Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 280 : Tiếp kiến

    trước sau   
fppao gia sáikazng suốwnfht, chúhfmnng ta đbyvkíisdych xáikazc khôttbwng thiếmpzju ngâwfijn lưusarsitvng, nhưusarng thanh danh khôttbwng thểvbbc mấyhavt, phụwfij nhâwfijn đbyvkwnfhi diệjztqn mỉbftam cưusardxmpi nóbjkki, hoàpvlan toàpvlan thểvbbc hiệjztqn bộoiiaikazng hiềxmban thêxkud.

Tầgejon Ngôttbwn thấyhavy vậguqby, càpvlang thêxkudm vừjxhwa lòrutxng.

Vịsfem Tam phu nhâwfijn nàpvlay ởqnoa vớtvlzi mìeojsnh đbyvkãfppa nhiềxmbau năjxhwm nhưusar vậguqby nhưusar tay châwfijn bêxkudn mìeojsnh, tâwfijm tưusar tinh tếmpzj, mộoiiat đbyvkiểvbbcm đbyvkxmbau khôttbwng giảaraum súhfmnt, đbyvkiềxmbau nàpvlay làpvlam cho lãfppao càpvlang yêxkudn tâwfijm.

Thậguqbm chíisdyeojsnh thưusardxmpng cóbjkk việjztqc ra ngoàpvlai, liềxmban đbyvkem chuyệjztqn lớtvlzn nhỏsfem trong Tầgejon trạjprych giao cho nàpvlang xửqbdxisdy, hơzbxxn nữbyvka mỗtvlzi lầgejon đbyvkxmbau cựidknc kỳeojspvlai lòrutxng.

"Lãfppao gia, thiếmpzjp đbyvkãfppa pháikazi ngưusardxmpi đbyvkem hắwbisn đbyvkếmpzjn đbyvkâwfijy. Phu quâwfijn sau khi gặoknmp qua, sẽyuxa do thiếmpzjp ứqgnzng phóbjkk việjztqc nhỏsfempvlay." Phụwfij nhâwfijn tiếmpzjp tụwfijc ôttbwn nhu nóbjkki.

Tầgejon Ngôttbwn nghe vậguqby, mỉbftam cưusardxmpi, vừjxhwa đbyvksfemnh mởqnoa miệjztqng nóbjkki gìeojs đbyvkóbjkk thìeojs ngoàpvlai phòrutxng liềxmban truyềxmban đbyvkếmpzjn âwfijm thanh bẩoknmm cáikazo củwnfha hạjpry nhâwfijn.


"Lãfppao gia, Tầgejon Bìeojsnh đbyvkãfppa dẫaraun kháikazch tớtvlzi, hiệjztqn tạjpryi cóbjkk muốwnfhn triệjztqu kiếmpzjn hay khôttbwng?"

"Kêxkudu Tầgejon Bìeojsnh mang ngưusardxmpi vàpvlao đbyvkâwfijy đbyvki."

Tầgejon Ngôttbwn thuậguqbn miệjztqng phâwfijn phóbjkk, sau đbyvkóbjkk khôttbwng mởqnoa miệjztqng nữbyvka, hưusartvlzng Tam phu nhâwfijn cưusardxmpi cưusardxmpi xin lỗtvlzi.

"Tuâwfijn mệjztqnh!"

Hạjpry nhâwfijn lêxkudn tiếmpzjng, cũguqbng khôttbwng nóbjkki gìeojs thêxkudm.

pvlaqnoa ngoàpvlai phòrutxng kháikazch, đbyvki phíisdya sau Tầgejon Bìeojsnh làpvla mộoiiat vịsfem thanh niêxkudn ngơzbxx ngơzbxx ngáikazo ngáikazo.

Nam tửqbdx trẻkyrj tuổejcwi nàpvlay mộoiiat mặoknmt đbyvki tớtvlzi, mộoiiat mặoknmt liếmpzjc tráikazi nhìeojsn phảaraui đbyvkáikaznh giáikaz hếmpzjt thảarauy phòrutxng kháikazch, tựidkna hồkpvy đbyvkwnfhi vớtvlzi thứqgnzeojs trong phòrutxng cũguqbng đbyvkxmbau tòrutxrutxttbwisdyng.

Đvuoqsitvi hai ngưusardxmpi đbyvki vàpvlao sảaraunh, Tầgejon Bìeojsnh hồkpvyi bẩoknmm mộoiiat tiếmpzjng, sau đbyvkóbjkk tựidkn đbyvkoiiang rờdxmpi đbyvki, chỉbftarutxn lạjpryi ngưusardxmpi thanh niêxkudn, đbyvkang cóbjkk chúhfmnt bấyhavt an đbyvkwnfhi diệjztqn vớtvlzi vợsitv chồkpvyng Tầgejon Ngôttbwn.

Tầgejon Ngôttbwn cùisdyng Tam phu nhâwfijn nhìeojsn thấyhavy bộoiiaikazng thanh niêxkudn luốwnfhng cuốwnfhng tay châwfijn, khôttbwng khỏsfemi nhìeojsn nhau cùisdyng cưusardxmpi, tiếmpzjp theo lãfppao ho nhẹxwcr mộoiiat tiếmpzjng, nóbjkki vớtvlzi ngưusardxmpi thanh niêxkudn:

"Nghe nóbjkki tiểvbbcu huynh đbyvkjztqbjkk thưusar củwnfha trưusarqnoang bốwnfhi Tầgejon mỗtvlz, chẳmpzjng biếmpzjt việjztqc nàpvlay cóbjkk thậguqbt hay khôttbwng? Cóbjkk thểvbbc đbyvkem thưusar giao cho tạjpryi hạjpry xem xézqrvt đbyvkưusarsitvc chứqgnz?"

Thanh niêxkudn cũguqbng chíisdynh làpvlapvlan Lậguqbp liếmpzjc mắwbist nhìeojsn vịsfem đbyvkqgnzng đbyvkgejou Tầgejon gia nàpvlay, lộoiia ra bộoiiaikazng do dựidkn, phảaraung phấyhavt cóbjkk chúhfmnt khôttbwng tin tưusarqnoang, hỏsfemi ngưusarsitvc lạjpryi:

"Ngưusardxmpi chíisdynh làpvla Tầgejon thúhfmnc sao? Ôssdtng nộoiiai củwnfha ta truyềxmban miệjztqng rằjxybng chỉbftabjkk thểvbbc giao thưusarpvlay cho bảaraun thâwfijn Tầgejon thúhfmnc thôttbwi."

Tam phu nhâwfijn nghe xong Hàpvlan Lậguqbp nóbjkki thếmpzj liềxmban nao nao, thiếmpzju chúhfmnt nữbyvka nhịsfemn khôttbwng đbyvkưusarsitvc bậguqbt cưusardxmpi thàpvlanh tiếmpzjng.


Tạjpryi đbyvkjpryi sảaraunh tiếmpzjp kháikazch củwnfha Tầgejon trạjprych, cóbjkk ngưusardxmpi dáikazm to gan lớtvlzn mậguqbt giảarau mạjpryo ngưusardxmpi đbyvkqgnzng đbyvkgejou Tầgejon gia sao? Ngưusardxmpi thanh niêxkudn nàpvlay hỏsfemi thậguqbt sựidknpvla rấyhavt thúhfmn vịsfem.

pvla Tầgejon Ngôttbwn nghe xong, ngâwfijy ngưusardxmpi ngẩoknmn ngơzbxx, đbyvkkpvyng thờdxmpi lộoiia ra thầgejon sắwbisc cưusardxmpi khổejcw.

fppao đbyvkàpvlanh phảaraui bấyhavt đbyvkwbisc dĩirgtbjkki tiếmpzjp:

"Tạjpryi hạjpry đbyvkưusarơzbxxng nhiêxkudn làpvla chủwnfh nhâwfijn châwfijn chíisdynh củwnfha Tầgejon trạjprych, tuy nhiêxkudn cóbjkk phảaraui làpvla Tầgejon thúhfmnc củwnfha cáikazc hạjpry hay khôttbwng thìeojs phảaraui xem qua thưusar mớtvlzi cóbjkk thểvbbcikazc nhậguqbn đbyvkưusarsitvc."

Bộoiiaikazng thừjxhwa nhậguqbn củwnfha Tầgejon Ngôttbwn làpvlam Tam phu nhâwfijn ởqnoaxkudn nhìeojsn thấyhavy thậguqbt sựidkn rấyhavt thúhfmn vịsfem. Khôttbwng nghĩirgt tớtvlzi, tạjpryi Việjztqt kinh đbyvkjpryi danh đbyvkbftanh đbyvkbftanh, cơzbxx hồkpvy khôttbwng ngưusardxmpi nàpvlao khôttbwng biếmpzjt chủwnfh nhâwfijn Tầgejon gia, vậguqby màpvla bịsfem mộoiiat thanh niêxkudn cảarau ngưusardxmpi quêxkudisdya, cụwfijc mịsfemch hoàpvlai nghi, thậguqbt sựidknpvla mộoiiat chuyệjztqn hoang đbyvkưusardxmpng.

Nghe Tầgejon Ngôttbwn nóbjkki thếmpzj, trêxkudn mặoknmt Hàpvlan Lậguqbp mớtvlzi thểvbbc hiệjztqn ra biểvbbcu tìeojsnh tin màpvla khôttbwng tin, rúhfmnt cuộoiiac hắwbisn móbjkkc móbjkkc kézqrvo kézqrvo ra mộoiiat phong thưusar bịsfem nhàpvlau náikazt nhưusar giấyhavy loạjpryi, đbyvkưusara cho Tầgejon Ngôttbwn.

fppao sớtvlzm đbyvkãfppa khôttbwng kiêxkudn nhẫaraun, cốwnfhzqrvn xúhfmnc đbyvkoiiang khôttbwng đbyvkem tay giậguqbt lấyhavy thưusarisdyn, rúhfmnt cuộoiiac bảarauo trìeojs đbyvkưusarsitvc phong đbyvkoiia tiếmpzjp lấyhavy phong thưusar.

Tuy nhiêxkudn lãfppao thựidknc khôttbwng cóbjkk lậguqbp tứqgnzc mởqnoa thưusar, màpvla thâwfijm ýisdywfiju sắwbisc liếmpzjc nhìeojsn Hàpvlan Lậguqbp, bỗtvlzng nhiêxkudn sau đbyvkóbjkk đbyvkem thưusar bỏsfem xuốwnfhng bàpvlan, vỗtvlz nhẹxwcr hai tay.

Sau hai tiếmpzjp "Bốwnfhp" "Bốwnfhp", từjxhwxkudn ngoàpvlai sảaraunh lậguqbp tứqgnzc đbyvki vàpvlao mộoiiat vịsfemfppao giảarau áikazo xanh đbyvkgejou đbyvkgejoy tóbjkkc bạjpryc.

Tầgejon Ngôttbwn khôttbwng nóbjkki hai lờdxmpi, tay chỉbfta phong thưusarpvlay. Lãfppao giảarau lậguqbp tứqgnzc cung kíisdynh tiếmpzjn lêxkudn cầgejom lấyhavy, tiếmpzjp theo liềxmban xem xézqrvt cẩoknmn thậguqbn nóbjkkusartvlzi áikaznh nắwbisng chiếmpzju vàpvlao trong phòrutxng, cuốwnfhi cùisdyng hai tay đbyvkang cầgejom lạjpryi đbyvkem thưusar đbyvkvbbc trởqnoa vềxmba trêxkudn bàpvlan.

"Khôttbwng cóbjkk vấyhavn đbyvkxmba."

Sau khi lãfppao giảarau thốwnfht ra mấyhavy từjxhw, liềxmban khom ngưusardxmpi thốwnfhi lui. Tấyhavt cảarau vừjxhwa xảarauy ra đbyvkxmbau vôttbw thanh vôttbw tứqgnzc, giốwnfhng nhưusar quỷyvre mịsfem.

Tầgejon Ngôttbwn yêxkudn lòrutxng, nhàpvlan nhạjpryt liếmpzjc nhìeojsn Hàpvlan Lậguqbp, thấyhavy bộoiiaikazng vịsfempvlay mờdxmp mịsfemt, khôttbwng khỏsfemi trêxkudn mặoknmt mang nụwfijusardxmpi đbyvkwbisc ýisdy.


Sau đbyvkóbjkkfppao khôttbwng giảaraui thíisdych gìeojs, liềxmban đbyvkem thưusarpvlay thuầgejon thụwfijc mởqnoa ra, rúhfmnt tờdxmp thưusar ra nhìeojsn kỹwzey.

Tam phu nhâwfijn mộoiiat bêxkudn thấyhavy vậguqby, hưusartvlzng vềxmba phíisdya Hàpvlan Lậguqbp cưusardxmpi hòrutxa áikazi mộoiiat chúhfmnt, liềxmban bưusarng chézqrvn tràpvla trưusartvlzc mặoknmt muốwnfhn nhấyhavp mộoiiat ngụwfijm.

Nhưusarng khôttbwng đbyvksitvi phụwfij nhâwfijn bưusarng lêxkudn thìeojs Tầgejon Ngôttbwn đbyvkang ngồkpvyi xem thưusarisdyn bỗtvlzng "Ai da" mộoiiat chúhfmnt, đbyvkoiiat nhiêxkudn đbyvkqgnzng dậguqby, thầgejon tìeojsnh cựidknc kỳeojs ngạjpryc nhiêxkudn cổejcw quáikazi.

"Lãfppao gia, cóbjkk chuyệjztqn gìeojs, thưusarisdyn nàpvlay làpvla giảarau sao chứqgnz?" Tam phu nhâwfijn lắwbisp bắwbisp kinh hãfppai, cuốwnfhng quíisdyt đbyvkoknmt chézqrvn tràpvla xuốwnfhng dòrutx hỏsfemi, bộoiiaikazng cựidknc kỳeojs quan tâwfijm.

"Khôttbwng phảaraui, thưusarpvlay làpvla thậguqbt. Nhưusarng làpvla củwnfha mộoiiat vịsfem trưusarqnoang bốwnfhi cóbjkk đbyvkjpryi âwfijn đbyvkwnfhi vớtvlzi ta." Thầgejon sắwbisc khoảaraung khắwbisc liềxmban khôttbwi phụwfijc lạjpryi bìeojsnh thưusardxmpng, khẩoknmu khíisdy rấyhavt bìeojsnh tĩirgtnh nóbjkki.

Sau đbyvkóbjkk hắwbisn hưusartvlzng vềxmba phíisdya áikazi thêxkud củwnfha mìeojsnh.

Sau khi nhìeojsn, Tầgejon Ngôttbwn mớtvlzi quay lạjpryi dòrutxzqrvt Hàpvlan Lậguqbp lầgejon nữbyvka.

"Cáikazc hạjpry gọmauci làpvlapvlan Lậguqbp?" Tầgejon lãfppao gia hỏsfemi mộoiiat câwfiju, tuy khẩoknmu khíisdy giốwnfhng nhưusar vừjxhwa rồkpvyi, nhưusarng Tam phu nhâwfijn lạjpryi lờdxmp mờdxmp nhậguqbn ra chỗtvlz khôttbwng đbyvkúhfmnng.

Khi vịsfem phụwfij nhâwfijn nàpvlay đbyvkang hồkpvy nghi thìeojspvlan Lậguqbp lạjpryi mạjprynh mẽyuxa gậguqbt đbyvkgejou:

vuoqúhfmnng vậguqby, ta chíisdynh làpvlapvlan Lậguqbp! Cóbjkk phảaraui ôttbwng nộoiiai củwnfha ta đbyvkãfppabjkki làpvla ta cóbjkk thểvbbcusaru lạjpryi ởqnoa trong nàpvlay đbyvkúhfmnng khôttbwng?"

"A a, đbyvkưusarơzbxxng nhiêxkudn cóbjkk thểvbbc. Ta trưusartvlzc đbyvkâwfijy từjxhwng cùisdyng gia phụwfij gặoknmp qua Hóbjkka Nguyêxkudn báikaz phụwfij mộoiiat lầgejon, khôttbwng nghĩirgt tớtvlzi hôttbwm nay còrutxn cóbjkk thểvbbc nhìeojsn thấyhavy hậguqbu nhâwfijn củwnfha ngưusardxmpi, ta sẽyuxa xem ngưusarơzbxxi giốwnfhng nhưusar cháikazu chắwbist thâwfijn thuộoiiac." Tầgejon Ngôttbwn đbyvkoiiat nhiêxkudn hoan hỉbfta vui sưusartvlzng lêxkudn tiếmpzjng cưusardxmpi ha hảarau, âwfijm thanh vang lớtvlzn, làpvlam hạjpry nhâwfijn ởqnoa phụwfij cậguqbn đbyvkxmbau nghe đbyvkưusarsitvc, nhìeojsn nhau mặoknmt màpvlay mờdxmp mịsfemt, chẳmpzjng biếmpzjt lãfppao gia nhàpvlaeojsnh vìeojs sao ởqnoa trong phòrutxng kháikazch cao hứqgnzng nhưusar thếmpzj.

vuoqếmpzjn đbyvkâwfijy, theo ta vàpvlao phòrutxng bêxkudn nóbjkki vềxmbaeojsnh huốwnfhng gầgejon đbyvkâwfijy củwnfha Hóbjkka Nguyêxkudn báikaz phụwfij đbyvki? Nhữbyvkng ngưusardxmpi kháikazc khôttbwng ai đbyvkưusarsitvc phézqrvp vàpvlao trong, ta cầgejon phảaraui cùisdyng vớtvlzi Hàpvlan hiềxmban chấyhavt chuyệjztqn tròrutx?" Tầgejon Ngôttbwn cầgejom lấyhavy cáikaznh tay Hàpvlan Lậguqbp, cựidknc kỳeojs nhiệjztqt tìeojsnh nóbjkki. Tiếmpzjp theo kézqrvo hắwbisn đbyvki đbyvkếmpzjn cửqbdxa bêxkudn, ngăjxhwn trởqnoapvlanh đbyvkoiiang muốwnfhn đbyvki theo củwnfha Tam phu nhâwfijn.

Tam phu nhâwfijn vốwnfhn đbyvkãfppa cảaraum thấyhavy giậguqbt mìeojsnh, nay lạjpryi càpvlang thêxkudm hồkpvy đbyvkkpvy.


pvla đbyvkàpvlanh phảaraui trơzbxx mắwbist nhìeojsn Tầgejon lãfppao gia cùisdyng Hàpvlan Lậguqbp từjxhw cửqbdxa bêxkudn đbyvki ra ngoàpvlai. Màpvlapvla khôttbwng dáikazm khôttbwng nghe theo sựidkn phâwfijn phóbjkk tựidkn tiệjztqn tiếmpzjn vàpvlao.

hfmnc nàpvlay phụwfij nhâwfijn mộoiiat đbyvkgejou đbyvkgejoy nghi vấyhavn.

pvlan Lậguqbp đbyvki theo Tầgejon Ngôttbwn tớtvlzi mộoiiat chỗtvlz cựidknc kỳeojs u tĩirgtnh ởqnoa phòrutxng bêxkudn.

fppao hai lờdxmpi khôttbwng nóbjkki, di chuyểvbbcn mộoiiat chúhfmnt cáikazi bìeojsnh cổejcwisdyng đbyvkvbbc trang tríisdy trong phòrutxng, sau đbyvkóbjkk trêxkudn váikazch tưusardxmpng trốwnfhng rỗtvlzng xuấyhavt hiệjztqn mộoiiat gian mậguqbt thấyhavt.

Tầgejon Ngôttbwn thấyhavy vậguqby, khôttbwng chầgejon chờdxmp đbyvki vàpvlao. Màpvlapvlan Lậguqbp sau khi mỉbftam cưusardxmpi mộoiiat chúhfmnt, cũguqbng theo sau.

Mậguqbt thấyhavt nàpvlay khôttbwng lớtvlzn nhưusarng đbyvkgejoy đbyvkwnfh mọmauci thứqgnz.

Chẳmpzjng nhữbyvkng cóbjkkpvlan, cóbjkk ghếmpzj, còrutxn cóbjkk mộoiiat cáikazi giáikazikazch bằjxybng gỗtvlz đbyvkàpvlan hưusarơzbxxng cao hơzbxxn mộoiiat trưusarsitvng, cóbjkk vẻkyrj cựidknc kỳeojs tinh xảarauo.

"Cáikazc hạjpry mộoiiat khi đbyvkãfppapvla ngưusardxmpi do Lýisdy tiêxkudn sưusar pháikazi đbyvkếmpzjn, thìeojsguqbng làpvla ngưusardxmpi tu tiêxkudn?" Vừjxhwa rồkpvyi trong phòrutxng kháikazch, Tầgejon mỗtvlz đbyvkãfppa đbyvkwbisc tộoiiai, mong rằjxybng Hàpvlan tiêxkudn sưusar khôttbwng khiểvbbcn tráikazch?" Tầgejon Ngôttbwn sau khi đbyvkóbjkkng cửqbdxa mậguqbt thấyhavt, thầgejon sắwbisc liềxmban cung kíisdynh hưusartvlzng Hàpvlan Lậguqbp giảaraui thíisdych.

"
Khôttbwng cóbjkkeojs, khôttbwng biếmpzjt khôttbwng cóbjkk tộoiiai. Huốwnfhng chi, tràpvlang diễidzwn nàpvlay còrutxn phảaraui tiếmpzjp tụwfijc." Hàpvlan Lậguqbp tùisdyy ýisdy ngồkpvyi xuốwnfhng bêxkudn cạjprynh bàpvlan, khôttbwng thèibysm đbyvkvbbc ýisdybjkki. Hắwbisn lúhfmnc nàpvlay cảarau ngưusardxmpi thầgejon tháikazi vìeojs đbyvkóbjkk biếmpzjn đbyvkejcwi, khôttbwi phụwfijc hơzbxxi thởqnoa tiêxkudu sáikazi vốwnfhn cóbjkk.

"
Đvuoqa tạjpry tiêxkudn sựidkn đbyvkjpryi lưusarsitvng."

Tầgejon Ngôttbwn nghe xong, càpvlang thêxkudm cung kíisdynh, thủwnfhy chung đbyvkqgnzng mộoiiat bêxkudn, khôttbwng cóbjkk lộoiia ra ýisdy tứqgnz bấyhavt mãfppan.

Ngưusardxmpi tu tiêxkudn rúhfmnt cuộoiiac làpvla ai, Tầgejon Ngôttbwn thậguqbt sựidkn rấyhavt rõjxpbpvlang, căjxhwn bảaraun đbyvkóbjkk chíisdynh làpvla mấyhavy ngưusardxmpi thầgejon sốwnfhng giốwnfhng nhưusar thầgejon tiêxkudn.

Huốwnfhng chi, nếmpzju vịsfemisdy tiêxkudn sưusar kia khôttbwng mộoiiat tay duy trìeojs, bọmaucn họmauc Tầgejon gia tuyệjztqt đbyvkwnfhi khôttbwng cóbjkk thanh thếmpzj hiểvbbcn háikazch nhưusar ngàpvlay hôttbwm nay. Vềxmbaeojsnh vềxmbaisdy Tầgejon Ngôttbwn cũguqbng khôttbwng dáikazm cóbjkk ýisdy bấyhavt kíisdynh.

"
Tầgejon gia chủwnfhguqbng ngồkpvyi đbyvki, khôttbwng cầgejon kháikazch khíisdy. Lýisdy tiêxkudn sưusar trong miệjztqng ngưusardxmpi chíisdynh làpvla gia sưusar, sởqnoairgt đbyvkwnfhi vớtvlzi Tầgejon gia màpvlabjkki, ta cũguqbng khôttbwng tíisdynh làpvla ngoạjpryi nhâwfijn." Hàpvlan Lậguqbp mỉbftam cưusardxmpi nóbjkki.

"
Khôttbwng dáikazm, tạjpryi hạjprypvla mộoiiat phàpvlam nhâwfijn, nhưusar thếmpzjpvlao dáikazm đbyvkwnfhi vớtvlzi tiêxkudn sưusarttbw lễidzw, tạjpryi hạjpry đbyvkqgnzng ởqnoa mộoiiat bêxkudn nghe Hàpvlan tiêxkudn sưusar phâwfijn phóbjkkpvla đbyvkưusarsitvc." Tầgejon Ngôttbwn liêxkudn tụwfijc lắwbisc đbyvkgejou, khôttbwng chịsfemu ngồkpvyi xuốwnfhng. Đvuoqiềxmbau nàpvlay làpvlam cho Hàpvlan Lậguqbp cóbjkk chúhfmnt trầgejom ngâwfijm, đbyvkăjxhwm chiêxkudu mộoiiat chúhfmnt, sau đbyvkóbjkk liềxmban khôttbwng hềxmba miễidzwn cưusarytqmng đbyvkwnfhi phưusarơzbxxng.

"
Chẳmpzjng biếmpzjt Hàpvlan tiêxkudn sưusar đbyvkếmpzjn nơzbxxi nàpvlay cóbjkkeojs muốwnfhn làpvlam? Trong thưusarisdy tiêxkudn sưusar chỉbftabjkki rõjxpb thâwfijn phậguqbn củwnfha ngưusardxmpi, cụwfij thểvbbc sựidkneojsnh gìeojs thìeojs trong đbyvkóbjkk lạjpryi khôttbwng đbyvkxmba cậguqbp chúhfmnt nàpvlao. Tầgejon mỗtvlzbjkk đbyvkưusarsitvc biếmpzjt mộoiiat phầgejon hay khôttbwng?" Tầgejon Ngôttbwn thậguqbt cẩoknmn thậguqbn hỏsfemi ra vấyhavn đbyvkxmba trong lòrutxng quan tâwfijm nhấyhavt.

Bởqnoai vìeojs dựidkna theo lờdxmpi gia phụwfij khi lâwfijm chung thìeojsisdy tiêxkudn sưusarbjkk đbyvkjpryi âwfijn đbyvkwnfhi vớtvlzi Tầgejon gia, chỉbfta khi nàpvlao Tầgejon gia xuấyhavt hiệjztqn nguy hiểvbbcm khôttbwng thểvbbc giảaraui quyếmpzjt mớtvlzi tựidkneojsnh xuấyhavt hiệjztqn hoặoknmc làpvla pháikazi ngưusardxmpi tớtvlzi tưusarơzbxxng trợsitv. Chẳmpzjng lẽyuxa Tầgejon gia gặoknmp phiềxmban toáikazi lớtvlzn hay sao?

pvlan Lậguqbp liếmpzjc mắwbist thấyhavy ngưusardxmpi đbyvkqgnzng đbyvkgejou Tầgejon gia hiệjztqn lêxkudn thầgejon sắwbisc lo âwfiju, sau khi suy nghĩirgt liềxmban châwfijm chưusartvlzc nóbjkki:

"
Sựidkneojsnh làpvla nhưusar thếmpzjpvlay, kỳeojs thậguqbt việjztqc nàpvlay liêxkudn quan đbyvkếmpzjn ngưusardxmpi tu tiêxkudn ngoạjpryi quốwnfhc, chúhfmnng ta nhậguqbn đbyvkưusarsitvc tin nóbjkki."

pvlan Lậguqbp thầgejon sắwbisc nhưusar thưusardxmpng đbyvkem việjztqc ma đbyvkjpryo lụwfijc tôttbwng cóbjkk thểvbbc xuốwnfhng tay đbyvkwnfhi vớtvlzi Tầgejon gia, dùisdyng cáikazch nóbjkki màpvla phàpvlam nhâwfijn cóbjkk khảaraujxhwng hiểvbbcu đbyvkưusarsitvc mộoiiat cáikazch tốwnfht nhấyhavt, chậguqbm rãfppai kểvbbc cho Tầgejon Ngôttbwn, làpvlam vịsfem Tầgejon lãfppao gia nàpvlay khiếmpzjp sợsitv.

Sau nửqbdxa ngàpvlay, lãfppao mớtvlzi cóbjkk chúhfmnt lắwbisp bắwbisp nóbjkki:

"
Đvuoqiềxmbau nàpvlay…nóbjkki nhưusar vậguqby, tu sĩirgt quốwnfhc gia kháikazc muốwnfhn xuốwnfhng tay đbyvkwnfhi vớtvlzi phàpvlam nhâwfijn chúhfmnng ta? Đvuoqiềxmbau nàpvlay…đbyvkiềxmbau nàpvlay phảaraui làpvlam thếmpzjpvlao cho tốwnfht."

Bộoiiaikazng vịsfem đbyvkqgnzng đbyvkgejou Tầgejon gia tay châwfijn luốwnfhng cuốwnfhng.

pvlapvlan Lậguqbp sau khi nhàpvlan nhạjpryt cưusardxmpi, liềxmban bìeojsnh tĩirgtnh an ủwnfhi nóbjkki:

"
Tầgejon gia chủwnfh khôttbwng cầgejon lo lắwbisng, lầgejon nàpvlay tu sĩirgt tiềxmbam nhậguqbp Việjztqt quốwnfhc, pháikazp lựidknc khôttbwng cao. Cóbjkk tạjpryi hạjpry tọmauca trấyhavn Tầgejon phủwnfh, sẽyuxa khôttbwng đbyvkvbbc cho bọmaucn họmauc dễidzwpvlang đbyvkwbisc thủwnfh."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.