Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 28 : Mặc lão hồi cốc

    trước sau   
Vốynqcn Hàkpgkn Lậaoxtp cũadhdng khôtcvyng đfkbyiqaqnh phốynqci chếxzyk 2 loạfrdii dưfmzlafcrc vậaoxtt khôtcvyng cóysao quan hệuswk vớtbkyi luyệuswkn côtcvyng nàkpgky, nhưfmzlng trảimmqi qua cẩfmzln thậaoxtn tựahly đfkbyiqaqnh giácnhr, cảimmqm giácnhrc chípfpmnh mìaofrnh dùekcg sao vẫkzrjn làkpgk mộormnt nửmybsa ngưfmzlyzqzi giang hồydty, cóysao trờyzqzi mớtbkyi biếxzykt, vàkpgko mộormnt ngàkpgky nàkpgko đfkbyóysao hắncwyn cóysao hay khôtcvyng sẽxwou gặafcrp phảimmqi tai họqnpxa? Cóysao thểaofr hay khôtcvyng bịiqaq cuốynqcn vàkpgko mộormnt ípfpmt đfkbyácnhrnh đfkbyácnhrnh giếxzykt giếxzykt trêkrvwn giang hồydty? Chípfpmnh làkpgkkrvwn chuẩfmzln bịiqaq trưfmzltbkyc mộormnt chúfmzlt giảimmqi đfkbyormnc chữdkgna thưfmzlơzqhbng vẫkzrjn tốynqct hơzqhbn, vạfrdin nhấftppt nếxzyku mìaofrnh trúfmzlng đfkbyormnc bịiqaq thưfmzlơzqhbng, bởiqaqi vìaofr khôtcvyng cóysao thuốynqcc tốynqct màkpgk nghẻkrvwo, chẳuswkng phảimmqi quácnhr oan khuấftppt!

Nghĩbicr vậaoxty, Hàkpgkn Lậaoxtp đfkbyiềwzrru chếxzyk 2 loạfrdii dưfmzlafcrc vậaoxtt, chuẩfmzln bịiqaq mang bêkrvwn ngưfmzlyzqzi đfkbywzrr phòpbskng ngoàkpgki ýaynz muốynqcn, dùekcg sao tácnhrnh mạfrding mỗeoovi ngưfmzlyzqzi chỉimmqysao 1 cácnhri màkpgk thôtcvyi, Hàkpgkn Lậaoxtp còpbskn khôtcvyng muốynqcn chếxzykt sớtbkym.

Mặafcrc dùekcgkpgkm vậaoxty sẽxwouimmqnh hưfmzliqaqng đfkbyếxzykn sốynqcfmzlafcrng củfjwya 2 loạfrdii linh dưfmzlafcrc, từynqc đfkbyóysaokpgk tốynqcc đfkbyormn tu luyệuswkn khẩfmzlu quyếxzykt cóysao chậaoxtm đfkbyi mộormnt ípfpmt, nhưfmzlng đfkbyâzhzmy cũadhdng làkpgk chuyệuswkn khôtcvyng thểaofr trácnhrnh đfkbyưfmzlafcrc. Dùekcg sao trêkrvwn đfkbyyzqzi khôtcvyng cóysaocnhri gìaofr thậaoxtp toàkpgkn thậaoxtp mĩbicr, làkpgkm ngưfmzlyzqzi cóysao đfkbyôtcvyi lúfmzlc phảimmqi cóysao chúfmzlt cam chịiqaqu.

kpgkn Lậaoxtp phốynqci chếxzyk hoàkpgkn thàkpgknh, bắncwyt đfkbyiqaqu dựahlya theo phưfmzlơzqhbng phácnhrp dùekcgng thuốynqcc, phâzhzmn biệuswkt ăduden mộormnt viêkrvwn " Hoàkpgkng long đfkbyan"kpgk " Kim tủfjwyy hoàkpgkn". 2 loạfrdii dưfmzlafcrc vậaoxtt nàkpgky khôtcvyng hổzohnkpgk thácnhrnh dưfmzlafcrc trong truyềwzrrn thuyếxzykt, dưfmzltbkyi tácnhrc dụfkcpng kinh hãqnpxi củfjwya dưfmzlafcrc lựahlyc, khôtcvyng uổzohnng phípfpmtcvyng sứfrdic, ngay đfkbyêkrvwm đfkbyóysao hắncwyn phácnhr tan bìaofrnh cảimmqnh, luyệuswkn thàkpgknh tầiqaqng thứfrdifmzl khẩfmzlu quyếxzykt.

Vừynqca đfkbyfrdit đfkbyếxzykn tầiqaqng thứfrdifmzl, Hàkpgkn Lậaoxtp lậaoxtp tứfrdic cảimmqm thấftppy hoàkpgkn toàkpgkn bấftppt đfkbyydtyng vớtbkyi quácnhr khứfrdi, ngũadhd cảimmqm củfjwya hắncwyn "oanh" mộormnt cácnhri tădudeng lêkrvwn mộormnt cảimmqnh giớtbkyi khôtcvyng thểaofrfmzliqaqng tưfmzlafcrng, hếxzykt thảimmqy sựahly vậaoxtt trưfmzltbkyc mắncwyt trởiqaqkrvwn sácnhrng ngờyzqzi, rõjutckpgkng. Trưfmzltbkyc kia chípfpmnh mìaofrnh khôtcvyng thểaofr thấftppy đfkbyưfmzlafcrc mộormnt sốynqc thứfrdi rấftppt nhỏcmkj, mộormnt chúfmzlt trởiqaqkrvwn bịiqaq phóysaong lớtbkyn, cóysao thểaofr thấftppy đfkbyưfmzlafcrc bằqnpxng mắncwyt. Đexxwếxzykn ngay cảimmq mộormnt sợafcri tơzqhb nhệuswkn ởiqaqysaoc phòpbskng cũadhdng thấftppy rõjutc mồydtyn mộormnt, thípfpmnh giácnhrc cũadhdng trởiqaqkrvwn linh mẫkzrjn nhạfrdiy béjutcn vôtcvyekcgng. Vôtcvy sốynqccnhrc tiếxzykng vang trưfmzltbkyc kia chưfmzla bao giờyzqz nghe thấftppy đfkbywzrru dũadhdng mãqnpxnh đfkbyaoxtp vàkpgko trong tai, vípfpm dụfkcp nhưfmzl mộormnt con giun ởiqaqcnhrch xa vàkpgki chụfkcpc trưfmzlafcrng đfkbyàkpgko đfkbyftppt phácnhrt ra âzhzmm thanh " sa sa", mộormnt con côtcvyn trùekcgng khôtcvyng biếxzykt têkrvwn bay qua trưfmzltbkyc cửmybsa phácnhrt ra thanh âzhzmm " ôtcvyng ôtcvyng", nhữdkgnng tiếxzykng vang nàkpgky nhưfmzl ghéjutccnhrt tai hắncwyn màkpgk vang lêkrvwn, nghe vôtcvyekcgng rõjutckpgkng. Ngoàkpgki ra còpbskn đfkbyormnt nhiêkrvwn toácnhrt ra mộormnt sốynqcekcgi kìaofr quácnhri, làkpgkm cho Hàkpgkn Lậaoxtp biếxzykt đfkbyưfmzlafcrc khứfrdiu giácnhrc củfjwya mìaofrnh so vớtbkyi trưfmzltbkyc kia bấftppt đfkbyydtyng thậaoxtt lớtbkyn.

kpgkn Lậaoxtp vừynqca mừynqcng vừynqca sợafcr, đfkbyâzhzmy làkpgk lầiqaqn đfkbyiqaqu tiêkrvwn từynqc khi hắncwyn tu luyệuswkn khẩfmzlu quyếxzykt nàkpgky cảimmqm thấftppy chípfpmnh mìaofrnh khôtcvyng cóysaoqnpxng phípfpm thờyzqzi gian, cảimmqm thụfkcpekcgng ngưfmzlyzqzi khácnhrc bấftppt đfkbyydtyng nhưfmzl vậaoxty, rõjutckpgkng khẩfmzlu quyếxzykt nàkpgky khôtcvyng phảimmqi làkpgk khôtcvyng cóysaocnhrc dụfkcpng, màkpgkkpgkysaoysao chỗeoov đfkbyormnc đfkbyácnhro củfjwya nóysao.


Mấftppy tầiqaqng tu luyệuswkn trưfmzltbkyc mặafcrc dùekcg đfkbywzrru cho hắncwyn ngũadhd cảimmqm cóysaodudeng lêkrvwn nhấftppt đfkbyiqaqnh, nhưfmzlng đfkbywzrru khôtcvyng thay đfkbyzohni rõjutckpgkng giốynqcng nhưfmzl tầiqaqng thứfrdifmzlkpgky, thay đfkbyzohni nàkpgky thậaoxtt lớtbkyn, đfkbyâzhzmy căduden bảimmqn chípfpmnh làkpgkpfpmnh chấftppt tădudeng lêkrvwn, giốynqcng nhưfmzl thay đfkbyzohni thàkpgknh mộormnt ngưfmzlyzqzi hoàkpgkn toàkpgkn mớtbkyi.

Trừynqccnhri nàkpgky ra, hắncwyn còpbskn cảimmqm thấftppy thâzhzmn thểaofr chípfpmnh mìaofrnh so vớtbkyi trưfmzltbkyc đfkbyâzhzmy nhẹswfq nhàkpgkng hơzqhbn rấftppt nhiềwzrru, trêkrvwn phưfmzlơzqhbng diệuswkn tinh thầiqaqn cũadhdng cóysaofmzltbkyc tiếxzykn dàkpgki, nếxzyku bâzhzmy giờyzqzkpgkn Lậaoxtp ba ngàkpgky khôtcvyng ngủfjwyadhdng khôtcvyng cóysao vấftppn đfkbywzrraofr quácnhr lớtbkyn.

kpgkn Lậaoxtp tinh tếxzyk thưfmzliqaqng thứfrdic nhữdkgnng đfkbyiềwzrru bấftppt đfkbyydtyng chưfmzla từynqcng cóysao trưfmzltbkyc đfkbyâzhzmy trêkrvwn thâzhzmn thểaofr. Hắncwyn đfkbyfrding mộormnt chỗeoov bấftppt đfkbyormnng mộormnt chúfmzlt, làkpgkysao thểaofr cảimmqm nhậaoxtn hếxzykt thảimmqy mọqnpxi chuyệuswkn sảimmqy ra trong phạfrdim vi mưfmzlyzqzi trưfmzlafcrng xung quanh, làkpgkm Hàkpgkn Lậaoxtp phi thưfmzlyzqzng si mêkrvw cảimmqm giácnhrc nàkpgky.

tcvym nay hắncwyn mớtbkyi hiểaofru đfkbyưfmzlafcrc, khẩfmzlu quyếxzykt nàkpgky tu luyệuswkn đfkbyếxzykn tầiqaqng thứfrdifmzl mớtbkyi làkpgk chípfpmnh thứfrdic cóysao chúfmzlt thàkpgknh tựahlyu.

Hắncwyn khôtcvyng khỏcmkji nghĩbicr đfkbyếxzykn tầiqaqng thứfrdifmzlysaofmzl vịiqaqkpgkm kẻkrvw khácnhrc khóysaoysao thểaofr quêkrvwn, vậaoxty tâzhzmng thứfrdi 5, thứfrdi 6 sẽxwouysao bao nhiêkrvwu nhữdkgnng cảimmqm thụfkcp tuyệuswkt vờyzqzi nữdkgna đfkbyâzhzmy.

Ngay khi Hàkpgkn Lậaoxtp vừynqca mớtbkyi lĩbicrnh ngộormn đfkbyếxzykn sựahlyimmqo diệuswku củfjwya côtcvyng phácnhrp hắncwyn tu luyệuswkn khôtcvyng bao lâzhzmu, sưfmzl phóysao trêkrvwn danh nghĩbicra củfjwya hắncwyn- Mặafcrc đfkbyfrdii phu trởiqaq vềwzrrzqhbn cốynqcc. Hắncwyn chẳuswkng nhữdkgnng chípfpmnh mìaofrnh trởiqaq vềwzrr, còpbskn mang theo mộormnt nhâzhzmn vậaoxtt thầiqaqn bípfpm.

Mặafcrc đfkbyfrdii phu mớtbkyi vàkpgko thầiqaqn thủfjwy cốynqcc thìaofrkpgkn Lậaoxtp từynqc xa đfkbyãqnpx nghe thấftppy tiếxzykng ho khan quen thuộormnc, lúfmzlc ấftppy hắncwyn đfkbyang ởiqaq trong thạfrdich thấftppt ngồydtyi tu luyệuswkn, tranh thủfjwyysao thểaofr sớtbkym tiếxzykn đfkbyưfmzlafcrc thêkrvwm mộormnt tầiqaqng. Sau khi nhậaoxtn thấftppy thanh âzhzmm củfjwya Mặafcrc đfkbyfrdii phu, liềwzrrn tứfrdic tốynqcc vậaoxtn khípfpm thu côtcvyng, đfkbyi ra ngoàkpgki thạfrdich thấftppt, phàkpgkm hưfmzltbkyng cốynqcc khẩfmzlu màkpgk đfkbyi đfkbyếxzykn, bácnhri kiếxzykn vịiqaqfmzl phóysao đfkbyãqnpx mộormnt nădudem khôtcvyng thấftppy mặafcrt. Kếxzykt quảimmqkpgkcnhrch cốynqcc khẩfmzlu khôtcvyng xa thấftppy Mặafcrc đfkbyfrdii phu.

Vừynqca thấftppy Mặafcrc đfkbyfrdii phu, Hàkpgkn Lậaoxtp thấftppt kinh, ngưfmzlyzqzi vẫkzrjn chípfpmnh làkpgk ngưfmzlyzqzi trưfmzltbkyc kia, nhưfmzlng đfkbyaoxtp vàkpgko mắncwyt làkpgk khuôtcvyn mặafcrt hôtcvyi bạfrdii khôtcvyng cóysaokpgki phầiqaqn sinh khípfpm. Hắncwyn trưfmzltbkyc kia mặafcrc dùekcg sắncwyc mặafcrt cóysaokpgkng vọqnpxt bệuswknh hoạfrdin nhưfmzlng cũadhdng khôtcvyng cóysao nhưfmzlzhzmy giờyzqz khípfpm sắncwyc kéjutcm đfkbyếxzykn cựahlyc đfkbyiểaofrm, bộormn dạfrding giốynqcng nhưfmzlkpgk đfkbyfrdii hạfrdin sắncwyp đfkbyếxzykn vậaoxty.

kpgkng làkpgkm Hàkpgkn Lậaoxtp kinh hãqnpxi nữdkgna làkpgk phípfpma sau hắncwyn còpbskn đfkbyi theo mộormnt ngưfmzlyzqzi mang khăduden che màkpgku đfkbyen, trêkrvwn dưfmzltbkyi toàkpgkn thâzhzmn đfkbywzrru bịiqaq mộormnt kiệuswkn lụfkcpc bàkpgko thùekcgng thìaofrnh che kípfpmn, khôtcvyng lộormn ra nửmybsa phầiqaqn da thịiqaqt ra bêkrvwn ngoàkpgki. Ngưfmzlyzqzi nàkpgky cóysaoysaoc ngưfmzlyzqzi cao lớtbkyn dịiqaq thưfmzlyzqzng, so vớtbkyi Hàkpgkn Lậaoxtp còpbskn cao hơzqhbn tậaoxtn 2 cácnhri đfkbyiqaqu. Cóysao thâzhzmn hìaofrnh to lớtbkyn rắncwyn chắncwyc nhưfmzlng ngưfmzlyzqzi lạfrdii mang theo khăduden che mặafcrt, Hàkpgkn Lậaoxtp khôtcvyng cácnhrch nàkpgko nhìaofrn rõjutc dung mạfrdio ngưfmzlyzqzi nàkpgky, chỉimmq loácnhrng thoácnhrng cảimmqm giácnhrc đfkbyưfmzlafcrc ngưfmzlyzqzi nàkpgky cóysao khuôtcvyng mặafcrt khẳuswkng đfkbyiqaqnh làkpgk dữdkgn tợafcrn đfkbyácnhrng sợafcr, dịiqaq thưfmzlyzqzng sửmybsu lậaoxtu.

kpgkn Lậaoxtp đfkbyèejmhjutcn nghi vấftppn trong lòpbskng xuốynqcng, vộormni vàkpgkng tiếxzykn lêkrvwn thi lễizws vớtbkyi Mặafcrc đfkbyfrdii phu, sau đfkbyóysao cung kípfpmnh đfkbyfrding mộormnt bêkrvwn, chờyzqz Mặafcrc đfkbyfrdii phu đfkbyafcrt câzhzmu hỏcmkji.

zhzmm lýaynz hắncwyn rấftppt rõjutckpgkng, đfkbyynqci phưfmzlơzqhbng căduden bảimmqn khôtcvyng đfkbyaofr ýaynz đfkbyydty đfkbyuswkkpgky cóysao đfkbyynqci vớtbkyi hắncwyn lễizws phéjutcp cung kípfpmnh khôtcvyng, nhưfmzlng thâzhzmn làkpgkm đfkbyuswk tửmybs, thầiqaqy tròpbsk lễizws tiếxzykt vẫkzrjn cầiqaqn phảimmqi làkpgkm đfkbyfjwy, khôtcvyng thểaofrekcgy tiệuswkn quêkrvwn đfkbyi, làkpgkm cho đfkbyynqci phưfmzlơzqhbng cóysao cảimmqm giácnhrc mìaofrnh làkpgk loạfrdii kiệuswkt ngạfrdio khôtcvyng tuầiqaqn, sẽxwoukpgkm cho chípfpmnh mìaofrnh càkpgkng bịiqaqzqhbi vàkpgko mộormnt hoàkpgkn cảimmqnh bấftppt lợafcri hơzqhbn.

Y theo sựahly hiểaofru biếxzykt củfjwya Hàkpgkn Lậaoxtp vớtbkyi Mặafcrc đfkbyfrdii phu, theo nhưfmzl ngàkpgky thưfmzlyzqzng sựahly quan tâzhzmm củfjwya hắncwyn đfkbyynqci vớtbkyi tiếxzykn đfkbyormn tu luyệuswkn khẩfmzlu quyếxzykt củfjwya chípfpmnh mìaofrnh, mộormnt đfkbyoạfrdin thờyzqzi gian dàkpgki nhưfmzl vậaoxty khôtcvyng thấftppy mặafcrt, phỏcmkjng chừynqcng vừynqca thấftppy mìaofrnh, hắncwyn trưfmzltbkyc tiêkrvwn sẽxwou mởiqaq miệuswkng gỏcmkji tìaofrnh trạfrding tu luyệuswkn khẩfmzlu quyếxzykt đfkbyaofrcnhrc đfkbyiqaqnh tiếxzykn đfkbyormn tu luyệuswkn khẩfmzlu quyếxzykt củfjwya Hàkpgkn Lậaoxtp nhưfmzl thếxzykkpgko.

Quảimmq nhiêkrvwn, Mặafcrc đfkbyfrdii phu thấftppy Hàkpgkn Lậaoxtp chủfjwy đfkbyormnng từynqckrvwn trong sơzqhbn cốynqcc đfkbyi ra, hơzqhbi chúfmzlt sủfjwyng sốynqct, ho khan 2 tiếxzykng liềwzrrn hữdkgnu khípfpmtcvy lựahlyc mởiqaq miệuswkng:

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.