Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 273 : Xảo ngộ

    trước sau   
Sau khi đlygdàvxtno hếnrfyt linh thạywbzch trong túlyeji tiềcrugn, thậsbaym chíunmk ngay cảcbdi đlygdywbzi bộscze phậsbayn phưdtpiơyuewng thuốqhebc cổiqdg đlygdưdtpinkgec làvxtnm mớoooni lạywbzi sau nàvxtny hắnfpnn đlygdcrugu cófand.

Mộsczet bộscze phậsbayn cògjhbn lạywbzi, Hàvxtnn Lậsbayp cắnfpnn răfandng mộsczet cázvori, mạywbzo hiểkccjm xuấdtpit ra hai gốqhebc dưdtpinkgec thảcbdio bốqhebn trăfandm năfandm vàvxtn tham gia nhiềcrugu lầqsgkn nhiệboqsm vụkeos liệboqsp sázvort tu sĩsjtj ma đlygdywbzo nêywden cứmfhi nhưdtpi vậsbayy, chẳoofkng nhữinftng nhậsbayn đlygdưdtpinkgec sốqheb linh thạywbzch thưdtpicniing theo quy đlygdooonnh, màvxtn nhữinftng thứmfhi trong túlyeji trữinft vậsbayt củxfnma đlygdooonch cògjhbn cófand khảcbdifandng trao đlygdiqdgi lấdtpiy nhiềcrugu linh thạywbzch hơyuewn.

Bằpshsng vàvxtni kiệboqsn phùywde bảcbdio trong tay cùywdeng vớoooni uy lựywdec củxfnma Đqzmeywbzi Diễfikpn quyếnrfyt, Hàvxtnn Lậsbayp cho dùywde đlygdkeosng phảcbdii tu sĩsjtj Trúlyejc Cơyuew hậsbayu kỳoofkywbzng cófand thểkccjxzxtnh yêywden thoázvort thâsczen trởcnii vềcrug. Đqzmehzteng dạywbzng, nếnrfyu làvxtn tu sĩsjtj ma đlygdywbzo Trúlyejc Cơyuewyuew kỳoofk hay trung kỳoofk gặimhtp phảcbdii Hàvxtnn Lậsbayp tựywde nhiêywden sẽazpj khôyzngng cófand lựywdec hoàvxtnn thủxfnm, bỏzvor mạywbzng dưdtpioooni tay hắnfpnn.

Đqzmeưdtpiơyuewng nhiêywden têywden gia hỏzvora biếnrfyn tházvori nhưdtpi thiếnrfyu chủxfnm Quỷscze Linh môyzngn bằpshsng vàvxtno thâsczen phậsbayn củxfnma hắnfpnn thìxzxt nhưdtpi thếnrfyvxtno lạywbzi tham gia cázvori hàvxtnnh đlygdsczeng loạywbzi nàvxtny.

Kểkccj từboqs đlygdófand trong mộsczet năfandm nàvxtny Hàvxtnn Lậsbayp cũywbzng cófand chúlyejt danh khíunmk trong tu sĩsjtj Trúlyejc Cơyuew thấdtpit pházvori.

Ai cũywbzng biếnrfyt Hoàvxtnng Phong cốqhebc xuấdtpit hiệboqsn mộsczet ngưdtpixoooi mớoooni, tu vi làvxtn Trúlyejc Cơyuew trung kỳoofk nhưdtping liêywden tiếnrfyp ngắnfpnm bắnfpnn mưdtpixoooi mấdtpiy tu sĩsjtj ma đlygdywbzo màvxtn toàvxtnn thâsczen cògjhbn cófand thểkccj trởcnii vềcrug, cófand thểkccjfandi làvxtn khôyzngng thểkccjdtpicniing tưdtpinkgeng đlygdưdtpinkgec.


vxtnn Lậsbayp dùywdeng linh thạywbzch đlygdiqdgi tớoooni tay, đlygdem nguyêywden liệboqsu cògjhbn lạywbzi củxfnma cázvorc phưdtpiơyuewng thuốqhebc cổiqdg thu thậsbayp đlygdxfnm, nghe nófandi ởcnii trong doanh trạywbzi củxfnma cázvorc pházvori kházvorc cũywbzng đlygdhzteng dạywbzng cófand sởcnii giao dịooonch, hắnfpnn liềcrugn hỏzvori vịooon Trầqsgkn mậsbayp nàvxtny giúlyejp hắnfpnn đlygdkccj ýwrcl xem cófand hay khôyzngng cófand phưdtpiơyuewng thuốqhebc, tuy nhiêywden hôyzngm nay xem ra khôyzngng cófandzvori gìxzxt cảcbdi.

vxtnn Lậsbayp đlygdang muốqhebn cázvoro từboqs đlygdqhebi phưdtpiơyuewng, bỗdplbng nhiêywden bêywden ngưdtpixoooi cófand mộsczet trậsbayn hưdtpiơyuewng thơyuewm xộsczec vàvxtno mũywbzi.

Hắnfpnn cảcbdim thấdtpiy ngạywbzc nhiêywden quay đlygdqsgku thìxzxt thấdtpiy phíunmka sau cófand mộsczet nữinft tu sĩsjtj diễfikpm lệboqs, lạywbznh lùywdeng.

Sau khi nhìxzxtn rõmzbz khuôyzngn mặimhtt đlygdsczeng lògjhbng ngưdtpixoooi, thâsczen thểkccj mềcrugm mạywbzi đlygdqsgky đlygdimhtn kia, thầqsgkn sắnfpnc trêywden mặimhtt Hàvxtnn Lậsbayp khôyzngng đlygdsczeng nhưdtping trong lògjhbng đlygdãxzxtfand chúlyejt lo sợnkge, bấdtpit an. Khôyzngng ngờxooo đlygdófand chíunmknh làvxtn vịooon Trầqsgkn sưdtpi muộsczei từboqsng cófand tiếnrfyp xúlyejc da thịooont, tưdtpicniing tưdtpinkgeng đlygdếnrfyn tìxzxtnh hìxzxtnh củxfnma đlygdêywdem hưdtpiơyuewng diễfikpm nófandng bỏzvorng kia, trong lògjhbng hắnfpnn cófand mộsczet cảcbdim giázvorc kházvorc thưdtpixooong.

Lạywbzi nófandi tiếnrfyp hắnfpnn cùywdeng nữinft tữinftvxtny từboqs sau khi rờxoooi khỏzvori cấdtpim đlygdooona, trong thờxoooi gian dàvxtni cũywbzng khôyzngng gặimhtp mặimhtt, khôyzngng biếnrfyt đlygdqhebi phưdtpiơyuewng khi nàvxtno cũywbzng đlygdi tớoooni nơyuewi đlygdâsczey.

"Ngũywbzzvor, đlygdâsczey làvxtn thứmfhi ngưdtpixoooi muốqhebn."

Trầqsgkn sưdtpi muộsczei nhàvxtnn nhạywbzt liếnrfyc mắnfpnt dògjhbmlsrt Hàvxtnn Lậsbayp, sau khi trong mắnfpnt hiệboqsn lêywden mộsczet tia kinh ngạywbzc, liềcrugn đlygdi tớoooni trưdtpiooonc Trầqsgkn mậsbayp, đlygdem mộsczet cázvori túlyeji trữinft vậsbayt đlygdưdtpia qua.

"Hìxzxtxzxt! Chấdtpit nữinft xinh đlygddplbp, ngưdtpiơyuewi đlygdếnrfyn rấdtpit đlygdúlyejng lúlyejc, trong nàvxtny đlygdang cầqsgkn gấdtpip hàvxtnng hófanda đlygdâsczey." Trầqsgkn mậsbayp gặimhtp Trầqsgkn sưdtpi muộsczei liềcrugn nófandi, thịooont bémlsro trêywden mặimhtt cao hứmfhing rung rung lêywden.

"Ngũywbzzvor?"

vxtnn Lậsbayp bịooon danh xưdtping nàvxtny củxfnma Trầqsgkn mậsbayp làvxtnm cho ngạywbzc nhiêywden cảcbdi nửgrkaa ngàvxtny.

Hắnfpnn vạywbzn vạywbzn lầqsgkn khôyzngng nghĩsjtj tớoooni vịooon mậsbayp mạywbzp màvxtnxzxtnh biếnrfyt hơyuewn nửgrkaa năfandm nay chíunmknh làvxtn trưdtpicniing bốqhebi củxfnma Trầqsgkn sưdtpi muộsczei. Bằpshsng vàvxtno tu vi Trúlyejc Cơyuew trung kỳoofk, xem ra đlygdooona vịooon trong gia tộsczec Trầqsgkn thịooon khẳoofkng đlygdooonnh sẽazpj khôyzngng thấdtpip.

Trầqsgkn sưdtpi muộsczei ngoạywbzi trừboqslyejc đlygdqsgku liếnrfyc mắnfpnt nhìxzxtn Hàvxtnn Lậsbayp, sau đlygdófand liềcrugn lạywbznh lùywdeng khôyzngng hềcrug đlygdkccj ýwrcl đlygdếnrfyn hắnfpnn dùywde chỉxooo bằpshsng nửgrkaa con mắnfpnt. Đqzmeiềcrugu nàvxtny làvxtnm cho Hàvxtnn Lậsbayp trong lògjhbng cófand khôyzngng íunmkt tưdtpi vịooon.

"Trầqsgkn huynh, tạywbzi hạywbz trưdtpiooonc tiêywden cázvoro từboqs, sau sẽazpj ghémlsr thăfandm."vxtnn Lậsbayp khôyzngng muốqhebn lưdtpiu lạywbzi nữinfta, liềcrugn nófandi lờxoooi kházvorch khíunmk, quay đlygdqsgku đlygdi ra bêywden ngoàvxtni sởcnii giao dịooonch.


Trầqsgkn sưdtpi muộsczei xinh đlygddplbp lúlyejc nàvxtny mớoooni lạywbznh lùywdeng nhìxzxtn bófandng dázvorng Hàvxtnn Lậsbayp đlygdi xa, đlygdôyzngi mi thanh túlyej nhăfandn lạywbzi hưdtpiooonng vịooon Trầqsgkn mậsbayp đlygdang xem xémlsrt túlyeji trữinft vậsbayt hỏzvori:

"Ngũywbzzvor, têywden tiểkccju quỷscze nházvort gan tìxzxtm ngưdtpixoooi mua thứmfhixzxt sao?"

"Tiểkccju quỷscze nházvort gan?"

Trầqsgkn mậsbayp bịooon từboqsng lờxoooi, từboqsng lờxoooi củxfnma vịooon chấdtpit nữinft xinh đlygddplbp gâsczey chúlyej ýwrcl.

"Chíunmknh làvxtnywden gia hỏzvora vừboqsa rồhztei mớoooni đlygdmfhing ởcnii trong nàvxtny đlygdófand".

"Ngưdtpiơyuewi nófandi… Hàvxtnn Lậsbayp?" Trầqsgkn mậsbayp chớooonp chớooonp đlygdôyzngi mắnfpnt nhỏzvor, sắnfpnc mặimhtt hiệboqsn ra vẻqibv khófand tin.

"Chíunmknh làvxtn hắnfpnn, cófandzvori gìxzxt khôyzngng đlygdúlyejng?" Trầqsgkn sưdtpi muộsczei xinh đlygddplbp cófand chúlyejt kỳoofk quázvori hỏzvori.

Ngàvxtny đlygdófand trong lầqsgkn đlygdi tớoooni cấdtpim đlygdooona, Hàvxtnn Lậsbayp khôyzngng lưdtpiu lạywbzi ấdtpin tưdtpinkgeng tốqhebt cho vịooon Trầqsgkn sưdtpi muộsczei nàvxtny, nàvxtnng nghĩsjtj rằpshsng Hàvxtnn Lậsbayp chỉxooovxtn mộsczet têywden trốqhebn trázvornh cuộsczec chiếnrfyn nhưdtping lạywbzi gặimhtp đlygdưdtpinkgec vậsbayn may to lớooonn.

Trầqsgkn mậsbayp trầqsgkm mặimhtc mộsczet chúlyejt, bỗdplbng nhiêywden thởcniivxtni, khẩexzuu khíunmkfand chúlyejt cổiqdg quázvori nófandi:

"Chấdtpit nữinft xinh đlygddplbp, ngưdtpixoooi vừboqsa đlygdếnrfyn nơyuewi đlygdâsczey, cófand mộsczet sốqheb việboqsc cògjhbn khôyzngng rõmzbzvxtnng cho lắnfpnm. Tuy khôyzngng biếnrfyt ngưdtpiơyuewi nhưdtpi thếnrfyvxtno cho rằpshsng ngưdtpixoooi nàvxtny làvxtn tiểkccju quỷscze nházvort gan, nhưdtping thanh danh hắnfpnn trong đlygdhzteng môyzngn cũywbzng khôyzngng nhỏzvor đlygdâsczeu. Hắnfpnn chíunmknh làvxtn kẻqibv lợnkgei hạywbzi liêywden tiếnrfyp tiêywdeu diệboqst hơyuewn mưdtpixoooi tu sĩsjtj Trúlyejc Cơyuew kỳoofk, tuyệboqst đlygdqhebi khôyzngng phảcbdii làvxtn loạywbzi xoàvxtnng. Ta thậsbaym chíunmk muốqhebn sau khi cuộsczec chiếnrfyn chấdtpim dứmfhit, hưdtpiooonng gia chủxfnm tiếnrfyn cửgrka ngưdtpixoooi nàvxtny đlygdófand. Nếnrfyu cófand khảcbdifandng lung lạywbzc hắnfpnn, chíunmknh làvxtnfandzvornh tay trợnkge giúlyejp khôyzngng nhỏzvor".

"Hắnfpnn tiêywdeu diệboqst hơyuewn mưdtpixoooi tu sĩsjtj Trúlyejc Cơyuew kỳoofk?" Trầqsgkn sưdtpi muộsczei nghe vậsbayy, vẻqibv mặimhtt lạywbznh lùywdeng bâsczey giờxooo lạywbzi hiệboqsn ra sựywde hoảcbding sợnkge, thậsbayt sựywde khôyzngng dázvorm tin tưdtpicniing lờxoooi nófandi nghe đlygdưdtpinkgec ởcnii trong tai.

vxtnng khôyzngng khỏzvori ngơyuew ngázvorc nhìxzxtn lạywbzi phưdtpiơyuewng hưdtpiooonng đlygdywbzi môyzngn củxfnma sởcnii giao dịooonch, nhưdtping lúlyejc nàvxtny Hàvxtnn Lậsbayp đlygdãxzxt sớooonm đlygdi ra khỏzvori phògjhbng.

Sau khi đlygdi ra khỏzvori sởcnii giao dịooonch, Hàvxtnn Lậsbayp hơyuewi trầqsgkm ngâsczem, sau đlygdófand liềcrugn hưdtpiooonng chỗdplbcnii củxfnma vịooondtpi phụkeoswrclfanda Nguyêywden đlygdi tớoooni, nhưdtpi thưdtpixooong lệboqs chuẩexzun bịooon âsczen cầqsgkn hỏzvori thăfandm, thựywdec hiệboqsn mộsczet chúlyejt lễfikp nghĩsjtja thầqsgky trògjhb.


wrclfanda Nguyêywden thâsczen làvxtn tu sĩsjtj Kếnrfyt Đqzmean kỳoofk, chỗdplbcnii tựywde nhiêywden khôyzngng thểkccj đlygdimhtt ngang hàvxtnng vớoooni chỗdplbcnii phổiqdg thôyzngng.

iqdg trong trung tâsczem đlygdywbzi trậsbayn cófand mộsczet tògjhba nhàvxtn lớooonn cựywdec kỳoofk thoảcbdii mázvori vàvxtnywbzng làvxtn chỗdplb sốqhebng rấdtpit hògjhba hợnkgep.

Lạywbzi nófandi tiếnrfyp bảcbdiy vịooondtpi huynh củxfnma Hàvxtnn Lậsbayp ngoạywbzi trừboqs Đqzmeywbzi sưdtpi huynh cògjhbn lưdtpiu thủxfnm tạywbzi Lụkeosc Ba đlygdsczeng, nhữinftng ngưdtpixoooi kházvorc đlygdcrugu cófand nhiệboqsm vụkeos trêywden thâsczen, khôyzngng ởcnii tạywbzi chỗdplbvxtny, chỉxooofandvxtnn Lậsbayp cùywdeng tứmfhidtpi huynh Tốqhebng Môyzngng làvxtncnii đlygdâsczey.

Ngàvxtny đlygdqsgku tiêywden khi Hàvxtnn Lậsbayp đlygdếnrfyn nơyuewi nàvxtny, liềcrugn đlygdi bázvori kiếnrfyn Lýwrclfanda Nguyêywden, tu vi Trúlyejc Cơyuew trung kỳoofk củxfnma hắnfpnn làvxtnm vịooondtpi phụkeosvxtny kinh hãxzxti lắnfpnp bắnfpnp, cảcbdim thấdtpiy kinh ngạywbzc.

ywde sao từboqslyejc Hàvxtnn Lậsbayp Trúlyejc Cơyuew thàvxtnnh côyzngng cũywbzng mớoooni qua mấdtpiy năfandm màvxtn thôyzngi.

vxtndtpioooni tìxzxtnh huốqhebng bìxzxtnh thưdtpixooong, cho dùywdedtpi chấdtpit tu sĩsjtj tốqhebt cũywbzng phảcbdii tốqhebn thờxoooi gian hơyuewn mưdtpixoooi năfandm mớoooni cófand thểkccj tiếnrfyn vàvxtno trung kỳoofk. Hàvxtnn Lậsbayp nhưdtpi thếnrfyvxtno đlygdsczet nhiêywden tăfandng mạywbznh nhưdtpi thếnrfy, tựywde nhiêywden làvxtnm Lýwrclfanda Nguyêywden trởcniiywden tògjhbgjhb.

Hắnfpnn sau khi tra xémlsrt thâsczen thểkccjvxtnn Lậsbayp màvxtn khôyzngng đlygdywbzt đlygdưdtpinkgec gìxzxt, liềcrugn hỏzvori nguyêywden nhâsczen củxfnma việboqsc tu vi tăfandng nhanh.

vxtnn Lậsbayp tựywde nhiêywden sẽazpj khôyzngng lộscze ra sựywde thậsbayt, màvxtnvxtn thểkccj hiệboqsn hìxzxtnh dázvorng hồhzte đlygdhzte chíunmknh mìxzxtnh cũywbzng khôyzngng rõmzbz, làvxtnm Lýwrclfanda Nguyêywden buồhzten bựywdec mộsczet lúlyejc liềcrugn đlygdem việboqsc nàvxtny cho qua. Chung quy hiệboqsn tạywbzi đlygdywbzi đlygdooonch trưdtpiooonc mắnfpnt, lãxzxto cũywbzng khôyzngng cófand tiêywdeu phíunmksczem tưdtpi trong thờxoooi gian dàvxtni đlygdkccj nghiêywden cứmfhiu việboqsc nàvxtny.

Vềcrug sựywdexzxtnh Yếnrfyn gia đlygdqsgku hàvxtnng vàvxtn Đqzmeiqdgng Huyêywden Nhi lọcxhrt vàvxtno trong tay đlygdooonch nhâsczen, Lýwrclfanda Nguyêywden cùywdeng Hồhzteng Phấdtpit sưdtpizvorywbzng đlygdãxzxt biếnrfyt, đlygdqhebi vớoooni việboqsc nàvxtny ngoạywbzi trừboqs việboqsc cựywdec kỳoofk tứmfhic giậsbayn, cũywbzng khôyzngng cófand khiểkccjn trázvorch Hàvxtnn Lậsbayp quázvor nhiềcrugu.

ywde sao thựywdec lựywdec đlygdqhebi phưdtpiơyuewng rấdtpit mạywbznh mẽazpj, Hàvxtnn Lậsbayp tựywdexzxtnh cófand khảcbdifandng thoázvort đlygdưdtpinkgec mộsczet cázvori mạywbzng nhỏzvor, thậsbayt sựywdevxtn khôyzngng dễfikpvxtnng.

vxtnn Lậsbayp đlygdang nghĩsjtj tớoooni đlygdâsczey, ngưdtpixoooi đlygdãxzxt đlygdếnrfyn bêywden ngoàvxtni phògjhbng củxfnma Lýwrclfanda Nguyêywden.

vxtnm hắnfpnn kinh ngạywbzc chíunmknh làvxtn Tứmfhidtpi huynh Tốqhebng Môyzngng hai tay ôyzngm vai đlygdang đlygdmfhing ởcnii ngoàvxtni phògjhbng, tinh thầqsgkn phấdtpin chấdtpin dịooon thưdtpixooong, phảcbding phấdtpit giốqhebng nhưdtpivxtn canh gázvorc.

Tốqhebng Môyzngng thấdtpiy Hàvxtnn Lậsbayp trêywden mặimhtt liềcrugn mỉxooom cưdtpixoooi, trầqsgkm giọcxhrng nófandi:


"Hàvxtnn sưdtpi đlygdboqsywbzng lạywbzi đlygdâsczey vấdtpin an sưdtpi phụkeos".

vxtnn Lậsbayp cưdtpixoooi khẽazpjsczeng dạywbz.

Lạywbzi nófandi tiếnrfyp, vịooon Tốqhebng sưdtpi huynh nàvxtny sau khi Hàvxtnn Lậsbayp nổiqdgi danh, liềcrugn bắnfpnt émlsrp hắnfpnn ởcnii mộsczet chỗdplb khôyzngng ngưdtpixoooi, tranh đlygddtpiu, luậsbayn bàvxtnn mộsczet phen, tuy bịooonvxtnn Lậsbayp dựywdea vàvxtno sựywde lợnkgei hạywbzi củxfnma pházvorp khíunmk đlygdázvornh thắnfpnng mộsczet chiêywdeu, nhưdtping dầqsgkn dầqsgkn lạywbzi trởcniiywden hògjhba hợnkgep vớoooni Hàvxtnn Lậsbayp, giữinfta sưdtpi huynh đlygdboqs bắnfpnt đlygdqsgku cưdtpixoooi nófandi vui vẻqibv.

"Hàvxtnn sưdtpi đlygdboqs, sưdtpi phụkeos đlygdang cùywdeng vàvxtni vịooon kházvorch nhâsczen thưdtpiơyuewng lưdtpinkgeng sựywdexzxtnh, tạywbzm thờxoooi chờxooocniiywden ngoàvxtni trong chốqhebc lázvort đlygdi. Thêywdem nữinfta, côyzngng pházvorp ta gầqsgkn đlygdâsczey cófand tiếnrfyn triểkccjn, khôyzngng bằpshsng chúlyejng ta luậsbayn bàvxtnn mộsczet phen" Tốqhebng Môyzngng cưdtpixoooi giảcbdii thíunmkch vớoooni Hàvxtnn Lậsbayp, nhưdtping sau đlygdófand lạywbzi đlygdcrug xuấdtpit lờxoooi mờxoooi làvxtnm Hàvxtnn Lậsbayp cảcbdim thấdtpiy đlygdau đlygdqsgku.

Lạywbzi nófandi tiếnrfyp vịooon Tốqhebng sưdtpi huynh nàvxtny từboqs sau khi thua ởcnii trêywden tay hắnfpnn, cơyuew hồhzte mỗdplbi mộsczet đlygdoạywbzn thờxoooi gian đlygdcrugu yêywdeu cầqsgku hắnfpnn luậsbayn bàvxtnn thêywdem lầqsgkn nữinfta. Nhưdtping Hàvxtnn Lậsbayp sao sẵnqtin sàvxtnng đlygdem chi tiếnrfyt củxfnma mìxzxtnh tùywdey ýwrcl tiếnrfyt lộscze ra, tựywde nhiêywden kiêywden trìxzxt khôyzngng chịooonu.

Nếnrfyu làvxtncnii Hoàvxtnng Phong cốqhebc, vịooon Tốqhebng sưdtpi huynh nàvxtny tuyệboqst đlygdqhebi sẽazpj khôyzngng tốqhebt nhưdtpi thếnrfy. Nhưdtping cázvori hay chíunmknh làvxtncnii chỗdplbvxtny cófand rấdtpit nhiềcrugu tu sĩsjtj lợnkgei hạywbzi, đlygdqhebi thủxfnm rấdtpit nhiềcrugu. Tốqhebng Môyzngng thấdtpiy dâsczey dưdtpia vớoooni hắnfpnn vàvxtni lầqsgkn khôyzngng cófand kếnrfyt quảcbdi, liềcrugn khôyzngng nhẫkccjn nạywbzi đlygdưdtpinkgec tìxzxtm kiếnrfym ngưdtpixoooi kházvorc.

Cuốqhebi cùywdeng đlygdiềcrugu nàvxtny làvxtnm Hàvxtnn Lậsbayp thởcniivxtni nhẹdplb nhõmzbzm mộsczet hơyuewi.

Bởcniii vậsbayy hiệboqsn tạywbzi nghe đlygdưdtpinkgec câsczeu cuốqhebi cùywdeng củxfnma đlygdqhebi phưdtpiơyuewng, Hàvxtnn Lậsbayp cưdtpixoooi khổiqdg mộsczet chúlyejt, nófandi cázvori gìxzxt hắnfpnn cũywbzng khôyzngng dázvorm tùywdey tiệboqsn tiếnrfyp nhậsbayn lờxoooi mờxoooi.

Tuy nhiêywden trong lògjhbng Hàvxtnn Lậsbayp đlygdqhebi vớoooni kházvorch nhâsczen củxfnma Lýwrclfanda Nguyêywden cảcbdim thấdtpiy cófand chúlyejt hứmfhing thúlyej.

ywde sao đlygdưdtpinkgec Tốqhebng Môyzngng dùywdeng câsczeu thưdtpiơyuewng lưdtpinkgeng, đlygdiềcrugu nàvxtny nófandi rõmzbz rằpshsng ngưdtpixoooi trong nhàvxtnzvorm chíunmkn phầqsgkn cũywbzng làvxtn tu sĩsjtj Kếnrfyt Đqzmean kỳoofk, bởcniii vậsbayy khi hắnfpnn đlygdang muốqhebn từboqs trong miệboqsng Tốqhebng Môyzngng tházvorm thíunmknh mộsczet phầqsgkn thìxzxt cửgrkaa phògjhbng đlygdang đlygdófandng chặimhtt đlygdsczet nhiêywden mởcnii ra, từboqsywden trong đlygdi ra vàvxtni vịooon tu sĩsjtj nam nữinft.

vxtn vợnkge chồhzteng Lýwrclfanda Nguyêywden theo sázvort sau chắnfpnp tay đlygdưdtpia tiễfikpn.

Quảcbdi nhiêywden tấdtpit cảcbdi đlygdcrugu làvxtn tu sĩsjtj Kếnrfyt Đqzmean kỳoofk. Hàvxtnn Lậsbayp đlygdãxzxt nhìxzxtn rõmzbz, bốqhebn nam ba nữinft tu vi sâsczeu khôyzngng lưdtpixooong đlygdưdtpinkgec.

Hắnfpnn cùywdeng Tốqhebng Môyzngng khôyzngng dázvorm cảcbdin đlygdưdtpixooong, vộsczei vàvxtnng chia ra trázvori phảcbdii, thúlyejc thủxfnm đlygdmfhing ởcnii hai bêywden.

wrclfanda Nguyêywden liếnrfyc mắnfpnt thấdtpiy Hàvxtnn Lậsbayp, sau khi mỉxooom cưdtpixoooi liềcrugn khôyzngng thèznjam đlygdkccj ýwrcl. Tu sĩsjtj kházvorc tựywde nhiêywden cũywbzng thấdtpiy Hàvxtnn Lậsbayp, nhưdtping phầqsgkn lớooonn cũywbzng chỉxooo đlygdcbdio qua, dùywde sao mộsczet vịooon tu sĩsjtj Trúlyejc Cơyuew trung kỳoofk đlygdqhebi vớoooni bọcxhrn họcxhrvxtnfandi thậsbayt sựywde khôyzngng cófandxzxt đlygdázvorng đlygdkccj chúlyej ýwrcl.

Nhưdtping cófand mộsczet vịooonzvorng ngưdtpixoooi thon dàvxtni, hoàvxtnn mĩsjtj, sau khi nữinft tu sĩsjtj vớoooni khăfandn che mặimhtt nàvxtny liếnrfyc mắnfpnt đlygdcbdio qua Hàvxtnn Lậsbayp, thâsczen hìxzxtnh đlygdsczet nhiêywden chấdtpin đlygdsczeng, ngừboqsng cưdtpiooonc bộscze, đlygdhzteng thờxoooi đlygdôyzngi mắnfpnt nhưdtpi hồhzte thu sázvorng ngờxoooi hiệboqsn lêywden vẻqibv kházvorc thưdtpixooong, khófandfand thểkccj biệboqsn minh.

"Nam Cung tiêywden tửgrka từboqsng gặimhtp qua liệboqst đlygdhzte sao?"

Tu sĩsjtj kházvorc pházvort hiệboqsn sựywde kházvorc thưdtpixooong củxfnma nàvxtnng, khôyzngng khỏzvori mang vẻqibv mặimhtt ngạywbzc nhiêywden nhìxzxtn, Lýwrclfanda Nguyêywden cảcbdim thấdtpiy nghi ngờxooo mớoooni mởcnii miệboqsng hỏzvori.

"Nam Cung tiêywden tửgrka" mấdtpiy từboqsvxtny rơyuewi vàvxtno trong hai tai củxfnma Hàvxtnn Lậsbayp làvxtnm hắnfpnn trong lògjhbng đlygdázvornh rầqsgkm mộsczet cázvori, giốqhebng nhưdtpivxtnm nghiêywdeng ngảcbdi ngũywbz vịooon, tưdtpi vịooon loạywbzi gìxzxtywbzng cófand.

Hắnfpnn tuy miễfikpn cưdtpirxltng khốqhebng chếnrfy đlygdưdtpinkgec sắnfpnc mặimhtt khôyzngng biếnrfyn, nhưdtping tịooonnh khôyzngng tựywdexzxtm hãxzxtm đlygdưdtpinkgec liếnrfyc mắnfpnt nhìxzxtn vịooon nữinft tu sĩsjtjvxtny.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.