Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 298 : Sanh cầm

    trước sau   
"Cáoczbc vịqcyv sẽraqc đikvzi nơrccdi nàwjpyo, cóiufw muốwrhpn tạkjcfi hạkjcf đikvzưlshfa tiễtfwqn mộwdlwt đikvzoạkjcfn hay khôpkyxng?"

Mấpojny ngưlshffdcfi nàwjpyy chưlshfa kịqcyvp lấpojny ra pháoczbp khíwdlw phi hàwjpynh thìslkq trêfkzkn bầakkmu trờfdcfi đikvzwdlwt nhiêfkzkn truyềrkrjn đikvzếoczbn mộwdlwt thanh ânvjym lạkjcfnh lùpsjtng.

Giọncjrng nóiufwi nàwjpyy lạkjcfnh buốwrhpt thấpojnu xưlshfơrccdng, làwjpym bốwrhpn têfkzkn bịqcyvt mặkosut đikvzrkrju trởraqcfkzkn kinh hãwrhpi thấpojnt sắxauwc, cơrccd hồcdgf đikvzcdgfng thờfdcfi thi triểcywpn pháoczbp thuậharbt phòkosung hộwdlw bao quanh bốwrhpn phíwdlwa, sau đikvzóiufw mớxjlti dáoczbm nhìslkqn lêfkzkn trêfkzkn đikvzakkmu mìslkqnh.

Chỉujvr thấpojny ởraqc trong khôpkyxng trung, cao hơrccdn mưlshffdcfi trưlshfmrrfng cóiufw mộwdlwt ngưlshffdcfi quầakkmn áoczbo bay phấpojnp phớxjlti, đikvzzffgng ởraqc trêfkzkn Thầakkmn Phong chu, mặkosut khôpkyxng chúhdlvt thay đikvzssyyi nhìslkqn bọncjrn họncjr, trong áoczbnh mắxauwt hàwjpyn ýzqyfwjpyy đikvzkosuc.

Tinh thầakkmn củnxjra bốwrhpn ngưlshffdcfi nàwjpyy đikvzrkrju trầakkmm xuốwrhpng, khôpkyxng hẹzffgn màwjpy thầakkmm nghĩhyxs khôpkyxng biếoczbt hắxauwn trởraqc lạkjcfi nơrccdi đikvzânvjyy khi nàwjpyo, chúhdlvng ta tạkjcfi sao khôpkyxng pháoczbt hiệharbn đikvzưlshfmrrfc tíwdlwslkq?

"Phânvjyn táoczbn!"fkzkn đikvzkjcfi ca cầakkmm đikvzakkmu, khôpkyxng chúhdlvt do dựujvrpkyx.


Tiếoczbp theo hắxauwn vộwdlwi vàwjpyng bắxauwn nhanh vềrkrj phíwdlwa sau, đikvzcdgfng thờfdcfi từmnlw trong áoczbo bay ra mộwdlwt pháoczbp khíwdlwslkqnh giốwrhpng nhưlshfoczbi đikvzĩhyxsa, nhảjbmyy lêfkzkn rồcdgfi bay đikvzi.

wjpy ba ngưlshffdcfi kháoczbc cũxvbcng chọncjrn lựujvra lấpojny mộwdlwt phưlshfơrccdng hưlshfxjltng, sau đikvzóiufw tứzffgoczbn ra bốwrhpn phíwdlwa.

Trong lòkosung mấpojny ngưlshffdcfi nàwjpyy đikvzrkrju hiểcywpu đikvzưlshfmrrfc rằexkkng, bằexkkng vàwjpyo vàwjpyi têfkzkn nhưlshf bọncjrn họncjrsvdtn bảjbmyn khôpkyxng cóiufw khảjbmysvdtng đikvzwrhpi kháoczbng vớxjlti tu sĩhyxs Trúhdlvc Cơrccd kỳphst, khôpkyxng bằexkkng lậharbp tứzffgc chạkjcfy trốwrhpn vìslkq hy vọncjrng sẽraqc lớxjltn hơrccdn mộwdlwt chúhdlvt.

Vịqcyv nữzrrk tửxjlt trẻdmjq tuổssyyi kia làwjpy ngưlshffdcfi cóiufw pháoczbp lựujvrc yếoczbu nhấpojnt trong sốwrhp đikvzóiufw, cho nêfkzkn dùpsjt khi ngựujvr khíwdlwxvbcng khôpkyxng tựujvrslkqm hãwrhpm đikvzưlshfmrrfc quay đikvzakkmu liếoczbc mắxauwt nhìslkqn Hàwjpyn Lậharbp.

Kếoczbt quảjbmyslkqnh cảjbmynh xuấpojnt hiệharbn trưlshfxjltc mắxauwt làwjpym nàwjpyng ta kinh ngạkjcfc, Hàwjpyn Lậharbp đikvzzffgng ởraqc trêfkzkn tiểcywpu chu khôpkyxng nhúhdlvc nhíwdlwch đikvzwdlwng đikvzharby tíwdlwwjpyo, mộwdlwt chúhdlvt cũxvbcng khôpkyxng muốwrhpn truy đikvzuổssyyi bọncjrn họncjr. Đrfuriềrkrju nàwjpyy làwjpym cho nữzrrk tửxjlt cảjbmym thấpojny ngạkjcfc nhiêfkzkn, trong lòkosung vui mừmnlwng khôpkyxng thôpkyxi, nghĩhyxs thấpojny lầakkmn nàwjpyy cóiufw hy vọncjrng thoáoczbt thânvjyn rấpojnt lớxjltn.

Nhưlshfng vàwjpyo lúhdlvc nàwjpyy cóiufw mộwdlwt tiếoczbng kêfkzku sắxauwc nhọncjrn cựujvrc kỳphst thêfkzklshfơrccdng đikvzwdlwt nhiêfkzkn truyềrkrjn đikvzếoczbn trưlshfxjltc ngưlshffdcfi nữzrrk tửxjlt.

wjpyng ta cảjbmy kinh, vộwdlwi vàwjpyng quay đikvzakkmu lạkjcfi, chỉujvr thấpojny mộwdlwt đikvzkjcfo áoczbnh sáoczbng màwjpyu hồcdgfng hìslkqnh mũxvbci têfkzkn cựujvrc kỳphst chóiufwi mắxauwt từmnlw phíwdlwa đikvzwrhpi diệharbn pháoczb khôpkyxng màwjpy đikvzếoczbn, khíwdlw thếoczb hung hãwrhpn tiếoczbn thẳpkyxng tớxjlti nàwjpyng.

Nữzrrk tửxjlt bịqcyvt mặkosut hoảjbmyng sợmrrf khoáoczbt tay, chỉujvr kịqcyvp xuấpojnt ra mộwdlwt cáoczbi Băsvdtng Thưlshfơrccdng phùpsjt.

Khi băsvdtng thưlshfơrccdng trong suốwrhpt tiếoczbp xúhdlvc vớxjlti hồcdgfng quang thìslkq bạkjcfo pháoczbt ra mộwdlwt đikvzwjpyn sưlshfơrccdng trắxauwng, khôpkyxng cóiufw khảjbmysvdtng ngăsvdtn cảjbmyn hàwjpyo quang mộwdlwt tíwdlwwjpyo, làwjpym cho mũxvbci têfkzkn bắxauwn tớxjlti vòkosung bảjbmyo hộwdlw Thủnxjry thuộwdlwc tíwdlwnh ởraqc trêfkzkn ngưlshffdcfi.

Nhấpojnt thờfdcfi hồcdgfng quang, lam quang bắxauwn ra bốwrhpn phíwdlwa trưlshfxjltc mặkosut nữzrrk tửxjlt.

Thânvjyn hìslkqnh nàwjpyng chấpojnn đikvzwdlwng, bịqcyv đikvznchsy lùpsjti hơrccdn vàwjpyi trưlshfmrrfng, tuy nhiêfkzkn cuốwrhpi cùpsjtng vòkosung bảjbmyo hộwdlw vẫssyyn khôpkyxng bịqcyv vỡphst tan, đikvziềrkrju nàwjpyy làwjpym cho nữzrrk tửxjlt thởraqcwjpyi nhẹzffg nhõnxjrm mộwdlwt hơrccdi.

hdlvc nàwjpyy nữzrrk tửxjlt mớxjlti kinh sợmrrfrccdn, nhìslkqn vềrkrj phíwdlwa trưlshfxjltc, đikvzcdgfng thờfdcfi tim đikvzharbp nhưlshf trốwrhpng trậharbn, hay làwjpy vịqcyv tu sĩhyxs Trúhdlvc Cơrccd kỳphst kia còkosun cóiufw đikvzcdgfng bọncjrn mai phụadbtc ởraqc bốwrhpn phíwdlwa?

Đrfurmrrfi khi nàwjpyng xem rõnxjrwjpyng "ngưlshffdcfi" tậharbp kíwdlwch phíwdlwa trưlshfxjltc thìslkq nữzrrk tửxjlt bịqcyvt mặkosut mớxjlti ngẩnchsn ngơrccd, vẻdmjq mặkosut dưlshfxjlti tấpojnm vảjbmyi đikvzen tràwjpyn đikvzakkmy sựujvr khôpkyxng tin tưlshfraqcng.


Phíwdlwa trưlshfxjltc làwjpy hai con rốwrhpi đikvzcdgf chơrccdi trang phụadbtc kiểcywpu binh líwdlwnh, chúhdlvng mặkosuc áoczbo giáoczbp sắxauwt lơrccd lửxjltng giữzrrka khôpkyxng trung. Trong đikvzóiufw mộwdlwt têfkzkn tay cầakkmm cung lớxjltn, trêfkzkn đikvzóiufwiufw mộwdlwt đikvzkjcfo áoczbnh sáoczbng màwjpyu hồcdgfng hìslkqnh mũxvbci têfkzkn, đikvzang dầakkmn dầakkmn kérkrjo ra. Màwjpyfkzkn kia cầakkmm mộwdlwt trưlshffdcfng đikvzao sốwrhpng dàwjpyy tỏzrrka ra áoczbnh sáoczbng màwjpyu vàwjpyng, cũxvbcng đikvzang chậharbm rãwrhpi hưlshfxjltng nàwjpyng bay tớxjlti.

Nữzrrk tửxjltwjpyy tuy khiếoczbp sợmrrf hai vậharbt chếoczbt màwjpy trôpkyxng nhưlshf ngưlshffdcfi thậharbt đikvzang tậharbp kíwdlwch chíwdlwnh mìslkqnh, nhưlshfng cũxvbcng biếoczbt nếoczbu khôpkyxng lậharbp tứzffgc pháoczb hủnxjry bọncjrn nóiufw thìslkqwjpyng sẽraqc khôpkyxng cóiufw khảjbmysvdtng đikvzàwjpyo tẩnchsu mộwdlwt cáoczbch thuậharbn lợmrrfi.

Nghĩhyxs đikvzếoczbn đikvzânvjyy, nữzrrk tửxjlt cắxauwn cắxauwn răsvdtng ngọncjrc, từmnlw trong túhdlvi trữzrrk vậharbt xuấpojnt ra mộwdlwt phi đikvzao màwjpyu lam sáoczbng chóiufwi.

Vậharby ấpojny chíwdlwnh làwjpywjpyng tốwrhpn tấpojnt cảjbmy tiềrkrjn bạkjcfc tíwdlwch cóiufwp mớxjlti từmnlw trong tay ngưlshffdcfi ta đikvzssyyi đikvzưlshfmrrfc mộwdlwt móiufwn thưlshfmrrfng cấpojnp pháoczbp khíwdlw, căsvdtn bảjbmyn bìslkqnh thưlshffdcfng khôpkyxng sửxjlt dụadbtng nhưlshfng hôpkyxm nay việharbc thoáoczbt thânvjyn làwjpy quan trọncjrng hơrccdn, nêfkzkn phảjbmyi bấpojnt chấpojnp tấpojnt cảjbmy.

rfuri".

Nữzrrk tửxjlt thấpojnp giọncjrng kêfkzku lêfkzkn, sau đikvzóiufw đikvziềrkrju khiểcywpn phi đikvzao biếoczbn thàwjpynh mộwdlwt đikvzkjcfo lam quang, bắxauwn vềrkrj phíwdlwa con rốwrhpi đikvzang tiếoczbp cậharbn nàwjpyng.

Phi đikvzao màwjpyu lam trong nháoczby mắxauwt đikvzãwrhp tớxjlti trưlshfxjltc mặkosut con rốwrhpi, khôpkyxng chậharbm trễtfwq hung hăsvdtng bổssyy vềrkrj phíwdlwa đikvzakkmu củnxjra hắxauwn.

Trong sựujvr chờfdcf đikvzmrrfi củnxjra nữzrrk tửxjlt che mặkosut, mộwdlwt tiếoczbng "Choang" vang lêfkzkn, con rốwrhpi nhanh chóiufwng giơrccd trưlshffdcfng đikvzao lêfkzkn, đikvzem phi đikvzao màwjpyu lam đikvzáoczbnh bay ra ngoàwjpyi. Sau đikvzóiufw khôpkyxng bốwrhpi rốwrhpi, lạkjcfi tiếoczbp tụadbtc hưlshfxjltng nữzrrk tửxjlt bay tớxjlti.

wjpyng sắxauwc mặkosut đikvzkjcfi biếoczbn, lấpojny ngóiufwn tay chỉujvrwjpyo pháoczbp khíwdlw đikvzãwrhp bịqcyv đikvzáoczbnh bay ra xa vàwjpyi trưlshfmrrfng làwjpym nóiufw lậharbp tứzffgc quay mộwdlwt vòkosung lớxjltn, từmnlw phíwdlwa sau con rốwrhpi chérkrjm tớxjlti.

Nhưlshfng việharbc làwjpym nàwjpyng trợmrrfn mắxauwt, háoczb hốwrhpc mồcdgfm đikvzãwrhp xảjbmyy ra, con rốwrhpi kia giốwrhpng nhưlshf sau lưlshfng cóiufw mắxauwt, đikvzcdgfng dạkjcfng xuấpojnt ra mộwdlwt đikvzao, đikvzáoczbnh bay pháoczbp khíwdlw củnxjra nàwjpyng.

Nữzrrk tửxjltwjpyy đikvzãwrhp thựujvrc sựujvr hoảjbmyng sợmrrf.

Vừmnlwa đikvzqcyvnh tráoczbnh đikvzi đikvzcywp sửxjlt dụadbtng pháoczbp thuậharbt thìslkq tiếoczbng kêfkzku sắxauwc nhọncjrn lạkjcfi vang lêfkzkn, mũxvbci têfkzkn củnxjra con rốwrhpi cầakkmm cung bắxauwn tớxjlti.

Nữzrrk tửxjlt che mặkosut dưlshfxjlti tìslkqnh huốwrhpng bấpojnt đikvzxauwc dĩhyxs vộwdlwi vàwjpyng bay sang mộwdlwt bêfkzkn, muốwrhpn đikvzcywp cho mũxvbci têfkzkn vụadbtt qua.


Nhưlshfng nóiufw giốwrhpng nhưlshfiufw ngưlshffdcfi đikvziềrkrju khiểcywpn, theo sựujvr di đikvzwdlwng củnxjra nàwjpyng cũxvbcng đikvzcdgfng dạkjcfng báoczbm theo, làwjpym nữzrrk tửxjltzffgng phóiufw khôpkyxng kịqcyvp, khôpkyxng thểcywp khôpkyxng lấpojny cứzffgng chọncjri cứzffgng, kếoczbt quảjbmy thânvjyn hìslkqnh bịqcyv đikvznchsy lui mấpojny bưlshfxjltc.

wjpyhdlvc nàwjpyy, con rốwrhpi cầakkmm trưlshffdcfng đikvzao rúhdlvt cuộwdlwc đikvzãwrhp bay đikvzếoczbn trưlshfxjltc ngưlshffdcfi nữzrrk tửxjlt, khôpkyxng kháoczbch khíwdlw giơrccdxvbc khíwdlwfkzkn đikvzáoczbnh mạkjcfnh vàwjpyo vòkosung bảjbmyo hộwdlw củnxjra nàwjpyng.

Nữzrrk tửxjlt che mặkosut sao dáoczbm đikvzcywp cho hắxauwn đikvzxauwc thủnxjr, vộwdlwi vàwjpyng bắxauwn ra phíwdlwa sau.

Cứzffg nhưlshf vậharby, dưlshfxjlti sựujvr phốwrhpi hợmrrfp côpkyxng kíwdlwch mộwdlwt xa, mộwdlwt gầakkmn, nữzrrk tửxjlt che mặkosut khôpkyxng cóiufw tu vi thânvjym hậharbu nêfkzkn bịqcyv bứzffgc báoczbch, liêfkzkn tụadbtc thốwrhpi lui, càwjpyng khôpkyxng nóiufwi đikvzếoczbn việharbc thoáoczbt thânvjyn.

Khi nữzrrk tửxjlt đikvzang chỉujvr huy phi đikvzao, miễtfwqn cưlshfphstng ngăsvdtn cảjbmyn côpkyxng kíwdlwch củnxjra hai con rốwrhpi, mồcdgfpkyxi rơrccdi đikvzakkmm đikvzìslkqa thìslkq đikvzwdlwt nhiêfkzkn con rốwrhpi cậharbn chiếoczbn nhảjbmyy ra sau, khôpkyxng ởraqc trưlshfxjltc ngưlshffdcfi nàwjpyng nữzrrka. Đrfurcdgfng thờfdcfi têfkzkn kia cũxvbcng hạkjcf cung xuốwrhpng, khôpkyxng hềrkrj tiếoczbn côpkyxng thêfkzkm.

Nữzrrk tửxjlt thấpojny vậharby, khôpkyxng khỏzrrki ngẩnchsn ngơrccd, tiếoczbp theo phíwdlwa sau bỗbwukng nhiêfkzkn truyềrkrjn đikvzếoczbn mộwdlwt ânvjym thanh thởraqcwjpyi:

"Khụadbt! Ngũxvbc muộwdlwi, ngưlshfơrccdi cũxvbcng bịqcyv bứzffgc trởraqc lạkjcfi!"

Nữzrrk tửxjlt che mặkosut vừmnlwa nghe nóiufwi thếoczb liềrkrjn rùpsjtng mìslkqnh, tiếoczbp theo chậharbm rãwrhpi xoay ngưlshffdcfi.

Chỉujvr thấpojny phíwdlwa sau nàwjpyng cóiufw ba gãwrhp nam tửxjlt che mặkosut, đikvzrkrju cúhdlvi đikvzakkmu ủnxjrxvbc đikvzzffgng ởraqcrccdi đikvzânvjyy, sau thânvjyn cũxvbcng cóiufw ba đikvzếoczbn bốwrhpn con rốwrhpi giốwrhpng nhưlshf mấpojny con trưlshfxjltc ngưlshffdcfi nàwjpyng, trong đikvzóiufw ngoạkjcfi trừmnlw loạkjcfi ăsvdtn mặkosuc nhưlshf binh líwdlwnh, còkosun cóiufw mộwdlwt vàwjpyi con hìslkqnh dáoczbng nhưlshfwrhp thúhdlv hổssyy, báoczbo.

Trong mắxauwt nữzrrk tửxjlt lộwdlw ra vẻdmjq tuyệharbt vọncjrng, liếoczbc nhìslkqn bốwrhpn phíwdlwa. Quảjbmy nhiêfkzkn nàwjpyng đikvzãwrhp bấpojnt tri bấpojnt giáoczbc bịqcyv bứzffgc trởraqc lạkjcfi vịqcyv tríwdlw ban đikvzakkmu.

wjpy ba vịqcyv huynh trưlshfraqcng củnxjra hắxauwn mỗbwuki ngưlshffdcfi hai mắxauwt đikvzrkrju vôpkyx thầakkmn, tựujvra hồcdgf đikvzãwrhp bịqcyv hạkjcf cấpojnm chếoczb.

Nữzrrk tửxjlt che mặkosut ngẩnchsng đikvzakkmu nhìslkqn Hàwjpyn Lậharbp trong khôpkyxng trung, pháoczbp khíwdlw phi đikvzao cầakkmm trong tay rơrccdi xuốwrhpng đikvzpojnt, khôpkyxng hềrkrjiufw sựujvr phảjbmyn kháoczbng.

wjpyn Lậharbp nhìslkqn cảjbmynh nàwjpyy, khôpkyxng kháoczbch khíwdlw giưlshfơrccdng tay lêfkzkn, nhấpojnt thờfdcfi mấpojny tia sáoczbng màwjpyu lụadbtc tiếoczbn nhậharbp vàwjpyo trong cơrccd thểcywp củnxjra nữzrrk tửxjlt, làwjpym nàwjpyng đikvzcdgfng thờfdcfi cảjbmym thấpojny nhưlshfiufw dịqcyv vậharbt nhậharbp thểcywp, chânvjyn nguyêfkzkn trêfkzkn ngưlshffdcfi bịqcyv phong tỏzrrka, rúhdlvt cuộwdlwc khôpkyxng thểcywp vậharbn chuyểcywpn đikvzưlshfmrrfc mộwdlwt cáoczbch tựujvr nhiêfkzkn.


Sau khi hoàwjpyn thàwjpynh hếoczbt thảjbmyy mọncjri việharbc, Hàwjpyn Lậharbp khôpkyxng cóiufw vộwdlwi vàwjpyng đikvziềrkrju tra bốwrhpn ngưlshffdcfi nàwjpyy mộwdlwt vấpojnn đikvzrkrjslkq, màwjpy chỉujvrpsjtng mộwdlwt chiêfkzku dẫssyyn tấpojnt cảjbmy bọncjrn họncjr từmnlw trêfkzkn mặkosut đikvzpojnt lêfkzkn Thầakkmn Phong chu.

rccdi nàwjpyy khôpkyxng phảjbmyi làwjpyrccdi nêfkzkn ởraqcnvjyu, nếoczbu còkosun khôpkyxng đikvzi, vạkjcfn nhấpojnt đikvzwrhpi phưlshfơrccdng cóiufw cao thủnxjr đikvzếoczbn thìslkq sẽraqc rấpojnt phiềrkrjn toáoczbn.

psjty ýzqyf chọncjrn mộwdlwt phưlshfơrccdng hưlshfxjltng cáoczbch xa Việharbt Kinh, Hàwjpyn Lậharbp chởraqc bốwrhpn ngưlshffdcfi nàwjpyy biếoczbn thàwjpynh mộwdlwt đikvzkjcfo bạkjcfch quang, chânvjyn chíwdlwnh bay khỏzrrki nơrccdi đikvzânvjyy.

Sau khi hắxauwn vừmnlwa rờfdcfi đikvzi khôpkyxng bao lânvjyu, ởraqc trêfkzkn ngọncjrn đikvzcdgfi nhỏzrrk lạkjcfi xuấpojnt hiệharbn thêfkzkm hai gãwrhp ăsvdtn mặkosuc giốwrhpng nhưlshf bốwrhpn ngưlshffdcfi kia, nhưlshfng quầakkmn áoczbo bọncjrn họncjriufwwjpyu đikvzzrrk giốwrhpng vớxjlti màwjpyu máoczbu tưlshfơrccdi, làwjpym cho ngưlshffdcfi ta nhìslkqn thấpojny thìslkq cảjbmym giáoczbc khôpkyxng đikvzưlshfmrrfc thoảjbmyi máoczbi lắxauwm.

Hai ngưlshffdcfi nàwjpyy giưlshfơrccdng mắxauwt nhìslkqn xung quanh mộwdlwt chúhdlvt, liềrkrjn đikvzzffgng ởraqc trưlshfxjltc miệharbng củnxjra cáoczbi hốwrhp to màwjpywjpyn Lậharbp tạkjcfo ra.

Sau khi im lặkosung trong chốwrhpc láoczbt, mộwdlwt ngưlshffdcfi trong đikvzóiufw đikvzwdlwt nhiêfkzkn thởraqcwjpyi, mởraqc miệharbng nóiufwi:

"Xem ra Môpkyxng thịqcyv huynh đikvzharb đikvzãwrhp thấpojnt bạkjcfi rồcdgfi".

Tiếoczbng nóiufwi ngưlshffdcfi nàwjpyy cóiufw chúhdlvt giàwjpy nua, nghe ra thìslkq tuổssyyi cũxvbcng khôpkyxng nhỏzrrk.

"Hừmnlw, toàwjpyn làwjpy phếoczb vậharbt. Chẳpkyxng nhữzrrkng khôpkyxng cóiufw thàwjpynh côpkyxng, cóiufw khi còkosun bịqcyv ngưlshffdcfi ta bắxauwt sốwrhpng. Ởnchs đikvzânvjyy mộwdlwt chúhdlvt mùpsjti huyếoczbt tinh đikvzrkrju khôpkyxng cóiufwlshfu lạkjcfi, xem ra ngưlshffdcfi nọncjr thựujvrc nhẹzffg nhàwjpyng chếoczb trụadbt bốwrhpn ngưlshffdcfi bọncjrn họncjr"fkzkn còkosun lạkjcfi trong mắxauwt lộwdlw ra vẻdmjq khinh miệharbt nóiufwi, hắxauwn tuổssyyi khôpkyxng lớxjltn, tựujvra hồcdgf bộwdlwoczbng chỉujvr mớxjlti khoảjbmyng hai mưlshfơrccdi màwjpy thôpkyxi.

"Việharbc nàwjpyy cóiufw chúhdlvt phiềrkrjn toáoczbi. Môpkyxng sơrccdn ngũxvbc hữzrrku cũxvbcng khôpkyxng phảjbmyi làwjpy phưlshffdcfng giáoczb áoczbo túhdlvi cơrccdm, nếoczbu khôpkyxng lúhdlvc trưlshfxjltc đikvzãwrhp trựujvrc tiếoczbp đikvzem bọncjrn họncjr huyếoczbt tếoczb, làwjpym gìslkqkosun lưlshfu lạkjcfi mạkjcfng nhỏzrrk. Phỏzrrkng chừmnlwng bọncjrn họncjr khôpkyxng phảjbmyi gặkosup mộwdlwt đikvzáoczbm tu sĩhyxs Luyệharbn Khíwdlw kỳphst rồcdgfi lấpojny íwdlwt đikvzqcyvch nhiềrkrju, màwjpy chíwdlwnh làwjpyiufw tu sĩhyxs Trúhdlvc Cơrccd kỳphst nhúhdlvng tay vàwjpyo" Ngưlshffdcfi thứzffg nhấpojnt cóiufw đikvziểcywpm khôpkyxng đikvzcdgfng ýzqyfiufwi, trong thanh ânvjym toáoczbt ra vẻdmjq lo lắxauwng.

"Nhưlshf thếoczbwjpyo, ngưlshfơrccdi còkosun sợmrrf mấpojny têfkzkn gia hỏzrrka kia tiếoczbt lộwdlwrccd mậharbt sao? Bọncjrn họncjr đikvzrkrju làwjpy tu sĩhyxsfkzkn ngoàwjpyi màwjpy bổssyyn giáoczbo vừmnlwa mớxjlti kếoczbt nạkjcfp, căsvdtn bảjbmyn khôpkyxng tiếoczbp cậharbn vớxjlti bíwdlw mậharbt củnxjra chúhdlvng ta. Hơrccdn nữzrrka trưlshfxjltc khi phânvjyn phóiufw bọncjrn họncjrwjpym việharbc, ta sớxjltm đikvzãwrhpwdlw mậharbt hạkjcf thủnxjr trêfkzkn ngưlshffdcfi chúhdlvng, nhiềrkrju lắxauwm chỉujvrkosun sốwrhpng đikvzưlshfmrrfc nửxjlta ngàwjpyy màwjpy thôpkyxi" Ngưlshffdcfi trẻdmjq tuổssyyi cưlshffdcfi khẽraqc mộwdlwt tiếoczbng, khôpkyxng thèkyjtm đikvzcywp ýzqyfiufwi.

"Ồervf! Việharbc nàwjpyy đikvzưlshfmrrfc đikvzóiufw. Tin rằexkkng trong thờfdcfi gian nửxjlta ngàwjpyy, bọncjrn họncjr sẽraqc khôpkyxng tiếoczbt lộwdlw chúhdlvt sựujvrslkqnh nàwjpyo ra ngoàwjpyi. Dùpsjt sao chúhdlvng cầakkmn phảjbmyi lo lắxauwng vềrkrj việharbc bịqcyv huyếoczbt chúhdlv cấpojnm chếoczb, đikvzmrrfi đikvzếoczbn lúhdlvc pháoczbt hiệharbn chỗbwuk khôpkyxng ổssyyn thìslkq chắxauwc chắxauwn cũxvbcng sẽraqc khôpkyxng nóiufwi đikvzưlshfmrrfc lờfdcfi gìslkq nữzrrka"wrhpo giảjbmy thởraqcwjpyi nhẹzffg nhõnxjrm mộwdlwt hơrccdi, chậharbm rãwrhpi nóiufwi.

Nhưlshfng hắxauwn bỗbwukng chuyểcywpn lờfdcfi, thanh ânvjym cóiufw chúhdlvt ânvjym hàwjpyn nóiufwi:

"Nhưlshfng rúhdlvt cuộwdlwc làwjpy nhưlshf thếoczbwjpyo? Khôpkyxng phảjbmyi đikvzãwrhp thưlshfơrccdng lưlshfmrrfng kỹnvjy rồcdgfi sao chứzffg, đikvzcywp Ngôpkyxwrhpo đikvzkjcfo làwjpym sưlshf phóiufwpsjt nhìslkqn củnxjra ngưlshfơrccdi, sau đikvzóiufw cho ngưlshfơrccdi từmnlw từmnlw lộwdlw diệharbn tạkjcfi Tu tiêfkzkn giớxjlti, nhưlshf vậharby bổssyyn giáoczbo mớxjlti cóiufw thểcywp thựujvrc thi kếoczb hoạkjcfch kim thiềrkrjn thoáoczbt xáoczbc, đikvzcywp đikvzharb tửxjltkosung cốwrhpt ởraqcfkzkn ngoàwjpyi còkosun cóiufw thânvjyn phậharbn kháoczbc, nhưlshf thếoczbwjpyo ngưlshfơrccdi đikvzwdlwt nhiêfkzkn tiếoczbn vàwjpyo trong phòkosung củnxjra lãwrhpo rồcdgfi húhdlvt lấpojny tinh huyếoczbt củnxjra hắxauwn vậharby. Khôpkyxng ăsvdtn lãwrhpo mớxjlti đikvzúhdlvng vìslkq vềrkrj pháoczbp lựujvrc thìslkq ngưlshfơrccdi khôpkyxng kérkrjm hắxauwn".

Nghe lãwrhpo giảjbmyiufwi thếoczb, ngưlshffdcfi tuổssyyi trẻdmjq bịqcyvt mặkosut cưlshffdcfi khổssyywjpyi tiếoczbng, bấpojnt đikvzxauwc dĩhyxsiufwi: "Ngưlshfơrccdi tưlshfraqcng ta muốwrhpn làwjpym vậharby sao chứzffg, làwjpy ta bấpojnt đikvzxauwc dĩhyxs đikvzóiufw thôpkyxi!"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.