Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 30 : Kiêu hùng mạt lộ

    trước sau   
Ngưpjanơgtoki cảelolm giáuhvlc ta bao nhiêembvu tuổgiogi? Cơgtok thịblgdt trêembvn hai gòvpxuuhvl củqbala hắeuqjn chợsuget nhảeloly lêembvn vàgjcqi cáuhvli, cứltnong ngắeuqjc hỏlxdii ra mộsbwst vấsktbn đqouqpjan khôrduong đqouqvpxuu khôrduong cuốlmvwi.

Từaplp bềpjan ngoàgjcqi màgjcq nhìsbwsn, đqouqkyrsi kháuhvli khoảelolng sáuhvlu mưpjanơgtoki tuổgiogi, nhưpjanng màgjcq ngưpjanơgtoki đqouqãcxyo hỏlxdii nhưpjan vậqbaly, đqouquhvln chắeuqjc tuổgiogi khôrduong phảeloli nhưpjan vậqbaly, chẳsoozng lẽxvnkvpxun lớbcctn tuổgiogi hơgtokn, hay trẻsuge tuổgiogi hơgtokn nhiềpjanu? Hàgjcqn Lậqbalp tâgbfbm lýgiogeltu chúryett kinh ngạkyrsc, nhưpjanng vẫeloln dùxwatng ngữmmqy khíaqbwsbwsnh thảeloln trảelol lờvzgpi.

uhvlch sáuhvlch, khôrduong hổgioggjcq ngưpjanvzgpi luyệdkedn trưpjanvzgpng xuâgbfbn côrduong, từaplp mộsbwst tiểgiogu hàgjcqi tửqhna từaplp quêembvembvn, biếohvcn thàgjcqnh mộsbwst ngưpjanvzgpi minh mẫeloln thôrduong tuệdked. Mặsugec đqouqkyrsi phu khôrduong ngừaplpng lấsktby làgjcqm kìsbws lạkyrs, bắeuqjt đqouqvpxuu dùxwatng nhiệdkedt thiếohvct áuhvlnh mắeuqjt nhìsbwsn hắeuqjn.

Ngưpjanơgtoki đqouquhvln đqouqúryetng, ta năqouqm nay mớbccti 30 tuổgiogi. Mộsbwst câgbfbu nóeltui làgjcqm cho Hàgjcqn Lậqbalp khôrduong cáuhvlch nàgjcqo tin từaplp trong miệdkedng Mặsugec đqouqkyrsi phu nóeltui ra.

Khôrduong cóeltu khảelolqouqng. Vẫeloln luôrduon duy trìsbws trấsktbn đqouqblgdnh, Hàgjcqn lậqbalp lầvpxun đqouqvpxuu tiêembvn giậqbalt mìsbwsnh.

Khôrduong cóeltu khảelolqouqng! Thậqbalt làgjcq khôrduong cóeltu khảelolqouqng! Ngưpjanvzgpi nhìsbwsn thấsktby ta, đqouqaplpng nóeltui sẽxvnk nhậqbaln đqouqblgdnh ta 60 tuổgiogi, chíaqbwnh làgjcq cho dùxwateltu tuyêembvn bốlmvw vớbccti bêembvn ngoàgjcqi ta trêembvn 70 tuổgiogi, sợsuge rằsecpng cũsinsng khôrduong ngưpjanvzgpi nàgjcqo sẽxvnk hoàgjcqi nghi. Mặsugec đqouqkyrsi phu thanh âgbfbm đqouqsbwst nhiêembvn trởaqbwembvn vừaplpa cao vừaplpa nhọshpmn, lỗqouq tai Hàgjcqn Lậqbalp nghe rấsktbt chóeltui tai, khóeltu chịblgdu. Hìsbwsnh nhưpjan đqouqãcxyoryetc đqouqsbwsng tớbccti nộsbwsi tâgbfbm củqbala hắeuqjn chỗqouq đqouqau nhấsktbt rồmmqyi.


Ta Mặsugec Cưpjan Nhâgbfbn, sớbcctm từaplp trưpjanbcctc trong võepycgbfbm lam châgbfbu đqouqãcxyouhvlch háuhvlch nổgiogi danh, lậqbalp ra mộsbwst mảelolnh lãcxyonh đqouqblgda khôrduong nhỏlxdi thuộsbwsc vềpjan chíaqbwnh mìsbwsnh. Hắeuqjc hắeuqjc! Lúryetc ấsktby lam châgbfbu, cóeltu ai khôrduong biếohvct uy danh " quỷjsex thủqbal" củqbala ta, vôrduo luậqbaln hắeuqjc bạkyrsch lưpjaneltung đqouqkyrso, thuậqbaln theo ta thìsbws sốlmvwng, nghịblgdch ta thìsbws chếohvct. Mặsugec đqouqkyrsi phu khôrduoi phụpelfc khíaqbw thếohvc ngàgjcqy xưpjana, dùxwatng trầvpxum thấsktbp khẩxvnku khíaqbw, châgbfbm rãcxyoi tựgccj thuậqbalt chuyệdkedn xưpjana củqbala mìsbwsnh. Hắeuqjn theo chíaqbwnh mìsbwsnh lờvzgpi miêembvu tảelol, trong mắeuqjt bắeuqjn ra thầvpxun tháuhvli sắeuqjc bégjcqn nhưpjan đqouqao kiếohvcm, hìsbwsnh nhưpjan lạkyrsi nhớbcct đqouqếohvcn lúryetc đqouqvpxuu ýgiog khíaqbw phong pháuhvlt, thờvzgpi gian quyềpjann to nắeuqjm trong tay.

Nghe xong Mặsugec đqouqkyrsi phu nóeltui, Hàgjcqn Lậqbalp âgbfbm thầvpxum kinh ngạkyrsc, khôrduong nghĩgccj tớbccti rằsecpng kẻsuge trêembvn danh nghĩgccja làgjcqpjan phóeltugjcqy, còvpxun cóeltu đqouqkyrsi đqouqblgda vịblgd nhưpjan vậqbaly.

Đmwxbáuhvlng tiếohvcc, hảelolo cảelolnh khôrduong dàgjcqi. Tạkyrsi ta mớbccti vừaplpa vàgjcqo trung niêembvn, đqouqang muốlmvwn tiếohvcn mộsbwst bưpjanbcctc đqouqkyrsi triểgiogn quyềpjann cưpjanbcctc, lạkyrsi bịblgd tiểgiogu nhâgbfbn áuhvlm toáuhvln, bịblgd ngưpjanvzgpi thâgbfbn tíaqbwn dùxwatng thủqbal đqouqoạkyrsn âgbfbm đqouqsbwsc, mặsugec dùxwat nhờvzgpgjcqo mộsbwst thâgbfbn y đqouqkyrso cao minh, khôrduong chếohvc đqouqưpjansugec thờvzgpi gian thưpjanơgtokng thếohvc pháuhvlt táuhvlc, nhưpjanng khôrduong cáuhvlch nàgjcqo làgjcqm cho chíaqbwnh mìsbwsnh khỏlxdii hẳsoozn, mộsbwst thâgbfbn võepyc nghệdkedsinsng giảelolm đqouqi, khôrduong còvpxun cáuhvlch nàgjcqo tạkyrsi chỗqouqsins đqouqsuget châgbfbn, Vìsbws sợsuge cừaplpu gia áuhvlm toáuhvln, khôrduong thểgioggjcqm gìsbws kháuhvlc hơgtokn làgjcq bỏlxdi đqouqi cơgtok nghiệdkedp vàgjcq ngưpjanvzgpi nhàgjcq, biệdkedt tăqouqm biệdkedt tíaqbwch, tạkyrsi cáuhvlc quốlmvwc gia cáuhvlc tìsbwsm phưpjanơgtokng thuốlmvwc tốlmvwt, huy vọshpmng cóeltu thểgiogeltu biệdkedn pháuhvlp khôrduoi phụpelfc côrduong lựgccjc nhưpjansins. Hắeuqjn lúryetc nóeltui đqouqếohvcn chíaqbwnh mìsbwsnh chuyệdkedn cũsins thìsbws ngưpjanvzgpi đqouqãcxyo hoàgjcqn toàgjcqn đqouqvpxuu nhậqbalp vàgjcqo trong tựgccj thuậqbalt, hai tay hung hăqouqng nắeuqjm chặsuget, trêembvn tay hằsecpn thậqbalt sâgbfbu vếohvct móeltung tay, máuhvlu tưpjanơgtoki chảeloly ròvpxung ròvpxung, nhưpjanng hắeuqjn đqouqlmvwi vớbccti đqouqiềpjanu nàgjcqy tựgccja hồmmqy khôrduong biếohvct,chỉgccjgjcqaqbw trêembvn mặsuget lộsbws ra thầvpxun sắeuqjc hung tàgjcqn ngoan đqouqsbwsc làgjcqm ngưpjanvzgpi ta khôrduong lạkyrsnh màgjcq run, xem ra hắeuqjn đqouqlmvwi vớbccti tiểgiogu nhâgbfbn hạkyrs đqouqsbwsc thủqbalryetc ấsktby hậqbaln thấsktbu xưpjanơgtokng.

Nghe ra trong giọshpmng nóeltui liêembvn miêembvn hậqbaln ýgiog, Hàgjcqn Lậqbalp cũsinsng nhịblgdn khôrduong đqouqưpjansugec toàgjcqn thâgbfbn sợsugecxyoi, tâgbfbm lýgiogsinsng khôrduong tráuhvlnh khỏlxdii mộsbwst trậqbaln pháuhvlt lạkyrsnh.

Trờvzgpi cao cóeltu mắeuqjt, rốlmvwt cụpelfc tạkyrsi mộsbwst chỗqouq thầvpxun bíaqbw, lạkyrsi đqouqgiog cho ta vôrduosbwsnh đqouqưpjansugec mộsbwst quyểgiogn kỳblgd thưpjan. Quyểgiogn sáuhvlch nàgjcqy thâgbfbm ảelolo vôrduoxwatng, ta mấsktbt rấsktbt nhiềpjanu côrduong sứltnoc mớbccti hiểgiogu đqouqưpjansugec mộsbwst hai, cũsinsng từaplp trêembvn đqouqóeltusbwsm đqouqưpjansugec cáuhvlch khôrduoi phụpelfc côrduong lựgccjc, ta dựgccja theo phưpjanơgtokng pháuhvlp đqouqóeltugjcqgjcqm, kếohvct quảelol … Mặsugec đqouqkyrsi phu dừaplpng lạkyrsi mộsbwst chúryett, khôrduong cóeltu lậqbalp tứltnoc nóeltui xong hếohvct, nhưpjanng xem áuhvlnh mắeuqjt lạkyrsi thấsktby mộsbwst chúryett tiếohvcc hậqbaln ýgiog tứltnoaqbw trong đqouqóeltu.

Kếohvct quảelol ngưpjanơgtoki bịblgd biếohvcn thàgjcqnh bộsbwsuhvlng củqbala mọshpmt con quỷjsex nhưpjangbfby giờvzgp. Hàgjcqn Lậqbalp lạkyrsnh lùxwatng đqouqem nhữmmqyng lờvzgpi hắeuqjn muốlmvwn nóeltui nhưpjanng khôrduong cóeltueltui hếohvct thay hắeuqjn nóeltui ra.

Khôrduong sai, khôrduong cóeltu nghĩgccj đqouqếohvcn sau khi dựgccja theo trêembvn quyểgiogn sáuhvlch màgjcqgjcqm, côrduong lựgccjc củqbala ta cóeltu khôrduoi phụpelfc, nhưpjanng ngưpjanvzgpi lạkyrsi rấsktbt nhanh giàgjcq yếohvcu, biếohvcn thàgjcqnh mộsbwst lãcxyoo giàgjcq, mang bộsbwsuhvlng nửqhnaa ngưpjanvzgpi nửqhnaa quỷjsex. Mặsugec đqouqkyrsi phu buồmmqyn bãcxyo gậqbalt đqouqvpxuu, khôrduong cóeltusbwsgjcqn Lậqbalp ki phúryetng màgjcq tứltnoc giậqbaln.

Ngưpjanơgtoki hôrduom nay hẳsoozn làgjcq đqouqãcxyosbwsm đqouqưpjansugec nguyêembvn nhâgbfbn tạkyrsi sao.

Cốlmvwt cáuhvlch củqbala ta cóeltu đqouqiềpjanu khôrduong ổgiogn, bịblgdgjcq khíaqbwgbfbm nhậqbalp màgjcq thưpjanơgtokng tổgiogn. Bâgbfby giờvzgp ta sốlmvwng mộsbwst ngàgjcqy tưpjanơgtokng đqouqưpjanơgtokng vớbccti ngưpjanvzgpi bìsbwsnh thưpjanvzgpng sốlmvwng mưpjanvzgpi ngàgjcqy, tinh lựgccjc tiêembvu hao, mỗqouqi thờvzgpi mỗqouqi khắeuqjc đqouqpjanu hao tốlmvwn đqouqkyrsi lưpjansugeng táuhvlnh mạkyrsng. May mắeuqjn ta tinh thôrduong đqouqiềpjanu dưpjaneltung thuậqbalt, lạkyrsi phốlmvwi chếohvc mộsbwst loạkyrsi bíaqbwpjansugec theo nhu quyểgiogn sáuhvlch viếohvct, cóeltu thểgiog chậqbalm lạkyrsi tốlmvwc đqouqsbwscxyoo hóeltua, chốlmvwng đqouqeltu đqouqếohvcn bay giờvzgp.

Khẩxvnku quyếohvct màgjcq ta luyệdkedn, cùxwatng ngưpjanơgtoki phiềpjann toáuhvli cóeltu quan hệdkedsbws? Hàgjcqn Lậqbalp lậqbalp tứltnoc đqouqi thẳsoozng vàgjcqo hạkyrsch tâgbfbm vấsktbn đqouqpjan.

Tạkyrsi ta biếohvcn thàgjcqnh bộsbws dạkyrsng nàgjcqy khôrduong lậqbalu, từaplp trêembvn quyểgiogn sáuhvlch nghiêembvn cứltnou ra phưpjanơgtokng pháuhvlp pháuhvl giảeloli: chíaqbwnh làgjcq ngưpjanvzgpi tu luyệdkedn " Trưpjanvzgpng xuâgbfbn côrduong", chỉgccj cầvpxun cóeltu ngưpjanvzgpi tu luyệdkedn đqouqếohvcn tầvpxung thứltnopjan, giúryetp ta vậqbaln côrduong, dùxwatng trưpjanvzgpng xuâgbfbn khíaqbwaqbwch thíaqbwch bíaqbw huyệdkedt,ta sẽxvnk thoáuhvlt khỏlxdii khốlmvwn cảelolnh hiệdkedn tạkyrsi, mộsbwst lầvpxun nữmmqya tìsbwsm vềpjan đqouqưpjansugec tinh nguyêembvn đqouqãcxyo mấsktbt đqouqi.

Tạkyrsi sao lạkyrsi phảeloli tìsbwsm ta, tùxwaty tiệdkedn tìsbwsm ngưpjanvzgpi kháuhvlc tu luyệdkedn nàgjcqy khẩxvnku quyếohvct khôrduong đqouqưpjansugec sao? Hàgjcqn Lậqbalp trầvpxum ngâgbfbm mộsbwst hồmmqyi, hỏlxdii lạkyrsi mộsbwst câgbfbu vềpjan nghi vấsktbn đqouqãcxyo chôrduon ởaqbwgbfbm lýgiog đqouqãcxyogbfbu.

Ngưpjanơgtoki cho rằsecpng "trưpjanvzgpng xuâgbfbn côrduong"eltu thểgiog cho cảelol chóeltuuhvlo cũsinsng cóeltu thểgiog họshpmc sao? Khẩxvnku quyếohvct nàgjcqy chẳsoozng nhữmmqyng yêembvu cầvpxuu khi ngưpjanvzgpi còvpxun trẻsuge bắeuqjt đqouqvpxuu tu luyệdkedn, còvpxun yêembvu cầvpxuu tu luyệdkedn giảelol phảeloli cóeltu "linh căqouqn", mặsugec dùxwat ta khôrduong biếohvct cáuhvli gìsbwsgjcq " linh căqouqn", nhưpjanng trưpjanbcctc khi ta gặsugep đqouqưpjansugec ngưpjanơgtoki, đqouqãcxyo đqouqi tìsbwsm mấsktby trăqouqm đqouqmmqyng tửqhna, đqouqpjanu khôrduong thểgiog tu luyệdkedn trưpjanvzgpng xuâgbfbn côrduong. Mặsugec đqouqkyrsi phu vẻsuge mặsuget bựgccjc bộsbwsi.


eltu cảelol việdkedc nhưpjan vậqbaly? Hàgjcqn Lậqbalp cóeltu chúryett ngẩxvnkn ra, khôrduong nghĩgccj khẩxvnku quyếohvct tu luyêembvn còvpxun nhưpjan vậqbaly hàgjcq khắeuqjc.

ryetc còvpxun lạkyrsi chỉgccjeltuqouqm năqouqm cuộsbwsc sốlmvwng, ta tưpjanaqbwng rằsecpng khôrduong cóeltu khảelolqouqng tìsbwsm đqouqưpjansugec ngưpjanvzgpi cóeltu thểgiog tu luyệdkedn khẩxvnku quyếohvct, liềpjann tứltnoc giậqbaln làgjcqm mộsbwst tay giang hồmmqy lang trung, bắeuqjt đqouqvpxuu khắeuqjp nơgtoki lưpjanu lãcxyong. Khôrduong nghĩgccj tớbccti ngẫelolu nhiêembvn chứltnong kiếohvcn Thấsktbt huyềpjann môrduon vưpjanơgtokng môrduon chủqbal đqouqmmqyng dạkyrsng bịblgd áuhvlm toáuhvln, tạkyrsi tìsbwsnh huốlmvwng đqouqmmqyng bệdkednh tưpjanơgtokng liêembvn ấsktby, liềpjann ra tay cứltnou hắeuqjn mạkyrsng nhỏlxdi. Sau đqouqóeltupjanơgtokng theo lờvzgpi mờvzgpi củqbala hắeuqjn, thuậqbaln nưpjanbcctc đqouqxvnky thuyềpjann thàgjcqnh cung phụpelfng củqbala môrduon pháuhvli, chuẩxvnkn bịblgdxvnkn tíaqbwnh mai danh, trêembvn ngọshpmn núryeti nàgjcqy vưpjansuget qua thờvzgpi khắeuqjc cuốlmvwi cùxwatng củqbala cuộsbwsc sốlmvwng. Hắeuqjc hắeuqjc! kìsbwsaqbwch chíaqbwnh làgjcq vẫeloln xảeloly ra, mớbccti đqouqvpxuu làgjcq sợsugecxyoi chíaqbwnh mìsbwsnh mộsbwst thâgbfbn y thuậqbalt võepycrduong toàgjcqn bộsbws thấsktbt truyềpjann, liềpjann đqouqem cáuhvlc ngưpjanơgtoki thu vàgjcqo trong cốlmvwc.Quảelol thậqbalt làgjcq muốlmvwn thu hai ngưpjanơgtoki làgjcqm đqouqmmqy đqouqdked, nhưpjanng màgjcqryetc ấsktby khôrduong biếohvct làgjcqm sao, thầvpxun sai quỷjsex khiégjcqn cho cáuhvlc ngưpjanơgtoki thửqhna luyệdkedn trưpjanvzgpng xuâgbfbn côrduong. Đmwxbkyrsi kháuhvli làgjcqvpxun ôrduom tâgbfbm lýgiog may mắeuqjn. Kỳblgd thậqbalt cho dùxwat khôrduong tu luyệdkedn đqouqưpjansugec khẩxvnku quyếohvct nàgjcqy, cũsinsng se nhậqbaln cáuhvlc ngưpjanơgtoki, đqouqem tàgjcqn thâgbfbn sởaqbw họshpmc truyềpjann xuốlmvwng. Nhưpjanng màgjcq cựgccjc khôrduong nghĩgccj tớbccti chíaqbwnh làgjcq, ngưpjanơgtoki dĩgccj nhiêembvn cũsinsng đqouqlmvwi vớbccti côrduong pháuhvlp nàgjcqy cóeltu phảeloln ứltnong. Ha ha! Thậqbalt sựgccj trờvzgpi khôrduong tuyệdkedt đqouqưpjanvzgpng sốlmvwng củqbala ngưpjanvzgpi.

Mặsugec đqouqkyrsi phu mộsbwst hơgtoki đqouqem mêembv đqouqpjangjcqy toàgjcqn bộsbws đqouqpjanu nóeltui ra, trêembvn mặsuget bệdkednh dạkyrsng che kíaqbwn cũsinsng đqouqlxdiqhnang, xem ra đqouqlmvwi vớbccti may mắeuqjn củqbala chíaqbwnh mìsbwsnh rấsktbt làgjcq đqouqeuqjc ýgiog.

Ta còvpxun khôrduong luyệdkedn thàgjcqnh tầvpxung thứltnopjan trưpjanvzgpng xuâgbfbn côrduong, tạkyrsi sao lúryetc nàgjcqy lạkyrsi chếohvc trụpelf ta, cùxwatng ta nóeltui nhũsinsng thứltnogjcqy? Hàgjcqn Lậqbalp rốlmvwt cụpelfc cũsinsng hỏlxdii ra vấsktbn đqouqpjan trưpjanbcctc mắeuqjt hắeuqjn quan tâgbfbm nhấsktbt.

uhvli nàgjcqy chỉgccj tráuhvlch ngưpjanơgtoki, ta mấsktbt nhiềpjanu nhưpjan vậqbaly côrduong phu vàgjcqgbfbm huyếohvct tạkyrsi ngưpjanơgtoki trêembvn ngưpjanvzgpi, nhung ngưpjanơgtoki khôrduong thểgiog đqouqgiog cho ta hàgjcqi lòvpxung, vẫeloln nhưpjansinsxwatng ta ngoạkyrsn hoa dạkyrsng. Hôrduom nay còvpxun kégjcqm mộsbwst bưpjanbcctc cuốlmvwi cùxwatng, nhưpjanng chậqbalm chạkyrsp khôrduong chiu tiếohvcn thêembvm mộsbwst tầvpxung cuốlmvwi cùxwatng, vốlmvwn ta còvpxun cóeltu thểgiog chờvzgp ngưpjanơgtoki thêembvm 2 năqouqm, nhưpjanng lầvpxun nàgjcqy xuốlmvwng núryeti bịblgd mộsbwst cáuhvli cừaplp gia nhậqbaln ra. Trảeloli qua khổgiog chiếohvcn, mặsugec dùxwat đqouqáuhvlnh bạkyrsi đqouqlmvwi phưpjanơgtokng, nhưpjanng cũsinsng hao hếohvct tinh lựgccjc vốlmvwn khôrduong nhiềpjanu lắeuqjm củqbala ta, tuổgiogi thọshpm bịblgd ngắeuqjn lạkyrsi rấsktbt nhiềpjanu, cho dùxwat ta đqouqem hếohvct toàgjcqn lựgccjc cũsinsng chỉgccjeltu thểgiog sốlmvwng lâgbfbu mọshpmt năqouqm nữmmqya, ngưpjanơgtoki bảelolo ta nhưpjan thếohvcgjcqo đqouqsugei thêembvm đqouqưpjansugec? Mặsugec đqouqkyrsi phu đqouqeuqjc ýgiog thầvpxun sắeuqjc đqouqãcxyo biếohvcn mấsktbt vôrduoelolnh vôrduo tung, thay vàgjcqo đqouqóeltu vẻsuge mặsuget hung quang, cuốlmvwi cùxwatng quay vềpjan phíaqbwa Hàgjcqn Lậqbalp ríaqbwt gàgjcqo.

gjcqn Lậqbalp nghe xong thầvpxun sắeuqjc vẫeloln nhưpjan thưpjanvzgpng, trêembvn mặsuget khôrduong cóeltu chúryett nàgjcqo dấsktbu hiệdkedu xúryetc đqouqsbwsng.

Nhưpjanng tâgbfbm lýgiog lạkyrsi nổgiogi sóeltung mãcxyonh liệdkedt, hoàgjcqn toàgjcqn khôrduong nhưpjanaqbw vẻsuge ngoàgjcqi nhìsbwsn qua khôrduong mộsbwst tia sợsugecxyoi.

Hắeuqjn mặsugec dùxwat sớbcctm đqouqãcxyo dựgccj liệdkedu tớbccti Mặsugec đqouqkyrsi phu đqouqlmvwi vớbccti chíaqbwnh mìsbwsnh cóeltu rấsktbt sâgbfbu ýgiog đqouqmmqy, nhưpjanng cũsinsng chưpjana bao giờvzgp nghĩgccj sẽxvnkeltu nhưpjan vậqbaly đqouqkyrsi lýgiog do, thâgbfbn thếohvc củqbala đqouqlmvwi phưpjanơgtokng, kinh nghiệdkedm, tu luyệdkedn khẩxvnku quyếohvct, khôrduong mộsbwst cáuhvli nàgjcqo khôrduong vưpjansuget ra phạkyrsm vi tưpjanaqbwng tưpjansugeng củqbala hắeuqjn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.