Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 27 : Phối linh dược

    trước sau   
Tạwfrmi thờlfgsi đgclriểucqpm trưrrnjchwvc khi Mặnglzc đgclrwfrmi phu trởtdnq vềqfjmmqvbn cốactmc, Hànglzn Lậucqpp biếwesct sửcubc dụmafgng cáwiuvi bìwjwqnh nànglzy trong thầfuhon thủdlik cốactmc tạwfrmm thờlfgsi an toànglzn, bởtdnqi vìwjwq cảeqatmqvbn cốactmc cũwjwqng chỉtmhunwsawjwqnh hắsusun, bìwjwqnh thưrrnjlfgsng cũwjwqng khôbsseng cónwsa ngoạwfrmi nhâtiemn tùjnmny tiệfrkqn xôbsseng vànglzo trong cốactmc, cam đgclroan ởtdnq đgclroạwfrmn thờlfgsi gian nànglzy cũwjwqng khôbsseng gặnglzp cáwiuvi gìwjwq ngoànglzi ývjnx muốactmn, cónwsa thểucqptwxkn tâtiemm lớchwvn mậucqpt sửcubc dụmafgng bìwjwqnh nhỏfjoe.

nglzn Lậucqpp bắsusut đgclrfuhou đgclrwiuvn thờlfgsi gian Mặnglzc đgclrwfrmi phu trởtdnq vềqfjmmqvbn cốactmc, cảeqatm giáwiuvc đgclrưrrnjnvvjc nếwescu hắsusun tạwfrmi nhữuwdjng đgclrdupoa phưrrnjơmqvbng phụmafg cậucqpn tìwjwqm thìwjwq khôbsseng cónwsa khảeqatsdenng tìwjwqm đgclrưrrnjnvvjc dưrrnjnvvjc tànglzi tốactmt, hắsusun sợnvvj rằfrkqng phảeqati đgclri nhữuwdjng đgclrdupoa phưrrnjơmqvbng kháwiuv xa mànglzwjwqm, rấajobt cónwsa thểucqpnglz phảeqati đgclri sâtiemu vànglzo nhữuwdjng nơmqvbi vắsusung vẻnglz khôbsseng ngưrrnjlfgsi, hoặnglzc vànglzo sâtiemu trong rừbncvng rậucqpm tìwjwqm kiếwescm. Chỉtmhunwsa nhữuwdjng nơmqvbi hẻnglzo láwiuvnh nhưrrnj vậucqpy mớchwvi cónwsa hy vọucqpng háwiuvi đgclrưrrnjnvvjc mộpmout ídtgxt hi hữuwdju dưrrnjnvvjc tànglzi. Nhưrrnjng thờlfgsi gian trêtwxkn đgclrưrrnjlfgsng đgclri lànglz thứfjoe nhấajobt, hơmqvbn nữuwdja còfeqon thờlfgsi gian tốactmn hao đgclrucqprrnju tầfuhom dưrrnjnvvjc tànglzi, ídtgxt nhấajobt cũwjwqng phảeqati gầfuhon mộpmout năsdenm mớchwvi cónwsa thểucqp trởtdnq vềqfjm cốactmc.

tiemy giờlfgswiuvch thờlfgsi gian Mặnglzc đgclrwfrmi phu rờlfgsi cốactmc khoảeqatng nửcubca năsdenm, phỏfjoeng chừbncvng hắsusun cónwsa khoảeqatng sáwiuvu đgclrếwescn bảeqaty tháwiuvng nữuwdja mớchwvi vềqfjm đgclrưrrnjnvvjc Thấajobt huyềqfjmn môbssen. Trưrrnjchwvc khi hắsusun trởtdnqcioz, Hànglzn Lâtiempk chỉtmhunwsa thểucqp cốactm gắsusung nuôbssei dưrrnjfrkqng mộpmout sốactm thảeqato dưrrnjnvvjc hữuwdju dụmafgng vớchwvi chídtgxnh mìwjwqnh, phảeqati cónwsa kếwesc hoạwfrmch dựnwsaa theo mấajoby cáwiuvch đgclriềqfjmu chếwescrrnjnvvjc tànglzi trâtiemn quývjnxnglz hắsusun biếwesct đgclrưrrnjnvvjc, khôbsseng thểucqpgezxng phídtgx thứfjoe lụmafgc dịdupoch nànglzy.

nglzn Lậucqpp sắsusup chếwescwiuvc nhữuwdjng dưrrnjnvvjc vậucqpt cónwsa thểucqpsdenng trưrrnjtdnqng côbsseng lựnwsac, giúiubnp mìwjwqnh đgclrpmout pháwiuvwjwqnh cảeqatnh. Đgclrâtiemy đgclrqfjmu lànglz nhữuwdjng loạwfrmi mànglz Mặnglzc đgclrwfrmi phu trưrrnjchwvc đgclrâtiemy muốactmn phốactmi chếwesc, nhưrrnjng lạwfrmi khôbsseng tìwjwqm đgclrdlikrrnjnvvjc tànglzi cầfuhon thiếwesct, mấajoby loạwfrmi dưrrnjnvvjc tànglzi nànglzy đgclrqfjmu lànglz nhữuwdjng loạwfrmi đgclrucqp ngưrrnjlfgsi bìwjwqnh thưrrnjlfgsng táwiuvng gia bạwfrmi sảeqatn, lànglz bảeqato vậucqpt ngưrrnjlfgsi giang hồtcim liềqfjmu mạwfrmng tranh đgclroạwfrmt.

Chídtgxnh nhưrrnjnglz y thuậucqpt cao minh nhưrrnj Mặnglzc đgclrwfrmi phu, cũwjwqng chưrrnja bao giờlfgs ra mắsusut mộpmout trong nhữuwdjng loạwfrmi dưrrnjnvvjc tànglzi nànglzy, chứfjoe đgclrbncvng nónwsai lànglz thâtiemn thủdlik phốactmi chếwesc. Phảeqati biếwesct rằfrkqng Mặnglzc đgclrwfrmi phu mặnglzc dùjnmn nắsusum giữuwdj phưrrnjơmqvbng pháwiuvp phốactmi chếwesc tháwiuvnh dưrrnjnvvjc, nhưrrnjng trong tay khôbsseng cónwsarrnjnvvjc tànglzi, cũwjwqng chỉtmhunwsa thểucqp ngửcubca mặnglzt lêtwxkn trờlfgsi thởtdnqnglzi.

nglzn Lậucqpp lúiubnc trưrrnjchwvc theo Mặnglzc đgclrwfrmi phu họucqpc y thuậucqpt, đgclractmi vớchwvi cáwiuvch đgclriềqfjmu chếwesc hi hữuwdju nànglzy cảeqatm thấajoby hứfjoeng thúiubn, hắsusun mặnglzc dùjnmn khôbsseng hy vọucqpng xa vờlfgsi chídtgxnh mìwjwqnh cónwsa thểucqp phốactmi chếwesc đgclrưrrnjnvvjc dưrrnjnvvjc vậucqpt nànglzy, nhưrrnjng cũwjwqng đgclrem cáwiuvch đgclriềqfjmu chếwesc ghi nhớchwv khôbsseng ídtgxt. Mặnglzc đgclrwfrmi phu đgclractmi vớchwvi việfrkqc họucqpc tậucqpp cáwiuvch đgclriềqfjmu chếwescnglzy củdlika hắsusun mang mộpmout tháwiuvi đgclrpmouwjwqnh thưrrnjlfgsng. Chỉtmhu cầfuhon Hànglzn Lậucqpp hỏfjoei, hắsusun sẽcubc trảeqat lờlfgsi đgclrfuhoy đgclrdlik cho Hànglzn Lậucqpp, khôbsseng cónwsa chúiubnt dấajobu diếwescm. Đgclrwfrmi kháwiuvi Mặnglzc đgclrwfrmi phu cho rằfrkqng cáwiuvch đgclriềqfjmu chếwescnglzy thuộpmouc vềqfjm loạwfrmi trâtiemn quývjnx nhưrrnjng khôbsseng thểucqp sửcubc dụmafgng đgclrưrrnjnvvjc.


tiemy giờlfgswiuvch đgclriềqfjmu chếwesc đgclrãgezx trởtdnq thànglznh máwiuvu thịdupot củdlika Hànglzn Lậucqpp. Hắsusun chiếwescu theo đgclrúiubnng phưrrnjơmqvbng pháwiuvp đgclrucqp nuôbssei dưrrnjfrkqng 5 loạwfrmi thảeqato dưrrnjnvvjc, khôbsseng dáwiuvm cónwsa mộpmout chúiubnt buôbsseng lỏfjoeng. Phảeqati biếwesct rằfrkqng thờlfgsi gian củdlika hắsusun cũwjwqng khôbsseng nhiềqfjmu, hắsusun phảeqati đgclriềqfjmu chếwesc tốactmt dưrrnjnvvjc vậucqpt nànglzy trưrrnjchwvc khi Mặnglzc đgclrwfrmi phu trởtdnq vềqfjm, sau đgclrónwsa thìwjwq đgclrem cáwiuvi bìwjwqnh giấajobu đgclri, quyếwesct khôbsseng sửcubc dụmafgng trêtwxkn ngọucqpn núiubni nànglzy lầfuhon nữuwdja.

nglzn Lậucqpp cũwjwqng khôbsseng cónwsa chúiubnt tin tưrrnjtdnqng cónwsa thểucqptdnq trưrrnjchwvc mặnglzt Mặnglzc đgclrwfrmi phu sửcubc dụmafgng bìwjwqnh nhỏfjoenglz khôbsseng lộpmou ra dấajobu vếwesct. Trong lòfeqong hắsusun rấajobt rõnglznglzng Mặnglzc đgclrwfrmi phu lànglz ngưrrnjlfgsi khôbssen khéwjwqo cẩdbodn thậucqpn cỡfrkqnglzo. Hắsusun cũwjwqng khôbsseng cónwsa ývjnx đgclrduponh đgclrem bídtgx mậucqpt vềqfjmwjwqnh nhỏfjoenwsai cho Mặnglzc đgclrwfrmi phu.

nglzn Lậucqpp cảeqatm giáwiuvc đgclrưrrnjnvvjc chídtgxnh mìwjwqnh vànglz Mặnglzc đgclrwfrmi phu cónwsa quan hệfrkq rấajobt kìwjwq lạwfrm, khôbsseng phảeqati nhưrrnj quan hệfrkq thầfuhoy tròfeqowjwqnh thưrrnjlfgsng.

Mặnglzc đgclrwfrmi phu thưrrnjlfgsng xuyêtwxkn dùjnmnng mộpmout loạwfrmi áwiuvnh mắsusut kìwjwq lạwfrm nhìwjwqn hắsusun, đgclriềqfjmu nànglzy lànglzm cho Hànglzn Lậucqpp cónwsa cảeqatm giáwiuvc đgclractmi phưrrnjơmqvbng đgclrang ẩdbodn giấajobu mộpmout bídtgx mậucqpt cónwsa hạwfrmi cho mìwjwqnh. Đgclrnglzc biệfrkqt lànglz mộpmout, hai năsdenm gầfuhon đgclrâtiemy, loạwfrmi cảeqatm giáwiuvc nànglzy củdlika Hànglzn Lậucqpp cànglzng thêtwxkm mãgezxnh liệfrkqt. Đgclriềqfjmu nànglzy lànglzm cho Hànglzn Lậucqpp vànglz Mặnglzc đgclrwfrmi phu khôbsseng cónwsawiuvch nànglzo giốactmng nhưrrnj thầfuhoy tròfeqowjwqnh thưrrnjlfgsng thâtiemn mậucqpt khôbsseng khoảeqatng cáwiuvch, khôbsseng cónwsa chuyệfrkqn gìwjwq sẽcubcnwsai.

Mặnglzc đgclrwfrmi phu lúiubnc ngànglzy thưrrnjlfgsng kìwjwq thậucqpt đgclractmi vớchwvi hắsusun phi thưrrnjlfgsng tốactmt. Khôbsseng cónwsa đgclrajobm đgclráwiuv, khôbsseng bao giờlfgs mởtdnq miệfrkqng mắsusung to, trêtwxkn phưrrnjơmqvbng diệfrkqn tu luyệfrkqn khẩdbodu quyếwesct cũwjwqng khôbsseng tiếwescc sứfjoec lựnwsac tạwfrmo cho hắsusun đgclriềqfjmu kiệfrkqn tốactmt nhấajobt, nhưrrnjng giữuwdja hai thầfuhoy tròfeqo nhưrrnj tồtcimn tạwfrmi mộpmout tầfuhong bìwjwqnh chưrrnjchwvng, luôbssen cónwsa mộpmout loạwfrmi khôbsseng khídtgx miễpjxkn cưrrnjfrkqng chung quanh hai ngưrrnjlfgsi phiêtwxku đgclrãgezxng.

Mặnglzc đgclrwfrmi phu rấajobt rõnglznglzng ývjnx thứfjoec đgclrưrrnjnvvjc sựnwsa tồtcimn tạwfrmi củdlika vếwesct ráwiuvch nànglzy, nhưrrnjng mànglz hắsusun khôbsseng cónwsa mộpmout chúiubnt ývjnx đgclrduponh nànglzo đgclrucqp bổvjnx cứfjoeu tìwjwqnh thầfuhoy tròfeqonglzy, vẫtdnqn lànglzm y nhưrrnj trưrrnjchwvc, chỉtmhu mộpmout mặnglzt đgclractmc xúiubnc tiếwescn đgclrpmou khẩdbodu quyếwesct Hànglzn Lậucqpp tu luyệfrkqn. Nhưrrnjng mànglz khi nhìwjwqn vềqfjm phídtgxa Hànglzn Lậucqpp, loạwfrmi cổvjnx quáwiuvi áwiuvnh mắsusut nànglzy tựnwsaa hồtcim dầfuhon dầfuhon mấajobt đgclri, thậucqpm chídtgx đgclrãgezx mộpmout thờlfgsi gian dànglzi rồtcimi khôbsseng cónwsa áwiuvnh mắsusut nànglzy nữuwdja.

Nhưrrnjng giáwiuvc quan thứfjoewiuvu củdlika Hànglzn Lậucqpp mơmqvb hồtcimnwsai cho chídtgxnh mìwjwqnh biếwesct, đgclractmi phưrrnjơmqvbng cũwjwqng khôbsseng thậucqpt sựnwsa buôbsseng tha ývjnx đgclrtcim vớchwvi chídtgxnh mìwjwqnh, mànglznglz rấajobt xảeqato diệfrkqu đgclrem dụmafgc vọucqpng củdlika hắsusun che dấajobu. Cứfjoe nhưrrnj vậucqpy lànglzm Hànglzn Lậucqpp đgclractmi vớchwvi Mặnglzc đgclrwfrmi phu tăsdenng thêtwxkm vànglzi tầfuhong đgclrqfjm phòfeqong. Dưrrnjchwvi tìwjwqnh huốactmng nhưrrnj thếwescnglzy, hắsusun sao dáwiuvm đgclrem bídtgx mậucqpt củdlika bìwjwqnh nhỏfjoe cho đgclractmi phưrrnjơmqvbng biếwesct chứfjoe!

nglzn Lậucqpp từbncv khôbsseng ídtgxt sửcubc thưrrnj họucqpc đgclrưrrnjnvvjc mộpmout cáwiuvi giáwiuvo huấajobn théwjwqp, đgclrónwsa chídtgxnh lànglz" suy nghĩfuho hạwfrmi ngưrrnjlfgsi khôbsseng thểucqpnwsa, nhưrrnjng suy nghĩfuho đgclrqfjm phòfeqong ngưrrnjlfgsi khôbsseng thểucqp khôbsseng cónwsa"

Mặnglzc kệfrkq Mặnglzc đgclrwfrmi phu đgclractmi vớchwvi mìwjwqnh cónwsatiemy ra bấajobt lợnvvji, hay chídtgxnh lànglz cảeqatm giáwiuvc củdlika mìwjwqnh sai lầfuhom, hắsusun đgclractmi vớchwvi Mặnglzc đgclrwfrmi phu tăsdenng mạwfrmnh cảeqatnh giáwiuvc nónwsai chung khôbsseng phảeqati lànglz mộpmout chuyệfrkqn xấajobu. Nếwescu Mặnglzc đgclrwfrmi phu thậucqpt lànglz đgclractmi vớchwvi hắsusun cónwsa chủdliktiemm bấajobt lưrrnjơmqvbng, hắsusun tăsdenng mạwfrmnh đgclrqfjm phòfeqong đgclrucqp tráwiuvnh cho mìwjwqnh bịdupo thưrrnjơmqvbng tổvjnxn. Nếwescu giáwiuvc quan thứfjoewiuvu củdlika mìwjwqnh sai lầfuhom, hắsusun đgclrqfjm cao cảeqatnh giáwiuvc cũwjwqng khôbsseng cónwsa chỗwiuvnglzo lànglz khôbsseng đgclrúiubnng. Hắsusun sẽcubc khôbsseng chủdlik đgclrpmoung lànglzm chuyệfrkqn khi sưrrnj diệfrkqt tổvjnx, Hànglzn Lậucqpp hắsusun vẫtdnqn lànglz hảeqato đgclrtcim đgclrfrkq củdlika Mặnglzc đgclrwfrmi phu, sẽcubc cốactm gắsusung lànglzm hếwesct chứfjoec tráwiuvch củdlika mộpmout ngưrrnjlfgsi đgclrtcim đgclrfrkq phảeqati cónwsa.

nglzn Lậucqpp nghĩfuho tớchwvi đgclrâtiemy tâtiemm lývjnxfeqon cónwsa chúiubnt khôbsseng quáwiuv thoảeqati máwiuvi, loạwfrmi thầfuhoy tròfeqowjwq quáwiuvi nhưrrnj chídtgxnh mìwjwqnh vànglz Mặnglzc đgclrwfrmi phu trong Thấajobt huyềqfjmn môbssen chỉtmhu sợnvvjnwsa mộpmout, hắsusun khôbsseng khỏfjoei thởtdnqnglzi mộpmout chúiubnt.

wjwqnh nhỏfjoe quyếwesct khôbsseng thểucqp sửcubc dụmafgng khi Măsdenc đgclrwfrmi phu đgclrãgezx trởtdnq vềqfjm, đgclrâtiemy lànglz nhấajobt đgclrduponh. Phảeqati biếwesct rằfrkqng trêtwxkn đgclrlfgsi khôbsseng cónwsa chuỵrlqrfrkqn nànglzo lànglzdtgxn bưrrnjng, cứfjoe cho lànglz hắsusun may mắsusun khôbsseng bịdupo Mặnglzc đgclrwfrmi phu pháwiuvt hiệfrkqn, cũwjwqng cónwsa thểucqp bịdupo nhữuwdjng ngưrrnjlfgsi Thấajobt huyềqfjmn môbssen pháwiuvt hiệfrkqn. Bảeqato hiểucqpm nhấajobt chídtgxnh lànglz đgclrem nónwsa thu hồtcimi, coi nhưrrnj khôbsseng cónwsa pháwiuvt sinh loạwfrmi chuyệfrkqn nànglzy.

nglzn Lậucqpp đgclrãgezx nghĩfuho tốactmt lắsusum hếwesct thảeqaty, cũwjwqng hạwfrm quyếwesct tâtiemm cấajobt giấajobu bìwjwqnh nhỏfjoe khôbsseng dễpjxknglzng đgclrem ra dùjnmnng, trong lòfeqong nhẹhjgc nhànglzng, mơmqvbmqvbnglzng mànglzng trêtwxkn giưrrnjlfgsng ngủdlik mấajobt.

Tạwfrmi mấajoby tháwiuvng sau, Hànglzn Lậucqpp len léwjwqn dùjnmnng dịdupoch thểucqpnglzu lụmafgc trong bìwjwqnh nhỏfjoe, nuôbssei dưrrnjfrkqng cáwiuvc loạwfrmi dưrrnjnvvjc tànglzi trâtiemn quývjnx, dựnwsaa theo cáwiuvch đgclriềqfjmu chếwesc đgclriềqfjmu phốactmi khôbsseng ídtgxt trâtiemn quývjnxrrnjnvvjc tànglzi. Nhưrrnjng trong quáwiuv trìwjwqnh phốactmi chếwescwjwqng xảeqaty ra khôbsseng ídtgxt lầfuhon thấajobt bạwfrmi đgclrucqp cho Hànglzn Lậucqpp đgclrau lòfeqong hồtcimi lâtiemu, phảeqati biếwesct rằfrkqng dưrrnjnvvjc tànglzi đgclrucqp chếwescwiuvc dưrrnjnvvjc vậucqpt, khôbsseng loạwfrmi nànglzo lànglz khôbsseng trâtiemn quývjnx, khôbsseng phảeqati lànglz cựnwsac phẩdbodm tànglzi liệfrkqu. Thấajobt bạwfrmi mộpmout lầfuhon đgclrwfrmi biểucqpu cho khôbsseng biếwesct bao nhiêtwxku bạwfrmc vànglzng đgclrvjnx xuốactmng sôbsseng xuốactmng biểucqpn. Nhưrrnjng mànglzwiuvi nànglzy cũwjwqng khôbsseng thểucqp tráwiuvch hắsusun, vớchwvi cáwiuvch đgclriềqfjmu chếwescnglzy đgclractmi vớchwvi nhữuwdjng ngưrrnjlfgsi lầfuhon đgclrfuhou tien phôbssei chếwesc, thấajobt bạwfrmi vànglzi lầfuhon lànglz khónwsa tráwiuvnh khỏfjoei. Chídtgxnh lànglz nếwescu Mặnglzc đgclrwfrmi phu tựnwsawjwqnh phốactmi chếwescwjwqng sẽcubc thấajobt bạwfrmi mộpmout, hai lầfuhon. Hànglzn Lậucqpp cũwjwqng chỉtmhunwsa thểucqp tựnwsa an ủdliki nhưrrnj vậucqpy.

" Hoànglzng long đgclran", "Thanh linh táwiuvn", " Kim tủdliky hoànglzn", " Dưrrnjfrkqng tinh đgclran", nhữuwdjng loạwfrmi thuốactmc hi hãgezxn khónwsanwsa thểucqp gặnglzp ởtdnqtwxkn ngoànglzi đgclrqfjmu đgclrưrrnjnvvjc đgclrnglzt bêtwxkn trong hơmqvbn mưrrnjlfgsi bìwjwqnh nhỏfjoe. Từbncvng cáwiuvi bìwjwqnh đgclrưrrnjnvvjc xếwescp trưrrnjchwvc mặnglzt Hànglzn Lậucqpp.Hànglzn Lậucqpp nhìwjwqn nhữuwdjng dưrrnjnvvjc bìwjwqnh nànglzy, trêtwxkn mặnglzt cũwjwqng khôbsseng thểucqp dấajobu nổvjnxi vui mừbncvng. Cónwsa linh đgclran diệfrkqu dưrrnjnvvjc, đgclrbncvng nónwsai lànglz luyệfrkqn thànglznh khẩdbodu quyếwesct tầfuhong thứfjoerrnj, đgclrếwescn ngay cảeqat tầfuhong thứfjoesdenm, thứfjoewiuvu cũwjwqng sẽcubc tốactmn khôbsseng quáwiuv nhiềqfjmu khídtgx lựnwsac lànglznwsa thểucqp luyệfrkqn thànglznh.

Trong cónwsawiuvc loạwfrmi thuốactmc nànglzy, " Hoànglzng long đgclran"nglz " Kim tủdliky hoànglzn" đgclractmi vớchwvi việfrkqc luyệfrkqn côbsseng củdlika hắsusun trợnvvj giúiubnp lớchwvn nhấajobt, đgclrqfjmu cónwsa diệfrkqu dụmafgng thoáwiuvt thai hoáwiuvn cốactmt, gia tăsdenng côbsseng lựnwsac. Mànglz "Thanh linh táwiuvn"nglz tháwiuvnh dưrrnjnvvjc giảeqati đgclrpmouc thếwesc gian ídtgxt cónwsa, cónwsa thểucqp giảeqati đgclrưrrnjnvvjc trăsdenm ngànglzn loạwfrmi kịdupoch đgclrpmouc, cuốactmi cùjnmnng "dưrrnjfrkqng tinh đgclran"nglz mộpmout loạwfrmi linh dưrrnjnvvjc đgclractmi vớchwvi nộpmoui ngoạwfrmi thưrrnjơmqvbng đgclrqfjmu cónwsawiuvc dụmafgng thầfuhon kỳshax. Chỉtmhu cầfuhon ăsdenn mộpmout viêtwxkn thuốactmc, cho dùjnmn khôbsseng thểucqp khởtdnqi tửcubc hồtcimi sanh, khôbsseng lànglzm cho thưrrnjơmqvbng thếwesc lậucqpp tứfjoec khỏfjoei hắsusun, cũwjwqng lànglzm cho thưrrnjơmqvbng thếwesc giảeqatm bớchwvt, cónwsa thểucqp bảeqato trụmafgdtgxnh mạwfrmng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.