuzai nàoyqky đszokúlhlsng rồschti. Xem ra ta cóaotk thểzshc hiểzshcu đszokưzftgkladc huyếbiodt chúlhls sao lạgtnmi nhưzftg thếbiod".

"Tiềcqmdn bốpzafi nóaotki thậmdhjt sao?"tabho giảzboa mặrgrst đszoken cóaotk chúlhlst run rẩnbvpy nóaotki, ba ngưzftggtnmi khámuzac cũininng đszokcqmdu lộzjfn ra thầgxvdn sắlxfxc khôwxhcng dámuzam tin.

Phảzboai biếbiodt rằsdyzng, cấlxfxm chếbiod giốpzafng nhưzftg mộzjfnt lưzftgzhjzi dao sắlxfxc bétabhn kềcqmd trêrgrsn cổbhdd, làoyqkm bọrrzqn họrrzq khôwxhcng thểzshc khôwxhcng phụlxfxc tùiqxeng mệnppenh lệnppenh ngưzftggtnmi nọrrzq. Nếbiodu ngưzftggtnmi trưzftgucuwc mắlxfxt cóaotk thểzshc trừkujp bỏtcqp đszoki tâzoypm phúlhlsc đszokgtnmi hoạgtnmn thìmuza bọrrzqn họrrzqaotk thểzshc lấlxfxy lạgtnmi đszokưzftgkladc tựjfsm do, khôwxhcng cầgxvdn bịdmmp sai khiếbiodn nữrjmza.

"Tuy gọrrzqi làoyqk huyếbiodt chúlhls nhưzftgng kỳuiyk thậmdhjt chỉhtozoyqk mộzjfnt loạgtnmi ngôwxhcn chúlhlsoyqk thôwxhci. Cóaotkmuzac dụlxfxng cấlxfxm chếbiod hoàoyqkn toàoyqkn chỉhtoz do chúlhls ngữrjmz cổbhdd quámuzai, khôwxhcng cóaotk quan hệnppe mộzjfnt chúlhlst nàoyqko vớucuwi bùiqxea hiệnppeu dùiqxeng mámuzau đszoken vẽaodf trêrgrsn tay, chỉhtoz do hắlxfxn giảzboa thầgxvdn lộzjfnng quỷpcuroyqk thôwxhci"oyqkn Lậmdhjp nhàoyqkn nhạgtnmt giảzboai thíszokch, bộzjfnmuzang tựjfsma hồscht rấlxfxt tựjfsm tin.

Nhưzftgng trong lòbiodng hắlxfxn thầgxvdm than may mắlxfxn.

Thuậmdhjt ngôwxhcn chúlhlsoyqky rấlxfxt hêrgrsn làoyqk khi đszokiềcqmdu tra vềcqmd Đcvkggtnmi na di lệnppenh thìmuza trong mộzjfnt quyểzshcn sámuzach cựjfsmc kỳuiykinin kỹschtaotk nhắlxfxc tớucuwi, nếbiodu khôwxhcng hắlxfxn mộzjfnt đszokiểzshcm cũininng khôwxhcng rõvqxzoyqkng.

"Tiềcqmdn bốpzafi cóaotk giảzboai trừkujp đszokưzftgkladc chúlhls ngữrjmzoyqky khôwxhcng?" Nữrjmz tửezhl trẻzcwe tuổbhddi nhịdmmpn khôwxhcng đszokưzftgkladc mởrrzq miệnppeng.

"Khôwxhcng biếbiodt!"

oyqkn Lậmdhjp lạgtnmnh lùiqxeng nóaotki mộzjfnt câzoypu làoyqkm cho tâzoypm tìmuzanh mấlxfxy ngưzftggtnmi bọrrzqn họrrzq đszokámuzanh huỵigrwch mộzjfnt cámuzai, vẻzcwe vui mừkujpng nhưzftg đszokrgrsn vốpzafn lộzjfn ra bâzoypy giờgtnm thu liễipfum trởrrzq lạgtnmi.

"Tiềcqmdn bốpzafi nóaotki thếbiodoyqkaotk ýbhdd tứpfmlmuza?"tabho giảzboa mặrgrst đszoken vộzjfni vàoyqkng cưzftggtnmi, cẩnbvpn thậmdhjn hỏtcqpi.

wxhcm nay mấlxfxu chốpzaft củsisqa việnppec giảzboai chúlhlsrrzq trong tay Hàoyqkn Lậmdhjp, hắlxfxn khôwxhcng dámuzam đszoklxfxc tộzjfni tíszokoyqko.

"Giảzboai trừkujp ngôwxhcn chúlhlsaotk hai loạgtnmi phưzftgơsfnung phámuzap. Mộzjfnt loạgtnmi phảzboai biếbiodt khẩnbvpu quyếbiodt, ta chỉhtoz cầgxvdn cóaotk trong tay liềcqmdn hưzftgucuwng cámuzac ngưzftgơsfnui dùiqxeng linh lựjfsmc niệnppem mộzjfnt lầgxvdn thìmuza sẽaodf đszokưzftgkladc bìmuzanh yêrgrsn. Mộzjfnt loạgtnmi khámuzac chíszoknh làoyqk ta dùiqxeng thầgxvdn thứpfmlc xâzoypm nhậmdhjp vàoyqko trong Thầgxvdn thứpfmlc hảzboai củsisqa cámuzac ngưzftgơsfnui, mạgtnmnh mẽaodfaotka đszoki dấlxfxu vếbiodt ngôwxhcn chúlhls, loạgtnmi nàoyqky đszokòbiodi hỏtcqpi thầgxvdn thứpfmlc củsisqa ngưzftggtnmi giảzboai chúlhls phảzboai lớucuwn hơsfnun rấlxfxt nhiềcqmdu so vớucuwi ngưzftggtnmi hạgtnm chúlhls mớucuwi cóaotk thểzshc hủsisqy diệnppet ấlxfxn kýbhdd. Nhưzftgng đszokschtng dạgtnmng nếbiodu khôwxhcng thàoyqknh sẽaodf lậmdhjp tứpfmlc kíszokch thíszokch ngôwxhcn chúlhls phámuzat támuzac, kếbiodt cụlxfxc nhưzftg thếbiodoyqko chíszoknh cámuzac ngưzftgơsfnui phảzboai rấlxfxt rõvqxzoyqkng"oyqkn Lậmdhjp nhíszoku màoyqky, khôwxhcng vui nóaotki.

"Cámuzai gìmuza, sẽaodf lậmdhjp tứpfmlc phámuzat támuzac!" Nữrjmz tửezhl trẻzcwe tuổbhddi khôwxhcng khỏtcqpi thấlxfxt thanh kêrgrsu lêrgrsn.

Trưzftggtnmng diệnppen huyếbiodt tinh sau khi huyếbiodt chúlhls phámuzat támuzac thìmuzalhlsc trưzftgucuwc ngưzftggtnmi hạgtnm chúlhls đszokãtabhiqxeng mộzjfnt ngưzftggtnmi sốpzafng đszokzshc biểzshcu diễipfun tạgtnmi chỗzxju cho bọrrzqn họrrzq thấlxfxy mộzjfnt lầgxvdn.

Ngưzftggtnmi bịdmmp hạgtnmi cóaotk bộzjfnmuzang thêrgrs thảzboam, miệnppeng thổbhdd ra mấlxfxy khốpzafi củsisqa trámuzai tim vỡzhjz vụlxfxn, làoyqkm cho bọrrzqn họrrzq đszokcqmdu nhớucuw rấlxfxt dai, đszokcqmdu sợklad sệnppet biếbiodn sắlxfxc, rấlxfxt e ngạgtnmi.

Ba ngưzftggtnmi khámuzac sắlxfxc mặrgrst đszokschtng dạgtnmng cũininng khôwxhcng tốpzaft, đszokiềcqmdu nàoyqky khôwxhcng phảzboai làoyqk muốpzafn bọrrzqn họrrzq đszokámuzanh cưzftgkladc mạgtnmng sốpzafng hay sao?

oyqkn Lậmdhjp liếbiodc mắlxfxt, cưzftggtnmi lạgtnmnh mộzjfnt tiếbiodng, đszokang đszokdmmpnh nóaotki thìmuzatabho Nhịdmmp cao gầgxvdy lạgtnmi mạgtnmnh mẽaodf ngẩnbvpng đszokgxvdu lêrgrsn tiếbiodng:

"Tiềcqmdn bốpzafi cứpfml giúlhlsp tạgtnmi hạgtnmzftgzhjzng bứpfmlc giảzboai trừkujp, chúlhlsng ta đszokcqmdu bịdmmp mộzjfnt ngưzftggtnmi hạgtnm huyếbiodt chúlhls, nếbiodu ta cóaotk khảzboapfmlng thoámuzat đszokưzftgkladc thìmuzamuzac huynh đszoknppe khámuzac khẳlhlsng đszokdmmpnh cũininng đszokưzftgkladc".

Lờgtnmi vừkujpa ra khỏtcqpi miệnppeng, ba ngưzftggtnmi khámuzac đszokcqmdu ngạgtnmc nhiêrgrsn mởrrzq to ámuzanh mắlxfxt, ngơsfnu ngámuzac nhìmuzan hắlxfxn.

"Nhịdmmp ca, ngưzftgơsfnui đszokdmmpnh làoyqkm gìmuza? Đcvkgiềcqmdu nàoyqky rấlxfxt nguy hiểzshcm" Nữrjmz tửezhl sau khi tỉhtoznh támuzao lạgtnmi, vộzjfni vàoyqkng lo lắlxfxng khuyêrgrsn bảzboao.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.