Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 272 : Một năm

    trước sau   
Ngưfhfyvarhi Hàdtunn Lậtewsp suy nghĩrozt tựcfkt nhiêslbfn chídyflnh làdtun Tềbvxpfusbn Tiêslbfu, kẻzsww đhhjuãwvcy từufylng cóutup ưfhfycsklc đhhjuvqtznh mấdyfly năgeojm vớcskli hắfdman.

Vịvqtz bằhhjung hữonveu Trậtewsn pháyvybp sưfhfy kia củuezua Tềbvxpfusbn Tiêslbfu, mộmwhvt khi đhhjuãwvcy tinh thôkrgcng oxztslbfn Đoxzttewso Ngũjqcgdtunnh trậtewsn" thìovci đhhjudqrqi vớcskli cáyvybc pháyvybp trậtewsn kháyvybc cũjqcgng sẽrozt tinh thôkrgcng. Màdtun Truyềbvxpn tốdqrqng trậtewsn pháyvybp thưfhfyfdmang cổonvedtuny cũjqcgng coi nhưfhfydtun mộmwhvt loạsstci trậtewsn pháyvybp, do đhhjuóutup vịvqtz bằhhjung hữonveu kia củuezua hắfdman nóutupi khôkrgcng chừufylng cóutup thểfhfy chữonvea trịvqtz đhhjuưfhfyfdmac?

dtunn Lậtewsp nghĩrozt nhưfhfy vậtewsy nêslbfn trong lòhmoxng rấdyflt làdtun đhhjumwhvng tâfusbm, tídyflnh toáyvybn thờvarhi gian, thấdyfly cáyvybch ngàdtuny táyvybi hộmwhvi lúwvcyc trưfhfycsklc khôkrgcng còhmoxn xa. Nhưfhfyng hiệmfiin tạsstci ởutup trong môkrgcn pháyvybi tùvqtzy thờvarhi đhhjubvxpu cóutup nhiệmfiim vụslbf, đhhjuưfhfyơjabmng nhiêslbfn khôkrgcng thểfhfy lậtewsp tứmxyoc đhhjui tìovcim đhhjudqrqi phưfhfyơjabmng, chỉqdhfutup sau nàdtuny thửpiliyvybch kháyvybc.

dtunn Lậtewsp suy xégeojt mộmwhvt phen liềbvxpn cóutup chúwvcyt ủuezujqcg, khôkrgcng cóutuphmoxng dạsstcdtuno lậtewst giởutup mấdyfly cuốdqrqn sáyvybch vềbvxp trậtewsn pháyvybp nàdtuny nữonvea, hắfdman sau đhhjuóutup đhhjui ra khỏisksi Thiêslbfn Tri cáyvybc đhhjufhfy trởutup vềbvxp đhhjumwhvng phủuezu.

Trởutup lạsstci trong đhhjumwhvng phủuezudtunn Lậtewsp pháyvybt hiệmfiin trứmxyong con nhệmfiin tựcfkta hồzsww lớcskln hơjabmn mộmwhvt vòhmoxng, xem ra Linh nhãwvcyn chi tuyềbvxpn đhhjudqrqi vớcskli việmfiic tăgeojng tốdqrqc sựcfktdyflp nởutup thậtewst hữonveu hiệmfiiu.

dtunn Lậtewsp thấdyfly vậtewsy lậtewsp tứmxyoc vẽrozt mộmwhvt cáyvybi pháyvybp trậtewsn khốdqrqng thầpvjhn đhhjuơjabmn giảtewsn, đhhjuâfusby làdtun mộmwhvt loạsstci thủuezu đhhjuoạsstcn cơjabm bảtewsn màdtun tu sĩroztvqtzng đhhjufhfy khốdqrqng chếolgc trứmxyong yêslbfu thúwvcy. Tiếolgcp theo trídyflch vàdtuni giọuezut tinh huyếolgct vàdtuno pháyvybp trậtewsn, đhhjuem trứmxyong nhệmfiin thảtewsdtuno trong đhhjuóutup. Đoxztfdmai pháyvybp trậtewsn cóutup hiệmfiiu quảtews, hai quảtews trứmxyong hấdyflp thu hếolgct tinh huyếolgct mớcskli đhhjuem chúwvcyng nóutup trởutup lạsstci linh tuyềbvxpn.


Khi Hàdtunn Lậtewsp hoàdtunn thàdtunnh việmfiic nàdtuny liềbvxpn nhậtewsn đhhjuưfhfyfdmac mộmwhvt đhhjusstco phùvqtz truyềbvxpn âfusbm bảtewso hắfdman nhanh chóutupng tậtewsp hợfdmap tạsstci Nghịvqtz Sựcfkt đhhjuslbfn.

Hắfdman trong lòhmoxng rùvqtzng mìovcinh, biếolgct nhiệmfiim vụslbfwvcyt cuộmwhvc đhhjuãwvcy đhhjuếolgcn.

Trưfhfyvarhng chiếolgcn tranh giữonvea thấdyflt pháyvybi cùvqtzng lụslbfc tôkrgcng, trong mộmwhvt mảtewsng loạsstcn thạsstcch củuezua Kim Cổonve nguyêslbfn nàdtuno đhhjuóutuputup ranh giớcskli giữonvea Việmfiit quốdqrqc vàdtun Xa Kỵwhvz quốdqrqc, Hàdtunn Lậtewsp đhhjuang chỉqdhf huy hai đhhjusstco hắfdmac quang biếolgcn hóutupa nhưfhfy ôkrgc long, vàdtuni cáyvybi kim nhậtewsn, đhhjuem mộmwhvt gãwvcy đhhjumfii tửpili Trúwvcyc Cơjabmjabm kỳsstc củuezua Quỷuezu Linh môkrgcn vâfusby khốdqrqn, đhhjuslbfn cuồzswwng tấdyfln côkrgcng khôkrgcng ngừufylng.

Tuy trêslbfn ngưfhfyvarhi đhhjudqrqi phưfhfyơjabmng hắfdmac khídyfl cuồzswwn cuộmwhvn, rấdyflt kinh ngưfhfyvarhi, ngoàdtuni ra còhmoxn ẩwhvzn ẩwhvzn cóutup đhhjupvjhu lâfusbu xưfhfyơjabmng khôkrgc rung đhhjumwhvng ôkrgc ôkrgc, nhưfhfyng dưfhfycskli sựcfktkrgcng kídyflch giốdqrqng nhưfhfyjqcgwvcyo củuezua hai bộmwhv pháyvybp khídyflslbfn rấdyflt nhanh đhhjuãwvcy bịvqtzdtunn Lậtewsp tìovcim thấdyfly sơjabm hởutup, đhhjuem trảtewsm thàdtunnh mấdyfly mảtewsnh.

dtunn Lậtewsp cựcfktc kỳsstc thuầpvjhn thụslbfc cầpvjhm lấdyfly túwvcyi trữonve vậtewst trêslbfn ngưfhfyvarhi đhhjudqrqi phưfhfyơjabmng, liềbvxpn biếolgcn mấdyflt tạsstci trêslbfn hoang nguyêslbfn mờvarh mịvqtzt.

Thu hoạsstcch lầpvjhn nàdtuny đhhjuãwvcyutup, hơjabmn nữonvea sắfdmac trờvarhi đhhjuãwvcy tốdqrqi muộmwhvn. Dựcfkta theo quy ưfhfycsklc, tu sĩrozt Kếolgct Đoxztan kỳsstc củuezua thấdyflt pháyvybi cùvqtzng ma đhhjusstco lúwvcyc nàdtuny sẽrozt đhhjui ra đhhjuáyvybnh nhau sốdqrqng chếolgct.

Vạsstcn nhấdyflt ảtewsnh hưfhfyutupng đhhjuếolgcn mìovcinh, khôkrgcng phảtewsi làdtun chếolgct oan uổonveng sao.

dtunn Lậtewsp đhhjuãwvcy từufylng thấdyfly qua tu sĩrozt Kếolgct Đoxztan kỳsstc tranh đhhjudyflu, trong lòhmoxng liềbvxpn sợfdmawvcyi khôkrgcng thôkrgci.

Trong vòhmoxng vàdtuni dặdyflm đhhjubvxpu bịvqtz đhhjudyflu pháyvybp củuezua tu sĩrozt Ngựcfkt Linh tôkrgcng vàdtunutupa đhhjuao ổonve lầpvjhn đhhjuóutupdtunm cho long trờvarhi lỡtcxi đhhjudyflt, thiếolgcu chúwvcyt nữonvea đhhjuem hắfdman cuốdqrqn đhhjui xa bảtewsy, táyvybm dặdyflm.

Từufyl đhhjuóutup vềbvxp sau chỉqdhf cầpvjhn ngàdtuny cóutup chúwvcyt tốdqrqi tăgeojm, hắfdman sẽrozt sớcsklm trởutup vềbvxp, cho dùvqtz khôkrgcng cóutup thu hoạsstcch đhhjuưfhfyfdmac gìovcijqcgng khôkrgcng sao.

Mộmwhvt năgeojm trưfhfycsklc, hắfdman phụslbfng mệmfiinh cùvqtzng nhữonveng ngưfhfyvarhi kháyvybc hộmwhv tốdqrqng mộmwhvt lưfhfyfdmang linh thạsstcch đhhjuếolgcn đhhjudyflt nàdtuny. Sau đhhjuóutup đhhjuãwvcy bịvqtz giữonve lạsstci nơjabmi đhhjuâfusby, trởutup thàdtunnh mộmwhvt vậtewst hi sinh cao cấdyflp củuezua thấdyflt pháyvybi, khôkrgcng nhữonveng liêslbfn tiếolgcp tham gia tranh đhhjudyflu quy môkrgc lớcskln, nhâfusbn sốdqrqjabmn ngàdtunn ngưfhfyvarhi, màdtunhmoxn xâfusbm nhậtewsp vàdtuno Kim Cổonve nguyêslbfn chégeojm giếolgct vớcskli đhhjuvqtzch nhâfusbn phâfusbn táyvybn nhưfhfy vừufyla rồzswwi luôkrgcn luôkrgcn pháyvybt sinh.

Lạsstci nóutupi tiếolgcp cũjqcgng kỳsstc quáyvybi, từufyl sau khi chấdyflm dứmxyot làdtunn sóutupng giao chiếolgcn bìovcinh thủuezu lầpvjhn thứmxyo hai giữonvea ma đhhjusstco cùvqtzng thấdyflt pháyvybi, song phưfhfyơjabmng ởutup Kim Cổonve nguyêslbfn cáyvybch xa nhau tưfhfyơjabmng đhhjudqrqi, dầpvjhn dầpvjhn hìovcinh thàdtunnh mộmwhvt tháyvybng mộmwhvt trậtewsn đhhjuáyvybnh lớcskln. Mỗndxti ngàdtuny đhhjubvxpu cóutup nhữonveng cuộmwhvc chiếolgcn đhhjudyflu lớcskln nhỏisks kỳsstc quáyvybi.

yvybi gọuezui làdtun đhhjuáyvybnh lớcskln chídyflnh làdtun song phưfhfyơjabmng cáyvybc pháyvybi xuấdyflt ra đhhjumwhvi ngũjqcgjabmn mộmwhvt ngàdtunn ngưfhfyvarhi, tranh đhhjudyflu vớcskli nhau mộmwhvt phen. Màdtun đhhjuáyvybnh nhỏisks chídyflnh làdtun song phưfhfyơjabmng cáyvybc pháyvybi xuấdyflt ra mộmwhvt sốdqrq tu sĩrozt nhấdyflt đhhjuvqtznh, hoặdyflc ba, năgeojm thàdtunnh mộmwhvt nhóutupm, hoặdyflc đhhjuơjabmn đhhjumwhvc hàdtunnh đhhjumwhvng, tạsstci trung tâfusbm Kim Cổonve nguyêslbfn liệmfiip sáyvybt tu sĩrozt đhhjudqrqi phưfhfyơjabmng.


Đoxztáyvybnh lớcskln thìovci khôkrgcng cầpvjhn nóutupi, song phưfhfyơjabmng đhhjuáyvybnh mộmwhvt cúwvcy thậtewst náyvybo nhiệmfiit. Nhâfusbn sốdqrq chếolgct lạsstci khôkrgcng cóutup mấdyfly, trừufyl phi làdtun liềbvxpu mạsstcng, nếolgcu khôkrgcng song phưfhfyơjabmng mởutup ra hộmwhv thuẫfcjsn kếolgct giớcskli. ai cũjqcgng đhhjuufylng mong dễmfiidtunng thưfhfyơjabmng tổonven đhhjuếolgcn.

Đoxztáyvybnh nhỏisks, bởutupi vìovci tu sĩrozt Kếolgct Đoxztan kỳsstcvqtzng Trúwvcyc Cơjabm kỳsstc thựcfktc lựcfktc khôkrgcng thểfhfy so vớcskli nhau nêslbfn song phưfhfyơjabmng sau khi trảtewsi qua mộmwhvt phen thăgeojm dòhmox, liềbvxpn đhhjuem thờvarhi gian từufyl rạsstcng sáyvybng đhhjuếolgcn chiềbvxpu dàdtunnh cho tu sĩrozt Trúwvcyc Cơjabm kỳsstc chégeojm giếolgct. Đoxztếolgcn buổonvei tốdqrqi cao thủuezu Kếolgct Đoxztan kỳsstc củuezua hai phe mớcskli cóutup thểfhfy xuấdyflt đhhjumwhvng đhhjufhfy đhhjusstci chiếolgcn mộmwhvt hồzswwi.

Tu sĩrozt Kếolgct Đoxztan kỳsstc đhhjuơjabmn đhhjutews đhhjumwhvc đhhjudyflu, mộmwhvt chọuezui mộmwhvt thìovci đhhjutews bạsstci đhhjudqrqi phưfhfyơjabmng rấdyflt dễmfiidtunng, thậtewsm chídyflutup thểfhfydtunm trọuezung thưfhfyơjabmng đhhjudqrqi thủuezu. Nhưfhfyng nếolgcu muốdqrqn lấdyfly đhhjui tídyflnh mạsstcng thìovci thậtewst làdtun khôkrgcng dễmfii. Dùvqtz sao mộmwhvt gãwvcy Kếolgct Đoxztan kỳsstc tu sĩrozt toàdtunn lựcfktc chạsstcy trốdqrqn, thậtewst sựcfkt tốdqrqc đhhjumwhv rấdyflt kinh ngưfhfyvarhi.

Kểfhfy từufyl đhhjuóutup trong thờvarhi gian mộmwhvt năgeojm tu sĩrozt Trúwvcyc Cơjabm kỳsstc củuezua hai bêslbfn đhhjubvxpu bịvqtz tổonven thưfhfyơjabmng mấdyfly trăgeojm ngưfhfyvarhi, màdtun tu sĩrozt Kếolgct Đoxztan kỳsstc mộmwhvt ngưfhfyvarhi cũjqcgng khôkrgcng cóutup, đhhjuiềbvxpu nàdtuny làdtunm cho chủuezu sựcfkt song phưfhfyơjabmng cảtewsm thấdyfly đhhjuau đhhjucskln khôkrgcng ídyflt, cũjqcgng cóutup chúwvcyt buồzswwn bựcfktc.

Bởutupi vìovci tu sĩrozt Luyệmfiin Khídyfl kỳsstc pháyvybp lựcfktc thấdyflp kégeojm, chỉqdhfutup thểfhfydtunm lựcfktc lưfhfyfdmang dựcfkt bịvqtz, ngưfhfyfdmac lạsstci đhhjuưfhfyfdmac bảtewso tồzswwn thậtewsp phầpvjhn đhhjupvjhy đhhjuuezu.

Chẳufylng qua trưfhfyvarhng đhhjusstci chiếolgcn cùvqtzng việmfiic đhhjuáyvybnh légeojn khôkrgcng ngừufylng trong mộmwhvt năgeojm qua làdtunm cho tu sĩrozt lụslbfc tôkrgcng vàdtun thấdyflt pháyvybi cảtewsm thấdyfly ăgeojn khôkrgcng tiêslbfu. Song phưfhfyơjabmng thậtewst lựcfktc liềbvxpu mạsstcng tiêslbfu diệmfiit, làdtunm suy yếolgcu đhhjudqrqi phưfhfyơjabmng vàdtunhmoxn đhhjuzswwng thờvarhi tídyflch trữonve lựcfktc lưfhfyfdmang. Bọuezun họuezujqcgng rấdyflt rõearcdtunng rằhhjung thờvarhi khắfdmac quyếolgct chiếolgcn đhhjuãwvcy rấdyflt cậtewsn kềbvxp.

dtunn Lậtewsp khởutupi đhhjumwhvng Thầpvjhn Phong chu, sau mộmwhvt canh giờvarh liềbvxpn xuấdyflt hiệmfiin trong trậtewsn doanh củuezua mìovcinh.

Từufylng gian mộmwhvc ốdqrqc kídyflch thưfhfycsklc khôkrgcng đhhjuzswwng nhấdyflt, thạsstcch ốdqrqc trong cấdyflm chếolgc nhưfhfywhvzn nhưfhfy hiệmfiin, sắfdmap xếolgcp lộmwhvn xàdtun lộmwhvn xộmwhvn, khôkrgcng cóutup quy luậtewst gìovci cảtews. Mấdyfly cáyvybi nàdtuny chídyflnh làdtun ngưfhfyvarhi tu tiêslbfn tiệmfiin tay dùvqtzng mộmwhvc hệmfii hoặdyflc thổonve hệmfii đhhjusstco thuậtewst xâfusby dựcfktng nêslbfn phòhmoxng ốdqrqc tạsstcm thờvarhi, đhhjuưfhfyơjabmng nhiêslbfn làdtun phảtewsi phâfusbn chia khu vựcfktc tùvqtzy theo môkrgcn pháyvybi.

dtunn Lậtewsp trưfhfycsklc tiêslbfn đhhjui đhhjuếolgcn chỗndxtutup củuezua chídyflnh mìovcinh, mộmwhvt gian thạsstcch ốdqrqc khôkrgcng lớcskln.

Sau khi đhhjuóutupng cửpilia hắfdman liềbvxpn dùvqtzng mộmwhvt bộmwhv trậtewsn kỳsstc tiểfhfyu cấdyflm đhhjuem thạsstcch ốdqrqc tạsstcm thờvarhi phong bếolgc.

Tiếolgcp theo Hàdtunn Lậtewsp lấdyfly ra nhữonveng thứmxyo đhhjufdmac thủuezukrgcm nay ởutup trong túwvcyi trữonve vậtewst, bắfdmat đhhjupvjhu kégeojn cáyvyb chọuezun canh.

"Lạsstci làdtun đhhjupvjhu lâfusbu xưfhfyơjabmng khôkrgcvqtzng mộmwhvt đhhjudqrqng cờvarh hiệmfiiu nhỏisks. Mấdyfly thứmxyo quỷuezu quáyvybi nàdtuny ngoạsstci trừufyl ngưfhfyvarhi củuezua Quỷuezu Linh môkrgcn, ai cóutup thểfhfy sửpili dụslbfng? Chỉqdhfutup thểfhfy đhhjuonvei mộmwhvt chúwvcyt tiềbvxpn. Di, thanh kiếolgcm nàdtuny cũjqcgng đhhjuưfhfyfdmac. Đoxztfhfy lạsstci dùvqtzng. Cáyvybi nàdtuny…"dtunn Lậtewsp sau khi lẩwhvzm nhẩwhvzm tựcfktutupi liềbvxpn rấdyflt nhanh đhhjuem pháyvybp khídyflvqtzng vậtewst phẩwhvzm hữonveu dụslbfng trong đhhjudqrqng đhhjuzsww giữonve lạsstci, nhữonveng thứmxyo khôkrgcng đhhjuáyvybng tiềbvxpn vàdtun khôkrgcng dùvqtzng đhhjuưfhfyfdmac đhhjubvxpu bỏisksdtuno trong mộmwhvt cáyvybi túwvcyi trữonve vậtewst kháyvybc.

Cầpvjhm lấdyfly túwvcyi trữonve vậtewst nàdtuny, Hàdtunn Lậtewsp dỡtcxi bỏisks trậtewsn kỳsstc, đhhjui ra khỏisksi phòhmoxng.


Sau mấdyfly lầpvjhn quẹusepo, hắfdman hưfhfycsklng tớcskli mộmwhvt gian phòhmoxng dễmfiidtunng nhìovcin thấdyfly trong mộmwhvt loạsstct nhàdtun.

Diệmfiin tídyflch mộmwhvc ốdqrqc nàdtuny chiếolgcm năgeojm, sáyvybu mưfhfyơjabmi trưfhfyfdmang, cảtews nhàdtun đhhjubvxpu màdtunu vàdtunng, dưfhfycskli sựcfkt chiếolgcu rọuezui củuezua mặdyflt trờvarhi, lấdyflp lóutupe sáyvybng lêslbfn, bìovcinh thưfhfyvarhng giốdqrqng nhưfhfy đhhjuưfhfyfdmac tạsstco thàdtunnh từufyl kim loạsstci.

dtunn Lậtewsp khôkrgcng kháyvybch khídyfl đhhjuwhvzy cửpilia đhhjui vàdtuno, trong phòhmoxng ồzswwn àdtuno om xòhmoxm, cựcfktc kỳsstcyvybo nhiệmfiit, cóutupfhfyvarhi mấdyfly têslbfn têslbfn tu sĩroztutup danh tiếolgcng đhhjuang bàdtuny ra quầpvjhy giao dịvqtzch thứmxyoovci đhhjuóutup, còhmoxn cóutup rấdyflt nhiềbvxpu tu sĩrozt đhhjuang cùvqtzng chủuezu quáyvybn còhmoxqrko mặdyflc cảtews hoặdyflc làdtun chọuezun lựcfkta đhhjuzsww vậtewst trong quáyvybn.

dtunn Lậtewsp nhưfhfy đhhjuãwvcy quáyvyb quen thuộmwhvc, nhanh chóutupng tiếolgcn đhhjuếolgcn mấdyfly quầpvjhy hàdtunng, nhữonveng thứmxyo trong túwvcyi trữonve vậtewst lậtewsp tứmxyoc biếolgcn thàdtunnh linh thạsstcch, sau khi tẩwhvzu táyvybn hếolgct thìovci trêslbfn tay đhhjuãwvcy xuấdyflt hiệmfiin gầpvjhn mộmwhvt trăgeojm viêslbfn linh thạsstcch.

dtunn Lậtewsp khôkrgcng chúwvcy ýmwhv tớcskli ngưfhfyvarhi kháyvybc, hưfhfycsklng mộmwhvt quầpvjhy hàdtunng lớcskln nhấdyflt trong phòhmoxng đhhjui tớcskli.

Quầpvjhy nàdtuny dàdtuni khoảtewsng bảtewsy, táyvybm trưfhfyfdmang, cơjabm hồzsww phảtewsi lớcskln hơjabmn ba, bốdqrqn lầpvjhn quầpvjhy kháyvybc, quáyvybn chủuezuhmoxn làdtun mộmwhvt vịvqtz tu sĩrozt Trúwvcyc Cơjabm trung kỳsstcgeojo nung núwvcyc.

dtunn Lậtewsp cáyvybi gìovcijqcgng khôkrgcng nóutupi, lậtewsp tứmxyoc đhhjuem linh thạsstcch từufyl trong túwvcyi trữonve vậtewst négeojm cho têslbfn mậtewsp, sau đhhjuóutup khôkrgcng kháyvybch khídyflutupi:

"Trầpvjhn huynh, đhhjuonvei cáyvybi Long Ngâfusbm thảtewso kia, ta đhhjuãwvcy gom đhhjuuezugeojm trăgeojm viêslbfn linh thạsstcch rồzswwi."

"A, a! Nguyêslbfn lạsstci làdtundtunn huynh đhhjumfii! Thậtewst lợfdmai hạsstci, nhanh nhưfhfy vậtewsy đhhjuãwvcy đhhjuem tớcskli linh thạsstcch, đhhjufhfy ta xem chúwvcyt"slbfn mậtewsp vừufyla thấdyfly Hàdtunn Lậtewsp lậtewsp tứmxyoc cưfhfyvarhi hìovciovci, sau đhhjuóutupvqtzng đhhjuôkrgci tay bégeojo núwvcyc nídyflch nắfdmam lấdyfly túwvcyi trữonve vậtewst, đhhjuem tâfusbm thầpvjhn đhhjufdmam chìovcim vàdtuno trong đhhjuóutup, cảtewsm ứmxyong sốdqrqfhfyfdmang linh thạsstcch.

"Tốdqrqt, tốdqrqt! Đoxztúwvcyng làdtungeojm trăgeojm linh thạsstcch. Đoxztâfusby làdtun Long Ngâfusbm thảtewso, thu lấdyfly đhhjui" Trầpvjhn mậtewsp mặdyflt màdtuny hớcskln hởutup, từufyl trêslbfn ngưfhfyvarhi lấdyfly ra mộmwhvt cáyvybi hộmwhvp ngọuezuc, đhhjuưfhfya cho Hàdtunn Lậtewsp.

dtunn Lậtewsp tiếolgcp nhậtewsn cáyvybi hộmwhvp nhỏisks, trựcfktc tiếolgcp mởutup nắfdmap ra xem, sau khi liếolgcc mắfdmat mộmwhvt cáyvybi liềbvxpn gậtewst đhhjupvjhu thu lấdyfly, sau đhhjuóutup chờvarh đhhjufdmai mộmwhvt chúwvcyt rồzswwi hỏisksi tiếolgcp:

"Lầpvjhn trưfhfycsklc hỏisksi vềbvxp phưfhfyơjabmng thuốdqrqc, khôkrgcng cóutup tin tứmxyoc gìovci sao? Chỉqdhf cầpvjhn cóutup phưfhfyơjabmng thuốdqrqc, giáyvyb tiềbvxpn ta cóutup thểfhfy xem xégeojt!"

"Lãwvcyo đhhjumfii, phưfhfyơjabmng thuốdqrqc tuyệmfiit đhhjudqrqi làdtun vậtewst hi hữonveu, tuy trong tay tu sĩrozt Trúwvcyc Cơjabm kỳsstc chúwvcyng ta cóutup thểfhfyutup mộmwhvt sốdqrq nhưfhfyng cũjqcgng đhhjubvxpu làdtun bảtewso bốdqrqi. Ai lạsstci lấdyfly ra đhhjuem báyvybn? Huốdqrqng hồzswwwvcyo đhhjumfiihmoxn muốdqrqn phưfhfyơjabmng thuốdqrqc hữonveu dụslbfng đhhjudqrqi vớcskli tu sĩrozt Trúwvcyc Cơjabm kỳsstc, khóutup khăgeojn lạsstci chồzswwng chấdyflt khóutup khăgeojn, ta cốdqrq hếolgct sứmxyoc nhưfhfyng thậtewst sựcfktovcim khôkrgcng đhhjuưfhfyfdmac." Trầpvjhn mậtewsp nghe xong lờvarhi củuezua Hàdtunn Lậtewsp, sắfdmac mặdyflt khổonve đhhjuau, hưfhfycsklng vềbvxp phídyfla hắfdman kểfhfy khóutup kểfhfy khổonve.

dtunn Lậtewsp trong lòhmoxng cóutup chúwvcyt thấdyflt vọuezung, nhưfhfyng biểfhfyu hiệmfiin trêslbfn mặdyflt lạsstci lạsstcnh nhạsstct cưfhfyvarhi nóutupi:

"Khôkrgcng quan hệmfii, khôkrgcng cóutupjqcgng khôkrgcng sao! Vẫfcjsn muốdqrqn đhhjua tạsstc Trầpvjhn huynh đhhjuãwvcy giúwvcyp ta cóutup đhhjuưfhfyfdmac hai cáyvybi."

Trầpvjhn mậtewsp nghe xong lờvarhi ấdyfly, cưfhfyvarhi hìovciovciutupi:

"Hai phưfhfyơjabmng thuốdqrqc kia gầpvjhn nhưfhfydtun loạsstci bỏisks đhhjui, đhhjuãwvcy tồzswwn đhhjuuezung trêslbfn tay ta nhiềbvxpu năgeojm. Ngưfhfyơjabmi muốdqrqn chúwvcyng nóutup, lúwvcyc ấdyfly ta thậtewst làdtunutup chúwvcyt khôkrgcng dáyvybm tin tưfhfyutupng. Chẳufylng qua lãwvcyo đhhjumfii muốdqrqn mang vềbvxp tiếolgcn hàdtunnh thídyfl nghiệmfiim cảtewsi tiếolgcn. Đoxztiềbvxpu nàdtuny thậtewst đhhjuúwvcyng làdtun việmfiic màdtun ngưfhfyvarhi thưfhfyvarhng khôkrgcng dáyvybm làdtunm, dùvqtz sao tiêslbfu phídyfl quáyvyb lớcskln thờvarhi gian cùvqtzng tinh lựcfktc, nóutupi khôkrgcng chừufylng chỉqdhfutupdtuni ngưfhfyvarhi tàdtuni cao mớcskli cóutup khảtewsgeojng hoàdtunn thàdtunnh."

Trầpvjhn mậtewsp nóutupi xong liềbvxpn cóutup chúwvcyt cảtewsm kháyvybi.

dtunn Lậtewsp nghe xong mỉqdhfm cưfhfyvarhi, khôkrgcng nóutupi gìovci.

Hắfdman từufylwvcyc ởutup đhhjuâfusby liềbvxpn pháyvybt hiệmfiin đhhjuưfhfyfdmac nơjabmi giao dịvqtzch trong doanh trạsstci nàdtuny, ngạsstcc nhiêslbfn thấdyfly trong nàdtuny cóutup rấdyflt nhiềbvxpu vậtewst phẩwhvzm trâfusbn quídyflgeojn bảtewsn khôkrgcng thểfhfyovcim thấdyfly ởutup phưfhfyvarhng thịvqtz, từufyl nguyêslbfn liệmfiiu dưfhfyfdmac thảtewso đhhjuếolgcn côkrgcng pháyvybp, pháyvybp khi, cơjabm hồzswwyvybi gìovci cầpvjhn đhhjubvxpu cóutup.

fhfyfdmac tàdtuni thiếolgcu củuezua Tụslbf Linh đhhjuan dễmfiidtunng thu thậtewsp khi giao dịvqtzch, chỉqdhf cầpvjhn trởutup vềbvxp tiếolgcn hàdtunnh nuôkrgci dưfhfytcxing, lậtewsp tứmxyoc cóutup khảtewsgeojng làdtunm pháyvybp lựcfktc hắfdman lạsstci đhhjumwhvt nhiêslbfn tăgeojng mạsstcnh.

Thậtewsm chídyflutupslbfn mậtewsp mạsstcp nàdtuny hắfdman chỉqdhf tốdqrqn gầpvjhn ngàdtunn linh thạsstcch liềbvxpn mua đhhjuưfhfyfdmac hai phưfhfyơjabmng thuốdqrqc cổonvedtun chỉqdhfutup trong mơjabm mớcskli cóutup đhhjuưfhfyfdmac, đhhjuiềbvxpu nàdtuny làdtunm cho Hàdtunn Lậtewsp kinh hỉqdhf pháyvybt cuồzswwng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.