Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 285 : Lãnh mạc dữ dao ngôn

    trước sau   
rjknn Lậhpakp nghe đbicnếovibn đbicnâganyy đbicnãvycb hiểnokiu đbicnưfuczquaic sơxqed qua.

Đwfwfiềszfxu màrjkn mấhpaky ngưfuczfqjhi nàrjkny nóhpaki làrjkn vềszfx chuyệwnxsn ởzztw Tu tiêcmbpn giớogdni Việwnxst Quốtexfc mấhpaky nădjgmm nay liêcmbpn tụfqjhc cóhpak Tu sĩtdfo mấhpakt tíqftjch.

Nhữvlgbng ngưfuczfqjhi nàrjkny giốtexfng nhưfucz bịxklf nhữvlgbng têcmbpn sau màrjknn bắtjyvt đbicnưfuczquaic, nhưfuczng sau khi uy hiếovibp lạchjsi thảgzmz ra. Nghe khẩzzczu khíqftj củwabda bọnjjrn họnjjr thìovib bọnjjrn họnjjr bịxklf ngưfuczfqjhi khốtexfng chếovib, éjlynp làrjknm chúqwclt việwnxsc hạchjsi ngưfuczfqjhi.

udpmc ýchjs niệwnxsm trong đbicnseyeu Hàrjknn Lậhpakp chuyểnokin đbicnzztwng cựxliyc nhanh, chỉncrv trong nháudpmy mắtjyvt đbicnãvycb pháudpmn đbicnudpmn ra việwnxsc nàrjkny khôncrvng dâganyy vàrjkno làrjkn tốtexft nhấhpakt.

tjyv sao nhữvlgbng kẻyjki sau màrjknn khiếovibn nhiềszfxu Tu sĩtdfo nhưfucz vậhpaky mấhpakt tíqftjch, màrjkn đbicnếovibn tậhpakn hôncrvm nay vẫszfxn chưfucza tiêcmbpu diêcmbpu tựxliy tạchjsi chưfucza bịxklf pháudpmt hiệwnxsn ra, chứzxmpng tỏgzmz nhữvlgbng ngưfuczfqjhi nàrjkny rấhpakt giảgzmzo hoạchjst, tuyệwnxst đbicntexfi khôncrvng hềszfx tầseyem thưfuczfqjhng.

xqedn nữvlgba mộzztwt khi đbicnãvycbhpak thểnoki khốtexfng chếovib đbicnưfuczquaic Tu sĩtdfo Trúqwclc Cơxqed Kỳulqs, vậhpaky thìovibhpaki khôncrvng chừdwoung còseyen cóhpak Tu sĩtdfo Kếovibt Đwfwfan Kỳulqs giấhpaku phíqftja sau.


ovibnh chỉncrvrjkn mộzztwt Tu sĩtdfo Trúqwclc Cơxqed Kỳulqs nho nhỏgzmz, ởzztwudpmi biếovibn cốtexfrjkny, khôncrvng cầseyen chuốtexfc họnjjra vàrjkno thâganyn làrjknm gìovib.

rjknn Lậhpakp đbicnãvycbhpak quyếovibt đbicnxklfnh trong lòseyeng, liềszfxn lậhpakp tứzxmpc thu Thầseyen thứzxmpc trởzztw vềszfx, khôncrvng hềszfx quan tâganym đbicnếovibn đbicnáudpmm Tu sĩtdforjkny nữvlgba.

Nhữvlgbng ngưfuczfqjhi nàrjkny mặovibc dùtjyv đbicnen đbicnwabdi vàrjkn đbicnáudpmng thưfuczơxqedng, nhưfuczng hắtjyvn chẳtjseng thâganyn thíqftjch gìovib vớogdni bọnjjrn họnjjr. Nêcmbpn hắtjyvn chẳtjseng dạchjsi gìovib mạchjso hiểnokim quảgzmzn việwnxsc củwabda bọnjjrn họnjjr.

Chỉncrvhpak thểnoki đbicnnoki bọnjjrn họnjjr tựxliy cầseyeu phúqwclc thôncrvi.

xqedn nữvlgba Thấhpakt đbicnchjsi pháudpmi bâganyy giờfqjh giốtexfng nhưfucz lờfqjhi màrjknvycbo giàrjkn mặovibt đbicnen phâganyn tíqftjch đbicnang toàrjknn lựxliyc đbicntexfi kháudpmng vớogdni ngưfuczfqjhi trong Ma Đwfwfchjso, cădjgmn bảgzmzn khôncrvng thểnokirjkno phâganyn thâganyn đbicnưfuczquaic. Cho dùtjyvrjknn Lậhpakp giúqwclp họnjjrudpmo tin, thìovibxqedn phâganyn nửrvika Thấhpakt đbicnchjsi pháudpmi cũxqedng chẳtjseng quảgzmzn đbicnếovibn việwnxsc nàrjkny.

rjknn Lậhpakp chỉncrvhpak thểnoki lạchjsnh lùtjyvng nghĩtdfo nhưfucz vậhpaky.

Mộzztwt khi đbicnãvycb khôncrvng cầseyen phâganyn thầseyen nghe chuyệwnxsn ngưfuczfqjhi kháudpmc, Hàrjknn Lậhpakp càrjknng thảgzmz lỏgzmzng tâganym tưfucz ădjgmn cơxqedm. Chỉncrv thi thoảgzmzng làrjknm ra vẻyjki nhưfucz đbicnang tòseyeseye, chỉncrvrjkno mấhpaky thứzxmp kỳulqs lạchjscmbpn ngoàrjkni cửrvika sổumrv, hỏgzmzi Tầseyen Bìovibnh cáudpmi nàrjkny cáudpmi kia.

Tầseyen Bìovibnh đbicnưfuczơxqedng nhiêcmbpn miệwnxsng nădjgmm miệwnxsng mưfuczfqjhi giảgzmzi thíqftjch khôncrvng ngừdwoung cho Hàrjknn Lậhpakp. Kểnoki từdwou đbicnóhpak, cảgzmzrjknn thứzxmpc ădjgmn hơxqedn phâganyn nửrvika vàrjkno trong bụfqjhng Hàrjknn Lậhpakp, làrjknm cho Tầseyen Bìovibnh lèdjgmfuczpgczi màrjkn nhìovibn. Thầseyem nghĩtdfo vịxklf Thiếovibu gia nàrjkny củwabda mìovibnh chẳtjseng nhữvlgbng cóhpak tinh lựxliyc hơxqedn ngưfuczfqjhi, màrjkn sứzxmpc ădjgmn cũxqedng khôncrvng nhẹoadx.

qwclc nàrjkny, đbicnáudpmm Tu sĩtdforjknn bêcmbpn kia đbicnãvycb đbicnzxmpng dậhpaky đbicni xuốtexfng lầseyeu, bộzztw dạchjsng lúqwclc rờfqjhi đbicni Hàrjknn Lậhpakp thấhpaky rõzztw, đbicnszfxu làrjkn vẻyjki mặovibt ủwabdxqedqwcli đbicnseyeu màrjkn đbicni. Xem ra, ngay lậhpakp tứzxmpc bọnjjrn họnjjr khôncrvng thểnoki nghĩtdfo ra đbicnưfuczquaic phưfuczơxqedng pháudpmp gìovib tốtexft cảgzmz.

Nhìovibn thấhpaky đbicniềszfxu nàrjkny, Hàrjknn Lậhpakp ădjgmn thêcmbpm vàrjkni miếovibng lớogdnn, rồqftji đbicnnoki Tầseyen Bìovibnh gọnjjri ngưfuczfqjhi đbicnếovibn tíqftjnh tiềszfxn.

Nhưfuczng Tầseyen Bìovibnh chỉncrvfuczfqjhi hìovibovib, lấhpaky mộzztwt tấhpakm Yêcmbpu bàrjkni củwabda Tầseyen Bìovibnh trêcmbpn ngưfuczfqjhi ra, huêcmbpnh hoang đbicni xuốtexfng lầseyeu.

Chỉncrv trong chốtexfc láudpmt, hắtjyvn liềszfxn lêcmbpn lầseyeu bẩzzczm báudpmo vớogdni Hàrjknn Lậhpakp:

"Thiếovibu gia, ta đbicnãvycb đbicnovibt Yêcmbpu bàrjkni ởzztw đbicnâganyy, bảgzmzo têcmbpn Chưfuczzztwng quầseyey cuốtexfi tháudpmng đbicni đbicnếovibn Phủwabd chúqwclng ta tíqftjnh tiềszfxn làrjkn đbicnưfuczquaic. Tiềszfxn cơxqedm khôncrvng cầseyen chúqwclng ta phảgzmzi bỏgzmz tiềszfxn. Thiếovibu gia củwabda Tầseyen phủwabd, mỗjqlyi tháudpmng đbicnszfxu cóhpak mộzztwt hai trădjgmm tiềszfxn chi phíqftjhpak thểnokiudpmo vềszfx phủwabd. Ta đbicnãvycb ghi tiềszfxn cơxqedm vớogdni têcmbpn củwabda Thiếovibu gia".


rjknn Lậhpakp nghe thấhpaky hơxqedi ngạchjsc nhiêcmbpn mộzztwt chúqwclt, cảgzmzm thấhpaky Tầseyen phủwabd thậhpakt xa xỉncrv.

Nhưfuczng trêcmbpn mặovibt lạchjsi thẻyjki hiệwnxsn vẻyjki mờfqjh mịxklft lúqwclng túqwclng, rồqftji đbicnzxmpng dậhpaky mang theo Tầseyen Bìovibnh xuốtexfng lầseyeu.

Buổumrvi chiềszfxu, Hàrjknn Lậhpakp khôncrvng tiếovibp tụfqjhc đbicni bộzztw nữvlgba. Màrjkn đbicnưfuczquaic Tầseyen Bìovibnh giáudpmo huấhpakn liềszfxn đbicnszfx nghịxklf mộzztwt chiếovibc xe ngựxliya, ngồqftji trêcmbpn xe đbicni mộzztwt vòseyeng quanh mấhpaky nơxqedi quan trọnjjrng củwabda Việwnxst kinh.

Mặovibc dùtjyvseyen cóhpak rấhpakt nhiềszfxu nơxqedi chỉncrvzztw ngoàrjkni nhìovibn, nhưfuczng đbicnchjsi kháudpmi đbicnxklfa hìovibnh nơxqedi đbicnâganyy Hàrjknn Lậhpakp đbicnãvycbhpakhpakn tưfuczquaing ban đbicnseyeu.

Đwfwfếovibn tốtexfi muộzztwn, Hàrjknn Lậhpakp mớogdni tậhpakn hứzxmpng trởzztw vềszfx Tầseyen phủwabd.

Lầseyen nàrjkny têcmbpn Tầseyen Quýchjs canh cửrvika đbicnquaii Hàrjknn Lậhpakp xuốtexfng xe liềszfxn vộzztwi vàrjknng chạchjsy ra khỏgzmzi cổumrvng, rấhpakt âganyn cầseyen vớogdni Hàrjknn Lậhpakp.

Hắtjyvn sợquai vịxklf Thiếovibu gia mớogdni xuấhpakt hiệwnxsn nàrjkny còseyen tứzxmpc hắtjyvn chuyệwnxsn cóhpak mắtjyvt khôncrvng tròseyeng hôncrvm qua. Hắtjyvn muốtexfn ấhpakn tưfuczquaing củwabda vịxklf Thiếovibu gia nàrjkny đbicntexfi vớogdni mìovibnh phảgzmzi thay đbicnumrvi mớogdni đbicnưfuczquaic.

rjknn Lậhpakp sao còseyen nhớogdn đbicnếovibn cáudpmi chuyệwnxsn hôncrvm qua ởzztw trong lòseyeng chứzxmp, sớogdnm đbicnãvycb vứzxmpt ra khỏgzmzi đbicnseyeu rồqftji.

Trong đbicnseyeu hắtjyvn lúqwclc nàrjkny đbicnszfxu làrjkn nghĩtdfo đbicnếovibn làrjknm thếovibrjkno đbicnnoki đbicngzmzm bảgzmzo an toàrjknn cho Tầseyen phủwabd. Nếovibu màrjkn khôncrvng đbicnưfuczquaic, thìovib íqftjt nhấhpakt phảgzmzi bảgzmzo vệwnxs đbicnưfuczquaic tíqftjnh mạchjsng củwabda Tầseyen Ngôncrvn, nếovibu khôncrvng thìovibqwclc trởzztw vềszfx khôncrvng biếovibt ădjgmn nóhpaki sao vớogdni Lýchjshpaka Nguyêcmbpn.

Nghĩtdfo nhưfucz vậhpaky, Hàrjknn Lậhpakp đbicnãvycbhpak chủwabd ýchjs, âganyn tâganym tiếovibn vàrjkno Tầseyen phủwabd.

Buổumrvi tốtexfi, Hàrjknn Lậhpakp khôncrvng kiêcmbpng dèdjgm bấhpakt cứzxmp ai, trựxliyc tiếovibp tìovibm đbicnếovibn vịxklf Tầseyen thúqwclc củwabda mìovibnh.

Sau khi cùtjyvng vớogdni Tầseyen Ngôncrvn bàrjknn bạchjsc mộzztwt láudpmt trong mậhpakt thấhpakt rồqftji mớogdni cao hứzxmpng đbicni vềszfx.

rjkn bắtjyvt đbicnseyeu từdwou ngàrjkny thứzxmp hai, mọnjjri ngưfuczfqjhi quan hệwnxs mộzztwt chúqwclt vớogdni Tầseyen Ngôncrvn đbicnzztwt nhiêcmbpn xuấhpakt hiệwnxsn, bêcmbpn cạchjsnh Tầseyen Ngôncrvn mỗjqlyi khi ra ngoàrjkni đbicnszfxu cóhpak thêcmbpm mộzztwt ngưfuczfqjhi thanh niêcmbpn lạchjs lẫszfxm, hơxqedn nữvlgba từdwou khẩzzczu khíqftj thìovib khôncrvng giốtexfng ngưfuczfqjhi bảgzmzn đbicnxklfa củwabda Việwnxst kinh.


rjkn Tầseyen Ngôncrvn lạchjsi rấhpakt nhiệwnxst tìovibnh giớogdni thiệwnxsu ngưfuczfqjhi thanh niêcmbpn nàrjkny cho mỗjqlyi mộzztwt ngưfuczfqjhi quen biếovibt, nóhpaki làrjkn hậhpaku bốtexfi củwabda mộzztwt vịxklf Trưfuczzztwng bốtexfi, đbicnnoki nhữvlgbng ngưfuczfqjhi bạchjsn tốtexft biếovibt.

Mấhpaky ngưfuczfqjhi quen biếovibt vớogdni Tầseyen Ngôncrvn, khôncrvng phảgzmzi Đwfwfchjsi quan quýchjs nhâganyn, thìovibxqedng làrjkn Cựxliy thưfuczơxqedng hàrjkno phúqwcl.

Mặovibc dùtjyv đbicnszfxu thấhpaky rằjxecng ngưfuczfqjhi thanh niêcmbpn nàrjkny nửrvika bưfuczogdnc khôncrvng rờfqjhi khỏgzmzi ngưfuczfqjhi Tầseyen Ngôncrvn cóhpak chúqwclt kỳulqs quáudpmi.

Nhưfuczng sau khi tháudpmm thíqftjnh chi tiếovibt củwabda Hàrjknn Lậhpakp, mấhpaky lãvycbo giàrjkn gian xảgzmzo nhưfucz bọnjjrn họnjjr tựxliy nhiêcmbpn đbicnszfxu thểnoki hiệwnxsn ra phong cáudpmch củwabda mộzztwt vịxklf trưfuczzztwng giảgzmz nhâganyn từdwou.

Cuốtexfi cùtjyvng Hàrjknn Lậhpakp đbicnãvycb lầseyen đbicnseyeu tiêcmbpn đbicnưfuczquaic tiếovibp xúqwclc vớogdni tầseyeng lớogdnp thưfuczquaing tầseyeng củwabda Việwnxst Kinh.

Thờfqjhi gian nháudpmy mắtjyvt trôncrvi qua đbicnãvycbxqedn hai tháudpmng.

rjknn Lậhpakp dưfuczfqjhng nhưfucz đbicnãvycb thựxliyc sựxliy trởzztw thàrjknnh Thiếovibu gia củwabda Tầseyen phủwabd, chẳtjseng nhữvlgbng cóhpak đbicnãvycbi ngộzztw giốtexfng nhưfucz con cáudpmi củwabda Tầseyen Ngôncrvn. Hơxqedn nữvlgba bâganyy giờfqjh Tầseyen lãvycbo gia bấhpakt kểnokirjkn kinh doanh, hay làrjkn tiếovibp kháudpmch, hắtjyvn đbicnszfxu khôncrvng ngoạchjsi lệwnxs mang Hàrjknn Lậhpakp đbicni theo bêcmbpn ngưfuczfqjhi, cóhpak vẻyjki nhưfucz muốtexfn bồqftji dưfuczpgczng Hàrjknn Lậhpakp vậhpaky.

Kểnoki từdwou đbicnóhpak, lờfqjhi đbicnqftjn Hàrjknn Lậhpakp làrjkn con riêcmbpng củwabda Tầseyen lãvycbo gia rấhpakt nhanh truyềszfxn ra bêcmbpn ngoàrjkni Tầseyen phủwabd, biếovibn thàrjknnh lờfqjhi đbicnqftjn củwabda cáudpmc Thếovib gia quen biếovibt vớogdni Tầseyen gia.

NHưfuczng Tầseyen Ngôncrvn khôncrvng hềszfx đbicnnoki ýchjs đbicnếovibn mấhpaky cáudpmi lờfqjhi đbicnqftjn nàrjkny, hoàrjknn toàrjknn làrjknm ra vẻyjkiudpmc ngưfuczơxqedi đbicnudpmn nhưfucz thếovibrjkno thìovibudpmc ngưfuczơxqedi chịxklfu. Đwfwfiềszfxu nàrjkny càrjknng khiếovibn cho mọnjjri ngưfuczfqjhi càrjknng nhấhpakt tríqftj vớogdni pháudpmn đbicnudpmn nàrjkny.

Kếovibt quảgzmz khiếovibn cho mộzztwt íqftjt đbicnwnxs tửrvik Thiếovibu gia khôncrvng nhịxklfn đbicnưfuczquaic nữvlgba, khôncrvng biếovibt làrjkn do Trưfuczzztwng bốtexfi bảgzmzo, hay làrjkn do tựxliy cho mìovibnh hơxqedi thôncrvng minh mộzztwt chúqwclt, muốtexfn khíqftjch báudpmc Hàrjknn Lậhpakp mộzztwt chúqwclt đbicnnoki xem tíqftjnh châganyn thựxliyc củwabda lờfqjhi đbicnqftjn.

Nhưfuczng trưfuczogdnc cáudpmi bộzztw dạchjsng làrjknm ra vẻyjki ngốtexfc nghếovibch cáudpmi gìovibxqedng khôncrvng biếovibt củwabda Hàrjknn Lậhpakp, nhữvlgbng ngưfuczfqjhi nàrjkny đbicnszfxu phíqftjncrvng vôncrv íqftjch.

ganyu dầseyen, nhữvlgbng ngưfuczfqjhi trong Tầseyen phủwabd rốtexft cuộzztwc xáudpmc nhậhpakn thâganyn phậhpakn Thiếovibu gia Tầseyen phủwabd củwabda Hàrjknn Lậhpakp. Cho rằjxecng việwnxsc Tầseyen Ngôncrvn sủwabdng áudpmi Hàrjknn Lậhpakp nhưfucz vậhpaky, chỉncrvrjkn muốtexfn bùtjyv đbicntjyvp chúqwclt áudpmy láudpmy trong lòseyeng màrjkn thôncrvi.

Mặovibc dùtjyvrjkni côncrvng tửrvikrjkn Tiểnokiu thưfucz củwabda Tầseyen gia vốtexfn đbicnưfuczquaic Tầseyen Ngôncrvn sủwabdng áudpmi, nêcmbpn cảgzmzm thấhpaky khóhpak chịxklfu vềszfx đbicniềszfxu nàrjkny. Nhưfuczng bịxklf Tầseyen lãvycbo gia áudpmp chếovib, nêcmbpn khôncrvng dáudpmm đbicnzztwng tay đbicnzztwng châganyn gìovib vớogdni Hàrjknn Lậhpakp, nêcmbpn chỉncrvhpak thểnoki vuốtexft vuốtexft mũxqedi tạchjsm thờfqjhi níqftjn nhịxklfn màrjkn thôncrvi.


Chẳtjseng qua, bọnjjrn họnjjr đbicnãvycb chửrviki sau lưfuczng têcmbpn Hàrjknn Lậhpakp quêcmbptjyva nàrjkny khôncrvng íqftjt lầseyen.

Nhưfuczng màrjkn nhữvlgbng ngưfuczfqjhi nàrjkny khôncrvng biếovibt. Buổumrvi tốtexfi khi Hàrjknn Lậhpakp ởzztw trong phòseyeng tu luyệwnxsn côncrvng pháudpmp thìovib đbicnszfxu dùtjyvng Thầseyen thứzxmpc bao phủwabd cảgzmz Tầseyen phủwabd. Mặovibc dùtjyv thờfqjhi gian mỗjqlyi lầseyen khôncrvng dàrjkni, nhưfuczng cũxqedng đbicnwabd đbicnnoki pháudpmt hiệwnxsn bíqftj mậhpakt củwabda rấhpakt nhiềszfxu ngưfuczfqjhi.

Nhữvlgbng câganyu nóhpaki khóhpak chịxklfu củwabda nhữvlgbng ngưfuczfqjhi đbicnóhpak, Hàrjknn Lậhpakp nghe rấhpakt rõzztwrjknng.

rjknn Lậhpakp sẽkhgt khôncrvng so đbicno vớogdni mấhpaky đbicnzxmpa trẻyjkiseyen chưfucza ráudpmo máudpmu đbicnseyeu nàrjkny. Nhưfuczng trưfuczzztwng bốtexfi củwabda bọnjjrn họnjjr, còseyen cóhpak mấhpaky ngưfuczfqjhi đbicnang âganym thầseyem câganyn nhắtjyvc làrjknm cho hắtjyvn bịxklf thấhpakt sủwabdng, đbicniềszfxu nàrjkny khiếovibn Hàrjknn Lậhpakp chẳtjseng còseyen gìovib đbicnnokihpaki.

Hắtjyvn tựxliy nhiêcmbpn sẽkhgt khôncrvng so đbicno vớogdni mấhpaky têcmbpn phàrjknm nhâganyn nàrjkny làrjknm gìovib. Nhưfuczng nếovibu ngưfuczfqjhi trong Ma Đwfwfchjso đbicnzztwt nhiêcmbpn đbicnếovibn đbicnâganyy tậhpakp kíqftjch, thìovib thứzxmp tựxliy bảgzmzo vệwnxs mấhpaky ngưfuczfqjhi nàrjkny sẽkhgt bịxklf hắtjyvn xếovibp xuốtexfng hàrjknng cuốtexfi cùtjyvng. Đwfwfâganyy cóhpak thểnoki coi nhưfucz chúqwclt trảgzmz đbicnũxqeda nhỏgzmz củwabda Hàrjknn Lậhpakp đbicni.

Ngàrjkny hôncrvm đbicnóhpak, Tầseyen Ngôncrvn lạchjsi ra ngoàrjkni ădjgmn tiệwnxsc, lầseyen nàrjkny ngưfuczfqjhi mờfqjhi hắtjyvn khôncrvng phảgzmzi làrjkn nhâganyn vậhpakt nhỏgzmz, màrjknrjkn mộzztwt vịxklffuczơxqedng Gia đbicnưfuczơxqedng triềszfxu mờfqjhi thiếovibp.

Nghe nóhpaki mộzztwt vịxklf Ácmbpi phi củwabda Vưfuczơxqedng gia nàrjkny bịxklf bệwnxsnh vừdwoua khỏgzmzi, nêcmbpn mớogdni mởzztw đbicnchjsi tiệwnxsc, mờfqjhi mộzztwt vàrjkni ngưfuczfqjhi cóhpak danh vọnjjrng đbicnếovibn chúqwclc mừdwoung mộzztwt phen.

Tầseyen gia ởzztw Kinh đbicnôncrv mặovibc dùtjyv khôncrvng phảgzmzi hàrjkno thưfuczơxqedng giàrjknu cóhpak nhấhpakt. Nhưfuczng nóhpaki vềszfx thựxliyc lựxliyc tổumrvng hợquaip vàrjkngzmznh hưfuczzztwng thìovib tuyệwnxst đbicntexfi cóhpak thểnoki đbicnzxmpng ởzztw mộzztwt trong ba vịxklf tríqftj dẫszfxn đbicnseyeu, tựxliy nhiêcmbpn thiếovibp mờfqjhi cũxqedng cóhpak phầseyen củwabda Tầseyen gia.

xqedn nữvlgba, khôncrvng phảgzmzi chỉncrvhpakovibnh Tầseyen Ngôncrvn đbicnếovibn, còseyen chỉncrv danh muốtexfn mờfqjhi vàrjkni vịxklfncrvng tửrvik giao lưfuczu rộzztwng rãvycbi củwabda Tầseyen gia vàrjknrjkni vịxklf "Tàrjkni Nữvlgb"tjyvng đbicni đbicnếovibn. Nghe nóhpaki làrjkn do Tiểnokiu Vưfuczơxqedng gia quen biếovibt bọnjjrn họnjjr đbicnovibc biệwnxst mờfqjhi.

Tầseyen Ngôncrvn chẳtjseng biếovibt làrjknm thếovibrjkno đbicnàrjknnh phảgzmzi cho mấhpaky têcmbpn vãvycbn bốtexfi nàrjkny đbicni cùtjyvng.

Mấhpaky têcmbpn tiểnokiu bốtexfi biếovibt đbicnưfuczquaic tin tứzxmpc nàrjkny, trong lòseyeng rấhpakt vui mừdwoung.

Phảgzmzi biếovibt rằjxecng, từdwou khi Tầseyen Ngôncrvn biếovibt Tầseyen gia đbicnang gặovibp nguy cơxqed, liềszfxn khôncrvng đbicnnoki cho đbicnáudpmm hậhpaku bốtexfi ra ngoàrjkni trong thờfqjhi gian nàrjkny.

Chẳtjseng may bịxklf đbicnáudpmm ngưfuczfqjhi Ma Đwfwfchjso màrjknrjknn Lậhpakp nóhpaki gặovibp phảgzmzi, khôncrvng phảgzmzi đbicnchjsi họnjjra trưfuczogdnc mặovibt làrjknovib.

Cho nêcmbpn hai tháudpmng qua Tầseyen lãvycbo gia tùtjyvy tiệwnxsn tìovibm mộzztwt cáudpmi cớogdn, liềszfxn cấhpakm túqwclc đbicnáudpmm tiểnokiu bốtexfi nàrjkny trong phủwabd. Đwfwfiềszfxu nàrjkny khiếovibn cho đbicnáudpmm Thiếovibu gia, Tiểnokiu thưfucz củwabda Tầseyen gia âganym thầseyem kêcmbpu khổumrv khôncrvng thôncrvi.

rjknng làrjknm cho bọnjjrn họnjjrdjgmm tứzxmpc hơxqedn làrjkn, Hàrjknn Lậhpakp rõzztwrjknng khôncrvng lớogdnn hơxqedn ho mấhpaky tuổumrvi, nhưfuczng mỗjqlyi ngàrjkny đbicnszfxu cóhpakxqed hộzztwi đbicni theo Tầseyen Ngôncrvn đbicni sớogdnm vềszfx muộzztwn, lạchjsi làrjknm ra vẻyjki rấhpakt vui mừdwoung, hớogdnn hởzztw. Đwfwfiềszfxu nàrjkny càrjknng khiếovibn cho mấhpaky ngưfuczfqjhi nàrjkny kêcmbpu bấhpakt bìovibnh.

ncrvm nay cóhpakxqed hộzztwi nàrjkny, mấhpaky têcmbpn tiểnokiu bốtexfi Tầseyen gia tựxliy nhiêcmbpn hưfuczng phấhpakn đbicni cùtjyvng.

"Hinh Vưfuczơxqedng" Đwfwfâganyy làrjkn vịxklffuczơxqedng gia pháudpmt thiếovibp mờfqjhi, cũxqedng làrjkn mộzztwt trong nhữvlgbng ngưfuczfqjhi huynh đbicnwnxs củwabda Đwfwfưfuczơxqedng kim quốtexfc vưfuczơxqedng Việwnxst Quốtexfc.

Nghe Tầseyen Ngôncrvn nóhpaki, vịxklfrjkny mặovibc dùtjyvrjkn ngưfuczfqjhi trong Hoàrjknng thấhpakt, nhưfuczng bảgzmzn tíqftjnh hàrjkno sảgzmzng, giao du rấhpakt lớogdnn.

Chẳtjseng nhữvlgbng làrjknudpmc Đwfwfchjsi quan, Hàrjkno thưfuczơxqedng cựxliy phúqwcl, hắtjyvn còseyen nguyệwnxsn ýchjs kếovibt giao vớogdni nhữvlgbng kỳulqs nhâganyn dịxklftdfo trêcmbpn giang hồqftj khôncrvng íqftjt.

Đwfwfưfuczơxqedng nhiêcmbpn vìovib tráudpmnh bịxklf hoàrjkni nghi, nêcmbpn ôncrvng ta cũxqedng khôncrvng dáudpmm kếovibt giao nhiềszfxu.

Nhưfuczng dùtjyv nhưfucz vậhpaky, thanh danh củwabda vịxklffuczơxqedng gia nàrjkny trong dâganyn chúqwclng Việwnxst Kinh khôncrvng hềszfx nhỏgzmz, hơxqedn nữvlgba danh tiếovibng cũxqedng rấhpakt tốtexft.

rjknn Lậhpakp nghe đbicnếovibn đbicnóhpak thìovib đbicnãvycbhpakhpakn tưfuczquaing đbicnchjsi kháudpmi vớogdni vịxklffuczơxqedng Gia nàrjkny. Còseyen làrjkn ngưfuczfqjhi nhưfucz thếovibrjkno, đbicnưfuczơxqedng nhiêcmbpn hắtjyvn phảgzmzi dùtjyvng hai mắtjyvt xáudpmc nhậhpakn mộzztwt chúqwclt.

tjyv sao trêcmbpn đbicnfqjhi nàrjkny cóhpak khôncrvng íqftjt Đwfwfchjsi nhâganyn vậhpakt bềszfx ngoàrjkni thìovibhpak thanh danh rấhpakt tốtexft, nhưfuczng thựxliyc tếovib thìovib lạchjsi xửrvik sựxliy nhưfucz nhữvlgbng têcmbpn vôncrv lạchjsi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.