Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 283 : Cựu tình

    trước sau   
uqoan Lậmeuhp nghĩyfwi nếdrhku nhưxmmcvlbni tin tứxqkqc hai mẹybuo con Mặfgkac Thảmuuti Hoàuqoan cho đklxpzmkti phưxmmcơgrmyng, vậmeuhy làuqoa đklxpưxmmchtisc rồmeuhi.

Mặfgkac Phưxmmcơgrmyng Vũgnpr hỉawow cầklxpn biếdrhkt rằzwling mìwifpnh còubrpn cóvlbn ngưxmmcgnkoi thâklxpn còubrpn sốzmktng trêbcicn đklxpgnkoi đklxpãvrwruqoa đklxptiyv rồmeuhi. Cóvlbn lẽyryhuqoang cũgnprng sẽyryh khôjqgang nhắrbxnc đklxpếdrhkn chuyệlbzkn gặfgkap hai mẹybuo con Mặfgkac Thảmuuti Hoàuqoan, dùhfwh sao, nàuqoang rấynbet hiểvfmku thếdrhk sựhtis.

Tiếdrhkp theo Hàuqoan Lậmeuhp liềzwlin nóvlbni qua chuyệlbzkn đklxpãvrwr gặfgkap Mặfgkac Thảmuuti Hoàuqoan cho đklxpzmkti phưxmmcơgrmyng biếdrhkt, khiếdrhkn cho Mặfgkac Phưxmmcơgrmyng Vũgnpr nghe xong chúihuwt nữyvrra mừyvrrng quáyfwiuqoa khóvlbnc.

Mặfgkac Phưxmmcơgrmyng Vũgnpr hiểvfmku rõjzag, vớqjrgi thâklxpn phậmeuhn ngưxmmcgnkoi tu tiêbcicn củtiyva Hàuqoan Lậmeuhp, căsrxhn bảmuutn khôjqgang cầklxpn phảmuuti nóvlbni dốzmkti mộojgft ngưxmmcgnkoi con gáyfwii yếdrhku đklxpuốzmkti nhưxmmcuqoang. Đvrwrzmkti phưxmmcơgrmyng đklxpãvrwr kháyfwich khíhtis vớqjrgi mìwifpnh nhưxmmc vậmeuhy, hơgrmyn phâklxpn nửddpva làuqoawifp duyêbcicn tìwifpnh gặfgkap mặfgkat năsrxhm xưxmmca.

Bởujvgi vậmeuhy lúihuwc nàuqoay Mặfgkac Phưxmmcơgrmyng Vũgnpr rấynbet vui mừyvrrng chắrbxnp hai tay lạxomdi trưxmmcqjrgc ngựhtisc, âklxpm thầklxpm cầklxpu nguyệlbzkn mộojgft láyfwit mớqjrgi khôjqgai phụrbxnc bìwifpnh thưxmmcgnkong.

Tuy nhiêbcicn khi đklxpzmkti mặfgkat vớqjrgi Hàuqoan Lậmeuhp, rõjzaguqoang nàuqoang khôjqgang còubrpn cầklxpn phảmuuti lạxomdnh lùhfwhng nhưxmmc vậmeuhy nữyvrra.


uqoang hiểvfmku rấynbet rõjzag, nếdrhku khôjqgang đklxpưxmmchtisc Hàuqoan Lậmeuhp ra tay giúihuwp đklxpklygujvg Yếdrhkn Linh Bảmuuto thìwifp hai mẹybuo con Nghiêbcicm Thịpcwt vẫoxsjn bịpcwtklxpy trong khốzmktn cảmuutnh.

"Cảmuutm ơgrmyn Hàuqoan côjqgang tửddpv đklxpãvrwrvlbni ra tin tứxqkqc củtiyva Thảmuuti Hoàuqoan vàuqoa Tứxqkqxmmcơgrmyng. Đvrwrâklxpy làuqoa tin tứxqkqc rấynbet tốzmktt lầklxpn đklxpklxpu tiêbcicn Phưxmmchtisng Vũgnpr nghe đklxpưxmmchtisc trong bảmuuty táyfwim năsrxhm qua" Mặfgkac Phưxmmchtisng Vũgnpr lấynbey lạxomdi bìwifpnh tĩyfwinh rồmeuhi từyvrr từyvrrvlbni.

Nhưxmmcng tiếdrhkp theo nàuqoang khôjqgang đklxphtisi Hàuqoan Lậmeuhp nóvlbni gìwifp, liềzwlin nhắrbxnc lạxomdi:

"Mặfgkac dùhfwh hai mẹybuo con Tiểvfmku muộojgfi bọuwbzn họuwbz khôjqgang cóvlbn việlbzkc gìwifp. Nhưxmmcng giờgnko hạxomd lạxomdc củtiyva Đvrwrxomdi tỷybuo ta vàuqoa mấynbey vịpcwt Di nưxmmcơgrmyng đklxpzwliu khôjqgang rõjzag, hơgrmyn nửddpva đklxpãvrwr trúihuwng đklxpojgfc thủtiyv. Mốzmkti thùhfwhuqoay Phong Vũgnpr khôjqgang thểvfmk khôjqgang báyfwio cho cáyfwic nàuqoang. Nhưxmmcng Phưxmmchtisng Vũgnpr sứxqkqc tróvlbni gàuqoa khôjqgang chặfgkat, Hàuqoan Sưxmmc đklxplbzk nhấynbet đklxppcwtnh sẽyryh giúihuwp ta chứxqkq?"

Mặfgkac Phưxmmcơgrmyng Vũgnprvlbni xong nhữyvrrng lờgnkoi nàuqoay, thểvfmk hiệlbzkn vẻjxkm mặfgkat rấynbet yếdrhku đklxpuốzmkti. Hai mắrbxnt trong nháyfwiy mắrbxnt nhòubrpe lệlbzk, hiểvfmkn nhiêbcicn làuqoa thưxmmcơgrmyng tâklxpm pháyfwit khóvlbnc.

uqoan Lậmeuhp thấynbey thếdrhk, vuốzmktt vuốzmktt mũgnpri, cảmuutm thấynbey đklxpau đklxpklxpu chẳksaang biếdrhkt làuqoam sao.

Hắrbxnn tưxmmcujvgng cho đklxpzmkti phưxmmcơgrmyng biếdrhkt tin tứxqkqc củtiyva mẹybuo con Mặfgkac Thảmuuti Hoàuqoan, thìwifp sẽyryh khôjqgang nóvlbnng lòubrpng báyfwio thùhfwh nhưxmmc vậmeuhy. Nhưxmmcng khôjqgang ngờgnko rằzwling Mặfgkac Phưxmmcơgrmyng Vũgnpruqoai năsrxhm khôjqgang gặfgkap lạxomdi trởujvgbcicn chấynbep nhấynbet đklxpếdrhkn nhưxmmc thếdrhkuqoay.

Thậmeuht ra màuqoavlbni, nếdrhku nhưxmmc hắrbxnn bảmuuto giếdrhkt mộojgft têbcicn tu sĩyfwi Luyệlbzkn khíhtis kỳrbxn, đklxpiềzwliu nàuqoay còubrpn dễhfwhuqoang hơgrmyn so vớqjrgi việlbzkc hắrbxnn vôjqga duyêbcicn vôjqga cớqjrg đklxpi giếdrhkt mộojgft kẻjxkm phàuqoam nhâklxpn.

wifp sau khi tiếdrhkn vàuqoao Hoàuqoang Phong Cốzmktc, Hàuqoan Lậmeuhp cũgnprng đklxpãvrwr biếdrhkt, hơgrmyn mưxmmcgnkoi Châklxpu phủtiyv củtiyva Việlbzkt Quốzmktc, sớqjrgm đklxpãvrwr bịpcwt ngưxmmcgnkoi củtiyva Thấynbet đklxpxomdi pháyfwii vàuqoa mộojgft sốzmkt Đvrwrxomdi gia tộojgfc chia nhau hếdrhkt cảmuut.

Mỗietwi mộojgft thếdrhk lựhtisc lớqjrgn củtiyva thếdrhk tụrbxnc ởujvg trong mộojgft Châklxpu phủtiyv, chỉawow cầklxpn cóvlbn lịpcwtch sửddpvklxpu đklxpgnkoi trêbcicn thếdrhk gian mộojgft chúihuwt, đklxpzwliu sẽyryhvlbn tu sĩyfwiujvggrmyi bíhtis mậmeuht gầklxpn đklxpóvlbn chúihuw ývfmk đklxpếdrhkn. Thậmeuhm chíhtisubrpn cóvlbn đklxpưxmmchtisc tu tiêbcicn pháyfwii nàuqoao đklxpóvlbnujvg phíhtisa sau giúihuwp đklxpklyg.

Lam Châklxpu Mặfgkac Phủtiyv, Đvrwrojgfc Pháyfwich Sơgrmyn Trang lúihuwc trưxmmcqjrgc vìwifpuqoa thếdrhk lựhtisc mớqjrgi mạxomdnh lêbcicn khôjqgang lâklxpu, cho nêbcicn mớqjrgi chưxmmca tiếdrhkp xúihuwc vớqjrgi tu sĩyfwi củtiyva Tu tiêbcicn giớqjrgi. Nếdrhku khôjqgang, lúihuwc trưxmmcqjrgc Hàuqoan Lậmeuhp áyfwim sáyfwit têbcicn Âtnfhu Dưxmmcơgrmyng Phi Thiêbcicn củtiyva Đvrwrojgfc Pháyfwich Sơgrmyn Trang, đklxpãvrwr khôjqgang dễhfwhuqoang thàuqoanh côjqgang nhưxmmc vậmeuhy, còubrpn khôjqgang bịpcwt ai truy cứxqkqu việlbzkc nàuqoay.

Nhưxmmcng Ngũgnpr Sắrbxnc môjqgan thìwifp kháyfwic.

jqgan pháyfwii nàuqoay đklxpãvrwrxmmcng thịpcwtnh từyvrrgrmyn trăsrxhm năsrxhm trưxmmcqjrgc, cũgnprng tíhtisnh làuqoavlbn niêbcicn đklxpxomdi rấynbet lâklxpu đklxpgnkoi. Màuqoa Lam Châklxpu lạxomdi làuqoa đklxppcwta bàuqoan củtiyva Linh Thúihuwgrmyn màuqoa Thấynbet đklxpxomdi pháyfwii thừyvrra nhậmeuhn. Hơgrmyn phâklxpn nửddpva sau lưxmmcng còubrpn cóvlbnyfwii bóvlbnng củtiyva Linh Thúihuwgrmyn. Cho nêbcicn Mặfgkac Phủtiyv vừyvrra mớqjrgi tiếdrhkp xúihuwc vớqjrgi đklxpzmkti phưxmmcơgrmyng, đklxpãvrwr bịpcwt đklxpxomdi bạxomdi.


uqoan Lậmeuhp làuqoa đklxplbzk tửddpv củtiyva Hoàuqoang Phong Cốzmktc, vôjqga duyêbcicn vôjqga cớqjrg tiêbcicu diệlbzkt mộojgft vịpcwt đklxpklxpu mụrbxnc đklxpưxmmchtisc biệlbzkt pháyfwii xuốzmktng đklxpklyg đklxpklxpu củtiyva thếdrhk tụrbxnc, đklxpiềzwliu nàuqoay chỉawow sợhtis khôjqgang dễhfwhuqoang nhưxmmc trưxmmcqjrgc kia.

Tuy nhiêbcicn, gầklxpn đklxpâklxpy ngưxmmcgnkoi trong Ma Đvrwrxomdo đklxpang lẻjxkmn vàuqoao Việlbzkt quốzmktc tiếdrhkn hàuqoanh pháyfwi hoạxomdi Thếdrhk Tụrbxnc giớqjrgi. Đvrwrâklxpy đklxpúihuwng làuqoa mọuwbzt cơgrmy hộojgfi đklxprbxnc nưxmmcqjrgc bégnkoo còubrp rấynbet tốzmktt. Nếdrhku nhưxmmc ra tay lúihuwc nàuqoay, chỉawow cầklxpn thậmeuht cẩvwfnn thậmeuhn, thìwifp sẽyryh khôjqgang gặfgkap phiềzwlin toáyfwii.

uqoan Lậmeuhp nghĩyfwi nhưxmmc thếdrhk nhưxmmcng ngoàuqoai mặfgkat khôjqgang lộojgf ra mộojgft chúihuwt nàuqoao, đklxpxqkqng dậmeuhy đklxpi lạxomdi quanh phòubrpng vàuqoai vòubrpng.

Hắrbxnn sau khi suy nghĩyfwi mộojgft phen, mớqjrgi giưxmmcơgrmyng mắrbxnt nhìwifpn khuôjqgan mặfgkat xinh đklxpybuop củtiyva Mặfgkac Phưxmmcơgrmyng Vũgnpr, bìwifpnh tĩyfwinh nóvlbni:

"Phưxmmchtisng Vũgnprjqgaxmmcơgrmyng, theo lývfmk thuyếdrhkt thìwifpbcicu cầklxpu nàuqoay khôjqgang thểvfmk đklxpáyfwip ứxqkqng, vìwifpvlbn sẽyryh mang đklxpếdrhkn cho ta rấynbet nhiềzwliu phiềzwlin toáyfwii. Nhưxmmcng, tìwifpnh hìwifpnh gầklxpn đklxpâklxpy củtiyva tu tiêbcicn giớqjrgi cóvlbn chúihuwt đklxpfgkac biệlbzkt, làuqoam cho khôjqgang thểvfmkvlbni làuqoa mộojgft chúihuwt cơgrmy hộojgfi đklxpzwliu khôjqgang cóvlbn. Nhưxmmc vậmeuhy đklxpi, sau nàuqoay cóvlbngrmy hộojgfi, ta cóvlbn thểvfmk thửddpv diệlbzkt trừyvrrjqgan chủtiyv Ngũgnpr Sắrbxnc môjqgan. Nhưxmmcng nếdrhku chuyệlbzkn thựhtisc sựhtis khôjqgang thểvfmkuqoam đklxpưxmmchtisc, Phong Vũgnprjqgaxmmcơgrmyng nêbcicn quêbcicn suy nghĩyfwiyfwio thùhfwhuqoay đklxpi!"

Mặfgkac Phưxmmcơgrmyng Vũgnpr nghe Hàuqoan Lậmeuhp nóvlbni vậmeuhy, lậmeuhp tứxqkqc mừyvrrng đklxpếdrhkn pháyfwit khóvlbnc. Khuôjqgan mặfgkat kiềzwliu diễhfwhm càuqoang thêbcicm xinh đklxpybuop, mịpcwt nhâklxpn, khiếdrhkn cho Hàuqoan Lậmeuhp nhìwifpn đklxpếdrhkn thấynbet thầklxpn.

srxhm đklxpóvlbn khi mớqjrgi gặfgkap gỡklyg Mặfgkac Phưxmmchtisng Vũgnpr. Hắrbxnn đklxpzmkti vớqjrgi vịpcwt nhịpcwt tiểvfmku thưxmmc xinh đklxpybuop đklxpojgfng lòubrpng ngưxmmcgnkoi củtiyva Mặfgkac phủtiyvuqoay, cũgnprng đklxpãvrwrvlbn đklxpojgfng tậmeuhm. Đvrwrếdrhkn nay đklxpzmkti phưxmmcơgrmyng vẫoxsjn cho hắrbxnn cảmuutm giáyfwic ấynbem áyfwip đklxpojgfng lòubrpng ngưxmmcgnkoi đklxpóvlbn, hoặfgkac làuqoa do kývfmkxqkqc trỗietwi dậmeuhy, làuqoam cho hắrbxnn cảmuutm thấynbey lưxmmcu luyếdrhkn!

vlbn thểvfmk xem nhưxmmcuqoa hắrbxnn lầklxpn đklxpklxpu tiêbcicn đklxpojgfng đklxpếdrhkn tìwifpnh yêbcicu nam nữyvrr!

Lờgnkoi hứxqkqa hẹybuon cũgnprng khôjqgang lớqjrgn lao gìwifp, cho dùhfwhuqoa đklxpzmkti vớqjrgi Mặfgkac Phưxmmchtisng Vũgnprgnprng làuqoa mộojgft lầklxpn cảmuutm tìwifpnh!

uqoan Lậmeuhp nghĩyfwi nhưxmmc vậmeuhy, trêbcicn biểvfmku hiệlbzkn thầklxpn sắrbxnc vẫoxsjn nhưxmmc thưxmmcgnkong, hắrbxnn cũgnprng giữyvrr lạxomdi phầklxpn tìwifpnh cảmuutm nàuqoay sâklxpu trong lòubrpng, khôjqgang đklxpvfmk lộojgf ra ngoàuqoai.

uqoa Mặfgkac Phưxmmchtisng Vũgnpr, rốzmktt cụrbxnc từyvrr sựhtis hứxqkqa hẹybuon củtiyva Hàuqoan Lậmeuhp cũgnprng đklxpãvrwr vui mừyvrrng phụrbxnc hồmeuhi tinh thầklxpn lạxomdi.

Vẻjxkm mặfgkat hưxmmcng phấynben cảmuutm kíhtisch, cáyfwii gìwifpgnprng khôjqgang nóvlbni nhưxmmcng lạxomdi tiếdrhkn tớqjrgi vàuqoai bưxmmcqjrgc tớqjrgi trưxmmcqjrgc mặfgkat Hàuqoan Lậmeuhp dùhfwhng đklxpôjqgai môjqgai mềzwlim mạxomdi khẽyryh chạxomdm lêbcicn khuôjqgan mặfgkat củtiyva Hàuqoan Lậmeuhp, sau đklxpóvlbnvlbn chúihuwt ngưxmmchtisng ngùhfwhng còubrpn mang chúihuwt mêbcic mang nóvlbni:

"Cóvlbn lờgnkoi hứxqkqa nàuqoay củtiyva Hàuqoan sưxmmc đklxplbzk, cho dùhfwh khôjqgang thểvfmk giếdrhkt đklxpưxmmchtisc ngưxmmcgnkoi nọuwbz, Phưxmmchtisng Vũgnprgnprng cảmuutm kíhtisch vôjqgahfwhng!"


vlbni xong thiếdrhku phụrbxn liềzwlin yêbcicn lặfgkang mặfgkac lạxomdi áyfwio khoáyfwic, vộojgfi vàuqoang rờgnkoi khỏtapoi phòubrpng củtiyva Hàuqoan Lậmeuhp.

uqoan Lậmeuhp sờgnko sờgnko trêbcicn mặfgkat vừyvrra bịpcwtjqgan qua, vẻjxkm mặfgkat cóvlbn chúihuwt cổgnpr quáyfwii. Khôjqgang bao lâklxpu liềzwlin ngồmeuhi xuốzmktng chốzmktng cằzwlim, chìwifpm vàuqoao trong trầklxpm tưxmmc

yfwing sớqjrgm ngàuqoay thứxqkq hai, Hàuqoan Lậmeuhp từyvrr trong đklxpmuut tọuwbza luyệlbzkn khíhtis tỉawownh lạxomdi, nghĩyfwi đklxpếdrhkn sựhtiswifpnh pháyfwit sinh đklxpêbcicm qua, trong lòubrpng khôjqgang khỏtapoi cóvlbn chúihuwt thởujvguqoai. Nếdrhku Mặfgkac Phưxmmchtisng Vũgnprgnprng cóvlbn linh căsrxhn, hắrbxnn nhấynbet đklxppcwtnh dẫoxsjn nhậmeuhp làuqoam môjqgan hạxomd củtiyva Hoàuqoang Phong, kếdrhkt làuqoam đklxpxomdo hữyvrru cộojgfng tu.

uqoan Lậmeuhp nghĩyfwi nhưxmmc vậmeuhy, liềzwlin rửddpva mặfgkat ra khỏtapoi phòubrpng.

Hắrbxnn chuẩvwfnn bịpcwt trưxmmcqjrgc tiêbcicn làuqoam quen vớqjrgi đklxppcwta hìwifpnh Tầklxpn trạxomdch mộojgft chúihuwt, sau mớqjrgi lo đklxpếdrhkn nhữyvrrng việlbzkc kháyfwic.

Nhưxmmcng khôjqgang nghĩyfwi đklxpếdrhkn, hắrbxnn vừyvrra ra đklxpãvrwr pháyfwit hiệlbzkn tạxomdi Tầklxpn Bìwifpnh đklxpang đklxpxqkqng cưxmmcgnkoi hìwifpwifpujvg ngoàuqoai sâklxpn.

Vịpcwtuqoay thấynbey Hàuqoan Lậmeuhp kinh ngạxomdc, liềzwlin đklxpi trưxmmcqjrgc mộojgft bưxmmcqjrgc giảmuuti thíhtisch:

"Tạxomdi hạxomd phụrbxnng mệlbzknh lãvrwro gia tạxomdm thờgnkoi đklxpmuutm đklxpưxmmcơgrmyng mọuwbzi việlbzkc bêbcicn cạxomdnh thiếdrhku gia, vềzwli sau Hàuqoan thiếdrhku gia cóvlbn việlbzkc gìwifp thìwifp cứxqkqvlbni, cứxqkq phâklxpn phóvlbn mộojgft tiếdrhkng làuqoa đklxpưxmmchtisc".

Tầklxpn Bìwifpnh cùhfwhng Hàuqoan Lậmeuhp nóvlbni chuyệlbzkn thìwifp vẻjxkm mặfgkat cung kíhtisnh còubrpn mang theo chúihuwt hưxmmcng phấynben.

Vịpcwtuqoay suy nghĩyfwi phi thưxmmcgnkong đklxpơgrmyn giảmuutn. Vịpcwtuqoan thiếdrhku gia nàuqoay tuy đklxpếdrhkn từyvrrgrmyi kháyfwic, con ngưxmmcgnkoi xem ra cũgnprng bìwifpnh thưxmmcgnkong, nhưxmmcng trong mắrbxnt lãvrwro gia thìwifp lạxomdi cóvlbnxmmcgnkoi phầklxpn phâklxpn lưxmmchtisng, chỉawow mộojgft chúihuwt nàuqoay cũgnprng đklxptiyv cho hắrbxnn xu nịpcwtnh rồmeuhi.

uqoang huốzmktng chi, nếdrhku cóvlbn thểvfmkuqoam cho vịpcwt thiếdrhku gia nàuqoay vui lòubrpng, nóvlbni khôjqgang chừyvrrng còubrpn làuqoam cho lãvrwro gia vui vẻjxkm!

Tầklxpn Bìwifpnh vữyvrra nghĩyfwi, vữyvrra đklxpáyfwinh cáyfwii bàuqoan tíhtisnh nhỏtapobcicn mìwifpnh, trong lòubrpng còubrpn thậmeuht khinh khi nghe nóvlbni muốzmktn đklxpưxmmca vịpcwt thiếdrhku gia nhàuqoa quêbcicuqoay lêbcicn làuqoam trưxmmcujvgng, thậmeuht làuqoa mộojgft chuyệlbzkn ngu ngốzmktc!

Tầklxpn Bìwifpnh hắrbxnn sớqjrgm đklxpãvrwr nghe nha hoàuqoan bêbcicn ngưxmmcgnkoi phu nhâklxpn nóvlbni, vịpcwtuqoay táyfwim chíhtisn phầklxpn mưxmmcgnkoi làuqoa con tưxmmc sinh củtiyva lãvrwro gia. Chỉawow cầklxpn lãvrwro gia còubrpn trêbcicn đklxpgnkoi mộojgft ngàuqoay, thìwifpuqoam sao bạxomdc đklxpãvrwri vịpcwt thiếdrhku gia nàuqoay chứxqkq? Màuqoa đklxpưxmmca vịpcwtuqoan thiếdrhku gia nàuqoay lêbcicn làuqoam trưxmmcujvgng, khẳksaang đklxppcwtnh cũgnprng làuqoa chuyệlbzkn gâklxpy sóvlbnng gióvlbn.


Việlbzkc nàuqoay cóvlbn thểvfmk khẳksaang đklxppcwtnh Tam phu nhâklxpn cũgnprng phảmuuti lo lắrbxnng rấynbet nhiềzwliu!

uqoan Lậmeuhp tựhtis nhiêbcicn khôjqgang biếdrhkt tâklxpm ývfmk châklxpn thậmeuht củtiyva ngưxmmcgnkoi nàuqoay, lạxomdi nghĩyfwi Tầklxpn Ngôjqgan thậmeuht hiểvfmku ývfmk, biếdrhkt mìwifpnh đklxpzmkti vớqjrgi Tầklxpn trạxomdch cóvlbn chúihuwt lạxomd lẫoxsjm, lậmeuhp tứxqkqc pháyfwii đklxpếdrhkn đklxpâklxpy mộojgft ngưxmmcgnkoi dẫoxsjn đklxpưxmmcgnkong. Thậmeuht sựhtisuqoa đklxpúihuwng lúihuwc!

uqoan Lậmeuhp nghĩyfwi nhưxmmc vậmeuhy, trêbcicn mặfgkat khôjqgang khỏtapoi lộojgf ra nụrbxnxmmcgnkoi, trựhtisc tiếdrhkp nóvlbni vóvlbni Tầklxpn Bìwifpnh:

"Ta chưxmmca bao giờgnko thấynbey qua nơgrmyi nàuqoao nhàuqoa cửddpva nhưxmmc vậmeuhy, cũgnprng đklxpang muốzmktn đklxpi xem mộojgft chúihuwt, ngưxmmcơgrmyi đklxpi theo giúihuwp ta!"

"Vâklxpng, thiếdrhku gia!"

Tầklxpn Bìwifpnh thấynbey mìwifpnh vừyvrra đklxpếdrhkn đklxpãvrwrvlbn việlbzkc, lậmeuhp tứxqkqc tinh thầklxpn phấynben chấynben ứxqkqng tiếdrhkng đklxpáyfwip.

Cứxqkq nhưxmmc vậmeuhy, Hàuqoan Lậmeuhp dưxmmcqjrgi sựhtis dẫoxsjn đklxpưxmmcgnkong củtiyva Tầklxpn Bìwifpnh, bắrbxnt đklxpklxpu di mộojgft vòubrpng quanh Tầklxpn trạxomdch.

Tuy nhiêbcicn cũgnprng cóvlbn mộojgft sốzmkt nớqjrgi dàuqoanh cho nữyvrrujvg, cũgnprng khôjqgang tiêbcicn cho Hàuqoan Lậmeuhp đklxpếdrhkn gầklxpn xem, cũgnprng chỉawow đklxpxqkqng ởujvg xa xa màuqoa chỉawow đklxpiểvfmkm, cũgnprng khôjqgang dáyfwim tớqjrgi nóvlbni gìwifp. Dùhfwh sao nhữyvrrng lờgnkoi củtiyva Tầklxpn Ngôjqgan hôjqgam qua, cũgnprng truyềzwlin đklxpi cảmuut Tầklxpn phủtiyv.

vrwrâklxpy làuqoa Phúihuwc quývfmk việlbzkn củtiyva Nhịpcwt gia, bêbcicn trong trừyvrr Nhịpcwtvrwro gia ra, còubrpn cóvlbn hai vịpcwtjqgang tửddpv củtiyva Nhịpcwt gia, màuqoabcicn cạxomdnh…"

Tầklxpn Bìwifpnh nàuqoay dẫoxsjn đklxpưxmmcgnkong rấynbet tốzmktt, chẳksaang nhữyvrrng têbcicn gọuwbzi củtiyva mỗietwi nơgrmyi đklxpzwliu nóvlbni cho Hàuqoan Lậmeuhp biếdrhkt, còubrpn đklxpem chủtiyv nhâklxpn ởujvg trong, nhấynbet nhấynbet nóvlbni ra, làuqoam cho Hàuqoan Lậmeuhp âklxpm thầklxpm nhớqjrg kỹdrhk.

Nhưxmmcng khi nóvlbni tớqjrgi chỗietwujvg củtiyva "Biểvfmku tiểvfmku thưxmmc" Mặfgkac Phưxmmchtisng Vũgnpr, Hàuqoan Lậmeuhp thầklxpn sắrbxnc vừyvrra đklxpojgfng nhìwifpn kỹdrhksrxhn lầklxpu nàuqoay mộojgft tývfmk, rồmeuhi thầklxpn sắrbxnc nhưxmmc thưxmmcgnkong rờgnkoi đklxpi.

Khôjqgang lâklxpu sau, cảmuut khu Tầklxpn trạxomdch đklxpzwliu đklxpưxmmchtisc Hàuqoan Lậmeuhp xem qua mộojgft lầklxpn, nhưxmmcng Hàuqoan Lậmeuhp tựhtisa hồmeuh vẫoxsjn chưxmmca tậmeuhn hứxqkqng.

Cuốzmkti cùhfwhng, lạxomdi bảmuuto Tầklxpn Bìwifpnh trựhtisc tiếdrhkp dẫoxsjn hắrbxnn ra khỏtapoi Tầklxpn trạxomdch, dẫoxsjn hắrbxnn đklxpếdrhkn mộojgft sốzmkt chỗietwyfwio nhiệlbzkt củtiyva Việlbzkt kinh, tiếdrhkp tụrbxnc đklxpi dạxomdo. Thựhtisc làuqoam cho Tầklxpn Bìwifpnh phảmuuti tiếdrhkp tụrbxnc khôjqgang ngừyvrrng giảmuuti thíhtisch cho hắrbxnn.

Đvrwri đklxpếdrhkn mộojgft sốzmkt khu đklxpôjqgang vui cùhfwhng thắrbxnng cảmuutnh nổgnpri danh củtiyva kinh thàuqoanh, thìwifpgnprng đklxpãvrwr mấynbet mộojgft buổgnpri sáyfwing.

Vẻjxkm mặfgkat cao hứxqkqng phấynben chấynben củtiyva Tầklxpn Bìwifpnh kia, sớqjrgm đklxpãvrwr khôjqgang thấynbey đklxpâklxpu nữyvrra. Hắrbxnn lúihuwc nàuqoay, thểvfmku nãvrwro đklxpi ởujvg sau Hàuqoan Lậmeuhp, vẻjxkm mặfgkat nhưxmmc quảmuutxmmcqjrgp đklxprbxnng.

Cho dùhfwh lai ai phảmuuti đklxpi bộojgf mấynbey canh giờgnko, châklxpn đklxpãvrwr mỏtapoi nhừyvrr, còubrpn phảmuuti khôjqgang ngừyvrrng mởujvg miệlbzkng giảmuuti thíhtisch, chỉawow sợhtis đklxpzwliu cóvlbn vẻjxkm mặfgkat nhưxmmc thếdrhk. Đvrwriềzwliu nàuqoay làuqoam cho Tầklxpn Bìwifpnh lầklxpn đklxpklxpu xuấynbet hiệlbzkn hoàuqoai nghi, bảmuutn thâklxpn cóvlbn phảmuuti làuqoa chọuwbzn sai chủtiyv rồmeuhi khôjqgang.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.