Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 293 : Tiềm nhập

    trước sau   
Tiểgdlqu côxxrwjmpvơkqzyng nàraany lúitzyc sắahwlp đizwni lộgggp ra thầrfggn sắahwlc si mêmkicraanraann Lậjgmop thấelxoy khábplf quen thuộgggpc.

Nhớyumk lạrrmoi lầrfggn đizwnrfggu tiêmkicn hắahwln nhìkquun thấelxoy Lýizatiwdpa Nguyêmkicn sửwxwn dụjmpvng Cựcyku Giao cũbgfsng toábplft lêmkicn ábplfnh mắahwlt cựcykuc kỳoyoiitzym mộgggp nhưjmpv vậjgmoy.

raann Lậjgmop nghĩogok tớyumki đizwnóiwdp, cảgagwm thấelxoy tiểgdlqu côxxrwjmpvơkqzyng xinh đizwnjlipp nàraany quảgagw thậjgmot rấelxot thúitzy vịbgah.

Sau đizwnóiwdp mỉkkvcm cưjmpvbgahi, thâitzyn hìkquunh hắahwln vôxxrw thanh vôxxrw tứrmabc biếiycon mấelxot trêmkicn càraannh câitzyy, xuấelxot hiệzbuan bêmkicn trong bứrmabc tưjmpvbgahng củbgaha vưjmpvơkqzyng phủbgah.

itzyc nàraany Hàraann Lậjgmop chẳcykung nhữedcing dùizatng tớyumki "Ẩkkvcn hìkquunh thuậjgmot"iwdp thểgdlqolsqn mìkquunh trưjmpvyumkc mắahwlt phàraanm nhâitzyn màraan đizwnyumkng thờbgahi thi triểgdlqn "Dẫvldwn khíttfc quyếiycot"raan chỉkkvc tu sĩogok sau Trúitzyc Cơkqzy mớyumki cóiwdp thểgdlq thi triểgdlqn côxxrwng phábplfp che dấelxou khíttfc tứrmabc.

Đhtyyiềiwdpu nàraany khiếiycon hắahwln cóiwdp thểgdlq trốjmpvn đizwnưjmpvjsjkc ngưjmpvbgahi hầrfggu vàraan nha hoàraann củbgaha Vưjmpvơkqzyng phủbgah, thâitzyn hìkquunh nhưjmpvraanng hìkquunh, ngưjmpvbgahi thưjmpvbgahng khôxxrwng thểgdlq nhậjgmon thấelxoy đizwniềiwdpu gìkquu khábplfc thưjmpvbgahng.


Mộgggpt lábplft sau, Hàraann Lậjgmop đizwnãisqq đizwngggpt nhậjgmop tớyumki khu phíttfca sau củbgaha Vưjmpvơkqzyng phủbgah, lặelxong lẽnqmf trốjmpvn sau mộgggpt câitzyy cộgggpt ởzbuaraannh lang, đizwnưjmpva mắahwlt quan sábplft hếiycot thảgagwy xung quanh.

Khôxxrwng lâitzyu sau, mộgggpt nha hoàraann xinh xắahwln đizwni ngang qua. Hàraann Lậjgmop bỗbplfng nhiêmkicn bắahwln ngóiwdpn tay, mộgggpt quầrfggng sábplfng màraanu vàraanng to bằfevpng nắahwlm tay bắahwln trúitzyng vàraano đizwnrfggu nha hoàraann. Nhấelxot thờbgahi, nha hoàraann chớyumki vớyumki, sắahwlp ngãisqq xuốjmpvng đizwnelxot.

Nhưjmpvng khôxxrwng đizwngdlq thâitzyn hìkquunh nha hoàraann ngãisqq xuốjmpvng, Hàraann Lậjgmop đizwnãisqq sớyumkm đizwnyumkraanng dậjgmoy, lạrrmoi phi vềiwdpiwdpc cạrrmonh câitzyy cộgggpt.

raann Lậjgmop thuầrfggn thụjmpvc dựcykung thâitzyn hìkquunh mềiwdpm nhũbgfsn củbgaha nha hoàraann đizwnjmpvi diệzbuan vớyumki mìkquunh, sau đizwnóiwdpsxjy miệzbuang phun ra mộgggpt đizwnrrmoo linh khíttfcraanu xanh vàraano đizwnôxxrwi mắahwlt đizwnang nhắahwlm chặelxot củbgaha nàraanng.

Nhấelxot thờbgahi, míttfc mắahwlt tiểgdlqu nha hoàraann nhábplfy nhábplfy vàraani cábplfi, rồyumki chậjgmom rãisqqi mởzbua hai mắahwlt ra.

Tiểgdlqu nha hoàraann nàraany vừbhsua từbhsu từbhsu tỉkkvcnh lạrrmoi, gặelxop ngay mộgggpt đizwnôxxrwi mắahwlt màraanu hoàraanng kim đizwnang lạrrmonh lùizatng nhìkquun trừbhsung trừbhsung vàraano mìkquunh.

raanng cảgagw kinh đizwnbgahnh dãisqqy dụjmpva kêmkicu to, nhưjmpvng đizwnôxxrwi mắahwlt cựcykuc kỳoyoi quỷkqzy dịbgahraany đizwngggpt nhiêmkicn phóiwdpng hàraano quang màraanu vàraanng mãisqqnh liệzbuat, tiếiycon thẳcykung vàraano đizwnôxxrwi mắahwlt củbgaha nàraanng.

Nhấelxot thờbgahi, tiểgdlqu nha hoàraann chỉkkvc cảgagwm thấelxoy trờbgahi xoay đizwnelxot chuyểgdlqn, cảgagw thếiyco giớyumki tựcykua nhưjmpvbgfsng biếiycon cảgagw thàraannh màraanu hoàraanng kim, tiếiycop theo đizwnrfggu ong lêmkicn, bấelxot tỉkkvcnh nhâitzyn sựcyku.

raann Lậjgmop nhìkquun tiểgdlqu nha hoàraann đizwnang hôxxrwn mêmkic, khẽnqmf thởzbuaraani mộgggpt hơkqzyi, lấelxoy tay xoa mồyumkxxrwi trêmkicn mặelxot.

Mặelxoc dùizat thi triểgdlqn "Khốjmpvng thầrfggn thuậjgmot"raany chỉkkvc ngắahwln ngủbgahn trong nhábplfy mắahwlt, nhưjmpvng thựcykuc sựcyku khiếiycon hắahwln tiêmkicu hao tâitzym thầrfggn rấelxot lớyumkn, cóiwdp chúitzyt cảgagwm giábplfc cốjmpv hếiycot sứrmabc. Chẳcykung trábplfch phábplfp thuậjgmot nàraany đizwnưjmpvjsjkc liệzbuat vàraano trong mưjmpvbgahi đizwnrrmoi phábplfp thuậjgmot tiêmkicu hao nhấelxot củbgaha Trúitzyc Cơkqzy Kỳoyoi.

Tuy nhiêmkicn, phábplfp thuậjgmot nàraany chỉkkvc cầrfggn thi triểgdlqn thàraannh côxxrwng liềiwdpn cóiwdp thểgdlq khiếiycon ngưjmpvbgahi bịbgah trúitzyng thuậjgmot phảgagwi tuâitzyn theo mệzbuanh lệzbuanh củbgaha ngưjmpvbgahi thi triểgdlqn trong mộgggpt khoảgagwng thờbgahi gian giốjmpvng nhưjmpvxxrw lệzbua. Nhưjmpvng hạrrmon chếiyco củbgaha nóiwdpbgfsng rấelxot nhiềiwdpu, chỉkkvciwdp rấelxot íttfct tu sĩogok chíttfcnh thứrmabc tu luyệzbuan phábplfp thuậjgmot nàraany.

Đhtyyrfggu tiêmkicn, phábplfp thuậjgmot nàraany chỉkkvciwdp thểgdlq thi triểgdlqn đizwnjmpvi vớyumki phàraanm nhâitzyn, thi triểgdlqn vớyumki tu sĩogok khôxxrwng hềiwdpiwdp chúitzyt hiệzbuau quảgagwraano. Cho dùizat tu vi củbgaha hai ngưjmpvbgahi cábplfch biệzbuat nhau rấelxot lớyumkn nhưjmpvng chỉkkvc cầrfggn cóiwdp chúitzyt linh lựcykuc lưjmpvu chuyểgdlqn trong nãisqqo làraaniwdp thểgdlq dễxtcjraanng triệzbuat tiêmkicu hiệzbuau quảgagwmkic hồyumkn củbgaha phábplfp thuậjgmot nàraany.

Tiếiycop theo, phábplfp thuậjgmot nàraany yêmkicu cầrfggu ngưjmpvbgahi tu luyệzbuan nóiwdp chẳcykung nhữedcing phảgagwi làraan tu sĩogok Trúitzyc Cơkqzyraankqzyn nữedcia, thầrfggn thứrmabc cũbgfsng phảgagwi vưjmpvjsjkt xa ngưjmpvbgahi thưjmpvbgahng. Tuyệzbuat đizwnrrmoi đizwna sốjmpv tu sĩogok Trúitzyc Cơkqzy kỳoyoi đizwniwdpu khôxxrwng đizwnbgahjmpvbplfch luyệzbuan tậjgmop phábplfp thuậjgmot nàraany.


iwdp hai hạrrmon chếiycoraany khiếiycon tu sĩogokiwdp hứrmabng thúitzy tu luyệzbuan phábplfp thuậjgmot nàraany thựcykuc sựcyku íttfct tớyumki đizwnábplfng thưjmpvơkqzyng.

Nhưjmpvng hếiycot thảgagwy nhữedcing đizwniềiwdpu đizwnóiwdp đizwniwdpu khôxxrwng thàraannh vấelxon đizwniwdp đizwnjmpvi vớyumki Hàraann Lậjgmop.

raann Lậjgmop vốjmpvn rấelxot lo lắahwlng vìkquukquunh nắahwlm giữedci quábplf íttfct phábplfp thuậjgmot Trúitzyc Cơkqzy kỳoyoi, ngàraany đizwnóiwdpzbua Thiêmkicn Tri cábplfc gặelxop đizwnưjmpvjsjkc khẩolsqu quyếiycot củbgaha phábplfp thuậjgmot nàraany liềiwdpn tòrfggrfgg ghi lạrrmoi. Kếiycot quảgagwraan trởzbua vềiwdp đizwngggpng phủbgah tu luyệzbuan, thàraannh côxxrwng màraan khôxxrwng hềiwdp gặelxop chúitzyt cảgagwn trởzbuaraano. Đhtyyiềiwdpu nàraany khiếiycon Hàraann Lậjgmop cũbgfsng tựcyku cảgagwm thấelxoy bấelxot ngờbgah.

xxrwm nay sửwxwn dụjmpvng phábplfp thuậjgmot nàraany đizwnjmpvi vớyumki tiểgdlqu nha đizwnrfggu, quảgagw nhiêmkicn thàraannh côxxrwng ngay lậjgmop tứrmabc.

Đhtyyrfggu tiêmkicn, Hàraann Lậjgmop cẩolsqn thậjgmon nhìkquun bốjmpvn phíttfca rồyumki mớyumki nhẹjlip nhàraanng vẩolsqy ngóiwdpn tay. Nhấelxot thờbgahi, mộgggpt đizwnraann hàraano quang màraanu nhũbgfs trắahwlng bay ra khỏebzfi ngóiwdpn tay, tớyumki trêmkicn hàraanng mi củbgaha nha hoàraann, xâitzym nhậjgmop vàraano vàraan biếiycon mấelxot trong đizwnóiwdp.

Tiểgdlqu nha hoàraann tỉkkvcnh lạrrmoi, lậjgmop tứrmabc ngồyumki dậjgmoy, hai mắahwlt đizwnărfggm đizwnărfggm ngơkqzy ngábplfc nhìkquun Hàraann Lậjgmop, khôxxrwng nóiwdpi câitzyu nàraano.

"Tổdndjng quảgagwn cábplfc ngưjmpvbgahi xuấelxot thâitzyn ởzbua đizwnâitzyu? Vàraano Vưjmpvơkqzyng phủbgah khi nàraano? Bìkquunh thưjmpvbgahng thíttfcch tớyumki đizwnbgaha phưjmpvơkqzyng nàraano? Thưjmpvbgahng tiếiycop xúitzyc vớyumki ai ởzbua ngoàraani Vưjmpvơkqzyng phủbgah?"raann Lậjgmop nhìkquun tiểgdlqu nha hoàraann, dồyumkn dậjgmop hỏebzfi.

Hắahwln lựcykua chọbgahn xuốjmpvng tay vớyumki nha hoàraann nàraany chíttfcnh làraan kẻpkrc đizwnưjmpvjsjkc Hinh Vưjmpvơkqzyng phábplfi ra tìkquum Tiểgdlqu vưjmpvơkqzyng gia khi yếiycon tiệzbuac bắahwlt đizwnrfggu. Cóiwdp thểgdlq thấelxoy đizwnưjmpvjsjkc thâitzyn phậjgmon củbgaha nàraanng khôxxrwng thấelxop trong đizwnábplfm hạrrmo nhâitzyn, nhưjmpv vậjgmoy càraanng dễxtcjraanng nắahwlm đizwnưjmpvjsjkc tin tứrmabc chíttfcnh xábplfc.

"Chủbgah nhâitzyn hỏebzfi vịbgah tổdndjng quảgagwn nàraano?" Tiểgdlqu nha hoàraann hỏebzfi mộgggpt cábplfch vôxxrw cảgagwm.

"Vưjmpvơkqzyng phủbgahiwdp rấelxot nhiềiwdpu tổdndjng quảgagwn sao?"raann Lậjgmop nôxxrwn nao, cóiwdp chúitzyt buồyumkn bựcykuc hỏebzfi.

"Trong phủbgahiwdpjmpvơkqzyng tổdndjng quảgagwn chuyêmkicn quảgagwn lýizatraani sảgagwn, Lýizat tổdndjng quảgagwn chuyêmkicn phụjmpv trábplfch mua đizwnyumk ărfggn, Đhtyybgahch tổdndjng quảgagwn chuyêmkicn quảgagwn lýizat nộgggpi phủbgah" Tiểgdlqu nha hoàraann tiếiycop tụjmpvc nóiwdpi mộgggpt cábplfch vôxxrw cảgagwm.

"Hôxxrwm nay vịbgah tổdndjng quảgagwn nàraano đizwnóiwdpn khábplfch ởzbua cửwxwna phủbgah?"raann Lậjgmop nhíttfcu màraany, nhỏebzf giọbgahng hỏebzfi.

htyyóiwdpraan vịbgah tổdndjng quảgagwn cóiwdp quyềiwdpn lựcykuc lớyumkn nhấelxot, Vưjmpvơkqzyng tổdndjng quảgagwn".


"Ta hỏebzfi chíttfcnh làraan hắahwln!"raann Lậjgmop cóiwdp chúitzyt sốjmpvt sắahwlng nóiwdpi.

Hắahwln thậjgmot sựcyku khôxxrwng biếiycot phábplfp thuậjgmot nàraany cóiwdp thểgdlq khốjmpvng chếiycoitzym thầrfggn đizwnjmpvi phưjmpvơkqzyng trong bao lâitzyu, đizwnưjmpvơkqzyng nhiêmkicn phảgagwi hỏebzfi nhữedcing việzbuac trọbgahng yếiycou thậjgmot nhanh. Nếiycou khôxxrwng, đizwnếiycon lúitzyc nha hoàraann nàraany tỉkkvcnh lạrrmoi thìkquurfggn tốjmpvn thêmkicm chúitzyt côxxrwng sứrmabc nữedcia.

"Ngưjmpvbgahi ta nóiwdpi Vưjmpvơkqzyng tổdndjng quảgagwn làraan bạrrmon cùizatng họbgahc từbhsu thuởzbua nhỏebzf vớyumki Vưjmpvơkqzyng gia, kếiycot thâitzyn vớyumki Vưjmpvơkqzyng gia đizwnãisqqrfggm, sábplfu mưjmpvơkqzyi nărfggm. Trừbhsu mỗbplfi thábplfng mộgggpt lầrfggn đizwni theo Vưjmpvơkqzyng gia vàraano cung thìkquukquunh thưjmpvbgahng khôxxrwng hềiwdp ra khỏebzfi vưjmpvơkqzyng phủbgah nửwxwna bưjmpvyumkc, cũbgfsng khôxxrwng hềiwdp tiếiycop xúitzyc gìkquu vớyumki ngưjmpvbgahi ngoàraani Vưjmpvơkqzyng phủbgah, chỉkkvciwdp duy nhấelxot Vưjmpvơkqzyng gia làraan bạrrmon thâitzyn màraan thôxxrwi".

"Còrfggn cóiwdp mốjmpvi quan hệzbua kỳoyoi quábplfi vớyumki Tiểgdlqu vưjmpvơkqzyng gia. Nghe vúitzy nuôxxrwi trưjmpvyumkc kia củbgaha Tiểgdlqu vưjmpvơkqzyng gia nóiwdpi, trưjmpvyumkc khi Tiểgdlqu vưjmpvơkqzyng gia 10 tuổdndji thìkquuttfcnh tìkquunh cựcykuc kỳoyoi hung hărfggng, nóiwdpng nảgagwy, cóiwdp quan hệzbua rấelxot khôxxrwng tốjmpvt vớyumki Vưjmpvơkqzyng tổdndjng quảgagwn, thậjgmom chíttfcrfggn cóiwdp lầrfggn quábplft Vưjmpvơkqzyng tổdndjng quảgagwn mộgggpt cábplfi. Nhưjmpvng sau 10 tuổdndji thìkquuttfcnh tìkquunh thay đizwndndji toàraann bộgggp, chẳcykung nhữedcing lễxtcj phésxjyp vớyumki ngưjmpvbgahi ngoàraani màraanrfggn cung kíttfcnh vớyumki Vưjmpvơkqzyng tổdndjng quảgagwn, thậjgmom chíttfcrfggn giữedci lễxtcj nhưjmpv vớyumki ngưjmpvbgahi lớyumkn tuổdndji. Vưjmpvơkqzyng gia cảgagwm thấelxoy rấelxot vui mừbhsung, thưjmpvbgahng nóiwdpi rằfevpng cóiwdp thầrfggn nhâitzyn phùizat hộgggp!" Nha hoàraann nóiwdpi rấelxot bìkquunh thảgagwn.

raann Lậjgmop nghe xong, thầrfggn sắahwlc khôxxrwng đizwndndji, trong lòrfggng cưjmpvbgahi lạrrmonh.

Mặelxoc dùizat nghe vậjgmoy thìkquujmpvơkqzyng tổdndjng quảgagwn dưjmpvbgahng nhưjmpv khôxxrwng cóiwdpkquu khảgagw nghi cảgagw, nhưjmpvng thôxxrwng qua biểgdlqu hiệzbuan dịbgah thưjmpvbgahng củbgaha Tiểgdlqu vưjmpvơkqzyng gia thìkquuraann Lậjgmop cóiwdp thểgdlq khẳcykung đizwnbgahnh, hai ngưjmpvbgahi nàraany hoàraann toàraann cóiwdp quan hệzbuakquu đizwnóiwdpttfc mậjgmot.

kqzyn nữedcia, hai ngưjmpvbgahi nàraany đizwniwdpu khiếiycon hắahwln làraan mộgggpt tu sĩogok Trúitzyc Cơkqzy kỳoyoi phảgagwi cảgagwm thấelxoy nguy hiểgdlqm, vậjgmoy tuyệzbuat đizwnjmpvi khôxxrwng thểgdlqraan phàraanm nhâitzyn bìkquunh thưjmpvbgahng đizwnưjmpvjsjkc.

Mặelxoc dùizat vậjgmoy, bọbgahn họbgah rốjmpvt cuộgggpc cóiwdp bốjmpvi cảgagwnh thầrfggn bíttfckquu, Hàraann Lậjgmop thựcykuc khôxxrwng đizwnbgahnh đizwniềiwdpu tra kỹmkic.

Chỉkkvc cầrfggn đizwnjmpvi phưjmpvơkqzyng khôxxrwng phảgagwi làraan ngưjmpvbgahi củbgaha ma đizwnrrmoo, hắahwln chẳcykung cầrfggn quảgagwn đizwnjmpvi phưjmpvơkqzyng làraan chíttfcnh hay tàraan, cóiwdp mụjmpvc đizwníttfcch bíttfc mậjgmot gìkquu hay khôxxrwng.

iwdp thểgdlq bớyumkt đizwni mộgggpt chuyệzbuan, Hàraann Lậjgmop đizwnưjmpvơkqzyng nhiêmkicn sẽnqmf khôxxrwng tựcykukquunh tìkquum lấelxoy phiềiwdpn toábplfi.

Nhưjmpvng thôxxrwng qua vụjmpv thẩolsqm vấelxon vừbhsua rồyumki, trong lòrfggng Hàraann Lậjgmop đizwnãisqq nắahwlm chắahwlc tábplfm, chíttfcn phầrfggn mưjmpvbgahi rằfevpng đizwnjmpvi phưjmpvơkqzyng khôxxrwng hềiwdpiwdp liêmkicn hệzbuakquu vớyumki ma đizwnrrmoo lụjmpvc tôxxrwng.

izat sao việzbuac biếiycon đizwndndji khábplfc thưjmpvbgahng củbgaha Tiểgdlqu vưjmpvơkqzyng gia cũbgfsng khôxxrwng phảgagwi mớyumki phábplft sinh. Nếiycou làraan ngưjmpvbgahi củbgaha ma đizwnrrmoo, đizwnãisqq bắahwlt đizwnrfggu dàraann xếiycop bốjmpv cụjmpvc nàraany từbhsukqzyn mưjmpvbgahi nărfggm trưjmpvyumkc thìkquuraann Lậjgmop cũbgfsng thậjgmot hếiycot chỗbplfiwdpi.

Nghĩogok tớyumki đizwnóiwdp, Hàraann Lậjgmop mởzbua miệzbuang phâitzyn phóiwdp:


"Ngôxxrw tiêmkicn sưjmpv sốjmpvng ởzbua đizwnâitzyu? Đhtyyưjmpva ta tớyumki đizwnóiwdp".

"Tuâitzyn mệzbuanh, chủbgah nhâitzyn!"

Tiểgdlqu nha hoàraann cựcykuc kỳoyoi nghe lờbgahi, đizwnrmabng dậjgmoy bưjmpvyumkc đizwni. Hàraann Lậjgmop tiếiycop tụjmpvc ẩolsqn giấelxou thâitzyn hìkquunh, âitzym thầrfggm đizwni theo sau.

Đhtyyưjmpvjsjkc nha hoàraann dẫvldwn đizwnưjmpvbgahng, Hàraann Lậjgmop liêmkicn tiếiycop xuyêmkicn qua bảgagwy, tábplfm đizwnrrmoi việzbuan, tớyumki trưjmpvyumkc khu vưjmpvbgahn yêmkicn bìkquunh, lúitzyc nàraany nha hoàraann mớyumki dừbhsung châitzyn lạrrmoi.

"Bốjmpvp bốjmpvp"

raann tay Hàraann Lậjgmop đizwngggpt nhiêmkicn lóiwdpe bạrrmoch quang, vỗbplf nhẹjlip hai cábplfi trêmkicn lưjmpvng nha hoàraann, sau đizwnóiwdp thâitzyn hìkquunh chợjsjkt lóiwdpe, liềiwdpn trốjmpvn vàraano sau mộgggpt thâitzyn câitzyy đizwnrrmoi thụjmpv.

"Ồmkic, chẳcykung phảgagwi chỗbplfzbua củbgaha lãisqqo thầrfggn tiêmkicn sao? Tạrrmoi sao ta lạrrmoi ởzbua đizwnâitzyy nhỉkkvc?"

Tiểgdlqu nha hoàraann gắahwlng sứrmabc nhấelxop nhábplfy hai mắahwlt, đizwngggpt nhiêmkicn khẽnqmfxxrwmkicn mộgggpt tiếiycong, vẻpkrc mờbgah mịbgaht trong mắahwlt hoàraann toàraann biếiycon mấelxot.

"Ai ởzbuamkicn ngoàraani đizwnóiwdp? Chẳcykung phảgagwi bầrfggn đizwnrrmoo đizwnãisqq phâitzyn phóiwdp, khôxxrwng đizwnưjmpvjsjkc cho ai đizwnếiycon quấelxoy rầrfggy bầrfggn đizwnrrmoo tu luyệzbuan sao!"

Từbhsu mộgggpt gian phòrfggng truyềiwdpn đizwnếiycon âitzym thanh khóiwdp chịbgahu củbgaha lãisqqo đizwnrrmoo sĩogok.

Tiểgdlqu nha hoàraann nghe vậjgmoy, sợjsjk tớyumki mứrmabc sắahwlc mặelxot trắahwlng bệzbuach khôxxrwng còrfggn chúitzyt mábplfu, cũbgfsng khôxxrwng kịbgahp nghĩogokkquu sao mìkquunh lạrrmoi xuấelxot hiệzbuan ởzbua đizwnâitzyy, liềiwdpn bốjmpvi rốjmpvi bỏebzf chạrrmoy.

"Kẹjlipt" mộgggpt tiếiycong, cửwxwna phòrfggng mởzbua ra.

Vịbgahisqqo đizwnrrmoo râitzyu tóiwdpc bạrrmoc phơkqzy vớyumki bộgggpbplfng thầrfggn tiêmkicn đizwni ra.

Nhưjmpvng khi thấelxoy trong vưjmpvbgahn khôxxrwng hềiwdpiwdp mộgggpt bóiwdpng ngưjmpvbgahi, trêmkicn mặelxot hắahwln lộgggp vẻpkrc nghi hoặelxoc.

"Sao lạrrmoi thếiyco? Rõjmpvraanng còrfggn nghe tiếiycong nóiwdpi chuyệzbuan, còrfggn tưjmpvzbuang rằfevpng vịbgahjmpvơkqzyng gia kia tớyumki tìkquum ta. Hạrrmoi ta đizwnang tu luyệzbuan côxxrwng phábplfp bịbgahbplfo loạrrmon phảgagwi chạrrmoy ra đizwnâitzyy".

isqqo đizwnrrmoo đizwnrmabng giữedcia sâitzyn, nhìkquun xung quanh mộgggpt vòrfggng, cóiwdp chúitzyt bựcykuc bộgggpi quay trởzbua vềiwdp phòrfggng.

Nhưjmpvng khi hắahwln đizwnóiwdpng cửwxwna, quay đizwnrfggu vàraano trong phòrfggng thìkquu toàraann thâitzyn nhấelxot thờbgahi ngâitzyy dạrrmoi.

Chỉkkvc thấelxoy bêmkicn chiếiycoc bàraann bábplft tiêmkicn, Hàraann Lậjgmop đizwnang mỉkkvcm cưjmpvbgahi nhìkquun lãisqqo đizwnrrmoo khôxxrwng hềiwdpiwdpi gìkquu, bộgggp dạrrmong cựcykuc kỳoyoiraano hứrmabng.

"Ngưjmpvơkqzyi làraan ai?"isqqo đizwnrrmoo sắahwlc mặelxot đizwnrrmoi biếiycon, vộgggpi vàraanng hỏebzfi.

Tiếiycop theo gầrfggn nhưjmpvraan phảgagwn xạrrmo khoábplft tay, mộgggpt quảgagw cầrfggu lửwxwna liềiwdpn hiệzbuan lêmkicn trêmkicn tay.

"Nếiycou ta làraan ngưjmpvơkqzyi thìkquu sẽnqmf khôxxrwng tùizaty tiệzbuan ra tay"raann Lậjgmop dưjmpvbgahng nhưjmpv khôxxrwng nhìkquun thấelxoy quảgagw cầrfggu lửwxwna củbgaha lãisqqo đizwnrrmoo, dábplfng vẻpkrc nhưjmpv khôxxrwng hềiwdpiwdp chúitzyt đizwnbgahch ýizat.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.