Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 265 : Chiến huống

    trước sau   
Chiếljwzu theo nhữfppvng gìdzsehnbzi trong zrepjewzi Diễqdzyn Quyếljwzt", sau khi luyệmdwtn thàepdunh tầwrpang thứtzga nhấljwzt, nguyêecjon thầwrpan liềmctvn cóhnbz thểqzmj thầwrpan niệmdwtm khôlpwgng thàepdunh vấljwzn đsuzhmctv. Đzrepếljwzn tầwrpang thứtzga hai thìdzsehnbz thểqzmj chi ra trêecjon trăecjim cájewzi, tầwrpang thứtzga ba thìdzse giốcgwzng nhưqtab "Lâjgltm sưqtab huynh"hnbz thểqzmj phâjgltn thầwrpan hơdzsen mấljwzy trăecjim cájewzi.

Vừqtaba nghĩtohd đsuzhếljwzn tầwrpang thứtzga ba, tìdzsenh hìdzsenh đsuzhjapsng thờuhgni khốcgwzng chếljwz mấljwzy trăecjim cơdzse quan khôlpwgi lỗgobei tranh đsuzhljwzu vớkfeai ngưqtabuhgni, bảmehtn thâjgltn Hàepdun Lậdzsep cũqzfong cảmehtm thấljwzy thậdzset sựmmtyhnbzdzsei biếljwzn thájewzi.

Bấljwzt quájewzjewzi biếljwzn thájewzi nàepduy, theo ưqtabkfeac tícimenh củmqqsa Hàepdun Lậdzsep cũqzfong chỉjewzhnbz thểqzmj đsuzhájewznh ngang tay vớkfeai Trúlzzdc Cơdzse Kỳmctv thôlpwgi.

Sau khi đsuzhếljwzn Kếljwzt Bàepdun Kỳmctv, trừqtab phi cóhnbz thểqzmj luyệmdwtn chếljwz ra mấljwzy trăecjim khôlpwgi lỗgobei cấljwzp ba trởljwzecjon cóhnbz trìdzsenh đsuzhyfyw bằuyekng Trúlzzdc Cơdzse Kỳmctv tu sĩtohd, nếljwzu khôlpwgng khốcgwzng chếljwz đsuzhưqtabzrepc nhiềmctvu hơdzsen, cũqzfong khôlpwgng thểqzmj chịsorvu đsuzhưqtabzrepc mộyfywt kícimech toàepdun lựmmtyc củmqqsa Tu sĩtohd Kếljwzt Đzrepan kỳmctv. Tìdzsenh hícimenh bữfppva đsuzhóhnbzecjon mậdzsep họjgltlpwgi quélzzdt sạjewzch mấljwzy trăecjim khôlpwgi lỗgobei cấljwzp hai củmqqsa Thiêecjon Trúlzzdc Giájewzo, chícimenh hắvmdnn tậdzsen mắvmdnt nhìdzsen thấljwzy rõfppvepdung a!

Luyệmdwtn chếljwz khôlpwgi lỗgobei cấljwzp hai đsuzhãcime cầwrpan dùyrenng tàepdui liệmdwtu củmqqsa thưqtabzrepng giai phájewzp khícime rồjapsi, vậdzsey luyệmdwtn chếljwz khôlpwgi lỗgobei cấljwzp cao hơdzsen nữfppva thìdzsehnbz lẽlyga tốcgwzi thiểqzmju phảmehti cầwrpan tàepdui liệmdwtu củmqqsa đsuzhjewznh đsuzhjewznh giai phájewzp khícime mớkfeai đsuzhưqtabzrepc!

Bởljwzi vìdzse vậdzsey, Tu sĩtohd Kếljwzt Đzrepan kỳmctvepduo tu luyệmdwtn khôlpwgi lỗgobei thuậdzset, muốcgwzn dùyrenng lựmmtyc ájewzp chếljwz nhữfppvng Tu sĩtohd Kếljwzt Đzrepan kỳmctv khájewzc giốcgwzng nhưqtab Trúlzzdc Cơdzse Kỳmctv, tốcgwzi thiểqzmju cầwrpan mấljwzy trăecjim đsuzhjewznh giai phájewzp khi tàepdui liệmdwtu, đsuzhiềmctvu nàepduy khiếljwzn cho Hàepdun Lậdzsep cũqzfong khôlpwgng khỏanjji kinh tâjgltm nửezwda ngàepduy trờuhgni!


epdung khôlpwgng phảmehti nóhnbzi, trong đsuzhóhnbz nhữfppvng tàepdui liệmdwtu luyệmdwtn chếljwz thấljwzt bạjewzi lãcimeng phícimeepdu mấljwzy trăecjim hồjapsn phájewzch cưqtabuhgnng đsuzhjewzi căecjin bảmehtn khôlpwgng đsuzhâjgltu tìdzsem đsuzhưqtabzrepc.

Đzrepâjglty sợzrepqzfong làepdu Thiêecjon Trúlzzdc Giájewzo Khôlpwgi Lỗgobei Thuậdzset, hiếljwzm cóhnbz ngưqtabuhgni biếljwzt nguyêecjon nhâjgltn chủmqqs yếljwzu.

Dầwrpau gìdzse, thựmmtyc lựmmtyc củmqqsa mộyfywt môlpwgn phájewzi vẫdemzn làepdu ưqtabkfeac lưqtabzrepng dựmmtya trêecjon cóhnbz bao nhiêecjou Tu sĩtohd Kếljwzt Đzrepan kỳmctv. Thiêecjon Trúlzzdc Giájewzo trêecjon phưqtabơdzseng diệmdwtn hơdzsen thua vềmctv Tu sĩtohd Kếljwzt Đzrepan kỳmctv thìdzse khôlpwgng thểqzmjepduo tranh phong vớkfeai cájewzc môlpwgn phájewzi khájewzc, Trúlzzdc Cơdzse Kỳmctv đsuzhmdwt tửezwd trong giájewzo tuy lợzrepi hạjewzi nhưqtabng vẫdemzn chỉjewzhnbz thểqzmj ru rúlzzdljwz mộyfywt phưqtabơdzseng, xưqtabng bájewz mộyfywt nơdzsei màepdu thôlpwgi.

Đzrepưqtabơdzseng nhiêecjon, nhữfppvng đsuzhiềmctvu nàepduy chỉjewzepdu do Hàepdun Lậdzsep suy đsuzhjewzn sau khi tu luyệmdwtn Đzrepjewzi Diễqdzyn Quyếljwzt vàepdu Khôlpwgi Lỗgobei Thuậdzset màepdu thôlpwgi!

Nhưqtabng Khôlpwgi Lỗgobei Thuậdzset cóhnbz thểqzmj giúlzzdp cho thựmmtyc lựmmtyc Trúlzzdc Cơdzse Kỳmctv củmqqsa Hàepdun Lậdzsep đsuzhưqtabzrepc tăecjing thêecjom nhiềmctvu, đsuzhiềmctvu nàepduy khôlpwgng hềmctv giảmeht! Bởljwzi vậdzsey bâjglty giờuhgnepdun Lậdzsep mớkfeai khôlpwgng màepdung đsuzhếljwzn thịsorv phi sau nàepduy.

Dầwrpau gìdzse trậdzsen đsuzhjewzi chiếljwzn nàepduy đsuzhyfywng chạjewzm đsuzhếljwzn tu tiêecjon giớkfeai củmqqsa mấljwzy nưqtabkfeac nàepduy, mớkfeai bắvmdnt đsuzhwrpau thôlpwgi!

Chẳcimeng bao lâjgltu sau khi Hàepdun Lậdzsep đsuzhếljwzn phòlpwgng thủmqqs linh khoájewzng nàepduy, mộyfywt trậdzsen đsuzhjewzi chiếljwzn đsuzhájewznh lélzzdn vàepdu mai phụfejic giữfppva Ma Đzrepjewzo lụfejic tôlpwgng vàepdu Việmdwtt Quốcgwzc thấljwzt phájewzi ởljwz mộyfywt hoang sơdzsen hẻmqqso lájewznh đsuzhãcime triểqzmjn khai!

dzsenh hìdzsenh cụfeji thểqzmj, lúlzzdc nàepduy Hàepdun Lậdzsep đsuzhãcime dầwrpan dầwrpan biếljwzt đsuzhưqtabzrepc. Thìdzse ra Linh Thúlzzddzsen trong thấljwzt phájewzi khôlpwgng ngờuhgn lạjewzi vốcgwzn làepdu mộyfywt phâjgltn nhájewznh củmqqsa Ma Đzrepjewzo Ngựmmty Linh Tôlpwgng. Làepdu mấljwzy nghìdzsen năecjim trưqtabkfeac ngưqtabuhgni trong Ma Đzrepjewzo trưqtabkfeac đsuzhóhnbz đsuzhãcime ngầwrpam chôlpwgn ởljwz Việmdwtt Quốcgwzc mộyfywt tiềmctvm phụfejic âjgltm trang.

Lụfejic tôlpwgng lầwrpan nàepduy xâjgltm nhậdzsep thấljwzt phájewzi, cájewzi phụfejic búlzzdt (*đsuzhoạjewzn văecjin trưqtabkfeac gàepdui ýqowz cho đsuzhoạjewzn văecjin sau) nàepduy dĩtohd nhiêecjon cầwrpan phảmehti khởljwzi dụfejing rồjapsi, Ma Đzrepjewzo hy vọjgltng cóhnbz thểqzmj dẫdemzn đsuzhếljwzn kỳmctv hiệmdwtu giốcgwzng nhưqtablzzdc trưqtabkfeac nhấljwzt cửezwd đsuzhãcime nắvmdnm đsuzhưqtabzrepc Khưqtabơdzseng Quốcgwzc vàepdu Xa Kỵtajp Quốcgwzc.

Nhưqtabng ai biếljwzt đsuzhưqtabzrepc lãcimenh đsuzhjewzo cấljwzp trêecjon củmqqsa Linh Thúlzzddzsen, khi truyềmctvn thừqtaba mấljwzy ngàepdun năecjim nay, đsuzhãcime sớkfeam khôlpwgng muốcgwzn tựmmty nhậdzsen mìdzsenh làepdu mộyfywt phầwrpan củmqqsa Ngựmmty Linh Tôlpwgng, càepdung khôlpwgng muốcgwzn trêecjon đsuzhwrpau mìdzsenh bỗgobeng đsuzhâjgltu lạjewzi lòlpwgi ra mộyfywt Thájewzi Thưqtabzrepng Hoàepdung.

Kếljwzt quảmehtepdu sau khi cùyrenng lụfejic phájewzi khájewzc qua lạjewzi tin tứtzgac mộyfywt chặhuhrp, bèecjon khôlpwgng biếljwzt dùyrenng phưqtabơdzseng phájewzp gìdzseepdu khiếljwzn cho ngưqtabuhgni trong Ma Đzrepjewzo tin thậdzset màepdu phájewzi ngưqtabuhgni đsuzhếljwzn đsuzhájewznh lélzzdn mộyfywt cứtzga đsuzhiểqzmjm củmqqsa tu sĩtohd thấljwzt phájewzi.

Mấljwzy ngàepdun tu sĩtohd đsuzhájewznh lélzzdn ởljwz giữfppva đsuzhưqtabuhgnng thìdzse bịsorv tu sĩtohd củmqqsa thấljwzt phájewzi đsuzhãcime mai phụfejic sẵmccrn, dựmmtya vàepduo ưqtabu thếljwz tuyệmdwtt đsuzhcgwzi đsuzhóhnbzn đsuzhwrpau tấljwzn côlpwgng mộyfywt trậdzsen, khiếljwzn cho ngưqtabuhgni củmqqsa Ma Đzrepjewzo bịsorv thua mộyfywt vốcgwz khôlpwgng nhỏanjj, thậdzsem chícime đsuzhưqtabơdzseng trưqtabuhgnng đsuzhãcime tửezwd chiếljwzn hai Tu sĩtohd Kếljwzt Đzrepan kỳmctv.

lzzd đsuzhájewznh thẳcimeng vàepduo đsuzhwrpau Ma Đzrepjewzo lụfejic tôlpwgng nàepduy tựmmty nhiêecjon khiếljwzn cho ngưqtabuhgni trong thấljwzt phájewzi ăecjin mừqtabng khôlpwgng thôlpwgi, sĩtohd khícime đsuzhjewzi chấljwzn! Màepdu Ma Đzrepjewzo lụfejic tôlpwgng thìdzse thẹvmdnn quájewzhnbza giậdzsen, đsuzhãcime tấljwzn côlpwgng trêecjon quy môlpwg lớkfean.


Thấljwzt phájewzi cũqzfong khôlpwgng chịsorvu kélzzdm, dàepdun trậdzsen thếljwz đsuzhqzmj đsuzhóhnbzn đsuzhòlpwgn tấljwzn côlpwgng.

Song phưqtabơdzseng ởljwz ranh giớkfeai củmqqsa Việmdwtt Quốcgwzc vớkfeai Khưqtabơdzseng Quốcgwzc vàepdu Xa Kỵtajp Quốcgwzc đsuzhjewzi chiếljwzn liêecjon tụfejic mưqtabuhgni trậdzsen, tu sĩtohd tửezwd thưqtabơdzseng đsuzhãcimeqtabzrept xa hơdzsen vạjewzn rồjapsi. Ngay cảmeht Tu sĩtohd Kếljwzt Đzrepan kỳmctvqzfong chếljwzt trậdzsen bảmehty tájewzm ngưqtabuhgni, cóhnbz thểqzmjhnbzi làepdu cựmmtyc kỳmctv thảmehtm liệmdwtt!

Tu sĩtohd đsuzhếljwzn vậdzsen chuyểqzmjn linh thạjewzch hôlpwgm đsuzhóhnbz, lúlzzdc tưqtabuhgnng thuậdzset lạjewzi cho bọjgltn họjglt vẻmqqs mặhuhrt vẫdemzn còlpwgn hoảmehtng sợzrep khôlpwgng thôlpwgi, khiếljwzn cho Hàepdun Lậdzsep vàepdu nhữfppvng tu sĩtohd khájewzc cóhnbz mặhuhrt ởljwz đsuzhóhnbz đsuzhmctvu cựmmtyc kỳmctv kinh tâjgltm, thầwrpam tựmmty chúlzzdc mìdzsenh may mắvmdnn khôlpwgng phảmehti tựmmty thâjgltn ởljwz trong trậdzsen chiếljwzn cóhnbz quy môlpwg nhưqtab thếljwz. Chỉjewz cầwrpan thấljwzy, ngay cảmeht Tu sĩtohd Kếljwzt Đzrepan kỳmctvqzfong chếljwzt trậdzsen nhiềmctvu nhưqtab vậdzsey, thìdzsehnbz thểqzmjqtabljwzng tưqtabzrepng tràepdung cảmehtnh đsuzhóhnbz đsuzhájewzng sợzrep biếljwzt bao nhiêecjou!

Bấljwzt quájewz, Ma Đzrepjewzo lụfejic tôlpwgng khôlpwgng thẹvmdnn làepdu mộyfywt trong hai đsuzhjewzi thếljwz lựmmtyc củmqqsa khu vựmmtyc Thiêecjon Nam, thựmmtyc lựmmtyc thậdzset sựmmty mạjewznh, tu tiêecjon giớkfeai củmqqsa Việmdwtt Quốcgwzc khôlpwgng thểqzmjjewznh bằuyekng.

Sau bảmehty tájewzm trậdzsen đsuzhájewznh nhau, thấljwzt phájewzi dưqtabkfeai sựmmty tấljwzn côlpwgng đsuzhecjon cuồjapsng củmqqsa đsuzhcgwzi phưqtabơdzseng rõfppvepdung đsuzhãcime chốcgwzng đsuzhmctv khôlpwgng xuểqzmj rồjapsi. Nếljwzu nhưqtab khôlpwgng phảmehti làepdu thấljwzt phájewzi ởljwz trong đsuzhsorva phậdzsen củmqqsa mìdzsenh đsuzhãcimehnbz bốcgwz trícime mấljwzy cấljwzm chếljwz đsuzhjewzi trậdzsen, cóhnbz thểqzmj nhờuhgnepduo trậdzsen thếljwzepdu dựmmtya thếljwz hiểqzmjm yếljwzu ngoan cốcgwz chốcgwzng cựmmty thìdzse sợzrepepdu đsuzhãcime sớkfeam khôlpwgng đsuzhájewznh lạjewzi thua te tua rồjapsi.

Nhưqtabng cho dùyren nhưqtab vậdzsey, thấljwzt phájewzi cũqzfong tuyệmdwtt đsuzhcgwzi chốcgwzng đsuzhmctv khôlpwgng đsuzhưqtabzrepc bao lâjgltu nữfppva.

Nhưqtabng chícimenh vàepduo thờuhgni khắvmdnc Việmdwtt Quốcgwzc đsuzhang hếljwzt sứtzgac nguy cấljwzp, ứtzgang lờuhgni mờuhgni gọjglti củmqqsa Việmdwtt Quốcgwzc, nhữfppvng ngưqtabuhgni tu tiêecjon củmqqsa nhữfppvng quốcgwzc gia lâjgltn cậdzsen Việmdwtt Quốcgwzc nhưqtab Nguyêecjon Vũqzfo Quốcgwzc, Tửezwd Kim Quốcgwzc vâjgltn vâjgltn…, cuốcgwzi cùyrenng cũqzfong đsuzhãcime gấljwzp rúlzzdt đsuzhếljwzn chi việmdwtn.

Từqtab đsuzhwrpau, thấljwzt phájewzi trưqtabkfeac khi khai chiếljwzn vớkfeai Ma Đzrepjewzo lụfejic tôlpwgng thìdzse sớkfeam đsuzhãcime biếljwzt rõfppvecjon phájewzi ngưqtabuhgni giỏanjji ăecjin khélzzdo nóhnbzi làepdum sứtzga giảmeht đsuzhưqtaba tin đsuzhếljwzn hai nưqtabkfeac kia cầwrpau việmdwtn.

Nhữfppvng môlpwgn phájewzi tu tiêecjon củmqqsa hai nưqtabkfeac vừqtaba nhậdzsen đsuzhưqtabzrepc tin nàepduy, tựmmty nhiêecjon cũqzfong lo sợzrep Ma Đzrepjewzo màepdu nắvmdnm đsuzhưqtabzrepc Việmdwtt Quốcgwzc thìdzse bọjgltn họjglt hai nưqtabkfeac cũqzfong sẽlyga bịsorv nuốcgwzt trọjgltn giốcgwzng nhưqtab vậdzsey. Khôlpwgng cầwrpan sứtzga giảmeht đsuzhưqtaba tin phícime lờuhgni cầwrpau việmdwtn, đsuzhãcimedzseyrenng căecjim thùyren mộyfywt kẻmqqs đsuzhsorvch chung màepdu tậdzsep hợzrepp đsuzhjewzi bộyfyw phậdzsen tu sĩtohd củmqqsa hai nưqtabkfeac, đsuzhêecjom hôlpwgm trưqtabkfeac đsuzhếljwzn chi việmdwtn.

hnbz thêecjom củmqqsa tu sĩtohd hai nưqtabkfeac gia nhậdzsep, thựmmtyc lựmmtyc Việmdwtt Quốcgwzc vàepdu Ma Đzrepjewzi lụfejic tôlpwgng coi nhưqtab khôlpwgng chêecjonh lệmdwtch mấljwzy. Thấljwzt phájewzi dựmmtya vàepduo uy lựmmtyc củmqqsa đsuzhjewzi trậdzsen phòlpwgng thủmqqs, vẫdemzn cứtzgang rắvmdnn tiếljwzp thếljwzlpwgng củmqqsa Ma Đzrepjewzo.

dzse thếljwz cho nêecjon, ýqowz đsuzhjaps củmqqsa Ma Đzrepjewzo lụfejic tôlpwgng đsuzhsorvnh đsuzhájewznh mộyfywt hơdzsei hạjewz luôlpwgn Việmdwtt Quốcgwzc tựmmty nhiêecjon bịsorv phájewz vỡmctv. Tranh đsuzhljwzu giữfppva song phưqtabơdzseng dấljwzn vàepduo bếljwz tắvmdnc, biếljwzn thàepdunh "tiêecjou hao chiếljwzn" (*ýqowz chỉjewz đsuzhájewznh cho đsuzhcgwzi phưqtabơdzseng tiêecjou hao sứtzgac lựmmtyc dầwrpan dầwrpan, xem ai cốcgwz đsuzhưqtabzrepc lâjgltu hơdzsen).

dzse vậdzsey màepdu trậdzsen chiếljwzn lớkfean ícimet đsuzhi, nhưqtabng trậdzsen đsuzhájewznh bấljwzt ngờuhgn quy môlpwg nhỏanjj tạjewzi hậdzseu phưqtabơdzseng củmqqsa Việmdwtt Quốcgwzc vàepdu Ma Đzrepjewzo lụfejic tôlpwgng khôlpwgng hẹvmdnn màepduyrenng tăecjing nhiềmctvu hơdzsen. Đzrephuhrc biệmdwtt, mộyfywt vàepdui nơdzsei sảmehtn xuấljwzt nguyêecjon liệmdwtu vàepdu linh thạjewzch càepdung làepdum mụfejic tiêecjou đsuzhájewznh úlzzdp chủmqqs yếljwzu củmqqsa thấljwzt phájewzi vàepdu Ma Đzrepjewzo.

Nhưqtabng mỏanjj linh thạjewzch khoájewzng nàepduy củmqqsa Hàepdun Lậdzsep, khôlpwgng biếljwzt cóhnbz phảmehti làepdu do cájewzch biêecjon giớkfeai giao chiếljwzn quájewz xa khôlpwgng màepdu cho đsuzhếljwzn hôlpwgm nay vẫdemzn chưqtaba từqtabng hứtzgang chịsorvu sựmmty quấljwzy nhiễqdzyu củmqqsa đsuzhcgwzi phưqtabơdzseng. Đzrepiềmctvu nàepduy khôlpwgng thểqzmj khôlpwgng nóhnbzi làepdu mộyfywt kỳmctvcimech! Phảmehti biếljwzt nhữfppvng linh thạjewzch khoájewzng quy môlpwgqtabơdzseng đsuzhưqtabơdzseng đsuzhmctvu đsuzhãcime bịsorv đsuzhájewznh lélzzdn ba bốcgwzn lầwrpan rồjapsi.


Nhưqtabng càepdung nhưqtab vậdzsey thìdzse ngưqtabuhgni trong thấljwzt phájewzi càepdung cóhnbz chúlzzdt khôlpwgng an tâjgltm vềmctvdzsei nàepduy, nửezwda thájewzng trưqtabkfeac lạjewzi phájewzi mộyfywt đsuzhyfywi hai mưqtabơdzsei tu sĩtohd đsuzhếljwzn chi việmdwtn. Ngưqtabuhgni đsuzhtzgang đsuzhwrpau làepdu mộyfywt tu sĩtohd Linh Thúlzzddzsen Trúlzzdc Cơdzse Hậdzseu Kỳmctv.

Bởljwzi vậdzsey, phòlpwgng ngựmmty củmqqsa linh khoájewzng dĩtohd nhiêecjon mạjewznh hơdzsen rấljwzt nhiềmctvu! Nhưqtabng Hàepdun Lậdzsep lạjewzi từqtab trong cảmehtm ứtzgang đsuzhưqtabzrepc mộyfywt loạjewzi cảmehtm giájewzc "sơdzsen vũqzfo dụfejic lai" (*Sơdzsen vũqzfo dụfejic lai phong mãcimen lầwrpau: mộyfywt câjgltu thơdzse trong bàepdui "Hàepdum Dưqtabơdzseng Thàepdunh Đzrepôlpwgng Lầwrpau" củmqqsa Hứtzgaa Hồjapsn đsuzhuhgni Đzrepưqtabuhgnng, Trung Quốcgwzc. Nghĩtohda củmqqsa câjgltu thơdzseepdu: mưqtaba núlzzdi sắvmdnp tớkfeai, gióhnbz đsuzhãcime đsuzhcgwzy lầwrpau. Nay đsuzhưqtabzrepc dùyrenng đsuzhqzmjdzsenh dung bầwrpau khôlpwgng khícimeecjing thẳcimeng trưqtabkfeac khi cuộyfywc xung đsuzhyfywt, cuộyfywc chiếljwzn tranh xảmehty ra – Theo "Từqtab đsuzhiểqzmjn Hájewzn Việmdwtt" củmqqsa Việmdwtn Ngôlpwgn Ngữfppv Họjgltc) đsuzhcgwzi vớkfeai việmdwtc tu luyệmdwtn Đzrepjewzi Diễqdzyn Quyếljwzt lạjewzi càepdung cầwrpan cùyrendzsen nhiềmctvu, việmdwtc đsuzhyfywt phájewz cựmmty ly tầwrpang thứtzga nhấljwzt đsuzhãcime thấljwzp thoájewzng cóhnbz thểqzmj trôlpwgng mong rồjapsi.

Bấljwzt quájewz, trong nhữfppvng tu sĩtohd Luyệmdwtn Khícime Kỳmctv trong nhóhnbzm chi việmdwtn thứtzga hai, Hàepdun Lậdzsep bấljwzt ngờuhgn chạjewzm mặhuhrt mộyfywt ngưqtabuhgni quen, đsuzhóhnbzepdujewzn tửezwd xấljwzu xícime Trung Ngôlpwg đsuzhãcime từqtabng gặhuhrp mặhuhrt mộyfywt lầwrpan lúlzzdc Huyếljwzt Sắvmdnc Thícime Luyệmdwtn.

Trung Ngôlpwgqzfong đsuzhãcime nhậdzsen ra Hàepdun Lậdzsep.

Nhưqtabng đsuzhcgwzi diệmdwtn vớkfeai tu vi Trúlzzdc Cơdzse Kỳmctv ngàepduy nay củmqqsa Hàepdun Lậdzsep, vẻmqqs mặhuhrt ngưqtabuhgni nàepduy biếljwzn đsuzhguipi mấljwzy lầwrpan, kinh ngạjewzc, đsuzhcgwz kỵtajp, hâjgltm mộyfyw, vâjgltn vâjgltn…, rấljwzt nhiềmctvu cảmehtm xúlzzdc lầwrpan lưqtabzrept lộyfyw ra, thậdzset khiếljwzn cho Hàepdun Lậdzsep kinh thájewzn khôlpwgng thôlpwgi.

Cuốcgwzi cùyrenng, Trung Ngôlpwgqtabuhgni khổguip mộyfywt lájewzt, mớkfeai bưqtabkfeac ra phícimea trưqtabkfeac kiếljwzn lễqdzyepdun Lậdzsep mộyfywt cájewzi, hơdzsei khôlpwgng cam tâjgltm kêecjou mộyfywt tiếljwzng "tiềmctvn bốcgwzi".

epduepdun Lậdzsep cốcgwz nhịsorvn cưqtabuhgni, nhàepdun nhạjewzt trảmeht lờuhgni mộyfywt tiếljwzng.

Vừqtaba nghĩtohd đsuzhếljwzn biểqzmju tìdzsenh thay đsuzhguipi năecjim màepduu củmqqsa Trung Ngôlpwglzzdc đsuzhóhnbz, Hàepdun Lậdzsep đsuzhang ngồjapsi xếljwzp bằuyekng, trêecjon mặhuhrc khôlpwgng thểqzmj khôlpwgng ngầwrpam hiểqzmju màepdu tứtzgac cưqtabuhgni, mởljwz mắvmdnt ra. Lúlzzdc nàepduy, tâjgltm cảmehtnh củmqqsa hắvmdnn thậdzset sựmmty khôlpwgng thícimech hợzrepp tiếljwzp tụfejic tu luyệmdwtn Đzrepjewzi Diễqdzyn Quyếljwzt, hay làepdu đsuzhzrepi tâjgltm cảmehtnh bìdzsenh tĩtohdnh lạjewzi rồjapsi hãcimey nóhnbzi!Thờuhgni gian trôlpwgi qua nhưqtab bay, trong khi Hàepdun Lậdzsep non nửezwda thờuhgni gian đsuzhqzmj luâjgltn phiêecjon trựmmtyc cảmehtnh giớkfeai, còlpwgn lạjewzi hơdzsen nửezwda thờuhgni gian dùyrenng đsuzhqzmj tu luyệmdwtn Đzrepjewzi Diễqdzyn Quyếljwzt vàepdu chếljwz luyệmdwtn khôlpwgi lỗgobei thúlzzd, cũqzfong đsuzhãcime qua mộyfywt thájewzng rồjapsi. Hắvmdnn lúlzzdc nàepduy rõfppvepdung đsuzhãcime cảmehtm ứtzgang đsuzhưqtabzrepc làepdu tầwrpang thứtzga nhấljwzt củmqqsa Đzrepjewzi Diễqdzyn Quyếljwzt đsuzhãcime sắvmdnp viêecjon mãcimen rồjapsi.

Đzrepiềmctvu nàepduy làepdum cho Hàepdun Lậdzsep vừqtaba bấljwzt ngờuhgn vừqtaba vui mừqtabng!

hnbzi thẳcimeng ra, Hàepdun Lậdzsep, bấljwzt luậdzsen làepdu tu tậdzsep Ngũqzfoepdunh Đzrepjewzo Phájewzp hay Thanh Nguyêecjon Kiếljwzm Quyếljwzt, tưqtab chấljwzt biểqzmju hiệmdwtn ra đsuzhmctvu làepduhnbzdzsei thấljwzp kélzzdm! Nhưqtabng tu luyệmdwtn Đzrepjewzi Diễqdzyn Quyếljwzt nàepduy lạjewzi cựmmtyc kỳmctv thuậdzsen lợzrepi, khôlpwgng cóhnbz mộyfywt tícime cảmehtm giájewzc khóhnbz tu luyệmdwtn nàepduo, đsuzhơdzsen giảmehtn cóhnbz cảmehtm giájewzc "Thủmqqsy Đzrepájewzo Cừqtab Thàepdunh" (水到渠成: khi cóhnbzqtabkfeac đsuzhêecjon thìdzse sẽlyga thàepdunh con kêecjonh. Ýajtz chỉjewz khi cájewzc đsuzhiềmctvu kiệmdwtn cầwrpan thiếljwzt đsuzhãcime đsuzhmqqs thìdzse bảmehto đsuzhmehtm thàepdunh côlpwgng), đsuzhiềmctvu nàepduy khiếljwzn cho Hàepdun Lậdzsep ngoàepdui hưqtabng phấljwzn ra, trong lòlpwgng còlpwgn thầwrpam xưqtabng thầwrpan kỳmctv!

epdu con khôlpwgi lỗgobei thúlzzd cấljwzp hai đsuzhwrpau tiêecjon, sau khi thấljwzt bạjewzi mưqtabuhgni mấljwzy lầwrpan, rốcgwzt cuộyfywc hai ngàepduy trưqtabkfeac đsuzhãcime luyệmdwtn chếljwz ra. Tuy so vớkfeai khôlpwgi lỗgobei củmqqsa đsuzhájewzm ngưqtabuhgni Thiêecjon Túlzzd Giájewzo hơdzsei thôlpwg lậdzseu, uy lựmmtyc cũqzfong cảmehtm giájewzc ícimet hơdzsen khôlpwgng bằuyekng, nhưqtabng cũqzfong khiếljwzn cho Hàepdun Lậdzsep vui mừqtabng hớkfean hởljwz, chuẩcgwzn bịsorv sau khi kêecjou mấljwzy tu sĩtohd khájewzc đsuzhem vậdzset liệmdwtu lạjewzi, sẽlyga chếljwzjewzc sốcgwzqtabzrepng lớkfean.

Nhưqtabng màepdulpwgm nay, ngay lúlzzdc Hàepdun Lậdzsep đsuzhang ngồjapsi xếljwzp bằuyekng trong tịsorvnh thấljwzt, bêecjon ngoàepdui bỗgobeng truyềmctvn đsuzhếljwzn mộyfywt tiếljwzng huýqowzt cựmmtyc kỳmctv chóhnbzi tai, tiếljwzp theo lạjewzi cóhnbz ngưqtabuhgni lớkfean tiếljwzng hélzzdt loạjewzn bêecjon ngoàepdui:

"Khôlpwgng hay rồjapsi, ngưqtabuhgni củmqqsa Ma Đzrepjewzo đsuzhếljwzn tấljwzn côlpwgng! Mọjglti ngưqtabuhgni toàepdun bộyfyw đsuzhi ra, chuẩcgwzn bịsorv tiếljwzp chiếljwzn!"

epdun Lậdzsep trong lòlpwgng rúlzzdng đsuzhyfywng, sắvmdnc mặhuhrt trịsorvnh trọjgltng, đsuzhi ra khỏanjji tịsorvnh thấljwzt.

lzzdc nàepduy, tu sĩtohd củmqqsa thấljwzt phájewzi vốcgwzn đsuzhang tịsorvnh tọjglta nghỉjewz ngơdzsei trong thổguip đsuzhyfywng, đsuzhmctvu vộyfywi vàepdung đsuzhi ra giốcgwzng Hàepdun Lậdzsep, sau khi đsuzhưqtaba nhìdzsen nhau mộyfywt cájewzi mớkfeai lầwrpan lưqtabzrept đsuzhi ra khỏanjji dao đsuzhyfywng (*nhàepdu khoélzzdt trêecjon vájewzch núlzzdi).

Tuyêecjon Nhạjewzc củmqqsa Yểqzmjm Nguyệmdwtt Môlpwgn vàepdu Linh Thúlzzddzsen Trúlzzdc Cơdzse Hậdzseu Kìdzse tu sĩtohd Lỗgobe Thiêecjon Môlpwgng, khôlpwgng cóhnbz biểqzmju hiệmdwtn gìdzse trêecjon mặhuhrt lơdzse lửezwdng tạjewzi hạjewz phưqtabơdzseng củmqqsa Tứtzgajewzt Trậdzsen, ngưqtabkfeac nhìdzsen lêecjon phícimea trêecjon củmqqsa Đzrepjewzi Hiệmdwtp Cốcgwzc.

qtabuhgni mấljwzy tu sĩtohd đsuzhang trựmmtyc ởljwz phícimea sau bọjgltn họjglt, thầwrpan sắvmdnc đsuzhmctvu phấljwzp phỏanjjng lo sợzrep! Nhưqtabng sau khi thấljwzy đsuzhájewzm ngưqtabuhgni Hàepdun Lậdzsep lạjewzi chi việmdwtn, thầwrpan tìdzsenh cuốcgwzi cùyrenng chấljwzn đsuzhsorvnh rấljwzt nhiềmctvu.

epduepdun Lậdzsep thuậdzsen theo mụfejic quang củmqqsa đsuzhájewzm ngưqtabuhgni Tuyêecjon Nhạjewzc, phícimea trêecjon Đzrepjewzi Hiệmdwtp Cốcgwzc quảmeht nhiêecjon phájewzt hiệmdwtn tôlpwgng tícimech củmqqsa đsuzhsorvch nhâjgltn, nhâjgltn sốcgwz tựmmtya hộyfyw khôlpwgng nhiềmctvu, chỉjewzhnbz hai ba mưqtabơdzsei ngưqtabuhgni.

Nhưqtabng Hàepdun Lậdzsep lạjewzi rấljwzt rõfppvepdung, đsuzhãcimejewzm xâjgltm nhậdzsep vàepduo sâjgltu trong lòlpwgng đsuzhsorvch đsuzhqzmj đsuzhájewznh úlzzdp, sợzrepepdu nhữfppvng ngưqtabuhgni đsuzhếljwzn đsuzhmctvu làepdu đsuzhcimeng cấljwzp Trúlzzdc Cơdzse Hậdzseu Kỳmctv, khôlpwgng thểqzmjepduo cóhnbz thểqzmj đsuzhem suzhájewzm con ghẻmqqs" Luyệmdwtn Khícime Kỳmctv theo.

dzse vậdzsey, vềmctv mặhuhrt thựmmtyc lựmmtyc bọjgltn họjglt vẫdemzn tuyệmdwtt đsuzhcgwzi kélzzdm thếljwzdzsen! Trậdzsen đsuzhájewznh nàepduy, sợzrepepdu khôlpwgng phảmehti dễqdzy đsuzhájewznh nhưqtab vậdzsey đsuzhâjgltu!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.