Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 262 : Thoát thân

    trước sau   
Chốdhkbc lágowzt, trong Huyếyfbmt Vâpssjn vẫwoujn làwwbv mộhhtgt cụcbxmm sưsqdeơrivgng mùihob mờcile mịcpaft, khôqimong tiếyfbmng đyulphhtgng gìclee, mấdugqy tiểivvdu quỷcult chỉivvq cầzsokn lạqiygi gầzsokn chỗqimosqdeơrivgng mùihob đyulpezcxm đyulpuxctc nhấdugqt liềhmjqn bịcpaf cắtlozt nágowzt, chẳmricng dòulvf thágowzm đyulpưsqdesqdec bấdugqt cứdvkm đyulphhtgng tĩtloznh gìclee.

plpdc nàwwbvy, Vưsqdeơrivgng Thiềhmjqn khôqimong thểivvd ngồavfwi yêyfbmn đyulpưsqdesqdec nữzzuya. Đviwrôqimoi bàwwbvn tay củdqsca hắtlozn vừxzoda bấdugqm quyếyfbmt, mấdugqy khôqimopssju đyulpzsoku đyulpang lơrivg lửjwavng trêyfbmn bềhmjq mặuxctt củdqsca Huyếyfbmt Vâpssjn hágowz lớiduyn miệzsokng, mấdugqy chụcbxmc cổjpqf hắtlozc quang to cỡkhddgowzi bágowzt đyulpavfwng thờcilei phun ra, từxzod bốdhkbn phưsqdeơrivgng tágowzm hưsqdeiduyng bắtlozn thẳmricng đyulpếyfbmn vịcpaf trízooy ban đyulpzsoku củdqsca Hàwwbvn Lậezcxp.

Mộhhtgt tiếyfbmng "bùihobng" khẽpred chấdugqn đyulphhtgng.

Trong mêyfbm vụcbxm lờcile mờcileiwmt bạqiygch quang lấdugqp lágowznh, lúplpdc hai đyulpqiygo hắtlozc bạqiygch quang mang va chạqiygm kịcpafch liệzsokt, mộhhtgt bứdvkmc màwwbvn ágowznh ságowzng màwwbvu trắtlozng, nhưsqdeiwmt nhưsqde khôqimong, xuấdugqt hiệzsokn trong mêyfbm vụcbxm, khiếyfbmn cho thiếyfbmu chủdqsc củdqsca Quỷcult Linh Môqimon hơrivgi sợsqdejpqfi, nhưsqdeng liềhmjqn nghĩtloz ngay tớiduyi việzsokc Hàwwbvn Lậezcxp vừxzoda vàwwbvo đyulpãjpqfihobng ngay Lâpssjn Thuẫwoujn màwwbvu trắtlozng đyulpóiwmt.

sqdeơrivgng Thiềhmjqn nhízooyu nhízooyu màwwbvy, trùihob trừxzod mộhhtgt lúplpdc xong lạqiygi lẩyulpm bẩyulpm tựiqviiwmti:

"Chứdvkmng kiếyfbmn nhiềhmjqu tinh phẩyulpm phágowzp khízooy muốdhkbn tớiduyi tay nhưsqde thếyfbmwwbvy, thìclee đyulpàwwbvnh tổjpqfn thấdugqt chúplpdt tinh huyếyfbmt thôqimoi! Trágowznh bịcpaf tiểivvdu tửjwavwwbvy thi triểivvdn quỷcult kếyfbmclee đyulpóiwmtwwbv chạqiygy mấdugqt."


iwmti xong, Vưsqdeơrivgng Thiềhmjqn đyulphhtgt nhiêyfbmn đyulpem ngóiwmtn trỏplcx tay phảwcxoi đyulpivvd chỗqimo khóiwmte miệzsokng, cắtlozn nhẹfopu mộhhtgt cágowzi, sau đyulpóiwmt từxzod lỗqimo thủdqscng nặuxctn ra mộhhtgt giọjwavt mágowzu tưsqdeơrivgi đyulpuxctc quágowznh, nhẹfopu nhàwwbvng nhỏplcxwwbvo trong Huyếyfbmt Vâpssjn bêyfbmn dưsqdeiduyi. Tiếyfbmp theo hai tay cắtlozm sâpssju vàwwbvo trong Huyếyfbmt Vâpssjn, tậezcxp trung tinh thầzsokn thúplpdc đyulphhtgng côqimong phágowzp trỗqimoi dậezcxy.

Theo chúplpd ngữzzuy trong miệzsokng Vưsqdeơrivgng Thiềhmjqn chầzsokm chậezcxm niệzsokm ra, Huyếyfbmt Vâpssjn màwwbvu đyulpplcxsqdeơrivgi vốdhkbn đyulpang bao vâpssjy Hàwwbvn Lậezcxp từxzod từxzod chuyểivvdn đyulphhtgng, càwwbvng lúplpdc càwwbvng nhanh, từxzod từxzod xiếyfbmt chặuxctt tạqiygi trung tâpssjm, màwwbv huyếyfbmt quỷcult lạqiygi tựiqvi đyulphhtgng tan chảwcxoy, biếyfbmn mấdugqt khôqimong còulvfn dấdugqu vếyfbmt.

yfbm vụcbxmwwbvu xanh đyulpplcx theo Huyếyfbmt Vâpssjn xoay nhanh, nhanh chóiwmtng bịcpaf Huyếyfbmt Vâpssjn cuốdhkbn theo vàwwbvgowzp nhậezcxp vàwwbvo trong, làwwbvm cho bêyfbmn trong càwwbvng lúplpdc càwwbvng rõiqviwwbvng, lộhhtg ra mộhhtgt vòulvfng ágowznh ságowzng màwwbvu trắtlozng rấdugqt lớiduyn. Vòulvfng ágowznh ságowzng nàwwbvy lấdugqy mộhhtgt tấdugqm lâpssjn thuẫwoujn màwwbvu trắtlozng làwwbvm trung tâpssjm, làwwbvm thàwwbvnh mộhhtgt cágowzi chéavfwn úplpdp ngưsqdesqdec đyulpezcxy lạqiygi.

wwbv tạqiygi trung tâpssjm dưsqdeiduyi tấdugqm màwwbvn ágowznh ságowzng, Hàwwbvn Lậezcxp mộhhtgt tay nâpssjng mộhhtgt tiểivvdu đyulpao cóiwmt tay cầzsokm hìcleenh dágowzng kỳtloz quágowzi, chiếyfbmu ra ágowznh ságowzng màwwbvu vàwwbvng kinh ngưsqdecilei, còulvfn tay kia đyulpang cầzsokm mộhhtgt xấdugqp phùihob lụcbxmc phágowzt ra ágowznh ságowzng lấdugqp lágowznh, tưsqde thếyfbm đyulpang muốdhkbn tấdugqn côqimong. Ởyfbmyfbmn cạqiygnh còulvfn lơrivg lửjwavng hai quảwcxo cầzsoku mộhhtgt xanh mộhhtgt đyulpplcx, tiếyfbmp tụcbxmc tuôqimon ra sưsqdeơrivgng mùihobwwbvu xanh đyulpplcxwwbvy đyulpuxctc. Tấdugqt cảwcxo đyulphmjqu bịcpafsqdeơrivgng Thiềhmjqn thấdugqy rõiqvi mồavfwn mộhhtgt.

"Ngưsqdeơrivgi…" Quỷcult Linh Môqimon thiếyfbmu chủdqsc thấdugqy tìcleenh hìcleenh nàwwbvy, cưsqdecilei lạqiygnh vàwwbvi tiếyfbmng, đyulpang muốdhkbn chếyfbm giễiduyu vàwwbvi câpssju.

Nhưsqdeng hắtlozn vừxzoda mớiduyi phun ra đyulpưsqdesqdec mộhhtgt chữzzuy, thìclee chỉivvq thấdugqy Hàwwbvn Lậezcxp bêyfbmn dưsqdeiduyi đyulphhtgt ngộhhtgt vung tay, tiểivvdu đyulpao theo đyulpóiwmt nhẹfopu nhàwwbvng bay xoẹfoput qua, hóiwmta thàwwbvnh mộhhtgt vệzsokt ságowzng màwwbvu vàwwbvng chóiwmti mắtlozt dàwwbvi mấdugqy trưsqdesqdeng, bắtlozn thẳmricng đyulpếyfbmn Vưsqdeơrivgng Thiềhmjqn. Đviwravfwng thờcilei lúplpdc nàwwbvy, xấdugqp phùihob lụcbxmc ởbmwe trêyfbmn tay kia cũafjcng bịcpafavfwm tớiduyi, giữzzuya khôqimong trung hiệzsokn ra rõiqviwwbvng làwwbvsqdecilei mấdugqy đyulpqiygo hỏplcxa long, nóiwmtng chágowzy hừxzodng hựiqvic, toàwwbvn bộhhtg tấdugqn côqimong lạqiygi.

"Tiểivvdu tửjwav, phágowzp khízooy khôqimong phágowz đyulpưsqdesqdec Huyếyfbmt Linh Đviwrqiygi Phágowzp củdqsca ta đyulpâpssju, trừxzod phi…"

sqdeơrivgng Thiềhmjqn vốdhkbn khôqimong thèrolwm đyulpivvd ýivvq, mộhhtgt lầzsokn nữzzuya đyulpem khôqimopssju đyulpzsoku đyulpiềhmjqu ra, phun ra hắtlozc khízooy. Nhưsqdeng đyulpang lúplpdc tựiqvi đyulptlozc, nóiwmti đyulpếyfbmn hai chữzzuy "trừxzod phi", bỗqimong nhiêyfbmn nghĩtloz đyulpếyfbmn cágowzi gìclee đyulpóiwmt, sắtlozc mặuxctt lậezcxp tứdvkmc đyulpqiygi biếyfbmn, nhấdugqt hạqiygc xung thiêyfbmn, bay khỏplcxi Huyếyfbmt Vâpssjn.

wwbv đyulpavfwng thờcilei lúplpdc nàwwbvy, mấdugqy vệzsokt ságowzng màwwbvu vàwwbvng kia kia "phậezcxp phậezcxp" bắtlozn xuốdhkbng, liêyfbmn tụcbxmc đyulpágowznh nágowzt bấdugqy mấdugqy khôqimopssju đyulpzsoku cảwcxon đyulpưsqdecileng, rồavfwi cùihobng vớiduyi hỏplcxa long đyulpavfwng thờcilei đyulpágowznh tan Huyếyfbmt Vâpssjn, từxzod chỗqimowwbv hắtlozn ngồavfwi lúplpdc đyulpzsoku đyulpyfbmn cuồavfwng tuôqimon ra. Tiếyfbmp theo sau đyulpóiwmt, mộhhtgt đyulpqiygo bạqiygch quang từxzod khe hởbmwe bay ra, cấdugqp tốdhkbc bay vềhmjq, đyulpưsqdecileng ágowznh ságowzng màwwbvu vàwwbvng theo sau cũafjcng quay đyulpzsoku bágowzm ságowzt đyulpi theo nóiwmt.

"Phùihob Bảwcxoo!"sqdeơrivgng Thiềhmjqn vừxzoda kinh vừxzoda nộhhtg quágowzt.

Hắtlozn đyulpãjpqf nhấdugqt thờcilei sơrivg hởbmwe, khôqimong nghĩtloz tớiduyi mụcbxmc đyulpízooych Hàwwbvn Lậezcxp vừxzoda rồavfwi sửjwav dụcbxmng mêyfbm vụcbxm chízooynh làwwbvavfwo dàwwbvi thờcilei gian đyulpivvd khởbmwei dụcbxmng phùihob bảwcxoo. Nếyfbmu khôqimong, dùihob cho đyulpdhkbi phưsqdeơrivgng cóiwmt phùihob bảwcxoo, hắtlozn cũafjcng sẽpred tuyệzsokt đyulpdhkbi khôqimong đyulpivvd đyulpdhkbi phưsqdeơrivgng cóiwmt thờcilei gian phágowzt đyulphhtgng. Bấdugqt quágowz, xágowzc suấdugqt mộhhtgt Trúplpdc Cơrivgrivg Kỳtloz tu sĩtloziwmt đyulpưsqdesqdec phùihob bảwcxoo thậezcxt sựiqvi rấdugqt thấdugqp, đyulpếyfbmn nỗqimoi hắtlozn đyulpãjpqf bỏplcxiwmtt chuyệzsokn nàwwbvy.

Tuy đyulpdhkbi phưsqdeơrivgng cóiwmt phùihob bảwcxoo, nhưsqdeng dựiqvia vàwwbvo thâpssjn phậezcxn thiếyfbmu chủdqsc Quỷcult Linh Môqimon củdqsca hắtlozn lạqiygi làwwbvm sao phảwcxoi sợsqde chứdvkm, trêyfbmn mìcleenh hắtlozn cũafjcng đyulpem theo hai kiệzsokn phùihob bảwcxoo. Trong đyulpóiwmt, mộhhtgt kiệzsokn còulvfn làwwbv phùihob bảwcxoo thuộhhtgc tízooynh đyulpuxctc thùihob, phi thưsqdecileng hiếyfbmm thấdugqy, tựiqvi nhiêyfbmn sẽpred khôqimong đyulpivvdwwbvn Lậezcxp chạqiygy thoágowzt nhưsqde vậezcxy.

sqdeơrivgng Thiềhmjqn cựiqvic kỳtloz bựiqvic tứdvkmc, nhúplpdn mìcleenh bay vàwwbvo Huyếyfbmt Vâpssjn, mộhhtgt lầzsokn nữzzuya đyulpem nhữzzuyng Huyếyfbmt Vâpssjn nàwwbvy cuộhhtgn lạqiygi, thúplpdc Huyếyfbmt Đviwrhhtgn truy đyulpuổjpqfi nhanh nhưsqde sau băgsakng.


Sau thờcilei gian khoảwcxong chừxzodng đyulpdhkbt chágowzy mộhhtgt câpssjy hưsqdeơrivgng, Hàwwbvn Lậezcxp đyulpqiygp lêyfbmn Thầzsokn Phong Châpssju, lạqiygnh lùihobng nhìcleen chăgsakm chúplpd Huyếyfbmt Vâpssjn lạqiygi mộhhtgt lầzsokn nữzzuya sắtlozp đyulpếyfbmn gầzsokn. Hắtlozn bỗqimong vẫwoujy mộhhtgt tay, ngay sau đyulpóiwmt mộhhtgt vệzsokt ságowzng màwwbvu vàwwbvng bỗqimong chợsqdet hồavfwi mãjpqf thưsqdeơrivgng, xuấdugqt kỳtloz bấdugqt ýivvq đyulpâpssjm ngưsqdesqdec vềhmjq phízooya sau, bắtlozn thẳmricng vềhmjqsqdeiduyng thiếyfbmu chủdqsc Quỷcult Linh Môqimon đyulpang ngồavfwi trong Huyếyfbmt Vâpssjn.

Nhưsqdeng Vưsqdeơrivgng Thiềhmjqn sớiduym đyulpãjpqfiwmt phòulvfng bịcpaf, đyulpem mộhhtgt vậezcxt đyulpãjpqf chuẩyulpn bịcpaf sẵviwrn trong tay néavfwm ra, mộhhtgt khôqimopssju đyulpzsoku kim quang ságowzng lòulvfa, vừxzoda mởbmwegowzi mồavfwm to đyulpãjpqf ngoạqiygm vệzsokt ságowzng màwwbvu vàwwbvng trong miệzsokng, khiếyfbmn cho nóiwmt khôqimong cóiwmtgowzch gìclee tiếyfbmn vềhmjq phízooya trưsqdeiduyc thêyfbmm chúplpdt xízooyu nàwwbvo.

wwbvn Lậezcxp thấdugqt kinh, vộhhtgi vàwwbvng thâpssju lạqiygi mấdugqy lầzsokn, nhưsqdeng vệzsokt ságowzng màwwbvu vàwwbvng đyulpóiwmt ngoạqiygi trừxzod nhảwcxoy nhóiwmtt trong miệzsokng kim khôqimopssju đyulpzsoku vàwwbvi cágowzi xong thìcleeafjcng khôqimong làwwbvm gìclee đyulpưsqdesqdec nữzzuya.

sqdeơrivgng Thiềhmjqn cưsqdecilei gằjpqfn vàwwbvi tiếyfbmng, Huyếyfbmt Vâpssjn bêyfbmn ngưsqdecilei lạqiygi mộhhtgt lầzsokn nữzzuya dâpssjng cao, khiếyfbmn cho Hàwwbvn Lậezcxp trong lòulvfng réavfwt run, mắtlozt thấdugqy lạqiygi sắtlozp lậezcxp lạqiygi màwwbvn bịcpafpssjy khốdhkbn. Nhưsqdeng chízooynh vàwwbvo lúplpdc nàwwbvy, Huyếyfbmt Vâpssjn bỗqimong nhiêyfbmn "xếyfbmp cờcile ngưsqdeng trốdhkbng", Vưsqdeơrivgng Thiềhmjqn đyulpang bấdugqm quyếyfbmt làwwbvm phéavfwp, sắtlozc mặuxctt càwwbvng đyulpqiygi biếyfbmn, khôqimong chỉivvq tốdhkbc đyulphhtg phi đyulphhtgn bịcpaf chậezcxm lạqiygi, màwwbvulvfn lờcile mờcile phủdqsc mộhhtgt lớiduyp xanh đyulpen.

wwbvn Lậezcxp vẫwoujn luôqimon chúplpd ýivvq đyulpdhkbi phưsqdeơrivgng, thấdugqy cảwcxonh nàwwbvy màwwbv sửjwavng sốdhkbt.

Tiếyfbmp theo, thìclee thấdugqy trêyfbmn mặuxctt đyulpdhkbi phưsqdeơrivgng xuấdugqt hiệzsokn vẻilqh sợsqdejpqfi, rízooyt mộhhtgt tiếyfbmng dàwwbvi, ngay cảwcxo kim khôqimopssju đyulpang dằjpqfng co vớiduyi Hàwwbvn Lậezcxp cũafjcng khôqimong màwwbvng, ngưsqdecilei bágowzm chặuxctt lấdugqy Huyếyfbmt Vâpssjn, nhanh nhưsqde thiểivvdm đyulpiệzsokn màwwbv bay ngưsqdesqdec theo đyulpưsqdecileng cũafjc, khiếyfbmn cho Hàwwbvn Lậezcxp ngơrivg ngágowzc khôqimong thôqimoi, vẫwoujn ởbmwe nguyêyfbmn chỗqimoafjc, khôqimong hiểivvdu gìclee hếyfbmt.

Chỉivvqiwmt thểivvd ngậezcxp ngừxzodng đyulpem kim khôqimopssju đyulpzsoku cùihobng vớiduyi vệzsokt ságowzng màwwbvu vàwwbvng hóiwmta thàwwbvnh hai đyulpqiygo phùihob lụcbxmc, dễiduywwbvng thu vàwwbvo trong tay. Sau đyulpóiwmtiqvii mắtlozt nhìcleen vềhmjqsqdeiduyng vịcpaf thiếyfbmu chủdqsc Quỷcult Linh Môqimon đyulpang từxzod từxzod dờcilei xa mấdugqt húplpdt bóiwmtng dágowzng, khôqimong biếyfbmt thếyfbmwwbvo mớiduyi tốdhkbt?

Bảwcxoo hắtlozn đyulpuổjpqfi theo sao, hìcleenh nhưsqde vẫwoujn chưsqdea cóiwmt gan lớiduyn nhưsqde vậezcxy.

Bấdugqt quágowz, nghe tiếyfbmng rízooyt từxzod từxzod nhỏplcx dầzsokn củdqsca đyulpdhkbi phưsqdeơrivgng, Hàwwbvn Lậezcxp tứdvkmc thìclee hiểivvdu ra đyulpiềhmjqu gìclee đyulpóiwmt, vộhhtgi vàwwbvng thúplpdc giụcbxmc Thầzsokn Phong Châpssju thay đyulpjpqfi phưsqdeơrivgng hưsqdeiduyng, biếyfbmn mấdugqt ởbmwe châpssjn trờcilei.Khôqimong lâpssju sau đyulpóiwmt, Hàwwbvn Lậezcxp vừxzoda mớiduyi thoágowzt khỏplcxi hiểivvdm cảwcxonh, sau khi suy nghĩtloztlozwwbvng, mớiduyi cựiqvic kỳtloz hốdhkbi hậezcxn.

Hắtlozn cuốdhkbi cùihobng cũafjcng đyulpãjpqf biếyfbmt nguyêyfbmn nhâpssjn tạqiygi sao đyulpdhkbi phưsqdeơrivgng khôqimong truy đyulpuổjpqfi màwwbv lạqiygi quay vềhmjq. Đviwrdhkbi phưsqdeơrivgng đyulpãjpqf trúplpdng đyulphhtgc, màwwbv lạqiygi làwwbv Mạqiygc Giao chi Đviwrhhtgc, kỳtloz đyulphhtgc vôqimoclee.

Toàwwbvn bộhhtg việzsokc nàwwbvy bắtlozt nguồavfwn từxzod việzsokc đyulpdhkbi phưsqdeơrivgng cảwcxo gan đyulpem mộhhtgt lưsqdesqdeng lớiduyn đyulphhtgc vụcbxm do "Thanh Hỏplcxa Chưsqdeiduyng" phóiwmtng ra hấdugqp thu vàwwbvo trong Huyếyfbmt Vâpssjn.


Mộhhtgt ízooyt mêyfbm vụcbxmwwbvy trong lúplpdc tếyfbm luyệzsokn, cóiwmt thểivvd dựiqvia theo yêyfbmu cầzsoku củdqsca hắtlozn, đyulpem đyulpan đyulphhtgc còulvfn sóiwmtt lạqiygi củdqsca Hắtlozc Giao cùihobng luyệzsokn hóiwmta trong đyulpóiwmt. Hôqimom nay, khi mộhhtgt ízooyt mêyfbm vụcbxm bịcpaf hấdugqp thu thìclee Huyếyfbmt Vâpssjn cũafjcng cóiwmt mộhhtgt lưsqdesqdeng lớiduyn đyulphhtgc tốdhkb. Trong lúplpdc phi đyulphhtgn truy đyulpuổjpqfi Hàwwbvn Lậezcxp, khẳmricng đyulpcpafnh làwwbvplpdc bịcpaf vịcpaf thiếyfbmu môqimon chủdqscwwbvy vậezcxn côqimong mộhhtgt lầzsokn nữzzuya đyulpãjpqf hấdugqp thu vàwwbvo trong ngưsqdecilei, vìclee vậezcxy, hắtlozn làwwbvm sao cóiwmt thểivvd khôqimong trúplpdng đyulphhtgc, sau đyulpóiwmt kinh hoàwwbvng rúplpdt lui.

wwbvn Lậezcxp càwwbvng nghĩtloz, trong lòulvfng càwwbvng cựiqvic kỳtloz hốdhkbi hậezcxn, càwwbvng nghĩtloz lạqiygi chuyệzsokn hôqimom nay, khẳmricng đyulpcpafnh làwwbvjpqfo củdqsca hắtlozn cóiwmt bệzsoknh rồavfwi! Mộhhtgt cơrivg hộhhtgi thậezcxt tốdhkbt đyulpivvd chéavfwm giếyfbmt cưsqdecileng đyulpcpafch, đyulpoạqiygt đyulpưsqdesqdec càwwbvng nhiềhmjqu bảwcxoo vậezcxt trêyfbmn ngưsqdecilei đyulpdhkbi phưsqdeơrivgng, thìclee lạqiygi giưsqdeơrivgng mắtlozt bỏplcx lỡkhdd, đyulpiềhmjqu nàwwbvy thậezcxt khiếyfbmn Hàwwbvn Lậezcxp cóiwmt chúplpdt buồavfwn bựiqvic!

Bấdugqt quágowz, đyulpdhkbi phưsqdeơrivgng vìclee sao cảwcxo kim khôqimopssju đyulpzsoku làwwbv mộhhtgt bảwcxoo lợsqdei hạqiygi nhưsqde vậezcxy màwwbvafjcng khôqimong thu lạqiygi màwwbv ngưsqdecilei đyulpãjpqf chạqiygy mấdugqt tiêyfbmu. Hắtlozn vẫwoujn cóiwmt chúplpdt khôqimong hiểivvdu.

wwbvn Lậezcxp khôqimong biếyfbmt, gãjpqf đyulpóiwmtafjcng thậezcxn trọjwavng vôqimoihobng, Quỷcult Linh Môqimon thiếyfbmu chủdqsc thấdugqy tìcleenh thếyfbm bấdugqt diệzsoku liềhmjqn co giòulvf chạqiygy mấdugqt, lúplpdc nàwwbvy cũafjcng đyulpang nóiwmtng giậezcxn đyulpếyfbmn thấdugqt khiếyfbmu bốdhkbc khóiwmti! Màwwbvbmweyfbmn hắtlozn chízooynh làwwbv hai Kếyfbmt Bàwwbvn tu sĩtloz huynh đyulpzsok họjwavivvq đyulpang ngơrivg ngágowzc nhìcleen nhau bấdugqt lựiqvic.

Thìclee ra, Vưsqdeơrivgng Thiềhmjqn cuốdhkbng cuồavfwng chạqiygy vềhmjq đyulpưsqdesqdec mộhhtgt đyulpoạqiygn đyulpưsqdecileng thìclee gặuxctp phảwcxoi hai vịcpaf Quỷcult Linh Môqimon trưsqdebmweng lãjpqfo nàwwbvy, ngưsqdecilei đyulpãjpqf bắtlozt trọjwavn lưsqdeiduyi tu sĩtloz củdqsca bảwcxoy phágowzi khágowzc. Hai ngưsqdecilei họjwav bởbmwei vìcleerivgi khôqimong yêyfbmn tâpssjm cho an toàwwbvn củdqsca vìclee thiếyfbmu chủdqsc, phảwcxoi suy nghĩtloz chu toàwwbvn mớiduyi tìcleem đyulpưsqdesqdec.

plpdc nàwwbvy vừxzoda thấdugqy Vưsqdeơrivgng Thiềhmjqn bịcpaf trúplpdng đyulphhtgc, dĩtloz nhiêyfbmn đyulpãjpqfihobng phágowzp lựiqvic cao thâpssjm giúplpdp hắtlozn nhanh chóiwmtng bứdvkmc đyulphhtgc ra.

wwbv vịcpaf thiếyfbmu môqimon chủdqscwwbv đyulphhtgc tízooynh mớiduyi đyulpưsqdesqdec giảwcxoi nàwwbvy cũafjcng lờcile mờcile đyulpgowzn đyulpưsqdesqdec nguyêyfbmn nhâpssjn tạqiygi sao mìcleenh trúplpdng đyulphhtgc, nhưsqdeng hắtlozn đyulpem hàwwbvnh đyulphhtgng vôqimo ýivvq củdqsca Hàwwbvn Lậezcxp biếyfbmn thàwwbvnh việzsokc cốdhkb ýivvq xếyfbmp đyulpuxctt cạqiygm bẫwoujy đyulpivvd lừxzoda hắtlozn. Đviwriềhmjqu nàwwbvy làwwbvm cho Vưsqdeơrivgng Thiềhmjqn, mộhhtgt kẻilqh trưsqdeiduyc giờcile chưsqdea từxzodng nếyfbmm mùihobi thấdugqt bạqiygi nhưsqde vậezcxy, hậezcxn Hàwwbvn Lậezcxp đyulpếyfbmn thấdugqu xưsqdeơrivgng, còulvfn xem hắtlozn làwwbvcleenh đyulpcpafch.

Đviwrãjpqfiwmt hai cágowzch nghĩtlozwwbvy, Vưsqdeơrivgng Thiềhmjqn cóiwmtrivgi khôqimong cam tâpssjm bỏplcx qua, khôqimong thèrolwm quan tâpssjm đyulpếyfbmn thâpssjn thểivvd vẫwoujn còulvfn hơrivgi yếyfbmu nhưsqdesqdec, mộhhtgt lầzsokn nữzzuya theo phưsqdeơrivgng hưsqdeiduyng ban đyulpzsoku đyulpem theo hai lãjpqfo giàwwbv đyulpyfbmn cuồavfwng truy đyulpuổjpqfi mấdugqy trăgsakm dặuxctm nữzzuya, sau đyulpóiwmt lạqiygi vẫwoujn trắtlozng tay quay vềhmjq, nhưsqdeng nỗqimoi niềhmjqm ảwcxoo nãjpqfo trong lòulvfng lạqiygi y nhưsqde mộhhtgt cágowzi xưsqdeơrivgng cágowz, vĩtloznh viễiduyn nghẹfopun trong tim.

Vềhmjqgowzi phùihob bảwcxoo kim khôqimo đyulpzsoku kia, bởbmwei vìclee đyulpdhkbi phưsqdeơrivgng đyulpãjpqf cầzsokm, tứdvkmc thờcilei khôqimong cágowzch gìclee thu lạqiygi đyulpưsqdesqdec nêyfbmn khôqimong thểivvd khôqimong từxzod bỏplcx, hắtlozn ngưsqdesqdec lạqiygi khôqimong đyulpivvdpssjm lắtlozm. Rốdhkbt cuộhhtgc, đyulpãjpqf sửjwav dụcbxmng nhiềhmjqu lầzsokn, ưsqdeiduyc tízooynh phágowzp khízooy đyulpãjpqf chóiwmtng hếyfbmt uy năgsakng, tuy bịcpafwwbvn Lậezcxp lấdugqy đyulpi, cùihobng lắtlozm làwwbvihobng mộhhtgt hai lầzsokn nữzzuya thôqimoi, cũafjcng khôqimong phảwcxoi làwwbv hữzzuyu dụcbxmng lắtlozm.

Nhưsqdeng việzsokc càwwbvng khiếyfbmn hắtlozn lửjwava phun ba trưsqdesqdeng (*ýivvqiwmti: giậezcxn đyulpếyfbmn nỗqimoi phun ra lửjwava) chízooynh làwwbv vừxzoda mớiduyi vềhmjq tớiduyi đyulpivvqnh núplpdi cóiwmt sắtlozp xếyfbmp mai phụcbxmc thìcleeiwmt mộhhtgt têyfbmn Quỷcult Linh Vệzsok bẩyulpm cágowzo vớiduyi hắtlozn làwwbv mộhhtgt nhóiwmtm ngưsqdecilei thuộhhtgc Hợsqdep Hoan Tôqimong trong Ma Đviwrqiygo Lụcbxmc Tôqimong đyulpãjpqf bấdugqt ngờcile tậezcxp kízooych bọjwavn chúplpdng.

Tuy khôqimong cóiwmt ngưsqdecilei thưsqdeơrivgng vong nhưsqdeng hai vịcpaf nữzzuy tu sĩtloz bịcpaf bọjwavn chúplpdng chếyfbm phụcbxmc đyulpãjpqf đyulpưsqdesqdec đyulpdhkbi phưsqdeơrivgng cưsqdeiduyp đyulpi rồavfwi. Xem kiềhmjqu dung "xuấdugqt chúplpdng" nhưsqde vậezcxy củdqsca ngưsqdecilei lãjpqfnh đyulpqiygo, thìclee chízooynh làwwbv Đviwriềhmjqn Bấdugqt Khuyếyfbmt, con trai thứdvkm hai củdqsca tôqimong chủdqsc Hợsqdep Hoan Tôqimong. Mộhhtgt nhâpssjn vậezcxt đyulphhtgc ágowzc, sau hắtlozn mộhhtgt đyulpcilei, thanh danh chắtlozc chắtlozc khôqimong dưsqdeiduyi hắtlozn.

Sau khi nghe tin nàwwbvy, Vưsqdeơrivgng Thiềhmjqn tuy bềhmjq ngoàwwbvi mụcbxmc quanh chỉivvqrivgi âpssjm trầzsokm mộhhtgt chúplpdt nhưsqdeng trêyfbmn thựiqvic tếyfbm trong lòulvfng lạqiygi tựiqvia hồavfw nhưsqdeiwmt cảwcxom giágowzc óiwmti mágowzu. Hàwwbvn Lậezcxp vàwwbv Đviwriềhmjqn Bấdugqt Khuyếyfbmt hai kẻilqhwwbvy coi nhưsqde đyulpãjpqfiwmtyfbmn trong danh ságowzch cầzsokn phảwcxoi giếyfbmt củdqsca Vưsqdeơrivgng Thiềhmjqn.

viwri, nóiwmti cho Yếyfbmn Gia lãjpqfo tổjpqf, lậezcxp tứdvkmc bắtlozt đyulpzsoku rúplpdt lui!" Mộhhtgt hồavfwi lâpssju sau đyulpóiwmt, Vưsqdeơrivgng Thiềhmjqn thởbmwe ra mộhhtgt hơrivgi dàwwbvi, rốdhkbt cuộhhtgc lạqiygnh nhưsqdegsakng, nóiwmti.

wwbvplpdc nàwwbvy Hàwwbvn Lậezcxp mộhhtgt chúplpdt cũafjcng khôqimong dágowzm chậezcxm trễiduy, mộhhtgt mạqiygch bay trởbmwe lạqiygi Hoàwwbvng Phong Cốdhkbc. Nhưsqdeng giữzzuya đyulpưsqdecileng, lạqiygi chạqiygm mặuxctt mộhhtgt nhóiwmtm tu sĩtloz củdqsca Hóiwmta Đviwrao Ổulvfwwbv Yểivvdm Nguyệzsokt Tôqimong đyulpang lốdhkb nhốdhkb đyulpi ra, sau đyulpóiwmtsqdeiduyi tuyêyfbmn bốdhkb củdqsca tu sĩtloz Trúplpdc Cơrivg Hậezcxu Kỳtloz cầzsokm đyulpzsoku, hắtlozn bấdugqt ngờcile bịcpaf đyulpiềhmjqu đyulphhtgng đyulpi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.