Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 299 : Các hoài tâm tư

    trước sau   
"Nhưqier thếfbrxdawwo, thậefvzt ra cóiibt khóiibt khătqiun gìqvrz?"sihqo giàdaww trong lòtzmvng giậefvzt mìqvrznh, thấhvcqp giọsihqng kinh hôavbf.

zyunúzakjng! Ta bịyjhf phárngwp lựwpltc phảtcuan phệwplt, cầufwin gấhvcqp tinh huyếfbrxt củjkmua mộcggzt gãsihq tu tiêiibtn đyjhfttkf árngwp chếfbrx châwgrdn nguyêiibtn trong cơzyun thểttkf. Màdaww tu tiêiibtn giảtcua phụtfhx cầufwin ngoạaegzi trừhkhysihqo ra thìqvrz chỉjbyrtzmvn Ngôavbfsihqo đyjhfaegzo. Ta cóiibt thểttkfqvrzm ngưqierơzyuni sao chứcnly? Lúzakjc ấhvcqy tìqvrznh hìqvrznh thậefvzt sựwpltdaww cựwpltc kỳhkhy hung hiểttkfm, lầufwin phảtcuan phệwpltdawwy so vớulfgi lúzakjc trưqierulfgc đyjhfếfbrxn sớulfgm hơzyunn hai ngàdawwy, ta thiếfbrxu chúzakjt nữdnvwa khôavbfng thểttkf árngwp chếfbrx" Ngưqierfbrxi trẻiogb tuổcafqi cưqierfbrxi khổcafqiibti, hiểttkfn nhiêiibtn sau đyjhfóiibt vẫblgbn còtzmvn sợpwmd khôavbfng thôavbfi.

"Thậefvzt sao, nếfbrxu nhưqier thếfbrx thìqvrzshpmng khôavbfng trárngwch đyjhfưqierpwmdc ngưqierơzyuni, nhưqierng nêiibtn giảtcuai thítcdech đyjhfàdawwng hoàdawwng việwpltc nàdawwy vớulfgi bềkfzd trêiibtn mộcggzt chúzakjt. Tuy nhiêiibtn theo ta phỏsicang chừhkhyng gầufwin đyjhfâwgrdy ngưqierơzyuni tu luyệwpltn Tu La côavbfng muốqynzn chóiibtng várngwnh hoàdawwn thàdawwnh vìqvrz vậefvzy phảtcuan phệwplt mớulfgi phárngwt tárngwc sớulfgm hơzyunn. Tạaegzm thờfbrxi khôavbfng nêiibtn lao lựwpltc luyệwpltn côavbfng, hay làdaww thàdawwnh thàdawwnh thậefvzt thậefvzt củjkmung cốqynz mộcggzt chúzakjt cătqiun cơzyun rồqenci nóiibti tiếfbrxp đyjhfi"sihqo giàdaww sau khi nghĩvchr ngợpwmdi, chậefvzm rãsihqi nóiibti.

"Yêiibtn tâwgrdm đyjhfi. Sau khi húzakjt tinh huyếfbrxt củjkmua lãsihqo đyjhfaegzo kia, sựwplt phảtcuan phệwplt củjkmua ta hoàdawwn toàdawwn mấhvcqt đyjhfi, chỉjbyr cầufwin vềkfzd sau đyjhfttkf ýrngw mộcggzt chúzakjt, sẽcafq khôavbfng cóiibt việwpltc xảtcuay ra ngoàdawwi ýrngw muốqynzn. Gầufwin đyjhfâwgrdy ta cũshpmng hiểttkfu đyjhfưqierpwmdc tiếfbrxn đyjhfcggz tu luyệwpltn củjkmua mìqvrznh quárngw nhanh, khôavbfng muốqynzn tiếfbrxp tụtfhxc nữdnvwa" Ngưqierfbrxi trẻiogb tuổcafqi bìqvrznh tĩvchrnh nóiibti.

"Ngưqierơzyuni biếfbrxt đyjhfưqierfbrxng đyjhfi nưqierulfgc bưqierulfgc thếfbrxdaww tốqynzt. Tuy lãsihqo đyjhfaegzo nàdawwy đyjhfãsihq hoàdawwn toàdawwn bịyjhf tiêiibtu diệwpltt, nhưqierng ngưqierfbrxi đyjhfttkf lạaegzi tiêiibtu kýrngw linh khítcde trong cơzyun thểttkfsihqo chítcdenh làdaww mộcggzt phiềkfzdn toárngwi lớulfgn. Khôavbfng thểttkf bỏsica qua khôavbfng hỏsicai hắkeeen, tốqynzt nhấhvcqt làdaww phảtcuai nghĩvchr biệwpltn phárngwp đyjhfttkf khôavbfng lưqieru lạaegzi hậefvzu hoạaegzn".

"Ừdswk, lờfbrxi nàdawwy cũshpmng khôavbfng sai. Nhưqierng ta nghĩvchr rằcggzng bằcggzng hữdnvwu màdaww Ngôavbfsihqo đyjhfaegzo kếfbrxt giao khẳzakjng đyjhfyjhfnh chỉjbyrdawwrngwn tu tu vi cựwpltc thấhvcqp. Cho nêiibtn sau khi sắkeeep đyjhftfhxt tốqynzt cárngwi bẫblgby nàdawwy thìqvrziibtu Môavbfng thịyjhf ngũshpm hữdnvwu ra tay mai phụtfhxc, nhưqierng ai biếfbrxt lạaegzi đyjhfưqiera tớulfgi mộcggzt con cárngw lớulfgn. Ngưqierơzyuni cho rằcggzng làdaww mộcggzt đyjhfárngwm tu tiêiibtn giảtcua cấhvcqp thấhvcqp hay làdaww mộcggzt tu sĩvchr Trúzakjc Cơzyun kỳhkhydawwo đyjhfóiibt ra tay?"iibtn trẻiogb tuổcafqi nhịyjhfn khôavbfng đyjhfưqierpwmdc hưqierulfgng têiibtn lớulfgn tuổcafqi hỏsicai.


"Hắkeeec hắkeeec! Theo ta phỏsicang đyjhfrngwn, hơzyunn phâwgrdn nửvqmta phảtcuai làdaww tu sĩvchr Trúzakjc Cơzyun kỳhkhy. Dùdaww cho nhâwgrdn sốqynz tu tiêiibtn giảtcua Luyệwpltn Khítcde kỳhkhy nhiềkfzdu, chỉjbyr cầufwin bọsihqn họsihq bốqynzn ngưqierfbrxi mộcggzt lòtzmvng muốqynzn chạaegzy thìqvrz việwpltc đyjhfqencng loạaegzt bắkeeet đyjhfưqierpwmdc cũshpmng khôavbfng phảtcuai làdaww dễrkhldawwng"iibtn bịyjhft mặtfhxt lớulfgn tuổcafqi khôavbfng do dựwpltiibti.

"Mộcggzt khi đyjhfãsihq nhưqier vậefvzy, chúzakjng ta nêiibtn tạaegzm lárngwnh. Đzyunpwmdi sau khi giárngwo chủjkmu bếfbrx quan đyjhfi ra rồqenci tiếfbrxp tụtfhxc kếfbrx hoạaegzch khárngwc, dùdaww sao tu sĩvchr Trúzakjc Cơzyun kỳhkhyshpmng khôavbfng phảtcuai đyjhfiềkfzdu tốqynzt đyjhfâwgrdu"iibtn trẻiogb tuổcafqi nghe đyjhfqynzi phưqierơzyunng khẳzakjng đyjhfyjhfnh chắkeeec chắkeeen thâwgrdn phậefvzn ngưqierfbrxi bắkeeet đyjhfi Môavbfng sơzyunn ngũshpm hữdnvwu, cóiibt đyjhfiểttkfm chầufwin chờfbrxiibti:

"Tạaegzm lárngwnh! Vìqvrzrngwi gìqvrz phảtcuai làdawwm thếfbrx? Ngưqierơzyuni còtzmvn khôavbfng biếfbrxt sao! Giárngwo chủjkmu vừhkhya mớulfgi truyềkfzdn đyjhfếfbrxn tin tứcnlyc, bởnycwi vìqvrz cầufwin thiếfbrxt đyjhfttkf luyệwpltn côavbfng nêiibtn hiệwpltn tạaegzi đyjhfang muốqynzn tiếfbrxn hàdawwnh huyếfbrxt tếfbrx mộcggzt ítcdet tu sĩvchr Trúzakjc Cơzyun kỳhkhy đyjhfóiibt. Têiibtn nàdawwy mộcggzt khi đyjhfãsihq tựwpltqvrznh đyjhfâwgrdm đyjhfufwiu tớulfgi, chúzakjng ta đyjhfưqierơzyunng nhiêiibtn khôavbfng thểttkf dễrkhldawwng buôavbfng tha, dùdaww sao tu sĩvchr Luyệwpltn Khítcde kỳhkhy đyjhfâwgrdu đyjhfâwgrdu cũshpmng bắkeeet đyjhfưqierpwmdc nhưqierng tu sĩvchr Trúzakjc Cơzyun kỳhkhy chítcdenh làdaww rấhvcqt khóiibt gặtfhxp"iibtn lớulfgn tuổcafqi cưqierfbrxi lạaegznh mộcggzt tiếfbrxng, trong mắkeeet lộcggz ra sárngwt khítcdeiibti.

iibtn trẻiogb tuổcafqi bịyjhft mặtfhxt nghe vậefvzy, thấhvcqy nao nao, nhưqierng lậefvzp tứcnlyc khóiibt xửvqmtiibti:

"Nhưqierng hiệwpltn ởnycw trong kinh thàdawwnh chỉjbyriibt giárngwo chủjkmu tọsihqa trấhvcqn, trừhkhy bốqynzn vịyjhf tứcnly đyjhfaegzi Huyếfbrxt thịyjhfiibtn cạaegznh thìqvrzzakjc nàdawwy bổcafqn giárngwo khôavbfng cóiibt cao thủjkmu Trúzakjc Cơzyun kỳhkhy. Bọsihqn họsihq đyjhfkfzdu ởnycwrngwc nơzyuni chủjkmu trìqvrz sựwplt việwpltc củjkmua phâwgrdn đyjhfàdawwn, khôavbfng thểttkf thôavbfng tri cho bọsihqn họsihq đyjhftfhxc biệwpltt hồqenci kinh mộcggzt chuyếfbrxn sao?"

"Khôavbfng cầufwin phiềkfzdn toárngwi nhưqier thếfbrx! Giárngwo chủjkmu hiệwpltn tạaegzi đyjhfang cầufwin gấhvcqp đyjhfttkf luyệwpltn côavbfng, chỉjbyr cầufwin ta bẩoffim cárngwo lêiibtn trêiibtn mộcggzt tiếfbrxng, lãsihqo nhâwgrdn gia sẽcafq cho mộcggzt hai vịyjhf Huyếfbrxt thịyjhfdawwng chúzakjng ta chỉjbyr huy. Hơzyunn nữdnvwa bọsihqn ta ởnycw mộcggzt bêiibtn phụtfhx trợpwmd, đyjhfqynzi phóiibt mộcggzt têiibtn tu sĩvchr Trúzakjc Cơzyun kỳhkhy, còtzmvn khôavbfng thểttkf bắkeeet đyjhfưqierpwmdc hay sao. Cứcnly nhưqier vậefvzy, ta vàdaww ngưqierơzyuni chítcdenh làdaww lậefvzp đyjhfưqierpwmdc côavbfng lớulfgn, nóiibti khôavbfng chừhkhyng cũshpmng cóiibt khảtcuatqiung giốqynzng nhưqier tứcnly đyjhfaegzi Huyếfbrxt thịyjhf, cóiibt thểttkfiibt đyjhfưqierpwmdc cơzyun hộcggzi tiếfbrxn vàdawwo Trúzakjc Cơzyun kỳhkhy"iibtn lớulfgn tuổcafqi bịyjhft mặtfhxt trong mắkeeet lộcggz ra vẻiogb tham lam.

iibtn trẻiogb tuổcafqi nghe xong, tinh thầufwin rung đyjhfcggzng, tựwplta hồqenc hoàdawwn toàdawwn đyjhfcggzng tâwgrdm.

zyunưqierpwmdc rồqenci, ta trởnycw vềkfzd chuẩoffin bịyjhf mộcggzt chúzakjt. Nhấhvcqt đyjhfyjhfnh đyjhfem ngưqierfbrxi nàdawwy hoàdawwn toàdawwn bắkeeet sốqynzng" Hắkeeen hung árngwc nóiibti.

Sau đyjhfóiibt bọsihqn chúzakjng ởnycw tạaegzi chỗrgur thấhvcqp giọsihqng to nhỏsica mộcggzt trậefvzn, mớulfgi vôavbf thanh vôavbf tứcnlyc ly khai khỏsicai ngọsihqn đyjhfqenci, chẳzakjng biếfbrxt đyjhfi nơzyuni nàdawwo.

Nhưqierng làdawwm ngưqierfbrxi ta kỳhkhy quárngwi hơzyunn chítcdenh làdaww hai ngưqierfbrxi nàdawwy thủjkmuy chung khôavbfng nhắkeeec tớulfgi đyjhfkfzddawwi làdawwm sao chuẩoffin xárngwc tìqvrzm ra Hàdawwn Lậefvzp ởnycw chỗrgurdawwo trong mộcggzt kinh thàdawwnh rộcggzng lớulfgn đyjhfếfbrxn nhưqier vậefvzy. Dưqierfbrxng nhưqier đyjhfiềkfzdu nàdawwy đyjhfqynzi vớulfgi bọsihqn họsihqtqiun bảtcuan khôavbfng phảtcuai làdaww vấhvcqn đyjhfkfzd.

Đzyunqencng thờfbrxi lúzakjc đyjhfóiibt, ởnycw mộcggzt nơzyuni hoang dãsihqrngwch xa ngọsihqn đyjhfqenci hơzyunn trătqium dặtfhxm, Hàdawwn Lậefvzp đyjhfem Thầufwin Phong chu hạaegz xuốqynzng đyjhfttkf cho bốqynzn ngưqierfbrxi kia đyjhfi ra.

Bọsihqn họsihq tuy biếfbrxt vềkfzd sau khẳzakjng đyjhfyjhfnh sẽcafq khôavbfng cóiibt chuyệwpltn tốqynzt làdawwnh gìqvrz, nhưqierng lòtzmvng khôavbfng cóiibt chúzakjt phảtcuan khárngwng nàdawwo, đyjhfàdawwnh phảtcuai ngoan ngoãsihqn nghe lệwpltnh đyjhfi ra khỏsicai tiểttkfu chu.

dawwn Lậefvzp hai tay chắkeeep sau lưqierng, đyjhfcnlyng ởnycw trưqierulfgc mặtfhxt bọsihqn họsihq trầufwim mặtfhxc khôavbfng lêiibtn tiếfbrxng, lạaegznh lùdawwng đyjhfárngwnh giárngw, sau nửvqmta ngàdawwy mớulfgi mởnycw miệwpltng nóiibti:


zyunem khătqiun bịyjhft mặtfhxt lấhvcqy xuốqynzng đyjhfi. Hiệwpltn tạaegzi đyjhfãsihq khôavbfng còtzmvn tárngwc dụtfhxng nữdnvwa rồqenci"dawwn Lậefvzp thanh âwgrdm khôavbfng cóiibt chúzakjt tìqvrznh cảtcuam, làdawwm bốqynzn ngưqierfbrxi nàdawwy thâwgrdn hìqvrznh chấhvcqn đyjhfcggzng, khôavbfng khỏsicai liếfbrxc mắkeeet nhìqvrzn nhau.

"Bỏsica xuốqynzng đyjhfi"iibtn đyjhfaegzi ca hítcdet mộcggzt hơzyuni dàdawwi, bấhvcqt đyjhfkeeec dĩvchriibti.

Ba ngưqierfbrxi khárngwc thấhvcqy vậefvzy, đyjhfàdawwnh phảtcuai cúzakji đyjhfufwiu ủjkmushpm cởnycwi khătqiun bịyjhft mặtfhxt màdawwu đyjhfen ra, xuấhvcqt hiệwpltn bộcggz mặtfhxt thậefvzt.

dawwn Lậefvzp sau khi xem xong khuôavbfn mặtfhxt từhkhyng ngưqierfbrxi, trêiibtn mặtfhxt thầufwin sắkeeec khôavbfng thay đyjhfcafqi nhưqierng trong lòtzmvng lạaegzi hítcdet mộcggzt hơzyuni, quảtcua nhiêiibtn làdawwavbfng sơzyunn ngũshpm hữdnvwu.

Khi hắkeeen ởnycw trêiibtn trờfbrxi nghe léqynzn mấhvcqy ngưqierfbrxi nàdawwy nóiibti chuyệwpltn cũshpmng đyjhfãsihq thấhvcqy thanh âwgrdm cóiibt chúzakjt quen tai, thêiibtm nữdnvwa còtzmvn cóiibt trìqvrznh đyjhfcggz tu vi côavbfng phárngwp củjkmua bọsihqn họsihq, tựwplt nhiêiibtn liềkfzdn nghĩvchr đyjhfếfbrxn hai thárngwng trưqierulfgc vừhkhya gặtfhxp qua Môavbfng sơzyunn ngũshpm hữdnvwu cùdawwng vàdawwi vịyjhf tu sĩvchr. Trừhkhy nữdnvw tửvqmt bốqynzn mưqierơzyuni tuổcafqi khôavbfng đyjhfếfbrxn, nhữdnvwng ngưqierfbrxi còtzmvn lạaegzi đyjhfkfzdu cóiibt mặtfhxt ởnycw đyjhfâwgrdy.

Tuy thâwgrdn phậefvzn mấhvcqy ngưqierfbrxi nàdawwy đyjhfkfzdu giốqynzng nhưqier hắkeeen phárngwn đyjhfrngwn nhưqierng Hàdawwn Lậefvzp lạaegzi cảtcuam thấhvcqy vôavbfdawwng đyjhfau đyjhfufwiu.

Hiệwpltn tạaegzi hắkeeen khôavbfng cầufwin nghĩvchrshpmng biếfbrxt, Tiểttkfu vưqierơzyunng gia cùdawwng Vưqierơzyunng tổcafqng quảtcuan chítcdenh làdaww thàdawwnh viêiibtn Hắkeeec Thủjkmudawwm phầufwin đyjhfôavbfng tu sĩvchr lụtfhxc tụtfhxc mấhvcqt títcdech. Hôavbfm nay biếfbrxt mìqvrznh tọsihqc mạaegzch bítcde mậefvzt củjkmua bọsihqn họsihq, hơzyunn phâwgrdn nửvqmta chắkeeec chắkeeen sẽcafq sốqynzng chếfbrxt vớulfgi mìqvrznh.

daww ýrngw tứcnly ban đyjhfufwiu củjkmua hắkeeen chítcdenh làdaww tậefvzn lựwpltc khôavbfng rưqierulfgc lấhvcqy phiềkfzdn toárngwi, nhưqierng khôavbfng nghĩvchr tớulfgi rắkeeec rốqynzi lớulfgn nàdawwy tựwplt đyjhfcggzng đyjhfếfbrxn trêiibtn thâwgrdn. Sớulfgm biếfbrxt nhưqier thếfbrx hắkeeen tuyệwpltt đyjhfqynzi sẽcafq khôavbfng đyjhfttkfsihqo đyjhfaegzo kia đyjhfi giárngwm thịyjhf hai têiibtn đyjhfóiibt, vềkfzdtqiun bảtcuan cũshpmng sẽcafq khôavbfng cóiibt quan hệwplt vớulfgi ngưqierfbrxi ma đyjhfaegzo, thuầufwin túzakjy làdaww hắkeeen đyjhfãsihq quárngw cẩoffin thậefvzn màdaww thôavbfi.

Nhưqierng mặtfhxt khárngwc cũshpmng khôavbfng nghĩvchr tớulfgi Ngôavbfsihqo đyjhfaegzo lạaegzi vôavbf dụtfhxng nhưqier thếfbrx, mớulfgi giárngwm thịyjhf đyjhfưqierpwmdc cóiibt mộcggzt đyjhfêiibtm đyjhfãsihq bịyjhf ngưqierfbrxi ta phárngwt hiệwpltn, mạaegzng nhỏsicazyunn phâwgrdn nửvqmta còtzmvn khôavbfng bảtcuao vệwplt đyjhfưqierpwmdc.

Đzyuniềkfzdu nàdawwy càdawwng làdawwm cho hắkeeen thêiibtm buồqencn bựwpltc, khôavbfng nóiibti gìqvrz.

Ngôavbfsihqo đyjhfaegzo nếfbrxu dưqierulfgi đyjhfhvcqt cóiibt linh, biếfbrxt Hàdawwn Lậefvzp oárngwn trárngwch nhưqier thếfbrx, chỉjbyr sợpwmddawwng thêiibtm ủjkmuy khuấhvcqt. Hắkeeen cătqiun bảtcuan còtzmvn chưqiera bắkeeet đyjhfufwiu giárngwm thịyjhf bọsihqn ngưqierfbrxi Tiểttkfu vưqierơzyunng gia, kếfbrxt quảtcua đyjhfãsihq bịyjhf ngưqierfbrxi ta xôavbfng vàdawwo phòtzmvng, vôavbf duyêiibtn vôavbf cớulfgzakjt lấhvcqy tinh huyếfbrxt, thậefvzt sựwplt chếfbrxt rấhvcqt làdaww oan uổcafqng.

dawwn Lậefvzp tuy tưqiernycwng tưqierpwmdng mộcggzt chúzakjt nguyêiibtn nhâwgrdn tửvqmt vong củjkmua Ngôavbfsihqo đyjhfaegzo, nhưqierng thựwpltc khôavbfng biếfbrxt hai ngưqierfbrxi Tiểttkfu vưqierơzyunng gia vàdawwqierơzyunng tổcafqng quảtcuan cătqiun bảtcuan làdaww khôavbfng hiểttkfu rõmuls việwpltc Ngôavbfsihqo đyjhfaegzo sắkeeep sửvqmta giárngwm thịyjhf bọsihqn họsihq, càdawwng khôavbfng biếfbrxt thâwgrdn phậefvzn bọsihqn hắkeeen trưqierulfgc đyjhfóiibt đyjhfãsihq bịyjhf bạaegzi lộcggz vớulfgi Hàdawwn Lậefvzp.

Nhưqierng đyjhfiềkfzdu nàdawwy đyjhfqencng thờfbrxi khôavbfng ảtcuanh hưqiernycwng đyjhfếfbrxn sựwplt cảtcuanh giárngwc củjkmua song phưqierơzyunng, bọsihqn họsihq đyjhfãsihq hoàdawwn toàdawwn ởnycwdawwo thếfbrx đyjhfqynzi đyjhfyjhfch.


wgrdm tưqierdawwn Lậefvzp rấhvcqt trầufwim trọsihqng.

daww sao tu sĩvchr mấhvcqt títcdech gầufwin đyjhfâwgrdy chítcdenh làdawwdawwi ngưqierfbrxi Trúzakjc Cơzyun kỳhkhy. Hắkeeen hôavbfm nay trêiibtu chọsihqc đyjhfqynzi thủjkmu thựwpltc sựwplt rấhvcqt đyjhfárngwng sợpwmd, chỉjbyr lo rằcggzng mộcggzt khi khôavbfng cẩoffin thậefvzn sẽcafqqierulfgc theo vếfbrxt xe đyjhfcafq củjkmua mấhvcqy ngưqierfbrxi mấhvcqt títcdech kia.

Dựwplta theo ýrngw nghĩvchr trưqierulfgc kia củjkmua hắkeeen, mộcggzt khi đyjhfãsihqnycw trong nguy hiểttkfm nhưqier thếfbrxdawwy, tựwplt nhiêiibtn phảtcuai bỏsica chạaegzy, thậefvzt sựwplt khôavbfng cầufwin thiếfbrxt phảtcuai liềkfzdu mạaegzng ngưqierơzyuni chếfbrxt ta sốqynzng vớulfgi bọsihqn họsihq, tốqynzt nhấhvcqt làdaww đyjhfi thậefvzt xa.

Nhưqierng làdawwm hắkeeen khóiibt xửvqmt chítcdenh làdaww trêiibtn ngưqierfbrxi còtzmvn cóiibt nhiệwpltm vụtfhx bảtcuao hộcggz Tầufwin gia.

Nếfbrxu trong khoảtcuang thờfbrxi gian màdaww hắkeeen rờfbrxi đyjhfi, ngưqierfbrxi Tầufwin gia thựwpltc sựwplt gặtfhxp bấhvcqt trắkeeec thìqvrz hắkeeen cătqiun bảtcuan khôavbfng cóiibt biệwpltn phárngwp giao phóiibt vớulfgi Lýrngwiibta Nguyêiibtn.

Khôavbfng thểttkfiibti rằcggzng hắkeeen đyjhfcggzt nhiêiibtn biếfbrxt rõmuls Việwpltt Kinh trởnycwiibtn cựwpltc kỳhkhy nguy hiểttkfm, cho nêiibtn nhanh châwgrdn trốqynzn đyjhfi.

dawwn Lậefvzp nghĩvchr nhưqier thếfbrx, sắkeeec mặtfhxt liềkfzdn dầufwin dầufwin trởnycwiibtn u árngwm, làdawwm bốqynzn gãsihqdaww binh trưqierulfgc mắkeeet rấhvcqt bấhvcqt an.

Bọsihqn họsihq vốqynzn tưqiernycwng rằcggzng mộcggzt khi đyjhfãsihq đyjhfếfbrxn chỗrgur khôavbfng ngưqierfbrxi thìqvrz hắkeeen nhấhvcqt đyjhfyjhfnh sẽcafq bứcnlyc cung bọsihqn họsihq mộcggzt phen. Nhưqierng khôavbfng nghĩvchr tớulfgi vịyjhf tu sĩvchr trẻiogb tuổcafqi Trúzakjc Cơzyun kỳhkhydawwy sau khi xem xong mặtfhxt mũshpmi mấhvcqy ngưqierfbrxi, lạaegzi lâwgrdm vàdawwo trầufwim ngâwgrdm suy nghĩvchr, thầufwin sắkeeec cũshpmng từhkhy từhkhy trởnycwiibtn cổcafq quárngwi, chẳzakjng lẽcafq suy nghĩvchr thủjkmu đyjhfoạaegzn bứcnlyc cung đyjhfcggzc árngwc nàdawwo đyjhfóiibt hay sao?

Sau khi đyjhfrngwn đyjhfyjhfnh lung tung, bốqynzn ngưqierfbrxi càdawwng cảtcuam thấhvcqy khítcde lạaegznh sau lưqierng bốqynzc lêiibtn, càdawwng lộcggz ra tâwgrdm thầufwin bấhvcqt ổcafqn.

"Cárngwc hạaegzzakjt cuộcggzc đyjhfyjhfnh xửvqmt trítcde chúzakjng ta nhưqier thếfbrxdawwo?" Nữdnvw tửvqmt tuổcafqi khoảtcuang hai mưqierơzyuni nhịyjhfn khôavbfng đyjhfưqierpwmdc, đyjhfcggzt nhiêiibtn mởnycw miệwpltng lớulfgn tiếfbrxng hỏsicai.

dawwn Lậefvzp nghe xong liềkfzdn từhkhy trong trầufwim tưqier phụtfhxc hồqenci lạaegzi tinh thầufwin, liếfbrxc mắkeeet nhìqvrzn nàdawwng rồqenci lạaegznh lụtfhxng nóiibti mộcggzt câwgrdu:

"Xửvqmt trítcderngwc ngưqierơzyuni cóiibt lợpwmdi gìqvrz cho ta chứcnly? Chỉjbyr cầufwin đyjhfem giao cho gia tộcggzc cóiibt tu sĩvchr mấhvcqt títcdech, nóiibti rằcggzng cárngwc ngưqierơzyuni chítcdenh làdaww mộcggzt trong nhữdnvwng hắkeeec thủjkmunycw sau lưqierng, tin tưqiernycwng rằcggzng cárngwc ngưqierơzyuni nhấhvcqt đyjhfyjhfnh sẽcafq đyjhfưqierpwmdc khoảtcuan đyjhfãsihqi tốqynzt mộcggzt phen?"

dawwn Lậefvzp nóiibti nóiibti, mặtfhxt khôavbfng chúzakjt thay đyjhfcafqi, làdawwm bốqynzn ngưqierfbrxi tuyệwpltt đyjhfqynzi tin tưqiernycwng đyjhfqynzi phưqierơzyunng sẽcafqdawwm nhưqier thếfbrx, khôavbfng khỏsicai sắkeeec mặtfhxt đyjhfaegzi biếfbrxn, lộcggz ra vẻiogb sợpwmdsihqi.

"Chúzakjng ta chưqiera bao giờfbrx bắkeeet cóiibtc nhữdnvwng tu sĩvchrdawwy, mộcggzt lầufwin cũshpmng khôavbfng cóiibt! Chỉjbyr mộcggzt vàdawwi lầufwin…?"

"Câwgrdm mồqencm, ngũshpm muộcggzi! Hắkeeen dùdawwng lờfbrxi lung lạaegzc ngưqierơzyuni đyjhfóiibt".

sihqo giảtcua mặtfhxt đyjhfen bỗrgurng nhiêiibtn lớulfgn tiếfbrxng quárngwt, cưqierfbrxng ngạaegznh bẻiogb gảtcuay câwgrdu nóiibti kếfbrx tiếfbrxp củjkmua nữdnvw tửvqmt, làdawwm nàdawwng cảtcua kinh, khôavbfng khỏsicai hung hătqiung trừhkhyng mắkeeet nhìqvrzn Hàdawwn Lậefvzp.

"Lung lạaegzc? Cárngwc ngưqierơzyuni cũshpmng đyjhfárngwnh giárngwqvrznh quárngw cao rồqenci đyjhfóiibt!"dawwn Lậefvzp nhàdawwn nhạaegzt cưqierfbrxi, khóiibte miệwpltng mang vẻiogb chếfbrx nhạaegzo.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.