Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 281 : Tần trạch chúng nhân, Biểu tiểu thư

    trước sau   
Sau vànvovi canh giờvccm, Hànvovn Lậbcdsp đeauzi theo Tầhcgjn Ngôiwuqn từreit trong mậbcdst thấesuit đeauzi ra, đeauzkyrti lạuncti hìnyupnh tưnvovqvqmng.

Nhưnvovng khi vềrwnj đeauzếfzlwn phòrwnjng khálcyoch củuhkha Tầhcgjn gia Gia chủuhkh, vừreita thấesuiy Tam phu nhâcpoin đeauzãiily lậbcdsp tứjympc ra lệvebenh cho ngưnvovvccmi hầhcgju thu xếfzlwp mộjkikt chỗiilytxga sạunctch sẽlgtrtxga trong nhànvov, đeauzveuw cho Hànvovn Lậbcdsp ởtxga lạuncti lâcpoiu dànvovi trong Tầhcgjn phủuhkh.

gsce do bềrwnj ngoànvovi thìnyup rấesuit đeauzưnvovvccmng hoànvovng, lànvov Tầhcgjn lãiilyo gia hắtrmrn phảcpoii bồibhgi dưnvovrcjing thậbcdst tốfzlwt vịtxgaiilyn bốfzlwi nànvovy, bálcyoo lạuncti đeauzuncti âcpoin củuhkha tiềrwnjn bốfzlwi Hànvovn Lậbcdsp đeauzfzlwi vớiilyi hắtrmrn năqvqmm xưnvova.

Tam phu nhâcpoin thấesuiy vậbcdsy, hálcyo hốfzlwc miệvebeng, nhưnvovng cũbpnjng khôiwuqng cóvebevebei ra lờvccmi phảcpoin đeauzfzlwi nànvovo.

nvovng vớiilyi sựhjoq thôiwuqng minh hơehikn ngưnvovvccmi củuhkha mìnyupnh nghe hiểveuwu ngay. Tầhcgjn Ngôiwuqn đeauzãiilyvebe quyếfzlwt đeauztxganh rấesuit tốfzlwt, căqvqmn bảcpoin khôiwuqng đeauzveuw cho ngưnvovvccmi khálcyoc phảcpoin đeauzfzlwi. Hơehikn nữaqzea, vớiilyi còrwnjn cóvebe cảcpoim giálcyoc giữaqzea vịtxganvovn hiềrwnjn chấesuit vànvov Phu quâcpoin củuhkha mìnyupnh khẳjlwgng đeauztxganh cóvebe che dấesuiu gìnyup đeauzóvebe.

Nhưnvovng mộjkikt khi Tầhcgjn Ngôiwuqn đeauzãiily khôiwuqng nóvebei rõunum vớiilyi nànvovng, nànvovng tựhjoq nhiêiilyn sẽlgtr khôiwuqng lànvovm chuyệveben gìnyup đeauzveuw mấesuit đeauzi sựhjoq sủuhkhng álcyoi củuhkha hắtrmrn.


Chẳjlwgng qua nànvovng thíauqkch suy đeauzlcyon. Phu quâcpoin củuhkha mìnyupnh trịtxganh trọkyrtng vớiilyi vịtxganvovn thếfzlw chấesuit nànvovy nhưnvov vậbcdsy. Chẳjlwgng lẽlgtr khi hắtrmrn còrwnjn trẻimhr, hálcyoi hoa ngắtrmrt cỏexraiilyn ngoànvovi lưnvovu lạuncti con riêiilyng. Nếfzlwu khôiwuqng, dùkmay thếfzlwnvovo cũbpnjng khôiwuqng vừreita xem thưnvov đeauzãiily thấesuit sắtrmrc nhưnvov vậbcdsy, sau đeauzóvebe lạuncti nhiệvebet tìnyupnh đeauzếfzlwn thếfzlw.

cpoim tríauqk củuhkha vịtxga Tam phu nhâcpoin nànvovy thậbcdst quálcyo sốfzlwng đeauzjkikng, cànvovng nghĩrwnjnvovng thấesuiy giốfzlwng nhưnvov vậbcdsy. Trong lòrwnjng khálcyonvov khẩwosfn trưnvovơehikng, nhưnvovng trêiilyn mặtjcst lạuncti khôiwuqng cóvebe biểveuwu hiệveben gìnyup lạunct, hơehikn nữaqzea cànvovng thâcpoin thiếfzlwt hơehikn vớiilyi Hànvovn Lậbcdsp.

Sau đeauzóvebe, do Tầhcgjn lãiilyo gia mãiilyi dặtjcsn dòrwnj, Hànvovn Lậbcdsp lạuncti đeauzi theo Tầhcgjn Bìnyupnh đeauzi ra Thíauqknh đeauzưnvovvccmng, đeauzveuw hắtrmrn đeauzi xem nơehiki ởtxgavebe vừreita ýgsce hay khôiwuqng.

Vẻimhr mặtjcst Tầhcgjn Bìnyupnh lúhxtpc nànvovy rốfzlwt cuộjkikc khôiwuqng còrwnjn cứjympng nhắtrmrc nữaqzea, mànvovnvov rấesuit tưnvovơehiki cưnvovvccmi, vànvov gọkyrti "Hànvovn thiếfzlwu gia" khôiwuqng ngừreitng. hoànvovn toànvovn thay đeauzkyrti việvebec đeauzfzlwi xửnuie lạunctnh lùkmayng mưnvovvccmi phầhcgjn vớiilyi Hànvovn Lậbcdsp lúhxtpc trưnvoviilyc, trựhjoqc tiếfzlwp lựhjoqa chọkyrtn quêiilyn đeauzi mọkyrti chuyệveben.

nvovnvovn Lậbcdsp mặtjcsc dùkmay trêiilyn mặtjcst khôiwuqng cóvebe biểveuwu hiệveben gìnyup, nhưnvovng trong lòrwnjng thầhcgjm than đeauzálcyom phànvovm nhâcpoin lànvovm hạunct nhâcpoin nànvovy cóvebe bảcpoin lãiilynh thuậbcdsn theo cơehikn gióvebe thậbcdst sựhjoq đeauzếfzlwn mứjympc xuấesuit thầhcgjn nhậbcdsp hóvebea. Lúhxtpc trưnvoviilyc rấesuit kiêiilyu ngạuncto mànvov giờvccmiwuqkmayng cung kíauqknh mànvov khôiwuqng cóvebe chúhxtpt xấesuiu hổkyrtnvovo, thậbcdst lànvov quálcyo giỏexrai.

Sau đeauzóvebe Tầhcgjn Bìnyupnh dẫztsrn Hànvovn Lậbcdsp ngoặtjcst mấesuiy ngoặtjcst trêiilyn con đeauzưnvovvccmng nhỏexra sau nhànvov, đeauzi đeauzếfzlwn trưnvoviilyc mộjkikt căqvqmn Tam hợqvqmp việveben yêiilyn tĩrwnjnh.

Hoànvovn cảcpoinh ởtxga đeauzâcpoiy rấesuit thanh nhãiily, rấesuit lànvoviilyn tĩrwnjnh. Hànvovn Lậbcdsp vừreita thấesuiy đeauzãiily thầhcgjm gậbcdst đeauzhcgju, rấesuit lànvov hợqvqmp ýgsce.

Xem ra vịtxga Tầhcgjn Ngôiwuqn nànvovy, cũbpnjng phíauqk khôiwuqng íauqkt tâcpoim tưnvov đeauzveuw cho hắtrmrn mộjkikt chỗiilytxga tốfzlwt.

"Hànvovn Thiếfzlwu gia, trong nànvovy chíauqknh lànvovehiki ởtxga củuhkha ngànvovi. Nơehiki đeauzâcpoiy chíauqknh lànvov mộjkikt căqvqmn biệvebet việveben tốfzlwt nhấesuit trong Tầhcgjn phủuhkh. Bìnyupnh thưnvovvccmng nếfzlwu khôiwuqng phảcpoii khálcyoch quýgscenvoviilyo gia tôiwuqn trọkyrtng, thìnyup sẽlgtr khôiwuqng cho ngưnvovvccmi ta vànvovo đeauzâcpoiy ởtxga" Tầhcgjn Bìnyupnh dẫztsrn Hànvovn Lậbcdsp vànvovo trong việveben, nịtxganh hóvebet giảcpoii thíauqkch cho Hànvovn Lậbcdsp.

nvovn Lậbcdsp gãiilyi gãiilyi đeauzhcgju, miệvebeng liêiilyn tụbctmc nhếfzlwch lêiilyn cưnvovvccmi ngâcpoiy ngôiwuq, dưnvovvccmng nhưnvov khôiwuqng biếfzlwt nêiilyn nóvebei cálcyoi gìnyup cho tốfzlwt.

Tầhcgjn Bìnyupnh rấesuit hiểveuwu nhữaqzeng việvebec nànvovy, lạuncti đeauzkyrti sang đeauzrwnjnvovi khálcyoc.

"Hànvovn Thiếfzlwu gia còrwnjn chưnvova ăqvqmn cơehikm chiềrwnju nhỉgsau? Vậbcdsy tiểveuwu nhâcpoin sẽlgtr đeauzếfzlwn nhànvov bếfzlwp mang cơehikm lêiilyn cho ngànvovi, xin chờvccm mộjkikt lálcyot".

vebei xong, Tầhcgjn Bìnyupnh liềrwnjn cung kíauqknh lui ra khỏexrai Việveben, sau đeauzóvebe, xoay ngưnvovvccmi rờvccmi đeauzi.


nvovn Lậbcdsp thấesuiy ngưnvovvccmi nànvovy đeauzãiily đeauzi xa, mớiilyi cưnvovvccmi nhànvovn nhạunctt, xoay ngưnvovvccmi đeauzwosfy cửnuiea ra.

Bốfzlw tríauqk củuhkha mấesuiy căqvqmn phòrwnjng nànvovy, phốfzlwi hợqvqmp rấesuit tốfzlwt vớiilyi hoànvovn cảcpoinh xung quanh, bốfzlw tríauqk rấesuit lànvov thanh nhãiily.

Sau khi đeauzi mộjkikt vòrwnjng, Hànvovn Lậbcdsp cànvovng lấesuiy lànvovm thỏexraa mãiilyn. Khôiwuqng khỏexrai đeauzlcyon xem rốfzlwt cuộjkikc lànvov ai bốfzlw tríauqkehiki nànvovy.

iilyn Tầhcgjn Bìnyupnh kia thậbcdst sựhjoq rấesuit nhanh tay nhanh châcpoin. Khôiwuqng mấesuit bao lâcpoiu, đeauzãiilykmayng mộjkikt nữaqze đeauzhcgju bếfzlwp mang theo mộjkikt ốfzlwng tre lớiilyn mang cơehikm đeauzếfzlwn.

Ngửnuiei thấesuiy mùkmayi cơehikm, Hànvovn Lậbcdsp cũbpnjng đeauzãiilycpoiu rồibhgi khôiwuqng ăqvqmn lưnvovơehikng thựhjoqc. Liềrwnjn khôiwuqng hềrwnj khálcyoch khíauqk, ăqvqmn sạunctch cálcyoc thứjympc ăqvqmn vànvovehikm trêiilyn bànvovn.

Đgidmếfzlwn lúhxtpc cuốfzlwi cùkmayng, Tầhcgjn Bìnyupnh thấesuiy Hànvovn Lậbcdsp nhưnvov vậbcdsy cảcpoim thấesuiy hơehiki buồibhgn cưnvovvccmi. Nhưnvovng bềrwnj ngoànvovi thìnyup vẻimhr mặtjcst vẫztsrn rấesuit cung kíauqknh mờvccmi Hànvovn Lậbcdsp lạuncti đeauzếfzlwn Thíauqknh đeauzưnvovvccmng mộjkikt chuyếfzlwn. Bởtxgai vìnyup Tầhcgjn lãiilyo gia muốfzlwn giớiilyi thiệvebeu nhữaqzeng ngưnvovvccmi củuhkha Tầhcgjn gia cho Hànvovn Lậbcdsp biếfzlwt.

Khi Hànvovn Lậbcdsp lầhcgjn thứjymp hai đeauzi vànvovo phòrwnjng khálcyoch thìnyup, ởtxga đeauzâcpoiy đeauzãiily khôiwuqng chỉgsauvebe riêiilyng hai ngưnvovvccmi Tầhcgjn Ngôiwuqn vànvov Tam Phu nhâcpoin, mànvovrwnjn cóvebeehikn hai mưnvovơehiki, ba mưnvovơehiki ngưnvovvccmi cảcpoi nam cảcpoi nữaqzevebe đeauzjympng cóvebe ngồibhgi ởtxga đeauzóvebe.

Khi Tầhcgjn Ngôiwuqn rấesuit lànvov thâcpoin thiếfzlwt mờvccmi Hànvovn Lậbcdsp ngồibhgi xuốfzlwng bêiilyn cạunctnh thìnyup, nhữaqzeng ngưnvovvccmi tuổkyrti cao ởtxgaiilyn trong phòrwnjng khálcyoch chỉgsauehiki ngạunctc nhiêiilyn chứjymp khôiwuqng cóvebe biểveuwu hiệveben gìnyup. Nhưnvovng nhữaqzeng tiểveuwu thưnvovnvov thiếfzlwu gia củuhkha Tầhcgjn gia thìnyup khôiwuqng nhịtxgan đeauzưnvovqvqmc, lúhxtpc nànvovy cóvebe mộjkikt vịtxgaiwuqng tửnuievebe vẻimhr đeauzưnvovqvqmc sủuhkhng álcyoi bấesuit mãiilyn đeauzjympng ra hỏexrai.

"Gia Gia, vịtxga huynh đeauzànvovi nànvovy lànvov ai? Sao mấesuiy huynh muộjkiki chúhxtpng ta chưnvova gặtjcsp lầhcgjn nànvovo, triệvebeu tậbcdsp chúhxtpng ta đeauzếfzlwn đeauzâcpoiy lànvovnyup ngưnvovvccmi nànvovy sao?"

Tầhcgjn Ngôiwuqn tựhjoq nhiêiilyn nghe ra ýgsce củuhkha têiilyn Tiểveuwu tôiwuqn tửnuienvovy. Nhưnvovng hắtrmrn khôiwuqng hềrwnj cho têiilyn kia chúhxtpt thểveuw diệveben nànvovo, trừreitng mắtrmrt nhìnyupn hắtrmrn rồibhgi, lạunctnh lùkmayng nóvebei:

"Lui ra, trong nànvovy ngưnvovơehiki cóvebenvovlcyoch nóvebei chuyệveben sao? Cálcyoi gìnyup ngưnvovvccmi nànvovy, cálcyoi gìnyup ngưnvovvccmi nọkyrt. Đgidmâcpoiy lànvovnvovn Lậbcdsp – Hànvovn hiềrwnjn chấesuit, tiềrwnjn bốfzlwi củuhkha hắtrmrn cóvebe ơehikn cứjympu mạunctng vớiilyi Tầhcgjn gia chúhxtpng ta, khôiwuqng đeauzưnvovqvqmc phéauqkp vôiwuq lễpias!"

Tầhcgjn Ngôiwuqn vừreita nóvebei nhữaqzeng lờvccmi nànvovy, lậbcdsp tứjympc lànvovm cho mọkyrti ngưnvovvccmi trong phòrwnjng khálcyoch ngoạuncti trừreit Tam Phu nhâcpoin đeauzrwnju rung đeauzjkikng.

Áebtxnh mắtrmrt tòrwnjrwnj đeauzibhgng thờvccmi nhằbuyhm vànvovo ngưnvovvccmi Hànvovn Lậbcdsp. mànvovnvovn Lậbcdsp cũbpnjng khôiwuqn khéauqko thểveuw hiệveben ra vẻimhr mặtjcst bấesuit an, nhưnvovnvovnvoviilyi môiwuqng cóvebe mộjkikt cálcyoi đeauzinh vậbcdsy, ngưnvovvccmi vặtjcsn qua vặtjcsn lạuncti.


nvov vịtxga Thiếfzlwu gia Tầhcgjn gia kia thìnyup mặtjcst lúhxtpc đeauzexrahxtpc trắtrmrng, khôiwuqng biếfzlwt nóvebei gìnyup lui vềrwnj phíauqka sau.

iilyn nànvovy tuyệvebet đeauzfzlwi khôiwuqng ngờvccm đeauzưnvovqvqmc rằbuyhng, Tầhcgjn Ngôiwuqn bìnyupnh thưnvovvccmng rấesuit sủuhkhng álcyoi mìnyupnh, hôiwuqm nay lạuncti nóvebei nhữaqzeng lờvccmi chẳjlwgng lưnvovu tìnyupnh gìnyup. Khiếfzlwn hắtrmrn mấesuit mặtjcst trưnvoviilyc nhiềrwnju huynh đeauzvebe tỷbctm muộjkiki nhưnvov vậbcdsy,

Trảcpoii qua chuyệveben lầhcgjn nànvovy, vịtxgaiwuqng tửnuienvovy tựhjoq nhiêiilyn sẽlgtrvebe hảcpoio cảcpoim gìnyup vớiilyi Hànvovn Lậbcdsp. Đgidmưnvovơehikng nhiêiilyn, hắtrmrn cũbpnjng khôiwuqng quálcyoesuiu trĩrwnj, bịtxga Tầhcgjn Ngôiwuqn quálcyot đeauzi xuốfzlwng, hắtrmrn sao cóvebe thểveuwvebenvovnh đeauzjkikng bấesuit thiệveben gìnyup vớiilyi Hànvovn Lậbcdsp đeauzưnvovqvqmc chứjymp.

kmay sao từreitcpoiy giờvccm thìnyup thấesuiy, têiilyn nànvovy cóvebe vịtxga tríauqk rấesuit trọkyrtng yếfzlwu trong mắtrmrt gia gia, hắtrmrn khôiwuqng hy vọkyrtng vìnyup vậbcdsy mànvov mấesuit đeauzi sựhjoq sủuhkhng álcyoi củuhkha Tầhcgjn Ngôiwuqn.

vebeiilyn nànvovy lànvovm gưnvovơehikng, nhữaqzeng ngưnvovvccmi khálcyoc tựhjoq nhiêiilyn sẽlgtr khôiwuqng đeauzi ra chịtxgau trậbcdsn nữaqzea. Ngưnvovqvqmc lạuncti, tấesuit cảcpoi đeauzrwnju hòrwnja nhãiily nhìnyupn Hànvovn Lậbcdsp, biểveuwu hiệveben sựhjoq thâcpoin thiệveben.

hxtpc nànvovy Tầhcgjn Ngôiwuqn mớiilyi mỉgsaum cưnvovvccmi, giớiilyi thiệvebeu mọkyrti ngưnvovvccmi trong phòrwnjng vớiilyi Hànvovn Lậbcdsp.

gidmâcpoiy lànvov Tầhcgjn Tri con lớiilyn củuhkha ta. Bâcpoiy giờvccm giúhxtpp ta quảcpoin lýgsce tấesuit cảcpoi cửnuiea hànvovng ởtxga Việvebet Kinh, đeauzhcgju óvebec cũbpnjng khôiwuqng tệvebe. Kia lànvov con trai thứjymp hai củuhkha ta…"

nvovn Lậbcdsp mộjkikt mặtjcst gậbcdst đeauzhcgju lung tung, mộjkikt mặtjcst nghi nhớiilynvovơehikng mặtjcst củuhkha từreitng ngưnvovvccmi trong Tầhcgjn gia mànvov Tầhcgjn Ngôiwuqn giớiilyi thiệvebeu vànvovo trong lòrwnjng, mấesuiy ngưnvovvccmi nànvovy đeauzrwnju lànvov ngưnvovvccmi mànvov hắtrmrn phảcpoii bảcpoio vệvebe.

Tuy nhiêiilyn, vịtxga Tầhcgjn lãiilyo gia nànvovy thậbcdst lànvov nhiềrwnju con chálcyou, tổkyrtng cộjkikng cóvebeqvqmm ngưnvovvccmi con trai, ba ngưnvovvccmi con gálcyoi, chálcyou trai vànvov chálcyou gálcyoi cũbpnjng cóvebenvovi ngưnvovvccmi.

Trong đeauzóvebe ngưnvovvccmi con lớiilyn nhấesuit vànvov con thứjymp hai đeauzrwnju khoảcpoing trêiilyn ba mưnvovơehiki tuổkyrti, đeauzrwnju đeauzãiilyvebe con. Têiilyn vừreita ra mặtjcst vừreita rồibhgi chíauqknh lànvov ngưnvovvccmi con thứjymp hai củuhkha Lãiilyo đeauzuncti.

Nhưnvovng đeauzálcyong buồibhgn cưnvovvccmi lànvov, con trai thứjympqvqmm củuhkha Tầhcgjn Ngôiwuqn mớiilyi cóvebeqvqmm, sálcyou tuổkyrti, lànvov mộjkikt đeauzjympa trẻimhr chỉgsau biếfzlwt múhxtpt ngóveben tay.

nvovn Lậbcdsp tưnvovtxgang tưnvovqvqmng thấesuiy, mộjkikt thanh niêiilyn mưnvovvccmi bảcpoiy tuổkyrti phảcpoii gọkyrti đeauzjympa trẻimhrrwnjn múhxtpt ngóveben tay lànvov "Ngũbpnj thúhxtpc", liềrwnjn khôiwuqng khỏexrai thấesuiy buồibhgn cưnvovvccmi.

rwnjn phu nhâcpoin củuhkha Tầhcgjn Ngôiwuqn, thìnyup ngoạuncti trừreit Tam Phu nhâcpoin đeauzãiily gặtjcsp buổkyrti sálcyong, còrwnjn cóvebe mộjkikt vịtxga Nhịtxga phu nhâcpoin tuổkyrti khoảcpoing bốfzlwn mưnvovơehiki, cùkmayng bảcpoiy tálcyom vịtxga thêiily thiếfzlwp trẻimhr tuổkyrti khálcyoc.


nvov Đgidmuncti phu nhâcpoin củuhkha Tầhcgjn Ngôiwuqn thìnyup khôiwuqng cóvebe trong phòrwnjng khálcyoc. Nghe nóvebei lànvov đeauzang ăqvqmn chay niệvebem phậbcdst, khôiwuqng dễpiasnvovng ra gặtjcsp mặtjcst.

Ngoànvovi ra còrwnjn cóvebe hai vịtxga Nam tửnuie trêiilyn bốfzlwn mưnvovơehiki tuổkyrti, lànvov Nhịtxga đeauzvebenvov Tam đeauzvebe củuhkha Tầhcgjn Ngôiwuqn.

Bọkyrtn họkyrt đeauzrwnju quảcpoin lýgsce mộjkikt phầhcgjn sinh ýgsce củuhkha Tầhcgjn gia, coi nhưnvovnvov nhâcpoin vậbcdst quan trọkyrtng trong Tầhcgjn phủuhkh. Đgidmưnvovơehikng nhiêiilyn, bọkyrtn họkyrtbpnjng cóvebe mấesuiy đeauzjympa con ởtxga trong phòrwnjng nànvovy, chẳjlwgng qua nhữaqzeng ngưnvovvccmi nànvovy Hànvovn Lậbcdsp chỉgsau nhớiilyiilyn mànvov thôiwuqi, khôiwuqng quálcyo chúhxtp ýgsce đeauzếfzlwn.

kmay sao tinh lựhjoqc củuhkha hắtrmrn cóvebe hạunctn, chỉgsauvebe thểveuw chúhxtp ýgsce bảcpoio vệvebe nhữaqzeng ngưnvovvccmi con chálcyou củuhkha Tầhcgjn Ngôiwuqn trong phòrwnjng nànvovy mànvov thôiwuqi.

"Ồvccm, Biểveuwu tiểveuwu thưnvov đeauzâcpoiu?"

Đgidmqvqmi Tầhcgjn Ngôiwuqn giớiilyi thiệvebeu mọkyrti ngưnvovvccmi trong phòrwnjng mộjkikt lưnvovqvqmt, đeauzjkikt nhiêiilyn phálcyot hiệveben còrwnjn cóvebe mộjkikt ngưnvovvccmi chưnvova đeauzếfzlwn, khôiwuqng khỏexrai nghiêiilyng ngưnvovvccmi hỏexrai Tam Phu nhâcpoin ởtxgaiilyn cạunctnh.

"Lãiilyo gia, Biểveuwu tiểveuwu thưnvov nghĩrwnj khôiwuqng muốfzlwn gặtjcsp ngưnvovvccmi ngoànvovi, nêiilyn khôiwuqng đeauzếfzlwn. Cóvebe muốfzlwn lạuncti đeauzi gọkyrti nànvovng khôiwuqng?" Tam Phu nhâcpoin nhỏexra giọkyrtng nóvebei, trêiilyn mặtjcst cóvebe vẻimhr chầhcgjn chờvccm.

"Khôiwuqng sao. Hànvovn hiềrwnjn chấesuit khôiwuqng phảcpoii ngưnvovvccmi ngoànvovi, nêiilyn đeauzếfzlwn gặtjcsp mộjkikt lầhcgjn" Tầhcgjn Ngôiwuqn nghe xong liềrwnjn nghĩrwnj rồibhgi nóvebei.

"Rõunum, Lãiilyo gia!"

"Tiểveuwu Liêiilyn, ngưnvovơehiki đeauzi đeauzếfzlwn gọkyrti Biểveuwu tiểveuwu thưnvov đeauzếfzlwn đeauzâcpoiy, nóvebei Lãiilyo gia gọkyrti nànvovng đeauzếfzlwn!"

Tam Phu nhâcpoin nóvebei vớiilyi tiểveuwu nha đeauzhcgju phíauqka sau.

"Vâcpoing, Phu nhâcpoin" Ngưnvovvccmi nànvovy chíauqknh lànvov tiểveuwu nha hoànvovn từreitng dẫztsrn đeauzưnvovvccmng cho Hànvovn Lậbcdsp, lậbcdsp tứjympc đeauzi ởtxga cửnuiea ngálcyoch, nửnuiea đeauzi nửnuiea chạuncty đeauzi ra ngoànvovi.

hxtpc nànvovy Tầhcgjn Ngôiwuqn quay đeauzhcgju lạuncti, nhỏexra giọkyrtng giảcpoii thíauqkch vớiilyi Hànvovn Lậbcdsp:

"Còrwnjn mộjkikt ngưnvovvccmi chưnvova đeauzếfzlwn. Chíauqknh lànvov mộjkikt côiwuqlcyoi trẻimhr tuổkyrti đeauzưnvovqvqmc Đgidmuncti Phu nhâcpoin củuhkha ta khi vềrwnj thăqvqmm cha mẹtxqa cứjympu đeauzưnvovqvqmc cálcyoch đeauzâcpoiy bảcpoiy tálcyom năqvqmm".

"Côiwuqlcyoi nànvovy rấesuit đeauzálcyong thưnvovơehikng. Chẳjlwgng nhữaqzeng mấesuit tríauqk nhớiily, hơehikn nữaqzea ngưnvovvccmi đeauzhcgjy vếfzlwt thưnvovơehikng. Tâcpoim đeauztxgaa củuhkha Phu nhâcpoin ta cũbpnjng tốfzlwt, sau khi chữaqzea khỏexrai thấesuiy côiwuq ta khôiwuqng nhànvov khôiwuqng cửnuiea, liềrwnjn đeauzveuw mộjkikt ngưnvovvccmi anh trai củuhkha mìnyupnh thu côiwuq ta lànvovm Nghĩrwnja nữaqze, cũbpnjng tíauqknh lànvov cho côiwuq ta mộjkikt chỗiilytxga".

"Nhưnvovng, côiwuqlcyoi nànvovy thậbcdst sựhjoq bấesuit hạunctnh. Mặtjcsc dùkmay đeauzưnvovqvqmc nghĩrwnja phụbctmnyupm ngưnvovvccmi gảcpoinvoviilyi. Nhưnvovng vừreita ra khỏexrai cửnuiea ba ngànvovy, vịtxgaiwuqn phu củuhkha côiwuq ta đeauzãiily say rưnvovqvqmu ngãiily xuốfzlwng sôiwuqng mấesuit tíauqkch. Theo lýgsce thuyếfzlwt, côiwuqlcyoi trẻimhr tuổkyrti nànvovy cóvebe thểveuw chọkyrtn ngưnvovvccmi khálcyoc đeauzveuw kếfzlwt hôiwuqn lạuncti. Nhưnvovng côiwuqlcyoi nànvovy rấesuit trung trinh, cam nguyệveben từreit nay vềrwnj sau khôiwuqng cưnvoviilyi ai khálcyoc. Thủuhkh tiếfzlwt vìnyup ngưnvovvccmi chồibhgng vớiilyi sốfzlwng chung đeauzưnvovqvqmc cóvebe ba ngànvovy. Đgidmâcpoiy lànvov mộjkikt câcpoiu chuyệveben ởtxgaehiki đeauzâcpoiy, cũbpnjng khiếfzlwn cho ngưnvovvccmi nhànvov Phu nhâcpoin củuhkha ta nởtxga mặtjcst nởtxganvovy khôiwuqng íauqkt!"

"Sau nànvovy khi nghĩrwnja phụbctm củuhkha côiwuqlcyoi qua đeauzvccmi, Phu nhâcpoin ta thấesuiy côiwuqlcyoi phòrwnjng khôiwuqng gốfzlwi chiếfzlwc thậbcdst lànvov đeauzálcyong thưnvovơehikng, liềrwnjn đeauzưnvova côiwuqlcyoi vềrwnj đeauzâcpoiy cùkmayng nànvovng bầhcgju bạunctn, cũbpnjng thuậbcdsn tiệveben giúhxtpp côiwuqlcyoi đeauzóvebe nguôiwuqi ngoai" Tầhcgjn Ngôiwuqn vừreita nóvebei vừreita cảcpoim thálcyon khôiwuqng thôiwuqi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.