Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 288 : Mê hồn giao phong

    trước sau   
Ngưlnmwludsi cựtbslc kỳesds cẩtbuan thậgqzfn từvpwyng câcrenu từvpwyng chữured nhưlnmwnxjwo giảxsun họzruf Hoa vậgqzfy màxqyb rốjnaft cuộqosqc cũbdtfng đrvxgãnxjw đrvxgqosqng tâcrenm, khôqosqng kiêkwgxn nhẫxqrbn nổvarii.

Theo lờludsi Hàxqybn Lậgqzfp, Tầynpfn Ngôqosqn cóxqrb thểttyc nghe thấrnviy đrvxgưlnmwyhmxc cóxqrb chúzxtot khinh thưlnmwludsng, nhưlnmwng dùfygc sao ngưlnmwludsi ta cũbdtfng thựtbslc sựtbslxqrb ýcddj đrvxglrvbnh thu đrvxgugso đrvxglnmw trởvsqv thàxqybnh ngưlnmwludsi tu tiêkwgxn màxqyb.

Cho nêkwgxn mặvvtlc dùfygc tu vi củqbala vịlrvb tiêkwgxn sưlnmwxqyby cóxqrb thểttyc thấrnvip, hắyltqn cũbdtfng bấrnvit chấrnvip.

Vốjnafn hắyltqn khôqosqng phảxsuni khôqosqng nghĩttyc tớtcvui việlnmwc đrvxgem con cháhedsu mìqosqnh báhedsi Hàxqybn Lậgqzfp làxqybm sưlnmw phụgljo, nhưlnmwng thôqosqng qua thờludsi gian tiếrtufp xúzxtoc vớtcvui Hàxqybn Lậgqzfp, biếrtuft ngưlnmwludsi ta khôqosqng hềrcmixqrb ýcddj đrvxglrvbnh thu đrvxgugso đrvxglnmw, vìqosq vậgqzfy khôqosqng thểttyclnmwxluhng cầynpfu đrvxgưlnmwyhmxc.

Lạsrari nóxqrbi, khi cha hắyltqn còrkrsn sốjnafng cũbdtfng đrvxgãnxjw kểttyc rằjiovng, lúzxtoc Tầynpfn gia mớtcvui phấrnvit lêkwgxn thìqosq vịlrvbcddjxqrba Nguyêkwgxn tiêkwgxn sinh đrvxgãnxjw từvpwyng đrvxgếrtufn Tầynpfn gia mộqosqt chuyếrtufn, xem cóxqrb đrvxglnmw tửqsjdxqybo cóxqrb tiêkwgxn duyêkwgxn hay khôqosqng. Nhưlnmwng đrvxgáhedsng tiếrtufc làxqyb khôqosqng cóxqrb ai may mắyltqn cảxsun, nêkwgxn đrvxgàxqybnh thấrnvit vọzrufng trởvsqv vềrcmi.

Từvpwy đrvxgóxqrb vềrcmi sau, vịlrvbcddj tiêkwgxn sưlnmw khi đrvxgếrtufn Tầynpfn gia liềrcmin khôqosqng hềrcmixqrb ýcddj đrvxglrvbnh thu đrvxgugso đrvxglnmw nữureda. Theo cáhedsch nóxqrbi củqbala Lýcddjxqrba Nguyêkwgxn tiêkwgxn sinh, tiêkwgxn duyêkwgxn củqbala hắyltqn vàxqyb Tầynpfn gia chỉrtuf trong mộqosqt thếrtuf hệlnmw. Hậgqzfu bốjnafi (con cháhedsu) củqbala Tầynpfn gia vàxqyb hắyltqn khôqosqng cóxqrb duyêkwgxn phậgqzfn thầynpfy tròrkrs.


xqybqosqm nay lạsrari cóxqrbfygc hộqosqi tu tiêkwgxn trưlnmwtcvuc mắyltqt, đrvxgưlnmwơfygcng nhiêkwgxn chắyltqc chắyltqn phảxsuni thửqsjd mộqosqt lầynpfn.

Nghĩttyc vậgqzfy, Tầynpfn Ngôqosqn đrvxgãnxjwxqrb chủqbal ýcddj, liềrcmin nóxqrbi mấrnviy câcrenu vớtcvui mấrnviy đrvxgxplha con cháhedsu, đrvxgưlnmwa chúzxtong đrvxgi.

xqybn Lậgqzfp lạsrarnh nhạsrart nhìqosqn, cũbdtfng khôqosqng nóxqrbi gìqosq.

Mộqosqt khi hắyltqn đrvxgãnxjw nhắyltqc nhởvsqv Tầynpfn Ngôqosqn màxqyb đrvxgjnafi phưlnmwơfygcng vẫxqrbn cốjnafqosqnh muốjnafn đrvxgi báhedsi sưlnmw, đrvxgưlnmwơfygcng nhiêkwgxn hắyltqn sẽdsku khôqosqng chen vàxqybo việlnmwc củqbala ngưlnmwludsi kháhedsc.

Lạsrari nóxqrbi tiếrtufp, mấrnviy thiếrtufu gia, tiểttycu thưlnmw Tầynpfn phủqbalxqyby thựtbslc sựtbsl khôqosqng hềrcmixqrb linh căxsunn. Chẳsdmtng phảxsuni Hàxqybn Lậgqzfp khôqosqng đrvxgttyc ýcddjxqyb trong phàxqybm nhâcrenn ởvsqv thếrtuf tụgljoc, ngưlnmwludsi cóxqrb linh căxsunn chỉrtufxqrb thểttycxqrbi vạsrarn ngưlnmwludsi khôqosqng đrvxgưlnmwyhmxc mộqosqt, thựtbslc sựtbsl íbgtat tớtcvui đrvxgáhedsng thưlnmwơfygcng.

xqybn Lậgqzfp đrvxgang nghĩttyc ngợyhmxi thìqosq đrvxgqosqt nhiêkwgxn thấrnviy trong đrvxgáhedsm Tầynpfn gia đrvxglnmw tửqsjd đrvxgang đrvxgi tớtcvui phíbgtaa Ngôqosq tiêkwgxn sưlnmwxqrb mộqosqt hai ngưlnmwludsi quay lạsrari nhìqosqn hắyltqn, lộqosq ra bộqosq mặvvtlt cưlnmwludsi cợyhmxt, vẻlnmwlnmwơfygcng dưlnmwơfygcng đrvxgyltqc ýcddj, dưlnmwludsng nhưlnmw muốjnafn cưlnmwludsi nhạsraro bộqosqhedsng củqbala hắyltqn.

xqybn Lậgqzfp thấrnviy vậgqzfy cũbdtfng chỉrtuflnmwludsi thầynpfm trong bụgljong màxqyb thôqosqi.

HIểttycn nhiêkwgxn, mấrnviy đrvxgxplha nàxqyby thấrnviy Tầynpfn Ngôqosqn khôqosqng đrvxgưlnmwa Hàxqybn Lậgqzfp đrvxgi thửqsjd tiêkwgxn duyêkwgxn, liềrcmin nghĩttyc ngay rằjiovng Tầynpfn lãnxjwo gia chắyltqc hẳsdmtn làxqybkwgxu thưlnmwơfygcng bọzrufn họzruffygcn, cho nêkwgxn mớtcvui cóxqrb vẻlnmw đrvxgyltqc ýcddj nhưlnmw thếrtuf.

xqybn Lậgqzfp thầynpfm lắyltqc đrvxgynpfu, cũbdtfng khôqosqng chúzxto ýcddj tớtcvui họzruf nữureda, thay vàxqybo đrvxgóxqrbxqyb quay ra nhìqosqn bốjnafn phíbgtaa trong sảxsunnh.

zxtoc nàxqyby nhữuredng ngưlnmwludsi ngồugsoi yêkwgxn trêkwgxn ghếrtufxqrb thểttycxqrbxqyb cựtbslc íbgtat, chỉrtufxqrb 6, 7 ngưlnmwludsi màxqyb thôqosqi. Đxqybsrari bộqosq phậgqzfn đrvxgrcmiu cơfygc bảxsunn khôqosqng mang con cháhedsu theo màxqybxqyb đrvxgi mộqosqt mìqosqnh, lúzxtoc nàxqyby đrvxgrcmiu cóxqrb vẻlnmw đrvxgang rấrnvit hốjnafi hậgqzfn.

Duy nhấrnvit khiếrtufn cho Hàxqybn Lậgqzfp phảxsuni chúzxto ýcddj chíbgtanh làxqyb hai ngưlnmwludsi giàxqyb trẻlnmw đrvxgang ngồugsoi bêkwgxn mộqosqt góxqrbc bàxqybn.

Ngưlnmwludsi giàxqyb khoảxsunng hơfygcn 60 tuổvarii, tóxqrbc hoa râcrenm, thầynpfn sắyltqc vẫxqrbn nhưlnmw thưlnmwludsng, đrvxgang thưlnmwvsqvng thứxplhc chéfuazn tràxqyb trong tay, tựtbsla nhưlnmw khôqosqng thèrkrsm đrvxgttyc ýcddj đrvxgếrtufn việlnmwc tiêkwgxn duyêkwgxn trưlnmwtcvuc mắyltqt. Màxqyb ngưlnmwludsi còrkrsn lạsrari làxqyb mộqosqt thiếrtufu niêkwgxn mi thanh mụgljoc túzxto, da dẻlnmw mịlrvbn màxqybng, nhưlnmwng lạsrari nhìqosqn vềrcmi phíbgtaa Ngôqosq tiêkwgxn sưlnmw, lộqosq ra vẻlnmw khinh thưlnmwludsng.

Hai ngưlnmwludsi nàxqyby ngồugsoi đrvxgóxqrb nhìqosqn cóxqrb vẻlnmw nhưlnmw cựtbslc kỳesds nhàxqybn nhãnxjw, nhưlnmwng khi Hàxqybn Lậgqzfp thấrnviy họzruf thìqosq trêkwgxn mặvvtlt khôqosqng khỏivtui lộqosq ra ýcddjlnmwludsi.


Hai ngưlnmwludsi giàxqyb trẻlnmwxqyby khôqosqng ngờludsbdtfng làxqyb ngưlnmwludsi tu tiêkwgxn, hơfygcn nữureda tu vi cóxqrb vẻlnmwbdtfng khôqosqng tệlnmw. Thanh bàxqybo lãnxjwo giảxsun (Lãnxjwo giảxsun áhedso bàxqybo xanh) thìqosqhedsng vẻlnmw nhưlnmwqosqng pháhedsp đrvxgãnxjw tớtcvui tầynpfng chíbgtan, màxqyb thiếrtufu niêkwgxn cũbdtfng đrvxgsrart tớtcvui tiêkwgxu chuẩtbuan tầynpfng năxsunm, khôqosqng dưlnmwtcvui Ngôqosq tiêkwgxn sưlnmw kia.

Đxqybiềrcmiu khiếrtufn Hàxqybn Lậgqzfp hơfygci giậgqzft mìqosqnh làxqyb hai ngưlnmwludsi nàxqyby chẳsdmtng biếrtuft tu luyệlnmwn loạsrari côqosqng pháhedsp nàxqybo màxqybxqrb khảxsunxsunng che giấrnviu linh khíbgta. Nếrtufu khôqosqng phảxsuni Hàxqybn Lậgqzfp cóxqrb tu vi cao hơfygcn đrvxgjnafi phưlnmwơfygcng rấrnvit nhiềrcmiu thìqosq quảxsun thậgqzft hắyltqn cũbdtfng khôqosqng dễmueixqybng nhìqosqn ra đrvxgưlnmwyhmxc thâcrenn phậgqzfn ngưlnmwludsi tu tiêkwgxn củqbala bọzrufn họzruf.

Chíbgtanh vìqosq thếrtufxqyb vịlrvb Ngôqosq tiêkwgxn sưlnmw kia lạsrari càxqybng khôqosqng cóxqrb khảxsunxsunng pháhedst giáhedsc đrvxgưlnmwyhmxc sựtbsl kháhedsc thưlnmwludsng củqbala hai ngưlnmwludsi giàxqyb trẻlnmwxqyby.

Loạsrari côqosqng pháhedsp cóxqrb thểttyc che giấrnviu linh khíbgta đrvxgưlnmwyhmxc cảxsun tu sĩttycfygcng cấrnvip, lậgqzfp tứxplhc khiếrtufn cho Hàxqybn Lậgqzfp đrvxgqosqng tâcrenm hẳsdmtn lêkwgxn.

Nếrtufu cóxqrb thểttyc họzrufc đrvxgưlnmwyhmxc loạsrari pháhedsp môqosqn nàxqyby, chẳsdmtng phảxsuni khi tranh đrvxgrnviu vớtcvui tu sĩttycfygcng cấrnvip sẽdsku chiếrtufm đrvxgưlnmwyhmxc tiêkwgxn cơfygc sao?

Nghĩttyc vậgqzfy, Hàxqybn Lậgqzfp cẩtbuan thậgqzfn quan sáhedst hai ngưlnmwludsi nàxqyby.

Đxqybúzxtong lúzxtoc đrvxgóxqrb, Hàxqybn Lậgqzfp lạsrari pháhedst hiệlnmwn đrvxgiểttycm kháhedsc thưlnmwludsng.

Vịlrvb thiếrtufu niêkwgxn mi thanh mụgljoc túzxto kia lạsrari cóxqrb hai cáhedsi lỗqcoe rấrnvit nhỏivtu trêkwgxn dáhedsi tai trắyltqng nõyhmxn. Hóxqrba ra làxqyb thiếrtufu nữured giảxsun trai.

xqybn Lậgqzfp đrvxgang ngạsrarc nhiêkwgxn thìqosq vịlrvb thiếrtufu niêkwgxn kia lạsrari tìqosqnh cờluds nhìqosqn thấrnviy áhedsnh mắyltqt Hàxqybn Lậgqzfp nhìqosqn nàxqybng, khôqosqng khỏivtui đrvxgivtu mặvvtlt lêkwgxn, hung hăxsunng trừvpwyng mắyltqt nhìqosqn hắyltqn.

xqybnh đrvxgqosqng củqbala thiếrtufu nữured nam trang (mặvvtlc trang phụgljoc củqbala nam) khiếrtufn cho lãnxjwo giảxsun chúzxto ýcddj, quay đrvxgynpfu lạsrari, mặvvtlt vẫxqrbn khôqosqng đrvxgvarii sắyltqc, liếrtufc nhìqosqn Hàxqybn Lậgqzfp.

xqybn Lậgqzfp thấrnviy vậgqzfy liềrcmin mỉrtufm cưlnmwludsi vớtcvui lãnxjwo giảxsun.

Thanh bàxqybo lãnxjwo giảxsun cảxsunm thấrnviy ngạsrarc nhiêkwgxn.

nxjwo vẫxqrbn tưlnmwvsqvng cóxqrbqosqng tửqsjdqosqng bôqosqng nàxqybo nhậgqzfn ra thiếrtufu nữured giảxsun trai nêkwgxn dùfygcng áhedsnh mắyltqt đrvxgttyc khêkwgxu gợyhmxi, nhưlnmwng khôqosqng ngờluds gặvvtlp phảxsuni mộqosqt thanh niêkwgxn tưlnmwơfygcng mạsraro cựtbslc kỳesdsqosqnh thưlnmwludsng, màxqyb lạsrari chẳsdmtng biếrtuft chếrtuft sốjnafng dáhedsm đrvxgjnafi mắyltqt vớtcvui mìqosqnh, khôqosqng hềrcmixqrb ýcddj nhưlnmwludsng.


Thanh bàxqybo lãnxjwo giảxsun trong lòrkrsng cóxqrb chúzxtot uấrnvit giậgqzfn, hơfygci trầynpfm ngâcrenm mộqosqt chúzxtot rồugsoi nhẹzxto nhàxqybng nhắyltqm đrvxgôqosqi mắyltqt lạsrari.

xqybnh đrvxgqosqng nàxqyby khiếrtufn Hàxqybn Lậgqzfp hơfygci sửqsjdng sốjnaft, lậgqzfp tứxplhc khôqosqng khỏivtui suy đrvxghedsn:

xqybjnafi phưlnmwơfygcng nhắyltqm mắyltqt, chẳsdmtng lẽdskuxqyb muốjnafn…"

xqybn Lậgqzfp còrkrsn đrvxgang suy nghĩttyc thìqosqxqybnh đrvxgqosqng củqbala lãnxjwo giảxsun liềrcmin chứxplhng thựtbslc suy đrvxghedsn củqbala Hàxqybn Lậgqzfp.

Chỉrtuf thấrnviy lãnxjwo mởvsqv hai mắyltqt ra, áhedsnh mắyltqt nhìqosqn Hàxqybn Lậgqzfp toáhedst ra áhedsnh sáhedsng màxqybu tíbgtam, đrvxglrvbnh thi triểttycn mộqosqt loạsrari pháhedsp thuậgqzft mêkwgx hồugson đrvxgjnafi vớtcvui Hàxqybn Lậgqzfp, đrvxglrvbnh giáhedso huấrnvin hắyltqn mộqosqt trậgqzfn.

xqybn Lậgqzfp thấrnviy vậgqzfy, trong lòrkrsng cóxqrb chúzxtot buồugson cưlnmwludsi.

Vớtcvui tu vi Luyệlnmwn khíbgta kỳesds tầynpfng chíbgtan củqbala lãnxjwo giảxsun, dáhedsm thi triểttycn mêkwgx hồugson thuậgqzft vớtcvui hắyltqn làxqyb tu sĩttyc Trúzxtoc Cơfygc trung kỳesds, nhưlnmw vậgqzfy chẳsdmtng phảxsuni làxqyb muốjnafn chếrtuft sao?

Chỉrtuf cầynpfn hắyltqn hơfygci dùfygcng pháhedsp lựtbslc phảxsunn kíbgtach mộqosqt chúzxtot, khẳsdmtng đrvxglrvbnh sẽdskuxqybm cho pháhedsp thuậgqzft củqbala đrvxgjnafi phưlnmwơfygcng phảxsunn phệlnmw (cắyltqn trảxsun).

Chẳsdmtng qua, mộqosqt khi Hàxqybn Lậgqzfp đrvxgãnxjwxqrb ýcddj muốjnafn côqosqng pháhedsp củqbala đrvxgjnafi phưlnmwơfygcng, đrvxgưlnmwơfygcng nhiêkwgxn khôqosqng thểttycfygcng đrvxgjnafi phưlnmwơfygcng kếrtuft lấrnviy cừvpwyu oáhedsn đrvxgưlnmwyhmxc.

qosq thếrtuf, hắyltqn chỉrtuf mỉrtufm cưlnmwludsi, đrvxgjnafi mắyltqt vớtcvui lãnxjwo giảxsun, khôqosqng hềrcmi lộqosq ra vẻlnmwqosq kháhedsc thưlnmwludsng.

Đxqybiềrcmiu nàxqyby làxqybm cho thanh bàxqybo lãnxjwo giảxsunvsqv đrvxgjnafi diệlnmwn đrvxgang cưlnmwludsi lạsrarnh chợyhmxt biếrtufn thàxqybnh ngạsrarc nhiêkwgxn, rồugsoi lậgqzfp tứxplhc lộqosq ra vẻlnmw hoảxsunng sợyhmx.

nxjwo giảxsun thầynpfm nhủqbal khôqosqng ổvarin, đrvxglrvbnh chuyểttycn áhedsnh mắyltqt ra chỗqcoe kháhedsc thìqosq đrvxgãnxjw muốjnafn.

Trong mắyltqt Hàxqybn Lậgqzfp đrvxgãnxjw xuấrnvit hiệlnmwn áhedsnh vàxqybng mờluds mờluds, giốjnafng nhưlnmwxqrb nam châcrenm làxqyb áhedsnh mắyltqt củqbala lãnxjwo khôqosqng thểttyc di dờludsi đrvxgi đrvxgâcrenu nổvarii.


Trong lòrkrsng thanh bàxqybo lãnxjwo giảxsun vừvpwya kinh sợyhmx, vừvpwya hốjnafi hậgqzfn khôqosqng thôqosqi.

nxjwo vạsrarn lầynpfn khôqosqng thểttyc ngờluds nổvarii, ngưlnmwludsi thanh niêkwgxn nhìqosqn cóxqrb vẻlnmw khôqosqng chúzxtot pháhedsp lựtbslc nàxqyby hóxqrba ra cũbdtfng làxqyb mộqosqt ngưlnmwludsi tu tiêkwgxn, hơfygcn nữureda xem ra tu vi cóxqrb vẻlnmwfygcn xa mìqosqnh.

Nếrtufu sớtcvum biếrtuft vậgqzfy thìqosqxqrbxqrbi gìqosqnxjwo cũbdtfng sẽdsku khôqosqng sửqsjd dụgljong "Mộqosqng yểttycm thuậgqzft". Hôqosqm nay, tâcrenm tìqosqnh củqbala lãnxjwo đrvxgãnxjw hoàxqybn toàxqybn bịlrvb đrvxgjnafi phưlnmwơfygcng khốjnafng chếrtuf, rốjnaft cuộqosqc khôqosqng thểttyc thoáhedst khỏivtui phảxsunn đrvxgòrkrsn củqbala đrvxgjnafi phưlnmwơfygcng.

nxjwo giảxsunxqybng nghĩttycxqybng sợyhmxnxjwi. Trong phúzxtot chốjnafc, mồugsoqosqi trêkwgxn tráhedsn chảxsuny ròrkrsng ròrkrsng nhưlnmw hạsrart đrvxggqzfu, mặvvtlt vàxqybng nhưlnmw nghệlnmw, nhưlnmwng hai mắyltqt vẫxqrbn nhìqosqn trừvpwyng trừvpwyng vềrcmi phíbgtaa Hàxqybn Lậgqzfp.

Thiếrtufu nữured nam trang bêkwgxn cạsrarnh rốjnaft cuộqosqc cũbdtfng nhậgqzfn ra trưlnmwvsqvng bốjnafi củqbala mìqosqnh cóxqrb vẻlnmw khôqosqng ổvarin, vộqosqi vàxqybng giậgqzft giậgqzft ốjnafng tay áhedso củqbala lãnxjwo giảxsun.

Kếrtuft quảxsun ngoàxqybi dựtbsl đrvxghedsn củqbala mọzrufi ngưlnmwludsi chíbgtanh làxqyb chỉrtuffuazo lãnxjwo giảxsun nửqsjda vòrkrsng đrvxgãnxjw dễmueixqybng làxqybm lãnxjwo thoáhedst ly khỏivtui sứxplhc húzxtot từvpwy áhedsnh mắyltqt Hàxqybn Lậgqzfp, cứxplhu lãnxjwo ra khỏivtui sựtbsl phảxsunn phệlnmw củqbala Mộqosqng Yểttycm thuậgqzft.

Thanh bàxqybo lãnxjwo giảxsun đrvxgqosqt nhiêkwgxn từvpwy chếrtuft chuyểttycn thàxqybnh sốjnafng, tâcrenm trạsrarng thay đrvxgvarii đrvxgqosqt ngộqosqt khiếrtufn lãnxjwo khôqosqng khỏivtui ngâcreny ngưlnmwludsi, mộqosqt láhedst sau mớtcvui nhưlnmw tỉrtufnh lạsrari từvpwy trong mộqosqng, quay ngưlnmwludsi lạsrari.

Nhưlnmwng lưlnmwng áhedso lãnxjwo đrvxgãnxjw sớtcvum ưlnmwtcvut đrvxgxqrbm mồugsoqosqi lạsrarnh.

zxtoc nàxqyby vẻlnmw mặvvtlt lãnxjwo cựtbslc kỳesds sợyhmxnxjwi, vộqosqi vàxqybng nhỏivtu giọzrufng nóxqrbi vàxqybi câcrenu vớtcvui thiếrtufu nữured, sau đrvxgóxqrb rốjnaft cuộqosqc cũbdtfng khôqosqng dáhedsm liếrtufc mắyltqt vềrcmi phíbgtaa Hàxqybn Lậgqzfp.

Thanh bàxqybo lãnxjwo giảxsun biếrtuft rấrnvit rõyhmx, thiếrtufu nữuredxqrb thểttyc dễmueixqybng giảxsuni cứxplhu mìqosqnh nhưlnmw vậgqzfy chíbgtanh làxqyb do đrvxgjnafi phưlnmwơfygcng hạsrar thủqballnmwu tìqosqnh. Nếrtufu khôqosqng, íbgtat nhấrnvit mìqosqnh cũbdtfng bịlrvb thưlnmwơfygcng tổvarin tâcrenm thầynpfn, bệlnmwnh nặvvtlng mộqosqt hồugsoi.

Mặvvtlc dùfygc khôqosqng biếrtuft tạsrari sao đrvxgjnafi phưlnmwơfygcng lạsrari làxqybm nhưlnmw vậgqzfy, nhưlnmwng hai ngưlnmwludsi tổvariqosqn mìqosqnh tốjnaft nhấrnvit làxqybkwgxn tráhedsnh xa kẻlnmw đrvxgóxqrb.

Thanh niêkwgxn nàxqyby tưlnmwtcvung mạsraro bìqosqnh thưlnmwludsng nhưlnmwng tu vi thựtbslc sựtbsl đrvxgáhedsng sợyhmx, khôqosqng phảxsuni làxqyb kẻlnmw bọzrufn họzrufxqrb khảxsunxsunng trêkwgxu chọzrufc.

fygcn nữureda, đrvxgiềrcmiu khiếrtufn lãnxjwo buồugson bựtbslc chíbgtanh làxqyb, lãnxjwo rõyhmxxqybng đrvxgãnxjwfygcng Thiêkwgxn nhãnxjwn thuậgqzft tra xéfuazt trêkwgxn ngưlnmwludsi nàxqyby, khôqosqng hềrcmi thấrnviy mộqosqt chúzxtot pháhedsp lựtbslc dao đrvxgqosqng nàxqybo trêkwgxn ngưlnmwludsi đrvxgjnafi phưlnmwơfygcng. Nếrtufu khôqosqng lãnxjwo đrvxgãnxjw khôqosqng mạsraro hiểttycm dùfygcng "Mộqosqng yểttycm thuậgqzft".

"Hiếrtufm khi gặvvtlp đrvxgưlnmwyhmxc ngưlnmwludsi cóxqrb tu vi thếrtufxqyby tớtcvui đrvxgâcreny…"

Thanh bàxqybo lãnxjwo giảxsun nghĩttyc tớtcvui suy đrvxghedsn củqbala mìqosqnh, sắyltqc mặvvtlt bắyltqt đrvxgynpfu xanh lêkwgxn.

Nếrtufu đrvxgúzxtong nhưlnmw suy nghĩttyc củqbala lãnxjwo, lãnxjwo đrvxgãnxjw trêkwgxu chọzrufc vàxqybo vàxqybo mộqosqt đrvxgsrari nhâcrenn vậgqzft màxqyb cảxsun gia tộqosqc cũbdtfng khôqosqng dáhedsm trêkwgxu chọzrufc vàxqybo.

Nghĩttyc tớtcvui đrvxgâcreny, lãnxjwo giảxsun vừvpwya mớtcvui khôqosqi phụgljoc tâcrenm tìqosqnh đrvxgưlnmwyhmxc mộqosqt chúzxtot thìqosq lạsrari khôqosqng thểttyc an bìqosqnh nổvarii.

rkrsn thiếrtufu nữured nam trang kia giậgqzft mìqosqnh nhìqosqn sắyltqc mặvvtlt lãnxjwo giảxsun biếrtufn đrvxgvarii hếrtuft xanh lạsrari hồugsong, trong lòrkrsng cựtbslc kỳesds kinh ngạsrarc.

Trong mắyltqt nàxqybng, vịlrvb tổvari phụgljoxqyby củqbala mìqosqnh vẫxqrbn luôqosqn bấrnvit đrvxgqosqng thanh sắyltqc, vẻlnmw mặvvtlt vữuredng nhưlnmw Tháhedsi Sơfygcn, khôqosqng ngờludsqosqm nay lạsrari lộqosq ra vẻlnmw mặvvtlt đrvxgóxqrb. Chẳsdmtng lẽdsku thanh niêkwgxn bìqosqnh thưlnmwludsng kia lạsrari đrvxgáhedsng sợyhmx tớtcvui vậgqzfy sao?

Nghĩttyc tớtcvui đrvxgóxqrb, nàxqybng khôqosqng khỏivtui quay đrvxgynpfu lạsrari trừvpwyng mắyltqt nhìqosqn Hàxqybn Lậgqzfp.

Nhưlnmwng khôqosqng chờludsxqybng hàxqybnh đrvxgqosqng thìqosqnxjwo giảxsunlnmwludsng nhưlnmw đrvxgãnxjw nhậgqzfn ra tâcrenm tưlnmw củqbala thiếrtufu nữured, đrvxgqosqt nhiêkwgxn cựtbslc kỳesds trịlrvbnh trọzrufng nóxqrbi nhỏivtu vớtcvui nàxqybng:

"Khôqosqng đrvxgưlnmwyhmxc làxqybm phiềrcmin ngưlnmwludsi trẻlnmw tuổvarii kia nữureda. Nếrtufu ta đrvxghedsn khôqosqng sai thìqosq đrvxgjnafi phưlnmwơfygcng phảxsuni làxqyb tu sĩttyc Trúzxtoc Cơfygc kỳesds. Ngàxqybn vạsrarn lầynpfn khôqosqng đrvxgưlnmwyhmxc làxqybm ngưlnmwludsi ta nổvarii giậgqzfn!"

"Cáhedsi gìqosq? Tu sĩttyc Trúzxtoc Cơfygc kỳesds áheds? Khôqosqng cóxqrb khảxsunxsunng, ngưlnmwludsi ta còrkrsn íbgtat tuổvarii màxqyb!" Thiếrtufu nữured lấrnviy tay che miệlnmwng kinh hôqosq, mặvvtlt màxqyby thấrnvit sắyltqc, nhưlnmwng cũbdtfng khôqosqng dáhedsm lớtcvun tiếrtufng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.