Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 267 : Ma hỏa sính uy

    trước sau   
"Lui vềsabw, tấodeqt cảghnt mọplewi ngưvpftxuyri lui vềsabw đaypeplewi trậbnten!" Lữgcgo Thiêdzlzn Môbhjnng mắmkxzt thấodeqy đaypeplewi kỳaivv ngàctvny càctvnng tiếumdcn gầuyosn bổkzzjng nhiêdzlzn hôbhjn to mộyelft tiếumdcng, liềsabwn hưvpfteghpng vềsabw phíplewa sau đaypeplewi trậbnten bỏpwuv chạplewy.

lugec tu sĩupkcdzlzn ngưvpftxuyri nghe vậbntey lậbntep tứofonc theo bảghntn nămbozng đaypei theo vịzlafctvny quay vềsabw trậbnten.

Tuyêdzlzn Nhạplewc gặgwgpp phảghnti tìpwuvnh cảghntnh nhưvpft vậbntey cũaivvng đayperjogng dạplewng hạplew mệwrfxnh lệwrfxnh triệwrfxt tiêdzlzu.

Nhưvpftng cálugec tu sĩupkc phíplewa bêdzlzn Hàctvnn Lậbntep nàctvny trừodeq mộyelft íplewt bộyelf phậbnten đaypeang chiếumdcm thưvpftaypeng phong tùxfyhy thờxuyri cópmox thểpfab rờxuyri đaypei, sốmkxzvmivn lạplewi đaypesabwu đaypeang cùxfyhng đaypezlafch thủgwgp liềsabwu mạplewng dâdqpxy dưvpfta, cămbozn bảghntn khôbhjnng thểpfab thoáluget thâdqpxn. Đewcemkxzi thủgwgp củgwgpa Hàctvnn Lậbntep cũaivvng nhưvpftdqpxy, đaypedzlzn cuồrjogng pháluget đaypeyelfng côbhjnng kíplewch, ýewce đayperjog muốmkxzn chếumdc trụkwnqctvnn Lậbntep.

Nhưvpftng Hàctvnn Lậbntep lạplewi cưvpftxuyri lạplewnh mộyelft tiếumdcng, mặgwgpt khálugec liềsabwn thu hồrjogi phálugep khíplew, đayperjogng thờxuyri cũaivvng xuấodeqt ra Bạplewch lâdqpxn thuẩgcgon, mưvpftaypen thếumdcbhjnng củgwgpa đaypemkxzi phưvpftơdkdsng bay vềsabw phíplewa đaypeplewi trậbnten. Làctvnm tu sĩupkc củgwgpa Thiêdzlzn Sáluget Tôbhjnng nàctvny bựdasrc bộyelfi đaypeàctvnnh phảghnti dừodeqng lạplewi bêdzlzn ngoàctvni đaypeplewi trậbnten.

Tuyêdzlzn Nhạplewc nhìpwuvn thấodeqy tu sĩupkcdzlzn mìpwuvnh còvmivn cópmoxdkdsn phâdqpxn nữgcgoa đaypeang ởqppxdzlzn ngoàctvni đaypeplewi trậbnten, ngưvpftaypec lạplewi đaypeodequ càctvnng thêdzlzm kịzlafch liệwrfxt trong lòvmivng đaypeãduig cảghntm thấodeqy khôbhjnng ổkzzjn. Muốmkxzn cùxfyhng vớeghpi cálugec tu sĩupkc khálugec đaypei ra ngoàctvni việwrfxn trợaype nhưvpftng vừodeqa di đaypeyelfng đaypeãduig bịzlaf Lữgcgo Thiêdzlzn Môbhjnng kéumdco lạplewi.


ewceãduig muộyelfn! Thanh dưvpftơdkdsng ma hỏpwuva đaypeãduig đaypeưvpftaypec đaypemkxzi phưvpftơdkdsng xuấodeqt ra!" Lữgcgo Thiêdzlzn Môbhjnng biếumdcn sắmkxzc lắmkxzc lắmkxzc đaypeuyosu nópmoxi.

Nghe nhưvpft vậbntey Hàctvnn Lậbntep mớeghpi chúmsjp ýewce đaypeếumdcn nhữgcgong ngọplewn lữgcgoa màctvnu xanh đaypeưvpftaypec bắmkxzn ra từodeq nhữgcgong đaypeplewi kỳaivv trong tay Hồrjogng y nhâdqpxn. Hơdkdsn mưvpftxuyri viêdzlzm hỏpwuva tậbntep hợaypep tạplewi khôbhjnng trung tạplewo thàctvnnh mộyelft thanh viêdzlzm hỏpwuva cầuyosu thậbntet kinh ngưvpftxuyri, đaypeưvpftxuyrng kinh đaypeếumdcn mấodeqy trưvpftaypeng. Nhẹvmiv nhàctvnng phiêdzlzu phùxfyh tạplewi khôbhjnng trung, cựdasrc kỳaivv chópmoxi mắmkxzt.

"Cálugei nàctvny làctvnpwuv?"

Tuyêdzlzn Nhạplewc rùxfyhng mìpwuvnh muốmkxzn nópmoxi đaypeiềsabwu gìpwuv đaypeópmox nhưvpftng cálugec hồrjogng y nhâdqpxn phíplewa dưvpfteghpi đaypeãduigctvnnh đaypeyelfng khiếumdcn cho sắmkxzc mặgwgpt củgwgpa hắmkxzn khópmox coi cựdasrc kỳaivv.

lugec Hồrjogng y nhâdqpxn phâdqpxn biệwrfxt đaypeem cờxuyr chỉbgnd vềsabw phíplewa cálugec tu sĩupkc củgwgpa thấodeqt đaypeplewi phálugei còvmivn ởqppx ngoàctvni trậbnten, nhấodeqt thờxuyri hỏpwuva cầuyosu thậbntet lớeghpn pháluget ra mộyelft tiếumdcng "Bụkwnqp", biếumdcn thàctvnnh hơdkdsn mưvpftxuyri khốmkxzi hỏpwuva cầuyosu đaypeưvpftxuyrng kíplewnh chừodeqng mộyelft thưvpfteghpc, đaypeálugenh thẳpfabng vềsabw phíplewa mấodeqy tu sĩupkcctvny.

Hỏpwuva cầuyosu màctvnu xanh nàctvny tốmkxzc đaypeyelf cựdasrc nhanh, đaypeghnto mắmkxzt liềsabwn hưvpfteghpng đaypeếumdcn trưvpfteghpc mặgwgpt cálugec tu sĩupkc củgwgpa thấodeqt đaypeplewi phálugei.

Nhữgcgong ngưvpftxuyri nàctvny sớeghpm đaypeãduig pháluget hiệwrfxn ra dịzlaf biếumdcn củgwgpa đaypeplewi hỏpwuva cầuyosu nàctvny, đaypesabwu khôbhjnng hẹvmivn màctvnxfyhng cálugec loạplewi phálugep khíplew nghêdzlznh đaypeópmoxn hỏpwuva cầuyosu, mộyelft sốmkxz íplewt dùxfyhng phùxfyh lụkwnqc tấodeqn côbhjnng cálugec hỏpwuva cầuyosu nàctvny, ýewce đayperjog muốmkxzn đaypeálugenh rơdkdsi nópmox đaypei.

Đewceálugeng tiếumdcc làctvn, nhữgcgong ngọplewn lửpmoxa màctvnu xanh nàctvny đaypeưvpftaypec xưvpftng làctvn "Thanh dưvpftơdkdsng ma hỏpwuva", thậbntet làctvn rấodeqt đaypeálugeng sợaype.

bhjn luậbnten làctvn phálugep khíplew hay làctvn phùxfyh lụkwnqc côbhjnng kíplewch, khi vừodeqa tiếumdcp xúmsjpc vớeghpi hỏpwuva cầuyosu màctvnu xanh đaypesabwu giốmkxzng nhau, vôbhjn thanh vôbhjn tứofonc bịzlaf tan rãduig khôbhjnng còvmivn mộyelft mảghntnh.

Thấodeqy mộyelft màctvnn khôbhjnng thểpfabvpftqppxng đaypeưvpftaypec nàctvny, mấodeqy tu sĩupkc lậbntep tứofonc sắmkxzc mặgwgpt trắmkxzng bệwrfxch nhưvpft tuyếumdct.

Khôbhjnng đaypeaypei cho bọplewn họplew kịzlafp suy nghĩupkc tiếumdcp, hơdkdsn mưvpftxuyri hỏpwuva cầuyosu đayperjogng thờxuyri đayperjogng thờxuyri tiếumdcn đaypeếumdcn trêdzlzn ngưvpftxuyri bọplewn họplew, cálugec loạplewi phálugep thuậbntet hộyelf thuẫdkdsn quanh bọplewn họplew vừodeqa tiếumdcp xúmsjpc lậbntep tứofonc biếumdcn thàctvnnh hưvpftbhjn, ngay cảghnt chủgwgp nhâdqpxn củgwgpa nópmoxaivvng đayperjogng dạplewng nhưvpft vậbntey, tấodeqt cảghnt đaypesabwu biếumdcn mấodeqt khôbhjnng hềsabwvpftu lạplewi bấodeqt kìpwuv dấodequ vếumdct nàctvno.

Nhữgcgong tu sĩupkc chưvpfta bịzlafbhjnng kíplewch còvmivn lạplewi thấodeqy đaypeưvpftaypec cảghntnh đaypeálugeng sợaypectvny liềsabwn khôbhjnng tiếumdcp tụkwnqc chầuyosn chờxuyr, đaypemkxzi diệwrfxn vớeghpi Thiêdzlzn Sáluget Tôbhjnng tu sĩupkc cho dùxfyhctvn bịzlaf thưvpftơdkdsng nặgwgpng hay ngay cảghnt phálugep khíplew đaypeang dâdqpxy dưvpfta cũaivvng khôbhjnng cầuyosn, trựdasrc tiếumdcp hưvpfteghpng đaypeplewi trậbnten chạplewy đaypei

Nhưvpftng cứofon nhưvpft vậbntey, hai ba ngưvpftxuyri trong tâdqpxm trạplewng hoảghntng hốmkxzt trựdasrc tiếumdcp chếumdct dưvpfteghpi phálugep khíplew củgwgpa đaypemkxzi thủgwgp.


Sau đaypeópmox, tu sĩupkc tháluget đaypeplewi phálugei đaypeang phòvmivng thủgwgp linh quálugeng cùxfyhng vớeghpi đaypemkxzi phưvpftơdkdsng tiếumdcp xúmsjpc trong chốmkxzc láluget liềsabwn bịzlaf tổkzzjn thấodeqt mưvpftxuyri têdzlzn tu sĩupkc Luyệwrfxn khíplew kỳaivvxfyhng mộyelft gãduig Trúmsjpc cơdkds kỳaivv. Cópmox thểpfabpmoxi làctvn tổkzzjn thấodeqt thảghntm trọplewng.

Nhưvpftng uy lựdasrc củgwgpa Thanh dưvpftơdkdsng ma hỏpwuva đaypeâdqpxu phảghnti chỉbgndpmox nhưvpft vậbntey?

Mấodeqy cálugei hỏpwuva cầuyosu màctvnu xanh dưvpfteghpi sựdasr thao túmsjpng củgwgpa hồrjogng y nhâdqpxn nhanh chópmoxng hợaypep thàctvnnh mộyelft cálugei chỉbgndnh thểpfab. Ngay sau đaypeópmox liềsabwn biếumdcn thàctvnnh mộyelft luồrjogng lửpmoxa màctvnu xanh hưvpfteghpng tứofonluget trậbnten màctvn phópmoxng đaypeếumdcn.

Nhữgcgong tu sĩupkcqppx trong trậbnten nhìpwuvn thấodeqy nhưvpft vậbntey sắmkxzc mặgwgpt khôbhjnng khỏpwuvi đaypeplewi biếumdcn, trong lòvmivng đaypesabwu sợaypeduigi.

Tuyêdzlzn Nhạplewc gặgwgpp phảghnti cảghntnh nàctvny, nhíplewu nhíplewu hai hàctvnng lôbhjnng màctvny, hưvpfteghpng đaypeếumdcn Lữgcgo Thiêdzlzn Môbhjnng hỏpwuvi:

"Lữgcgo huynh, hỏpwuva diễgwgpm màctvnu xanh nàctvny ruốmkxzt cuộyelfc làctvn nhưvpft thếumdcctvno vậbntey? tu sĩupkc Trúmsjpc cơdkds kỳaivv sao cópmox khảghntmbozng phópmoxng đaypeưvpftaypec châdqpxn hỏpwuva đaypeálugeng sợaype nhưvpft vậbntey? Đewceplewi trậbnten nàctvny cópmox thểpfab ngămbozn cảghntn đaypeưvpftaypec nópmox đaypeálugenh vàctvno khôbhjnng?"

Lữgcgo Thiêdzlzn Môbhjnng nghe đaypemkxzi phưvpftơdkdsng hỏpwuvi liêdzlzn tụkwnqc nhưvpft vậbntey liêdzlzn khôbhjnng khỏpwuvi cưvpftxuyri khổkzzj. Nhưvpftng nhìpwuvn thấodeqy cálugec tu sĩupkc khálugec đaypesabwu ngưvpftng thầuyosn chămbozm chúmsjp nhìpwuvn hắmkxzn, đaypeàctvnnh phảghnti bấodeqt đaypemkxzc dĩupkc giảghnti thíplewch:

"Khôbhjnng dốmkxzi gạplewt chưvpft vịzlaf, Lữgcgo mổkzzj ngàctvny đaypeópmox giao chiếumdcn tạplewi biêdzlzn giớeghpi thìpwuv ngẫdkdsu nhiêdzlzn nhìpwuvn thấodeqy Thanh dưvpftơdkdsng ma hỏpwuva đaypeálugeng sợaypectvny! Cho nêdzlzn cópmox thểpfab pháluge tứofonluget trậbnten nàctvny hay khôbhjnng tạplewi hạplew khôbhjnng thểpfab phỏpwuvng đaypelugen đaypeưvpftaypec! Chỉbgndpmox đaypeiềsabwu, ta nghe trưvpftqppxng bốmkxzi nópmoxi lạplewi làctvn loạplewi hỏpwuva diễgwgpm nàctvny khôbhjnng thểpfabxfyhy tiệwrfxn phópmoxng đaypeưvpftaypec, nópmoxdzlzu cầuyosu nhữgcgong cuồrjogng diễgwgpm tu sĩupkcctvny phảghnti tu luyệwrfxn Thanh dưvpftơdkdsng ma hỏpwuva quyếumdct. Hơdkdsn nữgcgoa, mỗgwgpi lầuyosn phópmoxng thìpwuv tu vi bịzlaf giảghntm xuốmkxzng rấodeqt nhiềsabwu, cho nêdzlzn nópmox mớeghpi khópmox ngămbozn cảghntn nhưvpft vậbntey!"

Lữgcgo Thiêdzlzn Môbhjnng nópmoxi nhữgcgong lờxuyri nàctvny làctvnm cho Tuyêdzlzn Nhạplewc lộyelf ra vẻspxm buồrjogn bựdasrc!

msjpc nàctvny, hỏpwuva diễgwgpm màctvnu xanh biếumdcc kia đaypeãduigxfyhng hàctvno quang quanh cấodeqm chếumdc va chạplewm, pháluget ra âdqpxm thanh bạplewo liệwrfxt kéumdco sựdasr chúmsjp ýewce củgwgpa mọplewi ngưvpftxuyri đaypeếumdcn đaypeópmox.

Chỉbgnd thấodeqy hỏpwuva diễgwgpm màctvnu xanh kia cuồrjogn cuộyelfn khôbhjnng ngừodeqng giao thủgwgp vớeghpi luồrjogng álugenh sálugeng quanh cấodeqm chếumdc, khiếumdcn nópmox nhộyelfn nhạplewo khôbhjnng ngừodeqng, nhưvpftng cuốmkxzi cùxfyhng hỏpwuva diễgwgpm cùxfyhng dừodeqng lạplewi, làctvnm cho tu sĩupkc thấodeqt đaypeplewi phálugei thởqppx phàctvno mộyelft hơdkdsi.

Nhưvpftng bọplewn Hàctvnn Lậbntep cũaivvng khôbhjnng cópmox thoảghnti málugei đaypeưvpftaypec bao lâdqpxu, vấodeqn đaypesabw bọplewn họplew lo lắmkxzng cũaivvng đaypeãduig xảghnty ra.

Theo thờxuyri gian dầuyosn trôbhjni đaypei, luồrjogng sálugeng bảghnto vệwrfx ngàctvny càctvnng ảghntm đaypeplewm, rõplewctvnng làctvn đaypeãduigpmox dấodequ hiệwrfxu đaypeplewi trậbnten sắmkxzp bịzlaf pháluge, nhưvpftng nhữgcgong Hồrjogng y nhâdqpxn cũaivvng đaypekzzj mồrjogbhjni huy đaypeyelfng đaypeplewi kỳaivv, nhưvpftng rõplewctvnng chốmkxzng đaypeqppx trong thờxuyri gian ngắmkxzn nữgcgoa hoàctvnn toàctvnn khôbhjnng cópmox vấodeqn đaypesabwpwuv.


Nhữgcgong tu sĩupkc trong trậbnten đaypesabwu đaypeang khổkzzj sởqppx vắmkxzt ópmoxc suy nghĩupkc đaypemkxzi sálugech đaypepfab đaypeálugenh cho đaypezlafch lui hay làctvn thoáluget thâdqpxn khỏpwuvi nơdkdsi đaypeâdqpxy!

Mặgwgpt khálugec, cămbozn cứofon theo tìpwuvnh đaypezlafch xâdqpxm chiếumdcm linh quálugeng hiệwrfxn nay thìpwuv cho dùxfyhlugec tu sĩupkc thấodeqt phálugei thấodeqt bạplewi rơdkdsi vàctvno trong tay đaypezlafch cũaivvng khôbhjnng bịzlaf giếumdct chếumdct lậbntep tứofonc, cũaivvng cópmox thểpfab sẽzgni bịzlaf álugep bứofonc thôbhjni, ai cũaivvng khôbhjnng biếumdct sau khi làctvnm tùxfyh binh thìpwuv ma đaypeplewo sẽzgni xửpmox tríplew nhưvpft thếumdcctvno nữgcgoa?

Nhưvpftng thấodeqt đaypeplewi phálugei cùxfyhng ma đaypeplewo lụkwnqc tôbhjnng hiệwrfxn nay làctvn thâdqpxm cừodequ đaypeplewi hậbnten rồrjogi, làctvnm sao cópmox thểpfabvpftơdkdsng tay màctvn ưvpftu đaypeãduigi đaypezlafch nhâdqpxn đaypeưvpftaypec chứofon? Hơdkdsn nữgcgoa, đaypemkxzi phưvpftơdkdsng còvmivn am hiểpfabu thủgwgp đaypeoạplewn luyệwrfxn hồrjogn phálugech, chỉbgnd đaypeiềsabwu nàctvny thôbhjni cũaivvng khiếumdcn cho tu sĩupkc bảghnty đaypeplewi phálugei bấodeqt an rồrjogi.

Do đaypeópmox, đaypeuyosu hàctvnng làctvn đaypeiềsabwu bấodeqt đaypemkxzc dĩupkc, cămbozn bảghntn khôbhjnng mộyelft ai nhắmkxzc đaypeếumdcn.

"Ta biếumdct mộyelft cálugei thôbhjnng đaypeplewo, cópmox thểpfab trưvpftaypec tiếumdcp thoáluget ra ngoàctvni đaypeưvpftaypec mấodeqy chụkwnqc dặgwgpm, chúmsjpng ta cópmox thểpfab theo đaypeópmoxctvn chạplewy trốmkxzn"vpftvpftng, lãduigo giảghnt đaypeãduigqppxdkdsi đaypeâdqpxy hơdkdsn mưvpftxuyri nămbozm bìpwuvnh tĩupkcnh mởqppx miệwrfxng nópmoxi.

Lờxuyri nàctvny giốmkxzng nhưvpftctvnmbozng đaypeáluge lớeghpn rơdkdsi xuốmkxzng hồrjogvpfteghpc, nhấodeqt thờxuyri làctvnm cho tu sĩupkc Tuyêdzlzn Nhạplewc lắmkxzp bắmkxzp kinh hãduigi nhưvpftng sau đaypeópmox liềsabwn hưvpftng phấodeqn lêdzlzn.

"Dưvpft huynh, thậbntet chămbozng?

"
Thậbntet tốmkxzt quáluge, cópmox thểpfab thoáluget thâdqpxn rồrjogi!"

"
Đewceưvpftaypec cứofonu rồrjogi!"

Vốmkxzn tấodeqt cảghntlugec tu sĩupkc đaypeang bấodeqt an trêdzlzn mặgwgpt liềsabwn tràctvnn đaypeuyosy sinh khíplew, vui vẻspxmbhjnxfyhng!

ctvnn Lậbntep cũaivvng vừodeqa mừodeqng vừodeqa sợaype, dùxfyh sao thìpwuv hắmkxzn đaypemkxzi vớeghpi hỏpwuva diễgwgpm màctvnu xanh nàctvny mộyelft chúmsjpt biệwrfxn phálugep cũaivvng khôbhjnng cópmox, đaypeang nghĩupkcctvn cho dùxfyhpmox liềsabwu mạplewng cũaivvng khôbhjnng thểpfabctvno thoáluget khỏpwuvi.

Cốmkxzumdcn lạplewi kíplewch đaypeyelfng trong lòvmivng, Tuyêdzlzn Nhạplewc cùxfyhng Lữgcgo Thiêdzlzn Môbhjnng sau khi xálugec đaypezlafnh chíplewnh xálugec sựdasr châdqpxn thậbntet củgwgpa thôbhjnng đaypeplewo liềsabwn hạplew lệwrfxnh lui lạplewi.

vmivn linh quálugeng thạplewch cũaivvng khôbhjnng cầuyosn lo lắmkxzng, mìpwuvnh chỉbgnd cầuyosn mang đaypeyelfng khẩgcgou hủgwgpy diệwrfxt đaypei thìpwuv đaypemkxzi phưvpftơdkdsng khôbhjnng thểpfabctvno trong thờxuyri gian ngắmkxzn cũaivvng khôbhjnng thểpfab cung ứofonng linh thạplewch đaypeưvpftaypec. Ởblbfdzlzn trong cópmox chứofona linh thạplewch nhưvpftng ngưvpftxuyri củgwgpa ma đaypeplewo cũaivvng khôbhjnng thểpfab lấodeqy đaypei, khai thálugec linh thạplewch chíplewnh làctvn phàctvnm nhâdqpxn nêdzlzn khi song phưvpftơdkdsng giao chiếumdcn cũaivvng khôbhjnng hềsabw giếumdct hạplewi bọplewn họplew!


Cho nêdzlzn đaypeiềsabwu bọplewn họplew phảghnti làctvnm chíplewnh làctvn vỗgwgpbhjnng rờxuyri khỏpwuvi nơdkdsi đaypeâdqpxy.

Ngay sau đaypeópmox, Hàctvnn Lậbntep cùxfyhng hơdkdsn nămbozm mưvpftơdkdsi tu sĩupkcvmivn lạplewi hưvpftng phấodeqn tiếumdcn vàctvno trong đaypeưvpftxuyrng hầuyosm bêdzlzn trong tòvmiva linh quálugeng. Nhưvpftng vừodeqa tiếumdcn vàctvno khôbhjnng đaypeưvpftaypec bao lâdqpxu, tấodeqt cảghnt mọplewi ngưvpftxuyri đaypesabwu cảghntm thấodeqy hạplewp cốmkxzc run lêdzlzn nhèqfdn nhẹvmiv mộyelft chúmsjpt

"
Tứofonluget trậbnten đaypeãduig bịzlaf pháluge!" Tuyêdzlzn Nhạplewc sắmkxzc mặgwgpt khôbhjnng hềsabw thay đaypekzzji nópmoxi mộyelft câdqpxu nhưvpft vậbntey.

Nhấodeqt thờxuyri, chúmsjpng tu sĩupkc gia tămbozng cưvpfteghpc bộyelf nhanh hơdkdsn rấodeqt nhiềsabwu.

dzlzn trong đaypeưvpftxuyrng hầuyosm, cálugec tu sĩupkc cầuyosm trêdzlzn tay "
Nguyệwrfxt quang thạplewch" chiếumdcu sálugeng khắmkxzp nơdkdsi. Válugech tưvpftxuyrng bốmkxzn phíplewa đaypesabwu cópmox thểpfab nhìpwuvn rõplewctvnng đaypeưvpftaypec. Đewceưvpftxuyrng hầuyosm nàctvny lạplewi làctvn do nhâdqpxn côbhjnng đaypeàctvno nêdzlzn, đaypeiềsabwu nàctvny thôbhjni cũaivvng đaypeãduig khiếumdcn cho cálugec tu sĩupkc kinh ngạplewc khôbhjnng thôbhjni.

Đewceưvpftaypec Dưvpftvpftng tu sĩupkc giớeghpi thiệwrfxu nêdzlzn nêdzlzn mọplewi ngưvpftxuyri mớeghpi hiểpfabu rõplew, đaypeưvpftxuyrng hầuyosm nàctvny vốmkxzn làctvn mộyelft linh thạplewch phâdqpxn mạplewch, cho nêdzlzn bấodeqt tri bấodeqt giálugec khi khai thálugec lấodeqy linh thạplewch ra bêdzlzn ngoàctvni liềsabwn tạplewo ra đaypeưvpftxuyrng hầuyosm nàctvny, trựdasrc tiếumdcp thôbhjnng đaypeếumdcn nơdkdsi khálugec.

Đewceưvpftxuyrng hầuyosm nàctvny đaypeãduig rấodeqt lâdqpxu rồrjogi nhưvpftng may mắmkxzn làctvnvpftvpftng tu sĩupkc nhớeghpplew, nếumdcu khôbhjnng thìpwuvbhjnm nay quảghnt thậbntet làctvn khôbhjnng còvmivn đaypeưvpftxuyrng trốmkxzn!

Lờxuyri nàctvny vừodeqa nópmoxi ra lậbntep tứofonc đaypeưvpftaypec cálugec tu sĩupkc khálugec liêdzlzn tụkwnqc gậbntet gậbntet đaypeuyosu đayperjogng ýewce.

Nhưvpftng vàctvno lúmsjpc nàctvny, đaypeưvpftxuyrng hầuyosm đaypeyelft nhiêdzlzn vang lêdzlzn vàctvni tiếumdcng nổkzzj thậbntet lớeghpn, khiếumdcn cho đaypeưvpftxuyrng hầuyosm chấodeqn đaypeyelfng nhiềsabwu, mộyelft chúmsjpt nữgcgoa làctvnpmox thểpfab bịzlaf sậbntep.

Chúmsjpng tu sĩupkc hoảghntng sợaype cựdasrc kỳaivv, vôbhjn sốmkxzxfyhn đaypeodeqt rơdkdsi xuốmkxzng mọplewi ngưvpftxuyri, khiếumdcn cho xung quanh trởqppx thàctvnnh mộyelft mảghntnh tốmkxzi đaypeen.

Mấodeqy canh giờxuyr sau, trêdzlzn válugech đaypeáluge mộyelft hang đaypeyelfng thiêdzlzn nhiêdzlzn, "
Rắmkxzc" mộyelft tiếumdcng pháluge ra mộyelft miẹvmivng hang, tiếumdcp theo mộyelft con rốmkxzi hìpwuvnh dálugeng thằzhdln lằzhdln từodeq trong đaypeyelfng vọplewt ra, dòvmivumdct bốmkxzn phíplewa mộyelft chúmsjpt, sau đaypeópmox lạplewi nhảghnty vàctvno trong đaypeyelfng.

Khoảghntng sau thờxuyri gian mộyelft bữgcgoa cơdkdsm, con rốmkxzi đaypeópmox từodeq trong mộyelft válugech tưvpftxuyrng thoáluget ra ngoàctvni, ngay sau đaypeópmox liềsabwn cópmox mộyelft ngưvpftxuyri đaypei sáluget theo, đaypeúmsjpng làctvnctvnn Lậbntep gặgwgpp đaypeplewi nạplewn khôbhjnng chếumdct.

ctvnn Lậbntep đaypeofonng dậbntey, quan sáluget hoàctvnn cảghntnh xung quanh, trêdzlzn mặgwgpt xuấodeqt hiệwrfxn biểpfabu tìpwuvnh may mắmkxzn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.