Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 291 : Tiêu gia

    trước sau   
Vịgeow Tiểgngiu vưwhtbơmdidng gia tuấhvqxn mỹpydjdlvqy đplbfưwhtbơmdidng nhiêcaufn chẳgqbong biếyecat suy nghĩfvjm củohtxa Hàdlvqn Lậgeowp màdlvq lịgeowch sựfffc tớexumi chàdlvqo hỏadthi đplbfárfwom đplbfytnv tửpydj Tầyydqn gia, khiếyecan cho hai tiểgngiu thưwhtb trong đplbfóxxbb đplbfadth hồpgznng hai márfwo, vừipgma nhìrwojn làdlvq biếyecat trárfwoi tim đplbfang loạxiukn nhịgeowp.

dlvqn Lậgeowp thấhvqxy vậgeowy chỉuthb âtsgnm thầyydqm cưwhtbpjsci lạxiuknh.

Vịgeow Tiểgngiu vưwhtbơmdidng gia nàdlvqy cựfffcc kỳjdzzxxbb vấhvqxn đplbfzvkc, nếyecau mấhvqxy nữijkl tửpydj Tầyydqn gia nàdlvqy thựfffcc sựfffc muốgngin ôsabmm ấhvqxp nhau vớexumi hắipgmn, thìrwojghemng khôsabmng phảjwvwi thứpjsc ngon làdlvqnh gìrwoj.

Thậgeowm chísuss nếyecau vịgeow Tiểgngiu vưwhtbơmdidng gia nàdlvqy nuốgngit cảjwvw thịgeowt lẫwhtbn xưwhtbơmdidng thìrwojdlvqn Lậgeowp cũghemng khôsabmng lấhvqxy gìrwojdlvqm kỳjdzz quárfwoi.

Sau mộlkhut lárfwot, Hinh Vưwhtbơmdidng nóxxbbi vàdlvqi lờpjsci khiêcaufm tốgngin vớexumi Tầyydqn Ngôsabmn, rồpgzni mang Tiểgngiu vưwhtbơmdidng gia tớexumi cárfwoc bàdlvqn khárfwoc đplbfgngi tiếyecap khárfwoch. Đmcghiềzvkcu nàdlvqy khiếyecan mấhvqxy đplbfytnv tửpydj Tầyydqn gia vàdlvq mộlkhut đplbfôsabmi chárfwou trai, chárfwou gárfwoi củohtxa lãpydjo giảjwvw họuagk Hoa đplbfang nóxxbbi chuyệytnvn vui vẻgqbo vớexumi Tiểgngiu vưwhtbơmdidng gia, khôsabmng khỏadthi cóxxbb chúcauft thấhvqxt vọuagkng.

xiukn Hàdlvqn Lậgeowp lạxiuki nhâtsgnn lúcaufc mọuagki ngưwhtbpjsci khôsabmng đplbfgngi ýadth, chăwmxvm chúcauf nhìrwojn bóxxbbng dárfwong Tiểgngiu vưwhtbơmdidng gia, trong mắipgmt hiệytnvn lêcaufn vẻgqbo trầyydqm ngâtsgnm.


Mộlkhut canh giờpjsc sau, rốgngit cuộlkhuc yếyecan hộlkhui cũghemng tàdlvqn.

Nhữijklng nhóxxbbm tâtsgnn khárfwoch sau khi đplbfãpydj tậgeown hưwhtbuncrng cuộlkhuc vui hếyecat mìrwojnh, đplbfzvkcu bắipgmt đplbfyydqu cárfwoo từipgm cha con Hinh Vưwhtbơmdidng.

Tầyydqn Ngôsabmn cũghemng mang theo Hàdlvqn Lậgeowp vàdlvq đplbfárfwom con chárfwou từipgm biệytnvt xong liềzvkcn đplbfi thẳgqbong ra khỏadthi đplbfxiuki môsabmn Hinh Vưwhtbơmdidng phủohtx.

Nhưwhtbng khi Tầyydqn lãpydjo vừipgma đplbfgeownh cùxyding Hàdlvqn Lậgeowp lêcaufn xe thìrwojdlvqn Lậgeowp đplbflkhut nhiêcaufn mởuncr miệytnvng hỏadthi mộlkhut câtsgnu làdlvqm Tầyydqn Ngôsabmn ngạxiukc nhiêcaufn:

"Tầyydqn thúcaufc, hai ngưwhtbpjsci kia làdlvq ai? Cóxxbb thểgngixxbbi cho ta nghe đplbfưwhtbqoiic chứpjsc!"

Lờpjsci nóxxbbi củohtxa Hàdlvqn Lậgeowp mặrnrkc dùxydi rấhvqxt lịgeowch sựfffc nhưwhtbng Tầyydqn lãpydjo khôsabmng dárfwom chậgeowm trễyvoa, vộlkhui vàdlvqng quay lạxiuki nhìrwojn rồpgzni nóxxbbi:

"Hàdlvqn hiềzvkcn chấhvqxt nóxxbbi hai ngưwhtbpjsci kia sao? Àwhtb, đplbfóxxbb chẳgqbong phảjwvwi làdlvq ngưwhtbpjsci giàdlvq củohtxa Tiêcaufu gia sao. Hắipgmn chísussnh làdlvq ôsabmng chủohtx củohtxa Nhàdlvqn Vâtsgnn tửpydju lâtsgnu nổuokdi danh kinh thàdlvqnh, làdlvq ngưwhtbpjsci cóxxbbrfwoc phong rấhvqxt tệytnv. Tầyydqn mỗpjscghemng khôsabmng quárfwo quen thâtsgnn vớexumi hắipgmn. Còxiukn ngưwhtbpjsci trẻgqbo tuổuokdi bêcaufn cạxiuknh hắipgmn trôsabmng khárfwo lạxiuk, cóxxbb lẽxiukdlvq mộlkhut vịgeowsabmn tửpydj (mộlkhut đplbfpjsca chárfwou) củohtxa hắipgmn.

Tầyydqn Ngôsabmn thấhvqxy Hàdlvqn Lậgeowp nhìrwojn chăwmxvm chúcauf hai ngưwhtbpjsci giàdlvq trẻgqbo đplbfóxxbb, trêcaufn mặrnrkt lộlkhu ra vẻgqbo kinh ngạxiukc, chẳgqbong hiểgngiu vìrwoj sao Hàdlvqn Lậgeowp lạxiuki sinh ra hứpjscng thúcauf đplbfgngii vớexumi hai ngưwhtbpjsci nàdlvqy.

"
xydi, thếyecadlvqy nhéuncr, Tầyydqn thúcaufc cứpjsc đplbfi trưwhtbexumc đplbfi. Ta đplbfi mộlkhut chốgngic rồpgzni tốgngii nay sẽxiuk quay lạxiuki phủohtx" Hàdlvqn Lậgeowp cóxxbb chúcauft đplbfăwmxvm chiêcaufu, gậgeowt đplbfyydqu thuậgeown miệytnvng nóxxbbi.

Sau đplbfóxxbb, khôsabmng đplbfqoiii Tầyydqn Ngôsabmn nóxxbbi gìrwoj, liềzvkcn chậgeowm rãpydji đplbfi vềzvkc phísussa con đplbfưwhtbpjscng nhỏadthcaufn bờpjscwhtbpjscng củohtxa vưwhtbơmdidng phủohtx.

Tầyydqn Ngôsabmn nhìrwojn bóxxbbng Hàdlvqn Lậgeowp, rồpgzni néuncr trárfwonh árfwonh mắipgmt củohtxa mấhvqxy đplbfpjsca con chárfwou, trong lòxiukng cóxxbb chúcauft nghi hoặrnrkc.

Nhưwhtbng sau khi suy nghĩfvjm, lãpydjo liềzvkcn quyếyecat đplbfrfwon lêcaufn xe ngựfffca, lệytnvnh cho xe chạxiuky đplbfi.

rwoj vậgeowy, mấhvqxy chiếyecac xe ngựfffca củohtxa Tầyydqn gia liềzvkcn rờpjsci khỏadthi cửpydja Hinh Vưwhtbơmdidng phủohtx, đplbfi vềzvkc Tầyydqn trạxiukch (khu nhàdlvq họuagk Tầyydqn) ởuncr khu phísussa đplbfôsabmng.


dlvq mấhvqxy vịgeow thiếyecau gia, tiểgngiu thưwhtb Tầyydqn gia kia căwmxvn bảjwvwn khôsabmng phárfwot hiệytnvn thấhvqxy Hàdlvqn Lậgeowp đplbfãpydj biếyecan mấhvqxt, vẫwhtbn bàdlvqn tárfwon vềzvkc nhữijklng đplbfiềzvkcu đplbfãpydj thấhvqxy ởuncr Hinh Vưwhtbơmdidng phủohtx.

Bọuagkn họuagkwhtbng phấhvqxn vôsabmxyding, mặrnrkc dùxydi khôsabmng cóxxbb tiêcaufn duyêcaufn nhưwhtbng sau nàdlvqy vẫwhtbn cóxxbb thểgngi khoe khoang vớexumi nhữijklng bạxiukn bèsyuo khárfwoc.

xiukn Hàdlvqn Lậgeowp lúcaufc nàdlvqy đplbfi đplbfưwhtbqoiic mộlkhut lúcaufc dọuagkc theo bờpjscwhtbpjscng Hinh Vưwhtbơmdidng phủohtx, rốgngit cuộlkhuc cũghemng tớexumi cửpydja sau.

caufc nàdlvqy cửpydja sau đplbfãpydj đplbfóxxbbng chặrnrkt, khôsabmng hềzvkcxxbb mộlkhut bóxxbbng ngưwhtbpjsci.

dlvqn Lậgeowp mỉuthbm cưwhtbpjsci, nghĩfvjm rằtsgnng càdlvqng tiệytnvn, đplbfplbf phảjwvwi sửpydj dụjwvwng phárfwop thuậgeowt che dấhvqxu tung tísussch.

Hắipgmn liềzvkcn thỏadthai márfwoi đplbfpjscng ởuncr giữijkla cửpydja sau, nhàdlvqn nhãpydj ngắipgmm trờpjsci nhìrwojn đplbfhvqxt.

Trong chốgngic lárfwot, Hàdlvqn Lậgeowp chợqoiit hơmdidi ngơmdid ngẩgqbon xuấhvqxt thầyydqn, dưwhtbpjscng nhưwhtb nghĩfvjm đplbfếyecan chuyệytnvn gìrwoj đplbfóxxbb.

Đmcghlkhut nhiêcaufn, Hàdlvqn Lậgeowp cảjwvwm thấhvqxy cóxxbb ngưwhtbpjsci do dựfffc từipgm xa đplbfi tớexumi, lúcaufc nàdlvqy mớexumi quay đplbfyydqu, lạxiuknh lùxyding nhìrwojn.

Chỉuthb thấhvqxy lãpydjo giảjwvw Tiêcaufu gia vàdlvq thiếyecau nữijkl nam trang kia nghiêcaufng ngóxxbb từipgmcaufn góxxbbc vưwhtbơmdidng phủohtx đplbfi tớexumi. Thấhvqxy Hàdlvqn Lậgeowp, lãpydjo giảjwvw lậgeowp tứpjscc sữijklng lạxiuki, lộlkhu ra vẻgqbo chầyydqn chừipgm, còxiukn thiếyecau nữijkl thìrwoj vẻgqbo mặrnrkt đplbfyydqy tòxiukxiuk, khôsabmng hềzvkcxxbb chúcauft gìrwoj kinh hãpydji.

pydjo giảjwvwxxbb lẽxiuk nghĩfvjm thôsabmng suốgngit đplbfiềzvkcu gìrwoj đplbfóxxbb, thầyydqn sắipgmc lậgeowp tứpjscc bìrwojnh tĩfvjmnh lạxiuki, đplbfi nhanh tớexumi. Thiếyecau nữijkl liềzvkcn theo sárfwot phísussa sau.

"
pydjn bốgngii Tiêcaufu Chấhvqxn, đplbfa tạxiuk tiềzvkcn bốgngii đplbfãpydjwhtbu tìrwojnh khi ởuncrwhtbơmdidng phủohtx! Cóxxbb chúcauft mạxiuko phạxiukm, vãpydjn bốgngii nguyệytnvn ýadth tạxiuk tộlkhui vớexumi tiềzvkcn bốgngii".

Đmcghi tớexumi trưwhtbexumc mặrnrkt Hàdlvqn Lậgeowp, lãpydjo giảjwvw Tiêcaufu gia nàdlvqy khôsabmng hềzvkc nhìrwojn đplbfưwhtbqoiic chúcauft gìrwoj vềzvkc tu vi nôsabmng sâtsgnu củohtxa Hàdlvqn Lậgeowp, trong lòxiukng càdlvqng thêcaufm khiếyecap sợqoii, cốgngi gắipgmng mởuncr miệytnvng thi lễyvoa, cung kísussnh nóxxbbi lờpjsci xin lỗpjsci.

Thầyydqn sắipgmc Hàdlvqn Lậgeowp khôsabmng đplbfuokdi tiếyecap nhậgeown mộlkhut lễyvoa củohtxa đplbfgngii phưwhtbơmdidng, chỉuthb thảjwvwn nhiêcaufn nóxxbbi:


"
Sao ngưwhtbơmdidi khôsabmng bếyeca quan khổuokd tu ởuncrmdidi sung túcaufc linh khísussdlvq phảjwvwi xuấhvqxt hiệytnvn ởuncr kinh thàdlvqnh thếyecadlvqy? Vẫwhtbn còxiukn quárfwowhtbu luyếyecan vớexumi vinh hoa hồpgznng trầyydqn, khôsabmng muốgngin tu luyệytnvn tiếyecap sao?"

dlvqn Lậgeowp bấhvqxt kểgngi thếyecadlvqo, đplbfyydqu tiêcaufn cứpjsc chụjwvwp cho lãpydjo mộlkhut cárfwoi mũghem lớexumn, tạxiuko nêcaufn khísuss thếyeca dễyvoadlvqng árfwop đplbfjwvwo đplbfgngii phưwhtbơmdidng, nhưwhtb vậgeowy mớexumi dễyvoa xửpydjadthrwojnh hìrwojnh tiếyecap theo.

- Tiềzvkcn bốgngii hiểgngiu lầyydqm rồpgzni. Vãpydjn bốgngii bởuncri vìrwoj tuổuokdi quárfwo lớexumn, căwmxvn bảjwvwn vôsabm vọuagkng đplbfxiukt đplbfưwhtbqoiic Trúcaufc Cơmdid, cho nêcaufn phụjwvw trárfwoch vấhvqxn đplbfzvkcdlvqi chísussnh củohtxa gia tộlkhuc, hoàdlvqn toàdlvqn khôsabmng phảjwvwi làdlvqwhtbu luyếyecan thếyeca tụjwvwc màdlvq khôsabmng muốgngin quay trởuncr vềzvkc!"
Thanh bàdlvqo lãpydjo giảjwvw trảjwvw lờpjsci, trong lòxiukng mặrnrkc dùxydi thấhvqxp thỏadthm nhưwhtbng thầyydqn sắipgmc vẫwhtbn bìrwojnh tĩfvjmnh.

"Ngưwhtbơmdidi làdlvq đplbfytnv tửpydj nhàdlvqdlvqo?"dlvqn Lậgeowp khôsabmng dễyvoadlvqng buôsabmng tha, truy hỏadthi.

dlvqn Lậgeowp đplbfưwhtbơmdidng nhiêcaufn muốgngin biếyecat chi tiếyecat vềzvkc hai ôsabmng chárfwou nàdlvqy. Nếyecau làdlvq mấhvqxy đplbfxiuki tộlkhuc tu tiêcaufn nổuokdi danh, Hàdlvqn Lậgeowp khôsabmng muốgngin trêcaufu chọuagkc vàdlvqo. Chẳgqbong qua, hìrwojnh nhưwhtb khôsabmng cóxxbb đplbfxiuki tộlkhuc tu tiêcaufn nàdlvqo nổuokdi danh làdlvq họuagk Tiêcaufu cảjwvw.

Nghe Hàdlvqn Lậgeowp hỏadthi, lãpydjo giảjwvw do dựfffc mộlkhut chúcauft, quay đplbfyydqu lạxiuki nhìrwojn thiếyecau nữijklcaufn cạxiuknh, thàdlvqnh thậgeowt nóxxbbi.

"Vãpydjn bốgngii làdlvq ngưwhtbpjsci củohtxa Tiêcaufu gia ởuncr Duẫwhtbn Châtsgnu, Phong Hàdlvq giảjwvwn (đplbfèsyuoo Phong Hàdlvq, hẻgqbom núcaufi Phong Hàdlvq)!"

"Phong Hàdlvq giảjwvwn - Tiêcaufu gia?"dlvqn Lậgeowp nhísussu màdlvqy, cẩgqbon thậgeown suy nghĩfvjm, xárfwoc đplbfgeownh rằtsgnng mìrwojnh chưwhtba bao giờpjsc nghe nóxxbbi đplbfếyecan cárfwoi têcaufn nàdlvqy.

"Tiềzvkcn bốgngii khôsabmng cầyydqn suy nghĩfvjm nhiềzvkcu. Tiêcaufu gia củohtxa vãpydjn bốgngii chỉuthbdlvq mộlkhut gia tộlkhuc nhỏadth, tiềzvkcn bốgngii chưwhtba nghe nóxxbbi đplbfếyecan cũghemng làdlvq việytnvc bìrwojnh thưwhtbpjscng" Tiêcaufu lãpydjo sắipgmc mặrnrkt tốgngii sầyydqm, tựfffc giễyvoau nóxxbbi.

dlvqn Lậgeowp nghe vậgeowy, cóxxbb chúcauft ngạxiukc nhiêcaufn, dòxiukuncrt Tiêcaufu lãpydjo vàdlvqi lầyydqn, thầyydqn sắipgmc vẫwhtbn khôsabmng đplbfuokdi, ung dung hỏadthi:

"Ngưwhtbơmdidi ăwmxvn nóxxbbi thoảjwvwi márfwoi nhưwhtb vậgeowy, khôsabmng sợqoii ta khôsabmng kiêcaufng kỵsyuo, lậgeowp tứpjscc trởuncr mặrnrkt tiêcaufu diệytnvt hai ngưwhtbơmdidi sao?"

dlvqn Lậgeowp vừipgma nóxxbbi vậgeowy, lãpydjo giảjwvw vẫwhtbn khôsabmng hềzvkc tỏadth vẻgqborwoj, nhưwhtbng thiếyecau nữijkl lạxiuki nhưwhtb mộlkhut con mèsyuoo nhỏadth bịgeow dẫwhtbm vàdlvqo đplbfsabmi, lậgeowp tứpjscc thầyydqn sắipgmc căwmxvng thẳgqbong, cuốgnging quýadtht đplbfưwhtba tay vềzvkc phísussa hôsabmng. Ởpgge đplbfóxxbbxxbb mộlkhut chỗpjscmdidi phồpgznng lêcaufn, khôsabmng cầyydqn hỏadthi cũghemng cóxxbb thểgngi khẳgqbong đplbfgeownh chísussnh làdlvqcaufi trữijkl vậgeowt.

Nhưwhtbng sau đplbfóxxbb, thiếyecau nữijkl thấhvqxy tổuokd phụjwvwrwojnh vàdlvqdlvqn Lậgeowp đplbfzvkcu khôsabmng cóxxbb vẻgqborwojdlvq muốgngin đplbflkhung thủohtx, liềzvkcn đplbfadth mặrnrkt rúcauft tay vềzvkc, cảjwvwm giárfwoc nhưwhtb châtsgnn tay thừipgma thãpydji, khôsabmng biếyecat nêcaufn đplbfrnrkt ởuncr đplbfâtsgnu mớexumi phảjwvwi, bộlkhurfwong cựfffcc kỳjdzz đplbfárfwong yêcaufu.


pydjo giảjwvw thấhvqxy vậgeowy, cựfffcc kỳjdzz trìrwoju mếyecan nhìrwojn thiếyecau nữijkl, liềzvkcn cưwhtbpjsci khổuokd, nóxxbbi vớexumi Hàdlvqn Lậgeowp:

"Tạxiuki hạxiuk mặrnrkc dùxydi khôsabmng thểgngi nhìrwojn ra tu vi nôsabmng sâtsgnu củohtxa cárfwoc hạxiuk, nhưwhtbng khẳgqbong đplbfgeownh ngàdlvqi phảjwvwi làdlvq tiềzvkcn bốgngii trêcaufn Trúcaufc Cơmdid. Đmcghiềzvkcu nàdlvqy tạxiuki hạxiuk rấhvqxt rõdnokdlvqng. Vãpydjn bốgngii khôsabmng tin trêcaufn ngưwhtbpjsci mìrwojnh cóxxbb loạxiuki bảjwvwo vậgeowt nàdlvqo nhưwhtb phárfwop khísuss, đplbfan dưwhtbqoiic… cóxxbb thểgngi khiếyecan tu sĩfvjmsabmng phárfwop đplbfxiuki thàdlvqnh nhưwhtb tiềzvkcn bốgngii phảjwvwi nổuokdi lòxiukng tham. Nếyecau tiềzvkcn bốgngii thựfffcc sựfffcdlvq ngưwhtbpjsci nhưwhtb vậgeowy, vãpydjn bốgngii quảjwvwdlvq chẳgqbong biếyecat nóxxbbi gìrwojmdidn. Vớexumi chúcauft tu vi phárfwop lựfffcc củohtxa tạxiuki hạxiuk, muốgngin bỏadth chạxiuky hoặrnrkc phảjwvwn khárfwong cũghemng làdlvqsabm ísussch, khôsabmng bằtsgnng cứpjsc đplbfgngi tiềzvkcn bốgngii xửpydjadth, đplbfplbf lo tiềzvkcn bốgngii nổuokdi giậgeown, ảjwvwnh hưwhtbuncrng tớexumi toàdlvqn gia tộlkhuc. Vãpydjn bốgngii chỉuthb mong tiềzvkcn bốgngii hạxiuk thủohtxwhtbu tìrwojnh, buôsabmng tha cho tôsabmn nữijkl (chárfwou gárfwoi) củohtxa tạxiuki hạxiuk, nóxxbb chísussnh làdlvq ngưwhtbpjsci cuốgngii cùxyding củohtxa dòxiukng họuagkpydjn bốgngii".

pydjo giảjwvwxxbbi mấhvqxy câtsgnu cuốgngii giọuagkng cựfffcc kỳjdzz thêcaufwhtbơmdidng, khiếyecan thiếyecau nữijkl nghe xong cựfffcc kỳjdzz kinh sợqoii, vộlkhui vàdlvqng căwmxvm phẫwhtbn liêcaufn tụjwvwc nóxxbbi:

"Gia gia, khôsabmng cầyydqn sợqoii! Nếyecau hắipgmn thựfffcc sựfffc muốgngin hạxiuk thủohtx đplbfgngii vớexumi chúcaufng ta, chúcaufng ta sẽxiukxyding dùxyding phéuncrp, con sẽxiuk khôsabmng sợqoii hắipgmn đplbfâtsgnu!"

dlvqn Lậgeowp nghe Tiêcaufu lãpydjo vàdlvq thiếyecau nữijklxxbbi xong, hơmdidi rùxyding mìrwojnh, nhưwhtbng cũghemng lậgeowp tứpjscc cẩgqbon thậgeown nhìrwojn hai ngưwhtbpjsci, trong lòxiukng vừipgma bựfffcc mìrwojnh vừipgma buồpgznn cưwhtbpjsci.

Đmcghipgmng tưwhtbuncrng lãpydjo giàdlvqdlvqy lờpjsci nóxxbbi vàdlvq bộlkhu dạxiukng đplbfárfwong thưwhtbơmdidng sẵluabn sàdlvqng chịgeowu chếyecat, nhưwhtbdlvqn Lậgeowp thấhvqxy thựfffcc ra lãpydjo đplbfãpydj vậgeown phárfwop lựfffcc sẵluabn sàdlvqng đplbfgngii phóxxbb, làdlvqm gìrwojxxbb ýadthxxbb tay chịgeowu tróxxbbi.

dnokdlvqng làdlvq nếyecau Hàdlvqn Lậgeowp cóxxbb ýadth đplbfgeownh giếyecat ngưwhtbpjsci đplbfoạxiukt bảjwvwo, lãpydjo sẽxiuk lậgeowp tứpjscc liềzvkcu chếyecat tranh đplbfhvqxu.

dlvqsabmrfwoi kia còxiukn thúcauf vịgeowmdidn.

Mặrnrkc dùxydi lờpjsci nóxxbbi vôsabmxyding căwmxvm phẫwhtbn, nhưwhtbng đplbfôsabmi mắipgmt đplbfen nhưwhtb bảjwvwo thạxiukch lạxiuki thừipgma dịgeowp Hàdlvqn Lậgeowp khôsabmng chúcauf ýadth, lưwhtbu chuyểgngin khôsabmng ngừipgmng, thỉuthbnh thoảjwvwng lạxiuki lộlkhu ra árfwonh mắipgmt giảjwvwo hoạxiukt.

Nhưwhtbng tiểgngiu côsabmwhtbơmdidng nàdlvqy khôsabmng biếyecat rằtsgnng Hàdlvqn Lậgeowp đplbfãpydj luyệytnvn thàdlvqnh tầyydqng thứpjsc nhấhvqxt mcghxiuki diễyvoan quyếyecat", thầyydqn thứpjscc cưwhtbpjscng đplbfxiuki hơmdidn rấhvqxt nhiềzvkcu so vớexumi tu sĩfvjm Trúcaufc Cơmdid kỳjdzzrwojnh thưwhtbpjscng. Tấhvqxt cảjwvw nhữijklng đplbflkhung tárfwoc củohtxa nàdlvqng đplbfzvkcu bịgeowdlvqn Lậgeowp nắipgmm đplbfưwhtbqoiic.

dlvqn Lậgeowp thầyydqm nghĩfvjm:

"Chỉuthb sợqoii hai ngưwhtbpjsci nàdlvqy nóxxbbi Phong Hàdlvq giảjwvwn - Tiêcaufu gia cũghemng chỉuthbdlvq thuậgeown mồpgznm nóxxbbi màdlvq thôsabmi. Cóxxbb gia tộlkhuc nàdlvqy hay khôsabmng quảjwvw thựfffcc làdlvq rấhvqxt đplbfárfwong ngờpjsc!"

rwoj vậgeowy, trêcaufn mặrnrkt Hàdlvqn Lậgeowp lộlkhu vẻgqbo nhưwhtbwhtbpjsci nhưwhtb khôsabmng, khôsabmng hềzvkcxxbbi gìrwojdlvq chỉuthb nhìrwojn chằtsgnm chằtsgnm vàdlvqo hai ôsabmng chárfwou.

Hắipgmn cũghemng khôsabmng nóxxbbi hai ngưwhtbpjsci cóxxbb thểgngi đplbfi, nhưwhtbng cũghemng khôsabmng cóxxbbrfwong vẻgqborwojdlvq sẽxiuk lậgeowp tứpjscc trởuncr mặrnrkt đplbflkhung thủohtx. Đmcghiềzvkcu nàdlvqy nhấhvqxt thờpjsci khiếyecan hai ngưwhtbpjsci giàdlvq trẻgqbo đplbfzvkcu khôsabmng biếyecat phảjwvwi làdlvqm gìrwoj.

Ngay từipgm đplbfyydqu, lãpydjo giảjwvwdlvq thiếyecau nữijklxiukn cóxxbb thểgngi giữijkl bộlkhu dạxiukng bi trárfwong.

Nhưwhtbng theo thờpjsci gian trôsabmi qua, vớexumi dárfwong vẻgqbodlvq árfwonh mắipgmt khôsabmng đplbflkhung, chăwmxvm chúcauf nhìrwojn củohtxa Hàdlvqn Lậgeowp, lãpydjo giảjwvw họuagk Tiêcaufu vàdlvq thiếyecau nữijkl rốgngit cuộlkhuc khôsabmng thểgngi kiêcaufn nhẫwhtbn nỗpjsci.

"Ngưwhtbơmdidi làdlvq tiềzvkcn bốgngii, vậgeowy rốgngit cuộlkhuc muốgngin thếyecadlvqo?" Thiếyecau nữijkl cuốgngii cùxyding nhịgeown khôsabmng nổuokdi, bấhvqxt chấhvqxp árfwonh mắipgmt kìrwojm chếyeca củohtxa lãpydjo giảjwvw, nhảjwvwy tớexumi trưwhtbexumc mặrnrkt Hàdlvqn Lậgeowp, chỉuthb mộlkhut tay vàdlvqo mặrnrkt hắipgmn, lớexumn tiếyecang hỏadthi, thầyydqn sắipgmc rấhvqxt ủohtxy khuấhvqxt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.