Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 298 : Sanh cầm

    trước sau   
"Cámefgc vịpnxs sẽbsso đpnxsi nơcshci nàwowvo, cómeon muốlswvn tạmodui hạmodu đpnxsưpsvza tiễkbiun mộctiit đpnxsoạmodun hay khôxjaxng?"

Mấfrwsy ngưpsvzkbiui nàwowvy chưpsvza kịpnxsp lấfrwsy ra phámefgp khíhdyf phi hàwowvnh thìvyqa trêlopkn bầlswvu trờkbiui đpnxsctiit nhiêlopkn truyềwayun đpnxsếxjvkn mộctiit thanh âsgkum lạmodunh lùvyqang.

Giọmeonng nómeoni nàwowvy lạmodunh buốlswvt thấfrwsu xưpsvzơcshcng, làwowvm bốlswvn têlopkn bịpnxst mặiztot đpnxswayuu trởwypelopkn kinh hãxahpi thấfrwst sắdrojc, cơcshc hồfrws đpnxsfrwsng thờkbiui thi triểxjvkn phámefgp thuậpuwgt phòbsawng hộctii bao quanh bốlswvn phíhdyfa, sau đpnxsómeon mớcshci dámefgm nhìvyqan lêlopkn trêlopkn đpnxslswvu mìvyqanh.

Chỉwvrl thấfrwsy ởwype trong khôxjaxng trung, cao hơcshcn mưpsvzkbiui trưpsvztlbtng cómeon mộctiit ngưpsvzkbiui quầlswvn ámefgo bay phấfrwsp phớcshci, đpnxspvjgng ởwype trêlopkn Thầlswvn Phong chu, mặiztot khôxjaxng chúyuznt thay đpnxszsuwi nhìvyqan bọmeonn họmeon, trong ámefgnh mắdrojt hàwowvn ýkbiuwowvy đpnxsiztoc.

Tinh thầlswvn củxptja bốlswvn ngưpsvzkbiui nàwowvy đpnxswayuu trầlswvm xuốlswvng, khôxjaxng hẹgoicn màwowv thầlswvm nghĩpklp khôxjaxng biếxjvkt hắdrojn trởwype lạmodui nơcshci đpnxsâsgkuy khi nàwowvo, chúyuznng ta tạmodui sao khôxjaxng phámefgt hiệsswvn đpnxsưpsvztlbtc tíhdyfvyqa?

"Phâsgkun támefgn!"lopkn đpnxsmodui ca cầlswvm đpnxslswvu, khôxjaxng chúyuznt do dựsswvxjax.


Tiếxjvkp theo hắdrojn vộctiii vàwowvng bắdrojn nhanh vềwayu phíhdyfa sau, đpnxsfrwsng thờkbiui từbsaw trong ámefgo bay ra mộctiit phámefgp khíhdyfvyqanh giốlswvng nhưpsvzmefgi đpnxsĩpklpa, nhảjkery lêlopkn rồfrwsi bay đpnxsi.

wowv ba ngưpsvzkbiui khámefgc cũpobrng chọmeonn lựsswva lấfrwsy mộctiit phưpsvzơcshcng hưpsvzcshcng, sau đpnxsómeon tứpvjgmefgn ra bốlswvn phíhdyfa.

Trong lòbsawng mấfrwsy ngưpsvzkbiui nàwowvy đpnxswayuu hiểxjvku đpnxsưpsvztlbtc rằeqocng, bằeqocng vàwowvo vàwowvi têlopkn nhưpsvz bọmeonn họmeonquhln bảjkern khôxjaxng cómeon khảjkerquhlng đpnxslswvi khámefgng vớcshci tu sĩpklp Trúyuznc Cơcshc kỳqbeg, khôxjaxng bằeqocng lậpuwgp tứpvjgc chạmoduy trốlswvn vìvyqa hy vọmeonng sẽbsso lớcshcn hơcshcn mộctiit chúyuznt.

Vịpnxs nữlqjl tửtugw trẻlqjl tuổzsuwi kia làwowv ngưpsvzkbiui cómeon phámefgp lựsswvc yếxjvku nhấfrwst trong sốlswv đpnxsómeon, cho nêlopkn dùvyqa khi ngựsswv khíhdyfpobrng khôxjaxng tựsswvvyqam hãxahpm đpnxsưpsvztlbtc quay đpnxslswvu liếxjvkc mắdrojt nhìvyqan Hàwowvn Lậpuwgp.

Kếxjvkt quảjkervyqanh cảjkernh xuấfrwst hiệsswvn trưpsvzcshcc mắdrojt làwowvm nàwowvng ta kinh ngạmoduc, Hàwowvn Lậpuwgp đpnxspvjgng ởwype trêlopkn tiểxjvku chu khôxjaxng nhúyuznc nhíhdyfch đpnxsctiing đpnxspuwgy tíhdyfwowvo, mộctiit chúyuznt cũpobrng khôxjaxng muốlswvn truy đpnxsuổzsuwi bọmeonn họmeon. Đxptjiềwayuu nàwowvy làwowvm cho nữlqjl tửtugw cảjkerm thấfrwsy ngạmoduc nhiêlopkn, trong lòbsawng vui mừbsawng khôxjaxng thôxjaxi, nghĩpklp thấfrwsy lầlswvn nàwowvy cómeon hy vọmeonng thoámefgt thâsgkun rấfrwst lớcshcn.

Nhưpsvzng vàwowvo lúyuznc nàwowvy cómeon mộctiit tiếxjvkng kêlopku sắdrojc nhọmeonn cựsswvc kỳqbeg thêlopkpsvzơcshcng đpnxsctiit nhiêlopkn truyềwayun đpnxsếxjvkn trưpsvzcshcc ngưpsvzkbiui nữlqjl tửtugw.

wowvng ta cảjker kinh, vộctiii vàwowvng quay đpnxslswvu lạmodui, chỉwvrl thấfrwsy mộctiit đpnxsmoduo ámefgnh sámefgng màwowvu hồfrwsng hìvyqanh mũpobri têlopkn cựsswvc kỳqbeg chómeoni mắdrojt từbsaw phíhdyfa đpnxslswvi diệsswvn phámefg khôxjaxng màwowv đpnxsếxjvkn, khíhdyf thếxjvk hung hãxahpn tiếxjvkn thẳsrlfng tớcshci nàwowvng.

Nữlqjl tửtugw bịpnxst mặiztot hoảjkerng sợtlbt khoámefgt tay, chỉwvrl kịpnxsp xuấfrwst ra mộctiit cámefgi Băquhlng Thưpsvzơcshcng phùvyqa.

Khi băquhlng thưpsvzơcshcng trong suốlswvt tiếxjvkp xúyuznc vớcshci hồfrwsng quang thìvyqa bạmoduo phámefgt ra mộctiit đpnxswowvn sưpsvzơcshcng trắdrojng, khôxjaxng cómeon khảjkerquhlng ngăquhln cảjkern hàwowvo quang mộctiit tíhdyfwowvo, làwowvm cho mũpobri têlopkn bắdrojn tớcshci vòbsawng bảjkero hộctii Thủxptjy thuộctiic tíhdyfnh ởwype trêlopkn ngưpsvzkbiui.

Nhấfrwst thờkbiui hồfrwsng quang, lam quang bắdrojn ra bốlswvn phíhdyfa trưpsvzcshcc mặiztot nữlqjl tửtugw.

Thâsgkun hìvyqanh nàwowvng chấfrwsn đpnxsctiing, bịpnxs đpnxsxfnfy lùvyqai hơcshcn vàwowvi trưpsvztlbtng, tuy nhiêlopkn cuốlswvi cùvyqang vòbsawng bảjkero hộctii vẫwrlun khôxjaxng bịpnxs vỡlqjl tan, đpnxsiềwayuu nàwowvy làwowvm cho nữlqjl tửtugw thởwypewowvi nhẹgoic nhõjzutm mộctiit hơcshci.

yuznc nàwowvy nữlqjl tửtugw mớcshci kinh sợtlbtcshcn, nhìvyqan vềwayu phíhdyfa trưpsvzcshcc, đpnxsfrwsng thờkbiui tim đpnxspuwgp nhưpsvz trốlswvng trậpuwgn, hay làwowv vịpnxs tu sĩpklp Trúyuznc Cơcshc kỳqbeg kia còbsawn cómeon đpnxsfrwsng bọmeonn mai phụqitec ởwype bốlswvn phíhdyfa?

Đxptjtlbti khi nàwowvng xem rõjzutwowvng "ngưpsvzkbiui" tậpuwgp kíhdyfch phíhdyfa trưpsvzcshcc thìvyqa nữlqjl tửtugw bịpnxst mặiztot mớcshci ngẩxfnfn ngơcshc, vẻlqjl mặiztot dưpsvzcshci tấfrwsm vảjkeri đpnxsen tràwowvn đpnxslswvy sựsswv khôxjaxng tin tưpsvzwypeng.


Phíhdyfa trưpsvzcshcc làwowv hai con rốlswvi đpnxsfrws chơcshci trang phụqitec kiểxjvku binh líhdyfnh, chúyuznng mặiztoc ámefgo giámefgp sắdrojt lơcshc lửtugwng giữlqjla khôxjaxng trung. Trong đpnxsómeon mộctiit têlopkn tay cầlswvm cung lớcshcn, trêlopkn đpnxsómeonmeon mộctiit đpnxsmoduo ámefgnh sámefgng màwowvu hồfrwsng hìvyqanh mũpobri têlopkn, đpnxsang dầlswvn dầlswvn kéjzuto ra. Màwowvlopkn kia cầlswvm mộctiit trưpsvzkbiung đpnxsao sốlswvng dàwowvy tỏdroja ra ámefgnh sámefgng màwowvu vàwowvng, cũpobrng đpnxsang chậpuwgm rãxahpi hưpsvzcshcng nàwowvng bay tớcshci.

Nữlqjl tửtugwwowvy tuy khiếxjvkp sợtlbt hai vậpuwgt chếxjvkt màwowv trôxjaxng nhưpsvz ngưpsvzkbiui thậpuwgt đpnxsang tậpuwgp kíhdyfch chíhdyfnh mìvyqanh, nhưpsvzng cũpobrng biếxjvkt nếxjvku khôxjaxng lậpuwgp tứpvjgc phámefg hủxptjy bọmeonn nómeon thìvyqawowvng sẽbsso khôxjaxng cómeon khảjkerquhlng đpnxsàwowvo tẩxfnfu mộctiit cámefgch thuậpuwgn lợtlbti.

Nghĩpklp đpnxsếxjvkn đpnxsâsgkuy, nữlqjl tửtugw cắdrojn cắdrojn răquhlng ngọmeonc, từbsaw trong túyuzni trữlqjl vậpuwgt xuấfrwst ra mộctiit phi đpnxsao màwowvu lam sámefgng chómeoni.

Vậpuwgy ấfrwsy chíhdyfnh làwowvwowvng tốlswvn tấfrwst cảjker tiềwayun bạmoduc tíhdyfch cómeonp mớcshci từbsaw trong tay ngưpsvzkbiui ta đpnxszsuwi đpnxsưpsvztlbtc mộctiit mómeonn thưpsvztlbtng cấfrwsp phámefgp khíhdyf, căquhln bảjkern bìvyqanh thưpsvzkbiung khôxjaxng sửtugw dụqiteng nhưpsvzng hôxjaxm nay việsswvc thoámefgt thâsgkun làwowv quan trọmeonng hơcshcn, nêlopkn phảjkeri bấfrwst chấfrwsp tấfrwst cảjker.

xptji".

Nữlqjl tửtugw thấfrwsp giọmeonng kêlopku lêlopkn, sau đpnxsómeon đpnxsiềwayuu khiểxjvkn phi đpnxsao biếxjvkn thàwowvnh mộctiit đpnxsmoduo lam quang, bắdrojn vềwayu phíhdyfa con rốlswvi đpnxsang tiếxjvkp cậpuwgn nàwowvng.

Phi đpnxsao màwowvu lam trong nhámefgy mắdrojt đpnxsãxahp tớcshci trưpsvzcshcc mặiztot con rốlswvi, khôxjaxng chậpuwgm trễkbiu hung hăquhlng bổzsuw vềwayu phíhdyfa đpnxslswvu củxptja hắdrojn.

Trong sựsswv chờkbiu đpnxstlbti củxptja nữlqjl tửtugw che mặiztot, mộctiit tiếxjvkng "Choang" vang lêlopkn, con rốlswvi nhanh chómeonng giơcshc trưpsvzkbiung đpnxsao lêlopkn, đpnxsem phi đpnxsao màwowvu lam đpnxsámefgnh bay ra ngoàwowvi. Sau đpnxsómeon khôxjaxng bốlswvi rốlswvi, lạmodui tiếxjvkp tụqitec hưpsvzcshcng nữlqjl tửtugw bay tớcshci.

wowvng sắdrojc mặiztot đpnxsmodui biếxjvkn, lấfrwsy ngómeonn tay chỉwvrlwowvo phámefgp khíhdyf đpnxsãxahp bịpnxs đpnxsámefgnh bay ra xa vàwowvi trưpsvztlbtng làwowvm nómeon lậpuwgp tứpvjgc quay mộctiit vòbsawng lớcshcn, từbsaw phíhdyfa sau con rốlswvi chéjzutm tớcshci.

Nhưpsvzng việsswvc làwowvm nàwowvng trợtlbtn mắdrojt, hámefg hốlswvc mồfrwsm đpnxsãxahp xảjkery ra, con rốlswvi kia giốlswvng nhưpsvz sau lưpsvzng cómeon mắdrojt, đpnxsfrwsng dạmodung xuấfrwst ra mộctiit đpnxsao, đpnxsámefgnh bay phámefgp khíhdyf củxptja nàwowvng.

Nữlqjl tửtugwwowvy đpnxsãxahp thựsswvc sựsswv hoảjkerng sợtlbt.

Vừbsawa đpnxspnxsnh trámefgnh đpnxsi đpnxsxjvk sửtugw dụqiteng phámefgp thuậpuwgt thìvyqa tiếxjvkng kêlopku sắdrojc nhọmeonn lạmodui vang lêlopkn, mũpobri têlopkn củxptja con rốlswvi cầlswvm cung bắdrojn tớcshci.

Nữlqjl tửtugw che mặiztot dưpsvzcshci tìvyqanh huốlswvng bấfrwst đpnxsdrojc dĩpklp vộctiii vàwowvng bay sang mộctiit bêlopkn, muốlswvn đpnxsxjvk cho mũpobri têlopkn vụqitet qua.


Nhưpsvzng nómeon giốlswvng nhưpsvzmeon ngưpsvzkbiui đpnxsiềwayuu khiểxjvkn, theo sựsswv di đpnxsctiing củxptja nàwowvng cũpobrng đpnxsfrwsng dạmodung bámefgm theo, làwowvm nữlqjl tửtugwpvjgng phómeon khôxjaxng kịpnxsp, khôxjaxng thểxjvk khôxjaxng lấfrwsy cứpvjgng chọmeoni cứpvjgng, kếxjvkt quảjker thâsgkun hìvyqanh bịpnxs đpnxsxfnfy lui mấfrwsy bưpsvzcshcc.

wowvyuznc nàwowvy, con rốlswvi cầlswvm trưpsvzkbiung đpnxsao rúyuznt cuộctiic đpnxsãxahp bay đpnxsếxjvkn trưpsvzcshcc ngưpsvzkbiui nữlqjl tửtugw, khôxjaxng khámefgch khíhdyf giơcshcpobr khíhdyflopkn đpnxsámefgnh mạmodunh vàwowvo vòbsawng bảjkero hộctii củxptja nàwowvng.

Nữlqjl tửtugw che mặiztot sao dámefgm đpnxsxjvk cho hắdrojn đpnxsdrojc thủxptj, vộctiii vàwowvng bắdrojn ra phíhdyfa sau.

Cứpvjg nhưpsvz vậpuwgy, dưpsvzcshci sựsswv phốlswvi hợtlbtp côxjaxng kíhdyfch mộctiit xa, mộctiit gầlswvn, nữlqjl tửtugw che mặiztot khôxjaxng cómeon tu vi thâsgkum hậpuwgu nêlopkn bịpnxs bứpvjgc bámefgch, liêlopkn tụqitec thốlswvi lui, càwowvng khôxjaxng nómeoni đpnxsếxjvkn việsswvc thoámefgt thâsgkun.

Khi nữlqjl tửtugw đpnxsang chỉwvrl huy phi đpnxsao, miễkbiun cưpsvzlqjlng ngăquhln cảjkern côxjaxng kíhdyfch củxptja hai con rốlswvi, mồfrwsxjaxi rơcshci đpnxslswvm đpnxsìvyqaa thìvyqa đpnxsctiit nhiêlopkn con rốlswvi cậpuwgn chiếxjvkn nhảjkery ra sau, khôxjaxng ởwype trưpsvzcshcc ngưpsvzkbiui nàwowvng nữlqjla. Đxptjfrwsng thờkbiui têlopkn kia cũpobrng hạmodu cung xuốlswvng, khôxjaxng hềwayu tiếxjvkn côxjaxng thêlopkm.

Nữlqjl tửtugw thấfrwsy vậpuwgy, khôxjaxng khỏdroji ngẩxfnfn ngơcshc, tiếxjvkp theo phíhdyfa sau bỗarfung nhiêlopkn truyềwayun đpnxsếxjvkn mộctiit âsgkum thanh thởwypewowvi:

"Khụqite! Ngũpobr muộctiii, ngưpsvzơcshci cũpobrng bịpnxs bứpvjgc trởwype lạmodui!"

Nữlqjl tửtugw che mặiztot vừbsawa nghe nómeoni thếxjvk liềwayun rùvyqang mìvyqanh, tiếxjvkp theo chậpuwgm rãxahpi xoay ngưpsvzkbiui.

Chỉwvrl thấfrwsy phíhdyfa sau nàwowvng cómeon ba gãxahp nam tửtugw che mặiztot, đpnxswayuu cúyuzni đpnxslswvu ủxptjpobr đpnxspvjgng ởwypecshci đpnxsâsgkuy, sau thâsgkun cũpobrng cómeon ba đpnxsếxjvkn bốlswvn con rốlswvi giốlswvng nhưpsvz mấfrwsy con trưpsvzcshcc ngưpsvzkbiui nàwowvng, trong đpnxsómeon ngoạmodui trừbsaw loạmodui ăquhln mặiztoc nhưpsvz binh líhdyfnh, còbsawn cómeon mộctiit vàwowvi con hìvyqanh dámefgng nhưpsvzxahp thúyuzn hổzsuw, bámefgo.

Trong mắdrojt nữlqjl tửtugw lộctii ra vẻlqjl tuyệsswvt vọmeonng, liếxjvkc nhìvyqan bốlswvn phíhdyfa. Quảjker nhiêlopkn nàwowvng đpnxsãxahp bấfrwst tri bấfrwst giámefgc bịpnxs bứpvjgc trởwype lạmodui vịpnxs tríhdyf ban đpnxslswvu.

wowv ba vịpnxs huynh trưpsvzwypeng củxptja hắdrojn mỗarfui ngưpsvzkbiui hai mắdrojt đpnxswayuu vôxjax thầlswvn, tựsswva hồfrws đpnxsãxahp bịpnxs hạmodu cấfrwsm chếxjvk.

Nữlqjl tửtugw che mặiztot ngẩxfnfng đpnxslswvu nhìvyqan Hàwowvn Lậpuwgp trong khôxjaxng trung, phámefgp khíhdyf phi đpnxsao cầlswvm trong tay rơcshci xuốlswvng đpnxsfrwst, khôxjaxng hềwayumeon sựsswv phảjkern khámefgng.

wowvn Lậpuwgp nhìvyqan cảjkernh nàwowvy, khôxjaxng khámefgch khíhdyf giưpsvzơcshcng tay lêlopkn, nhấfrwst thờkbiui mấfrwsy tia sámefgng màwowvu lụqitec tiếxjvkn nhậpuwgp vàwowvo trong cơcshc thểxjvk củxptja nữlqjl tửtugw, làwowvm nàwowvng đpnxsfrwsng thờkbiui cảjkerm thấfrwsy nhưpsvzmeon dịpnxs vậpuwgt nhậpuwgp thểxjvk, châsgkun nguyêlopkn trêlopkn ngưpsvzkbiui bịpnxs phong tỏdroja, rúyuznt cuộctiic khôxjaxng thểxjvk vậpuwgn chuyểxjvkn đpnxsưpsvztlbtc mộctiit cámefgch tựsswv nhiêlopkn.


Sau khi hoàwowvn thàwowvnh hếxjvkt thảjkery mọmeoni việsswvc, Hàwowvn Lậpuwgp khôxjaxng cómeon vộctiii vàwowvng đpnxsiềwayuu tra bốlswvn ngưpsvzkbiui nàwowvy mộctiit vấfrwsn đpnxswayuvyqa, màwowv chỉwvrlvyqang mộctiit chiêlopku dẫwrlun tấfrwst cảjker bọmeonn họmeon từbsaw trêlopkn mặiztot đpnxsfrwst lêlopkn Thầlswvn Phong chu.

cshci nàwowvy khôxjaxng phảjkeri làwowvcshci nêlopkn ởwypesgkuu, nếxjvku còbsawn khôxjaxng đpnxsi, vạmodun nhấfrwst đpnxslswvi phưpsvzơcshcng cómeon cao thủxptj đpnxsếxjvkn thìvyqa sẽbsso rấfrwst phiềwayun toámefgn.

vyqay ýkbiu chọmeonn mộctiit phưpsvzơcshcng hưpsvzcshcng cámefgch xa Việsswvt Kinh, Hàwowvn Lậpuwgp chởwype bốlswvn ngưpsvzkbiui nàwowvy biếxjvkn thàwowvnh mộctiit đpnxsmoduo bạmoduch quang, châsgkun chíhdyfnh bay khỏdroji nơcshci đpnxsâsgkuy.

Sau khi hắdrojn vừbsawa rờkbiui đpnxsi khôxjaxng bao lâsgkuu, ởwype trêlopkn ngọmeonn đpnxsfrwsi nhỏdroj lạmodui xuấfrwst hiệsswvn thêlopkm hai gãxahp ăquhln mặiztoc giốlswvng nhưpsvz bốlswvn ngưpsvzkbiui kia, nhưpsvzng quầlswvn ámefgo bọmeonn họmeonmeonwowvu đpnxsdroj giốlswvng vớcshci màwowvu mámefgu tưpsvzơcshci, làwowvm cho ngưpsvzkbiui ta nhìvyqan thấfrwsy thìvyqa cảjkerm giámefgc khôxjaxng đpnxsưpsvztlbtc thoảjkeri mámefgi lắdrojm.

Hai ngưpsvzkbiui nàwowvy giưpsvzơcshcng mắdrojt nhìvyqan xung quanh mộctiit chúyuznt, liềwayun đpnxspvjgng ởwype trưpsvzcshcc miệsswvng củxptja cámefgi hốlswv to màwowvwowvn Lậpuwgp tạmoduo ra.

Sau khi im lặiztong trong chốlswvc lámefgt, mộctiit ngưpsvzkbiui trong đpnxsómeon đpnxsctiit nhiêlopkn thởwypewowvi, mởwype miệsswvng nómeoni:

"Xem ra Môxjaxng thịpnxs huynh đpnxssswv đpnxsãxahp thấfrwst bạmodui rồfrwsi".

Tiếxjvkng nómeoni ngưpsvzkbiui nàwowvy cómeon chúyuznt giàwowv nua, nghe ra thìvyqa tuổzsuwi cũpobrng khôxjaxng nhỏdroj.

"Hừbsaw, toàwowvn làwowv phếxjvk vậpuwgt. Chẳsrlfng nhữlqjlng khôxjaxng cómeon thàwowvnh côxjaxng, cómeon khi còbsawn bịpnxs ngưpsvzkbiui ta bắdrojt sốlswvng. Ởclth đpnxsâsgkuy mộctiit chúyuznt mùvyqai huyếxjvkt tinh đpnxswayuu khôxjaxng cómeonpsvzu lạmodui, xem ra ngưpsvzkbiui nọmeon thựsswvc nhẹgoic nhàwowvng chếxjvk trụqite bốlswvn ngưpsvzkbiui bọmeonn họmeon"lopkn còbsawn lạmodui trong mắdrojt lộctii ra vẻlqjl khinh miệsswvt nómeoni, hắdrojn tuổzsuwi khôxjaxng lớcshcn, tựsswva hồfrws bộctiimefgng chỉwvrl mớcshci khoảjkerng hai mưpsvzơcshci màwowv thôxjaxi.

"Việsswvc nàwowvy cómeon chúyuznt phiềwayun toámefgi. Môxjaxng sơcshcn ngũpobr hữlqjlu cũpobrng khôxjaxng phảjkeri làwowv phưpsvzkbiung giámefg ámefgo túyuzni cơcshcm, nếxjvku khôxjaxng lúyuznc trưpsvzcshcc đpnxsãxahp trựsswvc tiếxjvkp đpnxsem bọmeonn họmeon huyếxjvkt tếxjvk, làwowvm gìvyqabsawn lưpsvzu lạmodui mạmodung nhỏdroj. Phỏdrojng chừbsawng bọmeonn họmeon khôxjaxng phảjkeri gặiztop mộctiit đpnxsámefgm tu sĩpklp Luyệsswvn Khíhdyf kỳqbeg rồfrwsi lấfrwsy íhdyft đpnxspnxsch nhiềwayuu, màwowv chíhdyfnh làwowvmeon tu sĩpklp Trúyuznc Cơcshc kỳqbeg nhúyuznng tay vàwowvo" Ngưpsvzkbiui thứpvjg nhấfrwst cómeon đpnxsiểxjvkm khôxjaxng đpnxsfrwsng ýkbiumeoni, trong thanh âsgkum toámefgt ra vẻlqjl lo lắdrojng.

"Nhưpsvz thếxjvkwowvo, ngưpsvzơcshci còbsawn sợtlbt mấfrwsy têlopkn gia hỏdroja kia tiếxjvkt lộctiicshc mậpuwgt sao? Bọmeonn họmeon đpnxswayuu làwowv tu sĩpklplopkn ngoàwowvi màwowv bổzsuwn giámefgo vừbsawa mớcshci kếxjvkt nạmodup, căquhln bảjkern khôxjaxng tiếxjvkp cậpuwgn vớcshci bíhdyf mậpuwgt củxptja chúyuznng ta. Hơcshcn nữlqjla trưpsvzcshcc khi phâsgkun phómeon bọmeonn họmeonwowvm việsswvc, ta sớcshcm đpnxsãxahphdyf mậpuwgt hạmodu thủxptj trêlopkn ngưpsvzkbiui chúyuznng, nhiềwayuu lắdrojm chỉwvrlbsawn sốlswvng đpnxsưpsvztlbtc nửtugwa ngàwowvy màwowv thôxjaxi" Ngưpsvzkbiui trẻlqjl tuổzsuwi cưpsvzkbiui khẽbsso mộctiit tiếxjvkng, khôxjaxng thègabem đpnxsxjvk ýkbiumeoni.

"Ồxdce! Việsswvc nàwowvy đpnxsưpsvztlbtc đpnxsómeon. Tin rằeqocng trong thờkbiui gian nửtugwa ngàwowvy, bọmeonn họmeon sẽbsso khôxjaxng tiếxjvkt lộctii chúyuznt sựsswvvyqanh nàwowvo ra ngoàwowvi. Dùvyqa sao chúyuznng cầlswvn phảjkeri lo lắdrojng vềwayu việsswvc bịpnxs huyếxjvkt chúyuzn cấfrwsm chếxjvk, đpnxstlbti đpnxsếxjvkn lúyuznc phámefgt hiệsswvn chỗarfu khôxjaxng ổzsuwn thìvyqa chắdrojc chắdrojn cũpobrng sẽbsso khôxjaxng nómeoni đpnxsưpsvztlbtc lờkbiui gìvyqa nữlqjla"xahpo giảjker thởwypewowvi nhẹgoic nhõjzutm mộctiit hơcshci, chậpuwgm rãxahpi nómeoni.

Nhưpsvzng hắdrojn bỗarfung chuyểxjvkn lờkbiui, thanh âsgkum cómeon chúyuznt âsgkum hàwowvn nómeoni:

"Nhưpsvzng rúyuznt cuộctiic làwowv nhưpsvz thếxjvkwowvo? Khôxjaxng phảjkeri đpnxsãxahp thưpsvzơcshcng lưpsvztlbtng kỹpklp rồfrwsi sao chứpvjg, đpnxsxjvk Ngôxjaxxahpo đpnxsmoduo làwowvm sưpsvz phómeonvyqa nhìvyqan củxptja ngưpsvzơcshci, sau đpnxsómeon cho ngưpsvzơcshci từbsaw từbsaw lộctii diệsswvn tạmodui Tu tiêlopkn giớcshci, nhưpsvz vậpuwgy bổzsuwn giámefgo mớcshci cómeon thểxjvk thựsswvc thi kếxjvk hoạmoduch kim thiềwayun thoámefgt xámefgc, đpnxsxjvk đpnxssswv tửtugwbsawng cốlswvt ởwypelopkn ngoàwowvi còbsawn cómeon thâsgkun phậpuwgn khámefgc, nhưpsvz thếxjvkwowvo ngưpsvzơcshci đpnxsctiit nhiêlopkn tiếxjvkn vàwowvo trong phòbsawng củxptja lãxahpo rồfrwsi húyuznt lấfrwsy tinh huyếxjvkt củxptja hắdrojn vậpuwgy. Khôxjaxng ăquhln lãxahpo mớcshci đpnxsúyuznng vìvyqa vềwayu phámefgp lựsswvc thìvyqa ngưpsvzơcshci khôxjaxng kéjzutm hắdrojn".

Nghe lãxahpo giảjkermeoni thếxjvk, ngưpsvzkbiui tuổzsuwi trẻlqjl bịpnxst mặiztot cưpsvzkbiui khổzsuwwowvi tiếxjvkng, bấfrwst đpnxsdrojc dĩpklpmeoni: "Ngưpsvzơcshci tưpsvzwypeng ta muốlswvn làwowvm vậpuwgy sao chứpvjg, làwowv ta bấfrwst đpnxsdrojc dĩpklp đpnxsómeon thôxjaxi!"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.