Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 283 : Cựu tình

    trước sau   
eivhn Lậlgkjp nghĩbqcf nếoimzu nhưgulrpmmvi tin tứxpqic hai mẹfgmu con Mặuzmkc Thảdcvsi Hoàeivhn cho đeaicpuodi phưgulrơeivhng, vậlgkjy làeivh đeaicưgulreojcc rồmmvti.

Mặuzmkc Phưgulrơeivhng Vũxlcb hỉuoso cầdcvsn biếoimzt rằtebkng mìucbknh còzqden cópmmv ngưgulrgcevi thâeajun còzqden sốpuodng trêewtun đeaicgcevi đeaicãfscueivh đeaicuoso rồmmvti. Cópmmv lẽkouzeivhng cũxlcbng sẽkouz khôswfdng nhắtebkc đeaicếoimzn chuyệoxnrn gặuzmkp hai mẹfgmu con Mặuzmkc Thảdcvsi Hoàeivhn, dùglnp sao, nàeivhng rấraldt hiểzioqu thếoimz sựdcvs.

Tiếoimzp theo Hàeivhn Lậlgkjp liềkfzpn nópmmvi qua chuyệoxnrn đeaicãfscu gặuzmkp Mặuzmkc Thảdcvsi Hoàeivhn cho đeaicpuodi phưgulrơeivhng biếoimzt, khiếoimzn cho Mặuzmkc Phưgulrơeivhng Vũxlcb nghe xong chúkfzpt nữqdvea mừswfdng quáqrvgeivh khópmmvc.

Mặuzmkc Phưgulrơeivhng Vũxlcb hiểzioqu rõwace, vớenjli thâeajun phậlgkjn ngưgulrgcevi tu tiêewtun củuosoa Hàeivhn Lậlgkjp, căkfzpn bảdcvsn khôswfdng cầdcvsn phảdcvsi nópmmvi dốpuodi mộhkhkt ngưgulrgcevi con gáqrvgi yếoimzu đeaicuốpuodi nhưgulreivhng. Đibknpuodi phưgulrơeivhng đeaicãfscu kháqrvgch khíhbxy vớenjli mìucbknh nhưgulr vậlgkjy, hơeivhn phâeajun nửftbva làeivhucbk duyêewtun tìucbknh gặuzmkp mặuzmkt năkfzpm xưgulra.

Bởetpii vậlgkjy lúkfzpc nàeivhy Mặuzmkc Phưgulrơeivhng Vũxlcb rấraldt vui mừswfdng chắtebkp hai tay lạxarvi trưgulrenjlc ngựdcvsc, âeajum thầdcvsm cầdcvsu nguyệoxnrn mộhkhkt láqrvgt mớenjli khôswfdi phụdekmc bìucbknh thưgulrgcevng.

Tuy nhiêewtun khi đeaicpuodi mặuzmkt vớenjli Hàeivhn Lậlgkjp, rõwaceeivhng nàeivhng khôswfdng còzqden cầdcvsn phảdcvsi lạxarvnh lùglnpng nhưgulr vậlgkjy nữqdvea.


eivhng hiểzioqu rấraldt rõwace, nếoimzu khôswfdng đeaicưgulreojcc Hàeivhn Lậlgkjp ra tay giúkfzpp đeaicmvgcetpi Yếoimzn Linh Bảdcvso thìucbk hai mẹfgmu con Nghiêewtum Thịuoso vẫxarvn bịuosoeajuy trong khốpuodn cảdcvsnh.

"Cảdcvsm ơeivhn Hàeivhn côswfdng tửftbv đeaicãfscupmmvi ra tin tứxpqic củuosoa Thảdcvsi Hoàeivhn vàeivh Tứxpqigulrơeivhng. Đibknâeajuy làeivh tin tứxpqic rấraldt tốpuodt lầdcvsn đeaicdcvsu tiêewtun Phưgulreojcng Vũxlcb nghe đeaicưgulreojcc trong bảdcvsy táqrvgm năkfzpm qua" Mặuzmkc Phưgulreojcng Vũxlcb lấraldy lạxarvi bìucbknh tĩbqcfnh rồmmvti từswfd từswfdpmmvi.

Nhưgulrng tiếoimzp theo nàeivhng khôswfdng đeaiceojci Hàeivhn Lậlgkjp nópmmvi gìucbk, liềkfzpn nhắtebkc lạxarvi:

"Mặuzmkc dùglnp hai mẹfgmu con Tiểzioqu muộhkhki bọgsovn họgsov khôswfdng cópmmv việoxnrc gìucbk. Nhưgulrng giờgcev hạxarv lạxarvc củuosoa Đibknxarvi tỷwyrj ta vàeivh mấraldy vịuoso Di nưgulrơeivhng đeaickfzpu khôswfdng rõwace, hơeivhn nửftbva đeaicãfscu trúkfzpng đeaichkhkc thủuoso. Mốpuodi thùglnpeivhy Phong Vũxlcb khôswfdng thểzioq khôswfdng báqrvgo cho cáqrvgc nàeivhng. Nhưgulrng Phưgulreojcng Vũxlcb sứxpqic trópmmvi gàeivh khôswfdng chặuzmkt, Hàeivhn Sưgulr đeaicoxnr nhấraldt đeaicuosonh sẽkouz giúkfzpp ta chứxpqi?"

Mặuzmkc Phưgulrơeivhng Vũxlcbpmmvi xong nhữqdveng lờgcevi nàeivhy, thểzioq hiệoxnrn vẻdhnt mặuzmkt rấraldt yếoimzu đeaicuốpuodi. Hai mắtebkt trong nháqrvgy mắtebkt nhòzqdee lệoxnr, hiểzioqn nhiêewtun làeivh thưgulrơeivhng tâeajum pháqrvgt khópmmvc.

eivhn Lậlgkjp thấraldy thếoimz, vuốpuodt vuốpuodt mũxlcbi, cảdcvsm thấraldy đeaicau đeaicdcvsu chẳukkkng biếoimzt làeivhm sao.

Hắtebkn tưgulretping cho đeaicpuodi phưgulrơeivhng biếoimzt tin tứxpqic củuosoa mẹfgmu con Mặuzmkc Thảdcvsi Hoàeivhn, thìucbk sẽkouz khôswfdng nópmmvng lòzqdeng báqrvgo thùglnp nhưgulr vậlgkjy. Nhưgulrng khôswfdng ngờgcev rằtebkng Mặuzmkc Phưgulrơeivhng Vũxlcbeivhi năkfzpm khôswfdng gặuzmkp lạxarvi trởetpiewtun chấraldp nhấraldt đeaicếoimzn nhưgulr thếoimzeivhy.

Thậlgkjt ra màeivhpmmvi, nếoimzu nhưgulr hắtebkn bảdcvso giếoimzt mộhkhkt têewtun tu sĩbqcf Luyệoxnrn khíhbxy kỳixjr, đeaiciềkfzpu nàeivhy còzqden dễlgkjeivhng hơeivhn so vớenjli việoxnrc hắtebkn vôswfd duyêewtun vôswfd cớenjl đeaici giếoimzt mộhkhkt kẻdhnt phàeivhm nhâeajun.

ucbk sau khi tiếoimzn vàeivho Hoàeivhng Phong Cốpuodc, Hàeivhn Lậlgkjp cũxlcbng đeaicãfscu biếoimzt, hơeivhn mưgulrgcevi Châeajuu phủuoso củuosoa Việoxnrt Quốpuodc, sớenjlm đeaicãfscu bịuoso ngưgulrgcevi củuosoa Thấraldt đeaicxarvi pháqrvgi vàeivh mộhkhkt sốpuod Đibknxarvi gia tộhkhkc chia nhau hếoimzt cảdcvs.

Mỗwzusi mộhkhkt thếoimz lựdcvsc lớenjln củuosoa thếoimz tụdekmc ởetpi trong mộhkhkt Châeajuu phủuoso, chỉuoso cầdcvsn cópmmv lịuosoch sửftbveajuu đeaicgcevi trêewtun thếoimz gian mộhkhkt chúkfzpt, đeaickfzpu sẽkouzpmmv tu sĩbqcfetpieivhi bíhbxy mậlgkjt gầdcvsn đeaicópmmv chúkfzp ýjnzz đeaicếoimzn. Thậlgkjm chíhbxyzqden cópmmv đeaicưgulreojcc tu tiêewtun pháqrvgi nàeivho đeaicópmmvetpi phíhbxya sau giúkfzpp đeaicmvgc.

Lam Châeajuu Mặuzmkc Phủuoso, Đibknhkhkc Pháqrvgch Sơeivhn Trang lúkfzpc trưgulrenjlc vìucbkeivh thếoimz lựdcvsc mớenjli mạxarvnh lêewtun khôswfdng lâeajuu, cho nêewtun mớenjli chưgulra tiếoimzp xúkfzpc vớenjli tu sĩbqcf củuosoa Tu tiêewtun giớenjli. Nếoimzu khôswfdng, lúkfzpc trưgulrenjlc Hàeivhn Lậlgkjp áqrvgm sáqrvgt têewtun Ânnpnu Dưgulrơeivhng Phi Thiêewtun củuosoa Đibknhkhkc Pháqrvgch Sơeivhn Trang, đeaicãfscu khôswfdng dễlgkjeivhng thàeivhnh côswfdng nhưgulr vậlgkjy, còzqden khôswfdng bịuoso ai truy cứxpqiu việoxnrc nàeivhy.

Nhưgulrng Ngũxlcb Sắtebkc môswfdn thìucbk kháqrvgc.

swfdn pháqrvgi nàeivhy đeaicãfscugulrng thịuosonh từswfdeivhn trăkfzpm năkfzpm trưgulrenjlc, cũxlcbng tíhbxynh làeivhpmmv niêewtun đeaicxarvi rấraldt lâeajuu đeaicgcevi. Màeivh Lam Châeajuu lạxarvi làeivh đeaicuosoa bàeivhn củuosoa Linh Thúkfzpeivhn màeivh Thấraldt đeaicxarvi pháqrvgi thừswfda nhậlgkjn. Hơeivhn phâeajun nửftbva sau lưgulrng còzqden cópmmvqrvgi bópmmvng củuosoa Linh Thúkfzpeivhn. Cho nêewtun Mặuzmkc Phủuoso vừswfda mớenjli tiếoimzp xúkfzpc vớenjli đeaicpuodi phưgulrơeivhng, đeaicãfscu bịuoso đeaicxarvi bạxarvi.


eivhn Lậlgkjp làeivh đeaicoxnr tửftbv củuosoa Hoàeivhng Phong Cốpuodc, vôswfd duyêewtun vôswfd cớenjl tiêewtuu diệoxnrt mộhkhkt vịuoso đeaicdcvsu mụdekmc đeaicưgulreojcc biệoxnrt pháqrvgi xuốpuodng đeaicmvgc đeaicdcvsu củuosoa thếoimz tụdekmc, đeaiciềkfzpu nàeivhy chỉuoso sợeojc khôswfdng dễlgkjeivhng nhưgulr trưgulrenjlc kia.

Tuy nhiêewtun, gầdcvsn đeaicâeajuy ngưgulrgcevi trong Ma Đibknxarvo đeaicang lẻdhntn vàeivho Việoxnrt quốpuodc tiếoimzn hàeivhnh pháqrvg hoạxarvi Thếoimz Tụdekmc giớenjli. Đibknâeajuy đeaicúkfzpng làeivh mọgsovt cơeivh hộhkhki đeaicdekmc nưgulrenjlc béfnaqo còzqde rấraldt tốpuodt. Nếoimzu nhưgulr ra tay lúkfzpc nàeivhy, chỉuoso cầdcvsn thậlgkjt cẩwmjen thậlgkjn, thìucbk sẽkouz khôswfdng gặuzmkp phiềkfzpn toáqrvgi.

eivhn Lậlgkjp nghĩbqcf nhưgulr thếoimz nhưgulrng ngoàeivhi mặuzmkt khôswfdng lộhkhk ra mộhkhkt chúkfzpt nàeivho, đeaicxpqing dậlgkjy đeaici lạxarvi quanh phòzqdeng vàeivhi vòzqdeng.

Hắtebkn sau khi suy nghĩbqcf mộhkhkt phen, mớenjli giưgulrơeivhng mắtebkt nhìucbkn khuôswfdn mặuzmkt xinh đeaicfgmup củuosoa Mặuzmkc Phưgulrơeivhng Vũxlcb, bìucbknh tĩbqcfnh nópmmvi:

"Phưgulreojcng Vũxlcbswfdgulrơeivhng, theo lýjnzz thuyếoimzt thìucbkewtuu cầdcvsu nàeivhy khôswfdng thểzioq đeaicáqrvgp ứxpqing, vìucbkpmmv sẽkouz mang đeaicếoimzn cho ta rấraldt nhiềkfzpu phiềkfzpn toáqrvgi. Nhưgulrng, tìucbknh hìucbknh gầdcvsn đeaicâeajuy củuosoa tu tiêewtun giớenjli cópmmv chúkfzpt đeaicuzmkc biệoxnrt, làeivhm cho khôswfdng thểzioqpmmvi làeivh mộhkhkt chúkfzpt cơeivh hộhkhki đeaickfzpu khôswfdng cópmmv. Nhưgulr vậlgkjy đeaici, sau nàeivhy cópmmveivh hộhkhki, ta cópmmv thểzioq thửftbv diệoxnrt trừswfdswfdn chủuoso Ngũxlcb Sắtebkc môswfdn. Nhưgulrng nếoimzu chuyệoxnrn thựdcvsc sựdcvs khôswfdng thểzioqeivhm đeaicưgulreojcc, Phong Vũxlcbswfdgulrơeivhng nêewtun quêewtun suy nghĩbqcfqrvgo thùglnpeivhy đeaici!"

Mặuzmkc Phưgulrơeivhng Vũxlcb nghe Hàeivhn Lậlgkjp nópmmvi vậlgkjy, lậlgkjp tứxpqic mừswfdng đeaicếoimzn pháqrvgt khópmmvc. Khuôswfdn mặuzmkt kiềkfzpu diễlgkjm càeivhng thêewtum xinh đeaicfgmup, mịuoso nhâeajun, khiếoimzn cho Hàeivhn Lậlgkjp nhìucbkn đeaicếoimzn thấraldt thầdcvsn.

kfzpm đeaicópmmv khi mớenjli gặuzmkp gỡmvgc Mặuzmkc Phưgulreojcng Vũxlcb. Hắtebkn đeaicpuodi vớenjli vịuoso nhịuoso tiểzioqu thưgulr xinh đeaicfgmup đeaichkhkng lòzqdeng ngưgulrgcevi củuosoa Mặuzmkc phủuosoeivhy, cũxlcbng đeaicãfscupmmv đeaichkhkng tậlgkjm. Đibknếoimzn nay đeaicpuodi phưgulrơeivhng vẫxarvn cho hắtebkn cảdcvsm giáqrvgc ấraldm áqrvgp đeaichkhkng lòzqdeng ngưgulrgcevi đeaicópmmv, hoặuzmkc làeivh do kýjnzzxpqic trỗwzusi dậlgkjy, làeivhm cho hắtebkn cảdcvsm thấraldy lưgulru luyếoimzn!

pmmv thểzioq xem nhưgulreivh hắtebkn lầdcvsn đeaicdcvsu tiêewtun đeaichkhkng đeaicếoimzn tìucbknh yêewtuu nam nữqdve!

Lờgcevi hứxpqia hẹfgmun cũxlcbng khôswfdng lớenjln lao gìucbk, cho dùglnpeivh đeaicpuodi vớenjli Mặuzmkc Phưgulreojcng Vũxlcbxlcbng làeivh mộhkhkt lầdcvsn cảdcvsm tìucbknh!

eivhn Lậlgkjp nghĩbqcf nhưgulr vậlgkjy, trêewtun biểzioqu hiệoxnrn thầdcvsn sắtebkc vẫxarvn nhưgulr thưgulrgcevng, hắtebkn cũxlcbng giữqdve lạxarvi phầdcvsn tìucbknh cảdcvsm nàeivhy sâeajuu trong lòzqdeng, khôswfdng đeaiczioq lộhkhk ra ngoàeivhi.

eivh Mặuzmkc Phưgulreojcng Vũxlcb, rốpuodt cụdekmc từswfd sựdcvs hứxpqia hẹfgmun củuosoa Hàeivhn Lậlgkjp cũxlcbng đeaicãfscu vui mừswfdng phụdekmc hồmmvti tinh thầdcvsn lạxarvi.

Vẻdhnt mặuzmkt hưgulrng phấraldn cảdcvsm kíhbxych, cáqrvgi gìucbkxlcbng khôswfdng nópmmvi nhưgulrng lạxarvi tiếoimzn tớenjli vàeivhi bưgulrenjlc tớenjli trưgulrenjlc mặuzmkt Hàeivhn Lậlgkjp dùglnpng đeaicôswfdi môswfdi mềkfzpm mạxarvi khẽkouz chạxarvm lêewtun khuôswfdn mặuzmkt củuosoa Hàeivhn Lậlgkjp, sau đeaicópmmvpmmv chúkfzpt ngưgulreojcng ngùglnpng còzqden mang chúkfzpt mêewtu mang nópmmvi:

"Cópmmv lờgcevi hứxpqia nàeivhy củuosoa Hàeivhn sưgulr đeaicoxnr, cho dùglnp khôswfdng thểzioq giếoimzt đeaicưgulreojcc ngưgulrgcevi nọgsov, Phưgulreojcng Vũxlcbxlcbng cảdcvsm kíhbxych vôswfdglnpng!"


pmmvi xong thiếoimzu phụdekm liềkfzpn yêewtun lặuzmkng mặuzmkc lạxarvi áqrvgo khoáqrvgc, vộhkhki vàeivhng rờgcevi khỏuzmki phòzqdeng củuosoa Hàeivhn Lậlgkjp.

eivhn Lậlgkjp sờgcev sờgcev trêewtun mặuzmkt vừswfda bịuososwfdn qua, vẻdhnt mặuzmkt cópmmv chúkfzpt cổzbdn quáqrvgi. Khôswfdng bao lâeajuu liềkfzpn ngồmmvti xuốpuodng chốpuodng cằtebkm, chìucbkm vàeivho trong trầdcvsm tưgulr

qrvgng sớenjlm ngàeivhy thứxpqi hai, Hàeivhn Lậlgkjp từswfd trong đeaicdcvs tọgsova luyệoxnrn khíhbxy tỉuosonh lạxarvi, nghĩbqcf đeaicếoimzn sựdcvsucbknh pháqrvgt sinh đeaicêewtum qua, trong lòzqdeng khôswfdng khỏuzmki cópmmv chúkfzpt thởetpieivhi. Nếoimzu Mặuzmkc Phưgulreojcng Vũxlcbxlcbng cópmmv linh căkfzpn, hắtebkn nhấraldt đeaicuosonh dẫxarvn nhậlgkjp làeivhm môswfdn hạxarv củuosoa Hoàeivhng Phong, kếoimzt làeivhm đeaicxarvo hữqdveu cộhkhkng tu.

eivhn Lậlgkjp nghĩbqcf nhưgulr vậlgkjy, liềkfzpn rửftbva mặuzmkt ra khỏuzmki phòzqdeng.

Hắtebkn chuẩwmjen bịuoso trưgulrenjlc tiêewtun làeivhm quen vớenjli đeaicuosoa hìucbknh Tầdcvsn trạxarvch mộhkhkt chúkfzpt, sau mớenjli lo đeaicếoimzn nhữqdveng việoxnrc kháqrvgc.

Nhưgulrng khôswfdng nghĩbqcf đeaicếoimzn, hắtebkn vừswfda ra đeaicãfscu pháqrvgt hiệoxnrn tạxarvi Tầdcvsn Bìucbknh đeaicang đeaicxpqing cưgulrgcevi hìucbkucbketpi ngoàeivhi sâeajun.

Vịuosoeivhy thấraldy Hàeivhn Lậlgkjp kinh ngạxarvc, liềkfzpn đeaici trưgulrenjlc mộhkhkt bưgulrenjlc giảdcvsi thíhbxych:

"Tạxarvi hạxarv phụdekmng mệoxnrnh lãfscuo gia tạxarvm thờgcevi đeaicdcvsm đeaicưgulrơeivhng mọgsovi việoxnrc bêewtun cạxarvnh thiếoimzu gia, vềkfzp sau Hàeivhn thiếoimzu gia cópmmv việoxnrc gìucbk thìucbk cứxpqipmmvi, cứxpqi phâeajun phópmmv mộhkhkt tiếoimzng làeivh đeaicưgulreojcc".

Tầdcvsn Bìucbknh cùglnpng Hàeivhn Lậlgkjp nópmmvi chuyệoxnrn thìucbk vẻdhnt mặuzmkt cung kíhbxynh còzqden mang theo chúkfzpt hưgulrng phấraldn.

Vịuosoeivhy suy nghĩbqcf phi thưgulrgcevng đeaicơeivhn giảdcvsn. Vịuosoeivhn thiếoimzu gia nàeivhy tuy đeaicếoimzn từswfdeivhi kháqrvgc, con ngưgulrgcevi xem ra cũxlcbng bìucbknh thưgulrgcevng, nhưgulrng trong mắtebkt lãfscuo gia thìucbk lạxarvi cópmmvgulrgcevi phầdcvsn phâeajun lưgulreojcng, chỉuoso mộhkhkt chúkfzpt nàeivhy cũxlcbng đeaicuoso cho hắtebkn xu nịuosonh rồmmvti.

eivhng huốpuodng chi, nếoimzu cópmmv thểzioqeivhm cho vịuoso thiếoimzu gia nàeivhy vui lòzqdeng, nópmmvi khôswfdng chừswfdng còzqden làeivhm cho lãfscuo gia vui vẻdhnt!

Tầdcvsn Bìucbknh vữqdvea nghĩbqcf, vữqdvea đeaicáqrvgnh cáqrvgi bàeivhn tíhbxynh nhỏuzmkewtun mìucbknh, trong lòzqdeng còzqden thậlgkjt khinh khi nghe nópmmvi muốpuodn đeaicưgulra vịuoso thiếoimzu gia nhàeivh quêewtueivhy lêewtun làeivhm trưgulretping, thậlgkjt làeivh mộhkhkt chuyệoxnrn ngu ngốpuodc!

Tầdcvsn Bìucbknh hắtebkn sớenjlm đeaicãfscu nghe nha hoàeivhn bêewtun ngưgulrgcevi phu nhâeajun nópmmvi, vịuosoeivhy táqrvgm chíhbxyn phầdcvsn mưgulrgcevi làeivh con tưgulr sinh củuosoa lãfscuo gia. Chỉuoso cầdcvsn lãfscuo gia còzqden trêewtun đeaicgcevi mộhkhkt ngàeivhy, thìucbkeivhm sao bạxarvc đeaicãfscui vịuoso thiếoimzu gia nàeivhy chứxpqi? Màeivh đeaicưgulra vịuosoeivhn thiếoimzu gia nàeivhy lêewtun làeivhm trưgulretping, khẳukkkng đeaicuosonh cũxlcbng làeivh chuyệoxnrn gâeajuy sópmmvng giópmmv.


Việoxnrc nàeivhy cópmmv thểzioq khẳukkkng đeaicuosonh Tam phu nhâeajun cũxlcbng phảdcvsi lo lắtebkng rấraldt nhiềkfzpu!

eivhn Lậlgkjp tựdcvs nhiêewtun khôswfdng biếoimzt tâeajum ýjnzz châeajun thậlgkjt củuosoa ngưgulrgcevi nàeivhy, lạxarvi nghĩbqcf Tầdcvsn Ngôswfdn thậlgkjt hiểzioqu ýjnzz, biếoimzt mìucbknh đeaicpuodi vớenjli Tầdcvsn trạxarvch cópmmv chúkfzpt lạxarv lẫxarvm, lậlgkjp tứxpqic pháqrvgi đeaicếoimzn đeaicâeajuy mộhkhkt ngưgulrgcevi dẫxarvn đeaicưgulrgcevng. Thậlgkjt sựdcvseivh đeaicúkfzpng lúkfzpc!

eivhn Lậlgkjp nghĩbqcf nhưgulr vậlgkjy, trêewtun mặuzmkt khôswfdng khỏuzmki lộhkhk ra nụdekmgulrgcevi, trựdcvsc tiếoimzp nópmmvi vópmmvi Tầdcvsn Bìucbknh:

"Ta chưgulra bao giờgcev thấraldy qua nơeivhi nàeivho nhàeivh cửftbva nhưgulr vậlgkjy, cũxlcbng đeaicang muốpuodn đeaici xem mộhkhkt chúkfzpt, ngưgulrơeivhi đeaici theo giúkfzpp ta!"

"Vâeajung, thiếoimzu gia!"

Tầdcvsn Bìucbknh thấraldy mìucbknh vừswfda đeaicếoimzn đeaicãfscupmmv việoxnrc, lậlgkjp tứxpqic tinh thầdcvsn phấraldn chấraldn ứxpqing tiếoimzng đeaicáqrvgp.

Cứxpqi nhưgulr vậlgkjy, Hàeivhn Lậlgkjp dưgulrenjli sựdcvs dẫxarvn đeaicưgulrgcevng củuosoa Tầdcvsn Bìucbknh, bắtebkt đeaicdcvsu di mộhkhkt vòzqdeng quanh Tầdcvsn trạxarvch.

Tuy nhiêewtun cũxlcbng cópmmv mộhkhkt sốpuod nớenjli dàeivhnh cho nữqdveetpi, cũxlcbng khôswfdng tiêewtun cho Hàeivhn Lậlgkjp đeaicếoimzn gầdcvsn xem, cũxlcbng chỉuoso đeaicxpqing ởetpi xa xa màeivh chỉuoso đeaiciểzioqm, cũxlcbng khôswfdng dáqrvgm tớenjli nópmmvi gìucbk. Dùglnp sao nhữqdveng lờgcevi củuosoa Tầdcvsn Ngôswfdn hôswfdm qua, cũxlcbng truyềkfzpn đeaici cảdcvs Tầdcvsn phủuoso.

ibknâeajuy làeivh Phúkfzpc quýjnzz việoxnrn củuosoa Nhịuoso gia, bêewtun trong trừswfd Nhịuosofscuo gia ra, còzqden cópmmv hai vịuososwfdng tửftbv củuosoa Nhịuoso gia, màeivhewtun cạxarvnh…"

Tầdcvsn Bìucbknh nàeivhy dẫxarvn đeaicưgulrgcevng rấraldt tốpuodt, chẳukkkng nhữqdveng têewtun gọgsovi củuosoa mỗwzusi nơeivhi đeaickfzpu nópmmvi cho Hàeivhn Lậlgkjp biếoimzt, còzqden đeaicem chủuoso nhâeajun ởetpi trong, nhấraldt nhấraldt nópmmvi ra, làeivhm cho Hàeivhn Lậlgkjp âeajum thầdcvsm nhớenjl kỹzoxc.

Nhưgulrng khi nópmmvi tớenjli chỗwzusetpi củuosoa "Biểzioqu tiểzioqu thưgulr" Mặuzmkc Phưgulreojcng Vũxlcb, Hàeivhn Lậlgkjp thầdcvsn sắtebkc vừswfda đeaichkhkng nhìucbkn kỹzoxckfzpn lầdcvsu nàeivhy mộhkhkt týjnzz, rồmmvti thầdcvsn sắtebkc nhưgulr thưgulrgcevng rờgcevi đeaici.

Khôswfdng lâeajuu sau, cảdcvs khu Tầdcvsn trạxarvch đeaickfzpu đeaicưgulreojcc Hàeivhn Lậlgkjp xem qua mộhkhkt lầdcvsn, nhưgulrng Hàeivhn Lậlgkjp tựdcvsa hồmmvt vẫxarvn chưgulra tậlgkjn hứxpqing.

Cuốpuodi cùglnpng, lạxarvi bảdcvso Tầdcvsn Bìucbknh trựdcvsc tiếoimzp dẫxarvn hắtebkn ra khỏuzmki Tầdcvsn trạxarvch, dẫxarvn hắtebkn đeaicếoimzn mộhkhkt sốpuod chỗwzusqrvgo nhiệoxnrt củuosoa Việoxnrt kinh, tiếoimzp tụdekmc đeaici dạxarvo. Thựdcvsc làeivhm cho Tầdcvsn Bìucbknh phảdcvsi tiếoimzp tụdekmc khôswfdng ngừswfdng giảdcvsi thíhbxych cho hắtebkn.

Đibkni đeaicếoimzn mộhkhkt sốpuod khu đeaicôswfdng vui cùglnpng thắtebkng cảdcvsnh nổzbdni danh củuosoa kinh thàeivhnh, thìucbkxlcbng đeaicãfscu mấraldt mộhkhkt buổzbdni sáqrvgng.

Vẻdhnt mặuzmkt cao hứxpqing phấraldn chấraldn củuosoa Tầdcvsn Bìucbknh kia, sớenjlm đeaicãfscu khôswfdng thấraldy đeaicâeajuu nữqdvea. Hắtebkn lúkfzpc nàeivhy, thểzioqu nãfscuo đeaici ởetpi sau Hàeivhn Lậlgkjp, vẻdhnt mặuzmkt nhưgulr quảdcvsgulrenjlp đeaictebkng.

Cho dùglnp lai ai phảdcvsi đeaici bộhkhk mấraldy canh giờgcev, châeajun đeaicãfscu mỏuzmki nhừswfd, còzqden phảdcvsi khôswfdng ngừswfdng mởetpi miệoxnrng giảdcvsi thíhbxych, chỉuoso sợeojc đeaickfzpu cópmmv vẻdhnt mặuzmkt nhưgulr thếoimz. Đibkniềkfzpu nàeivhy làeivhm cho Tầdcvsn Bìucbknh lầdcvsn đeaicdcvsu xuấraldt hiệoxnrn hoàeivhi nghi, bảdcvsn thâeajun cópmmv phảdcvsi làeivh chọgsovn sai chủuoso rồmmvti khôswfdng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.