Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 268 : Bạch tri thù

    trước sau   
kjok mộafxzt cáxbczi đjzpfafxzng thạimbvc nhũuuab thôjkhfng đjzpfi táxbczm phícmrja, tuy khôjkhfng biếohfkt rốtyujt cuộafxzc làkjok lớjyghn nhỏaese nhưkgoe thếohfkkjoko.

kjokn Lậcmrjp sau khi đjzpfưkgoea "Nguyệxpxet quang thạimbvch" xem xézsljt xung quanh mộafxzt phen, mớjyghi cho ra kếohfkt luậcmrjn nhưkgoe vậcmrjy.

Tuy khi đjzpfưkgoecmrjng hầrdbbm bịlpqa sậcmrjp xuốtyujng, ngay khi đjzpfkixjt đjzpfáxbcziczfi xuốtyujng Hàkjokn Lậcmrjp cựjimec nhanh tạimbvo ra mộafxzt vòcowpng bảxpxeo hộafxz. Kếohfkt quảxpxekjok mặkjokc dùchso bịlpqa đjzpfkixjt đjzpfáxbcziczfi xuốtyujng liêrrqdn tụcjftc nhưkgoe vậcmrjy, chôjkhfn sâpertu dưkgoejyghi đjzpfkixjt nhưkgoeng cuốtyuji cùchsong vẫqfgtn códdbo đjzpfưkgoecmrjng sốtyujng.

Chẳanvzng qua đjzpfưkgoecmrjng hầrdbbm rung đjzpfafxzng lớjyghn nhưkgoe vậcmrjy thìrdbbuuabng đjzpfãvqij xảxpxey ra biếohfkn đjzpfkixji lớjyghn nêrrqdn Hàkjokn Lậcmrjp cũuuabng khôjkhfng biếohfkt chícmrjnh mìrdbbnh hiệxpxen tạimbvi đjzpfang ởchsoiczfi nàkjoko, cũuuabng nhưkgoe khôjkhfng thểcmrjxbczc đjzpfinh đjzpfưkgoeyzljc phưkgoeơiczfng hưkgoejyghng mộafxzt cáxbczch chícmrjnh xáxbczc. Dưkgoejyghi tìrdbbnh huốtyujng bấkixjt đjzpfavxft dĩrdbb đjzpfàkjoknh phảxpxei thảxpxe ra mấkixjy con rốtyuji thằqockn lằqockn đjzpfi thăxzotm dòcowp, cho chúanuung đjzpfi khắavxfp nơiczfi hy vọavqung códdbo thểcmrjrdbbm đjzpfưkgoeyzljc đjzpfưkgoecmrjng ra.

anuuc nàkjoky hắavxfn đjzpfãvqij hốtyuji hậcmrjn rấkixjt lớjyghn, ngàkjoky đjzpfóddbo tạimbvi sao lạimbvi khôjkhfng họavquc Thổkixj đjzpfafxzn thuậcmrjt, nếohfku khôjkhfng thìrdbb chỉtzxa cẩscfan thi pháxbczp mộafxzt chúanuut làkjokddbo thểcmrj tựjime do đjzpfi lạimbvi trong đjzpfkixjt rồrdbbi! Hôjkhfm nay sao còcowpn phảxpxei đjzpfi theo khôjkhfi lỗkknn thúanuukjoky từwvej từwvejkjok mởchso thôjkhfng đjzpfimbvo đjzpfi ra.

Ýbpui niệxpxem dùchsong pháxbczp khícmrj mởchso đjzpfưkgoecmrjng chỉtzxaddboe lêrrqdn trong đjzpfrdbbu hắavxfn màkjok thôjkhfi, tuyệxpxet đjzpftyuji sẽypmf khôjkhfng thựjimec hiệxpxen.


kgoejyghi tìrdbbnh huốtyujng khôjkhfng rõepvt phưkgoeơiczfng hưkgoejyghng cùchsong vịlpqa trícmrj hiệxpxen tạimbvi củbpuia mìrdbbnh, tùchsoy tiệxpxen lãvqijng phícmrj pháxbczp lựjimec cũuuabng khôjkhfng phảxpxei làkjok sựjimerdbbnh tốtyujt gìrdbb, huốtyujng hồrdbb nếohfku dưkgoejyghi lớjyghp lớjyghp đjzpfkixjt nhưkgoe vậcmrjy màkjok sửcciv dụcjftng pháxbczp khícmrj thìrdbb nguy hiểcmrjm cựjimec kỳfmob! Mộafxzt thao táxbczc khôjkhfng đjzpfúanuung sẽypmf lạimbvi bịlpqa chôjkhfn vùchsoi xuốtyujng lầrdbbn nữjygha.

Nghĩrdbb nhưkgoe vậcmrjy, Hàkjokn Lậcmrjp liềjtvzn khốtyujng chếohfkkjoki con khôjkhfi lỗkknn thúanuu, đjzpfem phạimbvm vi xung quanh tra xézsljt vàkjoki lầrdbbn, sau đjzpfóddbo mớjyghi lựjimea chọavqun phưkgoeơiczfng hưkgoejyghng rờcmrji đjzpfi tốtyujt nhấkixjt. Buồrdbbn tẻivnk liêrrqdn tụcjftc mấkixjy canh giờcmrj, rốtyujt cuộafxzc cũuuabng đjzpfi đjzpfếohfkn cáxbczi đjzpfafxzng thạimbvc nhữjyghjkhf danh nàkjoky, đjzpfiềjtvzu nàkjoky làkjokm cho Hàkjokn Lậcmrjp lòcowpng khôjkhfng khỏaesei thảxpxe lỏaeseng xuốtyujng.

Cảxpxem giáxbczc đjzpfưkgoeyzljc sốtyujng lạimbvi thậcmrjt làkjok tốtyujt!

kjokn Lậcmrjp quay đjzpfrdbbu nhìrdbbn lạimbvi huyệxpxet đjzpfafxzng màkjokrdbbnh đjzpfi ra, trong lòcowpng khẳanvzng đjzpflpqanh còcowpn códdbo nhữjyghng ngưkgoecmrji kháxbczc cũuuabng đjzpfang cốtyuj gắavxfng bảxpxeo vệxpxexbczi mạimbvng nhỏaese trong đjzpfưkgoecmrjng hầrdbbm đjzpfkixjxbczt đjzpfóddbo. Nhưkgoeng códdbo hay khôjkhfng tìrdbbm đjzpfưkgoeyzljc đjzpfưkgoecmrjng thoáxbczt ra ngoàkjoki thìrdbbuuabng thậcmrjt khóddboddboi.

Bởchsoi vìrdbb tạimbvi mộafxzt chỗkknn khôjkhfng hềjtvzddbo kẽypmf hởchso nhưkgoe vậcmrjy, thìrdbb cho dùchsokjok tu sĩrdbb Trúanuuc cơiczf kỳfmobuuabng chỉtzxa sợyzlj kiêrrqdn kìrdbb khôjkhfng lâpertu lắavxfm, đjzpfxpxe tửcciv Luyệxpxen khícmrj kỳfmob thìrdbb lạimbvi càkjokng dữjygh nhiềjtvzu làkjoknh ícmrjt rồrdbbi.

kjokn Lậcmrjp tuy may mắavxfn nhưkgoeng trong lòcowpng vẫqfgtn códdbo chúanuut buồrdbbn bựjimec khôjkhfng thôjkhfi.

Bon họavqu sao lạimbvi khi tiếohfkn vàkjoko đjzpfưkgoecmrjng hầrdbbm khôjkhfng lâpertu thìrdbb đjzpfưkgoecmrjng hầrdbbm bịlpqa sụcjftp đjzpfkixjchsong vớjyghi đjzpfafxzng đjzpfkixjt nữjygha chứxros? Chẳanvzng lẻivnkkjok do ngưkgoecmrji ma đjzpfimbvo làkjokm tròcowp quỷavqu? Hàkjokn Lậcmrjp cảxpxem thấkixjy táxbczm chícmrjn phầrdbbn mưkgoecmrji làkjok thậcmrjt rồrdbbi.

Ngay lúanuuc nàkjoky ởchso trêrrqdn mặkjokt đjzpfkixjt, ngưkgoecmrji củbpuia ma đjzpfimbvo lậcmrjp tứxrosc pháxbczkgoexbczi đjzpfafxzng khẩscfau, đjzpfem sơiczfn đjzpfafxzng cùchsong vớjyghi hếohfkt thảxpxey pháxbcz hỏaeseng đjzpfi.

kjok tạimbvi phícmrja cao trêrrqdn khôjkhfng trung kia, hoàkjokng sam lãvqijo giảxpxekgoejyghng sang côjkhfxbczi mặkjokc hồrdbbng y tiếohfkc hậcmrjn nóddboi:

"Liêrrqdn sưkgoe muộafxzi, chỉtzxa mộafxzt chúanuut chuyệxpxen nhỏaese nhưkgoe vậcmrjy, bọavqun chúanuung cũuuabng đjzpfãvqij bỏaese chạimbvy nhưkgoe chóddbo nhàkjokddbo tang thìrdbb cầrdbbn gìrdbb phảxpxei vậcmrjn dụcjftng "xbczm đjzpflpqaa phùchso" kia chứxros? Phảxpxei biếohfkt rằqockng đjzpfâperty làkjok mộafxzt trung cấkixjp phùchso lụcjftc vôjkhfchsong hiếohfkm códdbo!"

"Hừwvej! Muốtyujn trưkgoejyghc mặkjokt Liêrrqdn Phi Hoa ta bỏaese trốtyujn thìrdbb đjzpfâpertu códdbo dễgciskjokng nhưkgoe vậcmrjy? Tuy nóddboi nhiêrrqdn vụcjft lầrdbbn nàkjoky chícmrjnh làkjok quézsljt sạimbvch mỏaese linh thạimbvch nàkjoky nhưkgoeng nhìrdbbn thấkixjy bọavqun họavqurdbbnh bìrdbbnh an an chạimbvy đjzpfếohfkn nơiczfi kháxbczc làkjokm ta códdbo cảxpxem giáxbczc khôjkhfng thoảxpxei máxbczi lắavxfm" Hồrdbbng y côjkhfkgoeơiczfng bĩrdbbu bĩrdbbu môjkhfi, vẻivnk mặkjokt đjzpfiềjtvzm nhiêrrqdn nóddboi.

Hoàkjokng y lãvqijo giảxpxe ghe vậcmrjy khôjkhfng khỏaesei códdbo chúanuut dởchso khóddboc dởchsokgoecmrji!

Lấkixjy mộafxzt cáxbczi lýlfps do khôjkhfng ra gìrdbb nhưkgoe vậcmrjy, liềjtvzn lãvqijng phícmrj mộafxzt trung cấkixjp phùchso lụcjftc hiếohfkm códdbo, thậcmrjt sựjimekjok rấkixjt đjzpfáxbczng cưkgoecmrji. Nhưkgoeng ngưkgoecmrji ta làkjok nữjygh nhi duy nhấkixjt củbpuia môjkhfn chủbpui Ma Diễgcism Môjkhfn. Khụcjft! Chícmrjnh mìrdbbnh cũuuabng chỉtzxakjok mộafxzt hộafxz pháxbczp nhỏaese nhoi củbpuia Thiêrrqdn Sáxbczt Tôjkhfng màkjok thôjkhfi, làkjokm sao lạimbvi nhàkjokn nhãvqij quảxpxen chuyệxpxen củbpuia ngưkgoecmrji ta chứxros?


Nghĩrdbb nhưkgoe vậcmrjy, lãvqijo giảxpxe đjzpfàkjoknh phảxpxei ngậcmrjm miệxpxeng lạimbvi khôjkhfng tiếohfkp tụcjftc nóddboi nữjygha.

Khôjkhfng bao lâpertu, sau đjzpfem linh quáxbczng pháxbcz hủbpuiy sạimbvch sẽypmf, ngưkgoecmrji củbpuia ma đjzpfimbvo nhịlpqajkhfng liềjtvzn rờcmrji khỏaesei nơiczfi đjzpfâperty, dầrdbbn dầrdbbn khôjkhfng thấkixjy bóddbong dáxbczng nữjygha.

Mộafxzt ngàkjoky sau, mộafxzt khu dưkgoeyzljc viêrrqdn trồrdbbng dưkgoeyzljc thảxpxeo đjzpfưkgoeyzljc bảxpxey đjzpfimbvi tôjkhfng pháxbczi ẩscfan tàkjokng cáxbczch nơiczfi linh quáxbczng khôjkhfng xa cũuuabng bịlpqa mộafxzt nhóddbom ngưkgoecmrji đjzpfáxbcznh lézsljn, toàkjokn bộafxzkgoeyzljc thảxpxeo chuẩscfan bịlpqa đjzpfcmrj luyệxpxen đjzpfan bịlpqa pháxbcz hủbpuiy hoàkjokn toàkjokn. Ngay cảxpxeperty con cũuuabng bịlpqa "Thanh dưkgoeơiczfng ma hỏaesea" thiêrrqdu khôjkhfng còcowpn mộafxzt mảxpxenh.

Sựjimerdbbnh nàkjoky lậcmrjp tứxrosc đjzpfưkgoeyzljc sựjime chúanuu ýlfps củbpuia thưkgoeyzljng tầrdbbng thấkixjt đjzpfimbvi tôjkhfng pháxbczi. So vớjyghi chuyệxpxen linh quáxbczng bịlpqa đjzpfáxbcznh lézsljn thìrdbb quan trọavqung hơiczfn rấkixjt nhiềjtvzu. Dùchso sao thìrdbb linh quáxbczng bịlpqa hủbpuiy thìrdbb chỉtzxa cầrdbbn mộafxzt chúanuut thờcmrji gian liềjtvzn códdbo thểcmrj khôjkhfi phụcjftc, nhưkgoeng lầrdbbn nàkjoky linh thảxpxeo bịlpqakgoejyghp vàkjok hỏaesea thiêrrqdu nhưkgoe vậcmrjy muốtyujn phụcjftc hồrdbbi cũuuabng phảxpxei mấkixjt rấkixjt nhiềjtvzu năxzotm.

Cao tầrdbbng củbpuia thấkixjt đjzpfimbvi pháxbczi xuấkixjt cao thủbpui đjzpfếohfkn muốtyujn đjzpfuổkixji giếohfkt bọavqun họavqu nhưkgoeng khôjkhfng ngờcmrj giữjygha đjzpfưkgoecmrjng lạimbvi bịlpqa phụcjftc kícmrjch bởchsoi đjzpfafxzi ngũuuab tiếohfkp ứxrosng củbpuia đjzpftyuji phưkgoeơiczfng. Lạimbvi bịlpqa tổkixjn thấkixjt thêrrqdm mộafxzt phầrdbbn nhỏaese.

Bịlpqa thấkixjt bạimbvi liêrrqdn tụcjftc nhưkgoe thếohfk, thấkixjt đjzpfimbvi pháxbczi tựjime nhiêrrqdn khôjkhfng tiếohfkp tụcjftc nhẫqfgtn nhịlpqan nữjygha. Sau khi khôjkhfi phụcjftc đjzpfưkgoeyzljc mộafxzt chúanuut thựjimec lựjimec bọavqun họavqu liềjtvzn cùchsong vớjyghi ma đjzpfimbvo lụcjftc tôjkhfng giao chiếohfkn hai ba trậcmrjn lớjyghn. Đezlzãvqij bắavxft đjzpfrdbbu cho mộafxzt trưkgoecmrjng chézsljm giếohfkt mớjyghi.

anuuc nàkjoky ởchsokgoejyghi đjzpfkixjt Hàkjokn Lậcmrjp đjzpfang nhícmrju nhícmrju màkjoky, rốtyujt cuộafxzc cũuuabng pháxbczt hiệxpxen đjzpfưkgoeyzljc mộafxzt chúanuut gióddbo pháxbczt ra từwvejxbczi đjzpfafxzng khẩscfau kia, lậcmrjp tứxrosc đjzpfiềjtvzu khiểcmrjn hai con khôjkhfi lỗkknn thúanuu đjzpfi trưkgoejyghc dòcowp đjzpfưkgoecmrjng rốtyuji chícmrjnh mìrdbbnh đjzpfi theo phícmrja sau

Liêrrqdn tiếohfkp đjzpfi đjzpfi qua hơiczfn mưkgoecmrji huyệxpxet đjzpfafxzng, khôjkhfng gian củbpuia nhũuuab đjzpfafxzng càkjokng lúanuuc càkjokng lớjyghn. Nơiczfi lớjyghn nhấkixjt cơiczf hồrdbbddbo thểcmrj chứxrosa hơiczfn trăxzotm ngưkgoecmrji cũuuabng khôjkhfng códdbo vấkixjn đjzpfjtvzrdbb. Đezlzrdbbng dạimbvng gióddbouuabng ngàkjoky càkjokng mạimbvnh mẽypmf thổkixji đjzpfếohfkn, đjzpfiềjtvzu nàkjoky cũuuabng làkjokm cho Hàkjokn Lậcmrjp yêrrqdn tâpertm hơiczfn đjzpfôjkhfi chúanuut, dùchso sao thìrdbbddbo gióddbo thổkixji đjzpfếohfkn chứxrosng tỏaeseddbo thôjkhfng đjzpfimbvo thôjkhfng vớjyghi bêrrqdn trêrrqdn.

Khi Hàkjokn Lậcmrjp bưkgoejyghc vàkjoko mộafxzt cáxbczi huyệxpxet đjzpfafxzng mớjyghi thìrdbbrrqdn trong cũuuabng đjzpfãvqijddbo bảxpxey táxbczm ngưkgoecmrji rồrdbbi, chícmrjnh làkjok mấkixjy tu sĩrdbb Tuyêrrqdn Nhạimbvc, Lữjygh Thiêrrqdn Môjkhfng, Chung Ngôjkhf.

Khi bọavqun họavqu nhìrdbbn thấkixjy bêrrqdn cạimbvnh Hàkjokn Lậcmrjp códdbo hai con khôjkhfi lỗkknn thúanuu thìrdbbddbo chúanuut bấkixjt ngờcmrj.

Nhưkgoeng sau đjzpfóddbo Tuyêrrqdn Nhạimbvc cưkgoecmrji cưkgoecmrji muốtyujn nóddboi đjzpfiềjtvzu gìrdbb đjzpfóddbo, đjzpfafxzt nhiêrrqdn mộafxzt tiếohfkng kêrrqdu thêrrqdkgoeơiczfng từwvej đjzpflpqaa phưkgoeơiczfng bêrrqdn cạimbvnh truyềjtvzn đjzpfếohfkn làkjokm cho tấkixjt cảxpxe mọavqui ngưkgoecmrji đjzpfjtvzu biếohfkn đjzpfkixji sắavxfc mặkjokt, lộafxz ra vẻivnk giậcmrjt mìrdbbnh.

Tuyêrrqdn Nhạimbvc cùchsong Lữjygh Thiêrrqdn Môjkhfng liếohfkc mắavxft nhau, cũuuabng khôjkhfng hềjtvz hỏaesei Hàkjokn Lậcmrjp đjzpfiềjtvzu gìrdbb, lậcmrjp tứxrosc bưkgoejyghc nhanh đjzpfếohfkn nơiczfi pháxbczt ra tiếohfkng kêrrqdu thêrrqdkgoeơiczfng vừwveja rồrdbbi. Trêrrqdn đjzpfưkgoecmrjng cũuuabng nhanh chóddbong thi triểcmrjn cáxbczc loạimbvi pháxbczp thuậcmrjt phòcowpng ngựjime, pháxbczp khícmrj. Nêrrqdn đjzpfjtvz phòcowpng thìrdbb đjzpfjtvz phòcowpng, khôjkhfng dáxbczm bấkixjt cẩscfan phâpertn nàkjoko.

kjokn Lậcmrjp gặkjokp phảxpxei cảxpxenh nàkjoky, do dựjime mộafxzt chúanuut nhưkgoeng cuốtyuji cùchsong vẫqfgtn lấkixjy ra Bạimbvch lâpertn thuẫqfgtn, chậcmrjm rãvqiji theo sau. Nhưkgoeng hắavxfn lạimbvi khôjkhfng hềjtvz thi triểcmrjn pháxbczp thuậcmrjt phòcowpng ngựjimekjoko, "Khinh thâpertn thuậcmrjt"kjok "Ngựjime phong quyếohfkt"uuabng đjzpfãvqij đjzpfrdbbng thờcmrji thi triểcmrjn trêrrqdn ngưkgoecmrji. Hắavxfn luôjkhfn cho rằqockng tạimbvi khôjkhfng gian hep nhưkgoe vậcmrjy thìrdbb tốtyujc đjzpfafxz so vớjyghi phòcowpng ngựjimekjokng trọavqung yếohfku hơiczfn.


Bọavqun họavqu mộafxzt đjzpfưkgoecmrjng xuyêrrqdn qua ba bốtyujn huyệxpxet đjzpfafxzng, đjzpfi đjzpfếohfkn mộafxzt cáxbczi nhũuuab đjzpfafxzng thậcmrjt lớjyghn thìrdbb nhấkixjt thờcmrji bịlpqa cảxpxenh tưkgoeyzljng trưkgoejyghc mắavxft làkjokm cho hoảxpxeng sợyzlj.

rrqdn trong huyệxpxet đjzpfafxzng, mộafxzt con bạimbvch tri thùchso (con nhệxpxen trắavxfng) trong suốtyujt lớjyghn đjzpfếohfkn mấkixjy trưkgoeyzljng, đjzpfang dùchsong nhữjyghng chiếohfkc răxzotng thậcmrjt lớjyghn cắavxfn lêrrqdn mộafxzt khốtyuji máxbczu thịlpqat, mơiczf hồrdbbcowpn códdbo thểcmrj nhậcmrjn ra đjzpfóddbokjok mộafxzt thi thểcmrj. Bêrrqdn ngoàkjoki thi thểcmrjddbo trang phụcjftc màkjoku trắavxfng, biểcmrju hiệxpxen ngưkgoecmrji nàkjoky làkjok mộafxzt đjzpfxpxe tửcciv Yểcmrjm Nguyệxpxet Tôjkhfng đjzpfang chạimbvy trốtyujn. Xung quanh thi thểcmrjcowpn códdbo ba bốtyujn kiệxpxen pháxbczp khícmrjiczfi xuốtyujng.

Nhưkgoeng làkjokm cho mọavqui ngưkgoecmrji chăxzotm chúanuu nhìrdbbn chícmrjnh làkjok phícmrja sau lưkgoeng bạimbvch tri thùchsoddbo mộafxzt đjzpftyujng quặkjokng linh thạimbvch, bao lấkixjy mộafxzt lụcjftc giáxbczc truyềjtvzn tốtyujng trậcmrjn cựjimec kỳfmobjkhfcmrjnh, bêrrqdn cạimbvnh truyềjtvzn tốtyujng trậcmrjn còcowpn códdboxzotm hàkjoki cốtyujt đjzpfang đjzpfãvqij tọavqua pháxbczt ra ngũuuab sắavxfc quang hoa lơiczf lửccivng cáxbczch mặkjokt đjzpfkixjt khoảxpxeng ba thưkgoejyghc, trêrrqdn tay đjzpfang cầrdbbm mộafxzt lệxpxenh bàkjoki màkjoku lam, tảxpxen ra nhàkjokn nhạimbvt áxbcznh sáxbczng nhàkjokn nhạimbvt.

ezlzâperty làkjokxbczi gìrdbb?"

Mộafxzt gãvqij Luyệxpxen khícmrj kỳfmob nuốtyujc nưkgoejyghc miếohfkng hỏaesei, ai cũuuabng khôjkhfng biếohfkt làkjok hắavxfn nóddboi chícmrjnh làkjok con nhẹxzkv quáxbczi dịlpqa, truyềjtvzn tốtyujng trậcmrjn hay làkjok nhữjyghng lệxpxenh bàkjoki bêrrqdn hàkjoki cốtyujt. Tựjime nhiêrrqdn cũuuabng khôjkhfng ai trảxpxe lờcmrji hắavxfn

ddbo lẽypmf âpertm thanh củbpuia ngưkgoecmrji nàkjoky đjzpfãvqijkjokm kinh đjzpfafxzng đjzpfếohfkn con tri thùchso, quáxbczi thúanuukjoky đjzpfìrdbbnh chỉtzxa gặkjokm nhắavxfm con mồrdbbi, màkjokchsong áxbcznh mắavxft lạimbvnh nhưkgoexzotng nhìrdbbn vềjtvz phícmrja nhữjyghng ngưkgoecmrji vừwveja bưkgoejyghc vàkjoko huyệxpxet đjzpfafxzng.

Đezlziềjtvzu nàkjoky làkjokm cho bọavqun Hàkjokn Lậcmrjp rùchsong mìrdbbnh, vộafxzi vàkjokng đjzpfjtvz phòcowpng.

Nhưkgoeng quáxbczi thúanuu nhìrdbbn mộafxzt láxbczt sau liềjtvzn cuốtyuji đjzpfrdbbu tiếohfkp tụcjftc cắavxfn xézslj thi thểcmrj, dưkgoecmrjng nhưkgoe khôjkhfng quan tâpertm đjzpfếohfkn nhữjyghng kẻivnk bịlpqaddbo cho yếohfku nhưkgoeyzljc nàkjoky, làkjokm mọavqui ngưkgoecmrji khôjkhfng khỏaesei nhìrdbbn nhau!

"Tìrdbbm chếohfkt sao!"

Mộafxzt gãvqij đjzpfxpxe tửcciv Yểcmrjm Nguyêrrqdt Tôjkhfng nhìrdbbn thấkixjy đjzpfrdbbng môjkhfn chếohfkt trong miệxpxeng bạimbvch tri thùchsokjoky, cảxpxem thấkixjy "thỏaese tửcciv hồrdbb bi", đjzpfafxzt nhiêrrqdn giưkgoeơiczfng tay lêrrqdn thảxpxe ra mộafxzt pháxbczp khícmrjrdbbnh phi tiêrrqdu màkjoku đjzpfaese bắavxfn nhanh vềjtvz phícmrja bạimbvch tri thùchso.

Đezlziềjtvzu nàkjoky làkjokm cho nhữjyghng ngưkgoecmrji lãvqijo thàkjoknh nhưkgoe Lữjygh Thiêrrqdn Môjkhfng hoảxpxeng sợyzlj, thầrdbbm mắavxfng ngu xuẩscfan.

Phi tiêrrqdu bay nhanh vềjtvz phícmrja đjzpfrdbbu bạimbvch tri thùchso, nhưkgoeng nóddbouuabng khôjkhfng hềjtvzddbo ýlfps tứxroszslj tráxbcznh. "Phàkjoknh" mộafxzt tiếohfkng liềjtvzn bịlpqa dộafxzi ngưkgoeyzljc trởchso ra. Mộafxzt dấkixju vếohfkt nhỏaeseuuabng khôjkhfng hềjtvzkgoeu lạimbvi nhưkgoeng cáxbczi pháxbczp khi kia cũuuabng códdbo chúanuut bịlpqa gấkixjp khúanuuc đjzpfi. Đezlzếohfkn mứxrosc nhưkgoe thếohfk quảxpxe thậcmrjt làkjok quáxbcz sứxrosc khoa trưkgoeơiczfng.

ezlzrdbbng loạimbvt đjzpfafxzng thủbpui!"


Tuyêrrqdn Nhạimbvc hung hăxzotng nhìrdbbn têrrqdn đjzpfrdbbng môjkhfn kia, khôjkhfng thểcmrj khôjkhfng kêrrqdu gọavqui mọavqui ngưkgoecmrji đjzpfrdbbng loạimbvt ra tay. Bởchsoi vìrdbb bạimbvch tri thùchso kia cũuuabng đjzpfãvqij đjzpfìrdbbnh chỉtzxa ăxzotn, chậcmrjm rãvqiji ung dung hưkgoejyghng bọavqun họavqu đjzpfi đjzpfếohfkn.

Lờcmrji nàkjoky vừwveja nóddboi ra, lậcmrjp tứxrosc mưkgoecmrji đjzpfimbvo pháxbczp khícmrj đjzpfrdbbng loạimbvt biếohfkn hóddboa xuấkixjt ra uy lựjimec tiếohfkn vềjtvz phícmrja bạimbvch tri thùchso đjzpfáxbcznh tớjyghi, Hàkjokn Lậcmrjp cũuuabng xuấkixjt ra Kim nhậcmrjn, pháxbczp khícmrjkjok hắavxfn thuầrdbbn thụcjftc nhấkixjt.

Nhấkixjt thờcmrji trêrrqdn ngưkgoecmrji bạimbvch tri thùchso bịlpqaxbczc loạimbvi hàkjoko quang bao phủbpui, cảxpxe thâpertn hìrdbbnh bạimbvch tri thùchsouuabng ởchso nhìrdbbm trong vòcowpng hàkjoko quang, nhưkgoeng chỉtzxa trong mộafxzt khoảxpxenh khắavxfc nhỏaesekjok thôjkhfi, phịlpqach phịlpqach bộafxzp bộafxzp mộafxzt trậcmrjn, hàkjoko quang củbpuia nhữjyghng pháxbczp khícmrj đjzpfjtvzu yếohfku đjzpfi nhiềjtvzu, thậcmrjm chícmrjddboxzotm sáxbczu kiệxpxen pháxbczp khícmrj cấkixjp thấkixjp, trựjimec tiếohfkp bịlpqa mấkixjt đjzpfi hoàkjokn toàkjokn linh lựjimec rơiczfi xuốtyujng bêrrqdn dưkgoejyghi.

Bọavqun Hàkjokn Lậcmrjp gặkjokp phảxpxei cảxpxenh nàkjoky khôjkhfng khỏaesei kinh hãvqiji thấkixjt sắavxfc, khôjkhfng hẹxzkvn đjzpfrdbbng thờcmrji gọavqui pháxbczp phícmrj củbpuia mìrdbbnh trởchso vềjtvz.

Nhữjyghng đjzpftzxanh cấkixjp pháxbczp khícmrj thìrdbb hoàkjokn hảxpxeo, khôjkhfng hềjtvz bịlpqa tổkixjn thưkgoeơiczfng, pháxbczp khícmrj bậcmrjc cao thìrdbb xuấkixjt hiệxpxen mộafxzt ícmrjt sứxrost mẻivnk, cũuuabng khôjkhfng còcowpn trọavqun vẹxzkvn, còcowpn nhữjyghng pháxbczp khícmrj bịlpqaiczfi xuốtyujng chícmrjnh làkjok nhữjyghng pháxbczp khícmrj cấkixjp thấkixjp. Màkjok trêrrqdn thâpertn hìrdbbnh củbpuia con bạimbvch tri thùchsokjoky cũuuabng đjzpfãvqijddbo mộafxzt chúanuut vếohfkt thưkgoeơiczfng, nhưkgoeng nóddbo vẫqfgtn khôjkhfng lo lắavxfng, chầrdbbm chậcmrjm hưkgoejyghng vềjtvz bọavqun họavqukjok đjzpfi đjzpfếohfkn.

"Lui!"

Lữjygh Thiêrrqdn Môjkhfng vàkjok Tuyêrrqdn Nhạimbvc nhìrdbbn nhau khôjkhfng hẹxzkvn màkjok đjzpfrdbbng thờcmrji hézsljt lớjyghn.

Tuy bọavqun họavqu đjzpftyuji vớjyghi Truyềjtvzn tốtyujng trậcmrjn cùchsong vớjyghi nhữjyghng lệxpxenh bàkjoki kia cũuuabng códdbo ýlfps muốtyujn, nhưkgoeng cùchsong vớjyghi yêrrqdu thúanuu kia tiếohfkp tụcjftc đjzpfáxbcznh bừwveja, khảxpxexzotng giếohfkt chếohfkt đjzpfưkgoeyzljc nóddbouuabng thậcmrjt làkjok thấkixjp đjzpfếohfkn đjzpfáxbczng thưkgoeơiczfng. Chícmrjnh làkjok phảxpxen hồrdbbi đjzpfếohfkn đjzpflpqaa đjzpfiểcmrjm an toàkjokn làkjok quan trọavqung hơiczfn.

Nhưkgoeng vàkjoko lúanuuc nàkjoky, con bạimbvch tri thùchso lạimbvi hézslj miệxpxeng ra, mộafxzt cổkixj chấkixjt lỏaeseng màkjoku sáxbczng trắavxfng hưkgoejyghng đjzpfếohfkn bọavqun họavqu phun đjzpfếohfkn.

Biếohfkt đjzpfưkgoeyzljc quáxbczi thúanuukjoky lợyzlji hạimbvi nhưkgoe vậcmrjy, ai còcowpn ngu ngốtyujc tiếohfkp đjzpfóddbon lấkixjy chấkixjt lỏaeseng nàkjoky? Tấkixjt cảxpxe đjzpfjtvzu khôjkhfng hẹxzkvn màkjokzslj vềjtvz hai bêrrqdn.

"Khôjkhfng hay" Trong đjzpfrdbbu Hàkjokn Lậcmrjp chợyzljt lóddboe lêrrqdn linh quang, nhớjygh đjzpfếohfkn đjzpfiềjtvzu gìrdbb đjzpfóddbo khôjkhfng khỏaesei thấkixjt thanh kêrrqdu lêrrqdn.

kjokm cho cáxbczc tu sĩrdbb kháxbczc códdbo chúanuut nao nao, khôjkhfng hiểcmrju códdbo đjzpfiểcmrjm nàkjoko khôjkhfng phảxpxei?

Chấkixjt lỏaeseng kia trêrrqdn đjzpfưkgoecmrjng bay đjzpfếohfkn đjzpfafxzt nhiêrrqdn hóddboa thàkjoknh mộafxzt mạimbvng nhệxpxen, trựjimec tiếohfkp đjzpfáxbcznh vềjtvz phícmrja cửcciva đjzpfafxzng, lậcmrjp tứxrosc dícmrjnh vàkjoko, khiếohfkn mọavqui ngưkgoecmrji khôjkhfng thểcmrj đjzpfi ra ngoàkjoki đjzpfưkgoeyzljc

xbczc tu sĩrdbbcowpn lạimbvi sắavxfc mặkjokt đjzpfimbvi biếohfkn, bọavqun họavquanuuc nàkjoky mớjyghi pháxbczt hiệxpxen đjzpfafxzng thạimbvch nhũuuabkjoky chỉtzxaddbo mộafxzt cáxbczi cửcciva đjzpfafxzng màkjok thôjkhfi!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.