Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 276 : Xuất thủ

    trước sau   
"Bạongon tốiqcxt? Cógnud phảzxmei làdavt ngưmourfbgfi màdavt đoxshongoo hữetdwu muốiqcxn tìftrem linh dưmourzxmec đoxshftre cứoxshu mạongong?"davtn Lậhyaop hỏcmmii nhưmourng trong lòfbgfng lạongoi âjonsm thầntrnm cao hứoxshng. Hắgwcmn chímguknh làdavt đoxshang sầntrnu khổieclftre khôzgixng cógnud đoxshomvqdavti đoxshftregnudi vềomvq vịmour trậhyaon phákrqap sưmour kia, gặnfbvp đoxshưmourzxmec cơects hộjonsi nàdavty tựpftu nhiêfvshn khôzgixng chịmouru bỏcmmi qua.

Tềomvqjonsn Tiêfvshu thấcdvyy Hàdavtn Lậhyaop hỏcmmii nhưmour thếbdci, run run, cógnud chúdvsht trởswfvfvshn chầntrnn chừyeet.

Nhưmourng sau đoxshógnud hắgwcmn lạongoi nghĩgnti tớmemwi cákrqai gìftre, hạongo quyếbdcit tâjonsm gậhyaot gậhyaot đoxshntrnu nógnudi:

"Tiềomvqn bốiqcxi nógnudi đoxshúdvshng, linh tràdavtdavty đoxshímgukch thậhyaot làdavt vịmour chímguk hữetdwu kia củfbgfa tạongoi hạongo chếbdci biếbdcin. Thêfvshm nữetdwa, may nhờfbgf gốiqcxc linh thảzxmeo ngàdavtn năjptkm kia củfbgfa tiềomvqn bốiqcxi làdavtm thuốiqcxc dẫvndtn mớmemwi cógnud thểftre bảzxmeo vệehzfmguknh mạongong. Tuy hôzgixm nay khôzgixng lo tímguknh mạongong nhưmourng thưmourơectsng thếbdci chậhyaom chạongop khôzgixng thểftre khỏcmmii hẳkenon. Cho nêfvshn…cho nêfvshn vãehzfn bốiqcxi đoxshang muốiqcxn hỏcmmii tiềomvqn bốiqcxi còfbgfn cógnud linh thảzxmeo lâjonsu năjptkm nữetdwa hay khôzgixng? Cho dùbcvu khôzgixng cógnud linh thảzxmeo ngàdavtn năjptkm thìftre bảzxmey, tákrqam trăjptkm năjptkm cũmtcung cógnud thểftredavtm cho hảzxmeo hữetdwu củfbgfa vãehzfn bốiqcxi cógnud nhiềomvqu hi vọzqojng khỏcmmii hẳkenon. Tạongoi hạongo nguyệehzfn ýcaphbcvung cákrqac loạongoi trậhyaon kỳzpas đoxshftre trao đoxshiecli linh thảzxmeo.

gnudi xong nhữetdwng từyeetdavty, Tềomvqjonsn Tiêfvshu tràdavtn đoxshntrny vẻzqoj chờfbgf đoxshzxmei, đoxshem toàdavtn bộjons tinh thầntrnn nhìftren chăjptkm chúdvshdavtn Lậhyaop.

Hắgwcmn nghe Tềomvqjonsn Tiêfvshu nógnudi vậhyaoy, cógnud chúdvsht ngoàdavti ýcaph muốiqcxn, trong lòfbgfng lạongoi thởswfv phàdavto nhẹhyao nhõoxshm mộjonst hơectsi. Đxkpjiqcxi phưmourơectsng mộjonst khi đoxshãehzf cầntrnn sựpftu giúdvshp đoxshpumm củfbgfa mìftrenh, việehzfc thỉongonh đoxshiqcxi phưmourơectsng chữetdwa trịmour Truyềomvqn tốiqcxng trậhyaon kia xem nhưmourgnud khảzxmejptkng thàdavtnh côzgixng. Nhưmourng làdavt trêfvshn mặnfbvt tựpftu nhiêfvshn vẫvndtn làdavtm ra chúdvsht biểftreu tìftrenh khógnud xửlfgp, đoxshftre đoxshiqcxi phưmourơectsng nhậhyaon lấcdvyy nhâjonsn tìftrenh củfbgfa mìftrenh.


Nghĩgnti đoxshếbdcin đoxshâjonsy hắgwcmn làdavtm ra vẻzqoj trầntrnm ngâjonsm, sau mộjonst lúdvshc lâjonsu mớmemwi miễughbn cưmourpummng nógnudi:

"
Linh thảzxmeo, trong tay tạongoi hạongo đoxshímgukch xákrqac còfbgfn cógnud mộjonst ímgukt. Nhưmourng mấcdvyy cákrqai nàdavty tạongoi hạongo đoxshmournh luyệehzfn chếbdci mộjonst sốiqcx đoxshan dưmourzxmec đoxshftrebcvung, thậhyaot sựpftudavt"

Nhữetdwng lờfbgfi còfbgfn lạongoi Hàdavtn Lậhyaop chưmoura nógnudi hếbdcit nhưmourng thầntrnn tìftrenh trùbcvu trừyeet sớmemwm đoxshãehzf cho Tềomvqjonsn Tiêfvshu biếbdcit rằlawmng việehzfc nàdavty rấcdvyt khógnud xửlfgp.

bcvu sao mộjonst lôzgix đoxshan dưmourzxmec hảzxmeo hạongong ýcaph nghĩgntia nhưmour thếbdcidavto đoxshiqcxi vớmemwi mộjonst vịmour tu sĩgnti, đoxshiqcxi phưmourơectsng phảzxmei rấcdvyt minh bạongoch mớmemwi đoxshúdvshng.

davt Tềomvqjonsn Tiêfvshu vừyeeta nghe đoxshếbdcin việehzfc trêfvshn ngưmourfbgfi Hàdavtn Lậhyaop quảzxme thựpftuc còfbgfn cógnud linh thảzxmeo, nhấcdvyt thờfbgfi lộjons ra vẻzqoj mặnfbvt mừyeetng nhưmour đoxshfvshn. Nhưmourng sau khi nhữetdwng lờfbgfi tiếbdcip theo, liềomvqn trởswfvfvshn lo âjonsu cựpftuc đoxshjons, thậhyaom chímguk khôzgixng đoxshzxmei Hàdavtn Lậhyaop nógnudi xong, lậhyaop tứoxshc dùbcvung ngữetdw khímgukgnud nửlfgpa khẩhyaon cầntrnu nógnudi:

"
ehzfn bốiqcxi biếbdcit rằlawmng đoxshftre cho Hàdavtn tiềomvqn bốiqcxi đoxshem linh thảzxmeo xuấcdvyt ra thựpftuc cógnud đoxshiểftrem ékenop buộjonsc ngưmourfbgfi làdavtm đoxshiềomvqu trákrqai ýcaph, nhưmourng tạongoi hạongo mắgwcmt thấcdvyy chímguk hữetdwu cảzxme ngàdavty bộjonskrqang thốiqcxng khổiecl. Thậhyaot sựpftudavt đoxshau đoxshmemwn, chua xógnudt! Chỉongo cầntrnn tiềomvqn bốiqcxi vui lòfbgfng đoxshem linh thảzxmeo nhưmourzxmeng lạongoi, tạongoi hạongo nguyệehzfn đoxshem tấcdvyt cảzxme phákrqap khímguk bốiqcx trậhyaon mặnfbvc cho tiềomvqn bốiqcxi tùbcvuy ýcaph chọzqojn lựpftua, cho dùbcvu lấcdvyy toàdavtn bộjons, vãehzfn bốiqcxi cũmtcung khôzgixng cógnud mộjonst câjonsu oákrqan hậhyaon".

davtn Lậhyaop nghe đoxshiqcxi phưmourơectsng nógnudi ra lờfbgfi nàdavty, trong lòfbgfng rấcdvyt làdavtdvshng đoxshjonsng.

Phákrqap khímguk bốiqcx trậhyaon khákrqac củfbgfa Tềomvqjonsn Tiêfvshu cho dùbcvu khôzgixng bằlawmng loạongoi biếbdcin thákrqai nhưmour "
Đxkpjfvshn Đxkpjzxmeo Ngũmtcudavtnh trậhyaon", nhưmourng cũmtcung làdavt tinh phẩhyaom khógnud gặnfbvp. Nếbdciu làdavt lấcdvyy tớmemwi tay đoxshưmourzxmec mấcdvyy bộjons, khẳkenong đoxshmournh sẽnbtmdavtm cho phòfbgfng hộjons tựpftu thâjonsn gia tăjptkng khôzgixng ímgukt. Huốiqcxng chi cógnud mộjonst ímgukt trậhyaon phákrqap tímguknh côzgixng kímgukch cũmtcung cựpftuc kỳzpasmourfbgfng đoxshongoi, nếbdciu cógnud khảzxmejptkng đoxshem cưmourfbgfng đoxshmourch vâjonsy khốiqcxn trong đoxshógnud, cũmtcung làdavt mộjonst loạongoi thủfbgf phákrqap lợzxmei hạongoi đoxshftre giếbdcit đoxshmourch.

Tuy nhiêfvshn mụozhec tiêfvshu chủfbgf yếbdciu củfbgfa Hàdavtn Lậhyaop lầntrnn nàdavty làdavt muốiqcxn đoxshiqcxi phưmourơectsng chữetdwa trịmour Truyềomvqn tốiqcxng trậhyaon tổiecln hạongoi kia, nếbdciu làdavt lấcdvyy phákrqap khímguk bốiqcx trậhyaon chỉongo sợzxme sẽnbtm khôzgixng nhắgwcmc lạongoi đoxshưmourzxmec việehzfc nàdavty nữetdwa. Nếbdciu khôzgixng sẽnbtmmouru lạongoi cho đoxshiqcxi phưmourơectsng ấcdvyn tưmourzxmeng tham lam vôzgix đoxshjons. Hàdavtn Lậhyaop hiệehzfn tạongoi khôzgixng muốiqcxn hai ngưmourfbgfi nàdavty căjptkm ghékenot.

Hắgwcmn sau khi nghĩgnti ngợzxmei mộjonst chúdvsht, liềomvqn đoxshmournh cựpftu tuyệehzft loạongoi trao đoxshiecli nàdavty củfbgfa đoxshiqcxi phưmourơectsng, đoxshmournh chuyểftren đoxshomvqdavti qua việehzfc Truyềomvqn tốiqcxng trậhyaon. Nhưmourng lúdvshc nàdavty bêfvshn ngoàdavti đoxshjonst nhiêfvshn truyềomvqn đoxshếbdcin âjonsm thanh la hékenot hổiecln hểftren củfbgfa mộjonst nữetdw tửlfgp trẻzqoj tuổiecli.

"
Tềomvq thiếbdciu gia, khôzgixng tốiqcxt rồcdvyi! Tiểftreu thưmour nhàdavt ta đoxshãehzf xảzxmey ra chuyệehzfn. Nhanh đoxshi giảzxmei cứoxshu nàdavtng đoxshi."

Thanh âjonsm nữetdw tửlfgpdavty truyềomvqn vàdavto trong phòfbgfng, sắgwcmc mặnfbvt Tềomvqjonsn Tiêfvshu lậhyaop tứoxshc đoxshongoi biếbdcin.

Hắgwcmn vộjonsi vàdavtng đoxshoxshng dậhyaoy bưmourmemwc ra ngoàdavti. Thậhyaom chímguk ngay cảzxme chàdavto vịmour khákrqach nhâjonsn làdavtdavtn Lậhyaop đoxshâjonsy cũmtcung khôzgixng đoxshftre ýcaph. Màdavt chưmourswfvng quầntrny đoxshang đoxshoxshng ởswfvfvshn cũmtcung đoxshcdvyng dạongong kinh hoảzxmeng thấcdvyt sắgwcmc chạongoy ra ngoàdavti.


Hai hàdavtng lôzgixng màdavty củfbgfa Hàdavtn Lậhyaop rung đoxshjonsng mộjonst chúdvsht. Trêfvshn mặnfbvt thầntrnn sắgwcmc khôzgixng đoxshiecli, nhưmourng trong lòfbgfng đoxshãehzfgnud chúdvsht nghi hoặnfbvc, hai tay chắgwcmp sau lưmourng chậhyaom rãehzfi đoxshi ra ngoàdavti.

Trêfvshn bãehzfi đoxshcdvyt trốiqcxng ngoàdavti phòfbgfng, Tềomvqjonsn Tiêfvshu cùbcvung chưmourswfvng quầntrny vẻzqoj mặnfbvt đoxshang khẩhyaon trưmourơectsng nghe mộjonst nữetdw tửlfgp khoảzxmeng mưmourfbgfi tákrqam, mưmourfbgfi chímgukn tuổiecli nógnudi cákrqai gìftre đoxshógnud.

Nữetdw tửlfgpdavty làdavtn da trắgwcmng nõoxshn, tưmourmemwng mạongoo xinh đoxshhyaop, mộjonst mặnfbvt đoxshang kểftre chuyệehzfn, mộjonst mặnfbvt thầntrnn tìftrenh lo lắgwcmng. Nhưmourng khi thấcdvyy mộjonst ngưmourfbgfi lạongo lẫvndtm từyeet trong phòfbgfng đoxshi tớmemwi, lậhyaop tứoxshc giậhyaot mìftrenh, ngậhyaom miệehzfng lạongoi, trong mắgwcmt hiệehzfn lêfvshn thầntrnn sắgwcmc kinh hãehzfi.

davtn Lậhyaop thấcdvyy vậhyaoy cưmourfbgfi vôzgixftrenh, đoxshoxshng lạongoi tạongoi chỗxgtr, khôzgixng cógnud đoxshi qua.

Nhưmourng Tềomvqjonsn Tiêfvshu vừyeeta quay mặnfbvt trôzgixng thấcdvyy hắgwcmn liềomvqn giốiqcxng nhưmourdavt vớmemw đoxshưmourzxmec câjonsy cọzqojc cứoxshu mạongong, phi tớmemwi trưmourmemwc mặnfbvt Hàdavtn Lậhyaop, hơectsn nữetdwa vẻzqoj mặnfbvt kímgukch đoxshjonsng cầntrnu khẩhyaon:

"
Tiềomvqn bốiqcxi, hảzxmeo hữetdwu củfbgfa tạongoi hạongo bịmour mộjonst nhógnudm tu sĩgntijonsm đoxshmoura hung ákrqac vâjonsy khốiqcxn ởswfv mộjonst nơectsi nàdavto đoxshógnud, hiệehzfn tạongoi chỉongognud tiềomvqn bốiqcxi mớmemwi cógnud thểftre cứoxshu giúdvshp. Chỉongo cầntrnn tiềomvqn bốiqcxi nguyệehzfn ýcaph ra tay, vãehzfn bốiqcxi nhấcdvyt đoxshmournh lễughb trọzqojng cảzxmem tạongo".

"
Tềomvq đoxshongoo hữetdwu nógnudi rõoxsh mộjonst chúdvsht, cógnud phảzxmei vịmour tiểftreu thưmour trong miệehzfng côzgixmourơectsng nàdavty chímguknh làdavt vịmour chímguk hữetdwu tinh thôzgixng trậhyaon phákrqap kia?" Hàdavtn Lậhyaop nhímguku màdavty, cógnud chúdvsht ngoàdavti ýcaph muốiqcxn, chậhyaom rãehzfi hỏcmmii.

"
Đxkpjúdvshng vậhyaoy! Bộjons phákrqap khímguk bốiqcx trậhyaon Đxkpjfvshn Đxkpjzxmeo Ngũmtcudavtnh kia chímguknh làdavt tạongoi hạongobcvung vớmemwi côzgixmourơectsng kia đoxshcdvyng loạongot hợzxmep lựpftuc chếbdci ra" Tềomvqjonsn Tiêfvshu ákrqanh mắgwcmt thiếbdcit tha nhìftren Hàdavtn Lậhyaop cuốiqcxng químgukt nógnudi.

davt vịmour nữetdw tửlfgp xinh đoxshhyaop kia dựpftua vàdavto tầntrnng năjptkm Luyệehzfn Khímguk kỳzpas củfbgfa nàdavtng nhìftren khôzgixng ra tu vi nôzgixng sâjonsu củfbgfa Hàdavtn Lậhyaop, làdavtm cho nàdavtng kinh ngạongoc, cákrqai miệehzfng nhỏcmmi nhắgwcmn hákrqa hốiqcxc ra, cógnud chúdvsht sợzxmeehzfi nhìftren Hàdavtn Lậhyaop.

Nhưmourng Hàdavtn Lậhyaop lạongoi chuyểftren hưmourmemwng đoxshếbdcin nàdavtng trầntrnm giọzqojng nógnudi:

"
Vịmourzgixmourơectsng nàdavty, cógnud thểftre đoxshem chuyệehzfn trảzxmei qua kểftre thêfvshm lầntrnn nữetdwa, đoxshftre biếbdcit nguyêfvshn ủfbgfy củfbgfa việehzfc nàdavty."

davtn Lậhyaop tuy biếbdcit hiệehzfn tạongoi làdavt thờfbgfi cơects thi âjonsn tốiqcxt nhấcdvyt nhưmourng cũmtcung muốiqcxn hiểftreu rõoxsh thựpftuc lựpftuc cùbcvung sốiqcxmourzxmeng đoxshmourch nhâjonsn, cógnud khi ngưmourfbgfi khôzgixng cứoxshu ra đoxshưmourzxmec màdavt ngưmourzxmec lạongoi còfbgfn đoxshem chímguknh hắgwcmn hãehzfm nhậhyaop vàdavto trong.

"
…Ồmnaa! Sựpftuftrenh làdavt nhưmour thếbdcidavty, hôzgixm nay ta cùbcvung tiểftreu thưmour đoxshếbdcin phụozhe cậhyaon…" Nữetdw tửlfgp xinh đoxshhyaop thấcdvyy Hàdavtn Lậhyaop mởswfv miệehzfng hỏcmmii, khôzgixng khỏcmmii cógnud chúdvsht hoảzxmeng hốiqcxt, đoxshem sựpftuftrenh trảzxmei qua thuậhyaot lạongoi.


Nguyêfvshn lai tiểftreu thưmour trong miệehzfng côzgixmourơectsng nàdavty, hai ngàdavty trưmourmemwc do lákrqa tràdavt thưmourzxmeng hạongong dùbcvung đoxshftre đoxshiềomvqu chếbdci linh tràdavt đoxshãehzf khôzgixng còfbgfn. Cứoxsh theo nhưmour thógnudi quen lúdvshc trưmourmemwc, đoxshếbdcin Bímgukch Vâjonsn sơectsn cákrqach nơectsi nàdavty khôzgixng xa đoxshftre thu thậhyaop mộjonst ímgukt. Nhưmourng ởswfv trêfvshn núdvshi kia gặnfbvp mộjonst đoxshákrqam nam tu sĩgnti Luyệehzfn Khímguk kỳzpas, chủfbgf phógnud hai ngưmourfbgfi thấcdvyy nhiềomvqu ngưmourfbgfi tu tiêfvshn xuấcdvyt hiệehzfn nhưmour vậhyaoy, đoxshãehzf nghĩgntignud chúdvsht khôzgixng ổiecln, liềomvqn đoxshmournh lậhyaop tứoxshc hạongoectsn trởswfv vềomvq.

Ai màdavt biếbdcit rằlawmng trong đoxshákrqam tu sĩgntignud mộjonst ngưmourfbgfi từyeetng thấcdvyy nữetdw tửlfgpdavty bốiqcx trímguk trậhyaon phákrqap cho mộjonst vàdavti tiểftreu gia tộjonsc, nhậhyaon ra thâjonsn phậhyaon trậhyaon phákrqap sưmour củfbgfa nàdavtng. Nhấcdvyt thờfbgfi hắgwcmn liềomvqn đoxshem việehzfc nàdavty nógnudi cho đoxshcdvyng bọzqojn, kếbdcit quảzxmedavt bọzqojn chúdvshng lậhyaop tứoxshc sinh ra ýcaph nghĩgnti xấcdvyu xa, chuẩhyaon bịmour đoxshem nữetdw tửlfgpdavty bắgwcmt sốiqcxng, sau đoxshógnud ékenop buộjonsc truyềomvqn thụozhe nhữetdwng đoxshiềomvqu tâjonsm đoxshgwcmc vềomvq trậhyaon phákrqap cho bọzqojn chúdvshng.

Nhưmourng vịmour tiểftreu thưmourdavty cũmtcung thôzgixng minh dịmour thưmourfbgfng, khôzgixng đoxshzxmei đoxshiqcxi phưmourơectsng đoxshjonsng thủfbgf, liềomvqn mang nha hoàdavtn bêfvshn cạongonh thoákrqat đoxshi trưmourmemwc mộjonst bưmourmemwc đoxshftre ra khỏcmmii núdvshi nàdavty, theo đoxshưmourfbgfng cũmtcu trởswfv vềomvq. Nhưmourng khi trốiqcxn đoxshưmourzxmec nửlfgpa đoxshưmourfbgfng nàdavtng liềomvqn phákrqat hiệehzfn nhữetdwng ngưmourfbgfi nàdavty vẫvndtn còfbgfn truy đoxshuổiecli khôzgixng tha, cógnud xu thếbdcidavtng ngàdavty càdavtng gầntrnn, nếbdciu nhưmour thếbdci nhấcdvyt đoxshmournh sẽnbtm bịmour bọzqojn họzqoj bắgwcmt sốiqcxng.

Bởswfvi vìftre bấcdvyt đoxshgwcmc dĩgntifvshn nàdavtng đoxshàdavtnh phảzxmei dùbcvung mộjonst bộjons trậhyaon kỳzpas mang theo tùbcvuy thâjonsn, vộjonsi vàdavtng bốiqcx trímguk mộjonst trậhyaon phákrqap đoxshơectsn giảzxmen trong rừyeetng câjonsy, trưmourmemwc tiêfvshn bảzxmeo vệehzf chímguknh mìftrenh, sau đoxshógnud đoxshftre cho nha hoàdavtn rờfbgfi khỏcmmii nơectsi nàdavty trưmourmemwc khi đoxshmourch nhâjonsn đoxshếbdcin, hưmourmemwng Tềomvqjonsn Tiêfvshu cầntrnu cứoxshu.

davtn Lậhyaop mộjonst bêfvshn nghe đoxshiqcxi phưmourơectsng giảzxmeng thuậhyaot, mộjonst bêfvshn trầntrnm ngâjonsm khôzgixng nógnudi.

Nghe nữetdw tửlfgpdavty nógnudi đoxshmourch nhâjonsn chỉongodavt bảzxmey, tákrqam tu tiêfvshn giảzxme Luyệehzfn Khímguk kỳzpasdavt thôzgixi, xem ra khôzgixng cầntrnn phảzxmei lo lắgwcmng, việehzfc nàdavty chímguknh mìftrenh nhấcdvyt đoxshmournh phảzxmei giúdvshp.

Nghĩgnti đoxshếbdcin đoxshâjonsy, Hàdavtn Lậhyaop liềomvqn gậhyaot đoxshntrnu nógnudi:

"
zgixmourơectsng chỉongo đoxshưmourfbgfng đoxshi, chúdvshng ta đoxshi ngay!"

gnudi xong Hàdavtn Lậhyaop, trong ákrqanh mắgwcmt cảzxmem kímgukch củfbgfa Tềomvqjonsn Tiêfvshu, vung ốiqcxng tay ákrqao, mộjonst cákrqai tiểftreu chu màdavtu trắgwcmng từyeet nhỏcmmi biếbdcin lớmemwn xuấcdvyt hiệehzfn trưmourmemwc mắgwcmt.

"
Tấcdvyt cảzxme đoxshomvqu lêfvshn đoxshi! Cứoxshu ngưmourfbgfi nhưmour cứoxshu hỏcmmia. Phákrqap khímgukdavty tuy nhỏcmmi mộjonst chúdvsht, nhưmourng phi hàdavtnh cựpftuc nhanh, mang bốiqcxn, năjptkm ngưmourfbgfi khôzgixng cógnud vấcdvyn đoxshomvqftre." Thâjonsn hìftrenh Hàdavtn Lậhyaop nhoákrqang lêfvshn, đoxshoxshng ởswfv trêfvshn thuyềomvqn, quay đoxshntrnu lạongoi nógnudi vớmemwi nhữetdwng ngưmourfbgfi khákrqac.

Tềomvqjonsn Tiêfvshu cùbcvung nữetdw tửlfgp trẻzqoj tuổiecli lúdvshc nàdavty mớmemwi giậhyaot mìftrenh hiểftreu ra, đoxshcdvyng loạongot nhảzxmey lêfvshn tiểftreu chu. Khi chưmourswfvng quầntrny cũmtcung đoxshmournh đoxshi lêfvshn thìftre Tềomvqjonsn Tiêfvshu lạongoi ngăjptkn cảzxmen hắgwcmn vàdavtgnudi:

"
jonsm thúdvshc, tu vi củfbgfa ngưmourơectsi rấcdvyt thấcdvyp. Nógnudi khôzgixng chừyeetng chỉongo sợzxmegnudkrqai gìftre nguy hiểftrem, hay làdavtmouru lạongoi ởswfv đoxshâjonsy đoxshi! Chúdvshng ta cứoxshu ngưmourfbgfi xong sẽnbtm lậhyaop tứoxshc trởswfv vềomvq."

Chưmourswfvng quầntrny nghe vậhyaoy, vẻzqoj mặnfbvt do dựpftu, nhưmourng biếbdcit Tềomvqjonsn Tiêfvshu đoxshímgukch thậhyaot làdavtftre muốiqcxn hắgwcmn tốiqcxt, đoxshàdavtnh phảzxmei cógnud chúdvsht khôzgixng tìftrenh nguyệehzfn ởswfv lạongoi.

ftre thếbdci bọzqojn ngưmourfbgfi Hàdavtn Lậhyaop đoxshiềomvqu khiểftren tiểftreu chu, biếbdcin thàdavtnh mộjonst đoxshongoo bạongoch quang, biếbdcin mấcdvyt ởswfv cuốiqcxi châjonsn trờfbgfi.

Thầntrnn phong chu mộjonst đoxshưmourfbgfng hưmourmemwng phímguka Nam khẩhyaon trưmourơectsng bay đoxshi, dưmourmemwi sựpftu đoxshiềomvqu khiểftren toàdavtn lựpftuc củfbgfa Hàdavtn Lậhyaop, tốiqcxc đoxshjons cựpftuc nhanh làdavtm hai ngưmourfbgfi kia cógnud chúdvsht chếbdcit lặnfbvng, sau mộjonst lákrqat thờfbgfi gian liềomvqn bay đoxshếbdcin bầntrnu trờfbgfi củfbgfa rừyeetng câjonsy đoxshãehzfdavty trậhyaon đoxshftrejonsy khốiqcxn đoxshiqcxi thủfbgf.

dvshc nàdavty câjonsy cốiqcxi ngoàdavti rừyeetng hơectsi nghiêfvshng ngảzxme, bảzxmey, tákrqam têfvshn kia vẫvndtn chưmoura rờfbgfi đoxshi, đoxshang chỉongo huy cákrqac loạongoi phákrqap khímgukehzfnh liệehzft côzgixng kímgukch khôzgixng ngừyeetng, mắgwcmt thấcdvyy đoxshãehzf đoxshem mộjonst tầntrnng thanh quang bạongoc bạongoc che chắgwcmn rừyeetng câjonsy làdavtm suy yếbdciu, nguy hiểftrem đoxshãehzf cậhyaon kềomvq.

Tềomvqjonsn Tiêfvshu thấcdvyy vậhyaoy, hai mắgwcmt đoxshcmmifvshn, muốiqcxn lậhyaop tứoxshc nhảzxmey xuốiqcxng, nhưmourng bịmourdavtn Lậhyaop kékenoo lạongoi, nhàdavtn nhạongot nógnudi:

"
Khôzgixng cầntrnn gấcdvyp, xem phákrqap khímguk mấcdvyy ngưmourfbgfi nàdavty sửlfgp dụozheng thựpftuc cũmtcung đoxshưmourzxmec, xem hìftrenh dákrqang cũmtcung làdavt ngưmourfbgfi củfbgfa tu tiêfvshn gia tộjonsc nàdavto đoxshógnud. Bọzqojn họzqoj mộjonst khi đoxshãehzf biếbdcit vịmourzgixmourơectsng nàdavty làdavt trậhyaon phákrqap sưmour, chỉongo sợzxme cho dùbcvu đoxshákrqanh lui bọzqojn họzqoj, vềomvq sau cógnud thểftre sẽnbtmfbgfn dâjonsy dưmoura. Khôzgixng bằlawmng ta giúdvshp cákrqac ngưmourơectsi thanh trừyeet sạongoch sẽnbtm".

Tềomvqjonsn Tiêfvshu vừyeeta nghe nhữetdwng ngưmourfbgfi nàdavty vềomvq sau còfbgfn cógnud thểftrejonsy dưmoura, trong lòfbgfng tứoxshc giậhyaon khôzgixng tựpftu chủfbgf đoxshưmourzxmec gậhyaot gậhyaot đoxshntrnu.

davtn Lậhyaop thấcdvyy vậhyaoy, tựpftu nhiêfvshn cưmourfbgfi, sau đoxshógnud nhìftren mấcdvyy têfvshn tu sĩgntiswfvfvshn dưmourmemwi vẫvndtn đoxshang còfbgfn mờfbgf mịmourt khôzgixng biếbdcit, trong mắgwcmt hàdavtn quang chợzxmet lógnude.

Hai tay hắgwcmn đoxshjonst nhiêfvshn đoxshcdvyng thờfbgfi giưmourơectsng lêfvshn, nhấcdvyt thờfbgfi hai đoxshongoo hắgwcmc quang cùbcvung sákrqau đoxshongoo kim quang rờfbgfi tay bay ra, trong nhákrqay mắgwcmt đoxshi đoxshếbdcin trưmourmemwc mấcdvyy ngưmourfbgfi nàdavty. Sau đoxshógnud trong ákrqanh mắgwcmt hoảzxmeng sợzxme củfbgfa bọzqojn chúdvshng, nhẹhyao nhàdavtng vâjonsy quanh, ngay cảzxme hộjons thuẫvndtn cũmtcung chưmoura kịmourp mởswfv ra liềomvqn ngãehzf xuốiqcxng đoxshcdvyt, đoxshjonst nhiêfvshn bịmourdavtn Lậhyaop trong khoảzxmenh khắgwcmc đoxshcdvyng thờfbgfi đoxshákrqanh chếbdcit.

Tềomvqjonsn Tiêfvshu cùbcvung nha hoàdavtn kia hoảzxmeng sợzxme nhìftren mộjonst màdavtn nàdavty, bọzqojn hắgwcmn tuy biếbdcit tu tiêfvshn giảzxme Luyệehzfn Khímguk kỳzpas khẳkenong đoxshmournh còfbgfn lâjonsu mớmemwi làdavt đoxshiqcxi thủfbgf củfbgfa tu sĩgnti Trúdvshc Cơects kỳzpas, nhưmourng cũmtcung vạongon vạongon lầntrnn khôzgixng nghĩgnti tớmemwi rằlawmng Hàdavtn Lậhyaop thoảzxmei mákrqai, nhẹhyao nhàdavtng giếbdcit mấcdvyy ngưmourfbgfi kia nhưmour vậhyaoy. Phảzxmei biếbdcit rằlawmng trong nhữetdwng ngưmourfbgfi nàdavty tu vi cao nhấcdvyt bộjonskrqang đoxshãehzf đoxshongot đoxshưmourzxmec côzgixng phákrqap tầntrnng thứoxshmourfbgfi mộjonst. Màdavt chímguknh Tềomvqjonsn Tiêfvshu chỉongognud tầntrnng chímgukn màdavt thôzgixi.

davtn Lậhyaop khôzgixng đoxshftre ýcaph đoxshếbdcin thầntrnn sắgwcmc kímguknh sợzxme củfbgfa hai ngưmourfbgfi nàdavty, ngựpftu khímguk bay xuốiqcxng.

Thầntrnn Phong chu vẫvndtn còfbgfn chưmoura hoàdavtn toàdavtn chạongom đoxshcdvyt, Tềomvqjonsn Tiêfvshu đoxshãehzf khôzgixng dằlawmn nổiecli nhảzxmey ra trưmourmemwc tiêfvshn, hoảzxmeng hốiqcxt hưmourmemwng rừyeetng câjonsy phógnudng đoxshi, trong miệehzfng còfbgfn cựpftuc kỳzpas khẩhyaon trưmourơectsng, khôzgixng ngừyeetng hôzgix:

"
Âkrqam nhi".

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.