Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 27 : Phối linh dược

    trước sau   
Tạxlsxi thờhrvvi đbxyfiểmluum trưtcidwkimc khi Mặjnxxc đbxyfxlsxi phu trởknte vềjypzklbqn cốtegqc, Hàzcmsn Lậtegqp biếiivgt sửtjan dụytlung cájefni bìegrjnh nàzcmsy trong thầprpun thủrghe cốtegqc tạxlsxm thờhrvvi an toàzcmsn, bởkntei vìegrj cảjnxxklbqn cốtegqc cũtcidng chỉmluuhrvvegrjnh hắlnbkn, bìegrjnh thưtcidhrvvng cũtcidng khôyumlng cóhrvv ngoạxlsxi nhârghen tùtzrey tiệlnbkn xôyumlng vàzcmso trong cốtegqc, cam đbxyfoan ởknte đbxyfoạxlsxn thờhrvvi gian nàzcmsy cũtcidng khôyumlng gặjnxxp cájefni gìegrj ngoàzcmsi ýbhkj muốtegqn, cóhrvv thểmluuntxyn târghem lớwkimn mậtegqt sửtjan dụytlung bìegrjnh nhỏbrtr.

zcmsn Lậtegqp bắlnbkt đbxyfprpuu đbxyfjefnn thờhrvvi gian Mặjnxxc đbxyfxlsxi phu trởknte vềjypzklbqn cốtegqc, cảjnxxm giájefnc đbxyfưtcidxrklc nếiivgu hắlnbkn tạxlsxi nhữzosnng đbxyfzucja phưtcidơklbqng phụytlu cậtegqn tìegrjm thìegrj khôyumlng cóhrvv khảjnxxzucjng tìegrjm đbxyfưtcidxrklc dưtcidxrklc tàzcmsi tốtegqt, hắlnbkn sợxrkl rằyrymng phảjnxxi đbxyfi nhữzosnng đbxyfzucja phưtcidơklbqng khájefn xa màzcmsegrjm, rấprput cóhrvv thểmluuzcms phảjnxxi đbxyfi sârgheu vàzcmso nhữzosnng nơklbqi vắlnbkng vẻcrdc khôyumlng ngưtcidhrvvi, hoặjnxxc vàzcmso sârgheu trong rừbszrng rậtegqm tìegrjm kiếiivgm. Chỉmluuhrvv nhữzosnng nơklbqi hẻcrdco lájefnnh nhưtcid vậtegqy mớwkimi cóhrvv hy vọhdohng hájefni đbxyfưtcidxrklc mộpbrxt íuojvt hi hữzosnu dưtcidxrklc tàzcmsi. Nhưtcidng thờhrvvi gian trêntxyn đbxyfưtcidhrvvng đbxyfi làzcms thứbjav nhấprput, hơklbqn nữzosna còbrtrn thờhrvvi gian tốtegqn hao đbxyfmluutcidu tầprpum dưtcidxrklc tàzcmsi, íuojvt nhấprput cũtcidng phảjnxxi gầprpun mộpbrxt năzucjm mớwkimi cóhrvv thểmluu trởknte vềjypz cốtegqc.

rghey giờhrvvjefnch thờhrvvi gian Mặjnxxc đbxyfxlsxi phu rờhrvvi cốtegqc khoảjnxxng nửtjana năzucjm, phỏbrtrng chừbszrng hắlnbkn cóhrvv khoảjnxxng sájefnu đbxyfếiivgn bảjnxxy thájefnng nữzosna mớwkimi vềjypz đbxyfưtcidxrklc Thấprput huyềjypzn môyumln. Trưtcidwkimc khi hắlnbkn trởknteeirw, Hàzcmsn Lârghepk chỉmluuhrvv thểmluu cốtegq gắlnbkng nuôyumli dưtcidtjanng mộpbrxt sốtegq thảjnxxo dưtcidxrklc hữzosnu dụytlung vớwkimi chíuojvnh mìegrjnh, phảjnxxi cóhrvv kếiivg hoạxlsxch dựuzbba theo mấprpuy cájefnch đbxyfiềjypzu chếiivgtcidxrklc tàzcmsi trârghen quýbhkjzcms hắlnbkn biếiivgt đbxyfưtcidxrklc, khôyumlng thểmluuxlsxng phíuojv thứbjav lụytluc dịzucjch nàzcmsy.

zcmsn Lậtegqp sắlnbkp chếiivgjefnc nhữzosnng dưtcidxrklc vậtegqt cóhrvv thểmluuzucjng trưtcidknteng côyumlng lựuzbbc, giúbhkjp mìegrjnh đbxyfpbrxt phájefnegrjnh cảjnxxnh. Đtegqârghey đbxyfjypzu làzcms nhữzosnng loạxlsxi màzcms Mặjnxxc đbxyfxlsxi phu trưtcidwkimc đbxyfârghey muốtegqn phốtegqi chếiivg, nhưtcidng lạxlsxi khôyumlng tìegrjm đbxyfrghetcidxrklc tàzcmsi cầprpun thiếiivgt, mấprpuy loạxlsxi dưtcidxrklc tàzcmsi nàzcmsy đbxyfjypzu làzcms nhữzosnng loạxlsxi đbxyfmluu ngưtcidhrvvi bìegrjnh thưtcidhrvvng tájefnng gia bạxlsxi sảjnxxn, làzcms bảjnxxo vậtegqt ngưtcidhrvvi giang hồrjsk liềjypzu mạxlsxng tranh đbxyfoạxlsxt.

Chíuojvnh nhưtcidzcms y thuậtegqt cao minh nhưtcid Mặjnxxc đbxyfxlsxi phu, cũtcidng chưtcida bao giờhrvv ra mắlnbkt mộpbrxt trong nhữzosnng loạxlsxi dưtcidxrklc tàzcmsi nàzcmsy, chứbjav đbxyfbszrng nóhrvvi làzcms thârghen thủrghe phốtegqi chếiivg. Phảjnxxi biếiivgt rằyrymng Mặjnxxc đbxyfxlsxi phu mặjnxxc dùtzre nắlnbkm giữzosn phưtcidơklbqng phájefnp phốtegqi chếiivg thájefnnh dưtcidxrklc, nhưtcidng trong tay khôyumlng cóhrvvtcidxrklc tàzcmsi, cũtcidng chỉmluuhrvv thểmluu ngửtjana mặjnxxt lêntxyn trờhrvvi thởkntezcmsi.

zcmsn Lậtegqp lúbhkjc trưtcidwkimc theo Mặjnxxc đbxyfxlsxi phu họhdohc y thuậtegqt, đbxyftegqi vớwkimi cájefnch đbxyfiềjypzu chếiivg hi hữzosnu nàzcmsy cảjnxxm thấprpuy hứbjavng thúbhkj, hắlnbkn mặjnxxc dùtzre khôyumlng hy vọhdohng xa vờhrvvi chíuojvnh mìegrjnh cóhrvv thểmluu phốtegqi chếiivg đbxyfưtcidxrklc dưtcidxrklc vậtegqt nàzcmsy, nhưtcidng cũtcidng đbxyfem cájefnch đbxyfiềjypzu chếiivg ghi nhớwkim khôyumlng íuojvt. Mặjnxxc đbxyfxlsxi phu đbxyftegqi vớwkimi việlnbkc họhdohc tậtegqp cájefnch đbxyfiềjypzu chếiivgzcmsy củrghea hắlnbkn mang mộpbrxt thájefni đbxyfpbrxegrjnh thưtcidhrvvng. Chỉmluu cầprpun Hàzcmsn Lậtegqp hỏbrtri, hắlnbkn sẽpbrx trảjnxx lờhrvvi đbxyfprpuy đbxyfrghe cho Hàzcmsn Lậtegqp, khôyumlng cóhrvv chúbhkjt dấprpuu diếiivgm. Đtegqxlsxi khájefni Mặjnxxc đbxyfxlsxi phu cho rằyrymng cájefnch đbxyfiềjypzu chếiivgzcmsy thuộpbrxc vềjypz loạxlsxi trârghen quýbhkj nhưtcidng khôyumlng thểmluu sửtjan dụytlung đbxyfưtcidxrklc.


rghey giờhrvvjefnch đbxyfiềjypzu chếiivg đbxyfãxlsx trởknte thàzcmsnh májefnu thịzucjt củrghea Hàzcmsn Lậtegqp. Hắlnbkn chiếiivgu theo đbxyfúbhkjng phưtcidơklbqng phájefnp đbxyfmluu nuôyumli dưtcidtjanng 5 loạxlsxi thảjnxxo dưtcidxrklc, khôyumlng dájefnm cóhrvv mộpbrxt chúbhkjt buôyumlng lỏbrtrng. Phảjnxxi biếiivgt rằyrymng thờhrvvi gian củrghea hắlnbkn cũtcidng khôyumlng nhiềjypzu, hắlnbkn phảjnxxi đbxyfiềjypzu chếiivg tốtegqt dưtcidxrklc vậtegqt nàzcmsy trưtcidwkimc khi Mặjnxxc đbxyfxlsxi phu trởknte vềjypz, sau đbxyfóhrvv thìegrj đbxyfem cájefni bìegrjnh giấprpuu đbxyfi, quyếiivgt khôyumlng sửtjan dụytlung trêntxyn ngọhdohn núbhkji nàzcmsy lầprpun nữzosna.

zcmsn Lậtegqp cũtcidng khôyumlng cóhrvv chúbhkjt tin tưtcidknteng cóhrvv thểmluuknte trưtcidwkimc mặjnxxt Mặjnxxc đbxyfxlsxi phu sửtjan dụytlung bìegrjnh nhỏbrtrzcms khôyumlng lộpbrx ra dấprpuu vếiivgt. Trong lòbrtrng hắlnbkn rấprput rõiwrmzcmsng Mặjnxxc đbxyfxlsxi phu làzcms ngưtcidhrvvi khôyumln khégsqyo cẩzosnn thậtegqn cỡtjanzcmso. Hắlnbkn cũtcidng khôyumlng cóhrvv ýbhkj đbxyfzucjnh đbxyfem bíuojv mậtegqt vềjypzegrjnh nhỏbrtrhrvvi cho Mặjnxxc đbxyfxlsxi phu.

zcmsn Lậtegqp cảjnxxm giájefnc đbxyfưtcidxrklc chíuojvnh mìegrjnh vàzcms Mặjnxxc đbxyfxlsxi phu cóhrvv quan hệlnbk rấprput kìegrj lạxlsx, khôyumlng phảjnxxi nhưtcid quan hệlnbk thầprpuy tròbrtregrjnh thưtcidhrvvng.

Mặjnxxc đbxyfxlsxi phu thưtcidhrvvng xuyêntxyn dùtzreng mộpbrxt loạxlsxi ájefnnh mắlnbkt kìegrj lạxlsx nhìegrjn hắlnbkn, đbxyfiềjypzu nàzcmsy làzcmsm cho Hàzcmsn Lậtegqp cóhrvv cảjnxxm giájefnc đbxyftegqi phưtcidơklbqng đbxyfang ẩzosnn giấprpuu mộpbrxt bíuojv mậtegqt cóhrvv hạxlsxi cho mìegrjnh. Đtegqjnxxc biệlnbkt làzcms mộpbrxt, hai năzucjm gầprpun đbxyfârghey, loạxlsxi cảjnxxm giájefnc nàzcmsy củrghea Hàzcmsn Lậtegqp càzcmsng thêntxym mãxlsxnh liệlnbkt. Đtegqiềjypzu nàzcmsy làzcmsm cho Hàzcmsn Lậtegqp vàzcms Mặjnxxc đbxyfxlsxi phu khôyumlng cóhrvvjefnch nàzcmso giốtegqng nhưtcid thầprpuy tròbrtregrjnh thưtcidhrvvng thârghen mậtegqt khôyumlng khoảjnxxng cájefnch, khôyumlng cóhrvv chuyệlnbkn gìegrj sẽpbrxhrvvi.

Mặjnxxc đbxyfxlsxi phu lúbhkjc ngàzcmsy thưtcidhrvvng kìegrj thậtegqt đbxyftegqi vớwkimi hắlnbkn phi thưtcidhrvvng tốtegqt. Khôyumlng cóhrvv đbxyfprpum đbxyfájefn, khôyumlng bao giờhrvv mởknte miệlnbkng mắlnbkng to, trêntxyn phưtcidơklbqng diệlnbkn tu luyệlnbkn khẩzosnu quyếiivgt cũtcidng khôyumlng tiếiivgc sứbjavc lựuzbbc tạxlsxo cho hắlnbkn đbxyfiềjypzu kiệlnbkn tốtegqt nhấprput, nhưtcidng giữzosna hai thầprpuy tròbrtr nhưtcid tồrjskn tạxlsxi mộpbrxt tầprpung bìegrjnh chưtcidwkimng, luôyumln cóhrvv mộpbrxt loạxlsxi khôyumlng khíuojv miễtiren cưtcidtjanng chung quanh hai ngưtcidhrvvi phiêntxyu đbxyfãxlsxng.

Mặjnxxc đbxyfxlsxi phu rấprput rõiwrmzcmsng ýbhkj thứbjavc đbxyfưtcidxrklc sựuzbb tồrjskn tạxlsxi củrghea vếiivgt rájefnch nàzcmsy, nhưtcidng màzcms hắlnbkn khôyumlng cóhrvv mộpbrxt chúbhkjt ýbhkj đbxyfzucjnh nàzcmso đbxyfmluu bổbhkj cứbjavu tìegrjnh thầprpuy tròbrtrzcmsy, vẫpohzn làzcmsm y nhưtcid trưtcidwkimc, chỉmluu mộpbrxt mặjnxxt đbxyftegqc xúbhkjc tiếiivgn đbxyfpbrx khẩzosnu quyếiivgt Hàzcmsn Lậtegqp tu luyệlnbkn. Nhưtcidng màzcms khi nhìegrjn vềjypz phíuojva Hàzcmsn Lậtegqp, loạxlsxi cổbhkj quájefni ájefnnh mắlnbkt nàzcmsy tựuzbba hồrjsk dầprpun dầprpun mấprput đbxyfi, thậtegqm chíuojv đbxyfãxlsx mộpbrxt thờhrvvi gian dàzcmsi rồrjski khôyumlng cóhrvv ájefnnh mắlnbkt nàzcmsy nữzosna.

Nhưtcidng giájefnc quan thứbjavjefnu củrghea Hàzcmsn Lậtegqp mơklbq hồrjskhrvvi cho chíuojvnh mìegrjnh biếiivgt, đbxyftegqi phưtcidơklbqng cũtcidng khôyumlng thậtegqt sựuzbb buôyumlng tha ýbhkj đbxyfrjsk vớwkimi chíuojvnh mìegrjnh, màzcmszcms rấprput xảjnxxo diệlnbku đbxyfem dụytluc vọhdohng củrghea hắlnbkn che dấprpuu. Cứbjav nhưtcid vậtegqy làzcmsm Hàzcmsn Lậtegqp đbxyftegqi vớwkimi Mặjnxxc đbxyfxlsxi phu tăzucjng thêntxym vàzcmsi tầprpung đbxyfjypz phòbrtrng. Dưtcidwkimi tìegrjnh huốtegqng nhưtcid thếiivgzcmsy, hắlnbkn sao dájefnm đbxyfem bíuojv mậtegqt củrghea bìegrjnh nhỏbrtr cho đbxyftegqi phưtcidơklbqng biếiivgt chứbjav!

zcmsn Lậtegqp từbszr khôyumlng íuojvt sửtjan thưtcid họhdohc đbxyfưtcidxrklc mộpbrxt cájefni giájefno huấprpun thégsqyp, đbxyfóhrvv chíuojvnh làzcms" suy nghĩtire hạxlsxi ngưtcidhrvvi khôyumlng thểmluuhrvv, nhưtcidng suy nghĩtire đbxyfjypz phòbrtrng ngưtcidhrvvi khôyumlng thểmluu khôyumlng cóhrvv"

Mặjnxxc kệlnbk Mặjnxxc đbxyfxlsxi phu đbxyftegqi vớwkimi mìegrjnh cóhrvvrghey ra bấprput lợxrkli, hay chíuojvnh làzcms cảjnxxm giájefnc củrghea mìegrjnh sai lầprpum, hắlnbkn đbxyftegqi vớwkimi Mặjnxxc đbxyfxlsxi phu tăzucjng mạxlsxnh cảjnxxnh giájefnc nóhrvvi chung khôyumlng phảjnxxi làzcms mộpbrxt chuyệlnbkn xấprpuu. Nếiivgu Mặjnxxc đbxyfxlsxi phu thậtegqt làzcms đbxyftegqi vớwkimi hắlnbkn cóhrvv chủrgherghem bấprput lưtcidơklbqng, hắlnbkn tăzucjng mạxlsxnh đbxyfjypz phòbrtrng đbxyfmluu trájefnnh cho mìegrjnh bịzucj thưtcidơklbqng tổbhkjn. Nếiivgu giájefnc quan thứbjavjefnu củrghea mìegrjnh sai lầprpum, hắlnbkn đbxyfjypz cao cảjnxxnh giájefnc cũtcidng khôyumlng cóhrvv chỗbjavzcmso làzcms khôyumlng đbxyfúbhkjng. Hắlnbkn sẽpbrx khôyumlng chủrghe đbxyfpbrxng làzcmsm chuyệlnbkn khi sưtcid diệlnbkt tổbhkj, Hàzcmsn Lậtegqp hắlnbkn vẫpohzn làzcms hảjnxxo đbxyfrjsk đbxyflnbk củrghea Mặjnxxc đbxyfxlsxi phu, sẽpbrx cốtegq gắlnbkng làzcmsm hếiivgt chứbjavc trájefnch củrghea mộpbrxt ngưtcidhrvvi đbxyfrjsk đbxyflnbk phảjnxxi cóhrvv.

zcmsn Lậtegqp nghĩtire tớwkimi đbxyfârghey târghem lýbhkjbrtrn cóhrvv chúbhkjt khôyumlng quájefn thoảjnxxi májefni, loạxlsxi thầprpuy tròbrtregrj quájefni nhưtcid chíuojvnh mìegrjnh vàzcms Mặjnxxc đbxyfxlsxi phu trong Thấprput huyềjypzn môyumln chỉmluu sợxrklhrvv mộpbrxt, hắlnbkn khôyumlng khỏbrtri thởkntezcmsi mộpbrxt chúbhkjt.

egrjnh nhỏbrtr quyếiivgt khôyumlng thểmluu sửtjan dụytlung khi Măzucjc đbxyfxlsxi phu đbxyfãxlsx trởknte vềjypz, đbxyfârghey làzcms nhấprput đbxyfzucjnh. Phảjnxxi biếiivgt rằyrymng trêntxyn đbxyfhrvvi khôyumlng cóhrvv chuỵegrjlnbkn nàzcmso làzcmsuojvn bưtcidng, cứbjav cho làzcms hắlnbkn may mắlnbkn khôyumlng bịzucj Mặjnxxc đbxyfxlsxi phu phájefnt hiệlnbkn, cũtcidng cóhrvv thểmluu bịzucj nhữzosnng ngưtcidhrvvi Thấprput huyềjypzn môyumln phájefnt hiệlnbkn. Bảjnxxo hiểmluum nhấprput chíuojvnh làzcms đbxyfem nóhrvv thu hồrjski, coi nhưtcid khôyumlng cóhrvv phájefnt sinh loạxlsxi chuyệlnbkn nàzcmsy.

zcmsn Lậtegqp đbxyfãxlsx nghĩtire tốtegqt lắlnbkm hếiivgt thảjnxxy, cũtcidng hạxlsx quyếiivgt târghem cấprput giấprpuu bìegrjnh nhỏbrtr khôyumlng dễtirezcmsng đbxyfem ra dùtzreng, trong lòbrtrng nhẹdafx nhàzcmsng, mơklbqklbqzcmsng màzcmsng trêntxyn giưtcidhrvvng ngủrghe mấprput.

Tạxlsxi mấprpuy thájefnng sau, Hàzcmsn Lậtegqp len légsqyn dùtzreng dịzucjch thểmluuzcmsu lụytluc trong bìegrjnh nhỏbrtr, nuôyumli dưtcidtjanng cájefnc loạxlsxi dưtcidxrklc tàzcmsi trârghen quýbhkj, dựuzbba theo cájefnch đbxyfiềjypzu chếiivg đbxyfiềjypzu phốtegqi khôyumlng íuojvt trârghen quýbhkjtcidxrklc tàzcmsi. Nhưtcidng trong quájefn trìegrjnh phốtegqi chếiivgtcidng xảjnxxy ra khôyumlng íuojvt lầprpun thấprput bạxlsxi đbxyfmluu cho Hàzcmsn Lậtegqp đbxyfau lòbrtrng hồrjski lârgheu, phảjnxxi biếiivgt rằyrymng dưtcidxrklc tàzcmsi đbxyfmluu chếiivgjefnc dưtcidxrklc vậtegqt, khôyumlng loạxlsxi nàzcmso làzcms khôyumlng trârghen quýbhkj, khôyumlng phảjnxxi làzcms cựuzbbc phẩzosnm tàzcmsi liệlnbku. Thấprput bạxlsxi mộpbrxt lầprpun đbxyfxlsxi biểmluuu cho khôyumlng biếiivgt bao nhiêntxyu bạxlsxc vàzcmsng đbxyfbhkj xuốtegqng sôyumlng xuốtegqng biểmluun. Nhưtcidng màzcmsjefni nàzcmsy cũtcidng khôyumlng thểmluu trájefnch hắlnbkn, vớwkimi cájefnch đbxyfiềjypzu chếiivgzcmsy đbxyftegqi vớwkimi nhữzosnng ngưtcidhrvvi lầprpun đbxyfprpuu tien phôyumli chếiivg, thấprput bạxlsxi vàzcmsi lầprpun làzcms khóhrvv trájefnnh khỏbrtri. Chíuojvnh làzcms nếiivgu Mặjnxxc đbxyfxlsxi phu tựuzbbegrjnh phốtegqi chếiivgtcidng sẽpbrx thấprput bạxlsxi mộpbrxt, hai lầprpun. Hàzcmsn Lậtegqp cũtcidng chỉmluuhrvv thểmluu tựuzbb an ủrghei nhưtcid vậtegqy.

" Hoàzcmsng long đbxyfan", "Thanh linh tájefnn", " Kim tủrghey hoàzcmsn", " Dưtcidtjanng tinh đbxyfan", nhữzosnng loạxlsxi thuốtegqc hi hãxlsxn khóhrvvhrvv thểmluu gặjnxxp ởkntentxyn ngoàzcmsi đbxyfjypzu đbxyfưtcidxrklc đbxyfjnxxt bêntxyn trong hơklbqn mưtcidhrvvi bìegrjnh nhỏbrtr. Từbszrng cájefni bìegrjnh đbxyfưtcidxrklc xếiivgp trưtcidwkimc mặjnxxt Hàzcmsn Lậtegqp.Hàzcmsn Lậtegqp nhìegrjn nhữzosnng dưtcidxrklc bìegrjnh nàzcmsy, trêntxyn mặjnxxt cũtcidng khôyumlng thểmluu dấprpuu nổbhkji vui mừbszrng. Cóhrvv linh đbxyfan diệlnbku dưtcidxrklc, đbxyfbszrng nóhrvvi làzcms luyệlnbkn thàzcmsnh khẩzosnu quyếiivgt tầprpung thứbjavtcid, đbxyfếiivgn ngay cảjnxx tầprpung thứbjavzucjm, thứbjavjefnu cũtcidng sẽpbrx tốtegqn khôyumlng quájefn nhiềjypzu khíuojv lựuzbbc làzcmshrvv thểmluu luyệlnbkn thàzcmsnh.

Trong cóhrvvjefnc loạxlsxi thuốtegqc nàzcmsy, " Hoàzcmsng long đbxyfan"zcms " Kim tủrghey hoàzcmsn" đbxyftegqi vớwkimi việlnbkc luyệlnbkn côyumlng củrghea hắlnbkn trợxrkl giúbhkjp lớwkimn nhấprput, đbxyfjypzu cóhrvv diệlnbku dụytlung thoájefnt thai hoájefnn cốtegqt, gia tăzucjng côyumlng lựuzbbc. Màzcms "Thanh linh tájefnn"zcms thájefnnh dưtcidxrklc giảjnxxi đbxyfpbrxc thếiivg gian íuojvt cóhrvv, cóhrvv thểmluu giảjnxxi đbxyfưtcidxrklc trăzucjm ngàzcmsn loạxlsxi kịzucjch đbxyfpbrxc, cuốtegqi cùtzreng "dưtcidtjanng tinh đbxyfan"zcms mộpbrxt loạxlsxi linh dưtcidxrklc đbxyftegqi vớwkimi nộpbrxi ngoạxlsxi thưtcidơklbqng đbxyfjypzu cóhrvvjefnc dụytlung thầprpun kỳdafx. Chỉmluu cầprpun ăzucjn mộpbrxt viêntxyn thuốtegqc, cho dùtzre khôyumlng thểmluu khởkntei tửtjan hồrjski sanh, khôyumlng làzcmsm cho thưtcidơklbqng thếiivg lậtegqp tứbjavc khỏbrtri hắlnbkn, cũtcidng làzcmsm cho thưtcidơklbqng thếiivg giảjnxxm bớwkimt, cóhrvv thểmluu bảjnxxo trụytluuojvnh mạxlsxng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.