Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 284 : Tư ngữ

    trước sau   
Tầhyqwn Bìsosdnh mặsxwic dùdsbqwrpe hạzjna nhâvqozn củnenba Tầhyqwn phủnenb, nhưcvmzng bìsosdnh thưcvmzunahng nếxfgxu ra ngoàwrpei màwrpe đwnybi xa đwnybphysu đwnybi xe. Đybioi bộnaeevqozu nhưcvmz vậwcyuy, chưcvmza bao giờunahuagr.

Quảphys thựphysc làwrpevqozy sứygzec éytkgp khôjdcang nhỏuhfk cho hắxyidn.

Tầhyqwn Bìsosdnh chỉsmcv cảphysm thấsmcvy hai góuagrt châvqozn nhưcvmz đwnybang phồkvntng lêcvmzn, đwnybau đwnybsosdn nhưcvmz bịtnmb kim châvqozm vậwcyuy. Màwrpesosd phảphysi nóuagri từzjnauhfkng sớsosdm đwnybếxfgxn giờunah, nêcvmzn giọznkjng cũytkgng khàwrpen khàwrpen khóuagr chịtnmbu.

Nhưcvmzng màwrpe hắxyidn nhìsosdn thấsmcvy vịtnmb chủnenb mớsosdi củnenba mìsosdnh vẫzdaxn còtyznn rấsmcvt hưcvmzng phấsmcvn tiếxfgxn đwnybếxfgxn trưcvmzsosdc mộnaeet cửoebma hàwrpeng nhỏuhfkuhfkn đwnybkvnt sứygze, hếxfgxt nhìsosdn Đybioôjdcang lạzjnai nhìsosdn Tâvqozy, lạzjnai đwnybàwrpenh phảphysi nhăhpccn mặsxwit đwnybau đwnybsosdn đwnybi tớsosdi, miễdsbqn cưcvmzzdaxng theo sau.

dsbq sao chủnenbtyznn chưcvmza kêcvmzu mệlolbt, mộnaeet kẻphys Hạzjna nhâvqozn nhưcvmz hắxyidn sao dáuhfkm kêcvmzu khổtqsd chứygze.

"Ta hơybioi đwnybóuagri rồkvnti, cóuagr phảphysi làwrpecvmzn tìsosdm mộnaeet chỗxfgxwrpeo đwnybóuagr ăhpccn trưcvmza khôjdcang?"


Khi Tầhyqwn Bìsosdnh vừzjnaa chạzjnay đwnybếxfgxn bêcvmzn cạzjnanh Hàwrpen Lậwcyup, thìsosd thấsmcvy Hàwrpen Lậwcyup quay lạzjnai nóuagri mộnaeet câvqozu rấsmcvt thàwrpenh thậwcyut. Nhấsmcvt thờunahi làwrpem Tầhyqwn Bìsosdnh kírkcach đwnybnaeeng kêcvmzu đwnybkvntng ýxyid mấsmcvy tiếxfgxng liềphysn, liềphysn rấsmcvt âvqozn cầhyqwn đwnybphys nghịtnmb đwnybếxfgxn mộnaeet Tửoebmu lâvqozu nhỏuhfkuhfkch đwnybóuagr khôjdcang xa dùdsbqng cơybiom làwrpe đwnybưcvmzcskfc, phóuagrng đwnybzjnai mấsmcvy móuagrn ăhpccn nổtqsdi tiếxfgxng củnenba quáuhfkn đwnybóuagrcvmzn cao vúmymyt.

wrpen Lậwcyup trong lòtyznng hơybioi buồkvntn cưcvmzunahi, nhưcvmzng trêcvmzn mặsxwit vẫzdaxn làwrpem ra vẻphys củnenba mộnaeet ngưcvmzunahi chủnenb hiềphysn làwrpenh. Lúmymyc nàwrpey đwnybi theo Tầhyqwn Bìsosdnh đwnybang khôjdcang đwnybcskfi đwnybưcvmzcskfc nữodbia đwnybi vàwrpeo mộnaeet Tửoebmu lâvqozu hai tầhyqwng khôjdcang quáuhfk lớsosdn.

Lầhyqwu mộnaeet làwrpewrpenh cho kháuhfkch bìsosdnh thưcvmzunahng đwnybếxfgxn ăhpccn cơybiom. Lầhyqwu hai mớsosdi làwrpeybioi dùdsbqng cơybiom củnenba ngưcvmzunahi cóuagr đwnybtnmba vịtnmbwrpe thâvqozn phậwcyun mộnaeet chúmymyt.

Tầhyqwn Bìsosdnh tựphys nhiêcvmzn sẽgjhd khôjdcang làwrpem Hàwrpen Lậwcyup ăhpccn ởbaku lầhyqwu mộnaeet. Tuy nhiêcvmzn vẫzdaxn chúmymy ýxyid đwnybếxfgxn ýxyid củnenba vịtnmb chủnenbwrpey.

Kháuhfkch ởbaku lầhyqwu hai cũytkgng khôjdcang cóuagr nhiềphysu lắxyidm, chỉsmcvuagr ba bốcbihn bàwrpen màwrpe thôjdcai.

uagr mộnaeet bàwrpen, lạzjnai cóuagr ba nam, hai nữodbi ngồkvnti cóuagr vẻphys nhưcvmz đwnybang đwnybcbihi ẩpuzrm, thậwcyut sựphysybioi khiếxfgxn ngưcvmzunahi ta sốcbihc.

Khi Hàwrpen Lậwcyup bưcvmzsosdc vàwrpeo lầhyqwu nàwrpey thìsosd tựphys nhiêcvmzn cũytkgng nhìsosdn thấsmcvy bàwrpen đwnybóuagrwrpeo trong mắxyidt. Vừzjnaa thấsmcvy làwrpem cho Hàwrpen Lậwcyup rùdsbqng mìsosdnh, bởbakui vìsosdhpccm ngưcvmzunahi nam nữodbiwrpey tấsmcvt cảphys đwnybphysu làwrpe tu sĩqqbh Luyệlolbn Khírkca kỳsxwiuagrjdcang pháuhfkp trụcdtl cổtqsd trêcvmzn cấsmcvp mưcvmzunahi, thậwcyut khôjdcang tầhyqwm thưcvmzunahng chúmymyt nàwrpeo.

"Làwrpe ngưcvmzunahi củnenba Ma Đybiozjnao lụcdtlc tôjdcang?"wrpen Lậwcyup đwnybhyqwu tiêcvmzn nghĩqqbh đwnybếxfgxn nhưcvmz vậwcyuy.

Hắxyidn lậwcyup tứygzec thu liễdsbqm linh khírkca quanh ngưcvmzunahi. Hàwrpen Lậwcyup vậwcyun dụcdtlng "Dẫzdaxn khírkca thuậwcyut"wrpe chỉsmcvuagr Tu sĩqqbh Trúmymyc Cơybio kỳsxwi mớsosdi cóuagr thểnfmn họznkjc đwnybưcvmzcskfc, thu linh khírkca củnenba mìsosdnh vàwrpeo trong cơybio thểnfmn. Cứygze nhưcvmz vậwcyuy, trong mắxyidt đwnybáuhfkm tu sĩqqbhytkgm mìsosdnh đwnybếxfgxn bảphysy cấsmcvp nàwrpey thìsosdwrpen Lậwcyup khôjdcang kháuhfkc gìsosd so vớsosdi mộnaeet phàwrpem nhâvqozn bìsosdnh thưcvmzunahng.

"Thiếxfgxu gia, mờunahi ngồkvnti bêcvmzn nàwrpey!"

Tầhyqwn Bìsosdnh cốcbihytkgn châvqozn đwnybau, dẫzdaxn Hàwrpen Lậwcyup đwnybếxfgxn trưcvmzsosdc mộnaeet cáuhfki bàwrpen cạzjnanh cửoebma sổtqsd, còtyznn dùdsbqng ốcbihng tay cẩpuzrn thậwcyun lau lau cáuhfki ghếxfgxwrpei cáuhfki, rồkvnti mỉsmcvm cưcvmzunahi mờunahi Hàwrpen Lậwcyup ngồkvnti xuốcbihng đwnybóuagr.

wrpen Lậwcyup ra vẻphys ngưcvmzcskfng ngùdsbqng, vộnaeei vàwrpeng bảphyso Tầhyqwn Bìsosdnh cũytkgng ngồkvnti xuốcbihng.

Lầhyqwn nàwrpey Tầhyqwn Bìsosdnh khôjdcang kháuhfkch khírkca quáuhfk nhiềphysu. sau khi chốcbihi từzjnawrpei câvqozu liềphysn thàwrpenh thậwcyut ngồkvnti xuốcbihng.


Hai châvqozn hắxyidn thậwcyut sựphys đwnybau, cũytkgng bấsmcvt chấsmcvp tôjdcan ti thâvqozn phậwcyun ngồkvnti xuốcbihng. Cũytkgng may làwrpe vịtnmbwrpen Thiếxfgxu gia nàwrpey mớsosdi tiếxfgxn kinh, cũytkgng khôjdcang truy cứygzeu việlolbc nàwrpey.

Vừzjnaa thấsmcvy hai ngưcvmzunahi bọznkjn họznkj ngồkvnti xuốcbihng, Đybioiếxfgxm tiểnfmnu nhịtnmb liềphysn khóuagre léytkgo đwnybi lêcvmzn, cung kírkcanh hỏuhfki:

"Hai vịtnmb kháuhfkch quan muốcbihn dùdsbqng gìsosd? Bổtqsdn đwnybiếxfgxm cóuagrwrpei móuagrn ăhpccn rấsmcvt nổtqsdi tiếxfgxng"

"Mang lêcvmzn mộnaeet bàwrpen rưcvmzcskfu vàwrpe thứygzec ăhpccn rấsmcvt ngon, rồkvnti đwnybem cáuhfkc móuagrn ăhpccn nổtqsdi tiếxfgxng củnenba cáuhfkc ngưcvmzơybioi, mỗxfgxi móuagrn mộnaeet phầhyqwn. Phảphysi dùdsbqng đwnybkvnt tốcbiht nhấsmcvt, côjdcang tửoebm củnenba ta chírkcanh làwrpe Thiếxfgxu gia củnenba Tầhyqwn phủnenb" Tầhyqwn Bìsosdnh biếxfgxt Hàwrpen Lậwcyup khẳbakung đwnybtnmbnh khôjdcang biếxfgxt gọznkji móuagrn ăhpccn, liềphysn chủnenb đwnybnaeeng thay Hàwrpen Lậwcyup gọznkji. Hơybion nữodbia sau khi hắxyidn nhắxyidc đwnybếxfgxn Tầhyqwn phủnenb, thầhyqwn khírkca cảphys ngưcvmzunahi ngay lậwcyup tứygzec hiệlolbn lêcvmzn.

Quảphys nhiêcvmzn chiêcvmzu bàwrpei Tầhyqwn phủnenb rấsmcvt nổtqsdi tiếxfgxng. sau khi Đybioiếxfgxm tiểnfmnu nhịtnmb nghe thấsmcvy, lậwcyup tứygzec cúmymyi ngưcvmzunahi liêcvmzn tụcdtlc gậwcyut đwnybhyqwu, càwrpeng thêcvmzm nịtnmbnh hóuagrt vạzjnan phầhyqwn, vộnaeei vàwrpeng lui xuốcbihng gọznkji rưcvmzcskfu vàwrpe thứygzec ăhpccn mang lêcvmzn.

wrpen Lậwcyup khôjdcang cóuagrvqozm tưcvmzsosd đwnybnfmnwrpe nhìsosdn vẻphys uy phong củnenba Tầhyqwn Bìsosdnh. Màwrpe toàwrpen bộnaee tinh thầhyqwn củnenba hắxyidn đwnybphysu tậwcyup trung vàwrpeo đwnybáuhfkm Tu sĩqqbhbaku trêcvmzn bàwrpen cáuhfkch đwnybóuagr khôjdcang xa.

Nhưcvmzng khiếxfgxn cho hắxyidn kỳsxwi quáuhfki làwrpe, hắxyidn luôjdcan cóuagr cảphysm giáuhfkc mộnaeet gãdbsa Lam y nhâvqozn hơybion ba mưcvmzơybioi tuổtqsdi trong đwnybóuagr nhìsosdn cóuagr vẻphys quen thuộnaeec, giốcbihng nhưcvmz đwnybãdbsa gặsxwip ởbaku đwnybâvqozu đwnybóuagr.

Nhưcvmzng nghĩqqbhdbsai, lạzjnai khôjdcang cóuagr chúmymyt đwnybhyqwu mốcbihi nàwrpeo, tuyệlolbt đwnybcbihi khôjdcang phảphysi ngưcvmzunahi quen thuộnaeec.

Nhữodbing têcvmzn nam nhâvqozn trong mấsmcvy ngưcvmzunahi đwnybóuagr, ngay cảphys Lam y nhâvqozn màwrpewrpen Lậwcyup nghĩqqbhwrpe quen mậwcyut, tấsmcvt cảphys đwnybphysu mặsxwit màwrpey buồkvntn bãdbsamymyi đwnybhyqwu uốcbihng rưcvmzcskfu. Màwrpe hai nữodbi nhâvqozn hơybioi cóuagr chúmymyt sắxyidc kia thìsosd mắxyidt đwnybang đwnybăhpccm đwnybăhpccm nhìsosdn vàwrpeo bàwrpen đwnybhyqwy rưcvmzcskfu vàwrpe thứygzec ăhpccn kia, căhpccn bảphysn chẳbakung đwnybnaeeng đwnybũytkga gìsosd cảphys, dưcvmzunahng nhưcvmz chẳbakung thấsmcvy ngon miệlolbng.

Theo bộnaeeuhfkng củnenba bọznkjn họznkj thìsosd thấsmcvy, dưcvmzunahng nhưcvmz đwnybang gặsxwip phảphysi chuyệlolbn phiềphysn toáuhfki khôjdcang nhỏuhfk, thậwcyut khôjdcang khôjdcang quáuhfk giốcbihng đwnybáuhfkm tu sĩqqbh ma đwnybzjnao lẻphysn vàwrpeo Việlolbt Quốcbihc.

wrpecvmzn Lam y nhâvqozn cũytkgng xem nhưcvmz mộnaeet ngưcvmzunahi írkcat tuổtqsdi trong nhữodbing ngưcvmzunahi nàwrpey, trừzjna mộnaeet nữodbi nhâvqozn khoảphysng hơybion hai mưcvmzơybioi tuổtqsdi, thìsosdrkcanh hắxyidn làwrpe trẻphys nhấsmcvt.

"Thiếxfgxu gia, đwnybkvnt ăhpccn đwnybãdbsa đwnybếxfgxn. Ngưcvmzunahi dùdsbqng trưcvmzsosdc đwnybi"mymyc nàwrpey, bêcvmzn tai Hàwrpen Lậwcyup truyềphysn đwnybếxfgxn giọznkjng nóuagri cung kírkcanh củnenba Tầhyqwn Bìsosdnh.

Đybioiếxfgxm tiểnfmnu nhịtnmb rấsmcvt nhanh nhẹvojfn mang đwnybkvnt ăhpccn lêcvmzn, biếxfgxn thàwrpenh mộnaeet bàwrpen đwnybhyqwy thứygzec ăhpccn.


"A a, cùdsbqng dùdsbqng đwnybi"wrpen Lậwcyup hơybioi cưcvmzunahi ngưcvmzcskfng, héytkg miệlolbng lộnaee ra hàwrpem trăhpccng trắxyidng tinh.

Tiếxfgxp theo Hàwrpen Lậwcyup khôjdcang hềphys kháuhfkch khírkca gắxyidp mộnaeet miếxfgxng lớsosdn, đwnybưcvmza dùdsbqng miệlolbng dùdsbqng sứygzec nhai. Nhưcvmzng trêcvmzn thựphysc tếxfgx, hắxyidn lặsxwing lẽgjhd thảphys thầhyqwn thứygzec ra, cẩpuzrn thậwcyun quan sáuhfkt mọznkji cửoebm đwnybnaeeng củnenba vàwrpei têcvmzn tu sĩqqbh.

Khi Tầhyqwn Bìsosdnh thấsmcvy Hàwrpen Lậwcyup đwnybãdbsa bắxyidt đwnybhyqwu ăhpccn, thìsosdsosdnh cũytkgng đwnybnaeeng đwnybũytkga, thìsosd mộnaeet lãdbsao giàwrpe mặsxwit đwnyben lớsosdn tuổtqsdi nhấsmcvt trong đwnybáuhfkm Tu sĩqqbhbakuwrpen bêcvmzn kia ngừzjnang uốcbihng rưcvmzcskfu, đwnybnaeet nhiêcvmzn mởbaku ra Cáuhfkch âvqozm tráuhfko vôjdcasosdnh bao mấsmcvy ngưcvmzunahi bọznkjn họznkjbakucvmzn trong, rồkvnti mớsosdi mởbaku miệlolbng nóuagri:

"Mọznkji ngưcvmzunahi ăhpccn thứygzesosd đwnybi. Mộnaeet khi mạzjnang đwnybãdbsaybioi vàwrpeo trong tay ngưcvmzunahi kháuhfkc, Môjdcang Sơybion Ngũytkg Hữodbiu chúmymyng ta chỉsmcvuagr thểnfmn đwnybi mộnaeet bưcvmzsosdc tírkcanh mộnaeet bưcvmzsosdc. Bấsmcvt kểnfmn nhưcvmz thếxfgxwrpeo, kếxfgxt cụcdtlc khôjdcang phảphysi làwrpe Thầhyqwn Phi pháuhfkch táuhfkn thìsosd vẫzdaxn tốcbiht hơybion so vớsosdi nhữodbing ngưcvmzunahi kháuhfkc nhiềphysu".

Mặsxwic dùdsbquagruhfkc dụcdtlng củnenba Cáuhfkch Âsmcvm tráuhfko, hơybion nữodbia giọznkjng nóuagri củnenba lãdbsao giàwrpe mặsxwit đwnyben cũytkgng khôjdcang lớsosdn, nhưcvmzng Hàwrpen Lậwcyup vẫzdaxn nghe thấsmcvy rấsmcvt rõdsbqwrpeng. Pháuhfkp thuậwcyut cáuhfkch âvqozm màwrpe Tu sĩqqbh Luyệlolbn Khírkca Kỳsxwi thi triểnfmnn, đwnybcbihi vớsosdi thầhyqwn thứygzec kinh ngưcvmzunahi củnenba Hàwrpen Lậwcyup thìsosd chẳbakung kháuhfkc gìsosd khôjdcang cóuagr.

Chẳbakung qua, mấsmcvy lờunahi nàwrpey củnenba lãdbsao giàwrpewrpem cho Hàwrpen Lậwcyup biếxfgxt cóuagr tròtyzn hay đwnybnfmn xem, cóuagr thểnfmn âvqozm thầhyqwm nghe đwnybưcvmzcskfc mộnaeet írkcat bírkcapuzrn.

uagr lẽgjhd lờunahi khuyêcvmzn củnenba lãdbsao giàwrpe áuhfko đwnyben cóuagruhfkc dụcdtlng, hai nữodbi nhâvqozn kia rốcbiht cuộnaeec cũytkgng ăhpccn vàwrpei miếxfgxng thứygzec ăhpccn.

Nhưcvmzng nhìsosdn bộnaee dạzjnang khôjdcang yêcvmzn lòtyznng củnenba cáuhfkc nàwrpeng, thìsosduhfkm chírkcan phầhyqwn mưcvmzunahi làwrpe ăhpccn khôjdcang cóuagr vịtnmbsosd.

ybiozjnai ca, chúmymyng ta từzjna nay vềphys sau thựphysc sựphys đwnybnfmn mặsxwic bọznkjn họznkj sắxyidp đwnybsxwit sao? Thậwcyut sựphys nếxfgxu khôjdcang đwnybưcvmzcskfc, thìsosd chúmymyng ta cóuagr thểnfmnytkgn báuhfko cho ngưcvmzunahi củnenba Thấsmcvt đwnybzjnai pháuhfki, bọznkjn họznkj nhấsmcvt đwnybtnmbnh cóuagr thểnfmn thu thậwcyup đwnybưcvmzcskfc nhữodbing ngưcvmzunahi nàwrpey"cvmzn Lam y nhâvqozn sau khi uốcbihng hai ngụcdtlm rưcvmzcskfu lớsosdn, vẻphys mặsxwit cóuagr vẻphys áuhfkc đwnybnaeec nóuagri.

"Khụcdtl, Tứygze đwnyblolb. Việlolbc nàwrpey đwnybâvqozu cóuagr đwnybơybion giảphysn nhưcvmz vậwcyuy?"dbsao giàwrpe áuhfko đwnyben khẽgjhd lắxyidc đwnybhyqwu, vẻphys mặsxwit rấsmcvt bấsmcvt đwnybxyidc dĩqqbh.

Nghe thấsmcvy nhữodbing lờunahi đwnybóuagr củnenba lãdbsao giàwrpe, mộnaeet nữodbi nhâvqozn áuhfko trắxyidng trẻphys tuổtqsdi nhấsmcvt khôjdcang nhịtnmbn đwnybưcvmzcskfc hỏuhfki tiếxfgxp:

ybiozjnai ca, vìsosd sao khôjdcang đwnybưcvmzcskfc? Ngưcvmzunahi củnenba Thấsmcvt đwnybzjnai pháuhfki khôjdcang muốcbihn tiêcvmzu diệlolbt nhữodbing têcvmzn xấsmcvu xa nàwrpey sao? Phảphysi biếxfgxt rằnfmnng đwnybkvntng đwnybzjnao ởbaku Việlolbt Quốcbihc trưcvmzsosdc sau cóuagr írkcat nhấsmcvt mấsmcvy trăhpccm ngưcvmzunahi rơybioi vàwrpeo tay bọznkjn họznkj".

Nữodbi nhâvqozn áuhfko trắxyidng nóuagri ra nhưcvmz vậwcyuy, trêcvmzn mặsxwit đwnybhyqwy vẻphys khôjdcang cam lòtyznng.


Mộnaeet nam mộnaeet nữodbi tuổtqsdi hơybioi nhỏuhfkuagri nặsxwing lờunahi. Màwrpe mộnaeet nam mộnaeet nữodbiybion bốcbihn mưcvmzơybioi tuổtqsdi còtyznn lạzjnai thìsosd nhìsosdn nhau cưcvmzunahi khổtqsd khôjdcang nóuagri gìsosd. Xem ra, hai ngưcvmzunahi bọznkjn họznkj hiểnfmnu đwnybưcvmzcskfc băhpccn khoăhpccn củnenba lãdbsao giàwrpe áuhfko đwnyben.

wrpen Lậwcyup nghe đwnybếxfgxn đwnybâvqozy, cảphysm thấsmcvy hơybioi kinh ngạzjnac, nghĩqqbh rằnfmnng mơybio hồkvnt đwnybãdbsa bắxyidt đwnybưcvmzcskfc mộnaeet chuyệlolbn rấsmcvt quan trọznkjng.

Nhưcvmzng trêcvmzn mặsxwit hắxyidn vẫzdaxn ra vẻphyssosdnh thưcvmzunahng, liêcvmzn tiếxfgxp gắxyidp thứygzec ăhpccn ăhpccn, khiếxfgxn cho têcvmzn Tầhyqwn Bìsosdnh ởbakucvmzn cạzjnanh cho rằnfmnng Hàwrpen Lậwcyup ăhpccn rấsmcvt ngon miệlolbng.

Mặsxwit Hàwrpen Lậwcyup hơybioi cưcvmzunahi cưcvmzunahi, dưcvmzunahng nhưcvmz thấsmcvy cửoebm đwnybnaeeng củnenba mìsosdnh khôjdcang ổtqsdn lắxyidm, liềphysn chậwcyum lạzjnai tốcbihc đwnybnaee gắxyidp thứygzec ăhpccn.

Đybiokvntng thờunahi, lãdbsao giàwrpe mặsxwit đwnyben ởbakucvmzn kia thởbakuwrpei mộnaeet tiếxfgxng, liềphysn bắxyidt đwnybhyqwu giảphysi thírkcach cho têcvmzn Lam y nhâvqozn vàwrpe nữodbi tửoebm áuhfko trắxyidng.

"Thựphysc ra dùdsbq chúmymyng ta cóuagr cầhyqwu việlolbn Thấsmcvt đwnybzjnai pháuhfki, căhpccn bảphysn chẳbakung cóuagruhfkc dụcdtlng gìsosd"

ybiohyqwu tiêcvmzn, Thấsmcvt đwnybzjnai pháuhfki bâvqozy giờunah bịtnmbvqozy ởbakusosdnh trạzjnang nàwrpeo, mấsmcvy ngưcvmzunahi Táuhfkn Tu chúmymyng ta đwnybphysu hiểnfmnu rõdsbq. Cho dùdsbq bọznkjn họznkj dồkvntn toàwrpen lựphysc thìsosduagr thểnfmn ngăhpccn cảphysn sựphysvqozm nhậwcyup củnenba Ma Đybiozjnao hay khôjdcang cũytkgng làwrpe mộnaeet chuyệlolbn khôjdcang rõdsbqwrpeng. Đybioâvqozu thểnfmnwrpeo rúmymyt ngưcvmzunahi ra giúmymyp mấsmcvy têcvmzn Táuhfkn Tu chúmymyng ta chứygze. Phảphysi biếxfgxt rằnfmnng, trong mấsmcvy kẻphys xấsmcvu đwnybóuagruagr Tu sĩqqbh Trúmymyc Cơybio Kỳsxwi, Tu sĩqqbhsosdnh thưcvmzunahng đwnybếxfgxn căhpccn bảphysn chẳbakung cóuagruhfkc dụcdtlng gìsosd. Nếxfgxu khôjdcang năhpccm ngưcvmzunahi chúmymyng ta sao lạzjnai bịtnmb ngưcvmzunahi ta bắxyidt nhanh nhưcvmz vậwcyuy!"

"Tiếxfgxp theo, cho dùdsbq ngưcvmzunahi củnenba Thấsmcvt đwnybzjnai pháuhfki thựphysc sựphysuagrsosdnh cảphysm đwnybkvntng đwnybzjnao, nguyệlolbn ýxyid pháuhfki ngưcvmzunahi đwnybếxfgxn tiêcvmzu diệlolbt bọznkjn họznkj, nhưcvmzng mọznkji ngưcvmzunahi khôjdcang đwnybưcvmzcskfc quêcvmzn, nhữodbing ngưcvmzunahi nàwrpey đwnybphysu đwnybeo mặsxwit lạzjna, khôjdcang lộnaeesosdnh dáuhfkng bao giờunah. Dùdsbqwrpe khi bắxyidt chúmymyng ta đwnybcskfi ởbakuybioi đwnybóuagr, cũytkgng làwrpe mộnaeet gia Pháuhfk miếxfgxu tùdsbqy ýxyid chọznkjn đwnybưcvmzcskfc màwrpe thôjdcai. Căhpccn bảphysn khôjdcang biếxfgxt ra tay ởbaku đwnybâvqozu. Càwrpeng khôjdcang cầhyqwn phảphysi nóuagri, trêcvmzn ngưcvmzunahi ta còtyznn cóuagr cấsmcvm chếxfgx cổtqsd quáuhfki màwrpe bọznkjn họznkj thi triểnfmnn. Nếxfgxu khôjdcang đwnybưcvmzcskfc bọznkjn họznkj thi triểnfmnn thìsosd chỉsmcv sợcskf sẽgjhd bạzjnao thểnfmnwrpe chếxfgxt. Màwrpe ngưcvmzơybioi cóuagruhfkm khẳbakung đwnybtnmbnh, ngưcvmzunahi củnenba Thấsmcvt đwnybzjnai pháuhfki nhấsmcvt đwnybtnmbnh sẽgjhd giảphysi trừzjna đwnybưcvmzcskfc cấsmcvm chếxfgx củnenba chúmymyng ta khôjdcang? Phảphysi biếxfgxt rằnfmnng, mộnaeet khi đwnybcbihi phưcvmzơybiong dáuhfkm yêcvmzn tâvqozm đwnybnfmn chúmymyng ta rờunahi đwnybi nhưcvmz vậwcyuy, thìsosd mấsmcvy cáuhfki cấsmcvm chếxfgxwrpey khẳbakung đwnybtnmbnh cóuagr đwnybiểnfmnm đwnybsxwic thùdsbq. Tuyệlolbt đwnybcbihi khôjdcang dễdsbq pháuhfk giảphysi nhưcvmz vậwcyuy!"

dbsao giàwrpe mặsxwit đwnyben càwrpeng nóuagri màwrpey nhírkcau càwrpeng sâvqozu. Nóuagri xong liềphysn ngay cảphyssosdnh cũytkgng hơybioi nhụcdtlt chírkca.

"Nhưcvmzng chúmymyng ta phảphysi trợcskf trụcdtl vi ngưcvmzcskfc sao? Đybioi giúmymyp bọznkjn chúmymyng hãdbsam hạzjnai nhữodbing Tu sĩqqbh kháuhfkc sao?" Nữodbi nhâvqozn áuhfko trắxyidng mặsxwit táuhfki nhợcskft nóuagri, hiểnfmnn nhiêcvmzn rấsmcvt khôjdcang muốcbihn làwrpem nhưcvmz vậwcyuy.

"Ngũytkg muộnaeei, giốcbihng nhưcvmz lờunahi đwnybzjnai ca nóuagri. Bâvqozy giờunah chỉsmcvuagr thểnfmn đwnybi bưcvmzsosdc nàwrpeo tírkcanh bưcvmzsosdc đwnybóuagr. Cũytkgng may thờunahi gian trùdsbqng đwnybnenbwrpei, hy vọznkjng đwnybếxfgxn lúmymyc đwnybóuagrjdcang Sơybion Ngũytkg Hữodbiu chúmymyng ta cóuagr thểnfmn nghĩqqbh đwnybưcvmzcskfc cáuhfkch thoáuhfkt thâvqozn tốcbiht nhấsmcvt" Mộnaeet vịtnmbuhfkn tửoebm cao gầhyqwy hơybion bốcbihn mưcvmzơybioi tuổtqsdi nóuagri lờunahi an ủnenbi.

Nhưcvmzng mấsmcvy ngưcvmzunahi nàwrpey đwnybphysu biếxfgxt, lờunahi ấsmcvy chỉsmcvwrpe an ủnenbi màwrpe thôjdcai, căhpccn bảphysn làwrpe đwnybnfmn dốcbihi gạzjnat mìsosdnh. Hai ngàwrpey nay đwnybphysu khôjdcang nghĩqqbh đwnybưcvmzcskfc biệlolbn pháuhfkp gìsosd, thìsosd mấsmcvy tháuhfkng sau, cóuagr thểnfmnuagr phưcvmzơybiong pháuhfkp giảphysi thoáuhfkt tốcbiht hơybion sao?

cvmzn sau khi nóuagri cho hếxfgxt lờunahi, mấsmcvy ngưcvmzunahi nàwrpey lạzjnai yêcvmzn lặsxwing khôjdcang còtyznn gìsosd đwnybnfmnuagri, khuôjdcan mặsxwit buồkvntn bãdbsa trởbaku lạzjnai trong lòtyznng mấsmcvy ngưcvmzunahi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.