Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 29 : Xung đột khởi

    trước sau   
Mặiggvc đtnnltoivi phu mặiggvt khôxdjbng chúxoort thay đtnnljxxzi, hai mắrisvt nửbrfra mởozzd nửbrfra khélzqpp, mộpzjut tay vữqbqdng vàqgvhng đtnnliggvt trêpzjun cổjxxz tay Hàqgvhn Lậvjwxp.

Toàqgvhn bộpzjuxyuem thầlzqpn hắrisvn đtnnlylkzu tậvjwxp trung vàqgvho sựsztmnjdcrlcpng nhưnjdcktofc củeknra châxyuen khíoihq trêpzjun ngưnjdcrlcpi Hàqgvhn Lậvjwxp, mộpzjut hồtwrki lâxyueu khôxdjbng nóbttfi chuyệlnmnn.

Sau khoảekvbng thờrlcpi gian uốdktrng mộpzjut chélzqpn tràqgvh nhỏpggq, hắrisvn mớwaeoi thậvjwxt sau thởozzd ra mộpzjut hơiggvi, tựsztma hồtwrk đtnnlem tấqgvht cảekvbekvbo nãxdjbo trong lòkzuhng đtnnlylkzu thểbwab ra, con mắrisvt đtnnlpzjut nhiêpzjun mởozzd, mộpzjut lũoujn tinh quang từaxet đtnnlôxdjbi mắrisvt hòkzuhn trọgnrbc củeknra hắrisvn bắrisvn ra, làqgvhm cho ngưnjdcrlcpi ta khôxdjbng dátoivm đtnnldktri thịsztm.

Hắrisvn sắrisvc mặiggvt âxyuem trầlzqpm, rấqgvht rõjjsdqgvhng, đtnnldktri vớwaeoi Hàqgvhn Lậvjwxp khôxdjbng hàqgvhi lòkzuhng, tuy vậvjwxy vẫdxvhn khôxdjbng cóbttf chửbrfri mắrisvng.

Hắrisvn lạtoivnh lùkzuhng khoátoivt tay, ýktof bảekvbo Hàqgvhn Lậvjwxp đtnnli theo hắrisvn.

qgvhn Lậvjwxp ngoan ngoãxdjbn đtnnli theo phíoihqa sau hắrisvn, mặiggvc dùkzuh đtnnldktri vớwaeoi thầlzqpn bíoihq nhâxyuen đtnnli bêpzjun cạtoivnh cảekvbm thấqgvhy hứrgayng thúxoor, nhưnjdcng biếrtwgt trưnjdcwaeoc mắrisvt khôxdjbng phảekvbi lúxoorc đtnnlbwablzqpnh tùkzuhy ýktof hỏpggqi.


Sau khi vàqgvho phòkzuhng, Mặiggvc đtnnltoivi phu cóbttf chúxoort mệlnmnt mỏpggqi ngồtwrki vàqgvho ghếrtwg, lưnjdcng dátoivn vàqgvho thàqgvhnh ghếrtwg, nửbrfra ngồtwrki nửbrfra nằscdam. Trong mắrisvt tinh quang đtnnlãxdjbtoivn đtnnli, khôxdjbi phụbqoqc bộpzju dạtoivng ngưnjdcrlcpi mang bệlnmnnh nặiggvng.

Thầlzqpn bíoihq nhâxyuen vẫdxvhn theo sátoivt hắrisvn phíoihqa sau, nửbrfra bưnjdcwaeoc khôxdjbng rờrlcpi, sau khi hắrisvn ngồtwrki xuốdktrng, đtnnlrgayng thẳfoacng tắrisvp ởozzd phíoihqa sau cátoivi ghếrtwg, vẫdxvhn khôxdjbng nhúxoorc nhíoihqch.

qgvhn Lậvjwxp biếrtwgt Mặiggvc đtnnltoivi phu tâxyuem lýktof khôxdjbng thoảekvbi mátoivi, cũoujnng khôxdjbng muốdktrn chủeknr đtnnlpzjung mởozzd miệlnmnng, lạtoivi cùkzuhng thầlzqpn bíoihq nhâxyuen giốdktrng nhau, đtnnli tớwaeoi chíoihqnh giữqbqda phòkzuhng, hưnjdcwaeong vềylkz phíoihqa Mặiggvc đtnnltoivi phu cúxoori đtnnllzqpu, ngoan ngoãxdjbn khôxdjbng hềylkz lộpzjun xộpzjun, đtnnlktofi đtnnldktri phưnjdcơiggvng mởozzd miệlnmnng hỏpggqi.

Qua nửbrfra ngàqgvhy, chíoihqnh làqgvh khôxdjbng ai nóbttfi, Hàqgvhn Lậvjwxp cóbttf chúxoort kìlzqp quátoivi, trầlzqpm khôxdjbng đtnnlưnjdcktofc, lélzqpn lúxoort đtnnlsztmnh ngẩpggqng đtnnllzqpu lêpzjun liếrtwgc mắrisvt Mặiggvc đtnnltoivi phu mộpzjut cátoivi.

Muốdktrn nhìlzqpn thìlzqp nhìlzqpn, sao phảekvbi làqgvhm lélzqpn lúxoort? Vừaxeta mớwaeoi ngẩpggqng cổjxxzpzjun đtnnlưnjdcktofc nửbrfra đtnnlưnjdcrlcpng, thanh âxyuem lãxdjbnh lệlnmn củeknra Mặiggvc đtnnltoivi phu truyềylkzn tớwaeoi.

qgvhn Lậvjwxp run lêpzjun mộpzjut chúxoort, tiếrtwgp theo liềylkzn nghe lờrlcpi ngẩpggqn hẳfoacn đtnnllzqpu lêpzjun, hưnjdcwaeong átoivnh mắrisvt trêpzjun mặiggvt Mặiggvc đtnnltoivi phu vòkzuhng vo vàqgvhi lầlzqpn rồtwrki lậvjwxp tứrgayc rụbqoqt trởozzd vềylkz.

qgvhn Lậvjwxp trêpzjun mặiggvt thầlzqpn sắrisvc khôxdjbng thay đtnnljxxzi, nhưnjdcng tâxyuem lýktof giốdktrng nhưnjdc kinh đtnnlàqgvho hảekvbi lãxdjbng, quay cuồtwrkng khôxdjbng ngừaxetng.

Mặiggvc đtnnltoivi phu khuôxdjbn mặiggvt tạtoivi sao lạtoivi quỷjjsd dịsztm nhưnjdc vậvjwxy, khuôxdjbn mặiggvt cóbttf chúxoort hôxdjbi bạtoivi mang thêpzjum nhàqgvhn nhạtoivt hắrisvc khíoihq, hắrisvc khíoihqqgvhy nhưnjdcbttfoihqnh mạtoivng, vưnjdcơiggvn vôxdjb sốdktrxoorc giátoivc thậvjwxt nhỏpggq, giưnjdcơiggvng nanh múxoora vuốdktrt trêpzjun mặiggvt hắrisvn. Càqgvhng làqgvhm Hàqgvhn Lậvjwxp kinh hãxdjbi chíoihqnh làqgvh, cátoivi átoivnh mắrisvt nhưnjdc đtnnlãxdjb chếrtwgt củeknra Mặiggvc đtnnltoivi phu từaxetnjdca, hiệlnmnn ra vẻpzju ngoan lệlnmn quyếrtwgt đtnnltoivn, đtnnlang dùkzuhng mộpzjut loạtoivi khôxdjbng cóbttf hảekvbo ýktof nhìlzqpn kĩmtqsqgvhn Lậvjwxp, khóbttfe miệlnmnng còkzuhn lộpzju ra vàqgvhi phầlzqpn cưnjdcrlcpi nhạtoivo ýktof tứrgay.

qgvhn Lậvjwxp cảekvbm giátoivc đtnnlưnjdcktofc tìlzqpnh huốdktrng khôxdjbng quátoiv đtnnlúxoorng, vàqgvhi phầlzqpn bấqgvht an tâxyuem tìlzqpnh nhiễrqlfu loạtoivn trong lòkzuhng, mộpzjut tia nguy hiểbwabm hơiggvi thởozzdoujnng bắrisvt đtnnllzqpu từaxet trong phòkzuhng chậvjwxm rãxdjbi duy đtnnlpzjung.

Hắrisvn cảekvbnh giátoivc, cẩpggqn thậvjwxn lui vềylkz phíoihqa sau nửbrfra bưnjdcwaeoc, lấqgvhy tay cầlzqpm mộpzjut cụbqoqc sắrisvt vừaxeta nhặiggvt ởozzdiggvi nàqgvho đtnnlóbttf, thầlzqpn kinh mớwaeoi buôxdjbng lỏpggqng mộpzjut chúxoort, lúxoorc nàqgvhy bêpzjun tai bỗdnzyng vang lêpzjun thanh âxyuem tràqgvho phúxoorng củeknra Mặiggvc đtnnltoivi phu.

Mộpzjut đtnnliểbwabm tiểbwabu thôxdjbng minh, cũoujnng dátoivm lấqgvhy ra sao?

Mặiggvc đtnnltoivi phu thâxyuen thểbwab vừaxeta đtnnlpzjung, quỷjjsd dịsztm từaxet nửbrfra ngồtwrki nửbrfra nằscdam biếrtwgn thàqgvhnh thếrtwg đtnnlrgayng thẳfoacng, âxyuem thầlzqpm cưnjdcrlcpi rồtwrki thâxyuen hìlzqpnh nhoátoivng lêpzjun mộpzjut cátoivi, cảekvb ngưnjdcrlcpi phảekvbng phấqgvht nhưnjdc u linh tớwaeoi bêpzjun cạtoivnh Hàqgvhn Lậvjwxp, nhìlzqpn Hàqgvhn Lậvjwxp" hắrisvc hắrisvc"njdcrlcpi lạtoivnh.

qgvhn Lậvjwxp sắrisvc mặiggvt đtnnltoivi biếrtwgn, biếrtwgt khôxdjbng hay, vộpzjui vàqgvhng giơiggvtoivnh tay lêpzjun, nhưnjdcng trêpzjun ngưnjdcrlcpi têpzju rầlzqpn, khôxdjbng thểbwab đtnnlpzjung đtnnlvjwxy.


xoorc nàqgvhy hắrisvn mớwaeoi nhìlzqpn đtnnlếrtwgn, ngóbttfn tay đtnnldktri phưnjdcơiggvng từaxet huyệlnmnt đtnnltoivo trêpzjun ngựsztmc mìlzqpnh rờrlcpi ra.

Thậvjwxt sựsztmqgvh quátoiv nhanh, chíoihqnh mìlzqpnh cũoujnng khôxdjbng nhậvjwxn thấqgvhy đtnnlưnjdcktofc đtnnldktri phưnjdcơiggvng lúxoorc nàqgvho ra tay.

Mặiggvc lãxdjbo, ngàqgvhi muốdktrn làqgvhm cátoivi gìlzqp? Đgnrblnmn tửbrfrbttftoivi gìlzqp khôxdjbng đtnnlúxoorng, ngàqgvhi cứrgay mởozzd miệlnmnng, cầlzqpn gìlzqp phảekvbi đtnnliểbwabm huyệlnmnt đtnnllnmn tửbrfr chứrgay? Hàqgvhn Lậvjwxp lúxoorc nàqgvhy cũoujnng khôxdjbng cátoivch nàqgvho bảekvbo trìlzqp trấqgvhn đtnnlsztmnh nhưnjdcxoorc trưnjdcwaeoc, hắrisvn cốdktrnjdcrlcpi vớwaeoi Mặiggvc đtnnltoivi phu nóbttfi.

Mặiggvc đtnnltoivi phu cũoujnng khôxdjbng nóbttfi gìlzqp, chỉdxvhqgvh mộpzjut tay vỗdnzy vỗdnzyqgvhi cátoivi sau lưnjdcng chíoihqnh mìlzqpnh, nhẹayvs ho khan mộpzjut chúxoort, mộpzjut bộpzjulzqpnh dạtoivng giàqgvh cảekvb khôxdjbng thểbwab ra trưnjdcwaeoc gióbttf.

Nhưnjdcng màqgvhqgvhn Lậvjwxp vừaxeta mớwaeoi gặiggvp qua bộpzjutoivng mạtoivnh mẽfoac nhanh nhẹayvsn khi hắrisvn chếrtwg trụbqoqlzqpnh, nơiggvi nàqgvho còkzuhn dátoivm tưnjdcozzdng hắrisvn thậvjwxt làqgvh mộpzjut vịsztmxdjbo nhâxyuen bệlnmnnh nặiggvng bìlzqpnh thưnjdcrlcpng, đtnnldktri vớwaeoi đtnnlpzjung tátoivc nàqgvhy củeknra hắrisvn lạtoivi thêpzjum vàqgvhi phầlzqpn trọgnrbng thịsztm.

Mặiggvc đtnnltoivi phu, ngàqgvhi cóbttf thâxyuen phậvjwxn gìlzqp, cầlzqpn gìlzqp phảekvbi cùkzuhng đtnnllnmn tửbrfr so đtnnlo, ngàqgvhi giảekvbi đtnnllnmn tửbrfr huyệlnmnt đtnnltoivo, cóbttftoivi gìlzqp trừaxetng phạtoivt, đtnnllnmn tửbrfr tựsztmlzqpnh gátoivnh chịsztmu làqgvh đtnnlưnjdcktofc.

qgvhn Lậvjwxp lạtoivi liêpzjun tiếrtwgp nóbttfi vàqgvhi câxyueu dễrqlf nghe,ngữqbqd khíoihq cung kíoihqnh

Nhưnjdcng Mặiggvc đtnnltoivi phu cărisvn bảekvbn khôxdjbng thèazqsm đtnnlbwab ýktof tớwaeoi, đtnnlưnjdca cụbqoqc sắrisvt từaxet trong tay átoivo củeknra hắrisvn ra, cầlzqpm ởozzd trong tay, sau đtnnlóbttfkzuhng mộpzjut loạtoivi átoivnh mắrisvt cưnjdcrlcpi nhạtoivo, miệlnmnt thịsztm nhìlzqpn hắrisvn biểbwabu diễrqlfn.

qgvhn Lậvjwxp nhìlzqpn thấqgvhy tìlzqpnh hìlzqpnh nàqgvhy, tâxyuem liềylkzn nhưnjdc bịsztm chìlzqpm xuốdktrng chỗdnzyxyueu nhấqgvht, nguyêpzjun tưnjdcozzdng rằscdang chỉdxvhkzuhng lờrlcpi nóbttfi đtnnlekvb đtnnlpzjung ýktof niệlnmnm trong đtnnllzqpu đtnnldktri phưnjdcơiggvng, cũoujnng hoàqgvhn toàqgvhn cắrisvt đtnnlrgayt.

Nhìlzqpn bộpzjutoivng đtnnldktri phưnjdcơiggvng, sẽfoac khôxdjbng cấqgvhp cho mìlzqpnh mộpzjut cơiggv hộpzjui nàqgvho đtnnlbwab lợktofi dụbqoqng.

qgvhn Lậvjwxp dầlzqpn dầlzqpn im miệlnmnng, trêpzjun mặiggvt trởozzdpzjun an tưnjdcrlcpng, dùkzuhng átoivnh mắrisvt khôxdjbng mang mộpzjut chúxoort nàqgvho cảekvbm tìlzqpnh nhin Mặiggvc đtnnltoivi phu.

Nhấqgvht thờrlcpi tấqgvht cảekvb mọgnrbi thứrgay trong phòkzuhng trong chớwaeop mắrisvt đtnnlylkzu dừaxetng lạtoivi, khôxdjbng cóbttf mộpzjut tiếrtwgng đtnnlpzjung, giốdktrng nhưnjdc sựsztmmtqsnh lặiggvng trưnjdcwaeoc khi giôxdjbng bãxdjbo.

Hảekvbo! Hảekvbo! Hảekvbo! Ba tiếrtwgng hảekvbo từaxet trong mồtwrkm Mặiggvc đtnnltoivi phu đtnnlpzjut ngộpzjut thoátoivt ra.

Khôxdjbng hổjxxzqgvh ngưnjdcrlcpi Mặiggvc Cưnjdc Nhâxyuen ta nhìlzqpn trúxoorng, bâxyuey giờrlcpkzuhn cóbttf thểbwab mặiggvt khôxdjbng đtnnljxxzi sắrisvc, khôxdjbng uổjxxzng côxdjbng ta đtnnllzqpu tưnjdc thậvjwxt lớwaeon tiềylkzn vốdktrn vàqgvho ngưnjdcơiggvi. Hắrisvn tátoivn dưnjdcơiggvng Hàqgvhn Lậvjwxp.

Ngưnjdcơiggvi rốdktrt cuộpzjuc muốdktrn xửbrfr tríoihq ta nhưnjdc thếrtwgqgvho? Hàqgvhn Lậvjwxp khôxdjbng cóbttf trảekvb lờrlcpi tiếrtwgp Mặiggvc đtnnltoivi phu, màqgvh lạtoivi hỏpggqi ngưnjdcktofc lạtoivi.

A a! Xửbrfr tríoihq ngưnjdcơiggvi thếrtwgqgvho? Mặiggvc đtnnltoivi phu khôxdjbng thèazqsm đtnnlbwab ýktof nhắrisvc lạtoivi mộpzjut lầlzqpn nữqbqda câxyueu hỏpggqi củeknra Hàqgvhn Lậvjwxp.

Xửbrfr tríoihq ngưnjdcơiggvi nhưnjdc thếrtwgqgvho? Sẽfoac nhìlzqpn xem biểbwabu hiệlnmnn củeknra chíoihqnh ngưnjdcơiggvi.

Vậvjwxy làqgvh ýktoflzqp? Hàqgvhn Lậvjwxp nhíoihqu màqgvhy, mơiggv hồtwrk đtnnltoivn đtnnlưnjdcktofc mộpzjut íoihqt ýktof đtnnlsztmnh củeknra đtnnldktri phưnjdcơiggvng.

Ta khôxdjbng nóbttfi, bằscdang vàqgvho sựsztm thôxdjbng tuệlnmn củeknra ngưnjdcơiggvi, hẳfoacn làqgvhoujnng rõjjsdqgvhng đtnnlưnjdcktofc vàqgvhi phầlzqpn?

Chỉdxvh đtnnltoivn đtnnlưnjdcktofc tiểbwabu bộpzju phậvjwxn, nhưnjdcng chíoihqnh làqgvhkzuhn khôxdjbng rõjjsd đtnnllzqpu đtnnlxdjbi sựsztm việlnmnc. Hàqgvhn Lậvjwxp khôxdjbng phủeknr nhậvjwxn, rấqgvht thảekvbn nhiêpzjun thừaxeta nhậvjwxn.

Tốdktrt lắrisvm, nhưnjdc vậvjwxy làqgvh đtnnlưnjdcktofc rồtwrki. Cóbttf nghi vấqgvhn gìlzqp trựsztmc tiếrtwgp hỏpggqi ta, khôxdjbng nêpzjun giấqgvhu tạtoivi trong bụbqoqng. Mặiggvc đtnnltoivi phu âxyuem hiểbwabm cưnjdcrlcpi mộpzjut chúxoort, trêpzjun mặiggvt hắrisvc khíoihq tựsztma hồtwrk nồtwrkng hậvjwxu thêpzjum mấqgvhy tầlzqpng, làqgvhm khuôxdjbng mặiggvt hắrisvn càqgvhng thêpzjum dữqbqd tợktofn.

Ta biếrtwgt ngưnjdcơiggvi vẫdxvhn đtnnlylkz phòkzuhng ta, khôxdjbng châxyuen thậvjwxt xem ta nhưnjdcnjdc phóbttf. Nhưnjdcng màqgvhtoivi nàqgvhy khôxdjbng sao cảekvb, ta cũoujnng khôxdjbng thậvjwxt sựsztm xem ngưnjdcơiggvi làqgvh đtnnltwrk đtnnllnmn. Mặiggvc đtnnltoivi phu hừaxet nhẹayvs mộpzjut tiếrtwgng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.