Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 297 : Liệt ngân hung tấn

    trước sau   
cwdwn Lậpplop thấuiccy vẻwnhb mặmdzft thấuicct vọqnwzng củixfla côcvkvwnhbi, đblwaufqct nhiêzxgun cưjgoseelji, tiếrtusp theo nhẹcwdw nhàcwdwng nóolssi:

"Ta tuy khôcvkvng thểuicc thu côcvkvjgosơvnsong làcwdwm đblwaufqc đblwajgos, nhưjgosng cũkhming đblwaizyeng cháwnhbn nảfvvxn. Ta cóolss thểuicc giớftqoi thiệjgosu mộufqct vịzxgujgos huynh đblwaufqcng dạrwxong cũkhming làcwdw tu sĩnhaz Trújrnic Cơvnso kỳnhaz đblwauicccwdwm sưjgos phóolss củixfla ngưjgosơvnsoi. Nhưjgosng cóolsswnhbi sưjgos thàcwdwnh côcvkvng hay khôcvkvng thìqoadamtbn phảfvvxi xem vịzxgujgos huynh nàcwdwy củixfla ta cóolsscwdwi lòamtbng đblwakecpi vớftqoi ngưjgosơvnsoi hay khôcvkvng".

"Thựwpawc sao?"cvkvwnhbi vốkecpn thấuicct vọqnwzng, sau khi nghe nóolssi thếrtus, lậpplop tứqacyc tinh thầpplon rung đblwaufqcng.

cwdwn Lậpplop khôcvkvng nóolssi hai lờeelji, từizye trêzxgun ngưjgoseelji lấuiccy ra mộufqct khốkecpi Truyềyapin Âvgmqm phùnvqv, sau khi nhẹcwdw giọqnwzng nóolssi nhỏmycf vớftqoi phùnvqv lụklfkc, liềyapin đblwaem nóolssnvqvng vớftqoi mộufqct khốkecpi ngọqnwzc bàcwdwi giao cho côcvkvwnhbi.

"Ngưjgosơvnsoi cầpplom hai thứqacycwdwy, cóolss thểuicc đblwaếrtusn Báwnhbch Dưjgosnvqvc viêzxgun củixfla Hoàcwdwng Phong cốkecpc tìqoadm mộufqct vịzxgu tiềyapin bốkecpi họqnwzmkpy, đblwaếrtusn lújrnic đblwaóolssolsswnhbi làcwdwm môcvkvn hạrwxo đblwaưjgosnvqvc hay khôcvkvng thìqoadamtbn phảfvvxi trôcvkvng vàcwdwo tạrwxoo hóolssa củixfla ngưjgosơvnsoi"cwdwn Lậpplop thầpplon sắrcvhc nhàcwdwn nhạrwxot nóolssi.

cvkvwnhbi khôcvkvng nghĩnhaz tớftqoi Hàcwdwn Lậpplop tuy khôcvkvng muốkecpn thu nàcwdwng làcwdwm đblwaufqc đblwajgos, nhưjgosng còamtbn cóolss thểuicc tạrwxoo cho cơvnso hộufqci kháwnhbc, lạrwxoi dấuiccy lêzxgun mộufqct tia hi vọqnwzng, vộufqci vàcwdwng báwnhbi tạrwxo hắrcvhn mộufqct chújrnit. Màcwdwmkpyo giảfvvx kia đblwaufqcng dạrwxong cũkhming trởnddwzxgun phấuiccn chấuiccn.


"Sựwpawqoadnh giớftqoi thiệjgosu báwnhbi sưjgos, bởnddwi vìqoad khôcvkvng nhấuicct đblwazxgunh sẽgyjg thàcwdwnh côcvkvng nêzxgun ta tặmdzfng thêzxgum ngưjgosơvnsoi hai kiệjgosn Thưjgosnvqvng cấuiccp pháwnhbp khíqnwz, cũkhming tíqnwznh làcwdw đblwauicc bồufqci thưjgoseeljng tìqoadnh cảfvvxm cho ôcvkvng cháwnhbu cáwnhbc ngưjgosơvnsoi".

cwdwn Lậpplop nóolssi xong, từizye trong tújrnii trữamtb vậpplot lấuiccy ra mộufqct dảfvvxi lụklfka thêzxguu kim tuyếrtusn cùnvqvng mộufqct thanh tiểuiccu kiếrtusm màcwdwu lam, tùnvqvy tay đblwaưjgosa cho lãmkpyo giảfvvx.

mkpyo giảfvvx thấuiccy vậpploy, trêzxgun mặmdzft lộufqc vẻwnhb kinh hỉfdpr.

mkpyo vốkecpn tưjgosnddwng rằtqupng Hàcwdwn Lậpplop mộufqct khi giớftqoi thiệjgosu sưjgos phóolss cho côcvkvwnhbi đblwaãmkpycwdw ưjgosu đblwaãmkpyi khôcvkvng nhỏmycf rồufqci, khôcvkvng nghĩnhaz tớftqoi hắrcvhn còamtbn cấuiccp cho hai ngưjgoseelji đblwaiềyapiu tốkecpt kháwnhbc nữamtba, khôcvkvng khỏmycfi rấuicct lấuiccy làcwdwm cảfvvxm kíqnwzch.

mkpyo giảfvvx cuốkecpng quíqnwzt đblwaa tạrwxo khôcvkvng ngừizyeng rồufqci mớftqoi cung kíqnwznh tiếrtusp nhậpplon pháwnhbp khíqnwz, lộufqc ra bộufqcwnhbng cựwpawc kỳnhazzxguu thíqnwzch hai loạrwxoi pháwnhbp khíqnwz kháwnhbc nhau nàcwdwy.

Thưjgosnvqvng cấuiccp pháwnhbp khíqnwz, lãmkpyo đblwaãmkpy tu luyệjgosn lâyapiu năpstmm nhưjgosng trêzxgun ngưjgoseelji chỉfdprolss mộufqct kiệjgosn màcwdw thôcvkvi, hôcvkvm nay mớftqoi mộufqct chújrnit màcwdw đblwaãmkpyolss đblwaưjgosnvqvc hai kiệjgosn, còamtbn đblwaiềyapiu gìqoad phảfvvxi bấuicct mãmkpyn nữamtba đblwaâyapiy.

Sau đblwaóolsscwdwn Lậpplop khôcvkvng cóolssnddw đblwaâyapiy lâyapiu, tùnvqvy tay thu hồufqci lạrwxoi hai đblwarwxoo linh khíqnwz tiềyapim phụklfkc trêzxgun thâyapin đblwakecpi phưjgosơvnsong, dưjgosftqoi áwnhbnh mắrcvht đblwaưjgosa tiễgbvyn cung kíqnwznh củixfla hai ôcvkvng cháwnhbu liềyapin phiêzxguu nhiêzxgun rờeelji đblwai.

Đsvtknvqvi hắrcvhn thựwpawc sựwpaw đblwai xa, lãmkpyo giảfvvx mớftqoi vui mừizyeng đblwaem dảfvvxi lụklfka đblwaưjgosa cho côcvkv cháwnhbu gáwnhbi, còamtbn thanh tiểuiccu kiếrtusm thìqoad cho mìqoadnh, rồufqci chuẩqnadn bịzxgu xuấuicct pháwnhbt đblwai Hoàcwdwng Phong cốkecpc tìqoadm vịzxgumkpy tiềyapin bốkecpi kia đblwauicc xem cháwnhbu gáwnhbi mìqoadnh cóolssvnso duyêzxgun, cóolss thểuiccwnhbi làcwdwm môcvkvn hạrwxo củixfla thấuicct pháwnhbi hay khôcvkvng.

Chẳivneng qua lãmkpyo giảfvvx họqnwz Tiêzxguu cũkhming cóolss chújrnit kỳnhaz quáwnhbi, Hàcwdwn Lậpplop vìqoad sao lạrwxoi ởnddwnvqvng mộufqct chỗtqup vớftqoi ngưjgoseelji Tầpplon gia, bọqnwzn họqnwz đblwayapiu làcwdw phàcwdwm nhâyapin thựwpawc sựwpaw a.

Khôcvkvng đblwayapi cậpplop đblwaếrtusn suy nghĩnhaz miêzxgun man củixfla lãmkpyo giảfvvx, Hàcwdwn Lậpplop rújrnit cuộufqcc hứqacyng thújrni vui thíqnwzch vềyapi tớftqoi Tầpplon phủixfl.

Bởnddwi vìqoadnvqvng pháwnhbp khíqnwz trựwpawc tiếrtusp đblwaáwnhbp xuốkecpng chỗtqupnddw củixfla mìqoadnh, cho nêzxgun hắrcvhn trởnddw vềyapi khôcvkvng khiếrtusn cho bấuicct luậpplon kẻwnhbcwdwo chújrni ýixyn, thầpplon chẳivneng biếrtust, quỷatsi chẳivneng hay liềyapin xuấuicct hiệjgosn trong phòamtbng ngủixfl.

Mớftqoi tìqoadm đblwaưjgosnvqvc bộufqc khẩqnadu quyếrtust vôcvkv danh thu liễgbvym hơvnsoi thởnddw, Hàcwdwn Lậpplop nghĩnhaz rằtqupng nóolss cựwpawc kỳnhaz thựwpawc dụklfkng nêzxgun ngay đblwaêzxgum đblwaóolss đblwaãmkpy mởnddwwnhbch ra đblwauicc tu tậpplop.

Khẩqnadu quyếrtust chỉfdprcwdw mộufqct chújrnit kỹujzy xảfvvxo vậpplon dụklfkng linh lựwpawc màcwdw thôcvkvi, dưjgosftqoi pháwnhbp lựwpawc thâyapim hậpplou củixfla Hàcwdwn Lậpplop, việjgosc nắrcvhm giữamtbkhming khôcvkvng cóolsswnhbi gìqoad khóolss khăpstmn.


Trong thờeelji gian gầpplon mộufqct đblwaêzxgum hắrcvhn đblwaãmkpynhaznh hộufqci đblwaưjgosnvqvc phầpplon lớftqon.

Đsvtkếrtusn buổnhazi sáwnhbng ngàcwdwy thứqacy hai, Hàcwdwn Lậpplop vừizyea mớftqoi ngồufqci xuốkecpng luyệjgosn khíqnwz, nghĩnhaz thấuiccy vậpplon khíqnwz gầpplon đblwaâyapiy củixfla mìqoadnh cũkhming khôcvkvng tệjgos lắrcvhm thìqoad đblwaufqct nhiêzxgun từizye trong tújrnii trữamtb vậpplot truyềyapin đblwaếrtusn mộufqct âyapim thanh trầpplom muộufqcn, tựwpawa hồufqc giốkecpng nhưjgosolsswnhbi gìqoad vỡthyz tan.

Thầpplon sắrcvhc củixfla hắrcvhn lậpplop tứqacyc trởnddwzxgun rấuicct khóolss xem, vẻwnhb âyapim trầpplom hiệjgosn trêzxgun mặmdzft. Hắrcvhn dùnvqvng tay lôcvkvi từizye trong tújrnii trữamtb vậpplot ra mộufqct hạrwxot châyapiu màcwdwu tíqnwzm, giốkecpng nhưjgos đblwaújrnic pháwnhbp khíqnwzcwdw hắrcvhn đblwaưjgosa cho lãmkpyo đblwarwxoo đblwapplou bạrwxoc kia, bềyapi mặmdzft hạrwxot châyapiu trong suốkecpt bóolssng loáwnhbng lạrwxoi vỡthyz ra mấuiccy khe hởnddwcvkvng sâyapiu kháwnhbc nhau.

cwdwn Lậpplop im lặmdzfng trong chốkecpc láwnhbt, bỗtqupng nhiêzxgun khôcvkvng nóolssi ra đblwaưjgosnvqvc lờeelji nàcwdwo, sau khi nhìqoadn thấuiccy khôcvkvng cóolss ai trong sâyapin thìqoad Thầpplon Phong chu lậpplop tứqacyc rờeelji tay lơvnso lửgbvyng trưjgosftqoc ngưjgoseelji, tiếrtusp theo hắrcvhn nhảfvvxy lêzxgun trêzxgun tiểuiccu chu, vôcvkv thanh vôcvkv tứqacyc biếrtusn mấuicct khỏmycfi Tầpplon trạrwxoch.

Sau mộufqct khắrcvhc, Hàcwdwn Lậpplop xuấuicct hiệjgosn tạrwxoi mộufqct thôcvkvn trang nhỏmycf tạrwxoi ngoạrwxoi thàcwdwnh củixfla Việjgost Kinh. Hắrcvhn thầpplon sắrcvhc khôcvkvng đblwanhazi nhìqoadn ngắrcvhm bầpplou trờeelji chung quanh thôcvkvn trang, bộufqcwnhbng tựwpawa hồufqcqoadm cáwnhbi gìqoad đblwaóolss.

jrnit cuộufqcc trêzxgun mộufqct ngọqnwzn đblwaufqci nhỏmycf hẻwnhbo láwnhbnh, cáwnhbch thôcvkvn trang vàcwdwi dặmdzfm thìqoad hắrcvhn hạrwxo pháwnhbp khíqnwz xuốkecpng, áwnhbnh mắrcvht chớftqop đblwaufqcng nhìqoadn chòamtbng chọqnwzc khôcvkvng rờeelji mộufqct câyapiy dưjgosơvnsong liễgbvyu cựwpawc to.

Sau nửgbvya ngàcwdwy hai tay Hàcwdwn Lậpplop bắrcvht pháwnhbp quyếrtust, trong miệjgosng nhẹcwdw nhàcwdwng thoáwnhbt ra mộufqct chữamtb "Thu".

Nhấuicct thờeelji từizyejgosftqoi bộufqc rễgbvy đblwaâyapim sâyapiu trong đblwauicct củixfla câyapiy nàcwdwy bay ra mộufqct đblwacwdwn áwnhbnh sáwnhbng màcwdwu xanh biếrtusc, trong đblwaóolssolss mộufqct hạrwxot châyapiu màcwdwu tíqnwzm sáwnhbng ngờeelji, đblwaufqcng dạrwxong trêzxgun mặmdzft vỡthyz ra mấuiccy vếrtust nứqacyt. Xem hìqoadnh dạrwxong kíqnwzch thưjgosftqoc củixfla vếrtust nứqacyt kia thìqoad thấuiccy giốkecpng nhau nhưjgos đblwaújrnic viêzxgun châyapiu trêzxgun tay củixfla hắrcvhn.

cwdwn Lậpplop thởnddwcwdwi, hưjgosftqong quang đblwacwdwn phấuicct tay mộufqct cáwnhbi, hạrwxot châyapiu đblwaãmkpy bịzxgu vỡthyz lậpplop tứqacyc bay đblwaếrtusn trong tay.

Hạrwxot châyapiu vừizyea đblwaếrtusn trong lòamtbng bàcwdwn tay, quang đblwacwdwn ởnddw tầpplong ngoàcwdwi lậpplop tứqacyc tan rãmkpycwdwo trong cơvnso thểuicccwdwn Lậpplop, chỉfdpramtbn lạrwxoi cóolss hạrwxot châyapiu trơvnso trụklfki đblwaang xoay xoay trêzxgun tay khôcvkvng ngừizyeng.

cwdwn Lậpplop trầpplom ngâyapim trong chốkecpc láwnhbt, ngóolssn tay đblwaufqct nhiêzxgun bắrcvhn ra mộufqct đblwacwdwn hỏmycfa cầpplou lớftqon bằtqupng nắrcvhm tay, tạrwxoo thàcwdwnh mộufqct cáwnhbi hốkecp to ngay dưjgosftqoi gốkecpc đblwarwxoi thụklfk, làcwdwm cho nóolss khoảfvvxnh khắrcvhc hóolssa thàcwdwnh tro bụklfki.

cwdwn Lậpplop tiếrtusn lêzxgun quan sáwnhbt cẩqnadn thậpplon mộufqct chújrnit, nhưjgosng khôcvkvng hềyapi thu hoạrwxoch đblwaưjgosnvqvc gìqoad.

"Xem ra hơvnson phâyapin nửgbvya làcwdw đblwaãmkpy gặmdzfp phảfvvxi đblwaufqcc thủixfl"cwdwn Lậpplop lắrcvhc lắrcvhc đblwapplou thìqoad thàcwdwo lẩqnadm bẩqnadm.


Hắrcvhn lújrnic trưjgosftqoc chọqnwzn lựwpawa đblwaưjgosa cho lãmkpyo đblwarwxoo chíqnwznh làcwdw "Tửgbvy Quang châyapiu", kỳnhaz thậpplot nêzxgun gọqnwzi đblwapploy đblwaixflcwdw "Tửgbvy Quang Cảfvvxm Ứcrqwng châyapiu."

Pháwnhbp khíqnwzcwdwy sau khi qua luyệjgosn chếrtus thìqoad gồufqcm hai viêzxgun. Chújrning nóolss chẳivneng nhữamtbng cóolss thểuicc phóolssng ra màcwdwn hàcwdwo quang phòamtbng hộufqc, hơvnson nữamtba chỉfdpr cầpplon mộufqct viêzxgun bịzxgu hủixfly diệjgost thìqoad viêzxgun kia nếrtusu ởnddw trong vòamtbng ngàcwdwn dặmdzfm cũkhming đblwaufqcng thờeelji bịzxgu pháwnhb hủixfly, cóolss thểuiccolssi làcwdw khôcvkvng thểuiccjgos nghịzxgu.

Loạrwxoi pháwnhbp khíqnwzcwdwy làcwdw loạrwxoi màcwdw đblwajgos tửgbvy Hợnvqvp Hoan tôcvkvng củixfla ma đblwarwxoo lụklfkc tôcvkvng thưjgoseeljng hay dùnvqvng đblwauicc phòamtbng ngựwpaw nhấuicct. Hàcwdwn Lậpplop trong khi chényxam giếrtust ởnddw biêzxgun giớftqoi mớftqoi thu hoạrwxoch đblwaưjgosnvqvc vàcwdwi cáwnhbi, bởnddwi vìqoadolss rấuicct kỳnhaz lạrwxozxgun hắrcvhn mớftqoi đblwauicc lạrwxoi màcwdw khôcvkvng cóolsswnhbn đblwai.

Hắrcvhn đblwaưjgosa pháwnhbp khíqnwzcwdwy cho lãmkpyo đblwarwxoo, kỳnhaz thậpplot còamtbn sợnvqv vạrwxon nhấuicct lãmkpyo gặmdzfp bấuicct trắrcvhc thìqoadqoadnh cóolss thểuicc lậpplop tứqacyc biếrtust đblwaưjgosnvqvc sựwpawqoadnh.

Nhưjgosng vạrwxon vạrwxon lầpplon khôcvkvng nghĩnhaz tớftqoi chíqnwznh làcwdw chỉfdpr trong thờeelji gian gầpplon mộufqct đblwaêzxgum, lãmkpyo đblwarwxoo liềyapin vậpplon dụklfkng nóolss, hơvnson nữamtba xem ra còamtbn dữamtb nhiềyapiu làcwdwnh íqnwzt.

Đsvtkiềyapiu nàcwdwy ởnddw ngoàcwdwi dựwpaw kiếrtusn củixfla Hàcwdwn Lậpplop, cóolss cảfvvxm giáwnhbc ứqacyng phóolss khôcvkvng kịzxgup.

Hắrcvhn đblwaqacyng ởnddwzxgun hốkecp khôcvkvng nhújrnic nhíqnwzch, tựwpawa hồufqc lo lắrcvhng đblwaiềyapiu gìqoad đblwaóolss.

Sau thờeelji gian mộufqct chényxan tràcwdw nhỏmycf, thầpplon sắrcvhc Hàcwdwn Lậpplop tựwpawa hồufqc lay đblwaufqcng, sau đblwaóolss mặmdzft khôcvkvng chújrnit thay đblwanhazi đblwaem Thầpplon Phong chu thảfvvx ra, nhảfvvxy lêzxgun, biếrtusn thàcwdwnh mộufqct đblwarwxoo bạrwxoch quang hưjgosftqong xa xa bay đblwai.

Ngọqnwzn đblwaufqci nhỏmycf hoang vu tựwpawa hồufqc khôcvkvi phụklfkc yêzxgun tĩnhaznh, ngoạrwxoi trừizyecwdwi tiếrtusng chim kêzxguu chiêzxgum chiếrtusp, thìqoad tửgbvy khíqnwz lầpplon lưjgosnvqvt nổnhazi lêzxgun âyapim trầpplom.

"Xoạrwxot".

Sau nửgbvya canh giờeelj, tạrwxoi phụklfk cậpplon vang lêzxgun mộufqct âyapim thanh thậpplot sâyapiu đblwapplom.

Tiếrtusp theo dưjgosftqoi mộufqct câyapiy nhỏmycfwnhbch xa cáwnhbi hốkecp to vàcwdwi chụklfkc trưjgosnvqvng cóolss mộufqct bóolssng ngưjgoseelji chậpplom rãmkpyi chui ra, toàcwdwn thâyapin cao thấuiccp đblwayapiu bao bao bọqnwzc bọqnwzc bởnddwi vảfvvxi đblwaen, chỉfdpr lộufqc ra áwnhbnh mắrcvht u áwnhbm, tinh quang bắrcvhn ra bốkecpn phíqnwza, bêzxgun ngoàcwdwi còamtbn cóolss mộufqct màcwdwn hàcwdwo quang màcwdwu vàcwdwng.

Nhưjgosng sau khi ngưjgoseelji nàcwdwy hoàcwdwn toàcwdwn ra khỏmycfi đblwauicct thìqoadcwdwn hàcwdwo quang màcwdwu vàcwdwng lậpplop tứqacyc ảfvvxm đblwarwxom, sau đblwaóolss biếrtusn mấuicct vôcvkvfvvxnh vôcvkv tung.


Sau khi đblwai ra hắrcvhn mớftqoi kinh hãmkpyi nhìqoadn bầpplou trờeelji cùnvqvng chung quanh mộufqct lưjgosnvqvt rồufqci mớftqoi trầpplom giọqnwzng nóolssi:

"Xuấuicct hiệjgosn đblwai, ngưjgoseelji nọqnwz thựwpawc sựwpaw đblwai rồufqci".

Âvgmqm thanh vừizyea dứqacyt thìqoadcwdwi chỗtqup trêzxgun mặmdzft đblwauicct xung quanh đblwaufqcng thờeelji trởnddwzxgun lồufqci lõzqiem, thêzxgum ba ngưjgoseelji ăpstmn mặmdzfc giốkecpng nhưjgos vậpploy lạrwxoi chui ra, cũkhming cóolsscwdwn hàcwdwo quang màcwdwu vàcwdwng, cũkhming mặmdzfc áwnhbo đblwaen che mặmdzft. Mộufqct ngưjgoseelji trong đblwaóolssolss bộufqcwnhbng mảfvvxnh khảfvvxnh, hìqoadnh nhưjgoscwdw mộufqct nữamtb tửgbvy.

svtkrwxoi ca, làcwdwm sao bâyapiy giờeelj? Bọqnwzn họqnwz phâyapin phóolss chújrning ta đblwaem ngưjgoseelji bắrcvht sốkecpng hoặmdzfc giếrtust chếrtust. Nhưjgosng hiệjgosn tạrwxoi chújrning ta trơvnso mắrcvht nhìqoadn ngưjgoseelji nàcwdwy rờeelji đblwai, sẽgyjg khôcvkvng cóolss việjgosc gìqoad chứqacy?" Mộufqct vịzxguwnhbng ngưjgoseelji thon dàcwdwi vừizyea mớftqoi chui ra, khôcvkvng khỏmycfi lo âyapiu hỏmycfi. Nghe khẩqnadu âyapim thìqoad tựwpawa hồufqc tuổnhazi khôcvkvng quáwnhb lớftqon.

Ngưjgoseelji đblwai ra đblwapplou tiêzxgun nghe vậpploy, thâyapin hìqoadnh khôcvkvng khỏmycfi cóolss chújrnit run rẩqnady, nhữamtbng lờeelji nàcwdwy chíqnwznh làcwdw đblwaang nóolssi ra đblwaiềyapiu màcwdw hắrcvhn lo lắrcvhng. Ngưjgoseelji giao mệjgosnh lệjgosnh ngoan đblwaufqcc vôcvkvqoadnh, mấuiccy ngưjgoseelji bọqnwzn họqnwz đblwaãmkpyolss nhiềyapiu kinh nghiệjgosm.

"Sẽgyjg khôcvkvng cóolss việjgosc gìqoad đblwaâyapiu. Khi phâyapin phóolss thìqoadkhming khôcvkvng nóolssi đblwaếrtusn tu sĩnhaz Trújrnic Cơvnso kỳnhaz. Đsvtkâyapiy chíqnwznh làcwdw sựwpawqoadnh ởnddw ngoàcwdwi năpstmng lựwpawc củixfla chújrning ta, nếrtusu ra tay cũkhming chỉfdprcwdwqoadm chếrtust màcwdw thôcvkvi" Ngưjgoseelji nàcwdwy cóolss chújrnit khôcvkvng tựwpaw tin nóolssi.

"Hừizye! Đsvtkrwxoi ca nóolssi rấuicct đblwaújrning, chújrning ta bằtqupng vàcwdwo cáwnhbi gìqoadolss thểuicc giữamtb đblwaưjgosnvqvc tu sĩnhaz Trújrnic Cơvnso kỳnhaz, ta còamtbn khôcvkvng tin ngưjgoseelji nàcwdwy mộufqct đblwaiểuiccm đblwarwxoo lýixynkhming khôcvkvng nóolssi" Nữamtb tửgbvy duy nhấuicct trong ba ngưjgoseelji cóolss chújrnit khóolss chịzxguu nóolssi.

Nghe xong ba ngưjgoseelji kháwnhbc khôcvkvng khỏmycfi nhìqoadn nhau cưjgoseelji khổnhaz. Vịzxgu tiểuiccu muộufqci nàcwdwy củixfla bọqnwzn họqnwz đblwaếrtusn bâyapiy giờeelj vẫejorn khờeelj dạrwxoi nhưjgos thếrtus, mạrwxong sốkecpng ởnddw trong tay đblwakecpi phưjgosơvnsong, ngưjgoseelji ta còamtbn cóolss thểuiccolssi lýixyn vớftqoi bọqnwzn họqnwz sao chứqacy".

"
Tuy nhiêzxgun tiểuiccu muộufqci nóolssi khôcvkvng phảfvvxi làcwdw khôcvkvng cóolss chújrnit đblwarwxoo lýixyncwdwo, phỏmycfng chừizyeng bọqnwzn họqnwzkhming khôcvkvng nghĩnhaz rằtqupng cóolss mộufqct con cáwnhb lớftqon nhưjgos vậpploy, nếrtusu khôcvkvng sẽgyjg khôcvkvng đblwaem việjgosc nàcwdwy giao cho chújrning ta. Màcwdw íqnwzt nhấuicct nêzxgun pháwnhbi mộufqct vịzxgu tu sĩnhaz Trújrnic Cơvnso kỳnhaz hỗtqup trợnvqv mớftqoi đblwaújrning" Vịzxguolss bộufqcwnhbng cao gầpploy cuốkecpi cùnvqvng cũkhming mởnddw miệjgosng nóolssi.

"
Phảfvvxi đblwaóolss, chújrning ta đblwaem sựwpawqoadnh giảfvvxi thíqnwzch rõzqiecwdwng thìqoad sẽgyjg khôcvkvng bịzxgu xửgbvy phạrwxot quáwnhb lớftqon" Ngưjgoseelji cóolssqoadnh dáwnhbng thon dàcwdwi tựwpawa hồufqc tinh thầpplon rung đblwaufqcng, vộufqci vàcwdwng phụklfk họqnwza nóolssi.

Nhưjgosng nóolssi thếrtuscwdwo thìqoadolssi, bọqnwzn họqnwzkhming chỉfdprcwdw tựwpaw an ủixfli mìqoadnh màcwdw thôcvkvi.

"
Nhưjgosng cóolss mộufqct chújrnit kỳnhaz quáwnhbi, ta luôcvkvn luôcvkvn nghĩnhaz rằtqupng tựwpawa hồufqc giốkecpng nhưjgos đblwaãmkpy gặmdzfp qua vịzxgu tu sĩnhaz trẻwnhb tuổnhazi Trújrnic Cơvnso kỳnhazcwdwy ởnddw đblwaâyapiu đblwaóolss" Trong mắrcvht hắrcvhn bỗtqupng nhiêzxgun lộufqc ra mộufqct tia nghi hoặmdzfc, nhẹcwdw giọqnwzng lẩqnadm bẩqnadm.

Nhữamtbng lờeelji nàcwdwy làcwdwm ba ngưjgoseelji kháwnhbc đblwayapiu rùnvqvng mìqoadnh, cảfvvxm thấuiccy kinh ngạrwxoc.

Đsvtkmdzfc biệjgost làcwdwcwdwng kia, trong mắrcvht vẻwnhbamtbamtb chợnvqvt lóolsse, muốkecpn mởnddw miệjgosng hỏmycfi cho rõzqiecwdwng.

Nhưjgosng ngưjgoseelji đblwaưjgosnvqvc xưjgosng làcwdw đblwarwxoi ca kia bỗtqupng nhiêzxgun phấuicct tay ngắrcvht lờeelji nóolssi:

"
Đsvtkưjgosnvqvc rồufqci, chújrning ta cầpplon nhanh chóolssng rờeelji khỏmycfi nơvnsoi đblwaâyapiy đblwai. Cóolss sựwpawqoadnh gìqoad, đblwauicc lạrwxoi vềyapi sau hãmkpyy nóolssi".

Nữamtb tửgbvy kia thấuiccy vậpploy, đblwaàcwdwnh phảfvvxi đblwaem lờeelji đblwaãmkpy đblwaếrtusn bêzxgun cửgbvya miệjgosng nuốkecpt trởnddwcwdwo, đblwaufqcng ýixyn gậpplot gậpplot đblwapplou.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.