Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 276 : Xuất thủ

    trước sau   
"Bạhhavn tốrknft? Cógzjt phảscbsi làycvu ngưzycgexsmi màycvu đqbnthhavo hữwqvzu muốrknfn tìzghbm linh dưzycgenasc đqbntltyj cứjlvuu mạhhavng?"ycvun Lậenasp hỏahzdi nhưzycgng trong lòiezong lạhhavi âkrrpm thầyfpsm cao hứjlvung. Hắaqcbn chíqbntnh làycvu đqbntang sầyfpsu khổermfzghb khônypgng cógzjt đqbntopzwycvui đqbntltyjgzjti vềopzw vịejew trậenasn pháqdxvp sưzycg kia, gặrjqip đqbntưzycgenasc cơrknf hộscbsi nàycvuy tựqbnt nhiêkhamn khônypgng chịejewu bỏahzd qua.

Tềopzwkrrpn Tiêkhamu thấphnly Hàycvun Lậenasp hỏahzdi nhưzycg thếttff, run run, cógzjt chúrjqit trởkwgkkhamn chầyfpsn chừeanp.

Nhưzycgng sau đqbntógzjt hắaqcbn lạhhavi nghĩltyj tớkhami cáqdxvi gìzghb, hạhhav quyếttfft tâkrrpm gậenast gậenast đqbntyfpsu nógzjti:

"Tiềopzwn bốrknfi nógzjti đqbntúrjqing, linh tràycvuycvuy đqbntíqbntch thậenast làycvu vịejew chíqbnt hữwqvzu kia củvxuza tạhhavi hạhhav chếttff biếttffn. Thêkhamm nữwqvza, may nhờexsm gốrknfc linh thảscbso ngàycvun năxcnfm kia củvxuza tiềopzwn bốrknfi làycvum thuốrknfc dẫfixpn mớkhami cógzjt thểltyj bảscbso vệaqcbqbntnh mạhhavng. Tuy hônypgm nay khônypgng lo tíqbntnh mạhhavng nhưzycgng thưzycgơrknfng thếttff chậenasm chạhhavp khônypgng thểltyj khỏahzdi hẳzycgn. Cho nêkhamn…cho nêkhamn vãzghbn bốrknfi đqbntang muốrknfn hỏahzdi tiềopzwn bốrknfi còiezon cógzjt linh thảscbso lâkrrpu năxcnfm nữwqvza hay khônypgng? Cho dùdvra khônypgng cógzjt linh thảscbso ngàycvun năxcnfm thìzghb bảscbsy, táqdxvm trăxcnfm năxcnfm cũngdzng cógzjt thểltyjycvum cho hảscbso hữwqvzu củvxuza vãzghbn bốrknfi cógzjt nhiềopzwu hi vọpphgng khỏahzdi hẳzycgn. Tạhhavi hạhhav nguyệaqcbn ýohitdvrang cáqdxvc loạhhavi trậenasn kỳwzmx đqbntltyj trao đqbntermfi linh thảscbso.

gzjti xong nhữwqvzng từeanpycvuy, Tềopzwkrrpn Tiêkhamu tràycvun đqbntyfpsy vẻltyj chờexsm đqbntenasi, đqbntem toàycvun bộscbs tinh thầyfpsn nhìzghbn chăxcnfm chúrjqiycvun Lậenasp.

Hắaqcbn nghe Tềopzwkrrpn Tiêkhamu nógzjti vậenasy, cógzjt chúrjqit ngoàycvui ýohit muốrknfn, trong lòiezong lạhhavi thởkwgk phàycvuo nhẹskpm nhõpphgm mộscbst hơrknfi. Đzghbrknfi phưzycgơrknfng mộscbst khi đqbntãzghb cầyfpsn sựqbnt giúrjqip đqbntehzy củvxuza mìzghbnh, việaqcbc thỉyfpsnh đqbntrknfi phưzycgơrknfng chữwqvza trịejew Truyềopzwn tốrknfng trậenasn kia xem nhưzycggzjt khảscbsxcnfng thàycvunh cônypgng. Nhưzycgng làycvu trêkhamn mặrjqit tựqbnt nhiêkhamn vẫfixpn làycvum ra chúrjqit biểltyju tìzghbnh khógzjt xửfzwr, đqbntltyj đqbntrknfi phưzycgơrknfng nhậenasn lấphnly nhâkrrpn tìzghbnh củvxuza mìzghbnh.


Nghĩltyj đqbntếttffn đqbntâkrrpy hắaqcbn làycvum ra vẻltyj trầyfpsm ngâkrrpm, sau mộscbst lúrjqic lâkrrpu mớkhami miễqvaen cưzycgehzyng nógzjti:

"
Linh thảscbso, trong tay tạhhavi hạhhav đqbntíqbntch xáqdxvc còiezon cógzjt mộscbst íqbntt. Nhưzycgng mấphnly cáqdxvi nàycvuy tạhhavi hạhhav đqbntejewnh luyệaqcbn chếttff mộscbst sốrknf đqbntan dưzycgenasc đqbntltyjdvrang, thậenast sựqbntycvu"

Nhữwqvzng lờexsmi còiezon lạhhavi Hàycvun Lậenasp chưzycga nógzjti hếttfft nhưzycgng thầyfpsn tìzghbnh trùdvra trừeanp sớkhamm đqbntãzghb cho Tềopzwkrrpn Tiêkhamu biếttfft rằkuidng việaqcbc nàycvuy rấphnlt khógzjt xửfzwr.

dvra sao mộscbst lônypg đqbntan dưzycgenasc hảscbso hạhhavng ýohit nghĩltyja nhưzycg thếttffycvuo đqbntrknfi vớkhami mộscbst vịejew tu sĩltyj, đqbntrknfi phưzycgơrknfng phảscbsi rấphnlt minh bạhhavch mớkhami đqbntúrjqing.

ycvu Tềopzwkrrpn Tiêkhamu vừeanpa nghe đqbntếttffn việaqcbc trêkhamn ngưzycgexsmi Hàycvun Lậenasp quảscbs thựqbntc còiezon cógzjt linh thảscbso, nhấphnlt thờexsmi lộscbs ra vẻltyj mặrjqit mừeanpng nhưzycg đqbntkhamn. Nhưzycgng sau khi nhữwqvzng lờexsmi tiếttffp theo, liềopzwn trởkwgkkhamn lo âkrrpu cựqbntc đqbntscbs, thậenasm chíqbnt khônypgng đqbntenasi Hàycvun Lậenasp nógzjti xong, lậenasp tứjlvuc dùdvrang ngữwqvz khíqbntgzjt nửfzwra khẩiovkn cầyfpsu nógzjti:

"
zghbn bốrknfi biếttfft rằkuidng đqbntltyj cho Hàycvun tiềopzwn bốrknfi đqbntem linh thảscbso xuấphnlt ra thựqbntc cógzjt đqbntiểltyjm ékrrpp buộscbsc ngưzycgexsmi làycvum đqbntiềopzwu tráqdxvi ýohit, nhưzycgng tạhhavi hạhhav mắaqcbt thấphnly chíqbnt hữwqvzu cảscbs ngàycvuy bộscbsqdxvng thốrknfng khổermf. Thậenast sựqbntycvu đqbntau đqbntkhamn, chua xógzjtt! Chỉyfps cầyfpsn tiềopzwn bốrknfi vui lòiezong đqbntem linh thảscbso nhưzycgenasng lạhhavi, tạhhavi hạhhav nguyệaqcbn đqbntem tấphnlt cảscbs pháqdxvp khíqbnt bốrknf trậenasn mặrjqic cho tiềopzwn bốrknfi tùdvray ýohit chọpphgn lựqbnta, cho dùdvra lấphnly toàycvun bộscbs, vãzghbn bốrknfi cũngdzng khônypgng cógzjt mộscbst câkrrpu oáqdxvn hậenasn".

ycvun Lậenasp nghe đqbntrknfi phưzycgơrknfng nógzjti ra lờexsmi nàycvuy, trong lòiezong rấphnlt làycvurjqing đqbntscbsng.

Pháqdxvp khíqbnt bốrknf trậenasn kháqdxvc củvxuza Tềopzwkrrpn Tiêkhamu cho dùdvra khônypgng bằkuidng loạhhavi biếttffn tháqdxvi nhưzycg "
Đzghbkhamn Đzghbscbso Ngũngdzycvunh trậenasn", nhưzycgng cũngdzng làycvu tinh phẩiovkm khógzjt gặrjqip. Nếttffu làycvu lấphnly tớkhami tay đqbntưzycgenasc mấphnly bộscbs, khẳzycgng đqbntejewnh sẽoigwycvum cho phòiezong hộscbs tựqbnt thâkrrpn gia tăxcnfng khônypgng íqbntt. Huốrknfng chi cógzjt mộscbst íqbntt trậenasn pháqdxvp tíqbntnh cônypgng kíqbntch cũngdzng cựqbntc kỳwzmxzycgexsmng đqbnthhavi, nếttffu cógzjt khảscbsxcnfng đqbntem cưzycgexsmng đqbntejewch vâkrrpy khốrknfn trong đqbntógzjt, cũngdzng làycvu mộscbst loạhhavi thủvxuz pháqdxvp lợenasi hạhhavi đqbntltyj giếttfft đqbntejewch.

Tuy nhiêkhamn mụrknfc tiêkhamu chủvxuz yếttffu củvxuza Hàycvun Lậenasp lầyfpsn nàycvuy làycvu muốrknfn đqbntrknfi phưzycgơrknfng chữwqvza trịejew Truyềopzwn tốrknfng trậenasn tổermfn hạhhavi kia, nếttffu làycvu lấphnly pháqdxvp khíqbnt bốrknf trậenasn chỉyfps sợenas sẽoigw khônypgng nhắaqcbc lạhhavi đqbntưzycgenasc việaqcbc nàycvuy nữwqvza. Nếttffu khônypgng sẽoigwzycgu lạhhavi cho đqbntrknfi phưzycgơrknfng ấphnln tưzycgenasng tham lam vônypg đqbntscbs. Hàycvun Lậenasp hiệaqcbn tạhhavi khônypgng muốrknfn hai ngưzycgexsmi nàycvuy căxcnfm ghékrrpt.

Hắaqcbn sau khi nghĩltyj ngợenasi mộscbst chúrjqit, liềopzwn đqbntejewnh cựqbnt tuyệaqcbt loạhhavi trao đqbntermfi nàycvuy củvxuza đqbntrknfi phưzycgơrknfng, đqbntejewnh chuyểltyjn đqbntopzwycvui qua việaqcbc Truyềopzwn tốrknfng trậenasn. Nhưzycgng lúrjqic nàycvuy bêkhamn ngoàycvui đqbntscbst nhiêkhamn truyềopzwn đqbntếttffn âkrrpm thanh la hékrrpt hổermfn hểltyjn củvxuza mộscbst nữwqvz tửfzwr trẻltyj tuổermfi.

"
Tềopzw thiếttffu gia, khônypgng tốrknft rồrjqii! Tiểltyju thưzycg nhàycvu ta đqbntãzghb xảscbsy ra chuyệaqcbn. Nhanh đqbnti giảscbsi cứjlvuu nàycvung đqbnti."

Thanh âkrrpm nữwqvz tửfzwrycvuy truyềopzwn vàycvuo trong phòiezong, sắaqcbc mặrjqit Tềopzwkrrpn Tiêkhamu lậenasp tứjlvuc đqbnthhavi biếttffn.

Hắaqcbn vộscbsi vàycvung đqbntjlvung dậenasy bưzycgkhamc ra ngoàycvui. Thậenasm chíqbnt ngay cảscbs chàycvuo vịejew kháqdxvch nhâkrrpn làycvuycvun Lậenasp đqbntâkrrpy cũngdzng khônypgng đqbntltyj ýohit. Màycvu chưzycgkwgkng quầyfpsy đqbntang đqbntjlvung ởkwgkkhamn cũngdzng đqbntrjqing dạhhavng kinh hoảscbsng thấphnlt sắaqcbc chạhhavy ra ngoàycvui.


Hai hàycvung lônypgng màycvuy củvxuza Hàycvun Lậenasp rung đqbntscbsng mộscbst chúrjqit. Trêkhamn mặrjqit thầyfpsn sắaqcbc khônypgng đqbntermfi, nhưzycgng trong lòiezong đqbntãzghbgzjt chúrjqit nghi hoặrjqic, hai tay chắaqcbp sau lưzycgng chậenasm rãzghbi đqbnti ra ngoàycvui.

Trêkhamn bãzghbi đqbntphnlt trốrknfng ngoàycvui phòiezong, Tềopzwkrrpn Tiêkhamu cùdvrang chưzycgkwgkng quầyfpsy vẻltyj mặrjqit đqbntang khẩiovkn trưzycgơrknfng nghe mộscbst nữwqvz tửfzwr khoảscbsng mưzycgexsmi táqdxvm, mưzycgexsmi chíqbntn tuổermfi nógzjti cáqdxvi gìzghb đqbntógzjt.

Nữwqvz tửfzwrycvuy làycvun da trắaqcbng nõpphgn, tưzycgkhamng mạhhavo xinh đqbntskpmp, mộscbst mặrjqit đqbntang kểltyj chuyệaqcbn, mộscbst mặrjqit thầyfpsn tìzghbnh lo lắaqcbng. Nhưzycgng khi thấphnly mộscbst ngưzycgexsmi lạhhav lẫfixpm từeanp trong phòiezong đqbnti tớkhami, lậenasp tứjlvuc giậenast mìzghbnh, ngậenasm miệaqcbng lạhhavi, trong mắaqcbt hiệaqcbn lêkhamn thầyfpsn sắaqcbc kinh hãzghbi.

ycvun Lậenasp thấphnly vậenasy cưzycgexsmi vônypgzghbnh, đqbntjlvung lạhhavi tạhhavi chỗkham, khônypgng cógzjt đqbnti qua.

Nhưzycgng Tềopzwkrrpn Tiêkhamu vừeanpa quay mặrjqit trônypgng thấphnly hắaqcbn liềopzwn giốrknfng nhưzycgycvu vớkham đqbntưzycgenasc câkrrpy cọpphgc cứjlvuu mạhhavng, phi tớkhami trưzycgkhamc mặrjqit Hàycvun Lậenasp, hơrknfn nữwqvza vẻltyj mặrjqit kíqbntch đqbntscbsng cầyfpsu khẩiovkn:

"
Tiềopzwn bốrknfi, hảscbso hữwqvzu củvxuza tạhhavi hạhhav bịejew mộscbst nhógzjtm tu sĩltyjkrrpm đqbntejewa hung áqdxvc vâkrrpy khốrknfn ởkwgk mộscbst nơrknfi nàycvuo đqbntógzjt, hiệaqcbn tạhhavi chỉyfpsgzjt tiềopzwn bốrknfi mớkhami cógzjt thểltyj cứjlvuu giúrjqip. Chỉyfps cầyfpsn tiềopzwn bốrknfi nguyệaqcbn ýohit ra tay, vãzghbn bốrknfi nhấphnlt đqbntejewnh lễqvae trọpphgng cảscbsm tạhhav".

"
Tềopzw đqbnthhavo hữwqvzu nógzjti rõpphg mộscbst chúrjqit, cógzjt phảscbsi vịejew tiểltyju thưzycg trong miệaqcbng cônypgzycgơrknfng nàycvuy chíqbntnh làycvu vịejew chíqbnt hữwqvzu tinh thônypgng trậenasn pháqdxvp kia?" Hàycvun Lậenasp nhíqbntu màycvuy, cógzjt chúrjqit ngoàycvui ýohit muốrknfn, chậenasm rãzghbi hỏahzdi.

"
Đzghbúrjqing vậenasy! Bộscbs pháqdxvp khíqbnt bốrknf trậenasn Đzghbkhamn Đzghbscbso Ngũngdzycvunh kia chíqbntnh làycvu tạhhavi hạhhavdvrang vớkhami cônypgzycgơrknfng kia đqbntrjqing loạhhavt hợenasp lựqbntc chếttff ra" Tềopzwkrrpn Tiêkhamu áqdxvnh mắaqcbt thiếttfft tha nhìzghbn Hàycvun Lậenasp cuốrknfng quíqbntt nógzjti.

ycvu vịejew nữwqvz tửfzwr xinh đqbntskpmp kia dựqbnta vàycvuo tầyfpsng năxcnfm Luyệaqcbn Khíqbnt kỳwzmx củvxuza nàycvung nhìzghbn khônypgng ra tu vi nônypgng sâkrrpu củvxuza Hàycvun Lậenasp, làycvum cho nàycvung kinh ngạhhavc, cáqdxvi miệaqcbng nhỏahzd nhắaqcbn háqdxv hốrknfc ra, cógzjt chúrjqit sợenaszghbi nhìzghbn Hàycvun Lậenasp.

Nhưzycgng Hàycvun Lậenasp lạhhavi chuyểltyjn hưzycgkhamng đqbntếttffn nàycvung trầyfpsm giọpphgng nógzjti:

"
Vịejewnypgzycgơrknfng nàycvuy, cógzjt thểltyj đqbntem chuyệaqcbn trảscbsi qua kểltyj thêkhamm lầyfpsn nữwqvza, đqbntltyj biếttfft nguyêkhamn ủvxuzy củvxuza việaqcbc nàycvuy."

ycvun Lậenasp tuy biếttfft hiệaqcbn tạhhavi làycvu thờexsmi cơrknf thi âkrrpn tốrknft nhấphnlt nhưzycgng cũngdzng muốrknfn hiểltyju rõpphg thựqbntc lựqbntc cùdvrang sốrknfzycgenasng đqbntejewch nhâkrrpn, cógzjt khi ngưzycgexsmi khônypgng cứjlvuu ra đqbntưzycgenasc màycvu ngưzycgenasc lạhhavi còiezon đqbntem chíqbntnh hắaqcbn hãzghbm nhậenasp vàycvuo trong.

"
…Ồyfps! Sựqbntzghbnh làycvu nhưzycg thếttffycvuy, hônypgm nay ta cùdvrang tiểltyju thưzycg đqbntếttffn phụrknf cậenasn…" Nữwqvz tửfzwr xinh đqbntskpmp thấphnly Hàycvun Lậenasp mởkwgk miệaqcbng hỏahzdi, khônypgng khỏahzdi cógzjt chúrjqit hoảscbsng hốrknft, đqbntem sựqbntzghbnh trảscbsi qua thuậenast lạhhavi.


Nguyêkhamn lai tiểltyju thưzycg trong miệaqcbng cônypgzycgơrknfng nàycvuy, hai ngàycvuy trưzycgkhamc do láqdxv tràycvu thưzycgenasng hạhhavng dùdvrang đqbntltyj đqbntiềopzwu chếttff linh tràycvu đqbntãzghb khônypgng còiezon. Cứjlvu theo nhưzycg thógzjti quen lúrjqic trưzycgkhamc, đqbntếttffn Bíqbntch Vâkrrpn sơrknfn cáqdxvch nơrknfi nàycvuy khônypgng xa đqbntltyj thu thậenasp mộscbst íqbntt. Nhưzycgng ởkwgk trêkhamn núrjqii kia gặrjqip mộscbst đqbntáqdxvm nam tu sĩltyj Luyệaqcbn Khíqbnt kỳwzmx, chủvxuz phógzjt hai ngưzycgexsmi thấphnly nhiềopzwu ngưzycgexsmi tu tiêkhamn xuấphnlt hiệaqcbn nhưzycg vậenasy, đqbntãzghb nghĩltyjgzjt chúrjqit khônypgng ổermfn, liềopzwn đqbntejewnh lậenasp tứjlvuc hạhhavrknfn trởkwgk vềopzw.

Ai màycvu biếttfft rằkuidng trong đqbntáqdxvm tu sĩltyjgzjt mộscbst ngưzycgexsmi từeanpng thấphnly nữwqvz tửfzwrycvuy bốrknf tríqbnt trậenasn pháqdxvp cho mộscbst vàycvui tiểltyju gia tộscbsc, nhậenasn ra thâkrrpn phậenasn trậenasn pháqdxvp sưzycg củvxuza nàycvung. Nhấphnlt thờexsmi hắaqcbn liềopzwn đqbntem việaqcbc nàycvuy nógzjti cho đqbntrjqing bọpphgn, kếttfft quảscbsycvu bọpphgn chúrjqing lậenasp tứjlvuc sinh ra ýohit nghĩltyj xấphnlu xa, chuẩiovkn bịejew đqbntem nữwqvz tửfzwrycvuy bắaqcbt sốrknfng, sau đqbntógzjt ékrrpp buộscbsc truyềopzwn thụrknf nhữwqvzng đqbntiềopzwu tâkrrpm đqbntaqcbc vềopzw trậenasn pháqdxvp cho bọpphgn chúrjqing.

Nhưzycgng vịejew tiểltyju thưzycgycvuy cũngdzng thônypgng minh dịejew thưzycgexsmng, khônypgng đqbntenasi đqbntrknfi phưzycgơrknfng đqbntscbsng thủvxuz, liềopzwn mang nha hoàycvun bêkhamn cạhhavnh thoáqdxvt đqbnti trưzycgkhamc mộscbst bưzycgkhamc đqbntltyj ra khỏahzdi núrjqii nàycvuy, theo đqbntưzycgexsmng cũngdz trởkwgk vềopzw. Nhưzycgng khi trốrknfn đqbntưzycgenasc nửfzwra đqbntưzycgexsmng nàycvung liềopzwn pháqdxvt hiệaqcbn nhữwqvzng ngưzycgexsmi nàycvuy vẫfixpn còiezon truy đqbntuổermfi khônypgng tha, cógzjt xu thếttffycvung ngàycvuy càycvung gầyfpsn, nếttffu nhưzycg thếttff nhấphnlt đqbntejewnh sẽoigw bịejew bọpphgn họpphg bắaqcbt sốrknfng.

Bởkwgki vìzghb bấphnlt đqbntaqcbc dĩltyjkhamn nàycvung đqbntàycvunh phảscbsi dùdvrang mộscbst bộscbs trậenasn kỳwzmx mang theo tùdvray thâkrrpn, vộscbsi vàycvung bốrknf tríqbnt mộscbst trậenasn pháqdxvp đqbntơrknfn giảscbsn trong rừeanpng câkrrpy, trưzycgkhamc tiêkhamn bảscbso vệaqcb chíqbntnh mìzghbnh, sau đqbntógzjt đqbntltyj cho nha hoàycvun rờexsmi khỏahzdi nơrknfi nàycvuy trưzycgkhamc khi đqbntejewch nhâkrrpn đqbntếttffn, hưzycgkhamng Tềopzwkrrpn Tiêkhamu cầyfpsu cứjlvuu.

ycvun Lậenasp mộscbst bêkhamn nghe đqbntrknfi phưzycgơrknfng giảscbsng thuậenast, mộscbst bêkhamn trầyfpsm ngâkrrpm khônypgng nógzjti.

Nghe nữwqvz tửfzwrycvuy nógzjti đqbntejewch nhâkrrpn chỉyfpsycvu bảscbsy, táqdxvm tu tiêkhamn giảscbs Luyệaqcbn Khíqbnt kỳwzmxycvu thônypgi, xem ra khônypgng cầyfpsn phảscbsi lo lắaqcbng, việaqcbc nàycvuy chíqbntnh mìzghbnh nhấphnlt đqbntejewnh phảscbsi giúrjqip.

Nghĩltyj đqbntếttffn đqbntâkrrpy, Hàycvun Lậenasp liềopzwn gậenast đqbntyfpsu nógzjti:

"
nypgzycgơrknfng chỉyfps đqbntưzycgexsmng đqbnti, chúrjqing ta đqbnti ngay!"

gzjti xong Hàycvun Lậenasp, trong áqdxvnh mắaqcbt cảscbsm kíqbntch củvxuza Tềopzwkrrpn Tiêkhamu, vung ốrknfng tay áqdxvo, mộscbst cáqdxvi tiểltyju chu màycvuu trắaqcbng từeanp nhỏahzd biếttffn lớkhamn xuấphnlt hiệaqcbn trưzycgkhamc mắaqcbt.

"
Tấphnlt cảscbs đqbntopzwu lêkhamn đqbnti! Cứjlvuu ngưzycgexsmi nhưzycg cứjlvuu hỏahzda. Pháqdxvp khíqbntycvuy tuy nhỏahzd mộscbst chúrjqit, nhưzycgng phi hàycvunh cựqbntc nhanh, mang bốrknfn, năxcnfm ngưzycgexsmi khônypgng cógzjt vấphnln đqbntopzwzghb." Thâkrrpn hìzghbnh Hàycvun Lậenasp nhoáqdxvng lêkhamn, đqbntjlvung ởkwgk trêkhamn thuyềopzwn, quay đqbntyfpsu lạhhavi nógzjti vớkhami nhữwqvzng ngưzycgexsmi kháqdxvc.

Tềopzwkrrpn Tiêkhamu cùdvrang nữwqvz tửfzwr trẻltyj tuổermfi lúrjqic nàycvuy mớkhami giậenast mìzghbnh hiểltyju ra, đqbntrjqing loạhhavt nhảscbsy lêkhamn tiểltyju chu. Khi chưzycgkwgkng quầyfpsy cũngdzng đqbntejewnh đqbnti lêkhamn thìzghb Tềopzwkrrpn Tiêkhamu lạhhavi ngăxcnfn cảscbsn hắaqcbn vàycvugzjti:

"
krrpm thúrjqic, tu vi củvxuza ngưzycgơrknfi rấphnlt thấphnlp. Nógzjti khônypgng chừeanpng chỉyfps sợenasgzjtqdxvi gìzghb nguy hiểltyjm, hay làycvuzycgu lạhhavi ởkwgk đqbntâkrrpy đqbnti! Chúrjqing ta cứjlvuu ngưzycgexsmi xong sẽoigw lậenasp tứjlvuc trởkwgk vềopzw."

Chưzycgkwgkng quầyfpsy nghe vậenasy, vẻltyj mặrjqit do dựqbnt, nhưzycgng biếttfft Tềopzwkrrpn Tiêkhamu đqbntíqbntch thậenast làycvuzghb muốrknfn hắaqcbn tốrknft, đqbntàycvunh phảscbsi cógzjt chúrjqit khônypgng tìzghbnh nguyệaqcbn ởkwgk lạhhavi.

zghb thếttff bọpphgn ngưzycgexsmi Hàycvun Lậenasp đqbntiềopzwu khiểltyjn tiểltyju chu, biếttffn thàycvunh mộscbst đqbnthhavo bạhhavch quang, biếttffn mấphnlt ởkwgk cuốrknfi châkrrpn trờexsmi.

Thầyfpsn phong chu mộscbst đqbntưzycgexsmng hưzycgkhamng phíqbnta Nam khẩiovkn trưzycgơrknfng bay đqbnti, dưzycgkhami sựqbnt đqbntiềopzwu khiểltyjn toàycvun lựqbntc củvxuza Hàycvun Lậenasp, tốrknfc đqbntscbs cựqbntc nhanh làycvum hai ngưzycgexsmi kia cógzjt chúrjqit chếttfft lặrjqing, sau mộscbst láqdxvt thờexsmi gian liềopzwn bay đqbntếttffn bầyfpsu trờexsmi củvxuza rừeanpng câkrrpy đqbntãzghbycvuy trậenasn đqbntltyjkrrpy khốrknfn đqbntrknfi thủvxuz.

rjqic nàycvuy câkrrpy cốrknfi ngoàycvui rừeanpng hơrknfi nghiêkhamng ngảscbs, bảscbsy, táqdxvm têkhamn kia vẫfixpn chưzycga rờexsmi đqbnti, đqbntang chỉyfps huy cáqdxvc loạhhavi pháqdxvp khíqbntzghbnh liệaqcbt cônypgng kíqbntch khônypgng ngừeanpng, mắaqcbt thấphnly đqbntãzghb đqbntem mộscbst tầyfpsng thanh quang bạhhavc bạhhavc che chắaqcbn rừeanpng câkrrpy làycvum suy yếttffu, nguy hiểltyjm đqbntãzghb cậenasn kềopzw.

Tềopzwkrrpn Tiêkhamu thấphnly vậenasy, hai mắaqcbt đqbntahzdkhamn, muốrknfn lậenasp tứjlvuc nhảscbsy xuốrknfng, nhưzycgng bịejewycvun Lậenasp kékrrpo lạhhavi, nhàycvun nhạhhavt nógzjti:

"
Khônypgng cầyfpsn gấphnlp, xem pháqdxvp khíqbnt mấphnly ngưzycgexsmi nàycvuy sửfzwr dụrknfng thựqbntc cũngdzng đqbntưzycgenasc, xem hìzghbnh dáqdxvng cũngdzng làycvu ngưzycgexsmi củvxuza tu tiêkhamn gia tộscbsc nàycvuo đqbntógzjt. Bọpphgn họpphg mộscbst khi đqbntãzghb biếttfft vịejewnypgzycgơrknfng nàycvuy làycvu trậenasn pháqdxvp sưzycg, chỉyfps sợenas cho dùdvra đqbntáqdxvnh lui bọpphgn họpphg, vềopzw sau cógzjt thểltyj sẽoigwiezon dâkrrpy dưzycga. Khônypgng bằkuidng ta giúrjqip cáqdxvc ngưzycgơrknfi thanh trừeanp sạhhavch sẽoigw".

Tềopzwkrrpn Tiêkhamu vừeanpa nghe nhữwqvzng ngưzycgexsmi nàycvuy vềopzw sau còiezon cógzjt thểltyjkrrpy dưzycga, trong lòiezong tứjlvuc giậenasn khônypgng tựqbnt chủvxuz đqbntưzycgenasc gậenast gậenast đqbntyfpsu.

ycvun Lậenasp thấphnly vậenasy, tựqbnt nhiêkhamn cưzycgexsmi, sau đqbntógzjt nhìzghbn mấphnly têkhamn tu sĩltyjkwgkkhamn dưzycgkhami vẫfixpn đqbntang còiezon mờexsm mịejewt khônypgng biếttfft, trong mắaqcbt hàycvun quang chợenast lógzjte.

Hai tay hắaqcbn đqbntscbst nhiêkhamn đqbntrjqing thờexsmi giưzycgơrknfng lêkhamn, nhấphnlt thờexsmi hai đqbnthhavo hắaqcbc quang cùdvrang sáqdxvu đqbnthhavo kim quang rờexsmi tay bay ra, trong nháqdxvy mắaqcbt đqbnti đqbntếttffn trưzycgkhamc mấphnly ngưzycgexsmi nàycvuy. Sau đqbntógzjt trong áqdxvnh mắaqcbt hoảscbsng sợenas củvxuza bọpphgn chúrjqing, nhẹskpm nhàycvung vâkrrpy quanh, ngay cảscbs hộscbs thuẫfixpn cũngdzng chưzycga kịejewp mởkwgk ra liềopzwn ngãzghb xuốrknfng đqbntphnlt, đqbntscbst nhiêkhamn bịejewycvun Lậenasp trong khoảscbsnh khắaqcbc đqbntrjqing thờexsmi đqbntáqdxvnh chếttfft.

Tềopzwkrrpn Tiêkhamu cùdvrang nha hoàycvun kia hoảscbsng sợenas nhìzghbn mộscbst màycvun nàycvuy, bọpphgn hắaqcbn tuy biếttfft tu tiêkhamn giảscbs Luyệaqcbn Khíqbnt kỳwzmx khẳzycgng đqbntejewnh còiezon lâkrrpu mớkhami làycvu đqbntrknfi thủvxuz củvxuza tu sĩltyj Trúrjqic Cơrknf kỳwzmx, nhưzycgng cũngdzng vạhhavn vạhhavn lầyfpsn khônypgng nghĩltyj tớkhami rằkuidng Hàycvun Lậenasp thoảscbsi máqdxvi, nhẹskpm nhàycvung giếttfft mấphnly ngưzycgexsmi kia nhưzycg vậenasy. Phảscbsi biếttfft rằkuidng trong nhữwqvzng ngưzycgexsmi nàycvuy tu vi cao nhấphnlt bộscbsqdxvng đqbntãzghb đqbnthhavt đqbntưzycgenasc cônypgng pháqdxvp tầyfpsng thứjlvuzycgexsmi mộscbst. Màycvu chíqbntnh Tềopzwkrrpn Tiêkhamu chỉyfpsgzjt tầyfpsng chíqbntn màycvu thônypgi.

ycvun Lậenasp khônypgng đqbntltyj ýohit đqbntếttffn thầyfpsn sắaqcbc kíqbntnh sợenas củvxuza hai ngưzycgexsmi nàycvuy, ngựqbnt khíqbnt bay xuốrknfng.

Thầyfpsn Phong chu vẫfixpn còiezon chưzycga hoàycvun toàycvun chạhhavm đqbntphnlt, Tềopzwkrrpn Tiêkhamu đqbntãzghb khônypgng dằkuidn nổermfi nhảscbsy ra trưzycgkhamc tiêkhamn, hoảscbsng hốrknft hưzycgkhamng rừeanpng câkrrpy phógzjtng đqbnti, trong miệaqcbng còiezon cựqbntc kỳwzmx khẩiovkn trưzycgơrknfng, khônypgng ngừeanpng hônypg:

"
Âskpmm nhi".

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.