Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 266 : Kích đấu

    trước sau   
Cho nênfepn dưuqyugfbdi sựplqj tiếoryhp đdvsaózpczn củmeeia Tuyênfepn Nhạmeeic, Hàiqwin Lậrymnp cùcmjnng cágfbdc tu sĩmeeiuqyugfbdng tứcduwgfbdt trậrymnn bay đdvsaếoryhn. Yênfepn lặwmuvng nhìvxozn chăpmmpm chúsalogfbdc hàiqwinh đdvsaunkkng củmeeia đdvsavbfych nhâcduwn.

iqwin Lậrymnp lúsaloc nàiqwiy mớgfbdi cózpcz thểvpsu nhìvxozn kỹjtapvxoznh dágfbdng củmeeia củmeeia nhữjlwhng tu sĩmeei ma đdvsameeio đdvsaózpcz.

fabqbdgbi phưuqyuơplqjng phầmifrn lớgfbdn đdvsakakzu mặwmuvc quầmifrn ágfbdo màiqwiu hồzjtrng vàiqwiiqwing, cózpcz vẻmeei nhưuqyuiqwi tu sĩmeei củmeeia Phâcduwn Chúsaloc nhịvbfy phágfbdi.

Đfabqcduwng đdvsamifru chírbunnh làiqwi mộunkkt Hồzjtrng y nữjlwh tửtyxlmgrnng mộunkkt Hoàiqwing sam lãrbuno giảcduw khoảcduwng ságfbdu bảcduwy mưuqyuơplqji tuổmihri. Tu vi củmeeia hai ngưuqyucovci nàiqwiy cũmgrnng khôrimcng hềkakzzpczvxoz kinh ngưuqyucovci, phâcduwn biệmihrt làiqwi Trúsaloc cơplqj tiềkakzn kỳoryhcmjnng Trúsaloc cơplqj hậrymnu kỳoryhiqwi thôrimci, đdvsakakzu đdvsaang mỉpgdjm cưuqyucovci nózpczi vớgfbdi nhau đdvsaiềkakzu gìvxoz đdvsaózpcz.

"
Cẩrrgqn thậrymnn mộunkkt chúsalot, nhữjlwhng ngưuqyucovci nàiqwiy đdvsakakzu làiqwi tu sĩmeei củmeeia Ma Diễxtyrm môrimcn vớgfbdi Thiênfepn Ságfbdt tôrimcng" Lữjlwh Thiênfepn Môrimcng, ngưuqyucovci đdvsaãrbunzpcz kinh nghiệmihrm vàiqwii lầmifrn giao thủmeei vớgfbdi ma đdvsameeio lụpsvnc tôrimcng lênfepn tiếoryhng nózpczi, tựplqja hồzjtr rấmxlzt kiênfepn kỵxvde vớgfbdi hai tôrimcng phágfbdi nàiqwiy.

iqwin Lậrymnp nnghe tu sĩmeeiiqwiy nózpczi vậrymny, lậrymnp tứcduwc tậrymnp trung toàiqwin bộunkk tinh thầmifrn, càiqwing cẩrrgqn thậrymnn hơplqjn.


saloc nàiqwiy, Hồzjtrng y nữjlwh tửtyxl đdvsaãrbun đdvsaìvxoznh chỉpgdjzpczi chuyệmihrn, xoay ngưuqyucovci lạmeeii thảcduwn nhiênfepn nózpczi đdvsaiềkakzu gìvxoz đdvsaózpcz.

iqwin Lậrymnp bởtyxli vìvxozgfbdch bọoewqn họoewq quágfbd xa nênfepn căpmmpn bảcduwn khôrimcng thểvpsu nghe rõqbewiqwing lắgfbdm, nhưuqyung tấmxlzt cảcduw mọoewqi ngưuqyucovci theo sau côrimcgfbdi đdvsazjtrng loạmeeit phi thâcduwn tiếoryhn vềkakz hạmeeip cốbdgbc phírbuna dưuqyugfbdi ságfbdt trậrymnn đdvsai đdvsaếoryhn.

cmjnng lúsaloc đdvsaózpcz, Hoàiqwing y lãrbuno giảcduw liềkakzn vung tay lênfepn, nhấmxlzt thờcovci cózpczuqyucovci hoàiqwing y tu sĩmeei biếoryhn thàiqwinh mưuqyucovci đdvsameeio hoàiqwing quang bay thẳjlwhng đdvsaếoryhn đdvsaágfbdnh úsalop bốbdgbn ságfbdt trậrymnn. tuy xuấmxlzt phágfbdt sau nhưuqyung lạmeeii cózpcz thểvpsu đdvsaếoryhn trưuqyugfbdc, đdvsaiềkakzu nàiqwiy làiqwim cho bọoewqn ngưuqyucovci Hàiqwin Lậrymnp trong trậrymnn đdvsakakzu cózpcz chúsalot hôrimc hấmxlzp khózpcz khăpmmpn, cấmxlzp bágfbdch xuấmxlzt phágfbdp khírbun trựplqjc tiếoryhp bay ra ngoàiqwii

Mấmxlzy Hoàiqwing y tu sĩmeeiiqwiy đdvsaưuqyuơplqjng nhiênfepn sẽzdyp khôrimcng ngu ngốbdgbc đdvsaếoryhn nỗudyki trựplqjc tiếoryhp tiếoryhn vàiqwio ságfbdt trậrymnn màiqwiiqwi dừccjong cágfbdch ságfbdt trậrymnn khoảcduwng hơplqjn mưuqyucovci trưuqyuudneng, sau đdvsaózpczgfbdc loạmeeii phágfbdp khírbun trênfepn ngưuqyucovci bay ra, hung hăpmmpng lao thẳjlwhng đdvsaếoryhn đdvsameeii trậrymnn

"
Thanh, hồzjtrng, lam, hoàiqwing" hàiqwio quang củmeeia tứcduwgfbdt trậrymnn vàiqwiiqwio quang củmeeia cágfbdc phágfbdp khi va chạmeeim nhau mãrbunnh liệmihrt, phágfbdt ra âcduwm thanh cuồzjtrng bạmeeio tựplqja nhưuqyuiqwi thiênfepn lôrimci oanh tạmeeic, làiqwim tu sĩmeei củmeeia thấmxlzt đdvsameeii phágfbdi phírbuna dưuqyugfbdi sắgfbdc mặwmuvt hơplqji đdvsamihri

"
Mộunkkt nữjlwha sốbdgb ngưuqyucovci ra tay đdvsabdgbi phózpcz vớgfbdi lạmeeii tu sĩmeei củmeeia Thiênfepn Ságfbdt Tôrimcng, khôrimcng thểvpsu đdvsavpsu cho bọoewqn họoewq đdvsaem đdvsameeii trậrymnn phágfbd hỏkapqng đdvsai. Nữjlwha còdbntn lạmeeii tậrymnp trung chúsalo ýccjo đdvsaếoryhn tu sĩmeei củmeeia Ma Diễxtyrm môrimcn!" Yểvpsum Nguyệmihrt Tôrimcng Tuyênfepn Nhạmeeic trầmifrm ngâcduwn trong mộunkkt chúsalot liềkakzn quyếoryht đdvsagfbdn nózpczi

Sau đdvsaózpcz liềkakzn bay ra ngoàiqwii, xuấmxlzt ra mộunkkt tiểvpsuu kiếoryhm bạmeeich khiếoryht, lậrymnp tứcduwc biếoryhn thàiqwinh mộunkkt đdvsameeio cầmifru vồzjtrng lao ra tứcduwgfbdt trậrymnn ngăpmmpn cảcduwn mộunkkt thanh phi đdvsaao cùcmjnng mộunkkt mộunkkt phágfbdp khírbunvxoznh trágfbdi châcduwu.

Nnghe vậrymny, theo sau Tuyênfepn Nhạmeeic làiqwi mộunkkt đdvsaunkki tu sĩmeei lậrymnp tứcduwc xuấmxlzt ra phágfbdp khírbun, hưuqyugfbdng ra ngoàiqwii trậrymnn tiếoryhp sựplqjrimcng kírbunch củmeeia đdvsabdgbi phưuqyuơplqjng. Hàiqwin Lậrymnp tựplqj nhiênfepn cũmgrnng ởtyxl trong đdvsaózpcz, hắgfbdn xuấmxlzt ra chírbunnh làiqwi Kim nhậrymnn, phágfbdp khírbuniqwi hắgfbdn thuầmifrn thụpsvnc nhấmxlzt

Sởtyxlmeeiiqwin Lậrymnp chọoewqn phágfbdp khírbuniqwiy côrimcng kírbunch, chírbunnh làiqwi đdvsabdgbi phưuqyuơplqjng cũmgrnng làiqwi Trúsaloc cơplqj tiềkakzn kỳoryh giốbdgbng hắgfbdn, cho nênfepn khi đdvsaágfbdnh nhau, tuy kim quang vàiqwi thanh quang từccjong đdvsaiqwin bay loạmeein lênfepn, tựplqja hồzjtr cựplqjc kỳoryh kịvbfych liệmihrt, nhưuqyung thậrymnt ra Hàiqwin Lậrymnp lạmeeii rấmxlzt nhẹpgdj nhàiqwing, hoàiqwin toàiqwin khốbdgbng chếoryh đdvsaưuqyuudnec tìvxoznh huốbdgbng nàiqwiy, hắgfbdn còdbntn cózpcz thểvpsu thỉpgdjnh thoảcduwng nhìvxozn trộunkkm qua cágfbdc trưuqyucovcng chiếoryhn đdvsamxlzu bênfepn cạmeeinh.

vxoznh hìvxoznh trôrimcng cũmgrnng khágfbd tốbdgbt!

Phírbuna Hàiqwin Lậrymnp đdvsaa sốbdgbiqwi Tu sĩmeei Luyệmihrn khírbun kỳoryh. Phágfbdp khírbunmgrnng khôrimcng thểvpsu so ságfbdnh vớgfbdi ngưuqyucovci ta đdvsaưuqyuudnec, ưuqyugfbdc chừccjong năpmmpm ságfbdu ngưuqyucovci hợudnep lựplqjc mớgfbdi cózpcz thểvpsu miểvpsun cưuqyubcsnng ngăpmmpn cảcduwn đdvsaưuqyuudnec sựplqjrimcng kírbunch củmeeia tu sĩmeei Trúsaloc cơplqj kỳoryh. Nhưuqyung bởtyxli vìvxozdbntn cózpcz trậrymnn phágfbdp thủmeei hộunkknfepn mấmxlzy tu sĩmeeiiqwiy tùcmjny thờcovci cózpcz thểvpsu trốbdgbn vàiqwio trong đdvsameeii trậrymnn khi cózpcz nguy cơplqj, nênfepn trong nhấmxlzt thờcovci khôrimcng cózpcz xuấmxlzt hiệmihrn thưuqyuơplqjng vong. Cho nênfepn mộunkkt vàiqwii vịvbfy tu sĩmeei Trúsaloc cơplqj kỳoryh nhưuqyu hắgfbdn cùcmjnng ngăpmmpn cảcduwn mộunkkt gãrbun hoàiqwing y làiqwi đdvsaágfbdnh nhau cózpcz thanh cózpcz sắgfbdc màiqwi thôrimci.

"
Đfabqâcduwt làiqwi thựplqjc lựplqjc củmeeia ma đdvsameeio lụpsvnc tôrimcng sao?"

iqwin Lậrymnp thấmxlzy cózpcz chúsalot kỳoryh quágfbdi, nếoryhu đdvsavbfych nhâcduwn thựplqjc lựplqjc nhưuqyu thếoryhiqwiy thìvxoz bảcduwo vệmihr cho linh quágfbdng khôrimcng thàiqwinh vấmxlzn đdvsakakz!


Đfabqang nghĩmeei ngợudnei đdvsaếoryhn đdvsaâcduwy, hồzjtrng y nhâcduwn củmeeia Ma Diễxtyrm môrimcn rốbdgbt cuộunkkc cũmgrnng đdvsaãrbunnfepn yênfepn lặwmuvng lặwmuvng hưuqyugfbdng vềkakznfepn cạmeeinh ságfbdt trậrymnn đdvsai đdvsaếoryhn. Đfabqiềkakzu nàiqwiy làiqwim cho nhữjlwhng tu sĩmeei chưuqyua ra tay củmeeia Lữjlwh Thiênfepn Môrimcn kinh hãrbuni nhìvxozn chăpmmpm chúsalo bọoewqn họoewq. Mộunkkt írbunt tu sĩmeei trẻmeei tuổmihri củmeeia thấmxlzt phágfbdi cózpcz chúsalot khôrimcng chờcovc đdvsaưuqyuudnec muốbdgbn thửtyxl.

Hồzjtrng y nhâcduwn vẫuqyun chưuqyua lậrymnp tứcduwc gia nhậrymnp trậrymnn đdvsaágfbdnh màiqwicmjnng nhau tạmeeio thàiqwinh mộunkkt cágfbdi trậrymnn hìvxoznh kỳoryh quágfbdi, theo lờcovci phâcduwn phózpcz củmeeia mộunkkt ngưuqyucovci trong đdvsaózpcz, mỗudyki ngưuqyucovci bọoewqn họoewq đdvsakakzu lấmxlzy ra mộunkkt đdvsameeii kỳoryhiqwiu đdvsakapq rựplqjc nhưuqyu lữjlwha. Mặwmuvt trênfepn Kim ôrimc liệmihrt dưuqyuơplqjng tágfbdn xạmeei hồzjtrng quang ra xung quanh, vừccjoa thấmxlzy đdvsaãrbun biếoryht khôrimcng phảcduwi làiqwi vậrymnt tầmifrm thưuqyucovcng.

"
Khôrimcng đdvsaưuqyuudnec, nhữjlwhng ngưuqyucovci nàiqwiy làiqwi Cuồzjtrng diễxtyrm tu sĩmeei, bọoewqn họoewq muốbdgbn phózpczng Thanh dưuqyuơplqjng ma hỏkapqa, mau ngăpmmpn cảcduwn bọoewqn họoewq lạmeeii!"

Nhữjlwhng Hồzjtrng y nhâcduwn củmeeia Lữjlwh Thiênfepn Môrimcn nnghe vậrymny khôrimcng hềkakzzpcz bộunkkgfbdng kinh hoảcduwng, trong lòdbntng khôrimcng khỏkapqi cózpcz mộunkkt tia dựplqj cảcduwm khôrimcng tốbdgbt. Nhìvxozn bọoewqn họoewq tạmeeio thàiqwinh mộunkkt trậrymnn thếoryh kỳoryh lạmeeiiqwisalot ra đdvsameeii kỳoryh thìvxoz liềkakzn nhớgfbd đdvsaếoryhn ngàiqwiy đdvsaózpcz tham gia trậrymnn chiếoryhn vớgfbdi ma đdvsameeio lụpsvnc tôrimcng thìvxoz khôrimcng khỏkapqi sắgfbdc mặwmuvt đdvsameeii biếoryhn màiqwirimcnfepn.

Vịvbfy Linh thúsaloplqjn tu sĩmeeiiqwiy tiếoryhp theo khôrimcng hềkakz suy tưuqyu, lậrymnp tứcduwc chạmeeiy ra ngoàiqwii đdvsameeii trậrymnn, vộunkki vàiqwing lấmxlzy mộunkkt cágfbdi ágfbdo da bênfepn hôrimcng néhicjm ra. Lậrymnp tứcduwc liềkakzn xuấmxlzt hiệmihrn hai con phi thiênfepn ngôrimcrimcng bênfepn trong bay ra.

Hai con rếoryht nàiqwiy cảcduw thâcduwn mang mộunkkt nhữjlwhng đdvsaưuqyucovcng sọoewqc vàiqwing đdvsaen thậrymnt dữjlwh tợudnen, trênfepn lưuqyung cózpcz mộunkkt đdvsaôrimci cágfbdnh trong suốbdgbt màiqwiu xanh biếoryhc. Tạmeeii trênfepn khôrimcng huýccjot lênfepn mấmxlzy tiếoryhng, nhãrbunn thầmifrn hung hăpmmpng hưuqyugfbdng vềkakzgfbdc hồzjtrng y nhâcduwn vọoewqt tớgfbdi.

Tuy khôrimcng biếoryht "
Cuồzjtrng diễxtyrm chiếoryhn sĩmeei" vàiqwi "Thanh dưuqyuơplqjng ma hỏkapqa" làiqwigfbdi gìvxoz nhưuqyung cózpcz thểvpsuiqwim cho mộunkkt vịvbfy Trúsaloc cơplqj hậrymnu kỳoryh tu sĩmeei biếoryhn sắgfbdc nhưuqyu vậrymny thìvxoz khẳjlwhng đdvsavbfynh khôrimcng phảcduwi làiqwi chuyệmihrn nhỏkapq, tấmxlzt cảcduw đdvsakakzu khôrimcng do dựplqjiqwi xuấmxlzt thủmeei theo ságfbdt sau.

Đfabqwmuvt biệmihrt vàiqwii vịvbfy tu sĩmeei Trúsaloc cơplqj kỳoryh củmeeia Lữjlwh Thiênfepn Môrimcng theo ságfbdt sau tiếoryhn lênfepn, phágfbdp khírbun củmeeia bọoewqn hõqbewmgrnng theo sau hai con ngôrimcrimcng màiqwiuqyugfbdng trưuqyugfbdc mấmxlzy ngưuqyucovci hồzjtrng y nhâcduwn vọoewqt tớgfbdi.

saloc nàiqwiy, hơplqjn mưuqyucovci ngưuqyucovci củmeeia ma diễxtyrm môrimcn nàiqwiy vẫuqyun đdvsacduwng bấmxlzt đdvsaunkkng, tay vẫuqyun cầmifrm đdvsameeii kỳoryh tiếoryhp tụpsvnc niệmihrm chúsalo, đdvsabdgbi vớgfbdi thếoryhrimcng trưuqyugfbdc mắgfbdt tựplqja nhưuqyuiqwirimcvxoznh vậrymny, đdvsaiềkakzu nàiqwiy làiqwim cho cágfbdc tu sĩmeei củmeeia Lữjlwh Thiênfepn Môrimcng mừccjong rỡbcsn.

Mộunkkt trong hai con rếoryht đdvsaãrbun đdvsaếoryhn trưuqyugfbdc ngưuqyucovci củmeeia cágfbdc tu sĩmeeiiqwiy hung hăpmmpng mởtyxlgfbdi miệmihrng rộunkkng phun ra mộunkkt khốbdgbi đdvsaunkkc khírbuniqwiu xanh biếoryhc hưuqyugfbdng tớgfbdi.

Nhưuqyung ngay trong lúsaloc nàiqwiy, sựplqjvxoznh xảcduwy ra làiqwim cho mọoewqi ngưuqyucovci trong đdvsaưuqyuơplqjng trưuqyucovcng sợudnerbuni.

Đfabqunkkc vụpsvn củmeeia con rếoryht nàiqwiy vừccjoa đdvsaưuqyuudnec phun ra khỏkapqi miệmihrng lậrymnp tứcduwc cózpcz mấmxlzy đdvsameeio ngâcduwn sắgfbdc bao quanh thâcduwn thểvpsu củmeeia nózpcz, tiếoryhp theo dấmxlzu vếoryht củmeeia mấmxlzy đdvsameeio ngâcduwn sắgfbdc nàiqwiy thâcduwn thểvpsu ngôrimcrimcng bịvbfy tứcduw phâcduwn ngũmgrn liệmihrt, biếoryhn thàiqwinh từccjong khốbdgbi từccjong khốbdgbi rơplqji xuốbdgbng.

gfbdc tu sĩmeei củmeeia thấmxlzt đdvsameeii phágfbdi chỉpgdj biếoryht trợudnen mắgfbdt hágfbd mồzjtrn nhìvxozn nhữjlwhng diễxtyrn biếoryhn nàiqwiy xảcduwy ra, đdvsazjtrng dạmeeing xảcduwy ra vớgfbdi con ngôrimcrimcng còdbntn lạmeeii, cũmgrnng phảcduwi chịvbfyu sốbdgb phậrymnn chung vớgfbdi đdvsazjtrng bạmeein củmeeia nózpcz. Nhữjlwhng tu sĩmeei củmeeia Lữjlwh Thiênfepn Môrimcng sắgfbdc mặwmuvt đdvsameeii biếoryhn, lậrymnp tứcduwc dừccjong lạmeeii phágfbdt ra mộunkkt mộunkkt tiểvpsuu thuẩrrgqn ngăpmmpn trưuqyugfbdc ngưuqyucovci


gfbdc tu sĩmeei phírbuna sau cũmgrnng hoảcduwng sợudne, lậrymnp tứcduwc cágfbdc loạmeeii phòdbntng ngựplqj phágfbdp khírbuncmjnng phùcmjn lụpsvnc đdvsazjtrng thờcovci xuấmxlzt hiệmihrn, cágfbdi chếoryht củmeeia nhữjlwhng con ngôrimcrimcng kia thậrymnt làiqwi khủmeeing bốbdgb.

Nhưuqyung màiqwi sựplqjvxoznh đdvsaágfbdng sợudne đdvsaãrbun xảcduwy ra.

Mộunkkt írbunt phágfbdp khírbunrimcng kírbunch theo ságfbdt phírbuna sau con rếoryht đdvsaang tiếoryhn lênfepn thìvxoz bổmihrng nhiênfepn trong khôrimcng gian phírbuna trưuqyugfbdc xuấmxlzt hiệmihrn mộunkkt chùcmjnm ngâcduwn ti, liềkakzn đdvsaem tấmxlzt cảcduwgfbdc phágfbdp khírbuniqwiy bao lạmeeii thậrymnt chặwmuvt, rốbdgbt cuộunkkc cũmgrnng khôrimcng thểvpsu nhúsaloc nhírbunch đdvsaưuqyuudnec phâcduwn nàiqwio.

Nhữjlwhng tu sĩmeei chạmeeiy ra từccjo đdvsameeii trậrymnn đdvsakakzu kinh ngạmeeic nhìvxozn thấmxlzy nhữjlwhng đdvsaiềkakzu nàiqwiy, trong nhấmxlzt thờcovci cũmgrnng khôrimcng biếoryht phảcduwi làiqwim nhưuqyu thếoryhiqwio cho phảcduwi.

"
Mau, sửtyxl dụpsvnng Linh quang thuậrymnt, phírbuna trưuqyugfbdc nhữjlwhng hồzjtrng y nhâcduwn nàiqwiy còdbntn cózpcz nhữjlwhng tu sĩmeei khágfbdc nữjlwha, bọoewqn họoewq đdvsaãrbuncmjnng bírbun phágfbdp ẩrrgqn thâcduwn nàiqwio đdvsaózpcz" Mộunkkt gãrbun tu sĩmeei Trúsaloc cơplqj kỳoryh trong mắgfbdt chợudnet lózpcze lênfepn linh quang, kinh hãrbuni kênfepu lênfepn.

Lờcovci nàiqwiy vừccjoa nózpczi ra làiqwim cágfbdc tu sĩmeei khágfbdc giậrymnt mìvxoznh tĩmeeinh ngộunkk, nhưuqyung cózpcz thểvpsu sửtyxl dụpsvnng Linh quang thuậrymnt cũmgrnng chỉpgdjzpcz tu sĩmeei Trúsaloc cơplqj kỳoryh! Tu sĩmeei Luyệmihrn khírbun kỳoryhmgrnng chỉpgdjzpcz thểvpsu trợudnen mắgfbdt nhìvxozn màiqwi thôrimci.

iqwin Lậrymnp cũmgrnng dùcmjnng Linh quang thuậrymnt hưuqyugfbdng nơplqji nàiqwiy màiqwi nhìvxozn đdvsaếoryhn.

Gặwmuvp phảcduwi mộunkkt màiqwin vừccjoa rồzjtri, Hàiqwin Lậrymnp cũmgrnng giậrymnt mìvxoznh khôrimcng nhỏkapq. Hiệmihrc tạmeeii đdvsaưuqyuudnec ngưuqyucovci khágfbdc nhắgfbdc nhởtyxl, hắgfbdn cũmgrnng dùcmjnng Linh quang thuậrymnt nhìvxozn kỹjtap, quảcduw nhiênfepn trưuqyugfbdc nhữjlwhng tu sĩmeei củmeeia Ma Diễxtyrm môrimcn xuấmxlzt hiệmihrn mộunkkt vàiqwii bózpczng ngưuqyucovci màiqwiu trắgfbdng yếoryhu nhưuqyuudnec, trong tay củmeeia nhữjlwhng ngưuqyucovci nàiqwiy đdvsakakzu thảcduw ra mộunkkt írbunt ngâcduwn ti, nhữjlwhng ngâcduwn ti nàiqwiy khốbdgbng chếoryh phágfbdp khírbun khiếoryhn chúsalong khôrimcng thểvpsu nhúsaloc nhírbunch.

Giờcovc phúsalot nàiqwiy, nhữjlwhng tu sĩmeei củmeeia Lữjlwh Thiênfepn Môrimcng phágfbdt hiệmihrn nhữjlwhng bózpczng trắgfbdng nàiqwiy lậrymnp tứcduwc phágfbdt ra phágfbdp khírbunuqyugfbdng bọoewqn họoewq tấmxlzn côrimcng đdvsaếoryhn, nhưuqyung nhữjlwhng bózpczng trắgfbdng nàiqwiy lạmeeii vẫuqyun nhưuqyu vậrymny, vôrimc luậrymnn làiqwi phágfbdp khírbunvxozrimcng kírbunch đdvsaếoryhn đdvsakakzu khôrimcng thểvpsucduwy thưuqyuơplqjng tổmihrn lớgfbdn đdvsaếoryhn bọoewqn họoewq, tựplqja nhưuqyuiqwi bấmxlzt tửtyxl chi thâcduwn vậrymny.

Nhưuqyung cũmgrnng may, mấmxlzy bózpczng trắgfbdng nàiqwiy chỉpgdj biếoryht binh khírbun trong tay chéhicjm qua lạmeeii, cùcmjnng vớgfbdi dùcmjnng tay thảcduw ra ngâcduwn ti hai loạmeeii thủmeei đdvsaoạmeein nàiqwiy màiqwi thôrimci, chỉpgdj khôrimcng tiếoryhn tớgfbdi gầmifrn thìvxoz khôrimcng cózpczvxoz đdvsaágfbdng ngạmeeii, nózpczi cágfbdch khágfbdc ai tiếoryhn côrimcng ai cũmgrnng chưuqyua biếoryht đdvsaưuqyuudnec!

"
gfbdi quỷxtyrvxoz vậrymny?"

iqwin Lậrymnp sợudnerbuni than, nhữjlwhng ngưuqyucovci nàiqwiy khôrimcng phảcduwi làiqwi nhâcduwn loạmeeii bìvxoznh thưuqyucovcng, chẳjlwhng lẽzdyp lạmeeii làiqwi quỷxtyr linh nàiqwio đdvsaózpcz đdvsaãrbun qua tếoryh luyệmihrn?

Mộunkkt bênfepn đdvsaăpmmpm chiênfepu suy nghĩmeei, mộunkkt bênfepn vẫuqyun chỉpgdj huy kim nhậrymnn phírbuna trưuqyugfbdc. Loạmeeii thágfbdi đdvsaunkk khôrimcng quan tâcduwm nàiqwiy rốbdgbt cuộunkkc đdvsaem trung niênfepn tu sĩmeei củmeeia Thiênfepn Ságfbdt tôrimcng ởtyxl đdvsabdgbi diệmihrn nổmihri giậrymnn!

Vịvbfy tu sĩmeeiiqwiy mộunkkt bênfepn nghiênfepm mặwmuvt chỉpgdj huy Thanh qua cùcmjnng vớgfbdi Kim nhậrymnn củmeeia Hàiqwin Lậrymnp giao đdvsamxlzu, mộunkkt bênfepn im lặwmuvng vỗudykiqwio túsaloi trữjlwh vậrymnt, nhấmxlzt thờcovci trrong đdvsaózpcz bay ra mộunkkt viênfepn châcduwu màiqwiu trắgfbdng khôrimcng ngừccjong luâcduwn chuyểvpsun.

Viênfepn châcduwu nàiqwiy xuấmxlzt hiệmihrn lậrymnp tứcduwc đdvsaózpczn giózpcz lớgfbdn lênfepn mộunkkt cágfbdch nhanh chózpczng, giốbdgbng nhưuqyu mộunkkt căpmmpn phòdbntng nhỏkapq hung hăpmmpng hưuqyugfbdng đdvsapgdjnh đdvsamifru Hàiqwin Lạmeeip phózpczng tớgfbdi

iqwin Lậrymnp tuy cózpcz chúsalot phâcduwn thầmifrn nhưuqyung đdvsabdgbi phưuqyugfbdng cózpcziqwinh đdvsaunkkng lớgfbdn nhưuqyu vậrymny thìvxoz hắgfbdn làiqwim sao màiqwi khôrimcng phágfbdt hiệmihrn ra.

Hắgfbdn cũmgrnng khôrimcng hoảcduwng, mộunkkt tay chéhicjm ra phírbuna trưuqyugfbdc, mộunkkt kiếoryhm quang màiqwiu xanh lậrymnp tứcduwc rờcovci tay màiqwi bay ra, cùcmjnng vớgfbdi hạmeeit chau va chạmeeim vàiqwii lầmifrn, nhấmxlzt thờcovci cũmgrnng khôrimcng thểvpsu tiếoryhn lênfepn.

Sau đdvsaózpcz, Hàiqwin Lậrymnp mớgfbdi từccjo trong trong túsaloi trữjlwh vậrymnt lấmxlzy ra mộunkkt đdvsaôrimci "
Ôsncv long đdvsaoạmeeit", liềkakzn thay thếoryh kiếoryhm quang sắgfbdp tảcduwn đdvsai kia, tiếoryhp tụpsvnc tạmeeio thàiqwinh tìvxoznh thếoryh giằpgdjng co. Đfabqiềkakzu nàiqwiy làiqwim cho tu sĩmeei Thiênfepn Ságfbdt Tôrimcng ởtyxl đdvsabdgbi diệmihrn cựplqjc kỳoryh tứcduwc giậrymnn, nhưuqyung trong nhấmxlzt thờcovci cũmgrnng khôrimcng làiqwim đdvsaưuqyuudnec gìvxoz

"
Khôrimcng hay!"

Mộunkkt tiếoryhng kênfepu lo lắgfbdng củmeeia tu sĩmeei Lữjlwh Thiênfepn Môrimcng vang lênfepn làiqwim trong lòdbntng Hàiqwin Lậrymnp run lênfepn, vộunkki vàiqwing hưuqyugfbdng nơplqji đdvsaózpcz nhìvxozn lạmeeii. Chỉpgdj thấmxlzy cágfbdc hồzjtrng y nhâcduwn nàiqwiy đdvsaãrbun đdvsaìvxoznh chỉpgdj niệmihrm quyếoryht màiqwi nhữjlwhng ngọoewqn lửtyxla màiqwiu xanh trong đdvsameeii kỳoryh tu sĩmeei đdvsaãrbunuqyugfbdng vềkakz Lữjlwh Thiênfepn Môrimcng.

"
Đfabqâcduwy làiqwi Thanh dưuqyuơplqjng ma hỏkapqa?" Hàiqwin Lậrymnp mởtyxl to mắgfbdt, nhìvxozn chằpgdjm chằpgdjm vàiqwio ngọoewqn lữjlwha màiqwiu xanh kia, trong lòdbntng đdvsaãrbun xuấmxlzt hiệmihrn mộunkkt chúsalot cảcduwm giágfbdc bấmxlzt an.

iqwi Lữjlwh Thiênfepn Môrimcng thấmxlzy đdvsabdgbi phưuqyuơplqjng đdvsaãrbun thi phágfbdp thàiqwinh côrimcng trong tâcduwm khôrimcng khỏkapqi cózpcz chúsalot trầmifrm xuốbdgbng, nhưuqyung mấmxlzy bózpczng trắgfbdng kia khôrimcng thểvpsuiqwio trong nhấmxlzt thờcovci cózpcz thểvpsu phágfbd đdvsaưuqyuudnec!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.