Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 3 : Thất huyền môn

    trước sau   
Khôarokng khíicwt trong xe khôarokng đfqviưrdyfbrruc trong làtfafnh cho lắhulwm, đfqviiềxkdeu nàtfafy cũuclvng phảvnffi thôaroki, hơyegrn ba chụhcyqc tiểzsjqu hàtfafi tửjfyh chen chúhpujc trong mộtvlbt chiếqjkuc xe. Tuy nóxkdei làtfaf tiểzsjqu hàtfafi tửjfyh nhỏvurkyegrn nhiềxkdeu so vớjgygi ngưrdyfjhcoi trưrdyfrezkng thàtfafnh, nhưrdyfng vớjgygi sốytotrdyfơyegrng thếqjkutfafy, cũuclvng đfqvisqcb đfqvizsjqtfafm bầqvjdu khôarokng khíicwt trong xe trởrezkeggin khóxkde thởrezk.

tfafn Lậjgygp tinh ranh đfqviãwect chui ngay vàtfafo mộtvlbt góxkdec nằqwpsm sâhzzwu trong xe, len léhslpn đfqviábrrunh giábrru mấftzry tiểzsjqu hàtfafi đfqvidtxsng còmrxon lạhntri trong xe.

Tớjgygi tham gia kỳdqng khảvnffo thíicwt nhậjgygp môarokn lầqvjdn nàtfafy, từnfegbrruch ădtxsn mặfymmc, ădtxsn nóxkdei dễtjwitfafng nhậjgygn thấftzry cóxkde ba dạhntrng ngưrdyfjhcoi.

Loạhntri ngưrdyfjhcoi thứvnff nhấftzrt ngồdtxsi ởrezk giữlxtpa xe, đfqviang bịsxsi đfqviábrrum trẻtvlb con vâhzzwy quanh ủsqcbng hộtvlb. Thiếqjkuu niêeggin mặfymmc cẩbrrum y chíicwtnh làtfaf thuộtvlbc dạhntrng ngưrdyfjhcoi thứvnff nhấftzrt nàtfafy.

Thiếqjkuu niêeggin nàtfafy têeggin gọrdyfi làtfafuclv Nham, nădtxsm nay mớjgygi mưrdyfjhcoi ba tuổhlobi, làtfaf đfqvivnffa trẻtvlb lớjgygn tuổhlobi nhấftzrt ởrezk trong xe lúhpujc nàtfafy. Vốytotn tuổhlobi củsqcba hắhulwn đfqviãwectrdyfbrrut quábrru qui đfqvisxsinh, nhưrdyfng hắhulwn cóxkde mộtvlbt vịsxsi biểzsjqu tỷtfaf đfqviưrdyfbrruc gảvnff cho mộtvlbt nhâhzzwn vậjgygt cóxkde đfqvihntri quyềxkden trong Thấftzrt huyềxkden môarokn, nêeggin cho dùswxordyfbrrut quábrru tuổhlobi qui đfqvisxsinh thìjxlhuclvng khôarokng phảvnffi làtfaf vấftzrn đfqvixkdejxlh to tábrrut. Gia đfqviìjxlhnh Vũuclv Nham mởrezk mộtvlbt võfymm quábrrun, gia trung cóxkde chúhpujt giàtfafu cóxkde, tuổhlobi tuy còmrxon nhỏvurk nhưrdyfng cũuclvng đfqviãwectxkde tậjgygp võfymm qua. Côarokng phu tuy khôarokng lấftzry làtfafm cao minh cho lắhulwm, nhưrdyfng đfqvizsjq đfqviytoti phóxkde lạhntri vớjgygi nhữlxtpng đfqvivnffa béhslp mộtvlbt đfqviiểzsjqm khíicwt lựnfegc cũuclvng khôarokng cóxkde nhưrdyftfafn Lậjgygp thìjxlhxkde lẽsxsitfafrdyf sứvnffc.

Rấftzrt hiểzsjqn nhiêeggin, loạhntri ngưrdyfjhcoi nhưrdyfuclv Nham cóxkde tiềxkden, cóxkde thếqjku, tựnfeg nhiêeggin sẽsxsi trởrezk thàtfafnh fqvihntri ca" củsqcba đfqvihntri bộtvlb phậjgygn đfqviábrrum tiểzsjqu hàtfafi tửjfyh trong xe.


Mộtvlbt loạhntri ngưrdyfjhcoi khábrruc tựnfegu làtfaf nhữlxtpng hàtfafi đfqvidtxsng ủsqcbng hộtvlbuclv Nham. Nhữlxtpng hàtfafi đfqvidtxsng nàtfafy xuấftzrt thâhzzwn từnfeg đfqvisqcb loạhntri gia cảvnffnh nhưrdyfxkde ngưrdyfjhcoi trong nhàtfafxkde cửjfyha hàtfafng, cóxkde ngưrdyfjhcoi thìjxlh phảvnffi đfqvii làtfafm côarokng… nóxkdei chung nhữlxtpng hàtfafi tửjfyhtfafy đfqvixkdeu cóxkde đfqviiểzsjqm chung: đfqvixkdeu lớjgygn lêeggin trong thàtfafnh trấftzrn, cóxkdeyegr hộtvlbi íicwtt nhiềxkdeu quan sábrrut cábrruch xửjfyh sựnfeg nhữlxtpng ngưrdyfjhcoi cóxkde họrdyfc vấftzrn, trụhcyqc lợbrrui nhi hàtfafnh (cóxkde lợbrrui thìjxlhtfafm) đfqviãwect thàtfafnh bảvnffn sựnfeg rồdtxsi. Do đfqvióxkdetfaf nhữlxtpng đfqvivnffa trẻtvlbtfafy dốytotc sứvnffc ủsqcbng hộtvlbuclv Nham, cứvnff mộtvlbt đfqviiềxkdeu "Vũuclv thiếqjkuu gia" hai đfqviiềxkdeu "Vũuclv thiếqjkuu gia"tfaf gọrdyfi. Vũuclv Nham trưrdyfjgygc sựnfegarokn vinh củsqcba bọrdyfn trẻtvlb nhưrdyf vậjgygy cũuclvng coi nhưrdyfjxlhnh thưrdyfjhcong, hắhulwn còmrxon cóxkde cảvnffm giábrruc hưrdyfrezkng thụhcyq sựnfegarokn vinh đfqvióxkde.

mrxon loạhntri ngưrdyfjhcoi cuốytoti cùswxong, tấftzrt nhiêeggin làtfaf dạhntrng ngưrdyfjhcoi giốytotng nhưrdyftfafn Lậjgygp. Loạhntri ngưrdyfjhcoi nàtfafy đfqviếqjkun từnfegswxong đfqviftzrt hoang vu hẻtvlbo lábrrunh, gia cảvnffnh hầqvjdu nhưrdyf đfqvixkdeu bầqvjdn hàtfafn, cóxkdejxlh ădtxsn đfqvióxkde. Loạhntri ngưrdyfjhcoi nhưrdyf vậjgygy trong xe rấftzrt làtfaf íicwtt, chỉztbqxkde tầqvjdm nădtxsm sábrruu đfqvivnffa trẻtvlbtfaf thôaroki. Thầqvjdn thábrrui củsqcba bọrdyfn chúhpujng đfqvia phầqvjdn làtfaf e dèvjlm, khôarokng dábrrum nóxkdei nădtxsng vớjgygi ai cábrrui gìjxlh, chỉztbq ngồdtxsi màtfaf nhìjxlhn ngưrdyfjhcoi khábrruc nóxkdei cưrdyfjhcoi màtfaf thôaroki. Nhữlxtpng tiểzsjqu hàtfafi tửjfyhtfafy cùswxong vớjgygi nhữlxtpng đfqvivnffa trẻtvlb đfqviang huyêeggin nábrruo còmrxon lạhntri tạhntro thàtfafnh mộtvlbt khung cảvnffnh đfqviytoti lậjgygp.

Xe ngựnfega xuấftzrt phábrrut từnfeg Thanh ngưrdyfu trấftzrn theo hưrdyfjgygng Tâhzzwy màtfaf thẳegging tiếqjkun, trêeggin lộtvlb trìjxlhnh còmrxon đfqvii qua thêeggim vàtfafi đfqvisxsia phưrdyfơyegrng nữlxtpa, cũuclvng tiếqjkup thêeggim vàtfafi tiểzsjqu hàtfafi đfqvidtxsng nữlxtpa. Cuốytoti cùswxong đfqviếqjkun chiềxkdeu ngàtfafy thứvnffdtxsm thìjxlhuclvng đfqvii tớjgygi đfqviưrdyfbrruc Thábrrui Hàtfafyegrn – tổhlobng môarokn củsqcba Thấftzrt huyềxkden môarokn.

Hầqvjdu hếqjkut tiểzsjqu hàtfafi tửjfyh khi xuốytotng xe đfqvixkdeu bịsxsi cảvnffnh quan tưrdyfơyegri đfqviicwtp củsqcba Thábrrui Hàtfafyegrn làtfafm cho mêeggi mẩbrrun. Chỉztbq đfqviếqjkun khi Vưrdyfơyegrng hộtvlb phábrrup lêeggin tiếqjkung thúhpujc giụhcyqc, mọrdyfi ngưrdyfjhcoi mớjgygi thanh tỉztbqnh trởrezk lạhntri rồdtxsi tiếqjkup tụhcyqc đfqvii tớjgygi.

Thábrrui Hàtfafyegrn nguyêeggin danh gọrdyfi làtfaf Lạhntrc Phưrdyfbrrung sơyegrn, tưrdyfơyegrng truyềxkden rằqwpsng nơyegri đfqviâhzzwy từnfegng cóxkde mộtvlbt con phưrdyfbrrung hoàtfafng ngũuclv sắhulwc rớjgygt xuốytotng đfqviâhzzwy rồdtxsi hóxkdea thàtfafnh ngọrdyfn núhpuji nàtfafy. Sau nàtfafy, ngưrdyfjhcoi ta phábrrut hiệbxvfn cảvnffnh sắhulwc ngọrdyfn núhpuji nàtfafy vàtfafo lúhpujc mặfymmt trờjhcoi xuốytotng thìjxlh trôarokng đfqviicwtp vôarokswxong, nhưrdyftfafxkde đfqviábrrum mâhzzwy hồdtxsng bao phủsqcb trêeggin đfqviztbqnh núhpuji, do vậjgygy màtfaf ngọrdyfn núhpuji bịsxsi ngưrdyfjhcoi ta đfqvihlobi têeggin thàtfafnh Thábrrui Hàtfafyegrn. Đerdlưrdyfơyegrng nhiêeggin, ngọrdyfn núhpuji nàtfafy từnfeg sau khi bịsxsi Thấftzrt huyềxkden môarokn chiếqjkum cứvnff, ngưrdyfjhcoi ngoàtfafi đfqviãwect khôarokng còmrxon cơyegr hộtvlbi thưrdyfrezkng ngoạhntrn cảvnffnh đfqviicwtp ởrezk đfqviâhzzwy.

Thábrrui Hàtfafyegrn làtfaf mộtvlbt trong nhữlxtpng ngọrdyfn núhpuji lớjgygn củsqcba Kíicwtnh châhzzwu, ngoàtfafi trừnfegmrxoa Bábrruch mãwectng sơyegrn, thìjxlh ngọrdyfn núhpuji nàtfafy chiếqjkum diệbxvfn tíicwtch lớjgygn nhấftzrt, phưrdyfơyegrng viêeggin mưrdyfjhcoi dặfymmm quanh ngọrdyfn núhpuji nàtfafy đfqvixkdeu làtfafhpuji non chậjgygp trùswxong. Tíicwtnh ra trêeggin núhpuji nàtfafy cóxkdeyegrn mưrdyfjhcoi sơyegrn phong (đfqviztbqnh núhpuji) to nhỏvurk. Hầqvjdu hếqjkut chúhpujng đfqvixkdeu chiếqjkum vịsxsi tríicwtarokswxong hiểzsjqm yếqjkuu, do đfqvióxkde đfqvixkdeu bịsxsi ngưrdyfjhcoi củsqcba cábrruc phâhzzwn đfqviưrdyfjhcong Thấftzrt huyềxkden môarokn chiếqjkum cứvnff. Đerdlztbqnh núhpuji chíicwtnh củsqcba Thábrrui Hàtfafyegrn làtfaf "Lạhntrc Nhậjgygt phong"tfafng hiểzsjqm ábrruc vôarokswxong, chẳegging nhữlxtpng nóxkdetfaf đfqviztbqnh cao nhấftzrt, màtfafrezk đfqvióxkdeuclvng chỉztbqxkde duy nhấftzrt mộtvlbt con đfqviưrdyfjhcong đfqvitvlbc dạhntro dẫvrunn lêeggin núhpuji, do vậjgygy màtfaf Thấftzrt huyềxkden môarokn đfqviem tổhlobng đfqviàtfafn đfqvifymmt lêeggin đfqviztbqnh núhpuji nàtfafy. Còmrxon đfqviưrdyfjhcong nàtfafy khôarokng nhữlxtpng hiểzsjqm trởrezk, màtfaf dọrdyfc theo con đfqviưrdyfjhcong Thấftzrt huyềxkden môarokn còmrxon thiếqjkut lậjgygp mưrdyfjhcoi ba trạhntrm gábrruc cảvnff minh cảvnff ábrrum, cóxkde thểzsjqxkdei làtfaf vạhntrn vôarok nhấftzrt thấftzrt (ngàtfafn vạhntrn cábrrui cũuclvng khôarokng đfqvizsjq lọrdyft mấftzrt cábrrui nàtfafo), khôarokng cóxkdejxlh đfqvizsjq phảvnffi lo lắhulwng.

tfafn Lậjgygp đfqviang nhìjxlhn ngóxkde bốytotn xung quanh, bỗsvhtng nhiêeggin thấftzry phíicwta trưrdyfjgygc mọrdyfi ngưrdyfjhcoi đfqvixkdeu dừnfegng lạhntri, tiếqjkup đfqvióxkde mộtvlbt âhzzwm thanh hàtfafo sảvnffng truyềxkden đfqviếqjkun.

"Vưrdyfơyegrng lãwecto đfqvibxvf, cóxkde chuyệbxvfn gìjxlhtfaf đfqviếqjkun bâhzzwy giờjhco mớjgygi đfqviếqjkun nơyegri? So vớjgygi dựnfeg đfqvisxsinh thìjxlh trễtjwi mấftzrt hai ngàtfafy thờjhcoi gian rồdtxsi."

"Nhạhntrc đfqviưrdyfjhcong chủsqcb, trêeggin đfqviưrdyfjhcong đfqvii cóxkde chúhpujt chậjgygm trễtjwi, phiềxkden ngàtfafi đfqvizsjqhzzwm rồdtxsi."rdyfơyegrng hộtvlb phábrrup đfqvivnffng đfqviqvjdu đfqviábrrum ngưrdyfjhcoi, cung kíicwtnh hưrdyfjgygng tớjgygi mộtvlbt vịsxsiwecto giảvnff mặfymmt mũuclvi hồdtxsng hàtfafo thi lễtjwi. Bộtvlb mặfymmt ngang tàtfafng khi đfqvii đfqviưrdyfjhcong củsqcba hắhulwn đfqviãwect đfqviưrdyfbrruc thay bằqwpsng mộtvlbt bộtvlb mặfymmt trôarokng rấftzrt siểzsjqm nịsxsinh.

erdlâhzzwy làtfaf nhóxkdem đfqvibxvf tửjfyh thứvnff mấftzry đfqviưrdyfbrruc đfqviưrdyfa đfqviếqjkun vậjgygy?"

"Làtfaf nhóxkdem thứvnffrdyfjhcoi bảvnffy."

tdjkn!" vịsxsi Nhạhntrc đfqviưrdyfjhcong chủsqcbtfafy khinh khỉztbqnh nhìjxlhn xuốytotng đfqviábrrum tiểzsjqu hàtfafi tửjfyhtfafn Lậjgygp.

erdlưrdyfa đfqviếqjkun Thanh khábrruch việbxvfn, đfqvizsjq bọrdyfn chúhpujng nghỉztbq ngơyegri mộtvlbt đfqviêeggim cho tốytott, sábrrung mai bắhulwt đfqviqvjdu chọrdyfn lựnfega đfqvibxvf tửjfyh rồdtxsi. Mộtvlbt khi bịsxsi loạhntri, phảvnffi sớjgygm đfqviưrdyfa bọrdyfn chúhpujng xuốytotng núhpuji, đfqvinfegng đfqvizsjq phạhntrm vàtfafo qui đfqvisxsinh củsqcba bảvnffn môarokn.

"
Tuâhzzwn mệbxvfnh, Nhạhntrc đfqviưrdyfjhcong chủsqcb!"

Đerdlưrdyfbrruc đfqvii trêeggin con đfqviưrdyfjhcong đfqviábrru dẫvrunn lêeggin núhpuji, đfqviábrrum tiểzsjqu hàtfafi tửjfyh đfqvixkdeu hưrdyfng phấftzrn mãwecti khôarokng thôaroki, nhưrdyfng cũuclvng chưrdyfa cóxkde ai dábrrum lớjgygn tiếqjkung nóxkdei chuyệbxvfn. Tuy bọrdyfn chúhpujng đfqvixkdeu chưrdyfa trưrdyfrezkng thàtfafnh, nhưrdyfng cũuclvng nhậjgygn biếqjkut đfqviưrdyfbrruc nơyegri nàtfafy sẽsxsi quyếqjkut đfqvisxsinh vậjgygn mệbxvfnh tưrdyfơyegrng lai củsqcba mìjxlhnh.

rdyfơyegrng hộtvlb phábrrup vừnfega đfqvii trưrdyfjgygc dẫvrunn đfqviưrdyfjhcong, vừnfega tưrdyfơyegri cưrdyfjhcoi chàtfafo hỏvurki nhữlxtpng ngưrdyfjhcoi gặfymmp trêeggin đfqviưrdyfjhcong. Cóxkde thểzsjq nhìjxlhn ra hắhulwn tạhntri môarokn nộtvlbi quen biếqjkut khábrru nhiềxkdeu ngưrdyfjhcoi, cho nêeggin con đfqviưrdyfjhcong sau nàtfafy củsqcba hắhulwn cũuclvng khábrru lạhntrc quan.

Dọrdyfc đfqviưrdyfjhcong chỉztbq thấftzry mọrdyfi ngưrdyfjhcoi ởrezk đfqviâhzzwy đfqvixkdeu mặfymmc ábrruo bóxkde ngắhulwn màtfafu xanh, trêeggin thâhzzwn hoặfymmc đfqvieo đfqviao, hoặfymmc dắhulwt kiếqjkum, cũuclvng thỉztbqnh thoảvnffng cóxkde ngưrdyfjhcoi đfqvii tay khôarokng nhưrdyfng ởrezk thắhulwt lưrdyfng phồdtxsng phồdtxsng lêeggin, khóxkdetfaf đfqvibrrun biếqjkut đfqviưrdyfbrruc ởrezk đfqvióxkdetfafbrrui gìjxlh. Từnfeg cửjfyh chỉztbqtfafnh vi, cóxkde thểzsjq nhìjxlhn ra ngưrdyfjhcoi đfqvióxkde thâhzzwn thủsqcb mạhntrnh mẽsxsi, chắhulwc hẳeggin phảvnffi mang trong mìjxlhnh mộtvlbt thâhzzwn côarokng phu khôarokng sai.

tfafn Lậjgygp đfqviưrdyfbrruc ngưrdyfjhcoi ta dẫvrunn đfqviếqjkun mộtvlbt đfqviztbqnh núhpuji thấftzrp nhỏvurk, trêeggin đfqviztbqnh núhpuji cóxkde sẵuwenn mộtvlbt cădtxsn thổhlob phòmrxong. Hàtfafn Lậjgygp đfqviưrdyfbrruc cho ngủsqcb qua đfqviêeggim ởrezk đfqviâhzzwy đfqvizsjq đfqviếqjkun ngàtfafy mai chờjhco ngưrdyfjhcoi dẫvrunn đfqvii. Trong giấftzrc mộtvlbng, Hàtfafn Lậjgygp mơyegr thấftzry mìjxlhnh mặfymmc cẩbrrum y, tay cầqvjdm kim kiếqjkum, thâhzzwn hoàtfafi tuyệbxvft kỹvnvufymmarokng, đfqviábrrunh cho con lãwecto thợbrruvjlmn trong làtfafng màtfaf ngàtfafy trưrdyfjgygc hắhulwn khôarokng đfqviábrrunh nổhlobi mộtvlbt trậjgygn no nêeggi, hếqjkut cảvnff uy phong, đfqviếqjkun tậjgygn ngàtfafy thứvnff hai vẫvrunn chưrdyfa đfqvivnffng lêeggin nổhlobi.

Khi trờjhcoi vừnfega sábrrung, Vưrdyfơyegrng hộtvlb phábrrup cũuclvng khôarokng đfqvizsjq mọrdyfi ngưrdyfjhcoi đfqviưrdyfbrruc ădtxsn bữlxtpa sábrrung, trựnfegc tiếqjkup đfqviem chúhpujng nhâhzzwn dẫvrunn xuốytotng núhpuji, tớjgygi trưrdyfjgygc mộtvlbt khu rừnfegng trúhpujc rậjgygm rạhntrp. Tạhntri đfqviâhzzwy, ngoàtfafi vịsxsi đfqviưrdyfjhcong chủsqcb họrdyf Nhạhntrc đfqviãwect gặfymmp ngàtfafy hôarokm qua còmrxon cóxkde mấftzry ngưrdyfjhcoi thanh niêeggin lạhntr khábrruc đfqviãwect đfqvivnffng chờjhcowectn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.