Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 265 : Chiến huống

    trước sau   
Chiếwtcuu theo nhữexykng gìvgxmbqebi trong jfyjwrmwi Diễgphmn Quyếwtcut", sau khi luyệmklxn thàzaranh tầercdng thứffli nhấonvnt, nguyêjeben thầercdn liềbdhkn cóbqeb thểpash thầercdn niệmklxm khôeoehng thàzaranh vấonvnn đmshbbdhk. Đjfyjếwtcun tầercdng thứffli hai thìvgxmbqeb thểpash chi ra trêjeben trăfflim cáqlnri, tầercdng thứffli ba thìvgxm giốzarang nhưvnxb "Lâuyrlm sưvnxb huynh"bqeb thểpash phâuyrln thầercdn hơgbovn mấonvny trăfflim cáqlnri.

Vừqyzma nghĩercd đmshbếwtcun tầercdng thứffli ba, tìvgxmnh hìvgxmnh đmshbzhfbng thờcynci khốzarang chếwtcu mấonvny trăfflim cơgbov quan khôeoehi lỗkjpmi tranh đmshbonvnu vớmklxi ngưvnxbcynci, bảzaran thâuyrln Hàzaran Lậfnqop cũkjeang cảzaram thấonvny thậfnqot sựshnobqebgbovi biếwtcun tháqlnri.

Bấonvnt quáqlnrqlnri biếwtcun tháqlnri nàzaray, theo ưvnxbmklxc tínfimnh củaexta Hàzaran Lậfnqop cũkjeang chỉzarabqeb thểpash đmshbáqlnrnh ngang tay vớmklxi Trútvyjc Cơgbov Kỳlakt thôeoehi.

Sau khi đmshbếwtcun Kếwtcut Bàzaran Kỳlakt, trừqyzm phi cóbqeb thểpash luyệmklxn chếwtcu ra mấonvny trăfflim khôeoehi lỗkjpmi cấonvnp ba trởhiobjeben cóbqeb trìvgxmnh đmshbnsua bằlgprng Trútvyjc Cơgbov Kỳlakt tu sĩercd, nếwtcuu khôeoehng khốzarang chếwtcu đmshbưvnxbbdhkc nhiềbdhku hơgbovn, cũkjeang khôeoehng thểpash chịvodbu đmshbưvnxbbdhkc mộnsuat kínfimch toàzaran lựshnoc củaexta Tu sĩercd Kếwtcut Đjfyjan kỳlakt. Tìvgxmnh hínfimnh bữexyka đmshbóbqebjeben mậfnqop họixvzeoehi quéjebet sạwrmwch mấonvny trăfflim khôeoehi lỗkjpmi cấonvnp hai củaexta Thiêjeben Trútvyjc Giáqlnro, chínfimnh hắnrbmn tậfnqon mắnrbmt nhìvgxmn thấonvny rõgddfzarang a!

Luyệmklxn chếwtcu khôeoehi lỗkjpmi cấonvnp hai đmshbãnpby cầercdn dùbnscng tàzarai liệmklxu củaexta thưvnxbbdhkng giai pháqlnrp khínfim rồzhfbi, vậfnqoy luyệmklxn chếwtcu khôeoehi lỗkjpmi cấonvnp cao hơgbovn nữexyka thìvgxmbqeb lẽrrea tốzarai thiểpashu phảzarai cầercdn tàzarai liệmklxu củaexta đmshbzaranh đmshbzaranh giai pháqlnrp khínfim mớmklxi đmshbưvnxbbdhkc!

Bởhiobi vìvgxm vậfnqoy, Tu sĩercd Kếwtcut Đjfyjan kỳlaktzarao tu luyệmklxn khôeoehi lỗkjpmi thuậfnqot, muốzaran dùbnscng lựshnoc áqlnrp chếwtcu nhữexykng Tu sĩercd Kếwtcut Đjfyjan kỳlakt kháqlnrc giốzarang nhưvnxb Trútvyjc Cơgbov Kỳlakt, tốzarai thiểpashu cầercdn mấonvny trăfflim đmshbzaranh giai pháqlnrp khi tàzarai liệmklxu, đmshbiềbdhku nàzaray khiếwtcun cho Hàzaran Lậfnqop cũkjeang khôeoehng khỏyrqfi kinh tâuyrlm nửtawra ngàzaray trờcynci!


zarang khôeoehng phảzarai nóbqebi, trong đmshbóbqeb nhữexykng tàzarai liệmklxu luyệmklxn chếwtcu thấonvnt bạwrmwi lãnpbyng phínfimzara mấonvny trăfflim hồzhfbn pháqlnrch cưvnxbcyncng đmshbwrmwi căfflin bảzaran khôeoehng đmshbâuyrlu tìvgxmm đmshbưvnxbbdhkc.

Đjfyjâuyrly sợbdhkkjeang làzara Thiêjeben Trútvyjc Giáqlnro Khôeoehi Lỗkjpmi Thuậfnqot, hiếwtcum cóbqeb ngưvnxbcynci biếwtcut nguyêjeben nhâuyrln chủaext yếwtcuu.

Dầercdu gìvgxm, thựshnoc lựshnoc củaexta mộnsuat môeoehn pháqlnri vẫcyncn làzara ưvnxbmklxc lưvnxbbdhkng dựshnoa trêjeben cóbqeb bao nhiêjebeu Tu sĩercd Kếwtcut Đjfyjan kỳlakt. Thiêjeben Trútvyjc Giáqlnro trêjeben phưvnxbơgbovng diệmklxn hơgbovn thua vềbdhk Tu sĩercd Kếwtcut Đjfyjan kỳlakt thìvgxm khôeoehng thểpashzarao tranh phong vớmklxi cáqlnrc môeoehn pháqlnri kháqlnrc, Trútvyjc Cơgbov Kỳlakt đmshbmklx tửtawr trong giáqlnro tuy lợbdhki hạwrmwi nhưvnxbng vẫcyncn chỉzarabqeb thểpash ru rútvyjhiob mộnsuat phưvnxbơgbovng, xưvnxbng báqlnr mộnsuat nơgbovi màzara thôeoehi.

Đjfyjưvnxbơgbovng nhiêjeben, nhữexykng đmshbiềbdhku nàzaray chỉzarazara do Hàzaran Lậfnqop suy đmshbqlnrn sau khi tu luyệmklxn Đjfyjwrmwi Diễgphmn Quyếwtcut vàzara Khôeoehi Lỗkjpmi Thuậfnqot màzara thôeoehi!

Nhưvnxbng Khôeoehi Lỗkjpmi Thuậfnqot cóbqeb thểpash giútvyjp cho thựshnoc lựshnoc Trútvyjc Cơgbov Kỳlakt củaexta Hàzaran Lậfnqop đmshbưvnxbbdhkc tăffling thêjebem nhiềbdhku, đmshbiềbdhku nàzaray khôeoehng hềbdhk giảzara! Bởhiobi vậfnqoy bâuyrly giờcynczaran Lậfnqop mớmklxi khôeoehng màzarang đmshbếwtcun thịvodb phi sau nàzaray.

Dầercdu gìvgxm trậfnqon đmshbwrmwi chiếwtcun nàzaray đmshbnsuang chạwrmwm đmshbếwtcun tu tiêjeben giớmklxi củaexta mấonvny nưvnxbmklxc nàzaray, mớmklxi bắnrbmt đmshbercdu thôeoehi!

Chẳquvwng bao lâuyrlu sau khi Hàzaran Lậfnqop đmshbếwtcun phòzoxung thủaext linh khoáqlnrng nàzaray, mộnsuat trậfnqon đmshbwrmwi chiếwtcun đmshbáqlnrnh léjeben vàzara mai phụgbovc giữexyka Ma Đjfyjwrmwo lụgbovc tôeoehng vàzara Việmklxt Quốzarac thấonvnt pháqlnri ởhiob mộnsuat hoang sơgbovn hẻlakto láqlnrnh đmshbãnpby triểpashn khai!

vgxmnh hìvgxmnh cụgbov thểpash, lútvyjc nàzaray Hàzaran Lậfnqop đmshbãnpby dầercdn dầercdn biếwtcut đmshbưvnxbbdhkc. Thìvgxm ra Linh Thútvyjgbovn trong thấonvnt pháqlnri khôeoehng ngờcync lạwrmwi vốzaran làzara mộnsuat phâuyrln nháqlnrnh củaexta Ma Đjfyjwrmwo Ngựshno Linh Tôeoehng. Làzara mấonvny nghìvgxmn năfflim trưvnxbmklxc ngưvnxbcynci trong Ma Đjfyjwrmwo trưvnxbmklxc đmshbóbqeb đmshbãnpby ngầercdm chôeoehn ởhiob Việmklxt Quốzarac mộnsuat tiềbdhkm phụgbovc âuyrlm trang.

Lụgbovc tôeoehng lầercdn nàzaray xâuyrlm nhậfnqop thấonvnt pháqlnri, cáqlnri phụgbovc bútvyjt (*đmshboạwrmwn văfflin trưvnxbmklxc gàzarai ýqlnr cho đmshboạwrmwn văfflin sau) nàzaray dĩercd nhiêjeben cầercdn phảzarai khởhiobi dụgbovng rồzhfbi, Ma Đjfyjwrmwo hy vọixvzng cóbqeb thểpash dẫcyncn đmshbếwtcun kỳlakt hiệmklxu giốzarang nhưvnxbtvyjc trưvnxbmklxc nhấonvnt cửtawr đmshbãnpby nắnrbmm đmshbưvnxbbdhkc Khưvnxbơgbovng Quốzarac vàzara Xa Kỵmklx Quốzarac.

Nhưvnxbng ai biếwtcut đmshbưvnxbbdhkc lãnpbynh đmshbwrmwo cấonvnp trêjeben củaexta Linh Thútvyjgbovn, khi truyềbdhkn thừqyzma mấonvny ngàzaran năfflim nay, đmshbãnpby sớmklxm khôeoehng muốzaran tựshno nhậfnqon mìvgxmnh làzara mộnsuat phầercdn củaexta Ngựshno Linh Tôeoehng, càzarang khôeoehng muốzaran trêjeben đmshbercdu mìvgxmnh bỗkjpmng đmshbâuyrlu lạwrmwi lòzoxui ra mộnsuat Tháqlnri Thưvnxbbdhkng Hoàzarang.

Kếwtcut quảzarazara sau khi cùbnscng lụgbovc pháqlnri kháqlnrc qua lạwrmwi tin tứfflic mộnsuat chặzoxup, bèzaran khôeoehng biếwtcut dùbnscng phưvnxbơgbovng pháqlnrp gìvgxmzara khiếwtcun cho ngưvnxbcynci trong Ma Đjfyjwrmwo tin thậfnqot màzara pháqlnri ngưvnxbcynci đmshbếwtcun đmshbáqlnrnh léjeben mộnsuat cứffli đmshbiểpashm củaexta tu sĩercd thấonvnt pháqlnri.

Mấonvny ngàzaran tu sĩercd đmshbáqlnrnh léjeben ởhiob giữexyka đmshbưvnxbcyncng thìvgxm bịvodb tu sĩercd củaexta thấonvnt pháqlnri đmshbãnpby mai phụgbovc sẵzoxun, dựshnoa vàzarao ưvnxbu thếwtcu tuyệmklxt đmshbzarai đmshbóbqebn đmshbercdu tấonvnn côeoehng mộnsuat trậfnqon, khiếwtcun cho ngưvnxbcynci củaexta Ma Đjfyjwrmwo bịvodb thua mộnsuat vốzara khôeoehng nhỏyrqf, thậfnqom chínfim đmshbưvnxbơgbovng trưvnxbcyncng đmshbãnpby tửtawr chiếwtcun hai Tu sĩercd Kếwtcut Đjfyjan kỳlakt.

tvyj đmshbáqlnrnh thẳquvwng vàzarao đmshbercdu Ma Đjfyjwrmwo lụgbovc tôeoehng nàzaray tựshno nhiêjeben khiếwtcun cho ngưvnxbcynci trong thấonvnt pháqlnri ăfflin mừqyzmng khôeoehng thôeoehi, sĩercd khínfim đmshbwrmwi chấonvnn! Màzara Ma Đjfyjwrmwo lụgbovc tôeoehng thìvgxm thẹmomgn quáqlnrbqeba giậfnqon, đmshbãnpby tấonvnn côeoehng trêjeben quy môeoeh lớmklxn.


Thấonvnt pháqlnri cũkjeang khôeoehng chịvodbu kéjebem, dàzaran trậfnqon thếwtcu đmshbpash đmshbóbqebn đmshbòzoxun tấonvnn côeoehng.

Song phưvnxbơgbovng ởhiob ranh giớmklxi củaexta Việmklxt Quốzarac vớmklxi Khưvnxbơgbovng Quốzarac vàzara Xa Kỵmklx Quốzarac đmshbwrmwi chiếwtcun liêjeben tụgbovc mưvnxbcynci trậfnqon, tu sĩercd tửtawr thưvnxbơgbovng đmshbãnpbyvnxbbdhkt xa hơgbovn vạwrmwn rồzhfbi. Ngay cảzara Tu sĩercd Kếwtcut Đjfyjan kỳlaktkjeang chếwtcut trậfnqon bảzaray táqlnrm ngưvnxbcynci, cóbqeb thểpashbqebi làzara cựshnoc kỳlakt thảzaram liệmklxt!

Tu sĩercd đmshbếwtcun vậfnqon chuyểpashn linh thạwrmwch hôeoehm đmshbóbqeb, lútvyjc tưvnxbcyncng thuậfnqot lạwrmwi cho bọixvzn họixvz vẻlakt mặzoxut vẫcyncn còzoxun hoảzarang sợbdhk khôeoehng thôeoehi, khiếwtcun cho Hàzaran Lậfnqop vàzara nhữexykng tu sĩercd kháqlnrc cóbqeb mặzoxut ởhiob đmshbóbqeb đmshbbdhku cựshnoc kỳlakt kinh tâuyrlm, thầercdm tựshno chútvyjc mìvgxmnh may mắnrbmn khôeoehng phảzarai tựshno thâuyrln ởhiob trong trậfnqon chiếwtcun cóbqeb quy môeoeh nhưvnxb thếwtcu. Chỉzara cầercdn thấonvny, ngay cảzara Tu sĩercd Kếwtcut Đjfyjan kỳlaktkjeang chếwtcut trậfnqon nhiềbdhku nhưvnxb vậfnqoy, thìvgxmbqeb thểpashvnxbhiobng tưvnxbbdhkng tràzarang cảzaranh đmshbóbqeb đmshbáqlnrng sợbdhk biếwtcut bao nhiêjebeu!

Bấonvnt quáqlnr, Ma Đjfyjwrmwo lụgbovc tôeoehng khôeoehng thẹmomgn làzara mộnsuat trong hai đmshbwrmwi thếwtcu lựshnoc củaexta khu vựshnoc Thiêjeben Nam, thựshnoc lựshnoc thậfnqot sựshno mạwrmwnh, tu tiêjeben giớmklxi củaexta Việmklxt Quốzarac khôeoehng thểpashqlnrnh bằlgprng.

Sau bảzaray táqlnrm trậfnqon đmshbáqlnrnh nhau, thấonvnt pháqlnri dưvnxbmklxi sựshno tấonvnn côeoehng đmshbjeben cuồzhfbng củaexta đmshbzarai phưvnxbơgbovng rõgddfzarang đmshbãnpby chốzarang đmshbrrea khôeoehng xuểpash rồzhfbi. Nếwtcuu nhưvnxb khôeoehng phảzarai làzara thấonvnt pháqlnri ởhiob trong đmshbvodba phậfnqon củaexta mìvgxmnh đmshbãnpbybqeb bốzara trínfim mấonvny cấonvnm chếwtcu đmshbwrmwi trậfnqon, cóbqeb thểpash nhờcynczarao trậfnqon thếwtcuzara dựshnoa thếwtcu hiểpashm yếwtcuu ngoan cốzara chốzarang cựshno thìvgxm sợbdhkzara đmshbãnpby sớmklxm khôeoehng đmshbáqlnrnh lạwrmwi thua te tua rồzhfbi.

Nhưvnxbng cho dùbnsc nhưvnxb vậfnqoy, thấonvnt pháqlnri cũkjeang tuyệmklxt đmshbzarai chốzarang đmshbrrea khôeoehng đmshbưvnxbbdhkc bao lâuyrlu nữexyka.

Nhưvnxbng chínfimnh vàzarao thờcynci khắnrbmc Việmklxt Quốzarac đmshbang hếwtcut sứfflic nguy cấonvnp, ứffling lờcynci mờcynci gọixvzi củaexta Việmklxt Quốzarac, nhữexykng ngưvnxbcynci tu tiêjeben củaexta nhữexykng quốzarac gia lâuyrln cậfnqon Việmklxt Quốzarac nhưvnxb Nguyêjeben Vũkjea Quốzarac, Tửtawr Kim Quốzarac vâuyrln vâuyrln…, cuốzarai cùbnscng cũkjeang đmshbãnpby gấonvnp rútvyjt đmshbếwtcun chi việmklxn.

Từqyzm đmshbercdu, thấonvnt pháqlnri trưvnxbmklxc khi khai chiếwtcun vớmklxi Ma Đjfyjwrmwo lụgbovc tôeoehng thìvgxm sớmklxm đmshbãnpby biếwtcut rõgddfjeben pháqlnri ngưvnxbcynci giỏyrqfi ăfflin khéjebeo nóbqebi làzaram sứffli giảzara đmshbưvnxba tin đmshbếwtcun hai nưvnxbmklxc kia cầercdu việmklxn.

Nhữexykng môeoehn pháqlnri tu tiêjeben củaexta hai nưvnxbmklxc vừqyzma nhậfnqon đmshbưvnxbbdhkc tin nàzaray, tựshno nhiêjeben cũkjeang lo sợbdhk Ma Đjfyjwrmwo màzara nắnrbmm đmshbưvnxbbdhkc Việmklxt Quốzarac thìvgxm bọixvzn họixvz hai nưvnxbmklxc cũkjeang sẽrrea bịvodb nuốzarat trọixvzn giốzarang nhưvnxb vậfnqoy. Khôeoehng cầercdn sứffli giảzara đmshbưvnxba tin phínfim lờcynci cầercdu việmklxn, đmshbãnpbyvgxmbnscng căfflim thùbnsc mộnsuat kẻlakt đmshbvodbch chung màzara tậfnqop hợbdhkp đmshbwrmwi bộnsua phậfnqon tu sĩercd củaexta hai nưvnxbmklxc, đmshbêjebem hôeoehm trưvnxbmklxc đmshbếwtcun chi việmklxn.

bqeb thêjebem củaexta tu sĩercd hai nưvnxbmklxc gia nhậfnqop, thựshnoc lựshnoc Việmklxt Quốzarac vàzara Ma Đjfyjwrmwi lụgbovc tôeoehng coi nhưvnxb khôeoehng chêjebenh lệmklxch mấonvny. Thấonvnt pháqlnri dựshnoa vàzarao uy lựshnoc củaexta đmshbwrmwi trậfnqon phòzoxung thủaext, vẫcyncn cứffling rắnrbmn tiếwtcup thếwtcueoehng củaexta Ma Đjfyjwrmwo.

vgxm thếwtcu cho nêjeben, ýqlnr đmshbzhfb củaexta Ma Đjfyjwrmwo lụgbovc tôeoehng đmshbvodbnh đmshbáqlnrnh mộnsuat hơgbovi hạwrmw luôeoehn Việmklxt Quốzarac tựshno nhiêjeben bịvodb pháqlnr vỡrrea. Tranh đmshbonvnu giữexyka song phưvnxbơgbovng dấonvnn vàzarao bếwtcu tắnrbmc, biếwtcun thàzaranh "tiêjebeu hao chiếwtcun" (*ýqlnr chỉzara đmshbáqlnrnh cho đmshbzarai phưvnxbơgbovng tiêjebeu hao sứfflic lựshnoc dầercdn dầercdn, xem ai cốzara đmshbưvnxbbdhkc lâuyrlu hơgbovn).

vgxm vậfnqoy màzara trậfnqon chiếwtcun lớmklxn ínfimt đmshbi, nhưvnxbng trậfnqon đmshbáqlnrnh bấonvnt ngờcync quy môeoeh nhỏyrqf tạwrmwi hậfnqou phưvnxbơgbovng củaexta Việmklxt Quốzarac vàzara Ma Đjfyjwrmwo lụgbovc tôeoehng khôeoehng hẹmomgn màzarabnscng tăffling nhiềbdhku hơgbovn. Đjfyjzoxuc biệmklxt, mộnsuat vàzarai nơgbovi sảzaran xuấonvnt nguyêjeben liệmklxu vàzara linh thạwrmwch càzarang làzaram mụgbovc tiêjebeu đmshbáqlnrnh útvyjp chủaext yếwtcuu củaexta thấonvnt pháqlnri vàzara Ma Đjfyjwrmwo.

Nhưvnxbng mỏyrqf linh thạwrmwch khoáqlnrng nàzaray củaexta Hàzaran Lậfnqop, khôeoehng biếwtcut cóbqeb phảzarai làzara do cáqlnrch biêjeben giớmklxi giao chiếwtcun quáqlnr xa khôeoehng màzara cho đmshbếwtcun hôeoehm nay vẫcyncn chưvnxba từqyzmng hứffling chịvodbu sựshno quấonvny nhiễgphmu củaexta đmshbzarai phưvnxbơgbovng. Đjfyjiềbdhku nàzaray khôeoehng thểpash khôeoehng nóbqebi làzara mộnsuat kỳlaktnfimch! Phảzarai biếwtcut nhữexykng linh thạwrmwch khoáqlnrng quy môeoehvnxbơgbovng đmshbưvnxbơgbovng đmshbbdhku đmshbãnpby bịvodb đmshbáqlnrnh léjeben ba bốzaran lầercdn rồzhfbi.


Nhưvnxbng càzarang nhưvnxb vậfnqoy thìvgxm ngưvnxbcynci trong thấonvnt pháqlnri càzarang cóbqeb chútvyjt khôeoehng an tâuyrlm vềbdhkgbovi nàzaray, nửtawra tháqlnrng trưvnxbmklxc lạwrmwi pháqlnri mộnsuat đmshbnsuai hai mưvnxbơgbovi tu sĩercd đmshbếwtcun chi việmklxn. Ngưvnxbcynci đmshbffling đmshbercdu làzara mộnsuat tu sĩercd Linh Thútvyjgbovn Trútvyjc Cơgbov Hậfnqou Kỳlakt.

Bởhiobi vậfnqoy, phòzoxung ngựshno củaexta linh khoáqlnrng dĩercd nhiêjeben mạwrmwnh hơgbovn rấonvnt nhiềbdhku! Nhưvnxbng Hàzaran Lậfnqop lạwrmwi từqyzm trong cảzaram ứffling đmshbưvnxbbdhkc mộnsuat loạwrmwi cảzaram giáqlnrc "sơgbovn vũkjea dụgbovc lai" (*Sơgbovn vũkjea dụgbovc lai phong mãnpbyn lầercdu: mộnsuat câuyrlu thơgbov trong bàzarai "Hàzaram Dưvnxbơgbovng Thàzaranh Đjfyjôeoehng Lầercdu" củaexta Hứfflia Hồzhfbn đmshbcynci Đjfyjưvnxbcyncng, Trung Quốzarac. Nghĩercda củaexta câuyrlu thơgbovzara: mưvnxba nútvyji sắnrbmp tớmklxi, gióbqeb đmshbãnpby đmshbmomgy lầercdu. Nay đmshbưvnxbbdhkc dùbnscng đmshbpashvgxmnh dung bầercdu khôeoehng khínfimffling thẳquvwng trưvnxbmklxc khi cuộnsuac xung đmshbnsuat, cuộnsuac chiếwtcun tranh xảzaray ra – Theo "Từqyzm đmshbiểpashn Háqlnrn Việmklxt" củaexta Việmklxn Ngôeoehn Ngữexyk Họixvzc) đmshbzarai vớmklxi việmklxc tu luyệmklxn Đjfyjwrmwi Diễgphmn Quyếwtcut lạwrmwi càzarang cầercdn cùbnscgbovn nhiềbdhku, việmklxc đmshbnsuat pháqlnr cựshno ly tầercdng thứffli nhấonvnt đmshbãnpby thấonvnp thoáqlnrng cóbqeb thểpash trôeoehng mong rồzhfbi.

Bấonvnt quáqlnr, trong nhữexykng tu sĩercd Luyệmklxn Khínfim Kỳlakt trong nhóbqebm chi việmklxn thứffli hai, Hàzaran Lậfnqop bấonvnt ngờcync chạwrmwm mặzoxut mộnsuat ngưvnxbcynci quen, đmshbóbqebzaraqlnrn tửtawr xấonvnu xínfim Trung Ngôeoeh đmshbãnpby từqyzmng gặzoxup mặzoxut mộnsuat lầercdn lútvyjc Huyếwtcut Sắnrbmc Thínfim Luyệmklxn.

Trung Ngôeoehkjeang đmshbãnpby nhậfnqon ra Hàzaran Lậfnqop.

Nhưvnxbng đmshbzarai diệmklxn vớmklxi tu vi Trútvyjc Cơgbov Kỳlakt ngàzaray nay củaexta Hàzaran Lậfnqop, vẻlakt mặzoxut ngưvnxbcynci nàzaray biếwtcun đmshbcfvzi mấonvny lầercdn, kinh ngạwrmwc, đmshbzara kỵmklx, hâuyrlm mộnsua, vâuyrln vâuyrln…, rấonvnt nhiềbdhku cảzaram xútvyjc lầercdn lưvnxbbdhkt lộnsua ra, thậfnqot khiếwtcun cho Hàzaran Lậfnqop kinh tháqlnrn khôeoehng thôeoehi.

Cuốzarai cùbnscng, Trung Ngôeoehvnxbcynci khổcfvz mộnsuat láqlnrt, mớmklxi bưvnxbmklxc ra phínfima trưvnxbmklxc kiếwtcun lễgphmzaran Lậfnqop mộnsuat cáqlnri, hơgbovi khôeoehng cam tâuyrlm kêjebeu mộnsuat tiếwtcung "tiềbdhkn bốzarai".

zarazaran Lậfnqop cốzara nhịvodbn cưvnxbcynci, nhàzaran nhạwrmwt trảzara lờcynci mộnsuat tiếwtcung.

Vừqyzma nghĩercd đmshbếwtcun biểpashu tìvgxmnh thay đmshbcfvzi năfflim màzarau củaexta Trung Ngôeoehtvyjc đmshbóbqeb, Hàzaran Lậfnqop đmshbang ngồzhfbi xếwtcup bằlgprng, trêjeben mặzoxuc khôeoehng thểpash khôeoehng ngầercdm hiểpashu màzara tứfflic cưvnxbcynci, mởhiob mắnrbmt ra. Lútvyjc nàzaray, tâuyrlm cảzaranh củaexta hắnrbmn thậfnqot sựshno khôeoehng thínfimch hợbdhkp tiếwtcup tụgbovc tu luyệmklxn Đjfyjwrmwi Diễgphmn Quyếwtcut, hay làzara đmshbbdhki tâuyrlm cảzaranh bìvgxmnh tĩercdnh lạwrmwi rồzhfbi hãnpbyy nóbqebi!Thờcynci gian trôeoehi qua nhưvnxb bay, trong khi Hàzaran Lậfnqop non nửtawra thờcynci gian đmshbpash luâuyrln phiêjeben trựshnoc cảzaranh giớmklxi, còzoxun lạwrmwi hơgbovn nửtawra thờcynci gian dùbnscng đmshbpash tu luyệmklxn Đjfyjwrmwi Diễgphmn Quyếwtcut vàzara chếwtcu luyệmklxn khôeoehi lỗkjpmi thútvyj, cũkjeang đmshbãnpby qua mộnsuat tháqlnrng rồzhfbi. Hắnrbmn lútvyjc nàzaray rõgddfzarang đmshbãnpby cảzaram ứffling đmshbưvnxbbdhkc làzara tầercdng thứffli nhấonvnt củaexta Đjfyjwrmwi Diễgphmn Quyếwtcut đmshbãnpby sắnrbmp viêjeben mãnpbyn rồzhfbi.

Đjfyjiềbdhku nàzaray làzaram cho Hàzaran Lậfnqop vừqyzma bấonvnt ngờcync vừqyzma vui mừqyzmng!

bqebi thẳquvwng ra, Hàzaran Lậfnqop, bấonvnt luậfnqon làzara tu tậfnqop Ngũkjeazaranh Đjfyjwrmwo Pháqlnrp hay Thanh Nguyêjeben Kiếwtcum Quyếwtcut, tưvnxb chấonvnt biểpashu hiệmklxn ra đmshbbdhku làzarabqebgbovi thấonvnp kéjebem! Nhưvnxbng tu luyệmklxn Đjfyjwrmwi Diễgphmn Quyếwtcut nàzaray lạwrmwi cựshnoc kỳlakt thuậfnqon lợbdhki, khôeoehng cóbqeb mộnsuat tínfim cảzaram giáqlnrc khóbqeb tu luyệmklxn nàzarao, đmshbơgbovn giảzaran cóbqeb cảzaram giáqlnrc "Thủaexty Đjfyjáqlnro Cừqyzm Thàzaranh" (水到渠成: khi cóbqebvnxbmklxc đmshbêjeben thìvgxm sẽrrea thàzaranh con kêjebenh. Ýsiih chỉzara khi cáqlnrc đmshbiềbdhku kiệmklxn cầercdn thiếwtcut đmshbãnpby đmshbaext thìvgxm bảzarao đmshbzaram thàzaranh côeoehng), đmshbiềbdhku nàzaray khiếwtcun cho Hàzaran Lậfnqop ngoàzarai hưvnxbng phấonvnn ra, trong lòzoxung còzoxun thầercdm xưvnxbng thầercdn kỳlakt!

zara con khôeoehi lỗkjpmi thútvyj cấonvnp hai đmshbercdu tiêjeben, sau khi thấonvnt bạwrmwi mưvnxbcynci mấonvny lầercdn, rốzarat cuộnsuac hai ngàzaray trưvnxbmklxc đmshbãnpby luyệmklxn chếwtcu ra. Tuy so vớmklxi khôeoehi lỗkjpmi củaexta đmshbáqlnrm ngưvnxbcynci Thiêjeben Tútvyj Giáqlnro hơgbovi thôeoeh lậfnqou, uy lựshnoc cũkjeang cảzaram giáqlnrc ínfimt hơgbovn khôeoehng bằlgprng, nhưvnxbng cũkjeang khiếwtcun cho Hàzaran Lậfnqop vui mừqyzmng hớmklxn hởhiob, chuẩmomgn bịvodb sau khi kêjebeu mấonvny tu sĩercd kháqlnrc đmshbem vậfnqot liệmklxu lạwrmwi, sẽrrea chếwtcuqlnrc sốzaravnxbbdhkng lớmklxn.

Nhưvnxbng màzaraeoehm nay, ngay lútvyjc Hàzaran Lậfnqop đmshbang ngồzhfbi xếwtcup bằlgprng trong tịvodbnh thấonvnt, bêjeben ngoàzarai bỗkjpmng truyềbdhkn đmshbếwtcun mộnsuat tiếwtcung huýqlnrt cựshnoc kỳlakt chóbqebi tai, tiếwtcup theo lạwrmwi cóbqeb ngưvnxbcynci lớmklxn tiếwtcung héjebet loạwrmwn bêjeben ngoàzarai:

"Khôeoehng hay rồzhfbi, ngưvnxbcynci củaexta Ma Đjfyjwrmwo đmshbếwtcun tấonvnn côeoehng! Mọixvzi ngưvnxbcynci toàzaran bộnsua đmshbi ra, chuẩmomgn bịvodb tiếwtcup chiếwtcun!"

zaran Lậfnqop trong lòzoxung rútvyjng đmshbnsuang, sắnrbmc mặzoxut trịvodbnh trọixvzng, đmshbi ra khỏyrqfi tịvodbnh thấonvnt.

tvyjc nàzaray, tu sĩercd củaexta thấonvnt pháqlnri vốzaran đmshbang tịvodbnh tọixvza nghỉzara ngơgbovi trong thổcfvz đmshbnsuang, đmshbbdhku vộnsuai vàzarang đmshbi ra giốzarang Hàzaran Lậfnqop, sau khi đmshbưvnxba nhìvgxmn nhau mộnsuat cáqlnri mớmklxi lầercdn lưvnxbbdhkt đmshbi ra khỏyrqfi dao đmshbnsuang (*nhàzara khoéjebet trêjeben váqlnrch nútvyji).

Tuyêjeben Nhạwrmwc củaexta Yểpashm Nguyệmklxt Môeoehn vàzara Linh Thútvyjgbovn Trútvyjc Cơgbov Hậfnqou Kìvgxm tu sĩercd Lỗkjpm Thiêjeben Môeoehng, khôeoehng cóbqeb biểpashu hiệmklxn gìvgxm trêjeben mặzoxut lơgbov lửtawrng tạwrmwi hạwrmw phưvnxbơgbovng củaexta Tứffliqlnrt Trậfnqon, ngưvnxbmklxc nhìvgxmn lêjeben phínfima trêjeben củaexta Đjfyjwrmwi Hiệmklxp Cốzarac.

vnxbcynci mấonvny tu sĩercd đmshbang trựshnoc ởhiob phínfima sau bọixvzn họixvz, thầercdn sắnrbmc đmshbbdhku phấonvnp phỏyrqfng lo sợbdhk! Nhưvnxbng sau khi thấonvny đmshbáqlnrm ngưvnxbcynci Hàzaran Lậfnqop lạwrmwi chi việmklxn, thầercdn tìvgxmnh cuốzarai cùbnscng chấonvnn đmshbvodbnh rấonvnt nhiềbdhku.

zarazaran Lậfnqop thuậfnqon theo mụgbovc quang củaexta đmshbáqlnrm ngưvnxbcynci Tuyêjeben Nhạwrmwc, phínfima trêjeben Đjfyjwrmwi Hiệmklxp Cốzarac quảzara nhiêjeben pháqlnrt hiệmklxn tôeoehng tínfimch củaexta đmshbvodbch nhâuyrln, nhâuyrln sốzara tựshnoa hộnsua khôeoehng nhiềbdhku, chỉzarabqeb hai ba mưvnxbơgbovi ngưvnxbcynci.

Nhưvnxbng Hàzaran Lậfnqop lạwrmwi rấonvnt rõgddfzarang, đmshbãnpbyqlnrm xâuyrlm nhậfnqop vàzarao sâuyrlu trong lòzoxung đmshbvodbch đmshbpash đmshbáqlnrnh útvyjp, sợbdhkzara nhữexykng ngưvnxbcynci đmshbếwtcun đmshbbdhku làzara đmshbquvwng cấonvnp Trútvyjc Cơgbov Hậfnqou Kỳlakt, khôeoehng thểpashzarao cóbqeb thểpash đmshbem mshbáqlnrm con ghẻlakt" Luyệmklxn Khínfim Kỳlakt theo.

vgxm vậfnqoy, vềbdhk mặzoxut thựshnoc lựshnoc bọixvzn họixvz vẫcyncn tuyệmklxt đmshbzarai kéjebem thếwtcugbovn! Trậfnqon đmshbáqlnrnh nàzaray, sợbdhkzara khôeoehng phảzarai dễgphm đmshbáqlnrnh nhưvnxb vậfnqoy đmshbâuyrlu!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.