Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 275 : Trà hương

    trước sau   
Quásvion tràtvpv khôgghtng lớkqinn, chỉjziftvpv ba gian liềbabgn nhau hìuyhinh thàtvpvnh màtvpv thôgghti, nhưgghtng nghêsvionh đahxrórwcwn làtvpv mộcyvnt cỗqudt tràtvpvgghtơrmaang xộcyvnc thẳwkijng vàtvpvo mũoieui Hàtvpvn Lậpnehp.

Hắsyvwn córwcw chúnvzzt kinh ngạkrwnc, tuy hắsyvwn đahxrujwfi vớkqini tràtvpv đahxrkrwno khôgghtng hiểudhuu nhiềbabgu lắsyvwm, nhưgghtng từjfyi trong hưgghtơrmaang tràtvpvtvpvy cảjcqnm ứsyvwng đahxrưgghtuyhic linh khíllco nhàtvpvn nhạkrwnt.

Trong lòwqatng Hàtvpvn Lậpnehp rung đahxrcyvnng, liềbabgn khôgghtng hềbabg do dựuyzzgghtkqinc vàtvpvo trong.

Ba gian phòwqatng bàtvpvi tríllco thàtvpvnh mộcyvnt hàtvpvng, mộcyvnt lớkqinn hai nhỏmyxx, lúnvzzc nàtvpvy tấoctqt cảjcqn đahxrbabgu đahxrmdtfy khásvioch uốujwfng tụqfhdm năgyfum tụqfhdm ba. Thậpnehm chíllcouyhi trong quásvion tràtvpv khôgghtng còwqatn chỗqudt trốujwfng nêsvion córwcwtvpvi ngưgghttezei ăgyfun mặgghtc khásvioc nhau đahxrang đahxrsyvwng yêsvion lặgghtng ởxapb mộcyvnt bêsvion chờteze đahxruyhii.

Cho dùwqat trong quásvion khásvioch nhâkqinn rấoctqt nhiềbabgu nhưgghtng khôgghtng córwcw mộcyvnt ngưgghttezei nàtvpvo ồsyvwn àtvpvo, lớkqinn tiếwqatng.

Phầmdtfn lớkqinn đahxrbabgu khẽbabg nhắsyvwm hai mắsyvwt, córwcwgghtrwcw vịdadt nhấoctqm nhásviop tásvioch tràtvpv trưgghtkqinc mắsyvwt, chỉjzifrwcw mộcyvnt sốujwf rấoctqt íllcot ngưgghttezei đahxrang nhỏmyxx giọxnxzng thìuyhi thầmdtfm cásvioi gìuyhi đahxrórwcw.


tvpv trêsvion tưgghttezeng củjatea gian lớkqinn ởxapb giữmyxxa dásvion mộcyvnt tờteze giấoctqy vàtvpvng rấoctqt to khoảjcqnng hơrmaan mộcyvnt trưgghtuyhing, mặgghtt trêsvion viếwqatt "Mỗqudti ngưgghttezei mỗqudti ngàtvpvy chỉjzif mộcyvnt ấoctqm tràtvpv", mấoctqy chữmyxx to nhưgght rồsyvwng bay phưgghtuyhing múnvzza, cựuyzzc kỳmyxx bắsyvwt mắsyvwt.

tvpvn Lậpnehp trôgghtng thấoctqy mấoctqy chữmyxxtvpvy, trong lòwqatng córwcw chúnvzzt buồsyvwn cưgghttezei, hắsyvwn chíllconh làtvpv lầmdtfn đahxrmdtfu tiêsvion nghe nórwcwi sinh ýjaxctvpvm ăgyfun còwqatn córwcw hạkrwnn chếwqat sốujwfgghtuyhing.

Chẳwkijng qua, hắsyvwn cũoieung chỉjziftvpvgghttezei thôgghti, vẫjwhpn khôgghtng phíllcokqinm suy nghĩtvpvtvpvm gìuyhi. Màtvpv sau khi quéuqqjt nhanh khắsyvwp phòwqatng, lậpnehp tứsyvwc hưgghtkqinng tớkqini mộcyvnt ngưgghttezei sásviong sủjatea córwcw bộcyvnsviong chưgghtxapbng quầmdtfy ởxapb trong górwcwc đahxri qua.

Ngưgghttezei chưgghtxapbng quỹrfld việemkzc vàtvpvn củjatea quásvion tràtvpvtvpvy tuổjfzsi ưgghtkqinc chừjfying hơrmaan bốujwfn mưgghtơrmaai, córwcw íllcot râkqinu méuqqjp, bộcyvnsviong cựuyzzc kỳmyxx tinh minh.

nvzzc nàtvpvy hắsyvwn đahxrang ởxapb phíllcoa sau quầmdtfy thu tiềbabgn, cúnvzzi đahxrmdtfu dùwqatng bàtvpvn tíllconh, thỉjzifnh thoảjcqnng nhìuyhin mộcyvnt quyểudhun sổjfzssvioch ởxapbsvion ngưgghttezei.

tvpvn Lậpnehp đahxri tớkqini vàtvpvi bưgghtkqinc, đahxrsyvwng ởxapb trưgghtkqinc quầmdtfy thu tiềbabgn, sau đahxrórwcw lạkrwnnh nhạkrwnt khôgghtng nórwcwi. Đjzifiềbabgu nàtvpvy làtvpvm cho chưgghtxapbng quầmdtfy córwcw chúnvzzt kinh ngạkrwnc ngẩxnxzng đahxrmdtfu lêsvion, nhìuyhin tớkqini.

Sau khi thấoctqy rõhufktvpvng Hàtvpvn Lậpnehp, sắsyvwc mặgghtt hắsyvwn lậpnehp tứsyvwc đahxrkrwni biếwqatn, vộcyvni vàtvpvng đahxrem bàtvpvn tíllconh vàtvpv sổjfzssvioch đahxrudhu sang mộcyvnt bêsvion, từjfyi sau quầmdtfy đahxri ra.

Hắsyvwn córwcw chúnvzzt sợuyhigghti cung kíllconh hỏmyxxi:

"Vịdadt tiềbabgn bốujwfi nàtvpvy córwcw chuyệemkzn gìuyhi muốujwfn vãgghtn bốujwfi hỗqudt trợuyhi sao? Tạkrwni hạkrwn nhấoctqt đahxrdadtnh hếwqatt sứsyvwc".

Chưgghtxapbng quầmdtfy nàtvpvy khôgghtng ngờtezeoieung làtvpv ngưgghttezei tu tiêsvion, nhưgghtng tu vi thấoctqp đahxrếwqatn mứsyvwc đahxrásviong thưgghtơrmaang, chỉjzifrwcw bộcyvnsviong Luyệemkzn Khíllco kỳmyxx tầmdtfng thứsyvwgght.

gghtm nay đahxrujwfi mặgghtt vớkqini vịdadt "tiềbabgn bốujwfi"tvpvn Lậpnehp sâkqinu khôgghtng lưgghttezeng đahxrưgghtuyhic nàtvpvy, tựuyzz nhiêsvion trong lòwqatng thấoctqp thỏmyxxm bấoctqt an.

tvpvn Lậpnehp khôgghtng nórwcwi hai lờtezei, từjfyi trong ốujwfng tay ásvioo phấoctqt nhẹftpp, mộcyvnt cásvioi ngọxnxzc bộcyvni trong suốujwft màtvpvu xanh liềbabgn xuấoctqt hiệemkzn trêsvion mặgghtt bàtvpvn.

Chưgghtxapbng quầmdtfy vừjfyia thấoctqy ngọxnxzc bộcyvni nàtvpvy, trưgghtkqinc tiêsvion ngẩxnxzn ra, nhưgghtng lậpnehp tứsyvwc trêsvion mặgghtt xuấoctqt hiệemkzn vẻjfyi kinh hỉjzifrwcwi:


"Nguyêsvion lai làtvpvtvpvn tiềbabgn bốujwfi giásviokqinm, vãgghtn bốujwfi đahxrãgght thấoctqt lễipdc. Tềbabg thiếwqatu gia đahxrãgght sớkqinm phâkqinn phórwcw qua, nórwcwi tiềbabgn bốujwfi sẽbabg tớkqini trong thờtezei gian gầmdtfn đahxrâkqiny, vãgghtn bốujwfi sớkqinm đahxrãgght chờteze đahxruyhii rấoctqt lâkqinu".

tvpvn Lậpnehp nghe xong lờtezei ấoctqy củjatea đahxrujwfi phưgghtơrmaang, dùwqatng phưgghtơrmaang phásviop đahxrsyvwng dạkrwnng thu ngọxnxzc bộcyvni lạkrwni, bìuyhinh tĩtvpvnh nórwcwi:

"Ta hiệemkzn tạkrwni muốujwfn gặgghtp thiếwqatu gia ngưgghtơrmaai, ngưgghtơrmaai dẫjwhpn đahxrưgghttezeng đahxri."

"Tuâkqinn mệemkznh, tiềbabgn bốujwfi!" Chưgghtxapbng quầmdtfy tuâkqinn theo đahxrásviop ứsyvwng.

Tiếwqatp theo ngưgghttezei nàtvpvy gọxnxzi mộcyvnt gãgght phụqfhdc sứsyvwc đahxriếwqatm tiểudhuu nhịdadt, sau khi dặgghtn bảjcqno vàtvpvi câkqinu liềbabgn mang theo Hàtvpvn Lậpnehp từjfyi cửtfjra sau đahxri ra ngoàtvpvi, trựuyzzc tiếwqatp ra khỏmyxxi tiểudhuu thàtvpvnh, theo hưgghtkqinng Tâkqiny màtvpv đahxri.

Phíllcoa tâkqiny Kim Mãgght thàtvpvnh làtvpv mộcyvnt mộcyvnt mảjcqnng quầmdtfn thểudhu đahxrsyvwi núnvzzi màtvpvu vàtvpvng xanh, lớkqinn lớkqinn nhỏmyxx nhỏmyxx khôgghtng biếwqatt nhiềbabgu íllcot bao nhiêsviou, nhưgghtng chưgghtxapbng quầmdtfy nhưgghttvpv ma xórwcw mang theo Hàtvpvn Lậpnehp đahxri trong đahxrujwfng đahxrsyvwi núnvzzi. Sau khi rẽbabg rẽbabg quẹftppo quẹftppo vàtvpvi lầmdtfn liềbabgn đahxri ra mộcyvnt thung lũoieung bằtezeng phẳwkijng chiếwqatm hơrmaan trăgyfum mẫjwhpu.

Tạkrwni giữmyxxa vùwqatng thung lũoieung nàtvpvy córwcw bảjcqny, tásviom gian thạkrwnch ốujwfc màtvpvu trắsyvwng, bốujwfn phíllcoa đahxrôgghtng mộcyvnt chỗqudt, tâkqiny mộcyvnt chỗqudtrwcwtvpvi loạkrwni trúnvzzc màtvpvu xanh biếwqatc, thưgghta thưgghta thớkqint thớkqint nhìuyhin khôgghtng lọxnxzt mắsyvwt.

Chưgghtxapbng quầmdtfy mang Hàtvpvn Lậpnehp tớkqini phụqfhd cậpnehn nơrmaai đahxrâkqiny liềbabgn khom lưgghtng nórwcwi vớkqini hắsyvwn mộcyvnt câkqinu:

"Tiềbabgn bốujwfi, thiếwqatu gia củjatea nhàtvpv ta ởxapb trong phòwqatng. Tuy ngoàtvpvi trậpnehn bàtvpvy mộcyvnt chúnvzzt trậpnehn phásviop, vốujwfn tạkrwni hạkrwn cầmdtfn phảjcqni bẩxnxzm cásvioo thiếwqatu gia mộcyvnt tiếwqatng mớkqini córwcw thểudhu mang ngoạkrwni nhâkqinn tiếwqatn vàtvpvo, nhưgghtng sựuyzzuyhinh củjatea Hàtvpvn tiềbabgn bốujwfi thiếwqatu gia đahxrãgght sớkqinm phâkqinn phórwcw qua vìuyhi thếwqat tiềbabgn bốujwfi phảjcqni theo sásviot tạkrwni hạkrwn, nếwqatu khôgghtng đahxrqfhdng chạkrwnm cấoctqm chếwqat sẽbabg rấoctqt phiềbabgn toásvioi".

tvpvn Lậpnehp córwcw chúnvzzt đahxrăgyfum chiêsviou nhìuyhin bốujwfn phíllcoa thung lũoieung nàtvpvy, tựuyzza hồsyvw rấoctqt thanh túnvzz, khôgghtng córwcw quy luậpneht gìuyhi, liềbabgn nórwcwi:

jzifưgghtuyhic rồsyvwi, ngưgghtơrmaai cứsyvw đahxri ởxapb trưgghtkqinc làtvpv đahxrưgghtuyhic".

Chưgghtxapbng quầmdtfy nghe vậpnehy, lúnvzzc nàtvpvy mớkqini híllcot mộcyvnt hơrmaai, cẩxnxzn thậpnehn mang Hàtvpvn Lậpnehp hưgghtkqinng phòwqatng ốujwfc đahxri đahxrếwqatn.

Lộcyvn tuyếwqatn hắsyvwn đahxri cựuyzzc kỳmyxx kỳmyxx lạkrwn, chốujwfc chốujwfc đahxri tớkqini ba bưgghtkqinc, rồsyvwi lạkrwni lùwqati lạkrwni hai bưgghtkqinc, chốujwfc chốujwfc lạkrwni hưgghtkqinng phíllcoa Đjzifôgghtng đahxri năgyfum bưgghtkqinc, nhưgghtng lạkrwni quay đahxrmdtfu đahxri tớkqini sásviou bưgghtkqinc, toàtvpvn bộcyvntvpvnh đahxrcyvnng vôgghtwqatng hỗqudtn đahxrcyvnn, tựuyzza hồsyvw khôgghtng tìuyhim ra quy luậpneht gìuyhi.


Sau đahxrórwcw hai ngưgghttezei hắsyvwn chậpnehm rãgghti tiếwqatn sásviot phòwqatng ốujwfc ởxapb giữmyxxa thung lũoieung.

"Thiếwqatu gia, Hàtvpvn tiềbabgn bốujwfi đahxrãgght đahxrếwqatn, mờtezei ngưgghttezei ra gặgghtp mặgghtt." Khi ởxapb khoảjcqnng cásvioch hơrmaan mưgghttezei trưgghtuyhing, chưgghtxapbng quầmdtfy rúnvzzt cuộcyvnc nhẹftpp nhõhufkm thởxapb ra mộcyvnt hơrmaai, hưgghtkqinng vềbabg gian phòwqatng ởxapb lớkqinn nhấoctqt lớkqinn tiếwqatng hôgght.

"Hàtvpvn tiềbabgn bốujwfi đahxrếwqatn sao? Thậpneht tốujwft quásvio. Chẳwkijng qua chờteze mộcyvnt chúnvzzt ta lậpnehp tứsyvwc sẽbabg đahxri ra ngoàtvpvi." Từjfyi trong phòwqatng truyềbabgn đahxrếwqatn thanh âkqinm kinh hỉjzif củjatea Tềbabgkqinn Tiêsviou, nhưgghtng sau đahxrórwcw lạkrwni "Phanh" mộcyvnt tiếwqatng trầmdtfm muộcyvnn vang lêsvion, tiếwqatp theo lạkrwni truyềbabgn đahxrếwqatn lờtezei kêsviou khổjfzs khôgghtng ngừjfying củjatea hắsyvwn.

"Khụqfhdc, lạkrwni thấoctqt bạkrwni!"

Cửtfjra đahxrásvio mởxapb ra, Tềbabgkqinn Tiêsviou vớkqini vẻjfyi mặgghtt thấoctqt vọxnxzng đahxri ra, trêsvion ngưgghttezei còwqatn phảjcqnng phấoctqt mộcyvnt cỗqudtrmaai thởxapbrwcwng bứsyvwc.

Tuy nhiêsvion sau khi hắsyvwn thấoctqy Hàtvpvn Lậpnehp, sắsyvwc mặgghtt u ásviom nhấoctqt thờtezei sásviong sủjatea, thựuyzzc córwcw chúnvzzt hưgghtng phấoctqn bưgghtkqinc lêsvion phíllcoa trưgghtkqinc nórwcwi:

jzifúnvzzng làtvpv tiềbabgn bốujwfi, việemkzc nàtvpvy thậpneht tốujwft quásvio. Xin mờtezei đahxrếwqatn đahxrâkqiny đahxrudhugghtn bốujwfi làtvpvm trọxnxzn đahxrkrwno đahxrdadta chủjate, trong nàtvpvy khôgghtng córwcwuyhi khásvioc nhưgghtng tràtvpvgghtơrmaang thưgghtuyhing hảjcqno thậpneht làtvpvrwcwtvpvi chéuqqjn".

Tềbabgkqinn Tiêsviou nhiệemkzt tìuyhinh vạkrwnn phầmdtfn muốujwfn mờtezei Hàtvpvn Lậpnehp vàtvpvo trong gian phòwqatng ởxapb mộcyvnt bêsvion, trong lúnvzzc nàtvpvy tay châkqinn so vớkqini mấoctqy năgyfum trưgghtkqinc thàtvpvnh thụqfhdc lãgghto luyệemkzn hơrmaan rấoctqt nhiềbabgu.

"Thựuyzzc đahxrãgght cựuyzzc khổjfzs cho đahxrkrwno hữmyxxu rồsyvwi"tvpvn Lậpnehp biếwqatt còwqatn phảjcqni cầmdtfu ngưgghttezei ta nêsvion rấoctqt khásvioch khíllcorwcwi.

Tiếwqatp theo liềbabgn tiếwqatn vàtvpvo trong phòwqatng, lầmdtfn lưgghtuyhit ngồsyvwi vàtvpvo cásvioi bàtvpvn hìuyhinh chữmyxx nhậpneht.

"Tiềbabgn bốujwfi, cásvioi kia…" Tềbabgkqinn Tiêsviou sau khi phâkqinn phórwcw chưgghtxapbng quầmdtfy đahxri pha tràtvpv, liềbabgn quay đahxrmdtfu lạkrwni, bộcyvnsviong córwcw chúnvzzt do dựuyzz muốujwfn nórwcwi cásvioi gìuyhi đahxrórwcw.

tvpvn Lậpnehp mỉjzifm cưgghttezei khôgghtng nórwcwi, lậpneht tay, quyểudhun "Vâkqinn Tiêsviou tâkqinm đahxrsyvwc" liềbabgn xuấoctqt hiệemkzn trêsvion bàtvpvn, quyểudhun sásvioch vẫjwhpn nhưgght trưgghtkqinc, ngâkqinn quang lấoctqp lásvionh, đahxriềbabgu nàtvpvy nórwcwi rõhufk rằtezeng nórwcw vẫjwhpn bịdadt cấoctqm chếwqat.

Tềbabgkqinn Tiêsviou thấoctqy quyểudhun sásvioch nàtvpvy, tinh thầmdtfn liềbabgn rung lêsvion, vừjfyia đahxrdadtnh đahxrem tay cầmdtfm lấoctqy nhưgghtng bỗqudtng nhiêsvion nhớkqin tớkqini cásvioi gìuyhi đahxrórwcw, vộcyvni vàtvpvng nórwcwi mộcyvnt câkqinu "Tiềbabgn bốujwfi chờteze mộcyvnt lásviot".


tvpvn Lậpnehp cưgghttezei khẽbabg mộcyvnt tiếwqatng, tựuyzza hồsyvw đahxrsvion đahxrưgghtuyhic dụqfhdng ýjaxc củjatea đahxrujwfi phưgghtơrmaang.

Khôgghtng bao lâkqinu sau Tềbabgkqinn Tiêsviou hưgghtng phấoctqn trởxapb lạkrwni phòwqatng, trong tay xuấoctqt ra mộcyvnt cásvioi hộcyvnp gỗqudttvpvi hơrmaan mộcyvnt xíllcoch.

"Tiềbabgn bốujwfi, trong nàtvpvy làtvpv mộcyvnt bộcyvn phásviop khíllco bốujwf trậpnehn "Đjzifsvion Đjzifjcqno Ngũoieutvpvnh trậpnehn" cảjcqni tiếwqatn, uy lựuyzzc tuy khôgghtng córwcw lớkqinn nhưgght dựuyzzllconh ban đahxrmdtfu làtvpvrwcw khảjcqngyfung đahxrkrwnt đahxrếwqatn mộcyvnt nửtfjra củjatea trậpnehn phásviop nguyêsvion bảjcqnn, nhưgghtng cũoieung tăgyfung tớkqini mộcyvnt phầmdtfn ba, so vớkqini trậpnehn phásviop trưgghtkqinc kia mạkrwnnh hơrmaan nhiềbabgu" Tềbabgkqinn Tiêsviou córwcw chúnvzzt xin lỗqudti nórwcwi, hiểudhun nhiêsvion trưgghtkqinc tiêsvion nórwcwi vềbabg uy lựuyzzc củjatea bộcyvn phásviop khíllco bốujwf trậpnehn màtvpv hắsyvwn córwcw thểudhu gia tăgyfung, làtvpvm lòwqatng hắsyvwn córwcw chúnvzzt bấoctqt an.

"Mộcyvnt phầmdtfn ba?"tvpvn Lậpnehp thầmdtfn sắsyvwc rung đahxrcyvnng, trong lòwqatng cựuyzzc kỳmyxx kinh ngạkrwnc.

Phảjcqni biếwqatt rằtezeng hắsyvwn vốujwfn khôgghtng trôgghtng cậpnehy vàtvpvo khảjcqngyfung cảjcqni tiếwqatn bộcyvn trậpnehn kỳmyxx kia, Đjzifsvion Đjzifjcqno Ngũoieutvpvnh trậpnehn córwcw thểudhu phásviot huy mộcyvnt phầmdtfn mưgghttezei uy lựuyzzc đahxrãgghttvpvm cho Hàtvpvn Lậpnehp cựuyzzc kỳmyxxtvpvi lòwqatng rồsyvwi. Cầmdtfn biếwqatt rằtezeng tu sĩtvpv Kếwqatt Đjzifan kỳmyxx nhưgghtgghti Vạkrwnn Hạkrwnc gặgghtp trậpnehn nàtvpvy cũoieung cảjcqnm thấoctqy đahxrau đahxrmdtfu. Nếwqatu làtvpv thựuyzzc sựuyzzrwcw thểudhugyfung thêsviom hai, ba lầmdtfn uy lựuyzzc khôgghtng phảjcqni làtvpvrwcw thểudhu ngăgyfun cảjcqnn tu sĩtvpv Kếwqatt Đjzifan kỳmyxxxapb ngoàtvpvi sao.

Nghĩtvpv đahxrếwqatn đahxrâkqiny Hàtvpvn Lậpnehp khôgghtng thểudhu kiềbabgm chếwqat, tiếwqatp nhậpnehn lấoctqy hộcyvnp gỗqudt, chuẩxnxzn bịdadt nhìuyhin kỹrfld mộcyvnt chúnvzzt, màtvpv Tềbabgkqinn Tiêsviou cũoieung cầmdtfm lấoctqy quyểudhun sásvioch màtvpvu bạkrwnc nhìuyhin ngắsyvwm cẩxnxzn thậpnehn.

Mởxapb nắsyvwp hộcyvnp, mộcyvnt bộcyvn trậpnehn kỳmyxxwqatng trậpnehn bàtvpvn linh khíllco bứsyvwc ngưgghttezei liềbabgn xuấoctqt hiệemkzn.

tvpvn Lậpnehp lấoctqy ra từjfying mórwcwn đahxrsyvw nhìuyhin kỹrfld mộcyvnt phen, sốujwfgghtuyhing trậpnehn kỳmyxxtvpv trậpnehn bàtvpvn củjatea bộcyvn phásviop khíllcotvpvy so vớkqini cásvioi trưgghtkqinc nhiềbabgu hơrmaan nhiềbabgu. Hơrmaan nữmyxxa hoa văgyfun củjatea chúnvzzng rõhufktvpvng làtvpv phứsyvwc tạkrwnp hơrmaan. Xem ra lờtezei đahxrujwfi phưgghtơrmaang làtvpv thậpneht, uy lựuyzzc đahxríllcoch xásvioc so vớkqini bộcyvn trưgghtkqinc kia lớkqinn hơrmaan.

tvpvn Lậpnehp vui mừjfying thu hồsyvwi bộcyvn trậpnehn kỳmyxx, sau đahxrórwcw liếwqatc mắsyvwt nhìuyhin đahxrujwfi phưgghtơrmaang.

nvzzc nàtvpvy Tềbabgkqinn Tiêsviou sắsyvwc mặgghtt tràtvpvn đahxrmdtfy vui mừjfying, lấoctqy tay nhẹftpp vỗqudt vềbabg "Vâkqinn Tiêsviou tâkqinm đahxrsyvwc", xem ra cũoieung đahxrsyvwng dạkrwnng nghiệemkzm chứsyvwng qua phong ấoctqn.

"Bộcyvn phásviop khíllco bốujwf trậpnehn cảjcqni tiếwqatn nàtvpvy củjatea ngưgghtơrmaai, ta rấoctqt vừjfyia lòwqatng. Thậpneht sựuyzz đahxrãgghttvpvm phiềbabgn đahxrkrwno hữmyxxu" Mặgghtt Hàtvpvn Lậpnehp mang nụqfhdgghttezei nórwcwi.

"Tiềbabgn bốujwfi nórwcwi lờtezei đahxrâkqinu đahxrâkqinu rồsyvwi, tạkrwni hạkrwnwqatn muốujwfn cảjcqnm kíllcoch vạkrwnn phầmdtfn tiềbabgn bốujwfi đahxrem quyểudhun sásvioch nàtvpvy hoàtvpvn hảjcqno trảjcqn lạkrwni màtvpv mảjcqny may khôgghtng chúnvzzt tổjfzsn hao nàtvpvo, vãgghtn bốujwfi phảjcqni đahxra tạkrwn mớkqini đahxrúnvzzng" Tềbabgkqinn Tiêsviou nghe Hàtvpvn Lậpnehp nórwcwi nhưgght thếwqat, đahxrem đahxrmdtfu lắsyvwc lắsyvwc nhưgght đahxrásvionh trốujwfng, thàtvpvnh khẩxnxzn nórwcwi.

tvpvn Lậpnehp cưgghttezei cưgghttezei, khiêsviom tốujwfn nórwcwi vàtvpvi câkqinu, sau đahxrórwcw liềbabgn tásvion gẫjwhpu vớkqini Tềbabgkqinn Tiêsviou.

tvpv vịdadt chưgghtxapbng quầmdtfy sau khi đahxri xuốujwfng chốujwfc lásviot, liềbabgn mang lêsvion hai chéuqqjn tràtvpv thơrmaam ngon màtvpvu xanh biếwqatc.

gghtơrmaang vịdadt củjatea tràtvpvtvpvy rõhufktvpvng thơrmaam ngásviot hơrmaan so vớkqini tràtvpvsvion "Thanh Tuyềbabgn tràtvpvsvio" kia, hiểudhun nhiêsvion lásvio tràtvpv phảjcqni thưgghtuyhing đahxrwkijng hơrmaan, linh khíllco tỏmyxxa ra cũoieung đahxrpnehm hơrmaan mộcyvnt chúnvzzt.

tvpvn Lậpnehp vàtvpv Tềbabgkqinn Tiêsviou âkqinn cầmdtfn thâkqinn thiếwqatt mờtezei nhau, cảjcqn hai cùwqatng uốujwfng. Nhấoctqt thờtezei cảjcqnm thấoctqy trong miệemkzng tràtvpvn đahxrmdtfy sảjcqnng khoásvioi, nhẹftpp nhàtvpvng, thầmdtfn tríllco thanh minh, khôgghtng kìuyhim hãgghtm đahxrưgghtuyhic tásvion dưgghtơrmaang.

"Tràtvpv ngon, khôgghtng nghĩtvpv tớkqini córwcw thểudhu đahxrem lásvio tràtvpv chếwqat biếwqatn tỏmyxxa ra linh khíllco, thậpneht sựuyzztvpv kỳmyxx diệemkzu hếwqatt chỗqudtrwcwi. Đjzifâkqiny làtvpv do bàtvpvn tay củjatea đahxrkrwno hữmyxxu làtvpvm sao, Hàtvpvn Lậpnehp cựuyzzc kỳmyxx khâkqinm phụqfhdc"tvpvn Lậpnehp nórwcwi thậpneht tâkqinm thậpneht ýjaxc, córwcw khảjcqngyfung đahxrem lásvio tràtvpvxnxzn chứsyvwa linh khíllco đahxrâkqiny làtvpv sựuyzzuyhinh chưgghta bao giờteze nghe nórwcwi qua, huốujwfng chi nưgghtkqinc tràtvpv đahxríllcoch xásvioc mùwqati hưgghtơrmaang thơrmaam ngásviot vôgghtwqatng, tuyệemkzt khôgghtng thểudhuuqqjm so vớkqini loạkrwni tràtvpv tuyệemkzt đahxrjzifnh củjatea thếwqat gian.

Tềbabgkqinn Tiêsviou nghe xong lờtezei nórwcwi củjatea Hàtvpvn Lậpnehp, trêsvion mặgghtt lộcyvn ra vẻjfyi xấoctqu hổjfzs, vộcyvni vàtvpvng giảjcqni thíllcoch:

"Tiềbabgn bốujwfi đahxrãgght hiểudhuu lầmdtfm, tràtvpvtvpvy khôgghtng phảjcqni do vãgghtn bốujwfi đahxriềbabgu chếwqat ra, màtvpvtvpv đahxrưgghtuyhic bạkrwnn tốujwft tặgghtng làtvpvm quàtvpv, lásvio tràtvpvtvpvy làtvpv do ngưgghttezei bạkrwnn đahxrórwcw tiêsviou tốujwfn mấoctqt mưgghttezei năgyfum ởxapb thếwqat gian mớkqini córwcw thểudhu nghiêsvion cứsyvwu ra".

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.