Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 297 : Liệt ngân hung tấn

    trước sau   
iiikn Lậxvuep thấazbvy vẻqyam mặizzlt thấazbvt vọziatng củcasqa côgttmficri, điiikqvfzt nhiêexfon cưawislelmi, tiếjzmnp theo nhẹtbyb nhàiiikng nóyehpi:

"Ta tuy khôgttmng thểhgfq thu côgttmawisơcjwjng làiiikm điiikqvfz điiikopqp, nhưawisng cũgydrng điiikxzxang cháficrn nảkvcqn. Ta cóyehp thểhgfq giớojpri thiệopqpu mộqvfzt vịjzmnawis huynh điiikqvfzng dạdqfcng cũgydrng làiiik tu sĩuvyl Trúhmbzc Cơcjwj kỳqvfz điiikhgfqiiikm sưawis phóyehp củcasqa ngưawisơcjwji. Nhưawisng cóyehpficri sưawis thàiiiknh côgttmng hay khôgttmng thìyjsltbybn phảkvcqi xem vịjzmnawis huynh nàiiiky củcasqa ta cóyehpiiiki lòtbybng điiikwboii vớojpri ngưawisơcjwji hay khôgttmng".

"Thựloyqc sao?"gttmficri vốwboin thấazbvt vọziatng, sau khi nghe nóyehpi thếjzmn, lậxvuep tứloyqc tinh thầgyvgn rung điiikqvfzng.

iiikn Lậxvuep khôgttmng nóyehpi hai lờlelmi, từxzxa trêexfon ngưawislelmi lấazbvy ra mộqvfzt khốwboii Truyềxbrin Âcaylm phùosnp, sau khi nhẹtbyb giọziatng nóyehpi nhỏbpok vớojpri phùosnp lụfziyc, liềxbrin điiikem nóyehposnpng vớojpri mộqvfzt khốwboii ngọziatc bàiiiki giao cho côgttmficri.

"Ngưawisơcjwji cầgyvgm hai thứloyqiiiky, cóyehp thểhgfq điiikếjzmnn Báficrch Dưawisxbric viêexfon củcasqa Hoàiiikng Phong cốwboic tìyjslm mộqvfzt vịjzmn tiềxbrin bốwboii họziatgrhg, điiikếjzmnn lúhmbzc điiikóyehpyehpficri làiiikm môgttmn hạdqfc điiikưawisxbric hay khôgttmng thìyjsltbybn phảkvcqi trôgttmng vàiiiko tạdqfco hóyehpa củcasqa ngưawisơcjwji"iiikn Lậxvuep thầgyvgn sắeekuc nhàiiikn nhạdqfct nóyehpi.

gttmficri khôgttmng nghĩuvyl tớojpri Hàiiikn Lậxvuep tuy khôgttmng muốwboin thu nàiiikng làiiikm điiikqvfz điiikopqp, nhưawisng còtbybn cóyehp thểhgfq tạdqfco cho cơcjwj hộqvfzi kháficrc, lạdqfci dấazbvy lêexfon mộqvfzt tia hi vọziatng, vộqvfzi vàiiikng báficri tạdqfc hắeekun mộqvfzt chúhmbzt. Màiiikgrhgo giảkvcq kia điiikqvfzng dạdqfcng cũgydrng trởjzmnexfon phấazbvn chấazbvn.


"Sựloyqyjslnh giớojpri thiệopqpu báficri sưawis, bởjzmni vìyjsl khôgttmng nhấazbvt điiikjzmnnh sẽtbyb thàiiiknh côgttmng nêexfon ta tặizzlng thêexfom ngưawisơcjwji hai kiệopqpn Thưawisxbring cấazbvp pháficrp khípwga, cũgydrng típwganh làiiik điiikhgfq bồqvfzi thưawislelmng tìyjslnh cảkvcqm cho ôgttmng cháficru cáficrc ngưawisơcjwji".

iiikn Lậxvuep nóyehpi xong, từxzxa trong túhmbzi trữwboi vậxvuet lấazbvy ra mộqvfzt dảkvcqi lụfziya thêexfou kim tuyếjzmnn cùosnpng mộqvfzt thanh tiểhgfqu kiếjzmnm màiiiku lam, tùosnpy tay điiikưawisa cho lãgrhgo giảkvcq.

grhgo giảkvcq thấazbvy vậxvuey, trêexfon mặizzlt lộqvfz vẻqyam kinh hỉnxgy.

grhgo vốwboin tưawisjzmnng rằccbfng Hàiiikn Lậxvuep mộqvfzt khi giớojpri thiệopqpu sưawis phóyehp cho côgttmficri điiikãgrhgiiik ưawisu điiikãgrhgi khôgttmng nhỏbpok rồqvfzi, khôgttmng nghĩuvyl tớojpri hắeekun còtbybn cấazbvp cho hai ngưawislelmi điiikiềxbriu tốwboit kháficrc nữwboia, khôgttmng khỏbpoki rấazbvt lấazbvy làiiikm cảkvcqm kípwgach.

grhgo giảkvcq cuốwboing quípwgat điiika tạdqfc khôgttmng ngừxzxang rồqvfzi mớojpri cung kípwganh tiếjzmnp nhậxvuen pháficrp khípwga, lộqvfz ra bộqvfzficrng cựloyqc kỳqvfzexfou thípwgach hai loạdqfci pháficrp khípwga kháficrc nhau nàiiiky.

Thưawisxbring cấazbvp pháficrp khípwga, lãgrhgo điiikãgrhg tu luyệopqpn lâkziqu năbgnhm nhưawisng trêexfon ngưawislelmi chỉnxgyyehp mộqvfzt kiệopqpn màiiik thôgttmi, hôgttmm nay mớojpri mộqvfzt chúhmbzt màiiik điiikãgrhgyehp điiikưawisxbric hai kiệopqpn, còtbybn điiikiềxbriu gìyjsl phảkvcqi bấazbvt mãgrhgn nữwboia điiikâkziqy.

Sau điiikóyehpiiikn Lậxvuep khôgttmng cóyehpjzmn điiikâkziqy lâkziqu, tùosnpy tay thu hồqvfzi lạdqfci hai điiikdqfco linh khípwga tiềxbrim phụfziyc trêexfon thâkziqn điiikwboii phưawisơcjwjng, dưawisojpri áficrnh mắeekut điiikưawisa tiễrnsln cung kípwganh củcasqa hai ôgttmng cháficru liềxbrin phiêexfou nhiêexfon rờlelmi điiiki.

Đmngzxbrii hắeekun thựloyqc sựloyq điiiki xa, lãgrhgo giảkvcq mớojpri vui mừxzxang điiikem dảkvcqi lụfziya điiikưawisa cho côgttm cháficru gáficri, còtbybn thanh tiểhgfqu kiếjzmnm thìyjsl cho mìyjslnh, rồqvfzi chuẩflmbn bịjzmn xuấazbvt pháficrt điiiki Hoàiiikng Phong cốwboic tìyjslm vịjzmngrhg tiềxbrin bốwboii kia điiikhgfq xem cháficru gáficri mìyjslnh cóyehpcjwj duyêexfon, cóyehp thểhgfqficri làiiikm môgttmn hạdqfc củcasqa thấazbvt pháficri hay khôgttmng.

Chẳfziyng qua lãgrhgo giảkvcq họziat Tiêexfou cũgydrng cóyehp chúhmbzt kỳqvfz quáficri, Hàiiikn Lậxvuep vìyjsl sao lạdqfci ởjzmnosnpng mộqvfzt chỗagzw vớojpri ngưawislelmi Tầgyvgn gia, bọziatn họziat điiikxbriu làiiik phàiiikm nhâkziqn thựloyqc sựloyq a.

Khôgttmng điiikxbri cậxvuep điiikếjzmnn suy nghĩuvyl miêexfon man củcasqa lãgrhgo giảkvcq, Hàiiikn Lậxvuep rúhmbzt cuộqvfzc hứloyqng thúhmbz vui thípwgach vềxbri tớojpri Tầgyvgn phủcasq.

Bởjzmni vìyjslosnpng pháficrp khípwga trựloyqc tiếjzmnp điiikáficrp xuốwboing chỗagzwjzmn củcasqa mìyjslnh, cho nêexfon hắeekun trởjzmn vềxbri khôgttmng khiếjzmnn cho bấazbvt luậxvuen kẻqyamiiiko chúhmbz ýiwgs, thầgyvgn chẳfziyng biếjzmnt, quỷloyq chẳfziyng hay liềxbrin xuấazbvt hiệopqpn trong phòtbybng ngủcasq.

Mớojpri tìyjslm điiikưawisxbric bộqvfz khẩflmbu quyếjzmnt vôgttm danh thu liễrnslm hơcjwji thởjzmn, Hàiiikn Lậxvuep nghĩuvyl rằccbfng nóyehp cựloyqc kỳqvfz thựloyqc dụfziyng nêexfon ngay điiikêexfom điiikóyehp điiikãgrhg mởjzmnficrch ra điiikhgfq tu tậxvuep.

Khẩflmbu quyếjzmnt chỉnxgyiiik mộqvfzt chúhmbzt kỹmngz xảkvcqo vậxvuen dụfziyng linh lựloyqc màiiik thôgttmi, dưawisojpri pháficrp lựloyqc thâkziqm hậxvueu củcasqa Hàiiikn Lậxvuep, việopqpc nắeekum giữwboigydrng khôgttmng cóyehpficri gìyjsl khóyehp khăbgnhn.


Trong thờlelmi gian gầgyvgn mộqvfzt điiikêexfom hắeekun điiikãgrhguvylnh hộqvfzi điiikưawisxbric phầgyvgn lớojprn.

Đmngzếjzmnn buổgrhgi sáficrng ngàiiiky thứloyq hai, Hàiiikn Lậxvuep vừxzxaa mớojpri ngồqvfzi xuốwboing luyệopqpn khípwga, nghĩuvyl thấazbvy vậxvuen khípwga gầgyvgn điiikâkziqy củcasqa mìyjslnh cũgydrng khôgttmng tệopqp lắeekum thìyjsl điiikqvfzt nhiêexfon từxzxa trong túhmbzi trữwboi vậxvuet truyềxbrin điiikếjzmnn mộqvfzt âkziqm thanh trầgyvgm muộqvfzn, tựloyqa hồqvfz giốwboing nhưawisyehpficri gìyjsl vỡopqp tan.

Thầgyvgn sắeekuc củcasqa hắeekun lậxvuep tứloyqc trởjzmnexfon rấazbvt khóyehp xem, vẻqyam âkziqm trầgyvgm hiệopqpn trêexfon mặizzlt. Hắeekun dùosnpng tay lôgttmi từxzxa trong túhmbzi trữwboi vậxvuet ra mộqvfzt hạdqfct châkziqu màiiiku típwgam, giốwboing nhưawis điiikúhmbzc pháficrp khípwgaiiik hắeekun điiikưawisa cho lãgrhgo điiikdqfco điiikgyvgu bạdqfcc kia, bềxbri mặizzlt hạdqfct châkziqu trong suốwboit bóyehpng loáficrng lạdqfci vỡopqp ra mấazbvy khe hởjzmngttmng sâkziqu kháficrc nhau.

iiikn Lậxvuep im lặizzlng trong chốwboic láficrt, bỗagzwng nhiêexfon khôgttmng nóyehpi ra điiikưawisxbric lờlelmi nàiiiko, sau khi nhìyjsln thấazbvy khôgttmng cóyehp ai trong sâkziqn thìyjsl Thầgyvgn Phong chu lậxvuep tứloyqc rờlelmi tay lơcjwj lửcaylng trưawisojprc ngưawislelmi, tiếjzmnp theo hắeekun nhảkvcqy lêexfon trêexfon tiểhgfqu chu, vôgttm thanh vôgttm tứloyqc biếjzmnn mấazbvt khỏbpoki Tầgyvgn trạdqfcch.

Sau mộqvfzt khắeekuc, Hàiiikn Lậxvuep xuấazbvt hiệopqpn tạdqfci mộqvfzt thôgttmn trang nhỏbpok tạdqfci ngoạdqfci thàiiiknh củcasqa Việopqpt Kinh. Hắeekun thầgyvgn sắeekuc khôgttmng điiikgrhgi nhìyjsln ngắeekum bầgyvgu trờlelmi chung quanh thôgttmn trang, bộqvfzficrng tựloyqa hồqvfzyjslm cáficri gìyjsl điiikóyehp.

hmbzt cuộqvfzc trêexfon mộqvfzt ngọziatn điiikqvfzi nhỏbpok hẻqyamo láficrnh, cáficrch thôgttmn trang vàiiiki dặizzlm thìyjsl hắeekun hạdqfc pháficrp khípwga xuốwboing, áficrnh mắeekut chớojprp điiikqvfzng nhìyjsln chòtbybng chọziatc khôgttmng rờlelmi mộqvfzt câkziqy dưawisơcjwjng liễrnslu cựloyqc to.

Sau nửcayla ngàiiiky hai tay Hàiiikn Lậxvuep bắeekut pháficrp quyếjzmnt, trong miệopqpng nhẹtbyb nhàiiikng thoáficrt ra mộqvfzt chữwboi "Thu".

Nhấazbvt thờlelmi từxzxaawisojpri bộqvfz rễrnsl điiikâkziqm sâkziqu trong điiikazbvt củcasqa câkziqy nàiiiky bay ra mộqvfzt điiikiiikn áficrnh sáficrng màiiiku xanh biếjzmnc, trong điiikóyehpyehp mộqvfzt hạdqfct châkziqu màiiiku típwgam sáficrng ngờlelmi, điiikqvfzng dạdqfcng trêexfon mặizzlt vỡopqp ra mấazbvy vếjzmnt nứloyqt. Xem hìyjslnh dạdqfcng kípwgach thưawisojprc củcasqa vếjzmnt nứloyqt kia thìyjsl thấazbvy giốwboing nhau nhưawis điiikúhmbzc viêexfon châkziqu trêexfon tay củcasqa hắeekun.

iiikn Lậxvuep thởjzmniiiki, hưawisojprng quang điiikiiikn phấazbvt tay mộqvfzt cáficri, hạdqfct châkziqu điiikãgrhg bịjzmn vỡopqp lậxvuep tứloyqc bay điiikếjzmnn trong tay.

Hạdqfct châkziqu vừxzxaa điiikếjzmnn trong lòtbybng bàiiikn tay, quang điiikiiikn ởjzmn tầgyvgng ngoàiiiki lậxvuep tứloyqc tan rãgrhgiiiko trong cơcjwj thểhgfqiiikn Lậxvuep, chỉnxgytbybn lạdqfci cóyehp hạdqfct châkziqu trơcjwj trụfziyi điiikang xoay xoay trêexfon tay khôgttmng ngừxzxang.

iiikn Lậxvuep trầgyvgm ngâkziqm trong chốwboic láficrt, ngóyehpn tay điiikqvfzt nhiêexfon bắeekun ra mộqvfzt điiikiiikn hỏbpoka cầgyvgu lớojprn bằccbfng nắeekum tay, tạdqfco thàiiiknh mộqvfzt cáficri hốwboi to ngay dưawisojpri gốwboic điiikdqfci thụfziy, làiiikm cho nóyehp khoảkvcqnh khắeekuc hóyehpa thàiiiknh tro bụfziyi.

iiikn Lậxvuep tiếjzmnn lêexfon quan sáficrt cẩflmbn thậxvuen mộqvfzt chúhmbzt, nhưawisng khôgttmng hềxbri thu hoạdqfcch điiikưawisxbric gìyjsl.

"Xem ra hơcjwjn phâkziqn nửcayla làiiik điiikãgrhg gặizzlp phảkvcqi điiikqvfzc thủcasq"iiikn Lậxvuep lắeekuc lắeekuc điiikgyvgu thìyjsl thàiiiko lẩflmbm bẩflmbm.


Hắeekun lúhmbzc trưawisojprc chọziatn lựloyqa điiikưawisa cho lãgrhgo điiikdqfco chípwganh làiiik "Tửcayl Quang châkziqu", kỳqvfz thậxvuet nêexfon gọziati điiikgyvgy điiikcasqiiik "Tửcayl Quang Cảkvcqm Ứgrhgng châkziqu."

Pháficrp khípwgaiiiky sau khi qua luyệopqpn chếjzmn thìyjsl gồqvfzm hai viêexfon. Chúhmbzng nóyehp chẳfziyng nhữwboing cóyehp thểhgfq phóyehpng ra màiiikn hàiiiko quang phòtbybng hộqvfz, hơcjwjn nữwboia chỉnxgy cầgyvgn mộqvfzt viêexfon bịjzmn hủcasqy diệopqpt thìyjsl viêexfon kia nếjzmnu ởjzmn trong vòtbybng ngàiiikn dặizzlm cũgydrng điiikqvfzng thờlelmi bịjzmn pháficr hủcasqy, cóyehp thểhgfqyehpi làiiik khôgttmng thểhgfqawis nghịjzmn.

Loạdqfci pháficrp khípwgaiiiky làiiik loạdqfci màiiik điiikopqp tửcayl Hợxbrip Hoan tôgttmng củcasqa ma điiikdqfco lụfziyc tôgttmng thưawislelmng hay dùosnpng điiikhgfq phòtbybng ngựloyq nhấazbvt. Hàiiikn Lậxvuep trong khi chépdaem giếjzmnt ởjzmn biêexfon giớojpri mớojpri thu hoạdqfcch điiikưawisxbric vàiiiki cáficri, bởjzmni vìyjslyehp rấazbvt kỳqvfz lạdqfcexfon hắeekun mớojpri điiikhgfq lạdqfci màiiik khôgttmng cóyehpficrn điiiki.

Hắeekun điiikưawisa pháficrp khípwgaiiiky cho lãgrhgo điiikdqfco, kỳqvfz thậxvuet còtbybn sợxbri vạdqfcn nhấazbvt lãgrhgo gặizzlp bấazbvt trắeekuc thìyjslyjslnh cóyehp thểhgfq lậxvuep tứloyqc biếjzmnt điiikưawisxbric sựloyqyjslnh.

Nhưawisng vạdqfcn vạdqfcn lầgyvgn khôgttmng nghĩuvyl tớojpri chípwganh làiiik chỉnxgy trong thờlelmi gian gầgyvgn mộqvfzt điiikêexfom, lãgrhgo điiikdqfco liềxbrin vậxvuen dụfziyng nóyehp, hơcjwjn nữwboia xem ra còtbybn dữwboi nhiềxbriu làiiiknh ípwgat.

Đmngziềxbriu nàiiiky ởjzmn ngoàiiiki dựloyq kiếjzmnn củcasqa Hàiiikn Lậxvuep, cóyehp cảkvcqm giáficrc ứloyqng phóyehp khôgttmng kịjzmnp.

Hắeekun điiikloyqng ởjzmnexfon hốwboi khôgttmng nhúhmbzc nhípwgach, tựloyqa hồqvfz lo lắeekung điiikiềxbriu gìyjsl điiikóyehp.

Sau thờlelmi gian mộqvfzt chépdaen tràiiik nhỏbpok, thầgyvgn sắeekuc Hàiiikn Lậxvuep tựloyqa hồqvfz lay điiikqvfzng, sau điiikóyehp mặizzlt khôgttmng chúhmbzt thay điiikgrhgi điiikem Thầgyvgn Phong chu thảkvcq ra, nhảkvcqy lêexfon, biếjzmnn thàiiiknh mộqvfzt điiikdqfco bạdqfcch quang hưawisojprng xa xa bay điiiki.

Ngọziatn điiikqvfzi nhỏbpok hoang vu tựloyqa hồqvfz khôgttmi phụfziyc yêexfon tĩuvylnh, ngoạdqfci trừxzxaiiiki tiếjzmnng chim kêexfou chiêexfom chiếjzmnp, thìyjsl tửcayl khípwga lầgyvgn lưawisxbrit nổgrhgi lêexfon âkziqm trầgyvgm.

"Xoạdqfct".

Sau nửcayla canh giờlelm, tạdqfci phụfziy cậxvuen vang lêexfon mộqvfzt âkziqm thanh thậxvuet sâkziqu điiikxvuem.

Tiếjzmnp theo dưawisojpri mộqvfzt câkziqy nhỏbpokficrch xa cáficri hốwboi to vàiiiki chụfziyc trưawisxbring cóyehp mộqvfzt bóyehpng ngưawislelmi chậxvuem rãgrhgi chui ra, toàiiikn thâkziqn cao thấazbvp điiikxbriu bao bao bọziatc bọziatc bởjzmni vảkvcqi điiiken, chỉnxgy lộqvfz ra áficrnh mắeekut u áficrm, tinh quang bắeekun ra bốwboin phípwgaa, bêexfon ngoàiiiki còtbybn cóyehp mộqvfzt màiiikn hàiiiko quang màiiiku vàiiikng.

Nhưawisng sau khi ngưawislelmi nàiiiky hoàiiikn toàiiikn ra khỏbpoki điiikazbvt thìyjsliiikn hàiiiko quang màiiiku vàiiikng lậxvuep tứloyqc ảkvcqm điiikdqfcm, sau điiikóyehp biếjzmnn mấazbvt vôgttmkvcqnh vôgttm tung.


Sau khi điiiki ra hắeekun mớojpri kinh hãgrhgi nhìyjsln bầgyvgu trờlelmi cùosnpng chung quanh mộqvfzt lưawisxbrit rồqvfzi mớojpri trầgyvgm giọziatng nóyehpi:

"Xuấazbvt hiệopqpn điiiki, ngưawislelmi nọziat thựloyqc sựloyq điiiki rồqvfzi".

Âcaylm thanh vừxzxaa dứloyqt thìyjsliiiki chỗagzw trêexfon mặizzlt điiikazbvt xung quanh điiikqvfzng thờlelmi trởjzmnexfon lồqvfzi lõcizom, thêexfom ba ngưawislelmi ăbgnhn mặizzlc giốwboing nhưawis vậxvuey lạdqfci chui ra, cũgydrng cóyehpiiikn hàiiiko quang màiiiku vàiiikng, cũgydrng mặizzlc áficro điiiken che mặizzlt. Mộqvfzt ngưawislelmi trong điiikóyehpyehp bộqvfzficrng mảkvcqnh khảkvcqnh, hìyjslnh nhưawisiiik mộqvfzt nữwboi tửcayl.

mngzdqfci ca, làiiikm sao bâkziqy giờlelm? Bọziatn họziat phâkziqn phóyehp chúhmbzng ta điiikem ngưawislelmi bắeekut sốwboing hoặizzlc giếjzmnt chếjzmnt. Nhưawisng hiệopqpn tạdqfci chúhmbzng ta trơcjwj mắeekut nhìyjsln ngưawislelmi nàiiiky rờlelmi điiiki, sẽtbyb khôgttmng cóyehp việopqpc gìyjsl chứloyq?" Mộqvfzt vịjzmnficrng ngưawislelmi thon dàiiiki vừxzxaa mớojpri chui ra, khôgttmng khỏbpoki lo âkziqu hỏbpoki. Nghe khẩflmbu âkziqm thìyjsl tựloyqa hồqvfz tuổgrhgi khôgttmng quáficr lớojprn.

Ngưawislelmi điiiki ra điiikgyvgu tiêexfon nghe vậxvuey, thâkziqn hìyjslnh khôgttmng khỏbpoki cóyehp chúhmbzt run rẩflmby, nhữwboing lờlelmi nàiiiky chípwganh làiiik điiikang nóyehpi ra điiikiềxbriu màiiik hắeekun lo lắeekung. Ngưawislelmi giao mệopqpnh lệopqpnh ngoan điiikqvfzc vôgttmyjslnh, mấazbvy ngưawislelmi bọziatn họziat điiikãgrhgyehp nhiềxbriu kinh nghiệopqpm.

"Sẽtbyb khôgttmng cóyehp việopqpc gìyjsl điiikâkziqu. Khi phâkziqn phóyehp thìyjslgydrng khôgttmng nóyehpi điiikếjzmnn tu sĩuvyl Trúhmbzc Cơcjwj kỳqvfz. Đmngzâkziqy chípwganh làiiik sựloyqyjslnh ởjzmn ngoàiiiki năbgnhng lựloyqc củcasqa chúhmbzng ta, nếjzmnu ra tay cũgydrng chỉnxgyiiikyjslm chếjzmnt màiiik thôgttmi" Ngưawislelmi nàiiiky cóyehp chúhmbzt khôgttmng tựloyq tin nóyehpi.

"Hừxzxa! Đmngzdqfci ca nóyehpi rấazbvt điiikúhmbzng, chúhmbzng ta bằccbfng vàiiiko cáficri gìyjslyehp thểhgfq giữwboi điiikưawisxbric tu sĩuvyl Trúhmbzc Cơcjwj kỳqvfz, ta còtbybn khôgttmng tin ngưawislelmi nàiiiky mộqvfzt điiikiểhgfqm điiikdqfco lýiwgsgydrng khôgttmng nóyehpi" Nữwboi tửcayl duy nhấazbvt trong ba ngưawislelmi cóyehp chúhmbzt khóyehp chịjzmnu nóyehpi.

Nghe xong ba ngưawislelmi kháficrc khôgttmng khỏbpoki nhìyjsln nhau cưawislelmi khổgrhg. Vịjzmn tiểhgfqu muộqvfzi nàiiiky củcasqa bọziatn họziat điiikếjzmnn bâkziqy giờlelm vẫexfon khờlelm dạdqfci nhưawis thếjzmn, mạdqfcng sốwboing ởjzmn trong tay điiikwboii phưawisơcjwjng, ngưawislelmi ta còtbybn cóyehp thểhgfqyehpi lýiwgs vớojpri bọziatn họziat sao chứloyq".

"
Tuy nhiêexfon tiểhgfqu muộqvfzi nóyehpi khôgttmng phảkvcqi làiiik khôgttmng cóyehp chúhmbzt điiikdqfco lýiwgsiiiko, phỏbpokng chừxzxang bọziatn họziatgydrng khôgttmng nghĩuvyl rằccbfng cóyehp mộqvfzt con cáficr lớojprn nhưawis vậxvuey, nếjzmnu khôgttmng sẽtbyb khôgttmng điiikem việopqpc nàiiiky giao cho chúhmbzng ta. Màiiik ípwgat nhấazbvt nêexfon pháficri mộqvfzt vịjzmn tu sĩuvyl Trúhmbzc Cơcjwj kỳqvfz hỗagzw trợxbri mớojpri điiikúhmbzng" Vịjzmnyehp bộqvfzficrng cao gầgyvgy cuốwboii cùosnpng cũgydrng mởjzmn miệopqpng nóyehpi.

"
Phảkvcqi điiikóyehp, chúhmbzng ta điiikem sựloyqyjslnh giảkvcqi thípwgach rõcizoiiikng thìyjsl sẽtbyb khôgttmng bịjzmn xửcayl phạdqfct quáficr lớojprn" Ngưawislelmi cóyehpyjslnh dáficrng thon dàiiiki tựloyqa hồqvfz tinh thầgyvgn rung điiikqvfzng, vộqvfzi vàiiikng phụfziy họziata nóyehpi.

Nhưawisng nóyehpi thếjzmniiiko thìyjslyehpi, bọziatn họziatgydrng chỉnxgyiiik tựloyq an ủcasqi mìyjslnh màiiik thôgttmi.

"
Nhưawisng cóyehp mộqvfzt chúhmbzt kỳqvfz quáficri, ta luôgttmn luôgttmn nghĩuvyl rằccbfng tựloyqa hồqvfz giốwboing nhưawis điiikãgrhg gặizzlp qua vịjzmn tu sĩuvyl trẻqyam tuổgrhgi Trúhmbzc Cơcjwj kỳqvfziiiky ởjzmn điiikâkziqu điiikóyehp" Trong mắeekut hắeekun bỗagzwng nhiêexfon lộqvfz ra mộqvfzt tia nghi hoặizzlc, nhẹtbyb giọziatng lẩflmbm bẩflmbm.

Nhữwboing lờlelmi nàiiiky làiiikm ba ngưawislelmi kháficrc điiikxbriu rùosnpng mìyjslnh, cảkvcqm thấazbvy kinh ngạdqfcc.

Đmngzizzlc biệopqpt làiiikiiikng kia, trong mắeekut vẻqyamtbybtbyb chợxbrit lóyehpe, muốwboin mởjzmn miệopqpng hỏbpoki cho rõcizoiiikng.

Nhưawisng ngưawislelmi điiikưawisxbric xưawisng làiiik điiikdqfci ca kia bỗagzwng nhiêexfon phấazbvt tay ngắeekut lờlelmi nóyehpi:

"
Đmngzưawisxbric rồqvfzi, chúhmbzng ta cầgyvgn nhanh chóyehpng rờlelmi khỏbpoki nơcjwji điiikâkziqy điiiki. Cóyehp sựloyqyjslnh gìyjsl, điiikhgfq lạdqfci vềxbri sau hãgrhgy nóyehpi".

Nữwboi tửcayl kia thấazbvy vậxvuey, điiikàiiiknh phảkvcqi điiikem lờlelmi điiikãgrhg điiikếjzmnn bêexfon cửcayla miệopqpng nuốwboit trởjzmniiiko, điiikqvfzng ýiwgs gậxvuet gậxvuet điiikgyvgu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.