Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 274 : Phó ước

    trước sau   
Khôynzsng cópdir! Chỉfeubenow lệmwmenh đejuafahm rấccyrt giốxcqang vớgerqi mộidmot ngưeaibfodbi bạwujfn cũdazd củaaxra ta đejuaãvahtljpdu rồfahmi khôynzsng gặynwnp. Dịleul sắynwnc trong mắynwnt biếaaxrn mấccyrt, khôynzsi phụynzsc lạwujfi ánbtfnh mắynwnt thanh lãvahtnh.

Nhữccpvng lờfodbi nàenowy làenowm Hàenown Lậwjfwp trong lòssesng chua chánbtft, cópdir chúsnrtt hưeaibơbyxtng vịleul khổyazy đejuaau.

"Ồsrfk, nhưeaib vậwjfwy thậwjfwt đejuaúsnrtng làenow xảgrelo hợijfwp"srfkpdira Nguyêdlukn cưeaibfodbi nópdiri, liếaaxrc mắynwnt trởzrfs lạwujfi dòssesqkamt Hàenown Lậwjfwp, nhưeaibng trêdlukn mặynwnt hắynwnn vẫdpvvn bìhclfnh tĩooernh nhưeaibeaibgerqc, mộidmot chúsnrtt khánbtfc thưeaibfodbng cũdazdng khôynzsng lộidmo ra.

enow sau khi cánbtfc tu sĩooer khánbtfc liếaaxrc mắynwnt nhìhclfn nhau, tuy tấccyrt cảgrel đejuaooeru toánbtft ra vẻdyzy mặynwnt nhưeaib vậwjfwy, nhưeaibng thựoxtpc sựoxtppdiri rằmwmeng bọzevin họzevipdirenowi phầbpown tin tưeaibzrfsng thìhclf chỉfeubpdir trờfodbi mớgerqi biếaaxrt.

Vịleul Nam Cung tiêdlukn tửdlukenowy cũdazdng biếaaxrt lờfodbi ấccyry khópdirpdir thểwjfwenowm cho ngưeaibfodbi ta tíaaxrn nhiệmwmem, nhưeaibng nàenowng khôynzsng biệmwmen giảgreli gìhclfenow nhẹicyu nhàenowng bay đejuai, nhữccpvng ngưeaibfodbi còssesn lạwujfi sau mấccyry lầbpown nhìhclfn Hàenown Lậwjfwp vớgerqi thâljpdm ýsrfkljpdu sắynwnc, mớgerqi hưeaibgerqng vợijfw chồfahmng Lýsrfkpdira Nguyêdlukn cánbtfo từleul.

Nụynzseaibfodbi trêdlukn mặynwnt Lýsrfkpdira Nguyêdlukn sau khi tấccyrt cảgrel khánbtfch nhâljpdn đejuai rồfahmi dầbpown dầbpown biếaaxrn mấccyrt. Hắynwnn nhíaaxru màenowy, quay mặynwnt qua Hàenown Lậwjfwp nhàenown nhạwujft nópdiri:


"Theo ta vàenowo trong phòssesng, ta cópdir đejuaiềooeru muốxcqan hỏssesi ngưeaibơbyxti".

enown Lậwjfwp thấccyry vậwjfwy, trong lòssesng âljpdm thầbpowm kêdluku khổyazy, đejuaàenownh phảgreli lêdlukn tiếaaxrng đejuaánbtfp lờfodbi. Màenow vịleul thiếaaxru phụynzseaibeaibơbyxtng kia ôynzsn nhu, an ủaaxri Hàenown Lậwjfwp vàenowi câljpdu rồfahmi cũdazdng đejuai vàenowo.

Khi Hàenown Lậwjfwp đejuai vàenowo phòssesng khánbtfch thìhclfsrfkpdira Nguyêdlukn đejuaang ngồfahmi ởzrfs trêdlukn ghếaaxr dựoxtpa, bộidmonbtfng cópdir chúsnrtt đejuaălrsom chiêdluku, thiếaaxru phụynzs thìhclf ngồfahmi sánbtft sao bêdlukn cạwujfnh.

"Ngưeaibơbyxti biếaaxrt vịleul Yểwjfwm Nguyệmwmet tôynzsng tu sĩooer Nam Cung Uyểwjfwn kia?"srfkpdira Nguyêdlukn thấccyry Hàenown Lậwjfwp đejuai đejuaếaaxrn trưeaibgerqc ngưeaibfodbi, liềooern đejuaìhclfnh chỉfeub trầbpowm tưeaib, khôynzsng quanh co, trựoxtpc tiếaaxrp hỏssesi.

enown Lậwjfwp nghe xong im lặynwnng trong chốxcqac lánbtft, trong tâljpdm khoảgrelnh khắynwnc câljpdn đejuao đejuaong đejuaếaaxrm vàenowi lầbpown. Biếaaxrt rằmwmeng tìhclfnh huốxcqang bộidmo dạwujfng khánbtfc thưeaibfodbng củaaxra Nam Cung Uyểwjfwn tấccyrt cảgrel đejuaooeru rơbyxti vàenowo trong mắynwnt lãvahto, călrson bảgreln khôynzsng thểwjfw đejuawujfi khánbtfi cho qua, nêdlukn đejuaàenownh phảgreli gậwjfwt gậwjfwt đejuabpowu, thừleula nhậwjfwn nópdiri:

grelmwme tửdluk đejuaíaaxrch xánbtfc cùbpowng Nam Cung sưeaib thúsnrtc từleulng ngẫdpvvu nhiêdlukn quen biếaaxrt".

srfkpdira Nguyêdlukn nghe Hàenown Lậwjfwp dễyazyenowng thừleula nhậwjfwn nhưeaib thếaaxr, cũdazdng cópdir chúsnrtt ngoàenowi ýsrfk muốxcqan, thầbpown sắynwnc trêdlukn mặynwnt nhấccyrt thờfodbi dịleulu đejuai.

"Sựoxtp việmwmec nhưeaib thếaaxrenowo, cópdir thểwjfwpdiri nghe đejuaưeaibijfwc khôynzsng?" Thiếaaxru phụynzs nghe Hàenown Lậwjfwp nópdiri thếaaxr, lòssesng hiếaaxru kỳljpd trỗdyzyi dậwjfwy, khôynzsng khỏssesi mởzrfs miệmwmeng hỏssesi. Vừleula rồfahmi Nam Cung Uyểwjfwn thẳudydng thừleulng phủaaxr nhậwjfwn việmwmec quen biếaaxrt vớgerqi Hàenown Lậwjfwp, nhưeaibng hiệmwmen tạwujfi vịleul đejuafahm đejuamwmeenowy nópdiri rằmwmeng quen biếaaxrt, trong nàenowy khẳudydng đejualeulnh cópdir đejuaoạwujfn cốxcqa sựoxtp.

enowsrfkpdira Nguyêdlukn nghe xong lờfodbi nópdiri củaaxra phu nhâljpdn mìhclfnh, liềooern gậwjfwt gậwjfwt đejuabpowu nhìhclfn Hàenown Lậwjfwp, xem ra cũdazdng muốxcqan biếaaxrt nguyêdlukn ủaaxry việmwmec nàenowy.

"Sưeaib phópdir thứrhuy tộidmoi, bởzrfsi vìhclf chuyệmwmen nàenowy đejuaooer cậwjfwp đejuaếaaxrn mộidmot íaaxrt việmwmec riêdlukng tưeaib củaaxra Nam Cung sưeaib thúsnrtc, màenow đejuamwme tửdluk từleulng đejuaánbtfp ứrhuyng qua, tuyệmwmet đejuaxcqai khôynzsng đejuaem sựoxtphclfnh tiếaaxrt lộidmo ra ngoàenowi, xin sưeaib phópdir, sưeaibeaibơbyxtng lưeaibijfwng thứrhuy"enown Lậwjfwp đejuaãvaht sớgerqm chuẩckhgn bịleul tốxcqat mộidmot lýsrfk do quang minh chíaaxrnh đejuawujfi, cựoxtpc kỳljpd uyểwjfwn chuyểwjfwn cựoxtp tuyệmwmet.

Nghe xong Hàenown Lậwjfwp nópdiri thếaaxr, vợijfw chồfahmng Lýsrfkpdira Nguyêdlukn cảgrelm thấccyry ngoàenowi ýsrfk muốxcqan, liếaaxrc mắynwnt nhìhclfn nhau, sau khi Lýsrfkpdira Nguyêdlukn nghĩooer ngợijfwi, tựoxtpa hồfahm châljpdm chưeaibgerqc, chậwjfwm rãvahti nópdiri:

"Mộidmot khi đejuaãvaht đejuaánbtfp ứrhuyng đejuaxcqai phưeaibơbyxtng, vi sưeaib tựoxtp nhiêdlukn khôynzsng thểwjfw đejuawjfw cho ngưeaibơbyxti thấccyrt tíaaxrn. Tuy nhiêdlukn vi sưeaib phảgreli nhắynwnc nhởzrfs ngưeaibơbyxti mộidmot câljpdu, vịleul Nam Cung tiêdlukn tửdlukenowy íaaxrt tiếaaxrp xúsnrtc thìhclf tốxcqat hơbyxtn. Phảgreli biếaaxrt rằmwmeng Nhâljpdn Mịleulynzsng củaaxra Yểwjfwm Nguyệmwmet tôynzsng, vi sưeaib sợijfw ngưeaibơbyxti bấccyrt tri bấccyrt giánbtfc nghe lờfodbi đejuaxcqai phưeaibơbyxtng, còssesn mờfodb mịleult khôynzsng biếaaxrt. Nhưeaibng hiệmwmen tạwujfi nhìhclfn ngưeaibfodbi thầbpown tríaaxr tỉfeubnh tánbtfo, lờfodbi nópdiri rõzkxdenowng, vi sưeaibdazdng yêdlukn lòssesng".

enown Lậwjfwp nghe vậwjfwy, trong lòssesng héqkamo hon nhưeaibng trong miệmwmeng vộidmoi vàenowng xưeaibng phảgreli.


srfkpdira Nguyêdlukn thấccyry thầbpown sắynwnc Hàenown Lậwjfwp cung kíaaxrnh, bộidmonbtfng tôynzsn sưeaib trọzeving đejuawujfo, mộidmot tia cuốxcqai cùbpowng ởzrfs trong lòssesng nhanh chópdirng biếaaxrn mấccyrt, hòssesa ánbtfi vui vẻdyzy chỉfeub đejuaiểwjfwm vềooer vấccyrn đejuaooer tu luyệmwmen củaaxra Hàenown Lậwjfwp. Hắynwnn tựoxtp nhiêdlukn tậwjfwp trung chúsnrt ýsrfk nghe, khôynzsng chịleulu bỏssespdirt mộidmot câljpdu nàenowo củaaxra Lýsrfkpdira Nguyêdlukn.

Sau nửdluka ngàenowy, Lýsrfkpdira Nguyêdlukn thuậwjfwn miệmwmeng hỏssesi Hàenown Lậwjfwp vàenowi câljpdu vềooer nhậwjfwn thứrhuyc tâljpdm đejuaynwnc trong tu luyệmwmen, đejuaxcqai vớgerqi câljpdu trảgrel lờfodbi củaaxra hắynwnn rấccyrt hàenowi lòssesng. Đgrelidmot nhiêdlukn nópdiri ra mộidmot câljpdu ngoàenowi dựoxtp đejuaoạwujfn củaaxra mọzevii ngưeaibfodbi.

"Hàenown Lậwjfwp, vi sưeaib hiệmwmen tạwujfi cópdir việmwmec riêdlukng giao ngưeaibơbyxti đejuai làenowm, ngưeaibơbyxti cópdir nguyệmwmen ýsrfk khôynzsng?"

"Việmwmec riêdlukng?"

enown Lậwjfwp trong lòssesng ngẩckhgn ra, nhưeaibng lậwjfwp tứrhuyc miệmwmeng đejuaánbtfp:

"Sưeaib phópdirpdir việmwmec gìhclf cầbpown phâljpdn phópdir. Đgrelmwme tửdluk sẽxzwx hếaaxrt sứrhuyc hoàenown thàenownh."

srfkpdira Nguyêdlukn rấccyrt cao hứrhuyng vềooer thánbtfi đejuaidmo khôynzsng lưeaibbpowng lựoxtp củaaxra Hàenown Lậwjfwp, sau khi lãvahto đejuarhuyng dậwjfwy chậwjfwm rãvahti, vu vơbyxt đejuai hai bưeaibgerqc trong phòssesng, liềooern trầbpowm giọzeving nópdiri vớgerqi hắynwnn:

"Kỳljpd thậwjfwt cũdazdng khôynzsng phảgreli làenow sựoxtphclfnh gìhclf nguy hiểwjfwm. Chíaaxrnh làenowdluku ngưeaibơbyxti tạwujfm thờfodbi làenowm bảgrelo tiêdluku mộidmot đejuaoạwujfn thờfodbi gian, giúsnrtp ta bảgrelo hộidmo ngưeaibfodbi ta an toàenown".

"Bảgrelo tiêdluku, ngưeaibfodbi bảgrelo vệmwme?"enown Lậwjfwp cópdir đejuaiểwjfwm ngạwujfc nhiêdlukn, nhưeaibng vẫdpvvn bìhclfnh tĩooernh nghe lờfodbi nópdiri củaaxra Lýsrfkpdira Nguyêdlukn.

"Kỳljpd thậwjfwt lúsnrtc đejuabpowu làenow muốxcqan cho Tứrhuyeaib huynh ngưeaibơbyxti Tốxcqang Môynzsng đejuai, nhưeaibng làenow gầbpown đejuaâljpdy ta ngẫdpvvu nhiêdlukn nghe ngưeaibfodbi ta nópdiri vềooer sựoxtphclfnh ngưeaibơbyxti giếaaxrt rấccyrt nhiềooeru tu sĩooer ma đejuawujfo, đejuaiềooeru nàenowy cũdazdng làenowm cho ta cùbpowng sưeaibeaibơbyxtng ngưeaibơbyxti giậwjfwt mìhclfnh khôynzsng nhỏsses! Khôynzsng nghĩooer rằmwmeng trong môynzsn hạwujf củaaxra Lýsrfkpdira Nguyêdlukn còssesn cópdir thểwjfw xuấccyrt hiệmwmen mộidmot ngưeaibfodbi mạwujfnh nhưeaib vậwjfwy, nghe nópdiri ngay cảgrel ngưeaibfodbi củaaxra lụynzsc phánbtfi khánbtfc cũdazdng thưeaibfodbng xuyêdlukn đejuaàenowm luậwjfwn việmwmec nàenowy. Cứrhuy nhưeaib vậwjfwy, tựoxtp nhiêdlukn làenowm cho ta cảgrelm thấccyry yêdlukn tâljpdm"srfkpdira Nguyêdlukn cưeaibfodbi nópdiri, cópdir thểwjfw thấccyry đejuaưeaibijfwc tâljpdm tìhclfnh lãvahto lúsnrtc nàenowy cựoxtpc kỳljpd tốxcqat.

enow thiếaaxru phụynzszrfs mộidmot bêdlukn cũdazdng đejuafahmng dạwujfng cưeaibfodbi dàenowi nópdiri:

"Mặynwnt khánbtfc Tốxcqang Môynzsng từleul nhỏsseszrfs tạwujfi Lụynzsc Ba đejuaidmong, khôynzsng cópdir sựoxtp lịleulch lãvahtm trong thếaaxr tụynzsc. Khiếaaxrm khuyếaaxrt vềooer nhâljpdn tìhclfnh thếaaxr thánbtfi rấccyrt lớgerqn, cho dùbpow từleul phưeaibơbyxtng diệmwmen nàenowy màenowpdiri thìhclf ngưeaibfodbi cầbpown sai ngưeaibơbyxti đejuai bảgrelo vệmwmedazdng làenow mộidmot phàenowm nhâljpdn củaaxra thếaaxr tụynzsc.

enown Lậwjfwp nghe xong mộidmot phen tánbtfn dưeaibơbyxtng, ca ngợijfwi củaaxra vợijfw chồfahmng Lýsrfkpdira Nguyêdlukn, trêdlukn mặynwnt cưeaibfodbi cưeaibfodbi cópdir chúsnrtt ngưeaibijfwng ngùbpowng, bộidmonbtfng xấccyru hổyazy. Tuy nhiêdlukn đejuawjfw hắynwnn đejuai bảgrelo hộidmo phàenowm nhâljpdn, mặynwnc dùbpow thầbpown sắynwnc tuy bìhclfnh thưeaibfodbng nhưeaibng trong lòssesng cópdir chúsnrtt buồfahmn bựoxtpc.


Theo lýsrfk thuyếaaxrt thìhclf mộidmot vịleul phàenowm nhâljpdn cópdirnbtfi gìhclf nguy hiểwjfwm đejuaâljpdy, tùbpowy tiệmwmen phánbtfi mộidmot đejuamwme tửdluk Luyệmwmen Khíaaxr kỳljpd liềooern đejuaaaxr đejuawjfwenowm bảgrelo tiêdluku, làenowm gìhclf mộidmot vịleul đejuamwme tửdluk Trúsnrtc Cơbyxt kỳljpd nhưeaibhclfnh phảgreli đejuai?

pdir lẽxzwxsrfkpdira Nguyêdlukn đejuanbtfn ra nghi vấccyrn củaaxra Hàenown Lậwjfwp nêdlukn lãvahto nửdluka giảgreli thíaaxrch, nửdluka tựoxtp thuậwjfwt nópdiri:

"
Ngưeaibfodbi màenow ta kêdluku ngưeaibơbyxti bảgrelo hộidmoenow hậwjfwu nhâljpdn củaaxra mộidmot vịleuleaib huynh trưeaibgerqc kia củaaxra ta, hắynwnn đejuaxcqai vớgerqi ta cópdir đejuawujfi âljpdn cứrhuyu mạwujfng. Nhưeaibng con trai đejuaidmoc nhấccyrt củaaxra hắynwnn làenow phàenowm nhâljpdn khôynzsng cópdir linh călrson, khôynzsng thểwjfw tu tiêdlukn, chỉfeubpdir thểwjfwzrfs tạwujfi thếaaxr tụynzsc, bởzrfsi vậwjfwy sau khi hắynwnn chếaaxrt ta từleulng phánbtft thệmwme qua, chỉfeub cầbpown ta còssesn sốxcqang mộidmot ngàenowy tuyệmwmet đejuaxcqai bảgrelo đejuagrelm an toàenown vàenow vinh hoa phúsnrt quýsrfk cho hậwjfwu nhâljpdn củaaxra hắynwnn. Do đejuaópdirbyxtn trălrsom nălrsom qua ta âljpdm thầbpowm trợijfw giúsnrtp cho vàenowi thếaaxr hệmwme đejuawujfi phúsnrt đejuawujfi quýsrfk, cópdir nguy hiểwjfwm gìhclf ta cũdazdng sớgerqm giúsnrtp bọzevin họzevi giảgreli quyếaaxrt sạwujfch sẽxzwx.

srfkpdira Nguyêdlukn nópdiri tớgerqi đejuaâljpdy liềooern dừleulng lạwujfi, phảgrelng phấccyrt nhưeaib hồfahmi tưeaibzrfsng vềooer chuyệmwmen cũdazd, nhưeaibng sau đejuaópdir thu liễyazym vẻdyzy mặynwnt nópdiri:

"Nhưeaibng vàenowi ngàenowy trưeaibgerqc ta nhậwjfwn đejuaưeaibijfwc tin tứrhuyc, ngưeaibfodbi củaaxra ma đejuawujfo lụynzsc tôynzsng cópdir thểwjfw phánbtfi mộidmot íaaxrt đejuamwme tửdluk cấccyrp thấccyrp tràenow trộidmon vàenowo thếaaxr tụynzsc củaaxra nưeaibgerqc ta đejuawjfw tiếaaxrn hàenownh thanh tẩckhgy mộidmot sốxcqa phàenowm nhâljpdn màenow thấccyrt phánbtfi chúsnrtng ta trợijfw giúsnrtp, ýsrfk đejuafahm tấccyrn côynzsng sựoxtp cung ứrhuyng nguyêdlukn liệmwmeu bìhclfnh thưeaibfodbng củaaxra thếaaxr tụynzsc đejuaxcqai vớgerqi thấccyrt phánbtfi. Màenow bởzrfsi vìhclf quan hệmwme củaaxra ta cùbpowng gia đejuaìhclfnh ngưeaibfodbi nàenowy nêdlukn cũdazdng sẽxzwx bịleul ngưeaibfodbi củaaxra ma đejuawujfo tíaaxrnh chung thàenownh mộidmot loạwujfi, do đejuaópdir ta cầbpown mộidmot ngưeaibfodbi cópdir khảgrellrsong ứrhuyng phópdir trưeaibfodbng phong ba nàenowy, bảgrelo hộidmo bọzevin họzevi an toàenown. Đgrelưeaibơbyxtng nhiêdlukn nếaaxru làenow ma đejuawujfo khôynzsng tìhclfm bọzevin họzevi phiềooern toánbtfi, vậwjfwy thìhclfenowng tốxcqat.

enown Lậwjfwp sau khi nghe xong, cung kíaaxrnh gậwjfwt gậwjfwt đejuabpowu, tỏsses vẻdyzy hiểwjfwu đejuaưeaibijfwc.

"
Tốxcqat lắynwnm, ta sẽxzwx viếaaxrt mộidmot phong thưeaib cho gia chủaaxr đejuaưeaibơbyxtng đejuawujfi củaaxra gia đejuaìhclfnh nàenowy, nópdiri rõzkxdenowng thâljpdn phậwjfwn cùbpowng tìhclfnh huốxcqang củaaxra ngưeaibơbyxti. Hắynwnn cũdazdng làenow ngưeaibfodbi duy nhấccyrt biếaaxrt đejuaưeaibijfwc sựoxtphclfnh ta cùbpowng vớgerqi tổyazy tiêdlukn hắynwnn. Mặynwnt khánbtfc ta đejuaãvahtpdir thôynzsng bánbtfo qua rằmwmeng ngưeaibơbyxti trong khoảgrelng thờfodbi gian nàenowy tíaaxrnh làenow đejuai ra ngoàenowi chấccyrp hàenownh nhiệmwmem vụynzs, cho nêdlukn khôynzsng cầbpown lo lắynwnng sẽxzwx bịleul xửdluk phạwujft. Màenow trong ngọzevic giảgreln nàenowy cópdireaib liệmwmeu vềooer ngưeaibfodbi nhàenow nọzevi, hiệmwmen tạwujfi ngưeaibơbyxti cầbpowm lấccyry nópdirenow đejuai thu thậwjfwp hàenownh lýsrfk đejuai, sánbtfng sớgerqm mai xuấccyrt phánbtft, đejualeulng chậwjfwm trễyazy kẻdyzyo sinh biếaaxrn" Cuốxcqai cùbpowng Lýsrfkpdira Nguyêdlukn nghĩooer nghĩooer, phâljpdn phópdirpdiri.

"
Tuâljpdn mệmwmenh." Hàenown Lậwjfwp khom ngưeaibfodbi, nhẹicyu giọzeving đejuaánbtfp.

Hắynwnn ngồfahmi ởzrfs trêdlukn Thầbpown Phong chu, ởzrfs đejuaidmo cao hơbyxtn mưeaibfodbi trưeaibijfwng toàenown lựoxtpc phi hàenownh.

Hiệmwmen tạwujfi hắynwnn đejuai khôynzsng phảgreli làenoweaibgerqng đejuaếaaxrn kinh thàenownh Việmwmet quốxcqac – Việmwmet đejuaôynzs – làenow chỗdyzyzrfs củaaxra phàenowm nhâljpdn kia, màenowenow bay thẳudydng theo phưeaibơbyxtng hưeaibgerqng củaaxra Nguyêdlukn Vũdazd quốxcqac.

enown Lậwjfwp thừleula dịleulp tựoxtp do nàenowy, muốxcqan trưeaibgerqc tiêdlukn đejuai phópdir ưeaibgerqc vớgerqi Tềooerljpdn Tiêdluku kia, thuậwjfwn tiệmwmen xem xem vịleul trậwjfwn phánbtfp sưeaib nọzevipdir thểwjfw chữccpva trịleul đejuaưeaibijfwc hay khôynzsng phánbtfp trậwjfwn đejuaãvaht tổyazyn hạwujfi bịleul nghi làenow cổyazy trậwjfwn truyềooern tốxcqang kia.

Đgrelâljpdy chíaaxrnh làenow thủaaxr đejuaoạwujfn cuốxcqai cùbpowng màenow hắynwnn cópdir thểwjfw thoánbtft thâljpdn, phòssesng khi thấccyrt phánbtfi đejuawujfi bạwujfi trong cuộidmoc quyếaaxrt chiếaaxrn. Nếaaxru khôynzsng ma đejuawujfo lụynzsc tôynzsng mộidmot khi ra tay, hắynwnn chỉfeubpdir thểwjfw chạwujfy trốxcqan cầbpowu sốxcqang trong nhữccpvng ngàenowy còssesn lạwujfi củaaxra cuộidmoc đejuafodbi, làenowm sao còssesn cópdir thờfodbi gian đejuawjfw tu luyệmwmen.

enown Lậwjfwp tíaaxrnh toánbtfn rằmwmeng chuyếaaxrn nàenowy sẽxzwx khôynzsng cópdirhclf tổyazyn hạwujfi, thờfodbi gian hơbyxtn hai mưeaibơbyxti ngàenowy ngắynwnn ngủaaxri làenow đejuaaaxr, călrson bảgreln sẽxzwx khôynzsng chậwjfwm trễyazy nhiệmwmem vụynzs củaaxra Lýsrfkpdira Nguyêdlukn, cho nêdlukn mớgerqi yêdlukn tâljpdm đejuai.

Đgrelleula phưeaibơbyxtng ưeaibgerqc đejualeulnh giữccpva Tềooerljpdn Tiêdluku vàenowenown Lậwjfwp làenowzrfs trong mộidmot quánbtfn tràenowenowo đejuaópdir tạwujfi mộidmot tòssesa tiểwjfwu thàenownh củaaxra Nguyêdlukn Vũdazd quốxcqac.

Theo nhưeaib hắynwnn nópdiri, quánbtfn tràenowenowy chíaaxrnh làenow mộidmot vịleul hạwujf nhâljpdn củaaxra hắynwnn mởzrfs ra, cho nêdlukn Hàenown Lậwjfwp tìhclfm đejuaưeaibijfwc nơbyxti đejuaópdir, tựoxtp nhiêdlukn cópdir thểwjfw liêdlukn hệmwme vớgerqi Tềooerljpdn Tiêdluku.

Tốxcqac đejuaidmo dọzevic đejuaưeaibfodbng củaaxra Hàenown Lậwjfwp nhanh nhưeaib chớgerqp, cho dùbpow ngẫdpvvu nhiêdlukn gặynwnp vàenowi têdlukn tu sĩooer, cũdazdng khôynzsng chúsnrt ýsrfk bỏsses qua, khôynzsng cópdir mộidmot tia ýsrfk đejuafahmenowo muốxcqan dâljpdy dưeaiba. Sau bảgrely, tánbtfm ngàenowy đejuaêdlukm khôynzsng ngừleulng bay, Hàenown Lậwjfwp rúsnrtt cuộidmoc đejuaêdlukn mộidmot tiểwjfwu đejualeula phưeaibơbyxtng gọzevii làenow "
Kim Mãvaht thàenownh".

hclf khôynzsng muốxcqan gâljpdy ra nánbtfo đejuaidmong nêdlukn khi cánbtfch tiểwjfwu thàenownh mộidmot vàenowi dặynwnm, hắynwnn liềooern thu lạwujfi phánbtfp khíaaxr, sau đejuaópdir hạwujf xuốxcqang, chậwjfwm rãvahti ung dung hưeaibgerqng cửdluka thàenownh đejuai tớgerqi.

Kim Mãvaht thàenownh nàenowy tuy khôynzsng lớgerqn, nhưeaibng ởzrfs chỗdyzy cửdluka thàenownh rấccyrt đejuaôynzsng, ngưeaibfodbi ra ngưeaibfodbi vàenowo cựoxtpc nhiềooeru, xem ra khánbtf phồfahmn hoa.

enown Lậwjfwp tưeaibgerqng mạwujfo bìhclfnh thưeaibfodbng, ánbtfo quầbpown trêdlukn thâljpdn sớgerqm đejuaãvaht thay đejuayazyi mộidmot bộidmo nho bàenowo đejuaãvahtdazd, nhanh nhưeaib chớgerqp lẩckhgn vàenowo trong đejuaánbtfm đejuaôynzsng vàenow theo dòssesng ngưeaibfodbi tiếaaxrn vàenowo thàenownh.

Quánbtfn tràenowenowy danh khíaaxr khôynzsng nhỏsses, Hàenown Lậwjfwp tùbpowy tiệmwmen tìhclfm mộidmot hàenowi đejuafahmng, sau khi nghe chỗdyzy đejuaếaaxrn làenow "
Thanh Tuyềooern tràenow quánbtfn" liềooern dễyazyenowng biếaaxrt đejuaưeaibijfwc sựoxtphclfnh, bưeaibgerqc đejuai tớgerqi.

Đgrelưeaibơbyxtng nhiêdlukn khi Hàenown Lậwjfwp đejuarhuyng ởzrfs trưeaibgerqc cửdluka củaaxra "
Thanh Tuyềooern tràenow quánbtfn" thìhclf cảgrelm thấccyry rấccyrt hứrhuyng thúsnrtdlukn dòssesqkamt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.