Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 281 : Tần trạch chúng nhân, Biểu tiểu thư

    trước sau   
Sau vàtciti canh giờlgis, Hàtcitn Lậxyqsp đuqizi theo Tầpghon Ngôfjsgn từuror trong mậxyqst thấxyqst đuqizi ra, đuqizbnmvi lạeqzhi hìnzsnnh tưfcgfuqizng.

Nhưfcgfng khi vềrwyf đuqizếvvgan phòdatang khábcpjch củpddna Tầpghon gia Gia chủpddn, vừurora thấxyqsy Tam phu nhâmsggn đuqizãgcdf lậxyqsp tứwkjgc ra lệdatanh cho ngưfcgflgisi hầpghou thu xếvvgap mộbnmvt chỗeplicdqn sạeqzhch sẽeetacdqn trong nhàtcit, đuqizpddn cho Hàtcitn Lậxyqsp ởcdqn lạeqzhi lâmsggu dàtciti trong Tầpghon phủpddn.

msgg do bềrwyf ngoàtciti thìnzsn rấxyqst đuqizưfcgflgisng hoàtcitng, làtcit Tầpghon lãgcdfo gia hắvvgan phảyjgei bồofsqi dưfcgfqjhlng thậxyqst tốczgnt vịyjgegcdfn bốczgni nàtcity, bábcpjo lạeqzhi đuqizeqzhi âmsggn củpddna tiềrwyfn bốczgni Hàtcitn Lậxyqsp đuqizczgni vớqlqei hắvvgan năyjgem xưfcgfa.

Tam phu nhâmsggn thấxyqsy vậxyqsy, hábcpj hốczgnc miệdatang, nhưfcgfng cũopcgng khôfjsgng cójpnzjpnzi ra lờlgisi phảyjgen đuqizczgni nàtcito.

tcitng vớqlqei sựttti thôfjsgng minh hơsrnpn ngưfcgflgisi củpddna mìnzsnnh nghe hiểpddnu ngay. Tầpghon Ngôfjsgn đuqizãgcdfjpnz quyếvvgat đuqizyjgenh rấxyqst tốczgnt, căyjgen bảyjgen khôfjsgng đuqizpddn cho ngưfcgflgisi khábcpjc phảyjgen đuqizczgni. Hơsrnpn nữthspa, vớqlqei còdatan cójpnz cảyjgem giábcpjc giữthspa vịyjgetcitn hiềrwyfn chấxyqst vàtcit Phu quâmsggn củpddna mìnzsnnh khẳmtfing đuqizyjgenh cójpnz che dấxyqsu gìnzsn đuqizójpnz.

Nhưfcgfng mộbnmvt khi Tầpghon Ngôfjsgn đuqizãgcdf khôfjsgng nójpnzi rõpzou vớqlqei nàtcitng, nàtcitng tựttti nhiêujftn sẽeeta khôfjsgng làtcitm chuyệdatan gìnzsn đuqizpddn mấxyqst đuqizi sựttti sủpddnng ábcpji củpddna hắvvgan.


Chẳmtfing qua nàtcitng thíjpnzch suy đuqizbcpjn. Phu quâmsggn củpddna mìnzsnnh trịyjgenh trọvxdang vớqlqei vịyjgetcitn thếvvga chấxyqst nàtcity nhưfcgf vậxyqsy. Chẳmtfing lẽeeta khi hắvvgan còdatan trẻjtfj, hábcpji hoa ngắvvgat cỏdiaoujftn ngoàtciti lưfcgfu lạeqzhi con riêujftng. Nếvvgau khôfjsgng, dùqlqe thếvvgatcito cũopcgng khôfjsgng vừurora xem thưfcgf đuqizãgcdf thấxyqst sắvvgac nhưfcgf vậxyqsy, sau đuqizójpnz lạeqzhi nhiệdatat tìnzsnnh đuqizếvvgan thếvvga.

msggm tríjpnz củpddna vịyjge Tam phu nhâmsggn nàtcity thậxyqst quábcpj sốczgnng đuqizbnmvng, càtcitng nghĩurortcitng thấxyqsy giốczgnng nhưfcgf vậxyqsy. Trong lòdatang khábcpjtcit khẩjtfjn trưfcgfơsrnpng, nhưfcgfng trêujftn mặuesit lạeqzhi khôfjsgng cójpnz biểpddnu hiệdatan gìnzsn lạeqzh, hơsrnpn nữthspa càtcitng thâmsggn thiếvvgat hơsrnpn vớqlqei Hàtcitn Lậxyqsp.

Sau đuqizójpnz, do Tầpghon lãgcdfo gia mãgcdfi dặuesin dòdata, Hàtcitn Lậxyqsp lạeqzhi đuqizi theo Tầpghon Bìnzsnnh đuqizi ra Thíjpnznh đuqizưfcgflgisng, đuqizpddn hắvvgan đuqizi xem nơsrnpi ởcdqnjpnz vừurora ýmsgg hay khôfjsgng.

Vẻjtfj mặuesit Tầpghon Bìnzsnnh lúeqzhc nàtcity rốczgnt cuộbnmvc khôfjsgng còdatan cứwkjgng nhắvvgac nữthspa, màtcittcit rấxyqst tưfcgfơsrnpi cưfcgflgisi, vàtcit gọvxdai "Hàtcitn thiếvvgau gia" khôfjsgng ngừurorng. hoàtcitn toàtcitn thay đuqizbnmvi việdatac đuqizczgni xửvhgv lạeqzhnh lùqlqeng mưfcgflgisi phầpghon vớqlqei Hàtcitn Lậxyqsp lúeqzhc trưfcgfqlqec, trựtttic tiếvvgap lựtttia chọvxdan quêujftn đuqizi mọvxdai chuyệdatan.

tcittcitn Lậxyqsp mặuesic dùqlqe trêujftn mặuesit khôfjsgng cójpnz biểpddnu hiệdatan gìnzsn, nhưfcgfng trong lòdatang thầpghom than đuqizábcpjm phàtcitm nhâmsggn làtcitm hạeqzh nhâmsggn nàtcity cójpnz bảyjgen lãgcdfnh thuậxyqsn theo cơsrnpn giójpnz thậxyqst sựttti đuqizếvvgan mứwkjgc xuấxyqst thầpghon nhậxyqsp hójpnza. Lúeqzhc trưfcgfqlqec rấxyqst kiêujftu ngạeqzho màtcit giờlgisfjsgqlqeng cung kíjpnznh màtcit khôfjsgng cójpnz chúeqzht xấxyqsu hổbnmvtcito, thậxyqst làtcit quábcpj giỏdiaoi.

Sau đuqizójpnz Tầpghon Bìnzsnnh dẫdatan Hàtcitn Lậxyqsp ngoặuesit mấxyqsy ngoặuesit trêujftn con đuqizưfcgflgisng nhỏdiao sau nhàtcit, đuqizi đuqizếvvgan trưfcgfqlqec mộbnmvt căyjgen Tam hợuqizp việdatan yêujftn tĩurornh.

Hoàtcitn cảyjgenh ởcdqn đuqizâmsggy rấxyqst thanh nhãgcdf, rấxyqst làtcitujftn tĩurornh. Hàtcitn Lậxyqsp vừurora thấxyqsy đuqizãgcdf thầpghom gậxyqst đuqizpghou, rấxyqst làtcit hợuqizp ýmsgg.

Xem ra vịyjge Tầpghon Ngôfjsgn nàtcity, cũopcgng phíjpnz khôfjsgng íjpnzt tâmsggm tưfcgf đuqizpddn cho hắvvgan mộbnmvt chỗeplicdqn tốczgnt.

"Hàtcitn Thiếvvgau gia, trong nàtcity chíjpnznh làtcitsrnpi ởcdqn củpddna ngàtciti. Nơsrnpi đuqizâmsggy chíjpnznh làtcit mộbnmvt căyjgen biệdatat việdatan tốczgnt nhấxyqst trong Tầpghon phủpddn. Bìnzsnnh thưfcgflgisng nếvvgau khôfjsgng phảyjgei khábcpjch quýmsggtcitgcdfo gia tôfjsgn trọvxdang, thìnzsn sẽeeta khôfjsgng cho ngưfcgflgisi ta vàtcito đuqizâmsggy ởcdqn" Tầpghon Bìnzsnnh dẫdatan Hàtcitn Lậxyqsp vàtcito trong việdatan, nịyjgenh hójpnzt giảyjgei thíjpnzch cho Hàtcitn Lậxyqsp.

tcitn Lậxyqsp gãgcdfi gãgcdfi đuqizpghou, miệdatang liêujftn tụczgnc nhếvvgach lêujftn cưfcgflgisi ngâmsggy ngôfjsg, dưfcgflgisng nhưfcgf khôfjsgng biếvvgat nêujftn nójpnzi cábcpji gìnzsn cho tốczgnt.

Tầpghon Bìnzsnnh rấxyqst hiểpddnu nhữthspng việdatac nàtcity, lạeqzhi đuqizbnmvi sang đuqizrwyftciti khábcpjc.

"Hàtcitn Thiếvvgau gia còdatan chưfcgfa ăyjgen cơsrnpm chiềrwyfu nhỉjtfj? Vậxyqsy tiểpddnu nhâmsggn sẽeeta đuqizếvvgan nhàtcit bếvvgap mang cơsrnpm lêujftn cho ngàtciti, xin chờlgis mộbnmvt lábcpjt".

jpnzi xong, Tầpghon Bìnzsnnh liềrwyfn cung kíjpnznh lui ra khỏdiaoi Việdatan, sau đuqizójpnz, xoay ngưfcgflgisi rờlgisi đuqizi.


tcitn Lậxyqsp thấxyqsy ngưfcgflgisi nàtcity đuqizãgcdf đuqizi xa, mớqlqei cưfcgflgisi nhàtcitn nhạeqzht, xoay ngưfcgflgisi đuqizjtfjy cửvhgva ra.

Bốczgn tríjpnz củpddna mấxyqsy căyjgen phòdatang nàtcity, phốczgni hợuqizp rấxyqst tốczgnt vớqlqei hoàtcitn cảyjgenh xung quanh, bốczgn tríjpnz rấxyqst làtcit thanh nhãgcdf.

Sau khi đuqizi mộbnmvt vòdatang, Hàtcitn Lậxyqsp càtcitng lấxyqsy làtcitm thỏdiaoa mãgcdfn. Khôfjsgng khỏdiaoi đuqizbcpjn xem rốczgnt cuộbnmvc làtcit ai bốczgn tríjpnzsrnpi nàtcity.

ujftn Tầpghon Bìnzsnnh kia thậxyqst sựttti rấxyqst nhanh tay nhanh châmsggn. Khôfjsgng mấxyqst bao lâmsggu, đuqizãgcdfqlqeng mộbnmvt nữthsp đuqizpghou bếvvgap mang theo mộbnmvt ốczgnng tre lớqlqen mang cơsrnpm đuqizếvvgan.

Ngửvhgvi thấxyqsy mùqlqei cơsrnpm, Hàtcitn Lậxyqsp cũopcgng đuqizãgcdfmsggu rồofsqi khôfjsgng ăyjgen lưfcgfơsrnpng thựtttic. Liềrwyfn khôfjsgng hềrwyf khábcpjch khíjpnz, ăyjgen sạeqzhch cábcpjc thứwkjgc ăyjgen vàtcitsrnpm trêujftn bàtcitn.

Đdpluếvvgan lúeqzhc cuốczgni cùqlqeng, Tầpghon Bìnzsnnh thấxyqsy Hàtcitn Lậxyqsp nhưfcgf vậxyqsy cảyjgem thấxyqsy hơsrnpi buồofsqn cưfcgflgisi. Nhưfcgfng bềrwyf ngoàtciti thìnzsn vẻjtfj mặuesit vẫdatan rấxyqst cung kíjpnznh mờlgisi Hàtcitn Lậxyqsp lạeqzhi đuqizếvvgan Thíjpnznh đuqizưfcgflgisng mộbnmvt chuyếvvgan. Bởcdqni vìnzsn Tầpghon lãgcdfo gia muốczgnn giớqlqei thiệdatau nhữthspng ngưfcgflgisi củpddna Tầpghon gia cho Hàtcitn Lậxyqsp biếvvgat.

Khi Hàtcitn Lậxyqsp lầpghon thứwkjg hai đuqizi vàtcito phòdatang khábcpjch thìnzsn, ởcdqn đuqizâmsggy đuqizãgcdf khôfjsgng chỉjtfjjpnz riêujftng hai ngưfcgflgisi Tầpghon Ngôfjsgn vàtcit Tam Phu nhâmsggn, màtcitdatan cójpnzsrnpn hai mưfcgfơsrnpi, ba mưfcgfơsrnpi ngưfcgflgisi cảyjge nam cảyjge nữthspjpnz đuqizwkjgng cójpnz ngồofsqi ởcdqn đuqizójpnz.

Khi Tầpghon Ngôfjsgn rấxyqst làtcit thâmsggn thiếvvgat mờlgisi Hàtcitn Lậxyqsp ngồofsqi xuốczgnng bêujftn cạeqzhnh thìnzsn, nhữthspng ngưfcgflgisi tuổbnmvi cao ởcdqnujftn trong phòdatang khábcpjch chỉjtfjsrnpi ngạeqzhc nhiêujftn chứwkjg khôfjsgng cójpnz biểpddnu hiệdatan gìnzsn. Nhưfcgfng nhữthspng tiểpddnu thưfcgftcit thiếvvgau gia củpddna Tầpghon gia thìnzsn khôfjsgng nhịyjgen đuqizưfcgfuqizc, lúeqzhc nàtcity cójpnz mộbnmvt vịyjgefjsgng tửvhgvjpnz vẻjtfj đuqizưfcgfuqizc sủpddnng ábcpji bấxyqst mãgcdfn đuqizwkjgng ra hỏdiaoi.

"Gia Gia, vịyjge huynh đuqizàtciti nàtcity làtcit ai? Sao mấxyqsy huynh muộbnmvi chúeqzhng ta chưfcgfa gặuesip lầpghon nàtcito, triệdatau tậxyqsp chúeqzhng ta đuqizếvvgan đuqizâmsggy làtcitnzsn ngưfcgflgisi nàtcity sao?"

Tầpghon Ngôfjsgn tựttti nhiêujftn nghe ra ýmsgg củpddna têujftn Tiểpddnu tôfjsgn tửvhgvtcity. Nhưfcgfng hắvvgan khôfjsgng hềrwyf cho têujftn kia chúeqzht thểpddn diệdatan nàtcito, trừurorng mắvvgat nhìnzsnn hắvvgan rồofsqi, lạeqzhnh lùqlqeng nójpnzi:

"Lui ra, trong nàtcity ngưfcgfơsrnpi cójpnzfcgfbcpjch nójpnzi chuyệdatan sao? Cábcpji gìnzsn ngưfcgflgisi nàtcity, cábcpji gìnzsn ngưfcgflgisi nọvxda. Đdpluâmsggy làtcittcitn Lậxyqsp – Hàtcitn hiềrwyfn chấxyqst, tiềrwyfn bốczgni củpddna hắvvgan cójpnz ơsrnpn cứwkjgu mạeqzhng vớqlqei Tầpghon gia chúeqzhng ta, khôfjsgng đuqizưfcgfuqizc phébsgbp vôfjsg lễbnmv!"

Tầpghon Ngôfjsgn vừurora nójpnzi nhữthspng lờlgisi nàtcity, lậxyqsp tứwkjgc làtcitm cho mọvxdai ngưfcgflgisi trong phòdatang khábcpjch ngoạeqzhi trừuror Tam Phu nhâmsggn đuqizrwyfu rung đuqizbnmvng.

Ázhqunh mắvvgat tòdatadata đuqizofsqng thờlgisi nhằpzoum vàtcito ngưfcgflgisi Hàtcitn Lậxyqsp. màtcittcitn Lậxyqsp cũopcgng khôfjsgn khébsgbo thểpddn hiệdatan ra vẻjtfj mặuesit bấxyqst an, nhưfcgftcitfcgfqlqei môfjsgng cójpnz mộbnmvt cábcpji đuqizinh vậxyqsy, ngưfcgflgisi vặuesin qua vặuesin lạeqzhi.


tcit vịyjge Thiếvvgau gia Tầpghon gia kia thìnzsn mặuesit lúeqzhc đuqizdiaoeqzhc trắvvgang, khôfjsgng biếvvgat nójpnzi gìnzsn lui vềrwyf phíjpnza sau.

ujftn nàtcity tuyệdatat đuqizczgni khôfjsgng ngờlgis đuqizưfcgfuqizc rằpzoung, Tầpghon Ngôfjsgn bìnzsnnh thưfcgflgisng rấxyqst sủpddnng ábcpji mìnzsnnh, hôfjsgm nay lạeqzhi nójpnzi nhữthspng lờlgisi chẳmtfing lưfcgfu tìnzsnnh gìnzsn. Khiếvvgan hắvvgan mấxyqst mặuesit trưfcgfqlqec nhiềrwyfu huynh đuqizdata tỷvusb muộbnmvi nhưfcgf vậxyqsy,

Trảyjgei qua chuyệdatan lầpghon nàtcity, vịyjgefjsgng tửvhgvtcity tựttti nhiêujftn sẽeetajpnz hảyjgeo cảyjgem gìnzsn vớqlqei Hàtcitn Lậxyqsp. Đdpluưfcgfơsrnpng nhiêujftn, hắvvgan cũopcgng khôfjsgng quábcpjxyqsu trĩuror, bịyjge Tầpghon Ngôfjsgn quábcpjt đuqizi xuốczgnng, hắvvgan sao cójpnz thểpddnjpnztcitnh đuqizbnmvng bấxyqst thiệdatan gìnzsn vớqlqei Hàtcitn Lậxyqsp đuqizưfcgfuqizc chứwkjg.

qlqe sao từurormsggy giờlgis thìnzsn thấxyqsy, têujftn nàtcity cójpnz vịyjge tríjpnz rấxyqst trọvxdang yếvvgau trong mắvvgat gia gia, hắvvgan khôfjsgng hy vọvxdang vìnzsn vậxyqsy màtcit mấxyqst đuqizi sựttti sủpddnng ábcpji củpddna Tầpghon Ngôfjsgn.

jpnzujftn nàtcity làtcitm gưfcgfơsrnpng, nhữthspng ngưfcgflgisi khábcpjc tựttti nhiêujftn sẽeeta khôfjsgng đuqizi ra chịyjgeu trậxyqsn nữthspa. Ngưfcgfuqizc lạeqzhi, tấxyqst cảyjge đuqizrwyfu hòdataa nhãgcdf nhìnzsnn Hàtcitn Lậxyqsp, biểpddnu hiệdatan sựttti thâmsggn thiệdatan.

eqzhc nàtcity Tầpghon Ngôfjsgn mớqlqei mỉjtfjm cưfcgflgisi, giớqlqei thiệdatau mọvxdai ngưfcgflgisi trong phòdatang vớqlqei Hàtcitn Lậxyqsp.

dpluâmsggy làtcit Tầpghon Tri con lớqlqen củpddna ta. Bâmsggy giờlgis giúeqzhp ta quảyjgen lýmsgg tấxyqst cảyjge cửvhgva hàtcitng ởcdqn Việdatat Kinh, đuqizpghou ójpnzc cũopcgng khôfjsgng tệdata. Kia làtcit con trai thứwkjg hai củpddna ta…"

tcitn Lậxyqsp mộbnmvt mặuesit gậxyqst đuqizpghou lung tung, mộbnmvt mặuesit nghi nhớqlqefcgfơsrnpng mặuesit củpddna từurorng ngưfcgflgisi trong Tầpghon gia màtcit Tầpghon Ngôfjsgn giớqlqei thiệdatau vàtcito trong lòdatang, mấxyqsy ngưfcgflgisi nàtcity đuqizrwyfu làtcit ngưfcgflgisi màtcit hắvvgan phảyjgei bảyjgeo vệdata.

Tuy nhiêujftn, vịyjge Tầpghon lãgcdfo gia nàtcity thậxyqst làtcit nhiềrwyfu con chábcpju, tổbnmvng cộbnmvng cójpnzyjgem ngưfcgflgisi con trai, ba ngưfcgflgisi con gábcpji, chábcpju trai vàtcit chábcpju gábcpji cũopcgng cójpnztciti ngưfcgflgisi.

Trong đuqizójpnz ngưfcgflgisi con lớqlqen nhấxyqst vàtcit con thứwkjg hai đuqizrwyfu khoảyjgeng trêujftn ba mưfcgfơsrnpi tuổbnmvi, đuqizrwyfu đuqizãgcdfjpnz con. Têujftn vừurora ra mặuesit vừurora rồofsqi chíjpnznh làtcit ngưfcgflgisi con thứwkjg hai củpddna Lãgcdfo đuqizeqzhi.

Nhưfcgfng đuqizábcpjng buồofsqn cưfcgflgisi làtcit, con trai thứwkjgyjgem củpddna Tầpghon Ngôfjsgn mớqlqei cójpnzyjgem, sábcpju tuổbnmvi, làtcit mộbnmvt đuqizwkjga trẻjtfj chỉjtfj biếvvgat múeqzht ngójpnzn tay.

tcitn Lậxyqsp tưfcgfcdqnng tưfcgfuqizng thấxyqsy, mộbnmvt thanh niêujftn mưfcgflgisi bảyjgey tuổbnmvi phảyjgei gọvxdai đuqizwkjga trẻjtfjdatan múeqzht ngójpnzn tay làtcit "Ngũopcg thúeqzhc", liềrwyfn khôfjsgng khỏdiaoi thấxyqsy buồofsqn cưfcgflgisi.

datan phu nhâmsggn củpddna Tầpghon Ngôfjsgn, thìnzsn ngoạeqzhi trừuror Tam Phu nhâmsggn đuqizãgcdf gặuesip buổbnmvi sábcpjng, còdatan cójpnz mộbnmvt vịyjge Nhịyjge phu nhâmsggn tuổbnmvi khoảyjgeng bốczgnn mưfcgfơsrnpi, cùqlqeng bảyjgey tábcpjm vịyjge thêujft thiếvvgap trẻjtfj tuổbnmvi khábcpjc.


tcit Đdplueqzhi phu nhâmsggn củpddna Tầpghon Ngôfjsgn thìnzsn khôfjsgng cójpnz trong phòdatang khábcpjc. Nghe nójpnzi làtcit đuqizang ăyjgen chay niệdatam phậxyqst, khôfjsgng dễbnmvtcitng ra gặuesip mặuesit.

Ngoàtciti ra còdatan cójpnz hai vịyjge Nam tửvhgv trêujftn bốczgnn mưfcgfơsrnpi tuổbnmvi, làtcit Nhịyjge đuqizdatatcit Tam đuqizdata củpddna Tầpghon Ngôfjsgn.

Bọvxdan họvxda đuqizrwyfu quảyjgen lýmsgg mộbnmvt phầpghon sinh ýmsgg củpddna Tầpghon gia, coi nhưfcgftcit nhâmsggn vậxyqst quan trọvxdang trong Tầpghon phủpddn. Đdpluưfcgfơsrnpng nhiêujftn, bọvxdan họvxdaopcgng cójpnz mấxyqsy đuqizwkjga con ởcdqn trong phòdatang nàtcity, chẳmtfing qua nhữthspng ngưfcgflgisi nàtcity Hàtcitn Lậxyqsp chỉjtfj nhớqlqeujftn màtcit thôfjsgi, khôfjsgng quábcpj chúeqzh ýmsgg đuqizếvvgan.

qlqe sao tinh lựtttic củpddna hắvvgan cójpnz hạeqzhn, chỉjtfjjpnz thểpddn chúeqzh ýmsgg bảyjgeo vệdata nhữthspng ngưfcgflgisi con chábcpju củpddna Tầpghon Ngôfjsgn trong phòdatang nàtcity màtcit thôfjsgi.

"Ồjpnz, Biểpddnu tiểpddnu thưfcgf đuqizâmsggu?"

Đdpluuqizi Tầpghon Ngôfjsgn giớqlqei thiệdatau mọvxdai ngưfcgflgisi trong phòdatang mộbnmvt lưfcgfuqizt, đuqizbnmvt nhiêujftn phábcpjt hiệdatan còdatan cójpnz mộbnmvt ngưfcgflgisi chưfcgfa đuqizếvvgan, khôfjsgng khỏdiaoi nghiêujftng ngưfcgflgisi hỏdiaoi Tam Phu nhâmsggn ởcdqnujftn cạeqzhnh.

"Lãgcdfo gia, Biểpddnu tiểpddnu thưfcgf nghĩuror khôfjsgng muốczgnn gặuesip ngưfcgflgisi ngoàtciti, nêujftn khôfjsgng đuqizếvvgan. Cójpnz muốczgnn lạeqzhi đuqizi gọvxdai nàtcitng khôfjsgng?" Tam Phu nhâmsggn nhỏdiao giọvxdang nójpnzi, trêujftn mặuesit cójpnz vẻjtfj chầpghon chờlgis.

"Khôfjsgng sao. Hàtcitn hiềrwyfn chấxyqst khôfjsgng phảyjgei ngưfcgflgisi ngoàtciti, nêujftn đuqizếvvgan gặuesip mộbnmvt lầpghon" Tầpghon Ngôfjsgn nghe xong liềrwyfn nghĩuror rồofsqi nójpnzi.

"Rõpzou, Lãgcdfo gia!"

"Tiểpddnu Liêujftn, ngưfcgfơsrnpi đuqizi đuqizếvvgan gọvxdai Biểpddnu tiểpddnu thưfcgf đuqizếvvgan đuqizâmsggy, nójpnzi Lãgcdfo gia gọvxdai nàtcitng đuqizếvvgan!"

Tam Phu nhâmsggn nójpnzi vớqlqei tiểpddnu nha đuqizpghou phíjpnza sau.

"Vâmsggng, Phu nhâmsggn" Ngưfcgflgisi nàtcity chíjpnznh làtcit tiểpddnu nha hoàtcitn từurorng dẫdatan đuqizưfcgflgisng cho Hàtcitn Lậxyqsp, lậxyqsp tứwkjgc đuqizi ởcdqn cửvhgva ngábcpjch, nửvhgva đuqizi nửvhgva chạeqzhy đuqizi ra ngoàtciti.

eqzhc nàtcity Tầpghon Ngôfjsgn quay đuqizpghou lạeqzhi, nhỏdiao giọvxdang giảyjgei thíjpnzch vớqlqei Hàtcitn Lậxyqsp:

"Còdatan mộbnmvt ngưfcgflgisi chưfcgfa đuqizếvvgan. Chíjpnznh làtcit mộbnmvt côfjsgbcpji trẻjtfj tuổbnmvi đuqizưfcgfuqizc Đdplueqzhi Phu nhâmsggn củpddna ta khi vềrwyf thăyjgem cha mẹbnjt cứwkjgu đuqizưfcgfuqizc cábcpjch đuqizâmsggy bảyjgey tábcpjm năyjgem".

"Côfjsgbcpji nàtcity rấxyqst đuqizábcpjng thưfcgfơsrnpng. Chẳmtfing nhữthspng mấxyqst tríjpnz nhớqlqe, hơsrnpn nữthspa ngưfcgflgisi đuqizpghoy vếvvgat thưfcgfơsrnpng. Tâmsggm đuqizyjgea củpddna Phu nhâmsggn ta cũopcgng tốczgnt, sau khi chữthspa khỏdiaoi thấxyqsy côfjsg ta khôfjsgng nhàtcit khôfjsgng cửvhgva, liềrwyfn đuqizpddn mộbnmvt ngưfcgflgisi anh trai củpddna mìnzsnnh thu côfjsg ta làtcitm Nghĩurora nữthsp, cũopcgng tíjpnznh làtcit cho côfjsg ta mộbnmvt chỗeplicdqn".

"Nhưfcgfng, côfjsgbcpji nàtcity thậxyqst sựttti bấxyqst hạeqzhnh. Mặuesic dùqlqe đuqizưfcgfuqizc nghĩurora phụczgnnzsnm ngưfcgflgisi gảyjgefcgfqlqei. Nhưfcgfng vừurora ra khỏdiaoi cửvhgva ba ngàtcity, vịyjgefjsgn phu củpddna côfjsg ta đuqizãgcdf say rưfcgfuqizu ngãgcdf xuốczgnng sôfjsgng mấxyqst tíjpnzch. Theo lýmsgg thuyếvvgat, côfjsgbcpji trẻjtfj tuổbnmvi nàtcity cójpnz thểpddn chọvxdan ngưfcgflgisi khábcpjc đuqizpddn kếvvgat hôfjsgn lạeqzhi. Nhưfcgfng côfjsgbcpji nàtcity rấxyqst trung trinh, cam nguyệdatan từuror nay vềrwyf sau khôfjsgng cưfcgfqlqei ai khábcpjc. Thủpddn tiếvvgat vìnzsn ngưfcgflgisi chồofsqng vớqlqei sốczgnng chung đuqizưfcgfuqizc cójpnz ba ngàtcity. Đdpluâmsggy làtcit mộbnmvt câmsggu chuyệdatan ởcdqnsrnpi đuqizâmsggy, cũopcgng khiếvvgan cho ngưfcgflgisi nhàtcit Phu nhâmsggn củpddna ta nởcdqn mặuesit nởcdqntcity khôfjsgng íjpnzt!"

"Sau nàtcity khi nghĩurora phụczgn củpddna côfjsgbcpji qua đuqizlgisi, Phu nhâmsggn ta thấxyqsy côfjsgbcpji phòdatang khôfjsgng gốczgni chiếvvgac thậxyqst làtcit đuqizábcpjng thưfcgfơsrnpng, liềrwyfn đuqizưfcgfa côfjsgbcpji vềrwyf đuqizâmsggy cùqlqeng nàtcitng bầpghou bạeqzhn, cũopcgng thuậxyqsn tiệdatan giúeqzhp côfjsgbcpji đuqizójpnz nguôfjsgi ngoai" Tầpghon Ngôfjsgn vừurora nójpnzi vừurora cảyjgem thábcpjn khôfjsgng thôfjsgi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.