Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 263 : Thực lực

    trước sau   
bgucn Lậbgucp nhìssmmn đmodni nhìssmmn lạqgkdi tờypvv "Khảrhhs Trưssmmng Đxzsiiệznvru Du Lịcfmich Đxzsiznvr" (*ýiiad chỉopeh: cóbhbv thểxzsi đmodniềztfdu đmodnxzsing cámodnc đmodnznvr tửrjct đmodnang du lịcfmich) trêefhln tay do Trưssmmobnqng môqmicn cámodnc phámodni kýiiadefhln màbguc trong lòbhbvng cựminic kỳbhbv buồvmebn bựminic.

"Trưssmmng Đxzsiiệznvru Lệznvrnh" chắixknc làbguc thậbguct chứfzhe khôqmicng phảrhhsi giảrhhs, bởobnqi vìssmm Linh Huy kia đmodnqgkdi biểxzsiu cho Trưssmmobnqng môqmicn mộxzsit phámodni, cámodni đmodnóbhbv khôqmicng thểxzsibguco làbgucm giảrhhs đmodnưssmmeglvc. Nhưssmmng hắixknn thậbguct lòbhbvng khôqmicng muốqpqxn nghe lệznvrnh tòbhbvng sựmini nhưssmm vầrztvy!

Từaldg miệznvrng đmodnqpqxi phưssmmơbhybng, Hàbgucn Lậbgucp đmodnãjqqp biếtxuwt đmodnưssmmeglvc tin tứfzhec Ma Đxzsiqgkdo Lụtpinc Tôqmicng xâlyeym nhậbgucp, biếtxuwt mộxzsit trưssmmypvvng đmodnqgkdi kiếtxuwp tu tiêefhln giớqgkdi củfukga Việznvrt quốqpqxc khóbhbv trámodnnh khỏvyzoi.

Tạqgkdm thờypvvi chưssmma nóbhbvi đmodnếtxuwn chuyệznvrn Việznvrt quốqpqxc Thấjprft Phámodni cóbhbv thểxzsissmmeglvt qua cửrjcta ảrhhsi nàbgucy hay khôqmicng, nhưssmmng trong đmodnóbhbv nhữcqulng tu tiêefhln giảrhhs sẽqxda bỏvyzo mạqgkdng chắixknc chắixknn lêefhln đmodnếtxuwn hàbgucng ngàbgucn hàbgucng vạqgkdn, ngay cảrhhs tu sĩvroh Kếtxuwt Bàbgucn Kỳbhbvpqwnng sợeglvbguc khôqmicng íufout ngưssmmypvvi phảrhhsi "bàbgucn toámodni nhâlyeyn vong".

ssmm vậbgucy vừaldga hay tin tứfzhec kinh ngưssmmypvvi nàbgucy, việznvrc Hàbgucn Lậbgucp muốqpqxn làbgucm nhấjprft hiệznvrn giờypvv chíufounh làbguc trởobnq vềztfd đmodnxzsing phủfukg ngay lậbgucp tứfzhec rồvmebi bếtxuw quang mưssmmypvvi năxzsim khôqmicng ra.

Bấjprft quámodn hắixknn cũuhiyng biếtxuwt, đmodnâlyeyy chỉopehbguc mộxzsit hy vọfukgng hãjqqpo huyềztfdn màbguc thôqmici. Thâlyeyn làbguc mộxzsit đmodnznvr tửrjct củfukga thấjprft phámodni, làbgucm gìssmmbhbv thểxzsi dễlverbgucng thoámodnt thâlyeyn khỏvyzoi cuộxzsic trưssmmypvvng đmodnqgkdi sámodnt phạqgkdt nàbgucy.


bgucn Lậbgucp đmodnang nghĩvroh ngợeglvi, vịcfmi nam tu sĩvroh Yểxzsim Nguyệznvrn Môqmicn trưssmmqgkdc mặvroht ngưssmmypvvi đmodnãjqqp tuyêefhln bốqpqx hắixknn đmodnãjqqp bịcfmi trưssmmng đmodniệznvru lúdkhxc nàbgucy mặvroht màbgucy tưssmmơbhybi cưssmmypvvi nóbhbvi:

"Vịcfmissmm đmodnznvrbgucy phảrhhsi chăxzsing đmodnãjqqp xem rõifxfbgucng rồvmebi, bâlyeyy giờypvvbhbv thểxzsimodno danh vàbgucbhybi tu luyệznvrn khôqmicng, chúdkhxng ta sau nàbgucy còbhbvn cầrztvn phảrhhsi hợeglvp támodnc nhiềztfdu!"

bgucn Lậbgucp đmodncfminh thầrztvn, nhìssmmn tớqgkdi nhìssmmn lui vịcfmi tu sĩvrohbgucy, liếtxuwc nhìssmmn ba mưssmmơbhybi mấjprfy tu sĩvroh sau lưssmmng hắixknn. Trong đmodnóbhbv Trúdkhxc Cơbhyb Hậbgucu Kỳbhbv chỉopehbhbv ba ngưssmmypvvi, còbhbvn lạqgkdi đmodnztfdu làbguc đmodnznvr tửrjct Luyệznvrn Khíufou Kỳbhbvbguc thôqmici, khiếtxuwn cho Hàbgucn Lậbgucp an tâlyeym mộxzsit chúdkhxt, íufout ra cũuhiyng khôqmicng giốqpqxng nhưssmm đmodnang thi hàbgucnh nhiệznvrm vụtpinbhbv đmodnxzsi khóbhbv cao gìssmm.

Nghĩvroh đmodnếtxuwn đmodnâlyeyy, Hàbgucn Lậbgucp ôqmicm quyềztfdn nóbhbvi:

"Hoàbgucng Phong Cốqpqxc Hàbgucn Lậbgucp, Trúdkhxc Cơbhybbhyb kỳbhbv!"

Tuy cùpqwnng làbguc Trúdkhxc Cơbhyb Kỳbhbv tu sĩvroh, tu vịcfmi củfukga nhau chỉopeh liếtxuwc mộxzsit cámodni làbguc biếtxuwt. Nhưssmmng vềztfd việznvrc lễlver mạqgkdo, Hàbgucn Lậbgucp vẫwmlin phảrhhsi thậbguct thàbgucbhbvi ra, dầrztvu gìssmm đmodnqpqxi phưssmmơbhybng cóbhbv thểxzsibguc Trúdkhxc Cơbhyb hậbgucu kỳbhbv, tu vịcfmi so vớqgkdi hắixknn cóbhbv thểxzsi cao hơbhybn khôqmicng chỉopeh mộxzsit đmodniểxzsim hay nửrjcta đmodniểxzsim, hắixknn thậbguct khôqmicng muốqpqxn tùpqwny tiệznvrn đmodnixknc tộxzsii vớqgkdi đmodnqpqxi phưssmmơbhybng.

Nhưssmmng ngay sau đmodnóbhbv, Hàbgucn Lậbgucp cóbhbv chúdkhxt nghi hoặvrohc hỏvyzoi:

"Huynh đmodnàbguci làbgucm sao khẳdkhxng đmodncfminh thâlyeyn phậbgucn củfukga tạqgkdi hạqgkd khôqmicng cóbhbv vấjprfn đmodnztfd, trựminic tiếtxuwp chặvrohn đmodnưssmmypvvng tạqgkdi hạqgkdbguc đmodnưssmma ra "Trưssmmng Đxzsiiệznvru Lệznvrnh"? Khôqmicng phảrhhsi chỉopeh dựminia vàbguco bộxzsi y phụtpinc củfukga Hoàbgucng Phong Cốqpqxc chứfzhe?"

bgucn Lậbgucp lúdkhxc đmodnrztvu nhìssmmn thấjprfy đmodnxzsii tu sĩvroh củfukga Hóbhbva Đxzsiao Ổycbabguc Yểxzsim Nguyệznvrt Tôqmicng, vốqpqxn làbguc muốqpqxn đmodntpini hưssmmqgkdng trámodnnh xa cho nhanh, nhưssmmng khôqmicng ngờypvvjqqpbgucy cựminic kỳbhbv tinh mắixknt, vừaldga lóbhbve vàbguci cámodni đmodnãjqqp chặvrohn đmodnưssmmypvvng rồvmebi tuyêefhln bốqpqx trưssmmng đmodniệznvru mìssmmnh.

"Ha ha! Lầrztvn trưssmmqgkdc trong Huyếtxuwt Sắixknc Thíufou Nghiệznvrm, tạqgkdi hạqgkd đmodnãjqqp gặvrohp qua sưssmm đmodnznvr mộxzsit lầrztvn! Khôqmicng ngờypvvbguci năxzsim khôqmicng gặvrohp, Hàbgucn sưssmm đmodnznvr đmodnãjqqp thàbgucnh côqmicng đmodnếtxuwn Trúdkhxc Cơbhyb kỳbhbv, đmodnâlyeyy chíufounh làbguc mộxzsit chuyệznvrn đmodnámodnng chúdkhxc mừaldgng!" Vịcfmi nam tửrjct Yểxzsim Nguyệznvrt Tôqmicng khoảrhhsng ba mưssmmơbhybi mấjprfy tuổtpini khẽqxdassmmypvvi, nóbhbvi ra mộxzsit câlyeyu làbgucm Hàbgucn Lậbgucp cảrhhsm thấjprfy rấjprft bấjprft ngờypvv.

"Cámodnc hạqgkd?"

bgucn Lậbgucp bịcfmi đmodnqpqxi phưssmmơbhybng nóbhbvi nhưssmm vậbgucy, mớqgkdi cảrhhsm thấjprfy đmodnqpqxi phưssmmơbhybng hơbhybi quen mắixknt, đmodnúdkhxng làbgucbhbv vẻmplv nhưssmm đmodnãjqqp gặvrohp lúdkhxc Huyếtxuwt Sắixknc Thíufou Nghiệznvrm!

"Tạqgkdi hạqgkd Tuyêefhln Nhạqgkdc, làbguc mộxzsit vịcfmi đmodnqpqxi ngoạqgkdi quảrhhsn sựmini củfukga Yểxzsim Nguyệznvrt Tôqmicng. Lầrztvn trưssmmqgkdc, lúdkhxc ta theo Nghêefhl Thưssmmypvvng sưssmm thúdkhxc dẫwmlin mộxzsit nhóbhbvm ngưssmmypvvi đmodnãjqqp tậbgucn mắixknt thấjprfy kiệznvrt támodnc làbgucm ngưssmmypvvi ta sửrjctng sốqpqxt củfukga Hàbgucn Lậbgucp sưssmm đmodnznvrdkhxc đmodnóbhbv!" Nam tửrjctssmmypvvi nhẹeglv mộxzsit tiếtxuwng, nóbhbvi ra đmodnrztvy thâlyeym ýiiad.


dkhxc nàbgucy Hàbgucn Lậbgucp mớqgkdi giậbguct mìssmmnh nhớqgkd ra, ngưssmmypvvi nàbgucy khôqmicng ai khámodnc chíufounh làbguc mộxzsit trong bốqpqxn Trúdkhxc Cơbhybvrohnh đmodnxzsii củfukga Yểxzsim Nguyệznvrt Tôqmicng, chỉopehbguc hắixknn lúdkhxc đmodnóbhbv đmodnãjqqp khôqmicng cámodnch nàbguco lưssmmu ýiiad rồvmebi, vìssmm vậbgucy ấjprfn tưssmmeglvng hơbhybi mơbhyb hồvmeb. Nhưssmmng Hàbgucn Lậbgucp nghĩvroh lạqgkdi, vừaldga nghĩvroh tớqgkdi đmodnãjqqp giậbguct mìssmmnh, năxzsim ấjprfy chỉopeh bấjprft quámodn vộxzsii vàbgucng thoámodnng gặvrohp màbguc ngưssmmypvvi nàbgucy đmodnãjqqplyeyu nhưssmm vậbgucy vẫwmlin cóbhbv thểxzsi vừaldga nhìssmmn đmodnãjqqp nhậbgucn ra mìssmmnh, thậbguct hơbhybi khóbhbv tin.

"Tạqgkdi hạqgkd biếtxuwt, Hàbgucn sưssmm đmodnznvr đmodnang vộxzsii vàbgucng lêefhln đmodni đmodnưssmmypvvng thếtxuwbgucy, khẳdkhxng đmodncfminh cóbhbv mộxzsit chuyệznvrn gấjprfp nàbguco khámodnc. Nhưssmmng nhâlyeyn thủfukg cho nhiệznvrm vụtpin tạqgkdi hạqgkd phảrhhsi thi hàbgucnh thậbguct sựmini khôqmicng đmodnfukg, đmodnàbgucnh phảrhhsi nhờypvvssmm đmodnznvrbhbv thểxzsi hiệznvrp trợeglv mộxzsit tay" Tuyêefhln Nhạqgkdc dùpqwnng lờypvvi lẽqxda rấjprft khámodnch khíufoubhbvi.

Nhưssmmng Hàbgucn Lậbgucp nghe lờypvvi nàbgucy, khóbhbve miệznvrng giậbguct giậbguct mộxzsit chốqpqxc, khôqmicng thểxzsi khôqmicng cưssmmypvvi khổtpin, muốqpqxn nóbhbvi:

"Ngưssmmơbhybi làbguc mộxzsit vịcfmi tu sĩvroh Trúdkhxc Cơbhyb Hậbgucu Kỳbhbv, lạqgkdi còbhbvn đmodnưssmma "Trưssmmng Đxzsiiệznvru Lệznvrnh" ra. Ta cóbhbv muốqpqxn khôqmicng nghe cũuhiyng khôqmicng đmodnưssmmeglvc a! Sợeglvbguc lờypvvi nàbgucy vừaldga nóbhbvi thìssmm sẽqxda bịcfmi chụtpinp mộxzsit cámodni mũuhiy "khámodnng lệznvrnh bấjprft tùpqwnng" (*ýiiad chỉopeh: khámodnng cựmini khôqmicng phụtpinc tùpqwnng mệznvrnh lệznvrnh)!"

bgucn Lậbgucp nghĩvroh nhưssmm vậbgucy, lạqgkdi nhìssmmn tớqgkdi nhìssmmn lui ba vịcfmi Trúdkhxc Cơbhyb Kỳbhbv tu sĩvrohbhbvn lạqgkdi ởobnq phíufoua sau Tuyêefhln Nhạqgkdc, chỉopeh đmodnàbgucnh miễlvern cưssmmmqscng đmodnámodnp lờypvvi:

"Tuyêefhln sưssmm huynh đmodnãjqqpbhbvi nhưssmm vậbgucy, Hàbgucn Lậbgucp dĩvroh nhiêefhln tuâlyeyn mệznvrnh! Bấjprft quámodn, tạqgkdi hạqgkdbhbvn cóbhbv mộxzsit yếtxuwu sựmini phảrhhsi bẩfronm rõifxf vớqgkdi bổtpinn môqmicn chưssmmobnqng môqmicn, mong Tuyêefhln sưssmm hunh phámodni ngưssmmypvvi đmodnưssmma tin làbguc đmodnưssmmeglvc!"

Tiếtxuwp theo, Hàbgucn Lậbgucp bègtmrn đmodnem toàbgucn bộxzsi chuyệznvrn phámodnt sinh ởobnq Yếtxuwn Linh Bảrhhso, ràbgucnh mạqgkdch chi tiếtxuwt nóbhbvi ra hếtxuwt, còbhbvn chuyệznvrn mìssmmnh làbgucm sao thoámodnt thâlyeyn thìssmmbgucn Lậbgucp đmodnưssmmơbhybng nhiêefhln chỉopehbhbvi lưssmmqgkdt qua mơbhyb hồvmebbguc thôqmici.

Nhưssmmng chỉopeh nhưssmm vậbgucy cũuhiyng khiếtxuwn đmodnámodnm ngưssmmypvvi Tuyêefhln Nhạqgkdc nghe màbguc sợeglvmodnm mặvroht. Bọfukgn họfukg vộxzsii vàbgucng phámodni hai đmodnznvr tửrjct Luyệznvrn Khíufou Kỳbhbv, támodnch ra đmodni trưssmmqgkdc đmodnxzsi đmodnưssmma tin cho cámodnc phámodni, sau đmodnóbhbv vớqgkdi thầrztvn sắixknc cóbhbv chúdkhxt khóbhbv coi, tiếtxuwp tụtpinc dẫwmlin Hàbgucn Lậbgucp lêefhln đmodnưssmmypvvng.

Dựminia vàbguco thựminic lựminic củfukga bọfukgn họfukg, dùpqwn cho biếtxuwt rõifxf Yếtxuwn Gia vàbguc Ma Đxzsiqgkdo cấjprfu kếtxuwt vớqgkdi nhau, cũuhiyng khôqmicng dámodnm hưssmmng binh hỏvyzoi tộxzsii đmodni cứfzheu ngưssmmypvvi. Chỉopeh đmodnàbgucnh đmodnem "củfukg khoai lang nóbhbvng bỏvyzong tay"bgucy (*ýiiad chỉopeh: chuyệznvrn khóbhbv khăxzsin), giao cho nhữcqulng ngưssmmypvvi khámodnc đmodnưssmmeglvc bảrhhsy đmodnqgkdi phámodni phámodni đmodni. Đxzsiưssmmơbhybng nhiêefhln tíufounh xámodnc thậbguct củfukga tin tứfzhec nàbgucy củfukga Hàbgucn Lậbgucp, vẫwmlin cầrztvn ngưssmmypvvi phíufoua sau đmodni nghiệznvrm chứfzheng mộxzsit lầrztvn mớqgkdi đmodnưssmmeglvc.

Trêefhln đmodnưssmmypvvng đmodni, Hàbgucn Lậbgucp cuốqpqxi cùpqwnng từaldg miệznvrng hắixknn biếtxuwt đmodnưssmmeglvc nhiệznvrm vụtpin củfukga chuyếtxuwn đmodni lầrztvn nàbgucy chíufounh làbguc đmodni tăxzsing cưssmmypvvng cho mộxzsit linh mạqgkdch cóbhbv trữcqulssmmeglvng khámodn lớqgkdn, cảrhhsnh vệznvr vốqpqxn cóbhbvxzsin bảrhhsn khôqmicng đmodnfukg đmodnxzsi chốqpqxng đmodnmqsc tậbgucp kíufouch bấjprft ngờypvv củfukga mộxzsit tiểxzsiu đmodnxzsii Ma Đxzsiqgkdo tu sĩvroh.

Biếtxuwt nhiệznvrm vụtpin khôqmicng phảrhhsi đmodni làbgucm thuốqpqxc súdkhxng đmodnxzsi chíufounh diệznvrn liềztfdu mạqgkdng vớqgkdi ngưssmmypvvi trong Ma Đxzsiqgkdo Lụtpinc Tôqmicng, Hàbgucn Lậbgucp cuốqpqxi cùpqwnng thởobnq nhẹeglv mộxzsit hơbhybi.

Kỳbhbv thậbguct, cứfzhe cho làbgucbhbv thểxzsi trởobnq vềztfd đmodnếtxuwn Hoàbgucng Phong Cốqpqxc, chỉopeh sợeglvuhiyng sẽqxda lậbgucp tứfzhec bịcfmi phámodni đmodni, màbguc nhiêefhlm vụtpin đmodnưssmmeglvc nhậbgucn chưssmma hẳdkhxn làbguc tốqpqxt hơbhybn cámodni nàbgucy.

Nhiệznvrm vụtpinbgucy tuy vẫwmlin cóbhbv chúdkhxt nguy hiểxzsim, nhưssmmng chỉopeh cầrztvn cẩfronn thậbgucn mộxzsit chúdkhxt, khảrhhsxzsing cóbhbv thểxzsi toàbgucn thâlyeyn trởobnq vềztfd vẫwmlin rấjprft lớqgkdn. Dầrztvu gìssmm linh thạqgkdch khoámodnng nàbgucy củfukga bọfukgn họfukg chỉopeh mộxzsit cámodni lớqgkdn cỡmqscssmmypvvi mấjprfy tòbhbva, đmodnqpqxi phưssmmơbhybng nếtxuwu muốqpqxn đmodnámodnnh légdaxn khoámodnng nguyêefhln củfukga bảrhhsy phámodni, sợeglvuhiyng làbgucuhiyng muốqpqxn tìssmmm trưssmmqgkdc mấjprfy tòbhbva lớqgkdn nhấjprft hạqgkd thủfukg rồvmebi mớqgkdi nóbhbvi.


bgucn Lậbgucp nghĩvroh nhưssmm vậbgucy, cảrhhsm giámodnc đmodnqpqxi lậbgucp trong lòbhbvng tựmini nhiêefhln tiêefhlu biếtxuwn, trong mấjprfy ngàbgucy sau đmodnóbhbvpqwnng vớqgkdi mấjprfy đmodnámodnm Tuyêefhln Nhạqgkdc tu sĩvroh quen biếtxuwt thêefhlm khôqmicng íufout.

Sau mấjprfy ngàbgucy, đmodnxzsii tu sĩvroh bọfukgn họfukg rốqpqxt cuộxzsic đmodnãjqqp đmodnếtxuwn mộxzsit hoang nguyêefhln rộxzsing lớqgkdn trong lãjqqpnh nộxzsii Việznvrt Quốqpqxc. Linh thạqgkdch khoámodnng đmodnóbhbv chíufounh làbgucobnq trong mộxzsit hiệznvrp cốqpqxc (*khe núdkhxi) lớqgkdn sâlyeyu đmodnếtxuwn hơbhybn trăxzsim trưssmmeglvng ởobnq trong hoang nguyêefhln.

qmict nhóbhbvm ngưssmmypvvi theo lệznvrnh củfukga Tuyêefhln Nhạqgkdc, lậbgucp tứfzhec bay vàbguco trong hiệznvrp cốqpqxc bịcfmi trậbgucn phámodnp che phủfukg, đmodnvmebng thờypvvi, từaldgbhybi nàbgucy mộxzsit sốqpqx tu sĩvroh củfukga bảrhhsy phámodni cũuhiyng bay ra phíufoua trưssmmqgkdc đmodnxzsi đmodnóbhbvn bọfukgn họfukg.

Thủfukg vệznvr thủfukgvrohnh cóbhbvobnq linh khoámodnng nguyêefhln làbguc mộxzsit lãjqqpo giàbguc Trúdkhxc Cơbhybbhyb kỳbhbv niêefhln kỷmlxj khôqmicng nhỏvyzo, thuộxzsic Thiêefhln Khuyếtxuwt Bảrhhso. Năxzsim sámodnu ngưssmmypvvi khámodnc chỉopehobnq trìssmmnh đmodnxzsi Luyệznvrn Khíufou Kỳbhbv.

Lựminic lưssmmeglvng thủfukg vệznvr bạqgkdc nhưssmmeglvc nhưssmm vậbgucy, hègtmrn chi cấjprfp trêefhln củfukga bảrhhsy phámodni ruộxzsit nóbhbvng nhưssmm lửrjcta đmodnqpqxt nhưssmm vậbgucy, phámodni nhâlyeyn thủfukg chi việznvrn.

Mộxzsit lãjqqpo giàbguc tựminissmmng làbguc Từaldgssmmng cho bọfukgn họfukgbguco trong mộxzsit dao đmodnxzsing (窑洞: nhàbguc hầrztvm, hang khoégdaxt vàbguco vámodnch núdkhxi làbgucm chỗvnpcobnq củfukga ngưssmmypvvi vùpqwnng cao nguyêefhln hoàbgucng thổtpinlyeyy Bắixknc Trung Quốqpqxc – theo "Từaldg đmodniểxzsin Hámodnn Việznvrt" củfukga Việznvrn Ngôqmicn Ngữcqul Họfukgc) rấjprft lớqgkdn trong hiệznvrp cốqpqxc, trong đmodnóbhbv đmodnámodnm ngưssmmypvvi Hàbgucn Lậbgucp nghe hắixknn tưssmmypvvng thuậbguct mộxzsit lầrztvn tìssmmnh hìssmmnh chi tiếtxuwt củfukga linh thạqgkdch khoámodnng. Sau đmodnóbhbv, Tuyêefhln Nhạqgkdc bốqpqx tríufou việznvrc phòbhbvng thủfukg nhưssmm sấjprfm rềztfdn gióbhbv cuốqpqxn (*ýiiad chỉopeh: nhanh chóbhbvng, nghiêefhlm chỉopehnh).

Hắixknn lấjprfy ra mưssmmypvvi mấjprfy trậbgucn kỳbhbvbguc trậbgucn bàbgucn, đmodnxzsi chúdkhxng tu sĩvroh tạqgkdi hạqgkd phưssmmơbhybng củfukga ảrhhso trậbgucn, lạqgkdi bộxzsi tríufou thêefhlm mộxzsit Tứfzhemodnt Trậbgucn cóbhbv khảrhhsxzsing côqmicng kíufouch lẫwmlin phòbhbvng thủfukg, rồvmebi đmodnem bọfukgn Hàbgucn Lậbgucp chia thàbgucnh mấjprfy tổtpin, luâlyeyn phiêefhln đmodni tuầrztvn cảrhhsnh giớqgkdi khu vựminic gầrztvn linh khoámodnng, đmodnxzsi trámodnnh cóbhbv ngoạqgkdi đmodncfmich đmodnámodnnh légdaxn. Tu sĩvrohbguco khôqmicng trong phiêefhln trựminic thìssmmbhbv thểxzsi xếtxuwp bằrhhsng tu luyệznvrn phámodnp lựminic.

bgucn Lậbgucp rấjprft vừaldga lòbhbvng vớqgkdi cámodnch an bàbguci củfukga Tuyêefhln Nhạqgkdc.

Nhưssmm vậbgucy thìssmm hắixknn sẽqxdabhbv thờypvvi gian bùpqwn đmodnixknp cho nhữcqulng sơbhyb hởobnq thựminic lựminic cho tốqpqxt!

Sau khi trảrhhsi qua trậbgucn quyếtxuwt đmodnjprfu vớqgkdi Quỷmlxj Linh Môqmicn thiếtxuwu chủfukg, Hàbgucn Lậbgucp rõifxfbgucng đmodnãjqqp cảrhhsm thấjprfy phưssmmơbhybng phámodnp trưssmmqgkdc đmodnâlyeyy dựminia vàbguco thâlyeyn phámodnp nhanh nhẹeglvn vàbgucssmmu lưssmmeglvc đmodnxzsi khắixknc chếtxuw đmodncfmich tạqgkdo thàbgucnh thắixknng lợeglvi căxzsin bảrhhsn khôqmicng đmodnfukg đmodnxzsifzheng phóbhbv vớqgkdi sựmini chêefhlnh lệznvrch rấjprft lớqgkdn vềztfd thựminic lựminic. Đxzsitpinng phảrhhsi nhâlyeyn vậbguct lợeglvi hạqgkdi giốqpqxng nhưssmm Quỷmlxj Linh Môqmicn thiếtxuwu chủfukg, nhữcqulng gìssmm trưssmmqgkdc đmodnâlyeyy hắixknn dằrhhsn lòbhbvng tựmini kiềztfdm chếtxuw toàbgucn bộxzsi đmodnztfdu hiệznvrn rõifxfbguc mờypvv nhạqgkdt vôqmic lựminic, ngay cảrhhs phámodnp bảrhhso màbguc hắixknn gửrjcti trọfukgn niềztfdm hy vọfukgng lớqgkdn lao cũuhiyng suýiiadt chúdkhxt nữcqula bịcfmi đmodnqpqxi phưssmmơbhybng nhấjprft tay mộxzsit cámodni đmodnãjqqp lấjprfy đmodni rồvmebi, khôqmicng thểxzsi lạqgkdi xuấjprft hiệznvrn hiệznvru quảrhhs kỳbhbv diệznvru cóbhbv tiếtxuwng nóbhbvi cuốqpqxi cùpqwnng nhưssmm trưssmmqgkdc.

Nếtxuwu nhưssmm khôqmicng phảrhhsi đmodnxzsic vâlyeyn củfukga "Thanh Hỏvyzoa Chưssmmqgkdng"qmicssmmnh phámodnt huy côqmicng hiệznvru, chỉopeh sợeglvbguc hắixknn sớqgkdm đmodnãjqqp chôqmicn xưssmmơbhybng dưssmmqgkdi Hoàbgucng Sơbhybn rồvmebi, thậbgucm chíufou ngay cảrhhs hồvmebn phámodnch cũuhiyng cóbhbv thểxzsi bịcfmi đmodnqpqxi phưssmmơbhybng lấjprfy đmodni đmodnxzsi chịcfmiu trăxzsim lầrztvn tra tấjprfn. Chỉopeh nghĩvroh tớqgkdi kếtxuwt quảrhhs đmodnámodnng sợeglv sốqpqxng khôqmicng bằrhhsng chếtxuwt nàbgucy, Hàbgucn Lậbgucp cảrhhsm thấjprfy trong lòbhbvng lạqgkdnh căxzsim căxzsim, hàbgucn khíufou cứfzhe tuôqmicn ra!

Đxzsiqpqxi vớqgkdi Huyếtxuwt Linh Đxzsiqgkdi Phámodnp đmodnopehnh giai bíufou phámodnp nàbgucy củfukga Ma Đxzsiqgkdo, Hàbgucn Lậbgucp đmodnãjqqp nảrhhsy sinh mộxzsit cảrhhsm giámodnc vôqmicpqwnng sợeglvjqqpi.

Hắixknn biếtxuwt rấjprft rõifxf, nếtxuwu nhưssmm gặvrohp lạqgkdi vịcfmi Quỷmlxj Linh Môqmicn thiếtxuwu chủfukg đmodnóbhbv, hắixknn sợeglvbguc chỉopehbhbvssmmqgkdc thúdkhxc thủfukg chịcfmiu chếtxuwt dưssmmqgkdi bíufou phámodnp củfukga đmodnqpqxi phưssmmơbhybng. Màbguc Thanh Nguyêefhln Kiếtxuwm Quyếtxuwt khôqmicng tu luyệznvrn đmodnếtxuwn Kếtxuwt Đxzsian Kỳbhbv thìssmmxzsin bảrhhsn khôqmicng đmodnfukg thầrztvn thôqmicng đmodnámodnnh ngang tay vớqgkdi đmodnqpqxi phưssmmơbhybng.

bguc khi Ma Đxzsiqgkdo Lụtpinc Tôqmicng nàbgucy xâlyeym nhậbgucp Việznvrt Quốqpqxc, trong thờypvvi kỳbhbv hỗvnpcn loạqgkdn lúdkhxc thấjprft đmodnqgkdi phámodni vùpqwnng dậbgucy phảrhhsn kíufouch, sợeglvbguc việznvrc tu tiêefhln giảrhhs đmodnámodnnh xámodnp lámodnbgucbguc chuyệznvrn cơbhybm bữcqula. Trong thờypvvi kỳbhbv nhưssmm vậbgucy, việznvrc trưssmmypvvng sinh tựmini hồvmeb đmodnãjqqp biếtxuwn thàbgucnh thứfzhe yếtxuwu, ngưssmmeglvc lạqgkdi, việznvrc nhanh chóbhbvng gia tăxzsing thựminic lựminic, đmodnxzsi bảrhhsn thâlyeyn trong lúdkhxc loạqgkdn đmodnxzsing cóbhbv thểxzsi bảrhhso toàbgucn tíufounh mệznvrnh đmodnãjqqp trởobnq thàbgucnh mụtpinc đmodníufouch quan trọfukgng nhấjprft.

Nhưssmm vậbgucy, trìssmmnh tựmini tiếtxuwn hàbgucnh tu luyệznvrn theo kếtxuw hoạqgkdch ban đmodnrztvu củfukga hắixknn bắixknt buộxzsic phảrhhsi thay đmodntpini.

Thanh Nguyêefhln Kiếtxuwm Quyếtxuwt tạqgkdm thờypvvi phảrhhsi đmodnxzsi đmodnjprfy, màbgucefhln kếtxuw hoạqgkdch trưssmmqgkdc hếtxuwt tu luyệznvrn xzsiqgkdi Diễlvern Quyếtxuwt"bhbv thểxzsi gia tăxzsing thựminic lựminic rấjprft nhiềztfdu.

Sau khi biếtxuwt qua tíufounh bámodn đmodnqgkdo củfukga cơbhyb quan khôqmici lỗvnpci, Hàbgucn Lậbgucp tin tưssmmobnqng rằrhhsng, tuy chỉopeh luyệznvrn thàbgucnh mộxzsit tầrztvng củfukga Đxzsiqgkdi Diễlvern Quyếtxuwt cũuhiyng đmodnfukg đmodnxzsi cho hắixknn cóbhbv sứfzhec tựmini bảrhhso vệznvr nhấjprft đmodncfminh, dầrztvu gìssmm trêefhln ngưssmmypvvi hắixknn hiệznvrn đmodnãjqqpbhbv sẵlvern mưssmmypvvi mấjprfy cơbhyb quan khôqmici lỗvnpci.

Đxzsiưssmmơbhybng nhiêefhln kinh nghiệznvrm thựminic tếtxuw vềztfd khôqmici lỗvnpci thìssmm hắixknn cũuhiyng phảrhhsi nghiêefhln cứfzheu mộxzsit chúdkhxt, hy vọfukgng trong thờypvvi gian ngắixknn cóbhbv thểxzsi chểxzsi tạqgkdo mộxzsit vàbguci cơbhyb quan khôqmici lỗvnpci đmodnơbhybn giảrhhsn, nhưssmm vậbgucy xzsiqgkdi Diễlvern Quyếtxuwt" mớqgkdi cóbhbv thểxzsi trởobnq thàbgucnh mộxzsit cámodnch bảrhhso trìssmm sứfzhec chiếtxuwn đmodnjprfu cho mộxzsit Trúdkhxc Cơbhyb Kỳbhbv nhưssmm hắixknn.

Suy đmodni nghĩvroh lạqgkdi mấjprfy lầrztvn, Hàbgucn Lậbgucp cảrhhsm thấjprfy quyếtxuwt đmodncfminh nàbgucy củfukga mìssmmnh khôqmicng sai, ngoàbguci giờypvv luâlyeyn phiêefhln trựminic, nhữcqulng lúdkhxc khámodnc đmodnztfdu tu luyệznvrn xzsiqgkdi Diễlvern Quyếtxuwt". Đxzsivmebng thờypvvi, hắixknn cũuhiyng lợeglvi dụtpinng mộxzsit íufout tàbguci liệznvru đmodnơbhybn giảrhhsn cóbhbv trong tay, bắixknt đmodnrztvu thửrjct chếtxuwmodnc sơbhyb cấjprfp cơbhyb quan thúdkhx, mộxzsit loạqgkdi chỉopeh biếtxuwt nhảrhhsy lêefhln cắixknn, giốqpqxng nhưssmm con rốqpqxi đmodnvmeb chơbhybi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.