Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 289 : Tiên thuật

    trước sau   
Mặlgwdc dùkyok thiếmpcbu nữfcnt mặlgwdt cưotlimlkki vẻqino khôngrlng tin nhưotling cũfdhlng biếmpcbt tổsjhn phụvcex củvcexa mìkyoknh sẽwhcd khôngrlng nópehmi sai, vìkyok vậlgwdy trong lòdgtrng cựtumzc kỳzbdo hoảlvkcng sợngrl, đgautàdciwnh cốwbpxavaqn khôngrlng nhìkyokn vềgdpr phízyaxa Hàdciwn Lậlgwdp.

dciwn Lậlgwdp cópehm chúvqoot giáepnuo huấpzrrn, nhưotling thựtumzc sựtumz khôngrlng cópehm ýnkhc đgautiedgnh làdciwm bịiedg thưotliơatnjng đgautwbpxi phưotliơatnjng, cũfdhlng đgautãikyo cảlvkcm thấpzrry vừpehma lòdgtrng.

vqooc nàdciwy hắiizvn mớgauti khẽwhcdepnuy môngrli, truyềgdprn âlwyom tớgauti.

dciwn tai thanh bàdciwo lãikyoo giảlvkc lậlgwdp tứylxbc vanh lêdciwn thanh âlwyom củvcexa Hàdciwn Lậlgwdp.

"Chốwbpxc nữfcnta sau khi ra khỏnrpsi Hinh vưotliơatnjng phủvcex thìkyok đgautpehmng vộngrli rờmlkki đgauti, chờmlkk ta ởbrzy cửlwyoa sau củvcexa vưotliơatnjng phủvcex. Ta cópehm việozwqc muốwbpxn hỏnrpsi cáepnuc ngưotliơatnji!"

Giọgautng Hàdciwn Lậlgwdp tràdciwn đgautthloy ýnkhc ra lệozwqnh khiếmpcbn lãikyoo giảlvkckyokng mìkyoknh, trong lòdgtrng khôngrlng khỏnrpsi âlwyom thầthlom kêdciwu khổsjhn.


"Vịiedg cao nhâlwyon hiếmpcbm cópehmdciwy vẫmpcbn khôngrlng chịiedgu buôngrlng tha hai ôngrlng cháepnuu bọgautn họgaut sau? Hay làdciwpehm ýnkhc đgautatnjkyok vớgauti bọgautn họgaut? Chẳmlkkng qua đgautwbpxi phưotliơatnjng cũfdhlng khôngrlng cópehm vẻqinokyokdciwlwyom ngoan thủvcex lạgbort (tàdciwn bạgboro máepnuu lạgbornh) nêdciwn chắiizvc sẽwhcd khôngrlng cópehmkyok nguy hiểhuxxm. Hơatnjn nữfcnta, tạgboro đgautưotlingrlc quan hệozwq vớgauti tu sĩakrq Trúvqooc Cơatnj kỳzbdo, cópehm khi gia tộngrlc lạgbori cópehmatnj hộngrli hiếmpcbm cópehm đgauthuxx khôngrli phụvcexc" Thanh bàdciwo lãikyoo nhâlwyon chỉvlecpehm thểhuxx tựtumz an ủvcexi màdciw nghĩakrq nhưotli vậlgwdy, ruộngrlt rốwbpxi nhưotliatnjdgtr.

dciwn Lậlgwdp thấpzrry vậlgwdy mỉvlecm cưotlimlkki, lạgbori tậlgwdp trung sựtumz chúvqoo ýnkhc vềgdprikyoo đgautgboro đgautthlou bạgborc ởbrzy đgautâlwyoy.

vqooc nàdciwy, vịiedg Ngôngrl tiêdciwn sưotli đgautãikyo kiểhuxxm tra đgautưotlingrlc hơatnjn nửlwyoa đgautáepnum ngưotlimlkki, nhưotling vẫmpcbn chưotlia tìkyokm đgautưotlingrlc ai cópehm tiêdciwn duyêdciwn cảlvkc.

Nhữfcntng ngưotlimlkki trẻqino tuổsjhni nàdciwy bịiedg tuyêdciwn bốwbpxdciw khôngrlng cópehm duyêdciwn nàdciwy đgautàdciwnh ủvcexfdhlvqooi đgautthlou trởbrzy vềgdpr vịiedg trízyax. Vẻqino mặlgwdt trưotlibrzyng bốwbpxi củvcexa họgaut đgautưotliơatnjng nhiêdciwn cũfdhlng chẳmlkkng vui vẻqinokyok.

"Tiêdciwn duyêdciwn cáepnui gìkyok, đgautâlwyoy rõiyrodciwng làdciwkyokm ngưotlimlkki cópehm linh căneusn. Chẳmlkkng qua lãikyoo đgautgboro nàdciwy cũfdhlng khôngrlng hẳmlkkn làdciwpehmi dốwbpxi, xem ra thựtumzc sựtumz đgautiedgnh tìkyokm đgautozwq tửlwyo trong nhữfcntng ngưotlimlkki nàdciwy. Nếmpcbu khôngrlng, cứylxb chỉvlec bừpehma vàdciwi ngưotlimlkki làdciw đgautưotlingrlc"dciwn Lậlgwdp thấpzrry lãikyoo đgautgboro kiểhuxxm tra linh căneusn củvcexa từpehmng ngưotlimlkki trẻqino tuổsjhni, trong lòdgtrng thầthlom nghĩakrq.

Nhưotling Hàdciwn Lậlgwdp lạgbori khôngrlng nghĩakrq rằudavng màdciwn thu đgautozwq tửlwyo củvcexa lãikyoo đgautgboro nàdciwy sẽwhcdpehm kếmpcbt quảlvkckyok. Trong 50, 60 ngưotlimlkki màdciw muốwbpxn tìkyokm ngưotlimlkki cópehm linh căneusn, quảlvkc thựtumzc hy vọgautng làdciw khôngrlng thểhuxx lớgautn đgautưotlingrlc!

dciwn Lậlgwdp đgautang nghĩakrq vậlgwdy, chợngrlt nghe lãikyoo đgautgboro đgautthlou bạgborc lớgautn tiếmpcbng nópehmi:

"Kẻqinodciwy cópehm tiêdciwn duyêdciwn, ta cópehm thểhuxx thu làdciwm môngrln hạgbor!"

dciwn Lậlgwdp vừpehma nghe vậlgwdy, khôngrlng khỏnrpsi quay ngưotlimlkki nhìkyokn vềgdpr phízyaxa vịiedgpehm tiêdciwn duyêdciwn kia.

Chỉvlec thấpzrry mộngrlt thanh niêdciwn dáepnung vẻqino bụvcex bẫmpcbm, ngơatnj ngáepnuc đgautylxbng trưotligautc mặlgwdt vịiedg Ngôngrl tiêdciwn sưotli, dáepnung vẻqino chẳmlkkng biếmpcbt làdciwdciwn làdciwm gìkyok.

dciwn cạgbornh làdciw mộngrlt trung niêdciwn nhâlwyon to béavaqo, mặlgwdc áepnuo tízyaxm, vẻqino mặlgwdt khôngrlng thểhuxx tin nổsjhni, hỏnrpsi:

"Tiêdciwn sưotli, Đjfisatnjng Cảlvkcnh nhàdciw ta thựtumzc sựtumzpehm tiêdciwn duyêdciwn sao? Khôngrlng nhầthlom lẫmpcbn đgautpzrry chứylxb!"

Vịiedgdciwy đgautưotlingrlc mộngrlt miếmpcbng thịiedgt lớgautn rơatnji vàdciwo đgautthlou, quảlvkc thựtumzc khôngrlng dáepnum tin tưotlibrzyng, bao nhiêdciwu đgautylxba anh tuấpzrrn, đgautfcntp đgautwhcd nhưotli vậlgwdy còdgtrn khôngrlng đgautưotlingrlc chọgautn, khôngrlng ngờmlkk đgautylxba con chỉvlec biếmpcbt hếmpcbt ăneusn lạgbori nằudavm củvcexa mìkyoknh lạgbori đgautưotlingrlc tiêdciwn sưotli đgauthuxx mắiizvt tớgauti, quảlvkc thựtumzc khiếmpcbn hắiizvn nhưotli đgautang mơatnj vậlgwdy.


"Ha ha, thízyax chủvcex cứylxbdciwn tâlwyom. Bầthlon đgautgboro đgautãikyo kiểhuxxm tra vàdciwi lầthlon, quýnkhc tửlwyo đgautízyaxch xáepnuc làdciwpehm tiêdciwn căneusn, cópehm thểhuxxkyokng tiểhuxxu vưotliơatnjng gia họgautc tậlgwdp tiêdciwn thuậlgwdt" Ngôngrl tiêdciwn sưotli thấpzrry vậlgwdy, vuốwbpxt chòdgtrm râlwyou trắiizvng nhưotli tuyếmpcbt, cưotlimlkki nópehmi.

jfisa tạgbor tiêdciwn sưotli! Đjfisa tạgbor tiêdciwn sưotli! Tạgbori hạgbor mặlgwdc dùkyok khôngrlng phảlvkci cựtumz phúvqoo đgautgbori quýnkhc nhưotling trong nhàdciwfdhlng cópehmdciwi phầthlon bạgborc, ngàdciwy mai nhấpzrrt đgautiedgnh sẽwhcd đgautem mộngrlt phầthlon tớgauti làdciwm lễolscepnui sưotli! Nhi tửlwyo… mau… mau tớgauti cúvqooi đgautthlou báepnui sưotli!" Ngưotlimlkki trung niêdciwn đgautưotlingrlc khẳmlkkng đgautiedgnh việozwqc nàdciwy làdciw khôngrlng nhầthlom, cao hứylxbng hoa tay múvqooa châlwyon, lờmlkki nópehmi trởbrzydciwn lắiizvp bắiizvp.

dgtrn nhữfcntng ngưotlimlkki trẻqino tuổsjhni bịiedg loạgbori thìkyok đgautgdpru choáepnung váepnung.

Kẻqino đgautưotlingrlc Ngôngrl tiêdciwn sưotli lựtumza chọgautn chẳmlkkng phảlvkci làdciw thằudavng mậlgwdp vẫmpcbn bịiedg bọgautn họgaut trêdciwu chọgautc làdciwkyoknh rưotlingrlu túvqooi cơatnjm đgautópehm sao?

Phếmpcb vậlgwdt nhưotli vậlgwdy màdciw lạgbori làdciw ngưotlimlkki cópehm tiêdciwn căneusn. Việozwqc nàdciwy quảlvkc thựtumzc làdciwm ngưotlimlkki ta rấpzrrt khópehmpehm thểhuxx chấpzrrp nhậlgwdn nổsjhni.

Khôngrlng chỉvlec mấpzrry ngưotlimlkki trẻqino tuổsjhni nghĩakrq vậlgwdy màdciw trưotlibrzyng bốwbpxi củvcexa họgautfdhlng khôngrlng khỏnrpsi ngơatnj ngáepnuc nhìkyokn nhau, đgautgdpru cảlvkcm thấpzrry khópehm chấpzrrp nhậlgwdn nổsjhni.

kyok sao thanh niêdciwn têdciwn làdciw Đjfisatnjng Cảlvkcnh nàdciwy vốwbpxn làdciw ngưotlimlkki vôngrl dụvcexng trong mắiizvt họgaut, nhưotling giờmlkk đgautãikyo trởbrzydciwn nổsjhni tiếmpcbng.

Trêdciwn mặlgwdt Hàdciwn Lậlgwdp vẫmpcbn khôngrlng lộngrl vẻqinokyok thay đgautsjhni.

Mộngrlt ngưotlimlkki cópehm linh căneusn hay khôngrlng cũfdhlng khôngrlng phảlvkci làdciw xem nam hay nữfcnt, đgautfcntp hay khôngrlng đgautfcntp. Vẻqino đgautfcntp vàdciwdciwi năneusng, trízyax lựtumzc chẳmlkkng cópehm quan hệozwqkyok vớgauti nhau cảlvkc, vìkyok vậlgwdy khôngrlng hềgdprpehm quy luậlgwdt đgauthuxxkyokm.

Nếmpcbu khôngrlng, trưotligautc khi cáepnuc gia tộngrlc tu tiêdciwn xuấpzrrt hiệozwqn, ngưotlimlkki củvcexa tu tiêdciwn pháepnui đgautãikyo khôngrlng gặlgwdp khópehm khăneusn nhưotli vậlgwdy đgauthuxxkyokm cao đgautatnj.

Chẳmlkkng qua Hàdciwn Lậlgwdp cũfdhlng khôngrlng ngờmlkk rằudavng việozwqc chọgautn ngưotlimlkki nhưotli thếmpcbdciwy màdciwfdhlng tìkyokm đgautưotlingrlc ngưotlimlkki cópehm linh căneusn. Xem ra đgautgboro sĩakrqdciwy cũfdhlng kháepnu may mắiizvn.

dciwn Lậlgwdp vàdciw hai ôngrlng cháepnuu kia hiểhuxxu đgautưotlingrlc đgautgboro lýnkhcdciwy, nhưotling nhữfcntng ngưotlimlkki trong sảlvkcnh thìkyok chẳmlkkng ai biếmpcbt cảlvkc.

Bọgautn họgaut đgautgdpru đgautang to nhỏnrpsdciwn luậlgwdn vớgauti nhau.


Trong đgautópehmpehm nhữfcntng ngưotlimlkki sắiizvc sảlvkco, thậlgwdm chízyaxdgtrn hoàdciwi nghi vịiedg Ngôngrl tiêdciwn sưotlidciwy làdciw thậlgwdt hay giảlvkc. Nhữfcntng ngưotlimlkki vẫmpcbn chưotlia đgautưotlingrlc kiểhuxxm tra nghe vậlgwdy liềgdprn cópehm chúvqoot lưotliikyong lựtumz.

Từpehmvqooc đgautópehm, trưotligautc mặlgwdt lãikyoo đgautgboro nhấpzrrt thờmlkki xuấpzrrt hiệozwqn cảlvkcnh im lặlgwdng.

Hinh Vưotliơatnjng thấpzrry vậlgwdy liềgdprn lộngrl vẻqino khôngrlng vui.

Nhưotling trong sảlvkcnh toàdciwn làdciw bạgborn bèudavlwyou năneusm vớgauti hắiizvn, cũfdhlng khôngrlng thểhuxxpehmi thẳmlkkng lờmlkki khópehm nghe đgautưotlingrlc, vìkyok vậlgwdy đgautàdciwnh mềgdprm mỏnrpsng nópehmi vớgauti lãikyoo đgautgboro:

"Lãikyoo sưotli, tấpzrrt cảlvkc mọgauti ngưotlimlkki đgautgdpru làdciw phàdciwm phu tụvcexc tửlwyo, khôngrlng mấpzrry ngưotlimlkki thựtumzc sựtumzpehm kiếmpcbn thứylxbc. Xin tiêdciwn sưotli ra tay, cho mọgauti ngưotlimlkki đgautưotlingrlc mởbrzy rộngrlng tầthlom mắiizvt!"

Nghe HInh Vưotliơatnjng nópehmi vậlgwdy, tấpzrrt cảlvkc mọgauti ngưotlimlkki đgautgdpru im lặlgwdng, xem vịiedg tiêdciwn sưotlidciwy sẽwhcdpehmi sao.

ikyoo đgautgboro đgautthlou bạgborc trầthlom ngâlwyom mộngrlt chúvqoot rồatnji đgautáepnup ứylxbng rấpzrrt sảlvkcng khoáepnui, sau đgautópehmdciwu mọgauti ngưotlimlkki theo lãikyoo tớgauti khu đgautpzrrt trốwbpxng trưotligautc sảlvkcnh.

Nghe lãikyoo đgautgboro nópehmi vậlgwdy, mọgauti ngưotlimlkki đgautgdpru lậlgwdp tứylxbc đgauti ra ngoàdciwi sảlvkcnh. Hàdciwn Lậlgwdp cũfdhlng đgauti ra ngoàdciwi, khôngrlng kháepnuc gìkyok mọgauti ngưotlimlkki.

Nhưotling hai ôngrlng cháepnuu kia lạgbori khôngrlng cópehm ýnkhc đgautylxbng lêdciwn. Xem ra họgaut vẫmpcbn còdgtrn đgautang lo lắiizvng vớgauti lờmlkki củvcexa Hàdciwn Lậlgwdp, còdgtrn tâlwyom trízyax đgautâlwyou màdciw lo việozwqc kháepnuc nữfcnta.

Ra khỏnrpsi kháepnuch sảlvkcnh, mọgauti ngưotlimlkki vâlwyoy quanh lãikyoo đgautgboro đgauthuxx xem lãikyoo thi pháepnup.

Chỉvlec thấpzrry hai tay lãikyoo bắiizvt quyếmpcbt, châlwyom đgautylxbng thẳmlkkng, thấpzrrp giọgautng niệozwqm chúvqoo, càdciwng làdciwm tăneusng thêdciwm sắiizvc tháepnui thầthlon bízyax.

Cứylxb nhưotli vậlgwdy, mọgauti ngưotlimlkki vâlwyoy quanh đgautgdpru nízyaxn thởbrzy, giưotliơatnjng mắiizvt nhìkyokn trừpehmng trừpehmng từpehmng cửlwyo đgautngrlng củvcexa lãikyoo đgautgboro.

dciwn Lậlgwdp nghe xong mấpzrry chúvqoo ngữfcntdciwy thìkyok thầthlom coi thưotlimlkkng trong lòdgtrng.


vqooc nàdciwy, hai tay lãikyoo đgautgboro chậlgwdp lạgbori, rồatnji mởbrzy ra, mộngrlt quảlvkc cầthlou lửlwyoa to bằudavng nắiizvm tay lơatnj lửlwyong giữfcnta hai lòdgtrng bàdciwn tay. Nhiệozwqt đgautngrl xung quanh đgautngrlt nhiêdciwn tăneusng cao, mộngrlt luồatnjng khízyaxpehmng tràdciwn ngậlgwdp tuôngrln ra.

Đjfisâlwyoy đgautúvqoong làdciw "Hỏnrpsa đgautgborn thuậlgwdt"dciw mỗilyti hỏnrpsa linh căneusn tu sĩakrq đgautgdpru biếmpcbt.

Nhưotling màdciw biểhuxxu diễolscn pháepnup thuậlgwdt phổsjhn thôngrlng nhấpzrrt củvcexa nhữfcntng ngưotlimlkki tu tiêdciwn nàdciwy lậlgwdp tứylxbc đgautưotlingrlc mọgauti ngưotlimlkki xung quanh kinh hôngrl, hôngrl to khôngrlng thểhuxx tin nổsjhni.

Nhưotling nhữfcntng màdciw tiếmpcbp sau chẳmlkkng nhữfcntng làdciwm mấpzrry phàdciwm nhâlwyon nàdciwy tiếmpcbp tụvcexc trợngrln mắiizvt háepnu hốwbpxc mồatnjm, màdciw ngay cảlvkcdciwn Lậlgwdp cũfdhlng bịiedg sốwbpxc.

Bởbrzyi vìkyok tiếmpcbp theo, hai tay lãikyoo đgautgboro khôngrlng ngừpehmng biếmpcbn hópehma, kếmpcbt quảlvkcdciwm cho quảlvkc cầthlou lửlwyoa nópehmng bỏnrpsng trưotligautc mắiizvt mọgauti ngưotlimlkki đgautâlwyoy dầthlon trởbrzydciwn biếmpcbn đgautsjhni.

Đjfisthlou tiêdciwn làdciw chậlgwdm rãikyoi mọgautc ra đgautôngrli cáepnunh, sau đgautópehmdciwepnui mồatnjm nhọgautn, sau đgautópehm mọgautc ra mộngrlt đgautôngrli mópehmng vuốwbpxt sắiizvc nhọgautn vàdciw mộngrlt cáepnui đgautngrli, cuốwbpxi cùkyokng biếmpcbn thàdciwnh mộngrlt con chim lửlwyoa nhỏnrps.

"Chẳmlkkng lẽwhcddciw Hỏnrpsa đgautiểhuxxu thuậlgwdt!"

dciwn Lậlgwdp thấpzrry tìkyoknh cảlvkcnh nhưotli vậlgwdy, thầthlon kinh căneusng lêdciwn, thiếmpcbu chúvqoot nữfcnta khôngrlng dáepnum tin vàdciwo mắiizvt mìkyoknh.

"Hỏnrpsa đgautiểhuxxu thuậlgwdt" chízyaxnh làdciw pháepnup thuậlgwdt trung cấpzrrp bậlgwdc thấpzrrp hàdciwng thậlgwdt giáepnu thậlgwdt, đgautếmpcbn Hàdciwn Lậlgwdp cũfdhlng khôngrlng cópehm nắiizvm đgautưotlingrlc. Lãikyoo đgautgboro trưotligautc mắiizvt nàdciwy chỉvlecdciw Luyệozwqn khízyax kỳzbdo lạgbori cópehm thểhuxx sửlwyo dụvcexng đgautưotlingrlc, thựtumzc sựtumzdciwm hắiizvn rấpzrrt khópehm tin. Chẳmlkkng tráepnuch Hàdciwn Lậlgwdp còdgtrn tưotlibrzyng mìkyoknh hoa mắiizvt.

Nhưotling đgautiềgdpru nàdciwy chỉvlec khiếmpcbn Hàdciwn Lậlgwdp giậlgwdt mìkyoknh ngắiizvn ngủvcexn trong nháepnuy mắiizvt.

Hắiizvn liềgdprn lậlgwdp tứylxbc pháepnut hiệozwqn con chim lửlwyoa nàdciwy thua xa "Hỏnrpsa đgautiểhuxxu thuậlgwdt" châlwyon chízyaxnh.

Mặlgwdc dùkyok nhìkyokn vàdciwo ngoạgbori hìkyoknh thìkyok con chim lửlwyoa nhỏnrpsdciwy cựtumzc kỳzbdo giốwbpxng vớgauti chim lửlwyoa do "Hỏnrpsa đgautiểhuxxu thuậlgwdt" phópehmng ra, nhưotling sựtumz lợngrli hạgbori thìkyokdgtrn kéavaqm xa.

Chim lửlwyoa củvcexa "Hỏnrpsa đgautiểhuxxu thuậlgwdt"pehm hai cáepnunh khi dang ra rộngrlng gầthlon mộngrlt trưotlingrlng. Còdgtrn chim lửlwyoa do lãikyoo đgautgboro biếmpcbn hópehma ra thủvcexy chung chỉvlec to bằudavng bàdciwn tay, căneusn bảlvkcn khôngrlng thểhuxx so sáepnunh nổsjhni.


Nhưotling đgautiềgdpru khiếmpcbn Hàdciwn Lậlgwdp thựtumzc sựtumz tin rằudavng đgautâlwyoy làdciw mộngrlt cáepnui "Ngụvcexy hỏnrpsa đgautiểhuxxu thuậlgwdt" ("Hỏnrpsa đgautiểhuxxu thuậlgwdt" dỏnrpsm), chízyaxnh làdciw pháepnup lựtumzc dao dộngrlng củvcexa nópehm.

Bảlvkcn thâlwyon cơatnj thểhuxx chim lửlwyoa do "Hỏnrpsa đgautiểhuxxu thuậlgwdt" biếmpcbn ra cópehm chứylxba lựtumzc pháepnu hủvcexy rấpzrrt lớgautn, kểhuxx cảlvkc tu sĩakrq Trúvqooc Cơatnj kỳzbdofdhlng khôngrlng dáepnum đgautópehmn đgautikyo. Còdgtrn pháepnup lựtumzc dao đgautngrlng củvcexa con chim lửlwyoa nhỏnrpsavaq do tiểhuxxu xảlvkco sinh ra nàdciwy vàdciw quảlvkc cầthlou lửlwyoa đgautgdpru giốwbpxng nhau nhưotli đgautúvqooc, khôngrlng hềgdprneusng trưotlibrzyng tớgauti nửlwyoa phầthlon.

Xem ra chỉvlecdciw thuầthlon túvqooy biếmpcbn hìkyoknh màdciw thôngrli.

Nghĩakrq thôngrlng suốwbpxt đgautiểhuxxm nàdciwy, Hàdciwn Lậlgwdp vừpehma tứylxbc giậlgwdn vừpehma buồatnjn cưotlimlkki.

Khôngrlng ngờmlkk hắiizvn suýnkhct nữfcnta bịiedg tiểhuxxu xảlvkco đgautópehm lừpehma, thậlgwdt cópehm chúvqoot xấpzrru hổsjhn.

Chẳmlkkng qua khảlvkcneusng đgautiềgdpru khiểhuxxn biếmpcbn hópehma ngọgautn lửlwyoa củvcexa ngưotlimlkki nàdciwy quảlvkc thựtumzc đgautáepnung ngạgborc nhiêdciwn! Hàdciwn Lậlgwdp tựtumz hỏnrpsi, thấpzrry bảlvkcn thâlwyon cũfdhlng tuyệozwqt khôngrlng thểhuxxdciwm nổsjhni, liềgdprn chẳmlkkng hiểhuxxu đgautwbpxi phưotliơatnjng chỉvlecdciw mộngrlt tu sĩakrq luyệozwqn khízyax kỳzbdo, làdciwm sao cópehm thểhuxx đgautgbort đgautưotlingrlc trìkyoknh đgautngrl nhưotli vậlgwdy.

dciwn biểhuxxu diễolscn phízyaxa dưotligauti củvcexa lãikyoo đgautgboro hoàdciwn toàdciwn chứylxbng minh suy nghĩakrq củvcexa Hàdciwn Lậlgwdp.

Chỉvlec thấpzrry con chim lửlwyoa đgautang dang cáepnunh bay đgautngrlt nhiêdciwn rơatnji xuốwbpxng đgautâlwyot, biếmpcbn thàdciwnh mộngrlt con chópehm lửlwyoa nhỏnrps, khôngrlng ngừpehmng vui vẻqino chạgbory quanh lãikyoo đgautgboro.

Khôngrlng lâlwyou sau, con chópehm nhỏnrps lạgbori biếmpcbn thàdciwnh rắiizvn lửlwyoa, rắiizvn lửlwyoa lạgbori biếmpcbn thàdciwnh ngưotlimlkki tízyax hon…

dciwn biểhuxxu diễolscn liêdciwn hoàdciwn nàdciwy làdciwm nhữfcntng phàdciwm nhâlwyon chưotlia bao giờmlkk đgautưotlingrlc nhìkyokn thấpzrry pháepnup thuậlgwdt biếmpcbn hópehma nàdciwy trợngrln mắiizvt háepnu hốwbpxc mồatnjm, háepnu mồatnjm cứylxbng cảlvkcotliikyoi.

Đjfisngrlt nhiêdciwn, lãikyoo đgautgboro phẩlgwdy tay, con thúvqoo lửlwyoa kia biếmpcbn thàdciwnh mộngrlt con ngựtumza nhỏnrps, nhằudavm mộngrlt câlwyoy anh đgautàdciwo nhỏnrpsdciwn cạgbornh lao tớgauti. Kếmpcbt quảlvkcdciw ngọgautn lửlwyoa bốwbpxc lêdciwn, trong khoảlvkcnh khắiizvc biếmpcbn câlwyoy nhỏnrpsdciwy thàdciwnh tro.

ikyoo đgautgboro lúvqooc nàdciwy mớgauti biểhuxxu diễolscn xong.

Tớgauti đgautópehm, mọgauti ngưotlimlkki đgautang vâlwyoy quanh xem mớgauti nhưotli vừpehma tỉvlecnh môngrlng, liềgdpru mạgborng tiếmpcbn lêdciwn hoan hôngrl tiêdciwn sưotli.

dgtrng hoàdciwi nghi trưotligautc đgautâlwyoy giờmlkk đgautãikyo sớgautm néavaqm ra khỏnrpsi đgautthlou, khôngrlng còdgtrn nửlwyoa phầthlon nghi ngờmlkk.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.