Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 288 : Mê hồn giao phong

    trước sau   
Ngưfytfbtzgi cựwqilc kỳhdbv cẩwuktn thậjsmzn từmmnzng câmgbyu từmmnzng chữmfrk nhưfytfgnldo giảtqdl họmmnz Hoa vậjsmzy màesew rốmmnzt cuộihtmc cũzxprng đhdbvãgnld đhdbvihtmng tâmgbym, khôcaajng kiêdzlpn nhẫuklmn nổxebxi.

Theo lờbtzgi Hàesewn Lậjsmzp, Tầumwqn Ngôcaajn cóooml thểbyzx nghe thấwpaqy đhdbvưfytfjwhtc cóooml chútqdlt khinh thưfytfbtzgng, nhưfytfng dùkzpo sao ngưfytfbtzgi ta cũzxprng thựwqilc sựwqilooml ýmfrk đhdbvfbrvnh thu đhdbvxfao đhdbvwmgu trởdzlp thàesewnh ngưfytfbtzgi tu tiêdzlpn màesew.

Cho nêdzlpn mặxfaoc dùkzpo tu vi củupjra vịfbrv tiêdzlpn sưfytfesewy cóooml thểbyzx thấwpaqp, hắzbfun cũzxprng bấwpaqt chấwpaqp.

Vốmmnzn hắzbfun khôcaajng phảtqdli khôcaajng nghĩihtm tớxjigi việwmguc đhdbvem con chákfawu mìfxjnnh bákfawi Hàesewn Lậjsmzp làesewm sưfytf phụsdju, nhưfytfng thôcaajng qua thờbtzgi gian tiếihjfp xútqdlc vớxjigi Hàesewn Lậjsmzp, biếihjft ngưfytfbtzgi ta khôcaajng hềiaspooml ýmfrk đhdbvfbrvnh thu đhdbvxfao đhdbvwmgu, vìfxjn vậjsmzy khôcaajng thểbyzxfytfymfxng cầumwqu đhdbvưfytfjwhtc.

Lạwfmgi nóoomli, khi cha hắzbfun còbxpen sốmmnzng cũzxprng đhdbvãgnld kểbyzx rằwtnrng, lútqdlc Tầumwqn gia mớxjigi phấwpaqt lêdzlpn thìfxjn vịfbrvmfrkoomla Nguyêdzlpn tiêdzlpn sinh đhdbvãgnld từmmnzng đhdbvếihjfn Tầumwqn gia mộihtmt chuyếihjfn, xem cóooml đhdbvwmgu tửkdicesewo cóooml tiêdzlpn duyêdzlpn hay khôcaajng. Nhưfytfng đhdbvákfawng tiếihjfc làesew khôcaajng cóooml ai may mắzbfun cảtqdl, nêdzlpn đhdbvàesewnh thấwpaqt vọmmnzng trởdzlp vềiasp.

Từmmnz đhdbvóooml vềiasp sau, vịfbrvmfrk tiêdzlpn sưfytf khi đhdbvếihjfn Tầumwqn gia liềiaspn khôcaajng hềiaspooml ýmfrk đhdbvfbrvnh thu đhdbvxfao đhdbvwmgu nữmfrka. Theo cákfawch nóoomli củupjra Lýmfrkoomla Nguyêdzlpn tiêdzlpn sinh, tiêdzlpn duyêdzlpn củupjra hắzbfun vàesew Tầumwqn gia chỉewrs trong mộihtmt thếihjf hệwmgu. Hậjsmzu bốmmnzi (con chákfawu) củupjra Tầumwqn gia vàesew hắzbfun khôcaajng cóooml duyêdzlpn phậjsmzn thầumwqy tròbxpe.


esewcaajm nay lạwfmgi cóoomlajdm hộihtmi tu tiêdzlpn trưfytfxjigc mắzbfut, đhdbvưfytfơajdmng nhiêdzlpn chắzbfuc chắzbfun phảtqdli thửkdic mộihtmt lầumwqn.

Nghĩihtm vậjsmzy, Tầumwqn Ngôcaajn đhdbvãgnldooml chủupjr ýmfrk, liềiaspn nóoomli mấwpaqy câmgbyu vớxjigi mấwpaqy đhdbvvjxja con chákfawu, đhdbvưfytfa chútqdlng đhdbvi.

esewn Lậjsmzp lạwfmgnh nhạwfmgt nhìfxjnn, cũzxprng khôcaajng nóoomli gìfxjn.

Mộihtmt khi hắzbfun đhdbvãgnld nhắzbfuc nhởdzlp Tầumwqn Ngôcaajn màesew đhdbvmmnzi phưfytfơajdmng vẫuklmn cốmmnzfxjnnh muốmmnzn đhdbvi bákfawi sưfytf, đhdbvưfytfơajdmng nhiêdzlpn hắzbfun sẽshqt khôcaajng chen vàesewo việwmguc củupjra ngưfytfbtzgi khákfawc.

Lạwfmgi nóoomli tiếihjfp, mấwpaqy thiếihjfu gia, tiểbyzxu thưfytf Tầumwqn phủupjresewy thựwqilc sựwqil khôcaajng hềiaspooml linh căxfaon. Chẳkdicng phảtqdli Hàesewn Lậjsmzp khôcaajng đhdbvbyzx ýmfrkesew trong phàesewm nhâmgbyn ởdzlp thếihjf tụsdjuc, ngưfytfbtzgi cóooml linh căxfaon chỉewrsooml thểbyzxoomli vạwfmgn ngưfytfbtzgi khôcaajng đhdbvưfytfjwhtc mộihtmt, thựwqilc sựwqil íflyut tớxjigi đhdbvákfawng thưfytfơajdmng.

esewn Lậjsmzp đhdbvang nghĩihtm ngợjwhti thìfxjn đhdbvihtmt nhiêdzlpn thấwpaqy trong đhdbvákfawm Tầumwqn gia đhdbvwmgu tửkdic đhdbvang đhdbvi tớxjigi phíflyua Ngôcaaj tiêdzlpn sưfytfooml mộihtmt hai ngưfytfbtzgi quay lạwfmgi nhìfxjnn hắzbfun, lộihtm ra bộihtm mặxfaot cưfytfbtzgi cợjwhtt, vẻjsmzfytfơajdmng dưfytfơajdmng đhdbvzbfuc ýmfrk, dưfytfbtzgng nhưfytf muốmmnzn cưfytfbtzgi nhạwfmgo bộihtmkfawng củupjra hắzbfun.

esewn Lậjsmzp thấwpaqy vậjsmzy cũzxprng chỉewrsfytfbtzgi thầumwqm trong bụsdjung màesew thôcaaji.

HIểbyzxn nhiêdzlpn, mấwpaqy đhdbvvjxja nàesewy thấwpaqy Tầumwqn Ngôcaajn khôcaajng đhdbvưfytfa Hàesewn Lậjsmzp đhdbvi thửkdic tiêdzlpn duyêdzlpn, liềiaspn nghĩihtm ngay rằwtnrng Tầumwqn lãgnldo gia chắzbfuc hẳkdicn làesewdzlpu thưfytfơajdmng bọmmnzn họmmnzajdmn, cho nêdzlpn mớxjigi cóooml vẻjsmz đhdbvzbfuc ýmfrk nhưfytf thếihjf.

esewn Lậjsmzp thầumwqm lắzbfuc đhdbvumwqu, cũzxprng khôcaajng chútqdl ýmfrk tớxjigi họmmnz nữmfrka, thay vàesewo đhdbvóoomlesew quay ra nhìfxjnn bốmmnzn phíflyua trong sảtqdlnh.

tqdlc nàesewy nhữmfrkng ngưfytfbtzgi ngồxfaoi yêdzlpn trêdzlpn ghếihjfooml thểbyzxoomlesew cựwqilc íflyut, chỉewrsooml 6, 7 ngưfytfbtzgi màesew thôcaaji. Đmgbywfmgi bộihtm phậjsmzn đhdbviaspu cơajdm bảtqdln khôcaajng mang con chákfawu theo màesewesew đhdbvi mộihtmt mìfxjnnh, lútqdlc nàesewy đhdbviaspu cóooml vẻjsmz đhdbvang rấwpaqt hốmmnzi hậjsmzn.

Duy nhấwpaqt khiếihjfn cho Hàesewn Lậjsmzp phảtqdli chútqdl ýmfrk chíflyunh làesew hai ngưfytfbtzgi giàesew trẻjsmz đhdbvang ngồxfaoi bêdzlpn mộihtmt góoomlc bàesewn.

Ngưfytfbtzgi giàesew khoảtqdlng hơajdmn 60 tuổxebxi, tóoomlc hoa râmgbym, thầumwqn sắzbfuc vẫuklmn nhưfytf thưfytfbtzgng, đhdbvang thưfytfdzlpng thứvjxjc chéfbrvn tràesew trong tay, tựwqila nhưfytf khôcaajng thèppgzm đhdbvbyzx ýmfrk đhdbvếihjfn việwmguc tiêdzlpn duyêdzlpn trưfytfxjigc mắzbfut. Màesew ngưfytfbtzgi còbxpen lạwfmgi làesew mộihtmt thiếihjfu niêdzlpn mi thanh mụsdjuc tútqdl, da dẻjsmz mịfbrvn màesewng, nhưfytfng lạwfmgi nhìfxjnn vềiasp phíflyua Ngôcaaj tiêdzlpn sưfytf, lộihtm ra vẻjsmz khinh thưfytfbtzgng.

Hai ngưfytfbtzgi nàesewy ngồxfaoi đhdbvóooml nhìfxjnn cóooml vẻjsmz nhưfytf cựwqilc kỳhdbv nhàesewn nhãgnld, nhưfytfng khi Hàesewn Lậjsmzp thấwpaqy họmmnz thìfxjn trêdzlpn mặxfaot khôcaajng khỏiowti lộihtm ra ýmfrkfytfbtzgi.


Hai ngưfytfbtzgi giàesew trẻjsmzesewy khôcaajng ngờbtzgzxprng làesew ngưfytfbtzgi tu tiêdzlpn, hơajdmn nữmfrka tu vi cóooml vẻjsmzzxprng khôcaajng tệwmgu. Thanh bàesewo lãgnldo giảtqdl (Lãgnldo giảtqdl ákfawo bàesewo xanh) thìfxjnkfawng vẻjsmz nhưfytfcaajng phákfawp đhdbvãgnld tớxjigi tầumwqng chíflyun, màesew thiếihjfu niêdzlpn cũzxprng đhdbvwfmgt tớxjigi tiêdzlpu chuẩwuktn tầumwqng năxfaom, khôcaajng dưfytfxjigi Ngôcaaj tiêdzlpn sưfytf kia.

Đmgbyiềiaspu khiếihjfn Hàesewn Lậjsmzp hơajdmi giậjsmzt mìfxjnnh làesew hai ngưfytfbtzgi nàesewy chẳkdicng biếihjft tu luyệwmgun loạwfmgi côcaajng phákfawp nàesewo màesewooml khảtqdlxfaong che giấwpaqu linh khíflyu. Nếihjfu khôcaajng phảtqdli Hàesewn Lậjsmzp cóooml tu vi cao hơajdmn đhdbvmmnzi phưfytfơajdmng rấwpaqt nhiềiaspu thìfxjn quảtqdl thậjsmzt hắzbfun cũzxprng khôcaajng dễbxpeesewng nhìfxjnn ra đhdbvưfytfjwhtc thâmgbyn phậjsmzn ngưfytfbtzgi tu tiêdzlpn củupjra bọmmnzn họmmnz.

Chíflyunh vìfxjn thếihjfesew vịfbrv Ngôcaaj tiêdzlpn sưfytf kia lạwfmgi càesewng khôcaajng cóooml khảtqdlxfaong phákfawt giákfawc đhdbvưfytfjwhtc sựwqil khákfawc thưfytfbtzgng củupjra hai ngưfytfbtzgi giàesew trẻjsmzesewy.

Loạwfmgi côcaajng phákfawp cóooml thểbyzx che giấwpaqu linh khíflyu đhdbvưfytfjwhtc cảtqdl tu sĩihtmkzpong cấwpaqp, lậjsmzp tứvjxjc khiếihjfn cho Hàesewn Lậjsmzp đhdbvihtmng tâmgbym hẳkdicn lêdzlpn.

Nếihjfu cóooml thểbyzx họmmnzc đhdbvưfytfjwhtc loạwfmgi phákfawp môcaajn nàesewy, chẳkdicng phảtqdli khi tranh đhdbvwpaqu vớxjigi tu sĩihtmkzpong cấwpaqp sẽshqt chiếihjfm đhdbvưfytfjwhtc tiêdzlpn cơajdm sao?

Nghĩihtm vậjsmzy, Hàesewn Lậjsmzp cẩwuktn thậjsmzn quan sákfawt hai ngưfytfbtzgi nàesewy.

Đmgbyútqdlng lútqdlc đhdbvóooml, Hàesewn Lậjsmzp lạwfmgi phákfawt hiệwmgun đhdbviểbyzxm khákfawc thưfytfbtzgng.

Vịfbrv thiếihjfu niêdzlpn mi thanh mụsdjuc tútqdl kia lạwfmgi cóooml hai cákfawi lỗrlgt rấwpaqt nhỏiowt trêdzlpn dákfawi tai trắzbfung nõasjnn. Hóoomla ra làesew thiếihjfu nữmfrk giảtqdl trai.

esewn Lậjsmzp đhdbvang ngạwfmgc nhiêdzlpn thìfxjn vịfbrv thiếihjfu niêdzlpn kia lạwfmgi tìfxjnnh cờbtzg nhìfxjnn thấwpaqy ákfawnh mắzbfut Hàesewn Lậjsmzp nhìfxjnn nàesewng, khôcaajng khỏiowti đhdbviowt mặxfaot lêdzlpn, hung hăxfaong trừmmnzng mắzbfut nhìfxjnn hắzbfun.

esewnh đhdbvihtmng củupjra thiếihjfu nữmfrk nam trang (mặxfaoc trang phụsdjuc củupjra nam) khiếihjfn cho lãgnldo giảtqdl chútqdl ýmfrk, quay đhdbvumwqu lạwfmgi, mặxfaot vẫuklmn khôcaajng đhdbvxebxi sắzbfuc, liếihjfc nhìfxjnn Hàesewn Lậjsmzp.

esewn Lậjsmzp thấwpaqy vậjsmzy liềiaspn mỉewrsm cưfytfbtzgi vớxjigi lãgnldo giảtqdl.

Thanh bàesewo lãgnldo giảtqdl cảtqdlm thấwpaqy ngạwfmgc nhiêdzlpn.

gnldo vẫuklmn tưfytfdzlpng cóoomlcaajng tửkdiccaajng bôcaajng nàesewo nhậjsmzn ra thiếihjfu nữmfrk giảtqdl trai nêdzlpn dùkzpong ákfawnh mắzbfut đhdbvbyzx khêdzlpu gợjwhti, nhưfytfng khôcaajng ngờbtzg gặxfaop phảtqdli mộihtmt thanh niêdzlpn tưfytfơajdmng mạwfmgo cựwqilc kỳhdbvfxjnnh thưfytfbtzgng, màesew lạwfmgi chẳkdicng biếihjft chếihjft sốmmnzng dákfawm đhdbvmmnzi mắzbfut vớxjigi mìfxjnnh, khôcaajng hềiaspooml ýmfrk nhưfytfbtzgng.


Thanh bàesewo lãgnldo giảtqdl trong lòbxpeng cóooml chútqdlt uấwpaqt giậjsmzn, hơajdmi trầumwqm ngâmgbym mộihtmt chútqdlt rồxfaoi nhẹvwap nhàesewng nhắzbfum đhdbvôcaaji mắzbfut lạwfmgi.

esewnh đhdbvihtmng nàesewy khiếihjfn Hàesewn Lậjsmzp hơajdmi sửkdicng sốmmnzt, lậjsmzp tứvjxjc khôcaajng khỏiowti suy đhdbvkfawn:

mgbymmnzi phưfytfơajdmng nhắzbfum mắzbfut, chẳkdicng lẽshqtesew muốmmnzn…"

esewn Lậjsmzp còbxpen đhdbvang suy nghĩihtm thìfxjnesewnh đhdbvihtmng củupjra lãgnldo giảtqdl liềiaspn chứvjxjng thựwqilc suy đhdbvkfawn củupjra Hàesewn Lậjsmzp.

Chỉewrs thấwpaqy lãgnldo mởdzlp hai mắzbfut ra, ákfawnh mắzbfut nhìfxjnn Hàesewn Lậjsmzp toákfawt ra ákfawnh sákfawng màesewu tíflyum, đhdbvfbrvnh thi triểbyzxn mộihtmt loạwfmgi phákfawp thuậjsmzt mêdzlp hồxfaon đhdbvmmnzi vớxjigi Hàesewn Lậjsmzp, đhdbvfbrvnh giákfawo huấwpaqn hắzbfun mộihtmt trậjsmzn.

esewn Lậjsmzp thấwpaqy vậjsmzy, trong lòbxpeng cóooml chútqdlt buồxfaon cưfytfbtzgi.

Vớxjigi tu vi Luyệwmgun khíflyu kỳhdbv tầumwqng chíflyun củupjra lãgnldo giảtqdl, dákfawm thi triểbyzxn mêdzlp hồxfaon thuậjsmzt vớxjigi hắzbfun làesew tu sĩihtm Trútqdlc Cơajdm trung kỳhdbv, nhưfytf vậjsmzy chẳkdicng phảtqdli làesew muốmmnzn chếihjft sao?

Chỉewrs cầumwqn hắzbfun hơajdmi dùkzpong phákfawp lựwqilc phảtqdln kíflyuch mộihtmt chútqdlt, khẳkdicng đhdbvfbrvnh sẽshqtesewm cho phákfawp thuậjsmzt củupjra đhdbvmmnzi phưfytfơajdmng phảtqdln phệwmgu (cắzbfun trảtqdl).

Chẳkdicng qua, mộihtmt khi Hàesewn Lậjsmzp đhdbvãgnldooml ýmfrk muốmmnzn côcaajng phákfawp củupjra đhdbvmmnzi phưfytfơajdmng, đhdbvưfytfơajdmng nhiêdzlpn khôcaajng thểbyzxkzpong đhdbvmmnzi phưfytfơajdmng kếihjft lấwpaqy cừmmnzu oákfawn đhdbvưfytfjwhtc.

fxjn thếihjf, hắzbfun chỉewrs mỉewrsm cưfytfbtzgi, đhdbvmmnzi mắzbfut vớxjigi lãgnldo giảtqdl, khôcaajng hềiasp lộihtm ra vẻjsmzfxjn khákfawc thưfytfbtzgng.

Đmgbyiềiaspu nàesewy làesewm cho thanh bàesewo lãgnldo giảtqdldzlp đhdbvmmnzi diệwmgun đhdbvang cưfytfbtzgi lạwfmgnh chợjwhtt biếihjfn thàesewnh ngạwfmgc nhiêdzlpn, rồxfaoi lậjsmzp tứvjxjc lộihtm ra vẻjsmz hoảtqdlng sợjwht.

gnldo giảtqdl thầumwqm nhủupjr khôcaajng ổxebxn, đhdbvfbrvnh chuyểbyzxn ákfawnh mắzbfut ra chỗrlgt khákfawc thìfxjn đhdbvãgnld muốmmnzn.

Trong mắzbfut Hàesewn Lậjsmzp đhdbvãgnld xuấwpaqt hiệwmgun ákfawnh vàesewng mờbtzg mờbtzg, giốmmnzng nhưfytfooml nam châmgbym làesew ákfawnh mắzbfut củupjra lãgnldo khôcaajng thểbyzx di dờbtzgi đhdbvi đhdbvâmgbyu nổxebxi.


Trong lòbxpeng thanh bàesewo lãgnldo giảtqdl vừmmnza kinh sợjwht, vừmmnza hốmmnzi hậjsmzn khôcaajng thôcaaji.

gnldo vạwfmgn lầumwqn khôcaajng thểbyzx ngờbtzg nổxebxi, ngưfytfbtzgi thanh niêdzlpn nhìfxjnn cóooml vẻjsmz khôcaajng chútqdlt phákfawp lựwqilc nàesewy hóoomla ra cũzxprng làesew mộihtmt ngưfytfbtzgi tu tiêdzlpn, hơajdmn nữmfrka xem ra tu vi cóooml vẻjsmzajdmn xa mìfxjnnh.

Nếihjfu sớxjigm biếihjft vậjsmzy thìfxjnoomloomli gìfxjngnldo cũzxprng sẽshqt khôcaajng sửkdic dụsdjung "Mộihtmng yểbyzxm thuậjsmzt". Hôcaajm nay, tâmgbym tìfxjnnh củupjra lãgnldo đhdbvãgnld hoàesewn toàesewn bịfbrv đhdbvmmnzi phưfytfơajdmng khốmmnzng chếihjf, rốmmnzt cuộihtmc khôcaajng thểbyzx thoákfawt khỏiowti phảtqdln đhdbvòbxpen củupjra đhdbvmmnzi phưfytfơajdmng.

gnldo giảtqdlesewng nghĩihtmesewng sợjwhtgnldi. Trong phútqdlt chốmmnzc, mồxfaocaaji trêdzlpn trákfawn chảtqdly ròbxpeng ròbxpeng nhưfytf hạwfmgt đhdbvjsmzu, mặxfaot vàesewng nhưfytf nghệwmgu, nhưfytfng hai mắzbfut vẫuklmn nhìfxjnn trừmmnzng trừmmnzng vềiasp phíflyua Hàesewn Lậjsmzp.

Thiếihjfu nữmfrk nam trang bêdzlpn cạwfmgnh rốmmnzt cuộihtmc cũzxprng nhậjsmzn ra trưfytfdzlpng bốmmnzi củupjra mìfxjnnh cóooml vẻjsmz khôcaajng ổxebxn, vộihtmi vàesewng giậjsmzt giậjsmzt ốmmnzng tay ákfawo củupjra lãgnldo giảtqdl.

Kếihjft quảtqdl ngoàesewi dựwqil đhdbvkfawn củupjra mọmmnzi ngưfytfbtzgi chíflyunh làesew chỉewrsfbrvo lãgnldo giảtqdl nửkdica vòbxpeng đhdbvãgnld dễbxpeesewng làesewm lãgnldo thoákfawt ly khỏiowti sứvjxjc hútqdlt từmmnz ákfawnh mắzbfut Hàesewn Lậjsmzp, cứvjxju lãgnldo ra khỏiowti sựwqil phảtqdln phệwmgu củupjra Mộihtmng Yểbyzxm thuậjsmzt.

Thanh bàesewo lãgnldo giảtqdl đhdbvihtmt nhiêdzlpn từmmnz chếihjft chuyểbyzxn thàesewnh sốmmnzng, tâmgbym trạwfmgng thay đhdbvxebxi đhdbvihtmt ngộihtmt khiếihjfn lãgnldo khôcaajng khỏiowti ngâmgbyy ngưfytfbtzgi, mộihtmt lákfawt sau mớxjigi nhưfytf tỉewrsnh lạwfmgi từmmnz trong mộihtmng, quay ngưfytfbtzgi lạwfmgi.

Nhưfytfng lưfytfng ákfawo lãgnldo đhdbvãgnld sớxjigm ưfytfxjigt đhdbvuklmm mồxfaocaaji lạwfmgnh.

tqdlc nàesewy vẻjsmz mặxfaot lãgnldo cựwqilc kỳhdbv sợjwhtgnldi, vộihtmi vàesewng nhỏiowt giọmmnzng nóoomli vàesewi câmgbyu vớxjigi thiếihjfu nữmfrk, sau đhdbvóooml rốmmnzt cuộihtmc cũzxprng khôcaajng dákfawm liếihjfc mắzbfut vềiasp phíflyua Hàesewn Lậjsmzp.

Thanh bàesewo lãgnldo giảtqdl biếihjft rấwpaqt rõasjn, thiếihjfu nữmfrkooml thểbyzx dễbxpeesewng giảtqdli cứvjxju mìfxjnnh nhưfytf vậjsmzy chíflyunh làesew do đhdbvmmnzi phưfytfơajdmng hạwfmg thủupjrfytfu tìfxjnnh. Nếihjfu khôcaajng, íflyut nhấwpaqt mìfxjnnh cũzxprng bịfbrv thưfytfơajdmng tổxebxn tâmgbym thầumwqn, bệwmgunh nặxfaong mộihtmt hồxfaoi.

Mặxfaoc dùkzpo khôcaajng biếihjft tạwfmgi sao đhdbvmmnzi phưfytfơajdmng lạwfmgi làesewm nhưfytf vậjsmzy, nhưfytfng hai ngưfytfbtzgi tổxebxcaajn mìfxjnnh tốmmnzt nhấwpaqt làesewdzlpn trákfawnh xa kẻjsmz đhdbvóooml.

Thanh niêdzlpn nàesewy tưfytfxjigng mạwfmgo bìfxjnnh thưfytfbtzgng nhưfytfng tu vi thựwqilc sựwqil đhdbvákfawng sợjwht, khôcaajng phảtqdli làesew kẻjsmz bọmmnzn họmmnzooml khảtqdlxfaong trêdzlpu chọmmnzc.

ajdmn nữmfrka, đhdbviềiaspu khiếihjfn lãgnldo buồxfaon bựwqilc chíflyunh làesew, lãgnldo rõasjnesewng đhdbvãgnldkzpong Thiêdzlpn nhãgnldn thuậjsmzt tra xéfbrvt trêdzlpn ngưfytfbtzgi nàesewy, khôcaajng hềiasp thấwpaqy mộihtmt chútqdlt phákfawp lựwqilc dao đhdbvihtmng nàesewo trêdzlpn ngưfytfbtzgi đhdbvmmnzi phưfytfơajdmng. Nếihjfu khôcaajng lãgnldo đhdbvãgnld khôcaajng mạwfmgo hiểbyzxm dùkzpong "Mộihtmng yểbyzxm thuậjsmzt".

"Hiếihjfm khi gặxfaop đhdbvưfytfjwhtc ngưfytfbtzgi cóooml tu vi thếihjfesewy tớxjigi đhdbvâmgbyy…"

Thanh bàesewo lãgnldo giảtqdl nghĩihtm tớxjigi suy đhdbvkfawn củupjra mìfxjnnh, sắzbfuc mặxfaot bắzbfut đhdbvumwqu xanh lêdzlpn.

Nếihjfu đhdbvútqdlng nhưfytf suy nghĩihtm củupjra lãgnldo, lãgnldo đhdbvãgnld trêdzlpu chọmmnzc vàesewo vàesewo mộihtmt đhdbvwfmgi nhâmgbyn vậjsmzt màesew cảtqdl gia tộihtmc cũzxprng khôcaajng dákfawm trêdzlpu chọmmnzc vàesewo.

Nghĩihtm tớxjigi đhdbvâmgbyy, lãgnldo giảtqdl vừmmnza mớxjigi khôcaaji phụsdjuc tâmgbym tìfxjnnh đhdbvưfytfjwhtc mộihtmt chútqdlt thìfxjn lạwfmgi khôcaajng thểbyzx an bìfxjnnh nổxebxi.

bxpen thiếihjfu nữmfrk nam trang kia giậjsmzt mìfxjnnh nhìfxjnn sắzbfuc mặxfaot lãgnldo giảtqdl biếihjfn đhdbvxebxi hếihjft xanh lạwfmgi hồxfaong, trong lòbxpeng cựwqilc kỳhdbv kinh ngạwfmgc.

Trong mắzbfut nàesewng, vịfbrv tổxebx phụsdjuesewy củupjra mìfxjnnh vẫuklmn luôcaajn bấwpaqt đhdbvihtmng thanh sắzbfuc, vẻjsmz mặxfaot vữmfrkng nhưfytf Thákfawi Sơajdmn, khôcaajng ngờbtzgcaajm nay lạwfmgi lộihtm ra vẻjsmz mặxfaot đhdbvóooml. Chẳkdicng lẽshqt thanh niêdzlpn bìfxjnnh thưfytfbtzgng kia lạwfmgi đhdbvákfawng sợjwht tớxjigi vậjsmzy sao?

Nghĩihtm tớxjigi đhdbvóooml, nàesewng khôcaajng khỏiowti quay đhdbvumwqu lạwfmgi trừmmnzng mắzbfut nhìfxjnn Hàesewn Lậjsmzp.

Nhưfytfng khôcaajng chờbtzgesewng hàesewnh đhdbvihtmng thìfxjngnldo giảtqdlfytfbtzgng nhưfytf đhdbvãgnld nhậjsmzn ra tâmgbym tưfytf củupjra thiếihjfu nữmfrk, đhdbvihtmt nhiêdzlpn cựwqilc kỳhdbv trịfbrvnh trọmmnzng nóoomli nhỏiowt vớxjigi nàesewng:

"Khôcaajng đhdbvưfytfjwhtc làesewm phiềiaspn ngưfytfbtzgi trẻjsmz tuổxebxi kia nữmfrka. Nếihjfu ta đhdbvkfawn khôcaajng sai thìfxjn đhdbvmmnzi phưfytfơajdmng phảtqdli làesew tu sĩihtm Trútqdlc Cơajdm kỳhdbv. Ngàesewn vạwfmgn lầumwqn khôcaajng đhdbvưfytfjwhtc làesewm ngưfytfbtzgi ta nổxebxi giậjsmzn!"

"Cákfawi gìfxjn? Tu sĩihtm Trútqdlc Cơajdm kỳhdbv ákfaw? Khôcaajng cóooml khảtqdlxfaong, ngưfytfbtzgi ta còbxpen íflyut tuổxebxi màesew!" Thiếihjfu nữmfrk lấwpaqy tay che miệwmgung kinh hôcaaj, mặxfaot màesewy thấwpaqt sắzbfuc, nhưfytfng cũzxprng khôcaajng dákfawm lớxjign tiếihjfng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.