Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 274 : Phó ước

    trước sau   
Khôdunsng cóanop! Chỉlyokhuov lệicsunh đydxaelej rấzluzt giốanopng vớzluzi mộdyrvt ngưmhzmarvoi bạmldcn cũftqj củpiqya ta đydxaãyqqliiwlu rồeleji khôdunsng gặzluzp. Dịyjxf sắwxwic trong mắwxwit biếlyokn mấzluzt, khôdunsi phụelejc lạmldci áaekgnh mắwxwit thanh lãyqqlnh.

Nhữyqqlng lờarvoi nàhuovy làhuovm Hàhuovn Lậcnnsp trong lòtxring chua cháaekgt, cóanop chúllcut hưmhzmơoycmng vịyjxf khổjevd đydxaau.

"Ồxytu, nhưmhzm vậcnnsy thậcnnst đydxaúllcung làhuov xảevyho hợinxlp"mldcanopa Nguyêszvgn cưmhzmarvoi nóanopi, liếlyokc mắwxwit trởanop lạmldci dòtxriktqzt Hàhuovn Lậcnnsp, nhưmhzmng trêszvgn mặzluzt hắwxwin vẫzpejn bìwiolnh tĩxytunh nhưmhzmmhzmzluzc, mộdyrvt chúllcut kháaekgc thưmhzmarvong cũftqjng khôdunsng lộdyrv ra.

huov sau khi cáaekgc tu sĩxytu kháaekgc liếlyokc mắwxwit nhìwioln nhau, tuy tấzluzt cảevyh đydxajevdu toáaekgt ra vẻtmha mặzluzt nhưmhzm vậcnnsy, nhưmhzmng thựftqjc sựftqjanopi rằydxang bọudjtn họudjtanophuovi phầcglen tin tưmhzmanopng thìwiol chỉlyokanop trờarvoi mớzluzi biếlyokt.

Vịyjxf Nam Cung tiêszvgn tửdunshuovy cũftqjng biếlyokt lờarvoi ấzluzy khóanopanop thểmlvqhuovm cho ngưmhzmarvoi ta tíhnnqn nhiệicsum, nhưmhzmng nàhuovng khôdunsng biệicsun giảevyhi gìwiolhuov nhẹbzij nhàhuovng bay đydxai, nhữyqqlng ngưmhzmarvoi còtxrin lạmldci sau mấzluzy lầcglen nhìwioln Hàhuovn Lậcnnsp vớzluzi thâiiwlm ýmldciiwlu sắwxwic, mớzluzi hưmhzmzluzng vợinxl chồelejng Lýmldcanopa Nguyêszvgn cáaekgo từnvts.

Nụelejmhzmarvoi trêszvgn mặzluzt Lýmldcanopa Nguyêszvgn sau khi tấzluzt cảevyh kháaekgch nhâiiwln đydxai rồeleji dầcglen dầcglen biếlyokn mấzluzt. Hắwxwin nhíhnnqu màhuovy, quay mặzluzt qua Hàhuovn Lậcnnsp nhàhuovn nhạmldct nóanopi:


"Theo ta vàhuovo trong phòtxring, ta cóanop đydxaiềjevdu muốanopn hỏghjui ngưmhzmơoycmi".

huovn Lậcnnsp thấzluzy vậcnnsy, trong lòtxring âiiwlm thầcglem kêszvgu khổjevd, đydxaàhuovnh phảevyhi lêszvgn tiếlyokng đydxaáaekgp lờarvoi. Màhuov vịyjxf thiếlyoku phụelejmhzmmhzmơoycmng kia ôdunsn nhu, an ủpiqyi Hàhuovn Lậcnnsp vàhuovi câiiwlu rồeleji cũftqjng đydxai vàhuovo.

Khi Hàhuovn Lậcnnsp đydxai vàhuovo phòtxring kháaekgch thìwiolmldcanopa Nguyêszvgn đydxaang ngồeleji ởanop trêszvgn ghếlyok dựftqja, bộdyrvaekgng cóanop chúllcut đydxaămidam chiêszvgu, thiếlyoku phụelej thìwiol ngồeleji sáaekgt sao bêszvgn cạmldcnh.

"Ngưmhzmơoycmi biếlyokt vịyjxf Yểmlvqm Nguyệicsut tôdunsng tu sĩxytu Nam Cung Uyểmlvqn kia?"mldcanopa Nguyêszvgn thấzluzy Hàhuovn Lậcnnsp đydxai đydxaếlyokn trưmhzmzluzc ngưmhzmarvoi, liềjevdn đydxaìwiolnh chỉlyok trầcglem tưmhzm, khôdunsng quanh co, trựftqjc tiếlyokp hỏghjui.

huovn Lậcnnsp nghe xong im lặzluzng trong chốanopc láaekgt, trong tâiiwlm khoảevyhnh khắwxwic câiiwln đydxao đydxaong đydxaếlyokm vàhuovi lầcglen. Biếlyokt rằydxang tìwiolnh huốanopng bộdyrv dạmldcng kháaekgc thưmhzmarvong củpiqya Nam Cung Uyểmlvqn tấzluzt cảevyh đydxajevdu rơoycmi vàhuovo trong mắwxwit lãyqqlo, cămidan bảevyhn khôdunsng thểmlvq đydxamldci kháaekgi cho qua, nêszvgn đydxaàhuovnh phảevyhi gậcnnst gậcnnst đydxacgleu, thừnvtsa nhậcnnsn nóanopi:

txriicsu tửduns đydxaíhnnqch xáaekgc cùhleing Nam Cung sưmhzm thúllcuc từnvtsng ngẫzpeju nhiêszvgn quen biếlyokt".

mldcanopa Nguyêszvgn nghe Hàhuovn Lậcnnsp dễaekghuovng thừnvtsa nhậcnnsn nhưmhzm thếlyok, cũftqjng cóanop chúllcut ngoàhuovi ýmldc muốanopn, thầcglen sắwxwic trêszvgn mặzluzt nhấzluzt thờarvoi dịyjxfu đydxai.

"Sựftqj việicsuc nhưmhzm thếlyokhuovo, cóanop thểmlvqanopi nghe đydxaưmhzminxlc khôdunsng?" Thiếlyoku phụelej nghe Hàhuovn Lậcnnsp nóanopi thếlyok, lòtxring hiếlyoku kỳjeju trỗhleii dậcnnsy, khôdunsng khỏghjui mởanop miệicsung hỏghjui. Vừnvtsa rồeleji Nam Cung Uyểmlvqn thẳrpfnng thừnvtsng phủpiqy nhậcnnsn việicsuc quen biếlyokt vớzluzi Hàhuovn Lậcnnsp, nhưmhzmng hiệicsun tạmldci vịyjxf đydxaelej đydxaicsuhuovy nóanopi rằydxang quen biếlyokt, trong nàhuovy khẳrpfnng đydxayjxfnh cóanop đydxaoạmldcn cốanop sựftqj.

huovmldcanopa Nguyêszvgn nghe xong lờarvoi nóanopi củpiqya phu nhâiiwln mìwiolnh, liềjevdn gậcnnst gậcnnst đydxacgleu nhìwioln Hàhuovn Lậcnnsp, xem ra cũftqjng muốanopn biếlyokt nguyêszvgn ủpiqyy việicsuc nàhuovy.

"Sưmhzm phóanop thứmudy tộdyrvi, bởanopi vìwiol chuyệicsun nàhuovy đydxajevd cậcnnsp đydxaếlyokn mộdyrvt íhnnqt việicsuc riêszvgng tưmhzm củpiqya Nam Cung sưmhzm thúllcuc, màhuov đydxaicsu tửduns từnvtsng đydxaáaekgp ứmudyng qua, tuyệicsut đydxaanopi khôdunsng đydxaem sựftqjwiolnh tiếlyokt lộdyrv ra ngoàhuovi, xin sưmhzm phóanop, sưmhzmmhzmơoycmng lưmhzminxlng thứmudy"huovn Lậcnnsp đydxaãyqql sớzluzm chuẩxvlqn bịyjxf tốanopt mộdyrvt lýmldc do quang minh chíhnnqnh đydxamldci, cựftqjc kỳjeju uyểmlvqn chuyểmlvqn cựftqj tuyệicsut.

Nghe xong Hàhuovn Lậcnnsp nóanopi thếlyok, vợinxl chồelejng Lýmldcanopa Nguyêszvgn cảevyhm thấzluzy ngoàhuovi ýmldc muốanopn, liếlyokc mắwxwit nhìwioln nhau, sau khi Lýmldcanopa Nguyêszvgn nghĩxytu ngợinxli, tựftqja hồelej châiiwlm chưmhzmzluzc, chậcnnsm rãyqqli nóanopi:

"Mộdyrvt khi đydxaãyqql đydxaáaekgp ứmudyng đydxaanopi phưmhzmơoycmng, vi sưmhzm tựftqj nhiêszvgn khôdunsng thểmlvq đydxamlvq cho ngưmhzmơoycmi thấzluzt tíhnnqn. Tuy nhiêszvgn vi sưmhzm phảevyhi nhắwxwic nhởanop ngưmhzmơoycmi mộdyrvt câiiwlu, vịyjxf Nam Cung tiêszvgn tửdunshuovy íhnnqt tiếlyokp xúllcuc thìwiol tốanopt hơoycmn. Phảevyhi biếlyokt rằydxang Nhâiiwln Mịyjxfdunsng củpiqya Yểmlvqm Nguyệicsut tôdunsng, vi sưmhzm sợinxl ngưmhzmơoycmi bấzluzt tri bấzluzt giáaekgc nghe lờarvoi đydxaanopi phưmhzmơoycmng, còtxrin mờarvo mịyjxft khôdunsng biếlyokt. Nhưmhzmng hiệicsun tạmldci nhìwioln ngưmhzmarvoi thầcglen tríhnnq tỉlyoknh táaekgo, lờarvoi nóanopi rõdunshuovng, vi sưmhzmftqjng yêszvgn lòtxring".

huovn Lậcnnsp nghe vậcnnsy, trong lòtxring héktqzo hon nhưmhzmng trong miệicsung vộdyrvi vàhuovng xưmhzmng phảevyhi.


mldcanopa Nguyêszvgn thấzluzy thầcglen sắwxwic Hàhuovn Lậcnnsp cung kíhnnqnh, bộdyrvaekgng tôdunsn sưmhzm trọudjtng đydxamldco, mộdyrvt tia cuốanopi cùhleing ởanop trong lòtxring nhanh chóanopng biếlyokn mấzluzt, hòtxria áaekgi vui vẻtmha chỉlyok đydxaiểmlvqm vềjevd vấzluzn đydxajevd tu luyệicsun củpiqya Hàhuovn Lậcnnsp. Hắwxwin tựftqj nhiêszvgn tậcnnsp trung chúllcu ýmldc nghe, khôdunsng chịyjxfu bỏghjuanopt mộdyrvt câiiwlu nàhuovo củpiqya Lýmldcanopa Nguyêszvgn.

Sau nửdunsa ngàhuovy, Lýmldcanopa Nguyêszvgn thuậcnnsn miệicsung hỏghjui Hàhuovn Lậcnnsp vàhuovi câiiwlu vềjevd nhậcnnsn thứmudyc tâiiwlm đydxawxwic trong tu luyệicsun, đydxaanopi vớzluzi câiiwlu trảevyh lờarvoi củpiqya hắwxwin rấzluzt hàhuovi lòtxring. Đtxridyrvt nhiêszvgn nóanopi ra mộdyrvt câiiwlu ngoàhuovi dựftqj đydxaoạmldcn củpiqya mọudjti ngưmhzmarvoi.

"Hàhuovn Lậcnnsp, vi sưmhzm hiệicsun tạmldci cóanop việicsuc riêszvgng giao ngưmhzmơoycmi đydxai làhuovm, ngưmhzmơoycmi cóanop nguyệicsun ýmldc khôdunsng?"

"Việicsuc riêszvgng?"

huovn Lậcnnsp trong lòtxring ngẩxvlqn ra, nhưmhzmng lậcnnsp tứmudyc miệicsung đydxaáaekgp:

"Sưmhzm phóanopanop việicsuc gìwiol cầcglen phâiiwln phóanop. Đtxriicsu tửduns sẽrpfn hếlyokt sứmudyc hoàhuovn thàhuovnh."

mldcanopa Nguyêszvgn rấzluzt cao hứmudyng vềjevd tháaekgi đydxadyrv khôdunsng lưmhzmvcusng lựftqj củpiqya Hàhuovn Lậcnnsp, sau khi lãyqqlo đydxamudyng dậcnnsy chậcnnsm rãyqqli, vu vơoycm đydxai hai bưmhzmzluzc trong phòtxring, liềjevdn trầcglem giọudjtng nóanopi vớzluzi hắwxwin:

"Kỳjeju thậcnnst cũftqjng khôdunsng phảevyhi làhuov sựftqjwiolnh gìwiol nguy hiểmlvqm. Chíhnnqnh làhuovszvgu ngưmhzmơoycmi tạmldcm thờarvoi làhuovm bảevyho tiêszvgu mộdyrvt đydxaoạmldcn thờarvoi gian, giúllcup ta bảevyho hộdyrv ngưmhzmarvoi ta an toàhuovn".

"Bảevyho tiêszvgu, ngưmhzmarvoi bảevyho vệicsu?"huovn Lậcnnsp cóanop đydxaiểmlvqm ngạmldcc nhiêszvgn, nhưmhzmng vẫzpejn bìwiolnh tĩxytunh nghe lờarvoi nóanopi củpiqya Lýmldcanopa Nguyêszvgn.

"Kỳjeju thậcnnst lúllcuc đydxacgleu làhuov muốanopn cho Tứmudymhzm huynh ngưmhzmơoycmi Tốanopng Môdunsng đydxai, nhưmhzmng làhuov gầcglen đydxaâiiwly ta ngẫzpeju nhiêszvgn nghe ngưmhzmarvoi ta nóanopi vềjevd sựftqjwiolnh ngưmhzmơoycmi giếlyokt rấzluzt nhiềjevdu tu sĩxytu ma đydxamldco, đydxaiềjevdu nàhuovy cũftqjng làhuovm cho ta cùhleing sưmhzmmhzmơoycmng ngưmhzmơoycmi giậcnnst mìwiolnh khôdunsng nhỏghju! Khôdunsng nghĩxytu rằydxang trong môdunsn hạmldc củpiqya Lýmldcanopa Nguyêszvgn còtxrin cóanop thểmlvq xuấzluzt hiệicsun mộdyrvt ngưmhzmarvoi mạmldcnh nhưmhzm vậcnnsy, nghe nóanopi ngay cảevyh ngưmhzmarvoi củpiqya lụelejc pháaekgi kháaekgc cũftqjng thưmhzmarvong xuyêszvgn đydxaàhuovm luậcnnsn việicsuc nàhuovy. Cứmudy nhưmhzm vậcnnsy, tựftqj nhiêszvgn làhuovm cho ta cảevyhm thấzluzy yêszvgn tâiiwlm"mldcanopa Nguyêszvgn cưmhzmarvoi nóanopi, cóanop thểmlvq thấzluzy đydxaưmhzminxlc tâiiwlm tìwiolnh lãyqqlo lúllcuc nàhuovy cựftqjc kỳjeju tốanopt.

huov thiếlyoku phụelejanop mộdyrvt bêszvgn cũftqjng đydxaelejng dạmldcng cưmhzmarvoi dàhuovi nóanopi:

"Mặzluzt kháaekgc Tốanopng Môdunsng từnvts nhỏghjuanop tạmldci Lụelejc Ba đydxadyrvng, khôdunsng cóanop sựftqj lịyjxfch lãyqqlm trong thếlyok tụelejc. Khiếlyokm khuyếlyokt vềjevd nhâiiwln tìwiolnh thếlyok tháaekgi rấzluzt lớzluzn, cho dùhlei từnvts phưmhzmơoycmng diệicsun nàhuovy màhuovanopi thìwiol ngưmhzmarvoi cầcglen sai ngưmhzmơoycmi đydxai bảevyho vệicsuftqjng làhuov mộdyrvt phàhuovm nhâiiwln củpiqya thếlyok tụelejc.

huovn Lậcnnsp nghe xong mộdyrvt phen táaekgn dưmhzmơoycmng, ca ngợinxli củpiqya vợinxl chồelejng Lýmldcanopa Nguyêszvgn, trêszvgn mặzluzt cưmhzmarvoi cưmhzmarvoi cóanop chúllcut ngưmhzminxlng ngùhleing, bộdyrvaekgng xấzluzu hổjevd. Tuy nhiêszvgn đydxamlvq hắwxwin đydxai bảevyho hộdyrv phàhuovm nhâiiwln, mặzluzc dùhlei thầcglen sắwxwic tuy bìwiolnh thưmhzmarvong nhưmhzmng trong lòtxring cóanop chúllcut buồelejn bựftqjc.


Theo lýmldc thuyếlyokt thìwiol mộdyrvt vịyjxf phàhuovm nhâiiwln cóanopaekgi gìwiol nguy hiểmlvqm đydxaâiiwly, tùhleiy tiệicsun pháaekgi mộdyrvt đydxaicsu tửduns Luyệicsun Khíhnnq kỳjeju liềjevdn đydxapiqy đydxamlvqhuovm bảevyho tiêszvgu, làhuovm gìwiol mộdyrvt vịyjxf đydxaicsu tửduns Trúllcuc Cơoycm kỳjeju nhưmhzmwiolnh phảevyhi đydxai?

anop lẽrpfnmldcanopa Nguyêszvgn đydxaaekgn ra nghi vấzluzn củpiqya Hàhuovn Lậcnnsp nêszvgn lãyqqlo nửdunsa giảevyhi thíhnnqch, nửdunsa tựftqj thuậcnnst nóanopi:

"
Ngưmhzmarvoi màhuov ta kêszvgu ngưmhzmơoycmi bảevyho hộdyrvhuov hậcnnsu nhâiiwln củpiqya mộdyrvt vịyjxfmhzm huynh trưmhzmzluzc kia củpiqya ta, hắwxwin đydxaanopi vớzluzi ta cóanop đydxamldci âiiwln cứmudyu mạmldcng. Nhưmhzmng con trai đydxadyrvc nhấzluzt củpiqya hắwxwin làhuov phàhuovm nhâiiwln khôdunsng cóanop linh cămidan, khôdunsng thểmlvq tu tiêszvgn, chỉlyokanop thểmlvqanop tạmldci thếlyok tụelejc, bởanopi vậcnnsy sau khi hắwxwin chếlyokt ta từnvtsng pháaekgt thệicsu qua, chỉlyok cầcglen ta còtxrin sốanopng mộdyrvt ngàhuovy tuyệicsut đydxaanopi bảevyho đydxaevyhm an toàhuovn vàhuov vinh hoa phúllcu quýmldc cho hậcnnsu nhâiiwln củpiqya hắwxwin. Do đydxaóanopoycmn trămidam nămidam qua ta âiiwlm thầcglem trợinxl giúllcup cho vàhuovi thếlyok hệicsu đydxamldci phúllcu đydxamldci quýmldc, cóanop nguy hiểmlvqm gìwiol ta cũftqjng sớzluzm giúllcup bọudjtn họudjt giảevyhi quyếlyokt sạmldcch sẽrpfn.

mldcanopa Nguyêszvgn nóanopi tớzluzi đydxaâiiwly liềjevdn dừnvtsng lạmldci, phảevyhng phấzluzt nhưmhzm hồeleji tưmhzmanopng vềjevd chuyệicsun cũftqj, nhưmhzmng sau đydxaóanop thu liễaekgm vẻtmha mặzluzt nóanopi:

"Nhưmhzmng vàhuovi ngàhuovy trưmhzmzluzc ta nhậcnnsn đydxaưmhzminxlc tin tứmudyc, ngưmhzmarvoi củpiqya ma đydxamldco lụelejc tôdunsng cóanop thểmlvq pháaekgi mộdyrvt íhnnqt đydxaicsu tửduns cấzluzp thấzluzp tràhuov trộdyrvn vàhuovo thếlyok tụelejc củpiqya nưmhzmzluzc ta đydxamlvq tiếlyokn hàhuovnh thanh tẩxvlqy mộdyrvt sốanop phàhuovm nhâiiwln màhuov thấzluzt pháaekgi chúllcung ta trợinxl giúllcup, ýmldc đydxaelej tấzluzn côdunsng sựftqj cung ứmudyng nguyêszvgn liệicsuu bìwiolnh thưmhzmarvong củpiqya thếlyok tụelejc đydxaanopi vớzluzi thấzluzt pháaekgi. Màhuov bởanopi vìwiol quan hệicsu củpiqya ta cùhleing gia đydxaìwiolnh ngưmhzmarvoi nàhuovy nêszvgn cũftqjng sẽrpfn bịyjxf ngưmhzmarvoi củpiqya ma đydxamldco tíhnnqnh chung thàhuovnh mộdyrvt loạmldci, do đydxaóanop ta cầcglen mộdyrvt ngưmhzmarvoi cóanop khảevyhmidang ứmudyng phóanop trưmhzmarvong phong ba nàhuovy, bảevyho hộdyrv bọudjtn họudjt an toàhuovn. Đtxriưmhzmơoycmng nhiêszvgn nếlyoku làhuov ma đydxamldco khôdunsng tìwiolm bọudjtn họudjt phiềjevdn toáaekgi, vậcnnsy thìwiolhuovng tốanopt.

huovn Lậcnnsp sau khi nghe xong, cung kíhnnqnh gậcnnst gậcnnst đydxacgleu, tỏghju vẻtmha hiểmlvqu đydxaưmhzminxlc.

"
Tốanopt lắwxwim, ta sẽrpfn viếlyokt mộdyrvt phong thưmhzm cho gia chủpiqy đydxaưmhzmơoycmng đydxamldci củpiqya gia đydxaìwiolnh nàhuovy, nóanopi rõdunshuovng thâiiwln phậcnnsn cùhleing tìwiolnh huốanopng củpiqya ngưmhzmơoycmi. Hắwxwin cũftqjng làhuov ngưmhzmarvoi duy nhấzluzt biếlyokt đydxaưmhzminxlc sựftqjwiolnh ta cùhleing vớzluzi tổjevd tiêszvgn hắwxwin. Mặzluzt kháaekgc ta đydxaãyqqlanop thôdunsng báaekgo qua rằydxang ngưmhzmơoycmi trong khoảevyhng thờarvoi gian nàhuovy tíhnnqnh làhuov đydxai ra ngoàhuovi chấzluzp hàhuovnh nhiệicsum vụelej, cho nêszvgn khôdunsng cầcglen lo lắwxwing sẽrpfn bịyjxf xửduns phạmldct. Màhuov trong ngọudjtc giảevyhn nàhuovy cóanopmhzm liệicsuu vềjevd ngưmhzmarvoi nhàhuov nọudjt, hiệicsun tạmldci ngưmhzmơoycmi cầcglem lấzluzy nóanophuov đydxai thu thậcnnsp hàhuovnh lýmldc đydxai, sáaekgng sớzluzm mai xuấzluzt pháaekgt, đydxanvtsng chậcnnsm trễaekg kẻtmhao sinh biếlyokn" Cuốanopi cùhleing Lýmldcanopa Nguyêszvgn nghĩxytu nghĩxytu, phâiiwln phóanopanopi.

"
Tuâiiwln mệicsunh." Hàhuovn Lậcnnsp khom ngưmhzmarvoi, nhẹbzij giọudjtng đydxaáaekgp.

Hắwxwin ngồeleji ởanop trêszvgn Thầcglen Phong chu, ởanop đydxadyrv cao hơoycmn mưmhzmarvoi trưmhzminxlng toàhuovn lựftqjc phi hàhuovnh.

Hiệicsun tạmldci hắwxwin đydxai khôdunsng phảevyhi làhuovmhzmzluzng đydxaếlyokn kinh thàhuovnh Việicsut quốanopc – Việicsut đydxaôduns – làhuov chỗhleianop củpiqya phàhuovm nhâiiwln kia, màhuovhuov bay thẳrpfnng theo phưmhzmơoycmng hưmhzmzluzng củpiqya Nguyêszvgn Vũftqj quốanopc.

huovn Lậcnnsp thừnvtsa dịyjxfp tựftqj do nàhuovy, muốanopn trưmhzmzluzc tiêszvgn đydxai phóanop ưmhzmzluzc vớzluzi Tềjevdiiwln Tiêszvgu kia, thuậcnnsn tiệicsun xem xem vịyjxf trậcnnsn pháaekgp sưmhzm nọudjtanop thểmlvq chữyqqla trịyjxf đydxaưmhzminxlc hay khôdunsng pháaekgp trậcnnsn đydxaãyqql tổjevdn hạmldci bịyjxf nghi làhuov cổjevd trậcnnsn truyềjevdn tốanopng kia.

Đtxriâiiwly chíhnnqnh làhuov thủpiqy đydxaoạmldcn cuốanopi cùhleing màhuov hắwxwin cóanop thểmlvq thoáaekgt thâiiwln, phòtxring khi thấzluzt pháaekgi đydxamldci bạmldci trong cuộdyrvc quyếlyokt chiếlyokn. Nếlyoku khôdunsng ma đydxamldco lụelejc tôdunsng mộdyrvt khi ra tay, hắwxwin chỉlyokanop thểmlvq chạmldcy trốanopn cầcgleu sốanopng trong nhữyqqlng ngàhuovy còtxrin lạmldci củpiqya cuộdyrvc đydxaarvoi, làhuovm sao còtxrin cóanop thờarvoi gian đydxamlvq tu luyệicsun.

huovn Lậcnnsp tíhnnqnh toáaekgn rằydxang chuyếlyokn nàhuovy sẽrpfn khôdunsng cóanopwiol tổjevdn hạmldci, thờarvoi gian hơoycmn hai mưmhzmơoycmi ngàhuovy ngắwxwin ngủpiqyi làhuov đydxapiqy, cămidan bảevyhn sẽrpfn khôdunsng chậcnnsm trễaekg nhiệicsum vụelej củpiqya Lýmldcanopa Nguyêszvgn, cho nêszvgn mớzluzi yêszvgn tâiiwlm đydxai.

Đtxriyjxfa phưmhzmơoycmng ưmhzmzluzc đydxayjxfnh giữyqqla Tềjevdiiwln Tiêszvgu vàhuovhuovn Lậcnnsp làhuovanop trong mộdyrvt quáaekgn tràhuovhuovo đydxaóanop tạmldci mộdyrvt tòtxria tiểmlvqu thàhuovnh củpiqya Nguyêszvgn Vũftqj quốanopc.

Theo nhưmhzm hắwxwin nóanopi, quáaekgn tràhuovhuovy chíhnnqnh làhuov mộdyrvt vịyjxf hạmldc nhâiiwln củpiqya hắwxwin mởanop ra, cho nêszvgn Hàhuovn Lậcnnsp tìwiolm đydxaưmhzminxlc nơoycmi đydxaóanop, tựftqj nhiêszvgn cóanop thểmlvq liêszvgn hệicsu vớzluzi Tềjevdiiwln Tiêszvgu.

Tốanopc đydxadyrv dọudjtc đydxaưmhzmarvong củpiqya Hàhuovn Lậcnnsp nhanh nhưmhzm chớzluzp, cho dùhlei ngẫzpeju nhiêszvgn gặzluzp vàhuovi têszvgn tu sĩxytu, cũftqjng khôdunsng chúllcu ýmldc bỏghju qua, khôdunsng cóanop mộdyrvt tia ýmldc đydxaelejhuovo muốanopn dâiiwly dưmhzma. Sau bảevyhy, táaekgm ngàhuovy đydxaêszvgm khôdunsng ngừnvtsng bay, Hàhuovn Lậcnnsp rúllcut cuộdyrvc đydxaêszvgn mộdyrvt tiểmlvqu đydxayjxfa phưmhzmơoycmng gọudjti làhuov "
Kim Mãyqql thàhuovnh".

wiol khôdunsng muốanopn gâiiwly ra náaekgo đydxadyrvng nêszvgn khi cáaekgch tiểmlvqu thàhuovnh mộdyrvt vàhuovi dặzluzm, hắwxwin liềjevdn thu lạmldci pháaekgp khíhnnq, sau đydxaóanop hạmldc xuốanopng, chậcnnsm rãyqqli ung dung hưmhzmzluzng cửdunsa thàhuovnh đydxai tớzluzi.

Kim Mãyqql thàhuovnh nàhuovy tuy khôdunsng lớzluzn, nhưmhzmng ởanop chỗhlei cửdunsa thàhuovnh rấzluzt đydxaôdunsng, ngưmhzmarvoi ra ngưmhzmarvoi vàhuovo cựftqjc nhiềjevdu, xem ra kháaekg phồelejn hoa.

huovn Lậcnnsp tưmhzmzluzng mạmldco bìwiolnh thưmhzmarvong, áaekgo quầcglen trêszvgn thâiiwln sớzluzm đydxaãyqql thay đydxajevdi mộdyrvt bộdyrv nho bàhuovo đydxaãyqqlftqj, nhanh nhưmhzm chớzluzp lẩxvlqn vàhuovo trong đydxaáaekgm đydxaôdunsng vàhuov theo dòtxring ngưmhzmarvoi tiếlyokn vàhuovo thàhuovnh.

Quáaekgn tràhuovhuovy danh khíhnnq khôdunsng nhỏghju, Hàhuovn Lậcnnsp tùhleiy tiệicsun tìwiolm mộdyrvt hàhuovi đydxaelejng, sau khi nghe chỗhlei đydxaếlyokn làhuov "
Thanh Tuyềjevdn tràhuov quáaekgn" liềjevdn dễaekghuovng biếlyokt đydxaưmhzminxlc sựftqjwiolnh, bưmhzmzluzc đydxai tớzluzi.

Đtxriưmhzmơoycmng nhiêszvgn khi Hàhuovn Lậcnnsp đydxamudyng ởanop trưmhzmzluzc cửdunsa củpiqya "
Thanh Tuyềjevdn tràhuov quáaekgn" thìwiol cảevyhm thấzluzy rấzluzt hứmudyng thúllcuszvgn dòtxriktqzt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.