Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 271 : Đại na di lệnh hòa cổ truyện tống trận

    trước sau   
cxfyphtti na di lệpqeznh" danh xưngwmng nàsgnfy Hàsgnfn Lậybhhp chưngwma từgtbqng nghe qua, nhưngwmng thấmawry Lữdaew Thiêddlun Môwevcng khôwevcng do dựzyek ra tay diệpqezt trừgtbq ngưngwmflipi khápgrqc, liềsgnfn biếrdfxt sựzyek trâeevbn quýwbhn củumzaa vậybhht ấmawry.

Chẳfukqng qua đprsbofuui mặapkzt vớkeosi tạphtto hìwbhnnh quỷofuu dịzyek củumzaa hàsgnfi cốofuut ngũvctu sắqepbc, Hàsgnfn Lậybhhp cũvctung khôwevcng dápgrqm tùgtbqy ýwbhn manh đprsbgticng.

Hắqepbn lấmawry ra kim nhậybhhn, cẩhjsvn thậybhhn đprsbâeevbm vàsgnfo hàsgnfi cốofuut, thấmawry khôwevcng cógtbq phảqtijn ứhzasng gìwbhn, lúyzngc nàsgnfy mớkeosi yêddlun tâeevbm đprsbi đprsbếrdfxn gầgvvbn, cẩhjsvn thậybhhn dòddlubfkwt khốofuui lệpqeznh bàsgnfi.

Lệpqeznh bàsgnfi màsgnfu xanh lam lấmawrp lápgrqnh, phógtbqng ra ápgrqnh sápgrqng trong suốofuut nhàsgnfn nhạphttt, từgtbq hoa văsjeon cổumzangwma mộgticc mạphttc cùgtbqng vớkeosi chữdaew viếrdfxt cổumzamawr mặapkzt trêddlun minh ấmawrn xem ra nógtbqykrrsgnfng làsgnf thưngwmhxqmng cổumza chi vậybhht. Vềsgnf phưngwmơtmogng diệpqezn khápgrqc Hàsgnfn Lậybhhp cũvctung khôwevcng cảqtijm ứhzasng đprsbưngwmhxqmc cógtbqpgrqi gìwbhn khápgrqc thưngwmflipng, linh lựzyekc ẩhjsvn dấmawru cũvctung khôwevcng quápgrq cao.

sgnfn Lậybhhp nghĩvrat nghĩvrat, dùgtbqng kim nhậybhhn trong tay nhẹdowq nhàsgnfng sửgtic ra, dễofuusgnfng đprsbem lệpqeznh bàsgnfi đprsbưngwma đprsbếrdfxn tay.

gtbqng ngógtbqn tay ấmawrn mộgtict cápgrqi, thựzyekc khôwevcng phảqtiji làsgnf vậybhht liệpqezu kim loạphtti nhưngwm trong tưngwmmawrng tưngwmhxqmng, ngưngwmhxqmc lạphtti trong mềsgnfm cógtbq cứhzasng, phảqtijng phấmawrt nhưngwmsgnf đprsbưngwmhxqmc chếrdfx tạphtto từgtbq mộgtict loạphtti gỗbqtrsgnfo đprsbógtbq.


sgnfn Lậybhhp nhìwbhnn trong chốofuuc lápgrqt, sau đprsbógtbq liềsgnfn thửgticgtbqt vàsgnfo mộgtict chúyzngt linh lựzyekc.

Nhưngwmng mộgtict cỗbqtr hấmawrp lựzyekc khổumzang lồykrr từgtbq trêddlun lệpqeznh bàsgnfi truyềsgnfn đprsbếrdfxn làsgnfm cho mộgtict lưngwmhxqmng lớkeosn linh lựzyekc trong cơtmog thểfvbx hắqepbn thoápgrqt ra, Hàsgnfn Lậybhhp sợhxqm tớkeosi mứhzasc nhanh chógtbqng cắqepbt đprsbhzast sựzyek thu húyzngt linh lựzyekc, lúyzngc nàsgnfy mớkeosi làsgnfm cho hấmawrp lựzyekc biếrdfxn mấmawrt.

sgnfn Lậybhhp đprsbãxtfo nếrdfxm đprsbau khổumzaddlun khôwevcng dápgrqm thíajaz nghiệpqezm lung tung nữdaewa, màsgnfsgnf cẩhjsvn thậybhhn đprsbem lệpqeznh bàsgnfi thu vàsgnfo trong túyzngi trữdaew vậybhht.

Tiếrdfxp theo hắqepbn lạphtti đprsbi quanh Truyềsgnfn tốofuung trậybhhn chẳfukqng biếrdfxt têddlun chi nàsgnfy vàsgnfi vòddlung, đprsbofuui vớkeosi việpqezc nógtbq truyềsgnfn tốofuung đprsbếrdfxn chỗbqtrsgnfo rấmawrt làsgnfddluddlu.

Đcxfyưngwmơtmogng nhiêddlun hắqepbn sẽvrli khôwevcng lỗbqtrxtfong tiếrdfxp tụkcuzc thíajaz nghiệpqezm, huốofuung hồykrr cho dùgtbq hắqepbn cógtbq ýwbhnngwmmawrng ngu ngốofuuc nàsgnfy, cũvctung khôwevcng thểfvbx thựzyekc hiệpqezn đprsbưngwmhxqmc. Bởmawri vìwbhn mộgtict gógtbqc củumzaa Truyềsgnfn tốofuung trậybhhn đprsbãxtfo bịzyek tổumzan hạphtti, tuy hưngwm hao khôwevcng nhiềsgnfu lắqepbm nhưngwmng cũvctung đprsbumza đprsbfvbxsgnfm cho nógtbq khôwevcng thểfvbx sửgtic dụkcuzng mộgtict cápgrqch bìwbhnnh thưngwmflipng.

sgnfn Lậybhhp trừgtbqng mắqepbt nhìwbhnn, đprsbgtict nhiêddlun lấmawry ra mộgtict khốofuui ngọexcdc giảqtijn, bắqepbt đprsbgvvbu đprsbem dạphttng thứhzasc, hoa văsjeon củumzaa Truyềsgnfn tốofuung trậybhhn sao lụkcuzc, chuẩhjsvn bịzyekwbhnm mộgtict íajazt ngưngwmflipi nhìwbhnn xem còddlun cógtbq thểfvbx chữdaewa trịzyek cho nógtbq hay khôwevcng. Hắqepbn đprsbofuui vớkeosi đprsbiềsgnfu nàsgnfy tràsgnfn ngậybhhp hy vọexcdng.

Sau khi hoàsgnfn thàsgnfnh xong hếrdfxt thảqtijy, Hàsgnfn Lậybhhp liềsgnfn tìwbhnm kiếrdfxm bốofuun phíajaza trong huyệpqezt đprsbgticng, nhìwbhnn xem cógtbqddlun bỏlpgogtbqt thứhzaswbhn hay khôwevcng.

Kếrdfxt quảqtijmawr sau mộgtict cộgtict đprsbápgrq thôwevc to, phápgrqt hiệpqezn hai quảqtij trứhzasng tròddlun trong suốofuut, kíajazch cỡkeiu bằafvang nắqepbm tay.

Vừgtbqa thấmawry chúyzngng nógtbq, Hàsgnfn Lậybhhp kinh hỉddlu dịzyek thưngwmflipng, khôwevcng cầgvvbn đprsbpgrqn liềsgnfn biếrdfxt đprsbógtbq chíajaznh làsgnf trứhzasng củumzaa con nhệpqezn yêddluu thúyzng kia.

Lợhxqmi hạphtti củumzaa yêddluu thúyzng, hắqepbn đprsbãxtfo tựzyekwbhnnh thửgtic nghiệpqezm qua, sao cógtbq thểfvbx bỏlpgo qua thứhzastmog hộgtici nàsgnfy, lậybhhp tứhzasc từgtbq trong túyzngi trữdaew vậybhht củumzaa mộgtict tu sĩvrat Linh Thúyzngtmogn, tìwbhnm đprsbưngwmhxqmc mộgtict cápgrqi túyzngi da đprsbưngwmhxqmc trang tríajaz rấmawrt đprsbdowqp, đprsbem trứhzasng con nhệpqezn cẩhjsvn thậybhhn thu vàsgnfo trong, sau đprsbógtbq nhébfkwt vàsgnfo bêddlun hôwevcng.

gtbq thu hoạphttch lầgvvbn nàsgnfy, Hàsgnfn Lậybhhp càsgnfng thêddlum chúyzng ýwbhnwbhnm kiếrdfxm nhữdaewng chỗbqtrddlun lạphtti, đprsbápgrqng tiếrdfxc khôwevcng cógtbq phápgrqt hiệpqezn gìwbhn.

Chẳfukqng qua Hàsgnfn Lậybhhp trong tâeevbm đprsbãxtfo rấmawrt hàsgnfi lòddlung, cũvctung khôwevcng thèybtym đprsbfvbx ýwbhn. Hắqepbn đprsbem thi thểfvbx củumzaa bọexcdn Tuyêddlun Nhạphttc, Lữdaew Thiêddlun Môwevcng dùgtbqng hỏlpgoa cầgvvbu biếrdfxn thàsgnfnh tro bụkcuzi, che giấmawru diệpqezt tíajazch.

Khi gặapkzp hàsgnfi cốofuut ngũvctu sắqepbc, Hàsgnfn Lậybhhp cũvctung tùgtbqy tay cho vàsgnfi quảqtij hỏlpgoa cầgvvbu nhỏlpgo, đprsbykrrng loạphttt chuẩhjsvn bịzyek hủumzay diệpqezt. Kếrdfxt quảqtij khi liệpqezt hỏlpgoa thiêddluu đprsbofuut qua đprsbi lạphtti ngưngwmng kếrdfxt xuấmawrt ra bảqtijy, tápgrqm hạphttt châeevbu nhiềsgnfu màsgnfu. Đcxfyiềsgnfu nàsgnfy làsgnfm cho Hàsgnfn Lậybhhp kinh ngạphttc, tựzyek nhiêddlun tòddluddlu thu giữdaew lấmawry.


sgnfn Lậybhhp sau đprsbógtbq phảqtiji rờflipi khỏlpgoi nơtmogi nàsgnfy, nhưngwmng vìwbhn khôwevcng muốofuun cho Truyềsgnfn tốofuung trậybhhn bịzyek ngưngwmflipi khápgrqc phápgrqt hiệpqezn nêddlun khi hắqepbn rờflipi đprsbi đprsbãxtfogtbqng Thanh Nguyêddlun kiếrdfxm quang đprsbem cửgtica đprsbgticng biếrdfxn thàsgnfnh bộgtict mịzyekn, hoàsgnfn toàsgnfn ngăsjeon chặapkzn việpqezc đprsbi vàsgnfo. Đcxfyưngwmơtmogng nhiêddlun hắqepbn lưngwmu lạphtti mộgtict íajazt ápgrqm kýwbhn tạphtti phụkcuz cậybhhn đprsbfvbx sau nàsgnfy cógtbq thểfvbxwbhnm đprsbưngwmhxqmc nơtmogi nàsgnfy.

Sau đprsbógtbqsgnfn Lậybhhp dựzyeka theo phưngwmơtmogng hưngwmkeosng giógtbq thổumzai trong đprsbgticng thạphttch nhũvctu, sau mấmawry canh giờflip liềsgnfn tìwbhnm đprsbưngwmhxqmc mộgtict cápgrqi cửgtica ra vôwevcgtbqng bíajaz mậybhht, rúyzngt cuộgticc bưngwmkeosc lêddlun trêddlun mặapkzt đprsbmawrt.

Bởmawri vìwbhn sợhxqmxtfoi ngưngwmflipi Phêddlu Ma đprsbphtto còddlun lãxtfong vãxtfong tạphtti phụkcuz cậybhhn, Hàsgnfn Lậybhhp mộgtict chúyzngt cũvctung khôwevcng dápgrqm trìwbhn hoãxtfon, khởmawri đprsbgticng Thầgvvbn Phong chu hưngwmkeosng Thápgrqi Nhạphttc sơtmogn thoápgrqt đprsbi.

Bởmawri vìwbhn trêddlun đprsbưngwmflipng vôwevc sựzyekddlun sau bảqtijy, tápgrqm ngàsgnfy Hàsgnfn Lậybhhp liềsgnfn trởmawr vềsgnf Hoàsgnfng Phong cốofuuc, hắqepbn hưngwmkeosng quảqtijn sựzyek thuậybhht lạphtti mộgtict phen tao ngộgtic khi đprsbãxtfo giảqtijn lưngwmhxqmc bớkeost, sau đprsbógtbq liềsgnfn trởmawr vềsgnf đprsbgticng phủumza củumzaa mìwbhnnh đprsbhxqmi lệpqeznh.

yzngc nàsgnfy hắqepbn cũvctung biếrdfxt đprsbhxqmt đprsbphtti chiếrdfxn thứhzas hai đprsbãxtfo bắqepbt đprsbgvvbu. Hơtmogn nữdaewa lúyzngc đprsbgvvbu bảqtijy phápgrqi dưngwmkeosi sựzyek trợhxqm giúyzngp mạphttnh mẽvrli củumzaa hai nưngwmkeosc, đprsbofuui mặapkzt vớkeosi sápgrqu tôwevcng tựzyeka hồykrr chiếrdfxm thưngwmhxqmng phong, đprsbiềsgnfu nàsgnfy làsgnfm cho khôwevcng khíajaz trong Hoàsgnfng Phong cốofuuc dịzyeku đprsbi rấmawrt nhiềsgnfu, khôwevcng hềsgnf giốofuung nhưngwm bịzyek chiếrdfxn sựzyek ápgrqc liệpqezt màsgnf bi quan.

Sau khi trởmawr vềsgnf, thấmawry trong đprsbgticng phủumza hếrdfxt thảqtijy đprsbsgnfu nhưngwm trưngwmkeosc Hàsgnfn Lậybhhp mớkeosi thởmawrsgnfi nhẹdowq nhõykrrm.

Tuy nhiêddlun hiệpqezn tạphtti trởmawr vềsgnfwevcn phápgrqi khôwevcng phảqtiji làsgnf mộgtict cửgtic chỉddlu khôwevcn ngoan, tápgrqm chíajazn phầgvvbn mưngwmflipi sẽvrli bịzyek bắqepbt làsgnfm líajaznh, hiệpqezn tạphtti bảqtijy phápgrqi đprsbofuui vớkeosi đprsbpqez tửgticeevbm trậybhhn lùgtbqi bưngwmkeosc, lấmawry cớkeos trápgrqnh nébfkw nhiệpqezm vụkcuz, xửgtic phạphttt thậybhhp phầgvvbn nghiêddlum khắqepbc, nhẹdowq thìwbhn xửgtic phạphttt linh thạphttch, nặapkzng thìwbhn phếrdfx bỏlpgo phápgrqp lựzyekc, đprsbiểfvbxm nàsgnfy làsgnf bấmawrt dung tìwbhnnh.

tmogn nữdaewa nghe ngưngwmflipi ta nógtbqi trong bảqtijy phápgrqi đprsbãxtfogtbq gầgvvbn trăsjeom ngưngwmflipi chịzyeku xửgtic phạphttt nặapkzng, nhẹdowq khôwevcng đprsbykrrng nhấmawrt.

sgnfgtbq hay khôwevcng cógtbqsgnfnh đprsbgticng trápgrqnh nébfkw chiếrdfxn tranh, yêddluu cầgvvbu đprsbpqez tửgtic khôwevcng cógtbq nhiệpqezm vụkcuzgtbqng đprsbpqez tửgtic đprsbãxtfo hoàsgnfn thàsgnfnh nhiệpqezm vụkcuz trong thờflipi gian quy đprsbzyeknh, phảqtiji trởmawr vềsgnf bổumzan môwevcn bápgrqo cápgrqo. Nếrdfxu nhưngwm khôwevcng xuấmawrt ra lýwbhn do vưngwmhxqmt quápgrq quy đprsbzyeknh thờflipi gian, liềsgnfn sẽvrli bịzyek phápgrqn đprsbzyeknh xửgtic phạphttt.

Đcxfyưngwmơtmogng nhiêddlun việpqezc trápgrqnh nébfkw khôwevcng hềsgnf xuấmawrt hiệpqezn, còddlun trựzyekc tiếrdfxp trốofuun sang nưngwmkeosc khápgrqc, hậybhhu quảqtij sẽvrli đprsbápgrqng sợhxqmtmogn, sẽvrli bịzyek bảqtijy phápgrqi đprsbuổumzai giếrdfxt cảqtij đprsbflipi, chỉddlu cầgvvbn bảqtijy phápgrqi tồykrrn tạphtti mộgtict ngàsgnfy, việpqezc đprsbuổumzai giếrdfxt sẽvrli khôwevcng đprsbìwbhnnh chỉddlu.

sgnfn Lậybhhp lúyzngc nàsgnfy còddlun khôwevcng muốofuun thoápgrqt ly Hoàsgnfng Phong cốofuuc vàsgnf Việpqezt quốofuuc, tựzyek nhiêddlun phảqtiji thàsgnfnh thàsgnfnh thậybhht thậybhht trởmawr vềsgnf nghe lệpqeznh.

Kỳexcd thậybhht hắqepbn phỏlpgong chừgtbqng khi chiếrdfxn tranh ma đprsbphtto cùgtbqng chíajaznh đprsbphtto đprsbykrrng thờflipi mởmawr rộgticng, cảqtij khu Thiêddlun Nam sẽvrligtbq đprsbzyeka phưngwmơtmogng nàsgnfo bìwbhnnh yêddlun đprsbâeevby? Cápgrqc nơtmogi tu tiêddlun giớkeosi cógtbq thểfvbx bịzyek cuốofuun vàsgnfo trong tranh đprsbmawru chỉddlusgnf vấmawrn đprsbsgnf sớkeosm hay muộgticn màsgnf thôwevci. Tựzyek nhiêddlun nhưngwm vậybhhy, còddlun khôwevcng bằafvang ởmawr tạphtti Việpqezt quốofuuc, dùgtbq sao cũvctung khógtbq rờflipi bỏlpgo quêddlungwmơtmogng.

Chuyệpqezn thứhzas nhấmawrt khi Hàsgnfn Lậybhhp trởmawr lạphtti đprsbgticng phủumza chíajaznh làsgnf đprsbem trứhzasng con nhệpqezn kia nhúyzngng chìwbhnm vàsgnfo trong Linh nhãxtfon chi tuyềsgnfn, đprsbfvbx linh khíajaz chậybhhm rãxtfoi nuôwevci dưngwmkeiung ấmawrp nởmawr.


Tiếrdfxp theo hắqepbn liềsgnfn đprsbógtbqng chặapkzt cửgtica hai ngàsgnfy, rúyzngt cuộgticc đprsbem tầgvvbng thứhzas nhấmawrt củumzaa Đcxfyphtti Diễofuun quyếrdfxt luyệpqezn thàsgnfnh. Khôwevcng biếrdfxt làsgnf trùgtbqng hợhxqmp hay khôwevcng, Thanh Nguyêddlun kiếrdfxm quyếrdfxt lâeevbu đprsbãxtfo khôwevcng cógtbq tiếrdfxn triểfvbxn, đprsbykrrng thờflipi đprsbgtict phápgrqddlun tầgvvbng thứhzassjeom, làsgnfm Hàsgnfn Lậybhhp tiềsgnfn vàsgnfo trìwbhnnh đprsbgtic củumzaa Trúyzngc Cơtmog trung kỳexcd.

sgnfn Lậybhhp thấmawry vậybhhy trong lòddlung mừgtbqng rỡkeiu. Dùgtbq sao lúyzngc nàsgnfy mỗbqtri khi tu vi tăsjeong lêddlun mộgtict íajazt, hy vọexcdng bảqtijo vệpqezajaznh mạphttng trong loạphttn lạphttc cũvctung lớkeosn hơtmogn mộgtict íajazt.

Nhưngwmng làsgnfm Hàsgnfn Lậybhhp kỳexcd quápgrqi chíajaznh làsgnf sau mấmawry ngàsgnfy trởmawr lạphtti, đprsbếrdfxn nay trong môwevcn phápgrqi khôwevcng cógtbq phápgrqi hắqepbn làsgnfm nhiệpqezm vụkcuzwbhn, đprsbiềsgnfu nàsgnfy làsgnfm cho Hàsgnfn Lậybhhp cógtbq chúyzngt bấmawrt an.

Dựzyeka theo kinh nghiệpqezm củumzaa hắqepbn, sựzyekwbhnnh càsgnfng khápgrqc thưngwmflipng thìwbhnsgnfng đprsbphtti biểfvbxu cho phiềsgnfn toápgrqi cùgtbqng nguy hiểfvbxm.

Nhưngwmng Hàsgnfn Lậybhhp thay đprsbumzai ýwbhn nghĩvrat, hiệpqezn tạphtti cùgtbqng lụkcuzc đprsbphtto tranh đprsbmawru còddlun cógtbq nhiệpqezm vụkcuzwbhnsgnf an toàsgnfn, ngay cảqtij thủumza vệpqez mỏlpgo linh thạphttch cũvctung thiếrdfxu chúyzngt nữdaewa làsgnf chếrdfxt, nhiệpqezm vụkcuzwbhnvctung khôwevcng sao cảqtij.

Suy xébfkwt qua đprsbi, Hàsgnfn Lậybhhp khôwevci phụkcuzc trởmawr lạphtti tâeevbm tíajaznh bìwbhnnh thưngwmflipng. Nhâeevbn cógtbq thờflipi gian ngắqepbn ngủumzai nàsgnfy tìwbhnm hiểfvbxu xem Đcxfyphtti na di lệpqeznh rúyzngt cuộgticc làsgnfpgrqi gìwbhn?

sgnfvctung khôwevcng cầgvvbn phảqtiji chuyểfvbxn tảqtiji sựzyekwbhnnh củumzaa Đcxfyumzang Huyêddlun Nhi cho sưngwm phógtbq hắqepbn Lýwbhngtbqa Nguyêddlun cùgtbqng Hồykrrng Phấmawrt sưngwmpgrq, bởmawri vìwbhn thâeevbn làsgnf tu sĩvrat Kếrdfxt Đcxfyan kỳexcd, bọexcdn họexcd sớkeosm đprsbãxtfogtbq nhiệpqezm vụkcuz trêddlun thâeevbn, khôwevcng ởmawr tạphtti trong môwevcn phápgrqi.

sgnfn Lậybhhp trảqtiji qua hai ngàsgnfy ởmawr trong Thiêddlun Tri cápgrqc tìwbhnm kiếrdfxm xung quanh, rúyzngt cuộgticc tạphtti mộgtict quyểfvbxn sápgrqch gọexcdi làsgnf cxfygticng Huyềsgnfn giảqtiji"wbhnm đprsbưngwmhxqmc sựzyek giớkeosi thiệpqezu đprsbơtmogn giảqtijn vềsgnf Đcxfyphtti na di lệpqeznh.

Theo nhưngwm trêddlun sápgrqch ghi lạphtti, cápgrqi lệpqeznh bàsgnfi màsgnfu xanh lam lấmawrp lápgrqnh nàsgnfy làsgnf mộgtict phápgrqp khíajaz cầgvvbn cógtbq khi mộgtict nhógtbqm tu sĩvrat cổumzangwma tiếrdfxn hàsgnfnh truyềsgnfn tốofuung siêddluu khoảqtijng cápgrqch, nếrdfxu khôwevcng sẽvrli khôwevcng thểfvbx bảqtijo đprsbqtijm an toàsgnfn khi truyềsgnfn tốofuung.

Chỉddlugtbq đprsbưngwmhxqmc cxfyphtti na di lệpqeznh" tu sĩvrat cổumzangwma mớkeosi khôwevcng vìwbhn truyềsgnfn tốofuung quápgrq xa màsgnf bịzyek ápgrqp lựzyekc khôwevcng gian hìwbhnnh thàsgnfnh khi truyềsgnfn tốofuung đprsbèybty ébfkwp đprsbếrdfxn chếrdfxt. Cho nêddlun khi truyềsgnfn tốofuung đprsboạphttn ngắqepbn, ápgrqp lựzyekc khôwevcng gian tựzyek nhiêddlun cógtbq thểfvbx bỏlpgo qua, víajaz dụkcuz nhưngwmsgnf tiểfvbxu Truyềsgnfn tốofuung trậybhhn trong vàsgnf ngoàsgnfi Nhạphttc Lộgticc đprsbiệpqezn, Hàsgnfn Lậybhhp sẽvrli khôwevcng cógtbq cảqtijm giápgrqc khôwevcng ổumzan.

Cho nêddlun sựzyek bảqtijo đprsbqtijm an toàsgnfn củumzaa Đcxfyphtti na di lệpqeznh nhưngwm thếrdfxsgnfo trêddlun sápgrqch cũvctung khôwevcng nógtbqi gìwbhn. Hơtmogn nữdaewa phưngwmơtmogng phápgrqp chếrdfxpgrqc Đcxfyphtti na di lệpqeznh sớkeosm đprsbãxtfo thấmawrt truyềsgnfn trong loạphttn lạphttc củumzaa tu tiêddlun giớkeosi. Sựzyek tồykrrn tạphtti củumzaa Đcxfyphtti na di lệpqeznh vìwbhn thếrdfxvctung tiêddluu thanh biệpqezt tíajazch, đprsbếrdfxn hôwevcm nay đprsbãxtfo thàsgnfnh truyềsgnfn thuyếrdfxt chi vậybhht, căsjeon bảqtijn làsgnf khôwevcng nghe nógtbqi qua ai cógtbq vậybhht đprsbógtbqmawr trong tay.

Chẳfukqng qua đprsbiềsgnfu nàsgnfy đprsbofuui vớkeosi Tu tiêddlun giớkeosi hôwevcm nay màsgnfgtbqi cũvctung làsgnf mộgtict sựzyekwbhnnh khôwevcng sao cảqtij.

Bởmawri vìwbhn Truyềsgnfn tốofuung trậybhhn cổumzangwma so vớkeosi Đcxfyphtti na di lệpqeznh còddlun sớkeosm trởmawr thàsgnfnh truyềsgnfn thuyếrdfxt hơtmogn. Đcxfyzyeka phưngwmơtmogng khápgrqc thìwbhn khôwevcng biếrdfxt nhưngwmng tạphtti khu Thiêddlun Nam nàsgnfy trưngwmkeosc mắqepbt mộgtict cápgrqi cũvctung khôwevcng thấmawry. Còddlun ởmawr mộgtict đprsbzyeka phưngwmơtmogng nàsgnfo đprsbógtbq khôwevcng cógtbq ai ghébfkw qua hay trong mậybhht đprsbzyeka củumzaa gia tộgticc cógtbq hay khôwevcng, đprsbiềsgnfu nàsgnfy cũvctung khógtbqgtbqi.

Nhưngwmng Tu tiêddlun giớkeosi ngàsgnfy nay cógtbq khảqtijsjeong kiếrdfxn tạphtto Truyềsgnfn tốofuung trậybhhn xa nhấmawrt cũvctung chỉddlugtbqtmogn trăsjeom dặapkzm màsgnf thôwevci, so tíajaznh vớkeosi Truyềsgnfn tốofuung trậybhhn trăsjeom ngàsgnfn dặapkzm cổumzangwma, căsjeon bảqtijn khôwevcng thểfvbx luậybhhn bàsgnfn. Nhưngwmng nhưngwm vậybhhy màsgnf giápgrq cảqtijeevby dựzyekng đprsbãxtfo rấmawrt đprsbqepbt đprsblpgo, mộgtict nhàsgnf, mộgtict phápgrqi nhiềsgnfu lắqepbm cũvctung chỉddlugtbq ba, bốofuun tòddlua màsgnf thôwevci, nhiềsgnfu cũvctung sẽvrlisgnfm cho họexcd đprsbau lòddlung tốofuun củumzaa.

sgnfn Lậybhhp sau khi rõykrrsgnfng tápgrqc dụkcuzng củumzaa Đcxfyphtti na di lệpqeznh, trong đprsbgvvbu ógtbqc xuấmawrt hiệpqezn mộgtict ýwbhn niệpqezm chíajaznh làsgnf "cápgrqi Truyềsgnfn tốofuung trậybhhn trêddlun mặapkzt đprsbmawrt kia, chẳfukqng lẽvrli chíajaznh làsgnf mộgtict loạphtti cổumzangwma?"

Phápgrqn đprsbpgrqn nàsgnfy làsgnfm tim Hàsgnfn Lậybhhp đprsbybhhp thìwbhnnh thịzyekch, trong lòddlung biếrdfxt rằafvang xápgrqc suấmawrt đprsbógtbqsgnf cựzyekc cao.

Nếrdfxu nhưngwm thếrdfx thìwbhn hắqepbn cógtbq Đcxfyphtti na di lệpqeznh nàsgnfy cùgtbqng vớkeosi việpqezc tápgrqi sửgtica chữdaewa Truyềsgnfn tốofuung trậybhhn kia, chẳfukqng phảqtiji lậybhhp tứhzasc đprsbi đprsbếrdfxn mộgtict đprsbzyeka phưngwmơtmogng ởmawr ngoàsgnfi íajazt nhấmawrt làsgnf trăsjeom ngàsgnfn dặapkzm sao. Vũvctung nưngwmkeosc đprsbkcuzc giữdaewa bảqtijy phápgrqi vàsgnfpgrqu tôwevcng hắqepbn liềsgnfn khôwevcng cầgvvbn tham gia tranh đprsbmawru, cógtbq thểfvbx đprsbi tớkeosi mộgtict đprsbzyeka phưngwmơtmogng mớkeosi đprsbfvbx tiếrdfxp tụkcuzc tu luyệpqezn.

Ýhnywngwmmawrng nàsgnfy nảqtijy ra làsgnfm hắqepbn rúyzngt cuộgticc nhẫbpsdn nạphtti khôwevcng đprsbưngwmhxqmc.

Hắqepbn bắqepbt đprsbgvvbu tìwbhnm kiếrdfxm bộgticpgrqch vềsgnf Truyềsgnfn tốofuung trậybhhn cổumzangwma, nhìwbhnn xem cógtbq thểfvbxgtbq phưngwmơtmogng phápgrqp sửgtica chữdaewa cápgrqi trậybhhn phápgrqp kia hay khôwevcng.

sgnfn Lậybhhp tìwbhnm kiếrdfxm vàsgnfi ngàsgnfy ởmawr trong phầgvvbn lớkeosn tàsgnfng thưngwm củumzaa Thiêddlun Tri cápgrqc nhưngwmng khôwevcng thểfvbx từgtbq trong sápgrqch vềsgnf trậybhhn phápgrqp tìwbhnm đprsbưngwmhxqmc tưngwm liệpqezu vềsgnf Truyềsgnfn tốofuung trậybhhn cổumzangwma, mộgtict chúyzngt cũvctung khôwevcng tìwbhnm đprsbưngwmhxqmc.

Đcxfyiềsgnfu nàsgnfy làsgnfm cho hắqepbn thấmawrt vọexcdng.

yzngc nàsgnfy Hàsgnfn Lậybhhp liềsgnfn nhớkeos tớkeosi mộgtict ngưngwmflipi cógtbq lẽvrligtbq khảqtijsjeong giúyzngp mìwbhnnh sửgtica chữdaewa trậybhhn phápgrqp nàsgnfy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.