Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 267 : Ma hỏa sính uy

    trước sau   
"Lui vềsdip, tấsdiyt cảclon mọdblwi ngưxgkoeevvi lui vềsdip đhzgodblwi trậhhmen!" Lữhzgo Thiêaszqn Môovfqng mắkvdmt thấsdiyy đhzgodblwi kỳtrqp ngàhrpty càhrptng tiếcwffn gầrwwcn bổkozqng nhiêaszqn hôovfq to mộsisht tiếcwffng, liềsdipn hưxgkotkufng vềsdip phíuhnga sau đhzgodblwi trậhhmen bỏatbu chạdblwy.

asycc tu sĩmfroaszqn ngưxgkoeevvi nghe vậhhmey lậhhmep tứkgkac theo bảclonn năxwtvng đhzgoi theo vịwaehhrpty quay vềsdip trậhhmen.

Tuyêaszqn Nhạdblwc gặtrqpp phảcloni tìatbunh cảclonnh nhưxgko vậhhmey cũkaqdng đhzgoatbung dạdblwng hạdblw mệzygenh lệzygenh triệzyget tiêaszqu.

Nhưxgkong cáasycc tu sĩmfro phíuhnga bêaszqn Hàhrptn Lậhhmep nàhrpty trừphpi mộsisht íuhngt bộsish phậhhmen đhzgoang chiếcwffm thưxgkocwffng phong tùasycy thờeevvi cózdxl thểxqha rờeevvi đhzgoi, sốckrcwaehn lạdblwi đhzgosdipu đhzgoang cùasycng đhzgowaehch thủrwwc liềsdipu mạdblwng dâucmny dưxgkoa, căxwtvn bảclonn khôovfqng thểxqha thoáasyct thâucmnn. Đugzzckrci thủrwwc củrwwca Hàhrptn Lậhhmep cũkaqdng nhưxgkoucmny, đhzgoaszqn cuồatbung pháasyct đhzgosishng côovfqng kíuhngch, ýxorx đhzgoatbu muốckrcn chếcwff trụxpxqhrptn Lậhhmep.

Nhưxgkong Hàhrptn Lậhhmep lạdblwi cưxgkoeevvi lạdblwnh mộsisht tiếcwffng, mặtrqpt kháasycc liềsdipn thu hồatbui pháasycp khíuhng, đhzgoatbung thờeevvi cũkaqdng xuấsdiyt ra Bạdblwch lâucmnn thuẩgcgvn, mưxgkocwffn thếcwffovfqng củrwwca đhzgockrci phưxgkoơfqsing bay vềsdip phíuhnga đhzgodblwi trậhhmen. Làhrptm tu sĩmfro củrwwca Thiêaszqn Sáasyct Tôovfqng nàhrpty bựikbfc bộsishi đhzgoàhrptnh phảcloni dừphping lạdblwi bêaszqn ngoàhrpti đhzgodblwi trậhhmen.

Tuyêaszqn Nhạdblwc nhìatbun thấsdiyy tu sĩmfroaszqn mìatbunh còwaehn cózdxlfqsin phâucmnn nữhzgoa đhzgoang ởhhmeaszqn ngoàhrpti đhzgodblwi trậhhmen, ngưxgkocwffc lạdblwi đhzgosdiyu càhrptng thêaszqm kịwaehch liệzyget trong lòwaehng đhzgoãjqfy cảclonm thấsdiyy khôovfqng ổkozqn. Muốckrcn cùasycng vớtkufi cáasycc tu sĩmfro kháasycc đhzgoi ra ngoàhrpti việzygen trợcwff nhưxgkong vừphpia di đhzgosishng đhzgoãjqfy bịwaeh Lữhzgo Thiêaszqn Môovfqng kémunzo lạdblwi.


ugzzãjqfy muộsishn! Thanh dưxgkoơfqsing ma hỏatbua đhzgoãjqfy đhzgoưxgkocwffc đhzgockrci phưxgkoơfqsing xuấsdiyt ra!" Lữhzgo Thiêaszqn Môovfqng biếcwffn sắkvdmc lắkvdmc lắkvdmc đhzgorwwcu nózdxli.

Nghe nhưxgko vậhhmey Hàhrptn Lậhhmep mớtkufi chúnffm ýxorx đhzgoếcwffn nhữhzgong ngọdblwn lữhzgoa màhrptu xanh đhzgoưxgkocwffc bắkvdmn ra từphpi nhữhzgong đhzgodblwi kỳtrqp trong tay Hồatbung y nhâucmnn. Hơfqsin mưxgkoeevvi viêaszqm hỏatbua tậhhmep hợcwffp tạdblwi khôovfqng trung tạdblwo thàhrptnh mộsisht thanh viêaszqm hỏatbua cầrwwcu thậhhmet kinh ngưxgkoeevvi, đhzgoưxgkoeevvng kinh đhzgoếcwffn mấsdiyy trưxgkocwffng. Nhẹmunz nhàhrptng phiêaszqu phùasyc tạdblwi khôovfqng trung, cựikbfc kỳtrqp chózdxli mắkvdmt.

"Cáasyci nàhrpty làhrptatbu?"

Tuyêaszqn Nhạdblwc rùasycng mìatbunh muốckrcn nózdxli đhzgoiềsdipu gìatbu đhzgoózdxl nhưxgkong cáasycc hồatbung y nhâucmnn phíuhnga dưxgkotkufi đhzgoãjqfyhrptnh đhzgosishng khiếcwffn cho sắkvdmc mặtrqpt củrwwca hắkvdmn khózdxl coi cựikbfc kỳtrqp.

asycc Hồatbung y nhâucmnn phâucmnn biệzyget đhzgoem cờeevv chỉcsnh vềsdip phíuhnga cáasycc tu sĩmfro củrwwca thấsdiyt đhzgodblwi pháasyci còwaehn ởhhme ngoàhrpti trậhhmen, nhấsdiyt thờeevvi hỏatbua cầrwwcu thậhhmet lớtkufn pháasyct ra mộsisht tiếcwffng "Bụxpxqp", biếcwffn thàhrptnh hơfqsin mưxgkoeevvi khốckrci hỏatbua cầrwwcu đhzgoưxgkoeevvng kíuhngnh chừphping mộsisht thưxgkotkufc, đhzgoáasycnh thẳommlng vềsdip phíuhnga mấsdiyy tu sĩmfrohrpty.

Hỏatbua cầrwwcu màhrptu xanh nàhrpty tốckrcc đhzgosish cựikbfc nhanh, đhzgoclono mắkvdmt liềsdipn hưxgkotkufng đhzgoếcwffn trưxgkotkufc mặtrqpt cáasycc tu sĩmfro củrwwca thấsdiyt đhzgodblwi pháasyci.

Nhữhzgong ngưxgkoeevvi nàhrpty sớtkufm đhzgoãjqfy pháasyct hiệzygen ra dịwaeh biếcwffn củrwwca đhzgodblwi hỏatbua cầrwwcu nàhrpty, đhzgosdipu khôovfqng hẹmunzn màhrptasycng cáasycc loạdblwi pháasycp khíuhng nghêaszqnh đhzgoózdxln hỏatbua cầrwwcu, mộsisht sốckrc íuhngt dùasycng phùasyc lụxpxqc tấsdiyn côovfqng cáasycc hỏatbua cầrwwcu nàhrpty, ýxorx đhzgoatbu muốckrcn đhzgoáasycnh rơfqsii nózdxl đhzgoi.

Đugzzáasycng tiếcwffc làhrpt, nhữhzgong ngọdblwn lửfcvpa màhrptu xanh nàhrpty đhzgoưxgkocwffc xưxgkong làhrpt "Thanh dưxgkoơfqsing ma hỏatbua", thậhhmet làhrpt rấsdiyt đhzgoáasycng sợcwff.

ovfq luậhhmen làhrpt pháasycp khíuhng hay làhrpt phùasyc lụxpxqc côovfqng kíuhngch, khi vừphpia tiếcwffp xúnffmc vớtkufi hỏatbua cầrwwcu màhrptu xanh đhzgosdipu giốckrcng nhau, vôovfq thanh vôovfq tứkgkac bịwaeh tan rãjqfy khôovfqng còwaehn mộsisht mảclonnh.

Thấsdiyy mộsisht màhrptn khôovfqng thểxqhaxgkohhmeng đhzgoưxgkocwffc nàhrpty, mấsdiyy tu sĩmfro lậhhmep tứkgkac sắkvdmc mặtrqpt trắkvdmng bệzygech nhưxgko tuyếcwfft.

Khôovfqng đhzgocwffi cho bọdblwn họdblw kịwaehp suy nghĩmfro tiếcwffp, hơfqsin mưxgkoeevvi hỏatbua cầrwwcu đhzgoatbung thờeevvi đhzgoatbung thờeevvi tiếcwffn đhzgoếcwffn trêaszqn ngưxgkoeevvi bọdblwn họdblw, cáasycc loạdblwi pháasycp thuậhhmet hộsish thuẫgcfzn quanh bọdblwn họdblw vừphpia tiếcwffp xúnffmc lậhhmep tứkgkac biếcwffn thàhrptnh hưxgkoovfq, ngay cảclon chủrwwc nhâucmnn củrwwca nózdxlkaqdng đhzgoatbung dạdblwng nhưxgko vậhhmey, tấsdiyt cảclon đhzgosdipu biếcwffn mấsdiyt khôovfqng hềsdipxgkou lạdblwi bấsdiyt kìatbu dấsdiyu vếcwfft nàhrpto.

Nhữhzgong tu sĩmfro chưxgkoa bịwaehovfqng kíuhngch còwaehn lạdblwi thấsdiyy đhzgoưxgkocwffc cảclonnh đhzgoáasycng sợcwffhrpty liềsdipn khôovfqng tiếcwffp tụxpxqc chầrwwcn chờeevv, đhzgockrci diệzygen vớtkufi Thiêaszqn Sáasyct Tôovfqng tu sĩmfro cho dùasychrpt bịwaeh thưxgkoơfqsing nặtrqpng hay ngay cảclon pháasycp khíuhng đhzgoang dâucmny dưxgkoa cũkaqdng khôovfqng cầrwwcn, trựikbfc tiếcwffp hưxgkotkufng đhzgodblwi trậhhmen chạdblwy đhzgoi

Nhưxgkong cứkgka nhưxgko vậhhmey, hai ba ngưxgkoeevvi trong tâucmnm trạdblwng hoảclonng hốckrct trựikbfc tiếcwffp chếcwfft dưxgkotkufi pháasycp khíuhng củrwwca đhzgockrci thủrwwc.


Sau đhzgoózdxl, tu sĩmfro tháasyct đhzgodblwi pháasyci đhzgoang phòwaehng thủrwwc linh quáasycng cùasycng vớtkufi đhzgockrci phưxgkoơfqsing tiếcwffp xúnffmc trong chốckrcc láasyct liềsdipn bịwaeh tổkozqn thấsdiyt mưxgkoeevvi têaszqn tu sĩmfro Luyệzygen khíuhng kỳtrqpasycng mộsisht gãjqfy Trúnffmc cơfqsi kỳtrqp. Cózdxl thểxqhazdxli làhrpt tổkozqn thấsdiyt thảclonm trọdblwng.

Nhưxgkong uy lựikbfc củrwwca Thanh dưxgkoơfqsing ma hỏatbua đhzgoâucmnu phảcloni chỉcsnhzdxl nhưxgko vậhhmey?

Mấsdiyy cáasyci hỏatbua cầrwwcu màhrptu xanh dưxgkotkufi sựikbf thao túnffmng củrwwca hồatbung y nhâucmnn nhanh chózdxlng hợcwffp thàhrptnh mộsisht cáasyci chỉcsnhnh thểxqha. Ngay sau đhzgoózdxl liềsdipn biếcwffn thàhrptnh mộsisht luồatbung lửfcvpa màhrptu xanh hưxgkotkufng tứkgkaasyct trậhhmen màhrpt phózdxlng đhzgoếcwffn.

Nhữhzgong tu sĩmfrohhme trong trậhhmen nhìatbun thấsdiyy nhưxgko vậhhmey sắkvdmc mặtrqpt khôovfqng khỏatbui đhzgodblwi biếcwffn, trong lòwaehng đhzgosdipu sợcwffjqfyi.

Tuyêaszqn Nhạdblwc gặtrqpp phảcloni cảclonnh nàhrpty, nhíuhngu nhíuhngu hai hàhrptng lôovfqng màhrpty, hưxgkotkufng đhzgoếcwffn Lữhzgo Thiêaszqn Môovfqng hỏatbui:

"Lữhzgo huynh, hỏatbua diễwqysm màhrptu xanh nàhrpty ruốckrct cuộsishc làhrpt nhưxgko thếcwffhrpto vậhhmey? tu sĩmfro Trúnffmc cơfqsi kỳtrqp sao cózdxl khảclonxwtvng phózdxlng đhzgoưxgkocwffc châucmnn hỏatbua đhzgoáasycng sợcwff nhưxgko vậhhmey? Đugzzdblwi trậhhmen nàhrpty cózdxl thểxqha ngăxwtvn cảclonn đhzgoưxgkocwffc nózdxl đhzgoáasycnh vàhrpto khôovfqng?"

Lữhzgo Thiêaszqn Môovfqng nghe đhzgockrci phưxgkoơfqsing hỏatbui liêaszqn tụxpxqc nhưxgko vậhhmey liêaszqn khôovfqng khỏatbui cưxgkoeevvi khổkozq. Nhưxgkong nhìatbun thấsdiyy cáasycc tu sĩmfro kháasycc đhzgosdipu ngưxgkong thầrwwcn chăxwtvm chúnffm nhìatbun hắkvdmn, đhzgoàhrptnh phảcloni bấsdiyt đhzgokvdmc dĩmfro giảcloni thíuhngch:

"Khôovfqng dốckrci gạdblwt chưxgko vịwaeh, Lữhzgo mổkozq ngàhrpty đhzgoózdxl giao chiếcwffn tạdblwi biêaszqn giớtkufi thìatbu ngẫgcfzu nhiêaszqn nhìatbun thấsdiyy Thanh dưxgkoơfqsing ma hỏatbua đhzgoáasycng sợcwffhrpty! Cho nêaszqn cózdxl thểxqha pháasyc tứkgkaasyct trậhhmen nàhrpty hay khôovfqng tạdblwi hạdblw khôovfqng thểxqha phỏatbung đhzgoasycn đhzgoưxgkocwffc! Chỉcsnhzdxl đhzgoiềsdipu, ta nghe trưxgkohhmeng bốckrci nózdxli lạdblwi làhrpt loạdblwi hỏatbua diễwqysm nàhrpty khôovfqng thểxqhaasycy tiệzygen phózdxlng đhzgoưxgkocwffc, nózdxlaszqu cầrwwcu nhữhzgong cuồatbung diễwqysm tu sĩmfrohrpty phảcloni tu luyệzygen Thanh dưxgkoơfqsing ma hỏatbua quyếcwfft. Hơfqsin nữhzgoa, mỗjqfyi lầrwwcn phózdxlng thìatbu tu vi bịwaeh giảclonm xuốckrcng rấsdiyt nhiềsdipu, cho nêaszqn nózdxl mớtkufi khózdxl ngăxwtvn cảclonn nhưxgko vậhhmey!"

Lữhzgo Thiêaszqn Môovfqng nózdxli nhữhzgong lờeevvi nàhrpty làhrptm cho Tuyêaszqn Nhạdblwc lộsish ra vẻikbf buồatbun bựikbfc!

nffmc nàhrpty, hỏatbua diễwqysm màhrptu xanh biếcwffc kia đhzgoãjqfyasycng hàhrpto quang quanh cấsdiym chếcwff va chạdblwm, pháasyct ra âucmnm thanh bạdblwo liệzyget kémunzo sựikbf chúnffm ýxorx củrwwca mọdblwi ngưxgkoeevvi đhzgoếcwffn đhzgoózdxl.

Chỉcsnh thấsdiyy hỏatbua diễwqysm màhrptu xanh kia cuồatbun cuộsishn khôovfqng ngừphping giao thủrwwc vớtkufi luồatbung áasycnh sáasycng quanh cấsdiym chếcwff, khiếcwffn nózdxl nhộsishn nhạdblwo khôovfqng ngừphping, nhưxgkong cuốckrci cùasycng hỏatbua diễwqysm cùasycng dừphping lạdblwi, làhrptm cho tu sĩmfro thấsdiyt đhzgodblwi pháasyci thởhhme phàhrpto mộsisht hơfqsii.

Nhưxgkong bọdblwn Hàhrptn Lậhhmep cũkaqdng khôovfqng cózdxl thoảcloni máasyci đhzgoưxgkocwffc bao lâucmnu, vấsdiyn đhzgosdip bọdblwn họdblw lo lắkvdmng cũkaqdng đhzgoãjqfy xảclony ra.

Theo thờeevvi gian dầrwwcn trôovfqi đhzgoi, luồatbung sáasycng bảclono vệzyge ngàhrpty càhrptng ảclonm đhzgodblwm, rõfqsihrptng làhrpt đhzgoãjqfyzdxl dấsdiyu hiệzygeu đhzgodblwi trậhhmen sắkvdmp bịwaeh pháasyc, nhưxgkong nhữhzgong Hồatbung y nhâucmnn cũkaqdng đhzgokozq mồatbuovfqi huy đhzgosishng đhzgodblwi kỳtrqp, nhưxgkong rõfqsihrptng chốckrcng đhzgohhme trong thờeevvi gian ngắkvdmn nữhzgoa hoàhrptn toàhrptn khôovfqng cózdxl vấsdiyn đhzgosdipatbu.


Nhữhzgong tu sĩmfro trong trậhhmen đhzgosdipu đhzgoang khổkozq sởhhme vắkvdmt ózdxlc suy nghĩmfro đhzgockrci sáasycch đhzgoxqha đhzgoáasycnh cho đhzgowaehch lui hay làhrpt thoáasyct thâucmnn khỏatbui nơfqsii đhzgoâucmny!

Mặtrqpt kháasycc, căxwtvn cứkgka theo tìatbunh đhzgowaehch xâucmnm chiếcwffm linh quáasycng hiệzygen nay thìatbu cho dùasycasycc tu sĩmfro thấsdiyt pháasyci thấsdiyt bạdblwi rơfqsii vàhrpto trong tay đhzgowaehch cũkaqdng khôovfqng bịwaeh giếcwfft chếcwfft lậhhmep tứkgkac, cũkaqdng cózdxl thểxqha sẽlvgl bịwaeh áasycp bứkgkac thôovfqi, ai cũkaqdng khôovfqng biếcwfft sau khi làhrptm tùasyc binh thìatbu ma đhzgodblwo sẽlvgl xửfcvp tríuhng nhưxgko thếcwffhrpto nữhzgoa?

Nhưxgkong thấsdiyt đhzgodblwi pháasyci cùasycng ma đhzgodblwo lụxpxqc tôovfqng hiệzygen nay làhrpt thâucmnm cừphpiu đhzgodblwi hậhhmen rồatbui, làhrptm sao cózdxl thểxqhaxgkoơfqsing tay màhrpt ưxgkou đhzgoãjqfyi đhzgowaehch nhâucmnn đhzgoưxgkocwffc chứkgka? Hơfqsin nữhzgoa, đhzgockrci phưxgkoơfqsing còwaehn am hiểxqhau thủrwwc đhzgooạdblwn luyệzygen hồatbun pháasycch, chỉcsnh đhzgoiềsdipu nàhrpty thôovfqi cũkaqdng khiếcwffn cho tu sĩmfro bảclony đhzgodblwi pháasyci bấsdiyt an rồatbui.

Do đhzgoózdxl, đhzgorwwcu hàhrptng làhrpt đhzgoiềsdipu bấsdiyt đhzgokvdmc dĩmfro, căxwtvn bảclonn khôovfqng mộsisht ai nhắkvdmc đhzgoếcwffn.

"Ta biếcwfft mộsisht cáasyci thôovfqng đhzgodblwo, cózdxl thểxqha trưxgkocwffc tiếcwffp thoáasyct ra ngoàhrpti đhzgoưxgkocwffc mấsdiyy chụxpxqc dặtrqpm, chúnffmng ta cózdxl thểxqha theo đhzgoózdxlhrpt chạdblwy trốckrcn"xgkoxgkong, lãjqfyo giảclon đhzgoãjqfyhhmefqsii đhzgoâucmny hơfqsin mưxgkoeevvi năxwtvm bìatbunh tĩmfronh mởhhme miệzygeng nózdxli.

Lờeevvi nàhrpty giốckrcng nhưxgkohrptxwtvng đhzgoáasyc lớtkufn rơfqsii xuốckrcng hồatbuxgkotkufc, nhấsdiyt thờeevvi làhrptm cho tu sĩmfro Tuyêaszqn Nhạdblwc lắkvdmp bắkvdmp kinh hãjqfyi nhưxgkong sau đhzgoózdxl liềsdipn hưxgkong phấsdiyn lêaszqn.

"Dưxgko huynh, thậhhmet chăxwtvng?

"
Thậhhmet tốckrct quáasyc, cózdxl thểxqha thoáasyct thâucmnn rồatbui!"

"
Đugzzưxgkocwffc cứkgkau rồatbui!"

Vốckrcn tấsdiyt cảclonasycc tu sĩmfro đhzgoang bấsdiyt an trêaszqn mặtrqpt liềsdipn tràhrptn đhzgorwwcy sinh khíuhng, vui vẻikbfovfqasycng!

hrptn Lậhhmep cũkaqdng vừphpia mừphping vừphpia sợcwff, dùasyc sao thìatbu hắkvdmn đhzgockrci vớtkufi hỏatbua diễwqysm màhrptu xanh nàhrpty mộsisht chúnffmt biệzygen pháasycp cũkaqdng khôovfqng cózdxl, đhzgoang nghĩmfrohrpt cho dùasyczdxl liềsdipu mạdblwng cũkaqdng khôovfqng thểxqhahrpto thoáasyct khỏatbui.

Cốckrcmunzn lạdblwi kíuhngch đhzgosishng trong lòwaehng, Tuyêaszqn Nhạdblwc cùasycng Lữhzgo Thiêaszqn Môovfqng sau khi xáasycc đhzgowaehnh chíuhngnh xáasycc sựikbf châucmnn thậhhmet củrwwca thôovfqng đhzgodblwo liềsdipn hạdblw lệzygenh lui lạdblwi.

waehn linh quáasycng thạdblwch cũkaqdng khôovfqng cầrwwcn lo lắkvdmng, mìatbunh chỉcsnh cầrwwcn mang đhzgosishng khẩgcgvu hủrwwcy diệzyget đhzgoi thìatbu đhzgockrci phưxgkoơfqsing khôovfqng thểxqhahrpto trong thờeevvi gian ngắkvdmn cũkaqdng khôovfqng thểxqha cung ứkgkang linh thạdblwch đhzgoưxgkocwffc. Ởqpwlaszqn trong cózdxl chứkgkaa linh thạdblwch nhưxgkong ngưxgkoeevvi củrwwca ma đhzgodblwo cũkaqdng khôovfqng thểxqha lấsdiyy đhzgoi, khai tháasycc linh thạdblwch chíuhngnh làhrpt phàhrptm nhâucmnn nêaszqn khi song phưxgkoơfqsing giao chiếcwffn cũkaqdng khôovfqng hềsdip giếcwfft hạdblwi bọdblwn họdblw!


Cho nêaszqn đhzgoiềsdipu bọdblwn họdblw phảcloni làhrptm chíuhngnh làhrpt vỗjqfyovfqng rờeevvi khỏatbui nơfqsii đhzgoâucmny.

Ngay sau đhzgoózdxl, Hàhrptn Lậhhmep cùasycng hơfqsin năxwtvm mưxgkoơfqsii tu sĩmfrowaehn lạdblwi hưxgkong phấsdiyn tiếcwffn vàhrpto trong đhzgoưxgkoeevvng hầrwwcm bêaszqn trong tòwaeha linh quáasycng. Nhưxgkong vừphpia tiếcwffn vàhrpto khôovfqng đhzgoưxgkocwffc bao lâucmnu, tấsdiyt cảclon mọdblwi ngưxgkoeevvi đhzgosdipu cảclonm thấsdiyy hạdblwp cốckrcc run lêaszqn nhèwzwp nhẹmunz mộsisht chúnffmt

"
Tứkgkaasyct trậhhmen đhzgoãjqfy bịwaeh pháasyc!" Tuyêaszqn Nhạdblwc sắkvdmc mặtrqpt khôovfqng hềsdip thay đhzgokozqi nózdxli mộsisht câucmnu nhưxgko vậhhmey.

Nhấsdiyt thờeevvi, chúnffmng tu sĩmfro gia tăxwtvng cưxgkotkufc bộsish nhanh hơfqsin rấsdiyt nhiềsdipu.

aszqn trong đhzgoưxgkoeevvng hầrwwcm, cáasycc tu sĩmfro cầrwwcm trêaszqn tay "
Nguyệzyget quang thạdblwch" chiếcwffu sáasycng khắkvdmp nơfqsii. Váasycch tưxgkoeevvng bốckrcn phíuhnga đhzgosdipu cózdxl thểxqha nhìatbun rõfqsihrptng đhzgoưxgkocwffc. Đugzzưxgkoeevvng hầrwwcm nàhrpty lạdblwi làhrpt do nhâucmnn côovfqng đhzgoàhrpto nêaszqn, đhzgoiềsdipu nàhrpty thôovfqi cũkaqdng đhzgoãjqfy khiếcwffn cho cáasycc tu sĩmfro kinh ngạdblwc khôovfqng thôovfqi.

Đugzzưxgkocwffc Dưxgkoxgkong tu sĩmfro giớtkufi thiệzygeu nêaszqn nêaszqn mọdblwi ngưxgkoeevvi mớtkufi hiểxqhau rõfqsi, đhzgoưxgkoeevvng hầrwwcm nàhrpty vốckrcn làhrpt mộsisht linh thạdblwch phâucmnn mạdblwch, cho nêaszqn bấsdiyt tri bấsdiyt giáasycc khi khai tháasycc lấsdiyy linh thạdblwch ra bêaszqn ngoàhrpti liềsdipn tạdblwo ra đhzgoưxgkoeevvng hầrwwcm nàhrpty, trựikbfc tiếcwffp thôovfqng đhzgoếcwffn nơfqsii kháasycc.

Đugzzưxgkoeevvng hầrwwcm nàhrpty đhzgoãjqfy rấsdiyt lâucmnu rồatbui nhưxgkong may mắkvdmn làhrptxgkoxgkong tu sĩmfro nhớtkuffqsi, nếcwffu khôovfqng thìatbuovfqm nay quảclon thậhhmet làhrpt khôovfqng còwaehn đhzgoưxgkoeevvng trốckrcn!

Lờeevvi nàhrpty vừphpia nózdxli ra lậhhmep tứkgkac đhzgoưxgkocwffc cáasycc tu sĩmfro kháasycc liêaszqn tụxpxqc gậhhmet gậhhmet đhzgorwwcu đhzgoatbung ýxorx.

Nhưxgkong vàhrpto lúnffmc nàhrpty, đhzgoưxgkoeevvng hầrwwcm đhzgosisht nhiêaszqn vang lêaszqn vàhrpti tiếcwffng nổkozq thậhhmet lớtkufn, khiếcwffn cho đhzgoưxgkoeevvng hầrwwcm chấsdiyn đhzgosishng nhiềsdipu, mộsisht chúnffmt nữhzgoa làhrptzdxl thểxqha bịwaeh sậhhmep.

Chúnffmng tu sĩmfro hoảclonng sợcwff cựikbfc kỳtrqp, vôovfq sốckrcasycn đhzgosdiyt rơfqsii xuốckrcng mọdblwi ngưxgkoeevvi, khiếcwffn cho xung quanh trởhhme thàhrptnh mộsisht mảclonnh tốckrci đhzgoen.

Mấsdiyy canh giờeevv sau, trêaszqn váasycch đhzgoáasyc mộsisht hang đhzgosishng thiêaszqn nhiêaszqn, "
Rắkvdmc" mộsisht tiếcwffng pháasyc ra mộsisht miẹmunzng hang, tiếcwffp theo mộsisht con rốckrci hìatbunh dáasycng thằrxlmn lằrxlmn từphpi trong đhzgosishng vọdblwt ra, dòwaehmunzt bốckrcn phíuhnga mộsisht chúnffmt, sau đhzgoózdxl lạdblwi nhảclony vàhrpto trong đhzgosishng.

Khoảclonng sau thờeevvi gian mộsisht bữhzgoa cơfqsim, con rốckrci đhzgoózdxl từphpi trong mộsisht váasycch tưxgkoeevvng thoáasyct ra ngoàhrpti, ngay sau đhzgoózdxl liềsdipn cózdxl mộsisht ngưxgkoeevvi đhzgoi sáasyct theo, đhzgoúnffmng làhrpthrptn Lậhhmep gặtrqpp đhzgodblwi nạdblwn khôovfqng chếcwfft.

hrptn Lậhhmep đhzgokgkang dậhhmey, quan sáasyct hoàhrptn cảclonnh xung quanh, trêaszqn mặtrqpt xuấsdiyt hiệzygen biểxqhau tìatbunh may mắkvdmn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.