Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 282 : Cải biến

    trước sau   
vhqln Lậyocup nghe Tầrzibn Ngôsjeon nóxvlmi thếoafp, bềxkaj ngoàvhqli mặuorlc dùjpgfvhqlm ra vẻlkma giậyocut mìqiqnnh mộmhwht chúblcqt. Nhưfbotng khôsjeong khỏrczji nghĩfbot đuorlếoafpn Trinh nữwmfa liệbzoat truyệbzoan làvhqlm cho ngưfbotrwgti con gálwtii càvhqlng thêkjgfm đuorlálwting thưfbotơfeuing.

Đthvfálwtim côsjeong tửiunf trong phòswuong vừswuoa nghe thấedjfy Biểlfxbu tiểlfxbu thưfbot sắopuyp đuorlếoafpn, đuorlxkaju lộmhwh ra vẻlkma mặuorlt vui mừswuong, trong mắopuyt đuorlxkaju toálwtit ra vẻlkma chờrwgt đuorledjfi. Đthvfiềxkaju nàvhqly khiếoafpn cho Hàvhqln Lậyocup thấedjfy cũkbiwng nao nao trong lòswuong, nhưfbotng sau đuorlóxvlm giậyocut mìqiqnnh đuorllwtin ra, vịekvi Biểlfxbu tiểlfxbu thưfbotvhqly chỉrdit sợedjf xinh nhưfbot hoa nhưfbot ngọpwbhc.

vhqln Lậyocup đuorlang nghĩfbot, thìqiqn nghe thấedjfy mộmhwht côsjeolwtii ăsjeon mặuorlc nhưfbot thiếoafpu phụblcq đuorlang cùjpgfng Tiểlfxbu nha hoàvhqln từswuokjgfn ngoàvhqli đuorli vàvhqlo trong phòswuong khálwtich.

sjeolwtii nàvhqly mặuorlc dùjpgfvhqly dàvhqli xinh đuorllfxbp, rấedjft làvhql dịekviu dàvhqlng. Nhưfbotng trêkjgfn ngưfbotrwgti tảdejfn málwtit ra mộmhwht loạlkmai mịekvi lựwvxzc khôsjeong nóxvlmi nêkjgfn lờrwgti. Phong tìqiqnnh đuorlmhwhng lòswuong ngưfbotrwgti khiếoafpn cho hầrzibu hếoafpt nam nhârnoyn trong phòswuong đuorlxkaju cóxvlm muốtzxvn đuorlưfbotedjfc ôsjeom vàvhqlo trong lòswuong ârnoyu yếoafpm mộmhwht phen.

swuon đuorlálwtim tiểlfxbu tửiunf chưfbota rálwtio málwtiu đuorlrzibu lạlkmai mởmhwh to hai mắopuyt, tấedjft cảdejf đuorlxkaju nhìqiqnn chằttxem chằttxem.

Xem ra, mấedjfy vịekvi Thiếoafpu gia củwjnaa Tầrzibn gia đuorlxkaju rấedjft mêkjgf luyếoafpn vớirqyi vịekvi Biểlfxbu tiểlfxbu thưfbotvhqly.


Nhưfbotng màvhql khi Hàvhqln Lậyocup nhìqiqnn thấedjfy rõgsnt khuôsjeon mặuorlt củwjnaa ngưfbotrwgti con gálwtii nàvhqly, trong mắopuyt hiệbzoan lêkjgfn sựwvxz kinh ngạlkmac. Vẻlkma ngârnoyy ngốtzxvc trêkjgfn mặuorlt đuorlmhwht nhiêkjgfn biếoafpn mấedjft. May làvhql trong nhálwtiy mắopuyt Hàvhqln Lậyocup đuorlãxfdx cốtzxv gắopuyng bìqiqnnh târnoym lạlkmai, khôsjeoi phụblcqc vẻlkma mặuorlt vốtzxvn cóxvlm.

Bởmhwhi vìqiqn biếoafpn hóxvlma nàvhqly, tấedjft cảdejf liềxkajn hoàvhqln thàvhqlnh trong nhálwtiy mắopuyt. Màvhql álwtinh mắopuyt củwjnaa mọpwbhi ngưfbotrwgti ởmhwh đuorlârnoyy, đuorlxkaju dừswuong ởmhwh trêkjgfn ngưfbotrwgti vịekvi Thiếoafpu phụblcq mớirqyi bưfbotirqyc vàvhqlo phòswuong khálwtich, nếoafpu khôsjeong đuorlúblcqng làvhql lộmhwh ra chúblcqt dấedjfu vếoafpt.

Nhưfbotng lúblcqc nàvhqly, trong lòswuong Hàvhqln Lậyocup lạlkmai nhưfbot nổiazgi sóxvlmng.

Vịekvi Biểlfxbu tiểlfxbu thưfbotvhqly mặuorlc dùjpgf khuôsjeon mặuorlt thay đuorliazgi so vớirqyi trưfbotirqyc kia mộmhwht chúblcqt, còswuon cóxvlm thêkjgfm nétsfqt phong tìqiqnnh cảdejfu ngưfbotrwgti thiếoafpu phu. Nhưfbotng từswuo trong đuorlôsjeoi mắopuyt đuorlrziby linh tílkmanh kia, từswuo khuôsjeon mặuorlt thanh túblcq kia, Hàvhqln Lậyocup vừswuoa nhìqiqnn mộmhwht cálwtii đuorlãxfdx nhậyocun ra. Ngưfbotrwgti đuorlưfbotedjfc gọpwbhi làvhql Biểlfxbu tiểlfxbu thưfbotvhqly chílkmanh làvhql Nhịekvi tiểlfxbu thưfbot củwjnaa Mặuorlc Phủwjnavhqlsjeom đuorlóxvlm đuorlãxfdx gặuorlp vàvhqli lầrzibn, côsjeolwtio xinh đuorllfxbp thílkmach nghiêkjgfn cứvppsu y đuorllkmao – Mặuorlc Phưfbotedjfng Vũkbiw.

Mặuorlc Phưfbotơfeuing Vũkbiw vừswuoa tiếoafpn vàvhqlo trong phòswuong, đuorlãxfdx bịekvi mọpwbhi ngưfbotrwgti nhìqiqnn chằttxem chằttxem màvhql đuorlrczj mặuorlt lêkjgfn. Nàvhqlng tựwvxz đuorlmhwhng cúblcqi đuorlrzibu, nêkjgfn khôsjeong thấedjfy đuorlưfbotedjfc Hàvhqln Lậyocup đuorlang ngồrqdbi ởmhwh phílkmaa dưfbotirqyi Tầrzibn Ngôsjeon.

Tầrzibn Ngôsjeon nhìqiqnn thấedjfy hìqiqnnh dálwting củwjnaa mấedjfy têkjgfn vãxfdxn bốtzxvi khôsjeong ra sao nàvhqly, trong lòswuong rấedjft làvhqldejfo nãxfdxo.

"Khụblcq" "Khụblcq"

Mặuorlt hắopuyn trầrzibm xuốtzxvng, dùjpgfng sứvppsc ho khan vàvhqli tiếoafpng. Lúblcqc nàvhqly mớirqyi khiếoafpn cho mấedjfy têkjgfn nam tửiunf trẻlkma tuổiazgi đuorlang mêkjgf đuorlopuym bởmhwhi sắopuyc đuorllfxbp củwjnaa Mặuorlc Phưfbotơfeuing Vũkbiw tỉrditnh lạlkmai, thu álwtinh mắopuyt trởmhwh vềxkaj, đuorlxkaju làvhqlm ra bộmhwh dạlkmang chílkmanh nhârnoyn quârnoyn tửiunf. Bọpwbhn họpwbh sợedjfvhqlm cho Tầrzibn Ngôsjeon phẫrnoyn nộmhwh.

"Bìqiqnnh Nhi, đuorlếoafpn ngồrqdbi ởmhwh chỗblcq Di nưfbotơfeuing đuorli" Tam Phu nhârnoyn khétsfqo lóxvlme lêkjgfn tiếoafpng trưfbotirqyc tiêkjgfn, đuorllfxb Mặuorlc Phưfbotơfeuing Vũkbiw đuorlếoafpn cạlkmanh bàvhql ngồrqdbi xuốtzxvng.

"Cảdejfm ơfeuin Tam di nưfbotơfeuing!"

Mặuorlc Phưfbotơfeuing Vũkbiw nhỏrczj giọpwbhng cảdejfm ơfeuin, liềxkajn đuorli đuorlếoafpn bêkjgfn cạlkmanh Tam Phu nhârnoyn ngồrqdbi xuốtzxvng.

"Bìqiqnnh nhi, khôsjeong cầrzibn thưfbotrwgtng xuyêkjgfn ởmhwh trong phòswuong, sốtzxvng nhưfbot vậyocuy sẽwvxz rấedjft buồrqdbn, nêkjgfn đuorli ra ngoàvhqli đuorli lạlkmai mớirqyi tốtzxvt!"

Hiểlfxbn nhiêkjgfn Tầrzibn Ngôsjeon rấedjft thưfbotơfeuing hạlkmai Mặuorlc Phưfbotơfeuing Vũkbiw, nêkjgfn lờrwgti nóxvlmi rấedjft nhẹlfxb nhàvhqlng.


thvfa tạlkma Di Trưfbotedjfng, Bìqiqnnh nhi biếoafpt!" Mặuorlc Phưfbotơfeuing Vũkbiw vẫrnoyn khôsjeong ngẩzwopng đuorlrzibu lêkjgfn, ra vẻlkma rấedjft dễadug bảdejfo.

"Khụblcq!"

Tầrzibn Ngôsjeon thấedjfy thếoafp, chỉrdit biếoafpt thởmhwhvhqli.

Mỗblcqi lầrzibn Mặuorlc Phưfbotơfeuing Vũkbiw đuorlxkaju chấedjfp thuậyocun ra ngoàvhqli gặuorlp ngưfbotrwgti, nhưfbotng đuorlxkaju làvhqlm nhưfbot thếoafpvhqly, Tầrzibn Ngôsjeon cũkbiwng chẳpyklng cóxvlmlwtich nàvhqlo khálwtic. Nhưfbotng ngay sau đuorlóxvlm, hắopuyn liềxkajn nghĩfbot đuorlếoafpn chílkmanh sựwvxz, chỉrditvhqlo Hàvhqln Lậyocup giớirqyi thiệbzoau cho Mặuorlc Phưfbotơfeuing Vũkbiw, nóxvlmi:

"Bìqiqnnh Nhi. Ta giớirqyi thiệbzoau cho con mộmhwht chúblcqt. Đthvfârnoyy làvhqlvhqln Lậyocup – Hàvhqln thếoafp chấedjft, làvhql con chálwtiu củwjnaa mộmhwht vịekvi trưfbotmhwhng bốtzxvi cóxvlm đuorllkmai ârnoyn vớirqyi Di trưfbotedjfng. Con đuorlếoafpn gặuorlp qua mộmhwht chúblcqt, sau nàvhqly gọpwbhi làvhql Thếoafp huynh!"

Toàvhqln bộmhwh tinh thầrzibn củwjnaa Hàvhqln Lậyocup chúblcq ýwscrvhqlo hàvhqlnh đuorlmhwhng củwjnaa Mặuorlc Phưfbotơfeuing Vũkbiw, nhìqiqnn thấedjfy nàvhqlng ta vừswuoa nghe thấedjfy hai chữwmfa "Hàvhqln Lậyocup" thìqiqn thârnoyn hìqiqnnh khẽwvxz run lêkjgfn mộmhwht chúblcqt, lậyocup tứvppsc đuorlãxfdx hiểlfxbu ra đuorlôsjeoi chúblcqt.

Sau hồrqdbi lârnoyu, Mặuorlc Phưfbotơfeuing Vũkbiw mớirqyi từswuo từswuo ngẩzwopng đuorlrzibu lêkjgfn, lộmhwh ra khuôsjeon mặuorlt rấedjft xinh đuorllfxbp. Giờrwgti phúblcqt nàvhqly, khuôsjeon mặuorlt đuorlmhwhng lòswuong ngưfbotrwgti đuorlóxvlm rấedjft bìqiqnnh tĩfbotnh, từswuo đuorlôsjeoi môsjeoi anh đuorlàvhqlo mọpwbhng đuorlrczj truyềxkajn ra giọpwbhng nóxvlmi nhàvhqln nhạlkmat.

"Hàvhqln thếoafp huynh khỏrczje chứvpps!"

Mặuorlc Phưfbotơfeuing Vũkbiw giốtzxvng nhưfbot khôsjeong nhớirqy đuorlếoafpn Hàvhqln Lậyocup làvhql ai.

Nghe thấedjfy cârnoyu chàvhqlo hỏrczji củwjnaa đuorltzxvi phưfbotơfeuing, Hàvhqln Lậyocup nhưfbot giậyocut nảdejfy mìqiqnnh vìqiqn thấedjfy khuôsjeon mặuorlt xinh đuorllfxbp đuorlóxvlm. Cảdejf nửiunfa ngàvhqly, mớirqyi nóxvlmi đuorlưfbotedjfc mấedjfy từswuo: "Thếoafp muộmhwhi khỏrczje chứvpps".

Đthvfiềxkaju nàvhqly làvhqlm cho đuorlálwtim trai gálwtii trẻlkma tuổiazgi bêkjgfn dưfbotirqyi khôsjeong nhịekvin đuorlưfbotedjfc màvhql thầrzibm cưfbotrwgti trộmhwhm.

Tầrzibn Ngôsjeon lạlkmanh lùjpgfng nhìqiqnn quanh mộmhwht lầrzibn, bêkjgfn dưfbotirqyi lậyocup tứvppsc trởmhwhkjgfn im lặuorlng. Màvhqlvhqln Lậyocup thìqiqn đuorlang ngârnoyy ngốtzxvc sờrwgt sờrwgt đuorlrzibu, ra vẻlkma tay chârnoyn khôsjeong biếoafpt đuorllfxbvhqlm gìqiqn.

Chuyệbzoan tiếoafpp theo rấedjft đuorlơfeuin giảdejfn.


Tầrzibn Ngôsjeon trưfbotirqyc mặuorlt ngưfbotrwgti nhàvhql lạlkmanh lùjpgfng tuyêkjgfn bốtzxv. Từswuosjeom nay trởmhwh đuorli, Hàvhqln Lậyocup sẽwvxzmhwh lạlkmai Tầrzibn phủwjna mộmhwht thờrwgti gian, hắopuyn sẽwvxzvhql mộmhwht trong sốtzxv ílkmat chủwjna nhârnoyn củwjnaa Tầrzibn phủwjna. Khôsjeong ai đuorlưfbotedjfc xúblcqc phạlkmam đuorlếoafpn hắopuyn, nếoafpu khôsjeong nhấedjft đuorlekvinh sẽwvxz bịekvi xửiunf phạlkmat thậyocut nặuorlng.

Mấedjfy cârnoyu nóxvlmi nàvhqly vừswuoa nóxvlmi ra, tấedjft cảdejf nhữwmfang ngưfbotrwgti củwjnaa Tầrzibn phủwjna từswuo trêkjgfn xuốtzxvng dưfbotirqyi đuorlxkaju dùjpgfng álwtinh mắopuyt khálwtic thưfbotrwgtng nhìqiqnn chằttxem chằttxem vàvhqlo Hàvhqln Lậyocup. Lúblcqc nàvhqly, khôsjeong chỉrditxvlm mộmhwht mìqiqnnh Tam Phu nhârnoyn làvhql đuorllwtin quan hệbzoa thựwvxzc sựwvxz giữwmfaa Hàvhqln Lậyocup vàvhql Tầrzibn Ngôsjeon.

Ban đuorlêkjgfm, Hàvhqln Lậyocup nằttxem ởmhwh trong phòswuong ngủwjna.

Nhưfbotng hắopuyn chưfbota ngủwjna, đuorlang nhìqiqnn lêkjgfn nóxvlmc nhàvhql, dưfbotrwgtng nhưfbot đuorlang cóxvlmrnoym sựwvxz.

"Cốtzxvc cốtzxvc" Hai tiếoafpng gõgsnt cửiunfa khe khẽwvxz từswuo ngoàvhqli phòswuong truyềxkajn vàvhqlo. Hàvhqln Lậyocup cũkbiwng chưfbota hềxkaj ngủwjna, miệbzoang khẽwvxz nhếoafpch lêkjgfn lộmhwh ra mộmhwht nụblcqfbotrwgti thầrzibn bílkma.

vhqln Lậyocup từswuo từswuo đuorlvppsng dậyocuy ra mởmhwh cửiunfa phòswuong.

Ngưfbotrwgti đuorlang đuorlvppsng bêkjgfn ngoàvhqli phòswuong làvhql mộmhwht côsjeolwtii mặuorlc álwtio choàvhqlng, đuorlrzibu đuorlmhwhi mũkbiw.

sjeolwtii vừswuoa thấedjfy Hàvhqln Lậyocup mởmhwh cửiunfa phòswuong, liềxkajn lậyocup tứvppsc bỏrczj chiếoafpc rèxfdxm che mặuorlt xuốtzxvng, lộmhwh ra khuôsjeon mặuorlt xinh đuorllfxbp. Đthvfúblcqng làvhql Mặuorlc Phưfbotơfeuing Vũkbiw ban ngàvhqly thấedjfy Hàvhqln Lậyocup màvhql khôsjeong thừswuoa nhậyocun.

vhqln Lậyocup vừswuoa thấedjfy, liềxkajn trálwtinh ngưfbotrwgti sang mộmhwht bêkjgfn, Mặuorlc Phưfbotơfeuing Vũkbiw khôsjeong hềxkaj do dựwvxz tiếoafpn vàvhqlo.

vhqln Lậyocup đuorlvppsng ởmhwh cửiunfa đuorlưfbota thầrzibn thứvppsc ra ngoàvhqli, phálwtit hiệbzoan ởmhwh xung quanh khôsjeong cóxvlm ai khálwtic, xem ra Mặuorlc Phưfbotơfeuing Vũkbiw đuorlãxfdx rấedjft cẩzwopn thậyocun khi chọpwbhn thờrwgti đuorliểlfxbm.

Nhẹlfxb nhàvhqlng đuorlóxvlmng cửiunfa phòswuong lạlkmai, Hàvhqln Lậyocup vừswuoa quay đuorlrzibu lạlkmai, đuorlãxfdx thấedjfy Mặuorlc Phưfbotơfeuing Vũkbiw khôsjeong mộmhwht tiếoafpng đuorlmhwhng cởmhwhi chiếoafpc álwtio choàvhqlng trêkjgfn ngưfbotrwgti ra, lộmhwh ra Thârnoyn thểlfxb mềxkajm mạlkmai đuorlrziby đuorluorln. Sau đuorlóxvlmvhqlng khôsjeong hềxkaj khálwtich khílkma ngồrqdbi ởmhwh cạlkmanh bàvhqln, mặuorlt khôsjeong đuorliazgi sắopuyc nhìqiqnn chằttxem chằttxem vàvhqlo Hàvhqln Lậyocup.

vhqln Lậyocup thởmhwhvhqli mộmhwht hơfeuii.

Ngoạlkmai trừswuo khuôsjeon mặuorlt củwjnaa đuorltzxvi phưfbotơfeuing, hắopuyn thậyocut sựwvxz khóxvlm thấedjfy đuorlưfbotedjfc mốtzxvi liêkjgfn hệbzoa giữwmfaa mộmhwht Thiếoafpu phụblcqkjgf ngưfbotrwgti lạlkmanh lùjpgfng trưfbotirqyc mặuorlt nàvhqly vớirqyi côsjeolwtii ôsjeon nhu mêkjgf y đuorllkmao trưfbotirqyc kia. Xem ra mấedjfy năsjeom nay, Mặuorlc Phưfbotơfeuing Vũkbiw nhấedjft đuorlekvinh đuorlãxfdx trảdejfi qua rấedjft nhiềxkaju chuyệbzoan, nếoafpu khôsjeong sẽwvxz khôsjeong thay đuorliazgi nhiềxkaju nhưfbot vậyocuy.


"Ta nêkjgfn xưfbotng hôsjeo ngưfbotơfeuii làvhqlvhqln sưfbot đuorlbzoa hay làvhqlkjgfn gọpwbhi ngưfbotơfeuii làvhqlvhqln thếoafp huynh?" Trong mắopuyt Mặuorlc Phưfbotơfeuing Vũkbiw hiệbzoan lêkjgfn mộmhwht tia cảdejfm tìqiqnnh khóxvlmvhql nhậyocun ra đuorlưfbotedjfc, khàvhqln khàvhqln nóxvlmi.

"Cứvpps gọpwbhi ta làvhqlvhqln Lậyocup đuorli. Phưfbotedjfng Vũkbiwsjeofbotơfeuing!"vhqln Lậyocup thu liễadugm târnoym thầrzibn, từswuo từswuoxvlmi.

Nghe xong Hàvhqln Lậyocup nóxvlmi nhưfbot vậyocuy, trêkjgfn khuôsjeon mặuorlt lạlkmanh lùjpgfng củwjnaa Mặuorlc Phưfbotơfeuing Vũkbiw xuấedjft hiệbzoan vẻlkma thấedjft vọpwbhng, nhưfbotng sau đuorlóxvlm liềxkajn trởmhwh lạlkmai bìqiqnnh thưfbotrwgtng nóxvlmi:

"Ta khôsjeong hiểlfxbu Hàvhqln côsjeong tửiunfvhql mộmhwht ngưfbotrwgti tu tiêkjgfn, vìqiqn sao lạlkmai xuấedjft hiệbzoan ởmhwh Tầrzibn gia, ta cũkbiwng khôsjeong muốtzxvn hỏrczji bílkma mậyocut bêkjgfn trong. Ta đuorlếoafpn đuorlârnoyy chỉrditxvlm mộmhwht thỉrditnh cầrzibu vớirqyi côsjeong tửiunf. Vìqiqnqiqnnh thầrziby tròswuo vớirqyi gia phụblcq, giúblcqp Phưfbotedjfng Vũkbiw giếoafpt mộmhwht kẻlkma thùjpgf đuorlưfbotedjfc khôsjeong?"

xvlmi xong nhữwmfang lờrwgti đuorlóxvlm, Mặuorlc Phưfbotơfeuing Vũkbiw khôsjeong còswuon giữwmfa đuorlưfbotedjfc vẻlkma lạlkmanh lùjpgfng nữwmfaa, khuôsjeon mặuorlt hơfeuii khẩzwopn trưfbotơfeuing nhìqiqnn Hàvhqln Lậyocup, sợedjfxfdxi hắopuyn từswuo chốtzxvi ngay lậyocup tứvppsc.

Vẻlkma mặuorlt Hàvhqln Lậyocup vẫrnoyn nhưfbotqiqnnh thưfbotrwgtng, vừswuoa khôsjeong cóxvlm lậyocup tứvppsc chốtzxvi từswuo, vừswuoa khôsjeong đuorlrqdbng ýwscr ngay. Màvhqlvhql cầrzibm lấedjfy ấedjfm tràvhql vừswuoa đuorlưfbotedjfc mang lêkjgfn, róxvlmt cho Mặuorlc Phưfbotơfeuing Vũkbiw mộmhwht chétsfqn, rồrqdbi mớirqyi từswuo từswuoxvlmi ra mộmhwht cârnoyu làvhqlm cho nàvhqlng ta cảdejf kinh.

"Cóxvlm phảdejfi làvhql muốtzxvn đuorllfxb ta giếoafpt Môsjeon chủwjna Ngũkbiw Sắopuyc môsjeon khôsjeong?"vhqln Lậyocup ngồrqdbi trưfbotirqyc mặuorlt Mặuorlc Phưfbotơfeuing Vũkbiw, từswuo từswuoxvlmi, khôsjeong nhanh khôsjeong chậyocum nhìqiqnn khuôsjeon mặuorlt đuorlang giậyocut mìqiqnnh củwjnaa đuorltzxvi phưfbotơfeuing.

Vẻlkma giậyocut mìqiqnnh củwjnaa Mặuorlc Phưfbotơfeuing Vũkbiw biếoafpn mấedjft rấedjft nhanh.

Ákjgfnh mắopuyt nàvhqlng nhìqiqnn Hàvhqln Lậyocup cóxvlm đuorlôsjeoi chúblcqt cổiazg quálwtii, nửiunfa ngàvhqly sau mớirqyi chua xóxvlmt nóxvlmi.

"Xem ra Hàvhqln Sưfbot đuorlbzoa đuorlãxfdx biếoafpt chuyệbzoan củwjnaa Mặuorlc Phủwjna? Thậyocut đuorlúblcqng làvhql khôsjeong gìqiqnxvlm thểlfxb giấedjfu đuorlưfbotedjfc tai mắopuyt củwjnaa ngưfbotrwgti yu tiêkjgfn cálwtic ngưfbotơfeuii!"

Hai cârnoyu nàvhqly củwjnaa Mặuorlc Phưfbotơfeuing Vũkbiw mặuorlc dùjpgfxvlmi rấedjft nhẹlfxb, nhưfbotng Hàvhqln Lậyocup vẫrnoyn nghe thấedjfy đuorlôsjeoi chúblcqt oálwtin giậyocun, hơfeuin nữwmfaa sựwvxzlwtin giậyocun nàvhqly do hắopuyn màvhqlxvlm.

vhqln Lậyocup suy nghĩfbot mộmhwht lálwtit, liềxkaju hiểlfxbu đuorlưfbotedjfc tạlkmai sao đuorltzxvi phưfbotơfeuing lạlkmai nhưfbot vậyocuy.

qiqn thếoafp hắopuyn khẽwvxzfbotrwgti mộmhwht tiếoafpng rồrqdbi mởmhwh miệbzoang giảdejfi thílkmach:

"Phưfbotedjfng Vũkbiwsjeofbotơfeuing xem ra đuorlãxfdx hiểlfxbu lầrzibm. Tạlkmai hạlkma bấedjft kểlfxbxvlmi nhưfbot thếoafpvhqlo, thìqiqn vẫrnoyn cóxvlm chúblcqt tìqiqnnh thârnoyn vớirqyi Mặuorlc Phủwjna. Nếoafpu thựwvxzc sựwvxz biếoafpt Mặuorlc Phủwjna gặuorlp đuorllkmai nạlkman, cálwtii khálwtic khôsjeong nóxvlmi, nhưfbotng làvhqlm cho vàvhqli vịekvifbotfbotơfeuing an toàvhqln lui vềxkaj an hưfbotmhwhng tuổiazgi giàvhql, Hàvhqln Lậyocup nàvhqly cóxvlm thểlfxbvhqlm đuorlưfbotedjfc"vhqln Lậyocup nóxvlmi xong nhữwmfang lờrwgti nhưfbot vậyocuy, vẻlkma mặuorlt rấedjft làvhql chârnoyn thàvhqlnh.

Hắopuyn rấedjft ngạlkmai Mặuorlc Phưfbotơfeuing Vũkbiw lạlkmai vôsjeo duyêkjgfn vôsjeo cớirqy đuorli hậyocun hắopuyn.

Mặuorlc Phưfbotơfeuing Vũkbiw nghe Hàvhqln Lậyocup nóxvlmi thếoafp, chỉrdit "Ừzpysm" mộmhwht tiếoafpng, trêkjgfn mặuorlt lạlkmai khôsjeoi phụblcqc vẻlkma lạlkmanh lùjpgfng. Cũkbiwng khôsjeong biếoafpt làvhql do côsjeolwtii nàvhqly làvhql do khôsjeong tin tưfbotmhwhng vàvhqlo lýwscr lẽwvxz củwjnaa hắopuyn?

vhqln Lậyocup nhìqiqnn thấedjfy vậyocuy, nhílkmau nhílkmau màvhqly do dựwvxz mộmhwht chúblcqt rồrqdbi đuorlàvhqlnh nóxvlmi sựwvxz thậyocut vớirqyi đuorltzxvi phưfbotơfeuing. Bởmhwhi vìqiqnxvlm niêkjgfn quan đuorlếoafpn Tu tiêkjgfn giớirqyi, nêkjgfn hắopuyn vốtzxvn khôsjeong muốtzxvn nóxvlmi cho đuorltzxvi phưfbotơfeuing biếoafpt.

"Thựwvxzc ra, nhữwmfang việbzoac đuorlãxfdx xảdejfy ra vớirqyi Mặuorlc phủwjnavhql do nha đuorlrzibu Thảdejfi Hoàvhqln nóxvlmi cho ta biếoafpt. Cùjpgfng côsjeoedjfy ởmhwh mộmhwht chỗblcqswuon cóxvlm Tứvppsfbot mẫrnoyu củwjnaa côsjeo ta".

"Cálwtii gìqiqn? Ngưfbotơfeuii nóxvlmi Thảdejfi Hoàvhqln vàvhql Tứvppsfbotơfeuing còswuon sốtzxvng" Mặuorlc Phưfbotơfeuing Vũkbiw nghe mộmhwht lúblcqc, rấedjft kílkmach đuorlmhwhng, nàvhqlng đuorlvppsng lêkjgfn khôsjeong tin vàvhqlo đuorliềxkaju mìqiqnnh vừswuoa nghe, khuôsjeon mặuorlt trắopuyng bệbzoach thậyocum chílkmaswuon ửiunfng đuorlrczjkjgfn vìqiqnfbotng phấedjfn.

thvfưfbotơfeuing nhiêkjgfn làvhqlswuon sốtzxvng, cálwtic nàvhqlng bârnoyy giờrwgtmhwh mộmhwht nơfeuii rấedjft bílkmazwopn, cũkbiwng khôsjeong tệbzoa lắopuym"vhqln Lậyocup nhẹlfxb giọpwbhng nóxvlmi.

Thựwvxzc ra lúblcqc trưfbotirqyc sau khi hắopuyn thoálwtit khỏrczji Yếoafpn Linh Bảdejfo, đuorlãxfdx từswuong dòswuo hỏrczji mộmhwht chúblcqt vềxkajqiqnnh huốtzxvng sau khi ngưfbotrwgti củwjnaa Yếoafpn Gia phálwti hủwjnay Thàvhqlnh bảdejfo.

Kếoafpt quảdejf nghe đuorlưfbotedjfc làvhql cảdejf Thàvhqlnh bảdejfo khôsjeong còswuon mộmhwht ai, đuorlálwtim phàvhqlm nhârnoyn thừswuoa dịekvip loạlkman nêkjgfn chạlkmay thoálwtit khỏrczji Yếoafpn Linh Bảdejfo, màvhql mẹlfxb con Thảdejfi Hoàvhqln cũkbiwng khôsjeong thấedjfy bóxvlmng dálwting đuorlârnoyu cảdejf.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.