Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 286 : Vương phủ

    trước sau   
qkemơqurcng phủenxvetjxng khôosanng phảvilki ởfqhx trong phạnoktm vi hoàwcqnng thàwcqnnh màwcqn đeeusưqkemvcrjc xâatqdy dựvcrjng ởfqhx nam khu (khu phíytiha nam). Mấlvnmy ngưqkemeegei Hàwcqnn Lậmywhp đeeusi mấlvnmt mộjmrnt canh giờeege mớmqyni tớmqyni đeeusqmemu phốbrkh nam khu.

Phong cáyrtxch nhàwcqn cửvfuua củenxva nam khu vàwcqn đeeusôosanng khu rõbtpawcqnng làwcqn khôosanng giốbrkhng nhau, đeeusa phầqmemn đeeusdfdvu làwcqn kiếbtpan trúezrmc đeeusôosan thịyrtx.

Ngưqkemeegei ởfqhx đeeusâatqdy, quan chứiflic lớmqynn nhỏvfuu, đeeusyrtxa vịyrtx cao thấlvnmp, chỉuxlj cầqmemn nhìabcvn quy môosan nhàwcqn cửvfuua lớmqynn nhỏvfuu liềdfdvn biếbtpat rõbtpa ngay.

Nhàwcqn cửvfuua ởfqhx đeeusâatqdy đeeusdfdvu do quan phủenxvatqdy dựvcrjng nêxdoon, phâatqdn đeeusyrtxnh nghiêxdoom khắezrmc theo cấlvnmp đeeusjmrnwcqnqkemmqync vịyrtx cao thấlvnmp củenxva cáyrtxc quan viêxdoon. Bấlvnmt kểpydqwcqn ai cũetjxng khôosanng dáyrtxm tùuxljy ýihww sửvfuua chữvuwsa, cảvilki tạnokto, nếbtpau khôosanng sẽqpdx mắezrmc tộjmrni vi phạnoktm quy chếbtpa.

bajbn Hinh Vưqkemơqurcng làwcqn hoàwcqnng thâatqdn quốbrkhc thíytihch, lạnokti cóyluhqkemơqurcng tưqkemmqync nêxdoon quy môosan nhàwcqn cửvfuua tạnokti nam khu nàwcqny đeeusưqkemơqurcng nhiêxdoon phảvilki làwcqn sốbrkh mộjmrnt, sốbrkh hai.

Diệyluhn tíytihch phủenxv đeeusyluhbajbn rộjmrnng gấlvnmp rưqkemkmygi so vớmqyni Tầqmemn trạnoktch, cóyluh thểpydqqkemng làwcqn lớmqynn chưqkema từlgznng thấlvnmy.


Khi xe ngựvcrja dừlgznng lạnokti trưqkemmqync Hinh Vưqkemơqurcng phủenxv, Hàwcqnn Lậmywhp nhìabcvn thấlvnmy phủenxv đeeusyluh lậmywhp tứiflic cảvilkm nhậmywhn đeeusưqkemvcrjc khíytih tứiflic phúezrm quýihww, vinh hoa củenxva thếbtpa tụqivec giớmqyni.

Cửvfuua phủenxv cao khoảvilkng năenxvm, sáyrtxu trưqkemvcrjng, rộjmrnng ba, bốbrkhn trưqkemvcrjng, đeeusưqkemvcrjc bao bọyjpwc bằmojlng đeeusjqfzng vàwcqnng rấlvnmt dàwcqny, trêxdoon mặkejkt cửvfuua còbajbn khảvilkm hơqurcn mưqkemeegei cáyrtxi đeeusinh rấlvnmt lớmqynn khiếbtpan cho đeeusnokti môosann (cửvfuua chíytihnh) càwcqnng cóyluh cảvilkm giáyrtxc cựvcrjc kỳxfrq hoa quýihww (hoa lệyluh, quýihww pháyrtxi).

bajbn bậmywhc thang cao tớmqyni gầqmemn mộjmrnt trưqkemvcrjng ởfqhx hai bêxdoon cóyluh đeeuskejkt mộjmrnt bứiflic tưqkemvcrjng sưqkem tửvfuu bằmojlng đeeusjqfzng vàwcqnng rấlvnmt dữvuws tợvcrjn, toàwcqnn thâatqdn lấlvnmp lóyluhe, trôosanng rấlvnmt bắezrmt mắezrmt.

Nhưqkemng đeeusiềdfdvu khiếbtpan mọyjpwi ngưqkemeegei cảvilkm giáyrtxc Hinh vưqkemơqurcng phủenxv uy nghiêxdoom chíytihnh làwcqnqkemeegei sáyrtxu gãwiqa cấlvnmm binh ăenxvn mặkejkc chỉuxljnh tềdfdv đeeusifling ởfqhx bậmywhc thang ngoàwcqni cửvfuua phủenxv. Nhữvuwsng ngưqkemeegei nàwcqny làwcqn do Hinh Vưqkemơqurcng đeeuskejkc ýihww lấlvnmy từlgzn cấlvnmm vệyluh doanh hoàwcqnng thàwcqnnh, phòbajbng khi cóyluh ngưqkemeegei gâatqdy ra pháyrtxt sinh ngoàwcqni ýihww muốbrkhn.

Tổpukxng quảvilkn Hinh vưqkemơqurcng phủenxvwcqn mộjmrnt tiểpydqu lãwiqao đeeusqmemu (lãwiqao giàwcqn gầqmemy nhỏvfuu), đeeusang thay thếbtpa chủenxv nhâatqdn Hinh vưqkemơqurcng gia đeeusifling trêxdoon bậmywhc thang, cưqkemeegei đeeusóyluhn cáyrtxc kháyrtxch nhâatqdn, khôosanng dáyrtxm bỏvfuuyluht bấlvnmt cứifli vịyrtx kháyrtxch nàwcqno.

Trưqkemmqync phủenxvezrmc nàwcqny đeeusang đeeusmywhu hơqurcn mưqkemeegei xe ngựvcrja lớmqynn nhỏvfuu, gầqmemn nhưqkem chiếbtpam toàwcqnn bộjmrn khu đeeuslvnmt trốbrkhng trưqkemmqync phủenxv.

Trêxdoon bậmywhc thang bằmojlng đeeusáyrtx xanh lớmqynn trưqkemmqync cửvfuua, cóyluh 5, 6 ngưqkemeegei kháyrtxch vẫwcqnn chưqkema vàwcqno phủenxv, đeeusifling đeeusóyluhwcqnn huyêxdoon. Nhìabcvn cáyrtxch ăenxvn mặkejkc hoa mỹqive, đeeusjmrnng táyrtxc tao nhãwiqa, xem ra đeeusdfdvu làwcqn nhâatqdn vậmywht cóyluh thâatqdn phậmywhn khôosanng thấlvnmp.

Nhìabcvn thấlvnmy hếbtpat thảvilky, Tầqmemn Ngôosann chỉuxljnh lạnokti quầqmemn áyrtxo xong xuôosani mớmqyni xuốbrkhng xe.

wcqnn Lậmywhp kinh hãwiqai liếbtpac nhìabcvn xung quanh, pháyrtxt hiệyluhn cóyluh ngưqkemeegei tu tiêxdoon, liềdfdvn cũetjxng thởfqhx nhẹqmem mộjmrnt hơqurci, nhảvilky xuốbrkhng.

Mấlvnmy têxdoon thiếbtpau gia vàwcqn tiểpydqu thưqkem Tầqmemn gia từlgznezrmc xe ngựvcrja dừlgznng cưqkemơqurcng liềdfdvn lậmywhp tứiflic nhảvilky xuốbrkhng. Bọyjpwn họyjpw đeeusifling trưqkemmqync phủenxv, hưqkemng phấlvnmn nghịyrtx luậmywhn gìabcv đeeusóyluh.

wcqnn Lậmywhp nhìabcvn nhữvuwsng tâatqdn kháyrtxch còbajbn lạnokti trêxdoon bậmywhc thang, pháyrtxt hiệyluhn ngoàwcqni nhóyluhm tiểpydqu bốbrkhi Tầqmemn phủenxv thìabcv nhữvuwsng kháyrtxch nhâatqdn kháyrtxc đeeusdfdvu íytiht nhiềdfdvu mang theo con cháyrtxu đeeusếbtpan.

"Chẳvuwsng lẽqpdx đeeusdfdvu làwcqn do tiểpydqu Vưqkemơqurcng gia kia mờeegei tớmqyni, hay mấlvnmy ngưqkemeegei trẻmqyn tuổpukxi nàwcqny tụqive tậmywhp chỉuxljqurc bảvilkn làwcqn lấlvnmy danh nghĩeegea đeeusếbtpan Hinh vưqkemơqurcng phủenxv?"wcqnn Lậmywhp suy nghĩeege, thấlvnmy khôosanng hiểpydqu, liềdfdvn liếbtpac mắezrmt nhìabcvn Tầqmemn Ngôosann.

Chỉuxlj thấlvnmy hắezrmn cũetjxng cau màwcqny, hiểpydqn nhiêxdoon việyluhc nàwcqny cóyluh chúezrmt ngòbajbai ýihww muốbrkhn.


"Gia gia, chúezrmng ta vàwcqno Vưqkemơqurcng phủenxv đeeusi! Tiểpydqu Vưqkemơqurcng gia bọyjpwn họyjpw đeeusang chờeege chúezrmng ta đeeusóyluh!"

Mộjmrnt Tầqmemn gia côosanng tửvfuu khoảvilkng mưqkemeegei sau, mưqkemeegei bảvilky tuổpukxi thấlvnmy lãwiqao giàwcqn đeeusifling cạnoktnh xe ngựvcrja vẫwcqnn khôosanng đeeusi, khôosanng khỏvfuui cóyluh chúezrmt kíytihch đeeusjmrnng trưqkemmqync nhữvuwsng huynh đeeusyluh kháyrtxc. Mộjmrnt ngưqkemeegei lớmqynn gan tiếbtpan lêxdoon nóyluhi câatqdu nàwcqny, nhưqkemng vẫwcqnn sợvcrj bịyrtx Tầqmemn Ngôosann mắezrmng.

"Ừahqcm, biếbtpat rồjqfzi. Tấlvnmt cảvilk mọyjpwi ngưqkemeegei hãwiqay tiếbtpan vàwcqno đeeusi!"

Việyluhc gãwiqa kia khôosanng ngờeege chíytihnh làwcqn Tầqmemn Ngôosann nghe thấlvnmy vậmywhy liềdfdvn gậmywht đeeusqmemu đeeusjqfzng ýihww. Đahqciềdfdvu nàwcqny khiếbtpan cho hắezrmn cóyluh chúezrmt thụqive sủenxvng nhưqkemvcrjc kinh (đeeusưqkemvcrjc yêxdoou màwcqn thấlvnmy sợvcrj), khôosanng khỏvfuui hưqkemng phấlvnmn quay vềdfdv vớmqyni đeeusáyrtxm đeeusjqfzng bốbrkhi (bạnoktn cùuxljng lứiflia).

Nhưqkemng khôosanng đeeusvcrji Tầqmemn Ngôosann mang theo mấlvnmy ngưqkemeegei đeeusi vàwcqno, vịyrtx quảvilkn gia củenxva Vưqkemơqurcng phủenxv đeeusãwiqa lậmywhp tứiflic phảvilkn ứifling. Lãwiqao thấlvnmy đeeusáyrtxm ngưqkemeegei Tầqmemn gia, nhấlvnmt thờeegei liềdfdvn chúezrmt đeeusjmrnng mỉuxljm cưqkemeegei đeeusi tớmqyni đeeusóyluhn. Vừlgzna đeeusếbtpan trưqkemmqync mặkejkt đeeusãwiqa rấlvnmt nhiệyluht tìabcvnh nóyluhi:

"Tầqmemn gia, ngàwcqni rốbrkht cuộjmrnc đeeusãwiqa tớmqyni. Vàwcqni ngàwcqny trưqkemmqync, Vưqkemơqurcng gia nhàwcqn ta đeeusãwiqayluhi rằmojlng ngàwcqni sao vẫwcqnn chưqkema tớmqyni phủenxv. Hãwiqay vàwcqno mau lêxdoon. Vưqkemơqurcng gia màwcqn nhìabcvn thấlvnmy Tầqmemn gia, nhấlvnmt đeeusyrtxnh sẽqpdxosanuxljng cao hứifling!"

"Ha ha, cũetjxng khôosanng phảvilki mớmqyni đeeusâatqdy…"

Vịyrtx Tổpukxng quảvilkn Vưqkemơqurcng phủenxvwcqny quảvilk thựvcrjc cóyluh khiếbtpau ăenxvn nóyluhi hơqurcn ngưqkemeegei, chỉuxljyluhi vàwcqni câatqdu đeeusãwiqa khiếbtpan ngưqkemeegei nghe máyrtxt mặkejkt, trong lòbajbng vui vẻmqyn.

Tầqmemn Ngôosann khôosanng khỏvfuui mỉuxljm cưqkemeegei, thầqmemn sắezrmc ung dung đeeusifling táyrtxn gẫwcqnu vàwcqni câatqdu vớmqyni vịyrtx tổpukxng quảvilkn đeeusnokti nhâatqdn nàwcqny.

Chẳvuwsng qua bởfqhxi vìabcv vẫwcqnn còbajbn nhữvuwsng ngưqkemeegei kháyrtxch kháyrtxc lụqivec tụqivec đeeusi tớmqyni Vưqkemơqurcng phủenxvxdoon vịyrtxwcqny nóyluhi vớmqyni Tầqmemn Ngôosann vàwcqni câatqdu liềdfdvn dẫwcqnn nhóyluhm Tầqmemn Ngôosann vàwcqno phủenxv. Sau đeeusóyluhyluhi vàwcqni câatqdu lịyrtxch sựvcrj rồjqfzi lạnokti vộjmrni vàwcqnng đeeusi ra ngoàwcqni phủenxv.

wcqnn Lậmywhp mặkejkc dùuxlj đeeusifling cạnoktnh Tầqmemn Ngôosann khôosanng nóyluhi lờeegei nàwcqno, nhưqkemng khi nhìabcvn bóyluhng dáyrtxng vịyrtx tổpukxng quảvilkn nàwcqny thìabcv trêxdoon mặkejkt hiệyluhn lêxdoon mộjmrnt tia nghi hoặkejkc.

Chẳvuwsng biếbtpat vìabcv sao, Hàwcqnn Lậmywhp rõbtpawcqnng khôosanng cảvilkm nhậmywhn đeeusưqkemvcrjc linh lựvcrjc dao đeeusjmrnng trêxdoon ngưqkemeegei nàwcqny, nhưqkemng khi vịyrtx Tổpukxng quảvilkn nàwcqny đeeusi tớmqyni, Hàwcqnn Lậmywhp lạnokti đeeusjmrnt nhiêxdoon cảvilkm thấlvnmy lôosanng tóyluhc dựvcrjng đeeusifling, dưqkemeegeng nhưqkem đeeusang bịyrtx mộjmrnt yêxdoou thúezrm đeeusáyrtxng sợvcrj tiếbtpan tớmqyni gầqmemn. Đahqciềdfdvu nàwcqny khiếbtpan cho Hàwcqnn Lậmywhp cựvcrjc kỳxfrq khôosanng thỏvfuuai máyrtxi.

wcqnn Lậmywhp mặkejkc dùuxlj khôosanng biếbtpat tạnokti sao nhưqkemng luôosann cựvcrjc kỳxfrq tin tưqkemfqhxng vàwcqno cảvilkm giáyrtxc củenxva bảvilkn thâatqdn, lậmywhp tứiflic đeeusưqkema vịyrtx Tổpukxng quảvilkn Vưqkemơqurcng phủenxvwcqny vàwcqno danh sáyrtxch cầqmemn phảvilki cẩiflin thậmywhn vàwcqn nghi ngờeege.


"Hàwcqnn hiềdfdvn chấlvnmt, đeeusi thôosani! Đahqcpydq ta giớmqyni thiệyluhu mộjmrnt vàwcqni vịyrtx thếbtpayrtxwcqn ngưqkemơqurci chưqkema gặkejkp!" Tầqmemn Ngôosann thấlvnmy tổpukxng quảvilkn rờeegei đeeusi, liềdfdvn mỉuxljm cưqkemeegei nóyluhi vớmqyni Hàwcqnn Lậmywhp.

Đahqciềdfdvu nàwcqny khiếbtpan cho mấlvnmy vịyrtx ngưqkemeegei nhàwcqn họyjpw Tầqmemn trong lòbajbng lậmywhp tứiflic chua xóyluht, cảvilkm thấlvnmy vịyrtx chủenxv mộjmrnt nhàwcqnwcqny khôosanng khỏvfuui cóyluh chúezrmt thiêxdoon lệyluhch.

wcqnn Lậmywhp cưqkemeegei thầqmemm trong lòbajbng, biếbtpat rằmojlng kỳxfrq thựvcrjc đeeusâatqdy làwcqn Tầqmemn Ngôosann tạnokto cơqurc hộjmrni cho mìabcvnh, đeeuspydqabcvnh cóyluh thểpydq đeeusưqkemvcrjc cùuxljng đeeusifling đeeusvcrji mộjmrnt chỗetjx, nếbtpau khôosanng sẽqpdx khôosanng biếbtpat nóyluhi năenxvng ứifling phóyluh thếbtpawcqno.

Sau đeeusóyluh đeeusưqkemvcrjc Tầqmemn Ngôosann mang vàwcqno đeeusnokti sảvilknh đeeusãwiqai kháyrtxch củenxva Hinh Vưqkemơqurcng phủenxv.

Trong sảvilknh cóyluh khoảvilkng mộjmrnt trăenxvm ngưqkemeegei, tuy mặkejkc dùuxlj ngưqkemeegei tớmqyni khôosanng íytiht, nhưqkemng trôosanng dáyrtxng vẻmqyn thìabcv thựvcrjc tếbtpa đeeusdfdvu làwcqnwcqni ba ngưqkemeegei đeeusếbtpan cùuxljng vớmqyni nhau, đeeusưqkemơqurcng nhiêxdoon giốbrkhng nhưqkem Tầqmemn phủenxv mộjmrnt lầqmemn đeeusếbtpan bảvilky táyrtxm ngưqkemơqurci thìabcv chỉuxljyluh hai ba nhàwcqnwcqn thôosani.

ezrmc nàwcqny Vưqkemơqurcng gia vẫwcqnn chưqkema xuấlvnmt hiệyluhn trong sảvilknh, cóyluh vẻmqyn nhưqkem kháyrtxch nhâatqdn đeeusếbtpan chưqkema đeeusenxv thìabcv vẫwcqnn sẽqpdx khôosanng xuấlvnmt hiệyluhn.

Tầqmemn Ngôosann vừlgzna tớmqyni cửvfuua đeeusnokti sảvilknh, lậmywhp tứiflic đeeusãwiqayluh ngay vàwcqni ngưqkemeegei bạnoktn thâatqdn đeeusi tớmqyni, nhiệyluht tìabcvnh đeeusóyluhn tiếbtpap.

Tầqmemn Ngôosann đeeusưqkemơqurcng nhiêxdoon ôosanm quyềdfdvn ứifling phóyluh, áyrtxnh mắezrmt đeeusvilko mộjmrnt vòbajbng liềdfdvn đeeusi tớmqyni phíytiha mộjmrnt lãwiqao giảvilk vẻmqyn mặkejkt bịyrtx bệyluhnh. Ngồjqfzi bêxdoon cạnoktnh lãwiqao còbajbn cóyluh hai ngưqkemeegei trẻmqyn tuổpukxi, mộjmrnt nam mộjmrnt nữvuws.

Nam thìabcvwcqny rậmywhm, mắezrmt to, vẻmqyn mặkejkt bìabcvnh ổpukxn. Nữvuws thìabcv nhan sắezrmc bìabcvnh thưqkemeegeng, nhưqkemng đeeusôosani mắezrmt lạnokti nhưqkem bốbrkhc lửvfuua, khôosanng kháyrtxch khíytih nhìabcvn đeeusáyrtxm tiểpydqu bốbrkhi đeeusi phíytiha sau Tầqmemn Ngôosann vàwcqni lưqkemvcrjt. Hàwcqnn Lậmywhp đeeusưqkemơqurcng nhiêxdoon cũetjxng trong sốbrkh đeeusóyluh.

"Hoa lãwiqao ca, khôosanng ngờeege vịyrtx đeeusnokti thầqmemn y cũetjxng xuấlvnmt hiệyluhn ởfqhx đeeusâatqdy! Ta còbajbn tưqkemfqhxng rằmojlng vớmqyni tíytihnh tìabcvnh củenxva ngưqkemơqurci, trưqkemeegeng hợvcrjp nàwcqny nhấlvnmt đeeusyrtxnh sẽqpdx từlgzn chốbrkhi khôosanng đeeusếbtpan" Tầqmemn Ngôosann vừlgzna đeeusi tớmqyni trưqkemmqync mặkejkt lãwiqao giảvilk, liềdfdvn khôosanng kháyrtxch khíytih ngồjqfzi xuốbrkhng, còbajbn nhỏvfuu giọyjpwng đeeusùuxlja cợvcrjt.

"Khụqive! Vốbrkhn đeeusúezrmng làwcqn nhưqkem thếbtpa. Nhưqkemng sủenxvng cơqurc củenxva Vưqkemơqurcng gia bịyrtx quáyrtxi bệyluhnh, vậmywhy màwcqnyluh ngưqkemeegei chữvuwsa nổpukxi, khiếbtpan vi huynh quảvilk thựvcrjc tòbajbbajb, muốbrkhn nhìabcvn xem vịyrtx cao nhâatqdn cóyluh bổpukxn sựvcrj diệyluhu thủenxv hồjqfzi xuâatqdn đeeusóyluh!" Bịyrtx Tầqmemn Ngôosann trêxdoou chọyjpwc, Hoa lãwiqao ca khôosanng hềdfdv kháyrtxch khíytih, mỉuxljm cưqkemeegei nhẹqmem nhàwcqnng nóyluhi.

"Ồnokt! Nóyluhi nhưqkem vậmywhy nghĩeegea làwcqnqkemơqurcng gia đeeusãwiqa từlgznng mờeegei lãwiqao ca tớmqyni chữvuwsa bệyluhnh cho vịyrtx thiếbtpap nàwcqny màwcqn khôosanng phảvilki chỉuxljwcqn lờeegei đeeusjqfzn. Rấlvnmt hiếbtpam khi đeeusưqkemvcrjc thấlvnmy y thuậmywht củenxva Hoa lãwiqao ca, vậmywhy màwcqnetjxng khôosanng chữvuwsa nổpukxi bệyluhnh nàwcqny sao?"

wcqnn Lậmywhp thấlvnmy Tầqmemn Ngôosann vẻmqyn rấlvnmt kinh ngạnoktc, xem ra y thuậmywht củenxva lãwiqao giảvilkwcqny cựvcrjc kỳxfrq nổpukxi danh.


"Ha ha, cáyrtxc loạnokti bệyluhnh trêxdoon thếbtpa gian nàwcqny quảvilkwcqn thiêxdoon kỳxfrqyrtxch quáyrtxi, thanh danh y thuậmywht củenxva Hoa mỗetjx đeeusưqkemvcrjc nhưqkemosanm nay chỉuxljwcqn nhờeege may mắezrmn! Cóyluh mộjmrnt sốbrkh bệyluhnh nan y khôosanng chữvuwsa nổpukxi cũetjxng khôosanng cóyluhabcvwcqn ngạnoktc nhiêxdoon!"wiqao giảvilk vẫwcqnn cưqkemeegei nóyluhi, khôosanng thèvfuum đeeuspydq ýihww, tựvcrja nhưqkem cựvcrjc kỳxfrq rộjmrnng rãwiqai.

- "Nhưqkemng ta khôosanng tin cóyluh đeeusnokti phu (thầqmemy thuốbrkhc) còbajbn giỏvfuui y thuậmywht hơqurcn lãwiqao ca?" Tầqmemn Ngôosann lắezrmc đeeusqmemu nóyluhi, xem ra cựvcrjc kỳxfrq tin tưqkemfqhxng y thuậmywht củenxva lãwiqao giảvilkwcqny.

Nhưqkemng lãwiqao giảvilk họyjpw Hoa nghe xong chỉuxljqkemeegei màwcqn khôosanng tiếbtpap lờeegei, vẫwcqny tay vớmqyni hai nam nữvuwsxdoon ngưqkemeegei, nóyluhi:

"Hoa Nam, Hoa Phưqkemơqurcng, trưqkemmqync đeeusâatqdy ngưqkemơqurci đeeusãwiqa gặkejkp rồjqfzi. Tớmqyni đeeusâatqdy, chàwcqno Tầqmemn gia gia đeeusi!"

wiqao giảvilk họyjpw Hoa hiểpydqn nhiêxdoon cựvcrjc kỳxfrq uy nghiêxdoom trong mắezrmt hai ngưqkemeegei nàwcqny, nghe lãwiqao nóyluhi vậmywhy liềdfdvn khôosanng dáyrtxm chầqmemn chừlgzn, vộjmrni vàwcqnng đeeusếbtpan thi lễlgzn vớmqyni Tầqmemn Ngôosann.

"Ha ha, khôosanng ngờeege mớmqyni cóyluh mấlvnmy năenxvm khôosanng gặkejkp tôosann tửvfuu, tôosann nữvuws (cháyrtxu trai, cháyrtxu gáyrtxi) củenxva huynh, vậmywhy màwcqn đeeusdfdvu đeeusãwiqa lớmqynn thếbtpawcqny rồjqfzi. Bâatqdy giờeege ta cũetjxng khôosanng mang gìabcv theo, chỉuxljyluh thúezrmy ngọyjpwc bộjmrni nàwcqny tặkejkng cáyrtxc ngưqkemơqurci làwcqnm cáyrtxi lễlgzn gặkejkp mặkejkt vậmywhy!" Tầqmemn Ngôosann hiềdfdvn làwcqnnh nóyluhi, vừlgzna nóyluhi vừlgzna lụqivec lọyjpwi trêxdoon ngưqkemeegei, lấlvnmy ra mộjmrnt đeeusôosani ngọyjpwc bộjmrni khiếbtpat bạnoktch (trắezrmng tinh khiếbtpat) đeeusưqkemvcrjc khảvilkm lụqivec phỉuxlj thúezrmy, vừlgzna nhìabcvn làwcqn biếbtpat vậmywht xa xỉuxlj.

Nam tửvfuu kia tuy trong mắezrmt hiệyluhn lêxdoon mộjmrnt tia dịyrtx sắezrmc, nhưqkemng rấlvnmt nhanh biếbtpan mấlvnmt khôosanng thấlvnmy nữvuwsa. Màwcqnosanyrtxi kia thìabcv sắezrmc mặkejkt vui mừlgznng, cóyluh vẻmqyn rấlvnmt thíytihch thúezrm đeeusbrkhi vớmqyni ngọyjpwc bộjmrni kia!

"Khôosanng phảvilki kháyrtxch sáyrtxo, nếbtpau muốbrkhn thìabcv cứifli lấlvnmy đeeusi! Tầqmemn lãwiqao đeeusyluhwcqn nhàwcqn ta cũetjxng khôosanng phảvilki ngưqkemeegei ngoàwcqni!"wiqao giảvilk họyjpw Hoa thấlvnmy vậmywhy, khôosanng khỏvfuui cưqkemeegei nóyluhi.

Nghe lãwiqao nóyluhi vậmywhy, đeeusôosani nam nữvuwswcqny mớmqyni dáyrtxm nhậmywhn lấlvnmy ngọyjpwc bộjmrni trong tay Tầqmemn Ngôosann. Bộjmrnyrtxng củenxva nữvuws tửvfuu cựvcrjc kỳxfrqqkemng phấlvnmn.

"Trừlgzn vịyrtxwcqny, mấlvnmy vãwiqan bốbrkhi phíytiha sau ngưqkemơqurci, ta đeeusdfdvu đeeusãwiqa gặkejkp. Chẳvuwsng lẽqpdx đeeusâatqdy làwcqn thếbtpa chấlvnmt (cháyrtxu họyjpw) củenxva ngưqkemơqurci trưqkemmqync kia tớmqyni kinh thàwcqnnh sao?" Ácedxnh mắezrmt lãwiqao giảvilk rốbrkht cuộjmrnc cũetjxng dừlgznng lạnokti trêxdoon ngưqkemeegei Hàwcqnn Lậmywhp, hơqurci cóyluh vẻmqyn hứifling thúezrmbajbtjtlt.

"Phảvilki đeeusóyluh, đeeusâatqdy làwcqnwcqnn Lậmywhp, hậmywhu nhâatqdn củenxva mộjmrnt vịyrtx trưqkemfqhxng bốbrkhi củenxva đeeusyluh".

"Hàwcqnn hiềdfdvn chấlvnmt, đeeusâatqdy làwcqn Hoa báyrtx phụqive củenxva ngưqkemơqurci, mộjmrnt trong hai đeeusnokti thầqmemn y củenxva Việyluht Kinh, cựvcrjc kỳxfrq nổpukxi tiếbtpang, sáyrtxnh vớmqyni Ngựvcrj y Diệyluhp đeeusnokti phu chuyêxdoon kháyrtxm bệyluhnh cho hoàwcqnng thưqkemvcrjng đeeusóyluh!" Tầqmemn Ngôosann lúezrmc nàwcqny mớmqyni nhớmqyn, vẫwcqnn chưqkema giớmqyni thiệyluhu vịyrtxwiqao ca nàwcqny cho Hàwcqnn Lậmywhp.

"Hoa báyrtx phụqive khỏvfuue chứifli!"wcqnn Lậmywhp châatqdn thàwcqnnh chàwcqno hỏvfuui.

"Ừahqcm, tốbrkht, tốbrkht!"wiqao giảvilk họyjpw Hoa thựvcrjc sựvcrj khôosanng thấlvnmy Hàwcqnn Lậmywhp cóyluh chỗetjxwcqno hơqurcn ngưqkemeegei, liềdfdvn thuậmywhn mồjqfzm nóyluhi hai tiếbtpang màwcqn thôosani.

Nhưqkemng khi lãwiqao chợvcrjt thoáyrtxng qua trong óyluhc vềdfdv lờeegei đeeusjqfzn đeeusnokti lưqkemu truyềdfdvn gầqmemn đeeusâatqdy cóyluh quan hệyluh tớmqyni ngưqkemeegei thanh niêxdoon nàwcqny, liềdfdvn do dựvcrj mộjmrnt chúezrmt, đeeusúezrmt bàwcqnn tay khôosan gầqmemy vàwcqno trong áyrtxo, lấlvnmy ra mộjmrnt cáyrtxi bìabcvnh nhỏvfuu đeeusưqkema cho Hàwcqnn Lậmywhp.

ahqcâatqdy làwcqn mộjmrnt bìabcvnh Hộjmrnatqdm Hòbajban ta đeeusãwiqa cẩiflin thậmywhn đeeusiềdfdvu chếbtpa. Mặkejkc dùuxlj khôosanng dáyrtxm nóyluhi làwcqn chữvuwsa đeeusưqkemvcrjc báyrtxch bệyluhnh, nhưqkemng cáyrtxc bệyluhnh hoặkejkc vếbtpat thưqkemơqurcng bìabcvnh thưqkemeegeng thìabcvetjxng chữvuwsa đeeusưqkemvcrjc, tặkejkng cho Hàwcqnn hiềdfdvn chấlvnmt dùuxljng đeeuspydq phòbajbng thâatqdn!"

wiqao giảvilk vừlgzna mớmqyni nóyluhi xong, Hàwcqnn Lậmywhp liềdfdvn cảvilkm thấlvnmy mấlvnmy đeeusiflia con cháyrtxu Tầqmemn gia phíytiha sau lộjmrn ra vẻmqynatqdm mộjmrnwcqn đeeusbrkh kỵrhwv, còbajbn Hoa Nam, Hoa Phưqkemơqurcng cũetjxng lộjmrn vẻmqyn giậmywht mìabcvnh. HIểpydqn nhiêxdoon danh tiếbtpang củenxva Hộjmrnatqdm Hòbajban nàwcqny quảvilk nhiêxdoon khôosanng phảvilki làwcqn nhỏvfuu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.