Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 262 : Thoát thân

    trước sau   
Chốsnnsc lácsfxt, trong Huyếvkpht Vâczecn vẫxibtn làjofa mộnehot cụbubhm sưankhơlknjng mùbzwx mờdszv mịvkpht, khôbzwxng tiếvkphng đpujanehong gìlsal, mấfippy tiểissnu quỷdrje chỉzoxy cầypscn lạvvuqi gầypscn chỗbbseankhơlknjng mùbzwx đpujadrjem đpujabjugc nhấfippt liềklvxn bịvkph cắfgbwt nácsfxt, chẳovktng dòhctu thácsfxm đpujaưankhfgbwc bấfippt cứsnns đpujanehong tĩrjzxnh gìlsal.

qejwc nàjofay, Vưankhơlknjng Thiềklvxn khôbzwxng thểissn ngồiuupi yêzoxyn đpujaưankhfgbwc nữpujaa. Đvybxôbzwxi bàjofan tay củnrbya hắfgbwn vừnrbya bấfippm quyếvkpht, mấfippy khôbzwxczecu đpujaypscu đpujaang lơlknj lửeftung trêzoxyn bềklvx mặbjugt củnrbya Huyếvkpht Vâczecn hácsfx lớwitqn miệdpqgng, mấfippy chụbubhc cổvkph hắfgbwc quang to cỡiuupcsfxi bácsfxt đpujaiuupng thờdszvi phun ra, từnrby bốsnnsn phưankhơlknjng tácsfxm hưankhwitqng bắfgbwn thẳovktng đpujaếvkphn vịvkph trírjzx ban đpujaypscu củnrbya Hàjofan Lậdrjep.

Mộnehot tiếvkphng "bùbzwxng" khẽaiun chấfippn đpujanehong.

Trong mêzoxy vụbubh lờdszv mờdszvkjtq bạvvuqch quang lấfippp lácsfxnh, lúqejwc hai đpujavvuqo hắfgbwc bạvvuqch quang mang va chạvvuqm kịvkphch liệdpqgt, mộnehot bứsnnsc màjofan ácsfxnh sácsfxng màjofau trắfgbwng, nhưankhkjtq nhưankh khôbzwxng, xuấfippt hiệdpqgn trong mêzoxy vụbubh, khiếvkphn cho thiếvkphu chủnrby củnrbya Quỷdrje Linh Môbzwxn hơlknji sợfgbwnehoi, nhưankhng liềklvxn nghĩrjzx ngay tớwitqi việdpqgc Hàjofan Lậdrjep vừnrbya vàjofao đpujaãnehobzwxng ngay Lâczecn Thuẫxibtn màjofau trắfgbwng đpujaókjtq.

ankhơlknjng Thiềklvxn nhírjzxu nhírjzxu màjofay, trùbzwx trừnrby mộnehot lúqejwc xong lạvvuqi lẩoxkcm bẩoxkcm tựsezkkjtqi:

"Chứsnnsng kiếvkphn nhiềklvxu tinh phẩoxkcm phácsfxp khírjzx muốsnnsn tớwitqi tay nhưankh thếvkphjofay, thìlsal đpujaàjofanh tổvkphn thấfippt chúqejwt tinh huyếvkpht thôbzwxi! Trácsfxnh bịvkph tiểissnu tửeftujofay thi triểissnn quỷdrje kếvkphlsal đpujaókjtqjofa chạvvuqy mấfippt."


kjtqi xong, Vưankhơlknjng Thiềklvxn đpujanehot nhiêzoxyn đpujaem ngókjtqn trỏczec tay phảohwqi đpujaissn chỗbbse khókjtqe miệdpqgng, cắfgbwn nhẹcvoh mộnehot cácsfxi, sau đpujaókjtq từnrby lỗbbse thủnrbyng nặbjugn ra mộnehot giọflwrt mácsfxu tưankhơlknji đpujabjugc quácsfxnh, nhẹcvoh nhàjofang nhỏczecjofao trong Huyếvkpht Vâczecn bêzoxyn dưankhwitqi. Tiếvkphp theo hai tay cắfgbwm sâczecu vàjofao trong Huyếvkpht Vâczecn, tậdrjep trung tinh thầypscn thúqejwc đpujanehong côbzwxng phácsfxp trỗbbsei dậdrjey.

Theo chúqejw ngữpuja trong miệdpqgng Vưankhơlknjng Thiềklvxn chầypscm chậdrjem niệdpqgm ra, Huyếvkpht Vâczecn màjofau đpujaczecankhơlknji vốsnnsn đpujaang bao vâczecy Hàjofan Lậdrjep từnrby từnrby chuyểissnn đpujanehong, càjofang lúqejwc càjofang nhanh, từnrby từnrby xiếvkpht chặbjugt tạvvuqi trung tâczecm, màjofa huyếvkpht quỷdrje lạvvuqi tựsezk đpujanehong tan chảohwqy, biếvkphn mấfippt khôbzwxng còhctun dấfippu vếvkpht.

zoxy vụbubhjofau xanh đpujaczec theo Huyếvkpht Vâczecn xoay nhanh, nhanh chókjtqng bịvkph Huyếvkpht Vâczecn cuốsnnsn theo vàjofacsfxp nhậdrjep vàjofao trong, làjofam cho bêzoxyn trong càjofang lúqejwc càjofang rõvybxjofang, lộneho ra mộnehot vòhctung ácsfxnh sácsfxng màjofau trắfgbwng rấfippt lớwitqn. Vòhctung ácsfxnh sácsfxng nàjofay lấfippy mộnehot tấfippm lâczecn thuẫxibtn màjofau trắfgbwng làjofam trung tâczecm, làjofam thàjofanh mộnehot cácsfxi chéflwrn úqejwp ngưankhfgbwc đpujadrjey lạvvuqi.

jofa tạvvuqi trung tâczecm dưankhwitqi tấfippm màjofan ácsfxnh sácsfxng, Hàjofan Lậdrjep mộnehot tay nâczecng mộnehot tiểissnu đpujaao cókjtq tay cầypscm hìlsalnh dácsfxng kỳoxkc quácsfxi, chiếvkphu ra ácsfxnh sácsfxng màjofau vàjofang kinh ngưankhdszvi, còhctun tay kia đpujaang cầypscm mộnehot xấfippp phùbzwx lụbubhc phácsfxt ra ácsfxnh sácsfxng lấfippp lácsfxnh, tưankh thếvkph đpujaang muốsnnsn tấfippn côbzwxng. Ởbubhzoxyn cạvvuqnh còhctun lơlknj lửeftung hai quảohwq cầypscu mộnehot xanh mộnehot đpujaczec, tiếvkphp tụbubhc tuôbzwxn ra sưankhơlknjng mùbzwxjofau xanh đpujaczecjofay đpujabjugc. Tấfippt cảohwq đpujaklvxu bịvkphankhơlknjng Thiềklvxn thấfippy rõvybx mồiuupn mộnehot.

"Ngưankhơlknji…" Quỷdrje Linh Môbzwxn thiếvkphu chủnrby thấfippy tìlsalnh hìlsalnh nàjofay, cưankhdszvi lạvvuqnh vàjofai tiếvkphng, đpujaang muốsnnsn chếvkph giễmzsqu vàjofai câczecu.

Nhưankhng hắfgbwn vừnrbya mớwitqi phun ra đpujaưankhfgbwc mộnehot chữpuja, thìlsal chỉzoxy thấfippy Hàjofan Lậdrjep bêzoxyn dưankhwitqi đpujanehot ngộnehot vung tay, tiểissnu đpujaao theo đpujaókjtq nhẹcvoh nhàjofang bay xoẹcvoht qua, hókjtqa thàjofanh mộnehot vệdpqgt sácsfxng màjofau vàjofang chókjtqi mắfgbwt dàjofai mấfippy trưankhfgbwng, bắfgbwn thẳovktng đpujaếvkphn Vưankhơlknjng Thiềklvxn. Đvybxiuupng thờdszvi lúqejwc nàjofay, xấfippp phùbzwx lụbubhc ởnfyf trêzoxyn tay kia cũnmayng bịvkphflwrm tớwitqi, giữpujaa khôbzwxng trung hiệdpqgn ra rõvybxjofang làjofaankhdszvi mấfippy đpujavvuqo hỏczeca long, nókjtqng chácsfxy hừnrbyng hựsezkc, toàjofan bộneho tấfippn côbzwxng lạvvuqi.

"Tiểissnu tửeftu, phácsfxp khírjzx khôbzwxng phácsfx đpujaưankhfgbwc Huyếvkpht Linh Đvybxvvuqi Phácsfxp củnrbya ta đpujaâczecu, trừnrby phi…"

ankhơlknjng Thiềklvxn vốsnnsn khôbzwxng thèbzwxm đpujaissn ýnmay, mộnehot lầypscn nữpujaa đpujaem khôbzwxczecu đpujaypscu đpujaiềklvxu ra, phun ra hắfgbwc khírjzx. Nhưankhng đpujaang lúqejwc tựsezk đpujafgbwc, nókjtqi đpujaếvkphn hai chữpuja "trừnrby phi", bỗbbseng nhiêzoxyn nghĩrjzx đpujaếvkphn cácsfxi gìlsal đpujaókjtq, sắfgbwc mặbjugt lậdrjep tứsnnsc đpujavvuqi biếvkphn, nhấfippt hạvvuqc xung thiêzoxyn, bay khỏczeci Huyếvkpht Vâczecn.

jofa đpujaiuupng thờdszvi lúqejwc nàjofay, mấfippy vệdpqgt sácsfxng màjofau vàjofang kia kia "phậdrjep phậdrjep" bắfgbwn xuốsnnsng, liêzoxyn tụbubhc đpujaácsfxnh nácsfxt bấfippy mấfippy khôbzwxczecu đpujaypscu cảohwqn đpujaưankhdszvng, rồiuupi cùbzwxng vớwitqi hỏczeca long đpujaiuupng thờdszvi đpujaácsfxnh tan Huyếvkpht Vâczecn, từnrby chỗbbsejofa hắfgbwn ngồiuupi lúqejwc đpujaypscu đpujazoxyn cuồiuupng tuôbzwxn ra. Tiếvkphp theo sau đpujaókjtq, mộnehot đpujavvuqo bạvvuqch quang từnrby khe hởnfyf bay ra, cấfippp tốsnnsc bay vềklvx, đpujaưankhdszvng ácsfxnh sácsfxng màjofau vàjofang theo sau cũnmayng quay đpujaypscu bácsfxm sácsfxt đpujai theo nókjtq.

"Phùbzwx Bảohwqo!"ankhơlknjng Thiềklvxn vừnrbya kinh vừnrbya nộneho quácsfxt.

Hắfgbwn đpujaãneho nhấfippt thờdszvi sơlknj hởnfyf, khôbzwxng nghĩrjzx tớwitqi mụbubhc đpujaírjzxch Hàjofan Lậdrjep vừnrbya rồiuupi sửeftu dụbubhng mêzoxy vụbubh chírjzxnh làjofaflwro dàjofai thờdszvi gian đpujaissn khởnfyfi dụbubhng phùbzwx bảohwqo. Nếvkphu khôbzwxng, dùbzwx cho đpujasnnsi phưankhơlknjng cókjtq phùbzwx bảohwqo, hắfgbwn cũnmayng sẽaiun tuyệdpqgt đpujasnnsi khôbzwxng đpujaissn đpujasnnsi phưankhơlknjng cókjtq thờdszvi gian phácsfxt đpujanehong. Bấfippt quácsfx, xácsfxc suấfippt mộnehot Trúqejwc Cơlknjlknj Kỳoxkc tu sĩrjzxkjtq đpujaưankhfgbwc phùbzwx bảohwqo thậdrjet sựsezk rấfippt thấfippp, đpujaếvkphn nỗbbsei hắfgbwn đpujaãneho bỏczeckjtqt chuyệdpqgn nàjofay.

Tuy đpujasnnsi phưankhơlknjng cókjtq phùbzwx bảohwqo, nhưankhng dựsezka vàjofao thâczecn phậdrjen thiếvkphu chủnrby Quỷdrje Linh Môbzwxn củnrbya hắfgbwn lạvvuqi làjofam sao phảohwqi sợfgbw chứsnns, trêzoxyn mìlsalnh hắfgbwn cũnmayng đpujaem theo hai kiệdpqgn phùbzwx bảohwqo. Trong đpujaókjtq, mộnehot kiệdpqgn còhctun làjofa phùbzwx bảohwqo thuộnehoc tírjzxnh đpujabjugc thùbzwx, phi thưankhdszvng hiếvkphm thấfippy, tựsezk nhiêzoxyn sẽaiun khôbzwxng đpujaissnjofan Lậdrjep chạvvuqy thoácsfxt nhưankh vậdrjey.

ankhơlknjng Thiềklvxn cựsezkc kỳoxkc bựsezkc tứsnnsc, nhúqejwn mìlsalnh bay vàjofao Huyếvkpht Vâczecn, mộnehot lầypscn nữpujaa đpujaem nhữpujang Huyếvkpht Vâczecn nàjofay cuộnehon lạvvuqi, thúqejwc Huyếvkpht Đvybxnehon truy đpujauổvkphi nhanh nhưankh sau băxbvwng.


Sau thờdszvi gian khoảohwqng chừnrbyng đpujasnnst chácsfxy mộnehot câczecy hưankhơlknjng, Hàjofan Lậdrjep đpujavvuqp lêzoxyn Thầypscn Phong Châczecu, lạvvuqnh lùbzwxng nhìlsaln chăxbvwm chúqejw Huyếvkpht Vâczecn lạvvuqi mộnehot lầypscn nữpujaa sắfgbwp đpujaếvkphn gầypscn. Hắfgbwn bỗbbseng vẫxibty mộnehot tay, ngay sau đpujaókjtq mộnehot vệdpqgt sácsfxng màjofau vàjofang bỗbbseng chợfgbwt hồiuupi mãneho thưankhơlknjng, xuấfippt kỳoxkc bấfippt ýnmay đpujaâczecm ngưankhfgbwc vềklvx phírjzxa sau, bắfgbwn thẳovktng vềklvxankhwitqng thiếvkphu chủnrby Quỷdrje Linh Môbzwxn đpujaang ngồiuupi trong Huyếvkpht Vâczecn.

Nhưankhng Vưankhơlknjng Thiềklvxn sớwitqm đpujaãnehokjtq phòhctung bịvkph, đpujaem mộnehot vậdrjet đpujaãneho chuẩoxkcn bịvkph sẵuzlen trong tay néflwrm ra, mộnehot khôbzwxczecu đpujaypscu kim quang sácsfxng lòhctua, vừnrbya mởnfyfcsfxi mồiuupm to đpujaãneho ngoạvvuqm vệdpqgt sácsfxng màjofau vàjofang trong miệdpqgng, khiếvkphn cho nókjtq khôbzwxng cókjtqcsfxch gìlsal tiếvkphn vềklvx phírjzxa trưankhwitqc thêzoxym chúqejwt xírjzxu nàjofao.

jofan Lậdrjep thấfippt kinh, vộnehoi vàjofang thâczecu lạvvuqi mấfippy lầypscn, nhưankhng vệdpqgt sácsfxng màjofau vàjofang đpujaókjtq ngoạvvuqi trừnrby nhảohwqy nhókjtqt trong miệdpqgng kim khôbzwxczecu đpujaypscu vàjofai cácsfxi xong thìlsalnmayng khôbzwxng làjofam gìlsal đpujaưankhfgbwc nữpujaa.

ankhơlknjng Thiềklvxn cưankhdszvi gằcsfxn vàjofai tiếvkphng, Huyếvkpht Vâczecn bêzoxyn ngưankhdszvi lạvvuqi mộnehot lầypscn nữpujaa dâczecng cao, khiếvkphn cho Hàjofan Lậdrjep trong lòhctung réflwrt run, mắfgbwt thấfippy lạvvuqi sắfgbwp lậdrjep lạvvuqi màjofan bịvkphczecy khốsnnsn. Nhưankhng chírjzxnh vàjofao lúqejwc nàjofay, Huyếvkpht Vâczecn bỗbbseng nhiêzoxyn "xếvkphp cờdszv ngưankhng trốsnnsng", Vưankhơlknjng Thiềklvxn đpujaang bấfippm quyếvkpht làjofam phéflwrp, sắfgbwc mặbjugt càjofang đpujavvuqi biếvkphn, khôbzwxng chỉzoxy tốsnnsc đpujaneho phi đpujanehon bịvkph chậdrjem lạvvuqi, màjofahctun lờdszv mờdszv phủnrby mộnehot lớwitqp xanh đpujaen.

jofan Lậdrjep vẫxibtn luôbzwxn chúqejw ýnmay đpujasnnsi phưankhơlknjng, thấfippy cảohwqnh nàjofay màjofa sửeftung sốsnnst.

Tiếvkphp theo, thìlsal thấfippy trêzoxyn mặbjugt đpujasnnsi phưankhơlknjng xuấfippt hiệdpqgn vẻxbvw sợfgbwnehoi, rírjzxt mộnehot tiếvkphng dàjofai, ngay cảohwq kim khôbzwxczecu đpujaang dằcsfxng co vớwitqi Hàjofan Lậdrjep cũnmayng khôbzwxng màjofang, ngưankhdszvi bácsfxm chặbjugt lấfippy Huyếvkpht Vâczecn, nhanh nhưankh thiểissnm đpujaiệdpqgn màjofa bay ngưankhfgbwc theo đpujaưankhdszvng cũnmay, khiếvkphn cho Hàjofan Lậdrjep ngơlknj ngácsfxc khôbzwxng thôbzwxi, vẫxibtn ởnfyf nguyêzoxyn chỗbbsenmay, khôbzwxng hiểissnu gìlsal hếvkpht.

Chỉzoxykjtq thểissn ngậdrjep ngừnrbyng đpujaem kim khôbzwxczecu đpujaypscu cùbzwxng vớwitqi vệdpqgt sácsfxng màjofau vàjofang hókjtqa thàjofanh hai đpujavvuqo phùbzwx lụbubhc, dễmzsqjofang thu vàjofao trong tay. Sau đpujaókjtqvybxi mắfgbwt nhìlsaln vềklvxankhwitqng vịvkph thiếvkphu chủnrby Quỷdrje Linh Môbzwxn đpujaang từnrby từnrby dờdszvi xa mấfippt húqejwt bókjtqng dácsfxng, khôbzwxng biếvkpht thếvkphjofao mớwitqi tốsnnst?

Bảohwqo hắfgbwn đpujauổvkphi theo sao, hìlsalnh nhưankh vẫxibtn chưankha cókjtq gan lớwitqn nhưankh vậdrjey.

Bấfippt quácsfx, nghe tiếvkphng rírjzxt từnrby từnrby nhỏczec dầypscn củnrbya đpujasnnsi phưankhơlknjng, Hàjofan Lậdrjep tứsnnsc thìlsal hiểissnu ra đpujaiềklvxu gìlsal đpujaókjtq, vộnehoi vàjofang thúqejwc giụbubhc Thầypscn Phong Châczecu thay đpujavkphi phưankhơlknjng hưankhwitqng, biếvkphn mấfippt ởnfyf châczecn trờdszvi.Khôbzwxng lâczecu sau đpujaókjtq, Hàjofan Lậdrjep vừnrbya mớwitqi thoácsfxt khỏczeci hiểissnm cảohwqnh, sau khi suy nghĩrjzxrjzxjofang, mớwitqi cựsezkc kỳoxkc hốsnnsi hậdrjen.

Hắfgbwn cuốsnnsi cùbzwxng cũnmayng đpujaãneho biếvkpht nguyêzoxyn nhâczecn tạvvuqi sao đpujasnnsi phưankhơlknjng khôbzwxng truy đpujauổvkphi màjofa lạvvuqi quay vềklvx. Đvybxsnnsi phưankhơlknjng đpujaãneho trúqejwng đpujanehoc, màjofa lạvvuqi làjofa Mạvvuqc Giao chi Đvybxnehoc, kỳoxkc đpujanehoc vôbzwxlsal.

Toàjofan bộneho việdpqgc nàjofay bắfgbwt nguồiuupn từnrby việdpqgc đpujasnnsi phưankhơlknjng cảohwq gan đpujaem mộnehot lưankhfgbwng lớwitqn đpujanehoc vụbubh do "Thanh Hỏczeca Chưankhwitqng" phókjtqng ra hấfippp thu vàjofao trong Huyếvkpht Vâczecn.


Mộnehot írjzxt mêzoxy vụbubhjofay trong lúqejwc tếvkph luyệdpqgn, cókjtq thểissn dựsezka theo yêzoxyu cầypscu củnrbya hắfgbwn, đpujaem đpujaan đpujanehoc còhctun sókjtqt lạvvuqi củnrbya Hắfgbwc Giao cùbzwxng luyệdpqgn hókjtqa trong đpujaókjtq. Hôbzwxm nay, khi mộnehot írjzxt mêzoxy vụbubh bịvkph hấfippp thu thìlsal Huyếvkpht Vâczecn cũnmayng cókjtq mộnehot lưankhfgbwng lớwitqn đpujanehoc tốsnns. Trong lúqejwc phi đpujanehon truy đpujauổvkphi Hàjofan Lậdrjep, khẳovktng đpujavkphnh làjofaqejwc bịvkph vịvkph thiếvkphu môbzwxn chủnrbyjofay vậdrjen côbzwxng mộnehot lầypscn nữpujaa đpujaãneho hấfippp thu vàjofao trong ngưankhdszvi, vìlsal vậdrjey, hắfgbwn làjofam sao cókjtq thểissn khôbzwxng trúqejwng đpujanehoc, sau đpujaókjtq kinh hoàjofang rúqejwt lui.

jofan Lậdrjep càjofang nghĩrjzx, trong lòhctung càjofang cựsezkc kỳoxkc hốsnnsi hậdrjen, càjofang nghĩrjzx lạvvuqi chuyệdpqgn hôbzwxm nay, khẳovktng đpujavkphnh làjofanehoo củnrbya hắfgbwn cókjtq bệdpqgnh rồiuupi! Mộnehot cơlknj hộnehoi thậdrjet tốsnnst đpujaissn chéflwrm giếvkpht cưankhdszvng đpujavkphch, đpujaoạvvuqt đpujaưankhfgbwc càjofang nhiềklvxu bảohwqo vậdrjet trêzoxyn ngưankhdszvi đpujasnnsi phưankhơlknjng, thìlsal lạvvuqi giưankhơlknjng mắfgbwt bỏczec lỡiuup, đpujaiềklvxu nàjofay thậdrjet khiếvkphn Hàjofan Lậdrjep cókjtq chúqejwt buồiuupn bựsezkc!

Bấfippt quácsfx, đpujasnnsi phưankhơlknjng vìlsal sao cảohwq kim khôbzwxczecu đpujaypscu làjofa mộnehot bảohwqo lợfgbwi hạvvuqi nhưankh vậdrjey màjofanmayng khôbzwxng thu lạvvuqi màjofa ngưankhdszvi đpujaãneho chạvvuqy mấfippt tiêzoxyu. Hắfgbwn vẫxibtn cókjtq chúqejwt khôbzwxng hiểissnu.

jofan Lậdrjep khôbzwxng biếvkpht, gãneho đpujaókjtqnmayng thậdrjen trọflwrng vôbzwxbzwxng, Quỷdrje Linh Môbzwxn thiếvkphu chủnrby thấfippy tìlsalnh thếvkph bấfippt diệdpqgu liềklvxn co giòhctu chạvvuqy mấfippt, lúqejwc nàjofay cũnmayng đpujaang nókjtqng giậdrjen đpujaếvkphn thấfippt khiếvkphu bốsnnsc khókjtqi! Màjofanfyfzoxyn hắfgbwn chírjzxnh làjofa hai Kếvkpht Bàjofan tu sĩrjzx huynh đpujadpqg họflwrnmay đpujaang ngơlknj ngácsfxc nhìlsaln nhau bấfippt lựsezkc.

Thìlsal ra, Vưankhơlknjng Thiềklvxn cuốsnnsng cuồiuupng chạvvuqy vềklvx đpujaưankhfgbwc mộnehot đpujaoạvvuqn đpujaưankhdszvng thìlsal gặbjugp phảohwqi hai vịvkph Quỷdrje Linh Môbzwxn trưankhnfyfng lãnehoo nàjofay, ngưankhdszvi đpujaãneho bắfgbwt trọflwrn lưankhwitqi tu sĩrjzx củnrbya bảohwqy phácsfxi khácsfxc. Hai ngưankhdszvi họflwr bởnfyfi vìlsallknji khôbzwxng yêzoxyn tâczecm cho an toàjofan củnrbya vìlsal thiếvkphu chủnrby, phảohwqi suy nghĩrjzx chu toàjofan mớwitqi tìlsalm đpujaưankhfgbwc.

qejwc nàjofay vừnrbya thấfippy Vưankhơlknjng Thiềklvxn bịvkph trúqejwng đpujanehoc, dĩrjzx nhiêzoxyn đpujaãnehobzwxng phácsfxp lựsezkc cao thâczecm giúqejwp hắfgbwn nhanh chókjtqng bứsnnsc đpujanehoc ra.

jofa vịvkph thiếvkphu môbzwxn chủnrbyjofa đpujanehoc tírjzxnh mớwitqi đpujaưankhfgbwc giảohwqi nàjofay cũnmayng lờdszv mờdszv đpujacsfxn đpujaưankhfgbwc nguyêzoxyn nhâczecn tạvvuqi sao mìlsalnh trúqejwng đpujanehoc, nhưankhng hắfgbwn đpujaem hàjofanh đpujanehong vôbzwx ýnmay củnrbya Hàjofan Lậdrjep biếvkphn thàjofanh việdpqgc cốsnns ýnmay xếvkphp đpujabjugt cạvvuqm bẫxibty đpujaissn lừnrbya hắfgbwn. Đvybxiềklvxu nàjofay làjofam cho Vưankhơlknjng Thiềklvxn, mộnehot kẻxbvw trưankhwitqc giờdszv chưankha từnrbyng nếvkphm mùbzwxi thấfippt bạvvuqi nhưankh vậdrjey, hậdrjen Hàjofan Lậdrjep đpujaếvkphn thấfippu xưankhơlknjng, còhctun xem hắfgbwn làjofalsalnh đpujavkphch.

Đvybxãnehokjtq hai cácsfxch nghĩrjzxjofay, Vưankhơlknjng Thiềklvxn cókjtqlknji khôbzwxng cam tâczecm bỏczec qua, khôbzwxng thèbzwxm quan tâczecm đpujaếvkphn thâczecn thểissn vẫxibtn còhctun hơlknji yếvkphu nhưankhfgbwc, mộnehot lầypscn nữpujaa theo phưankhơlknjng hưankhwitqng ban đpujaypscu đpujaem theo hai lãnehoo giàjofa đpujazoxyn cuồiuupng truy đpujauổvkphi mấfippy trăxbvwm dặbjugm nữpujaa, sau đpujaókjtq lạvvuqi vẫxibtn trắfgbwng tay quay vềklvx, nhưankhng nỗbbsei niềklvxm ảohwqo nãnehoo trong lòhctung lạvvuqi y nhưankh mộnehot cácsfxi xưankhơlknjng cácsfx, vĩrjzxnh viễmzsqn nghẹcvohn trong tim.

Vềklvxcsfxi phùbzwx bảohwqo kim khôbzwx đpujaypscu kia, bởnfyfi vìlsal đpujasnnsi phưankhơlknjng đpujaãneho cầypscm, tứsnnsc thờdszvi khôbzwxng cácsfxch gìlsal thu lạvvuqi đpujaưankhfgbwc nêzoxyn khôbzwxng thểissn khôbzwxng từnrby bỏczec, hắfgbwn ngưankhfgbwc lạvvuqi khôbzwxng đpujaissnczecm lắfgbwm. Rốsnnst cuộnehoc, đpujaãneho sửeftu dụbubhng nhiềklvxu lầypscn, ưankhwitqc tírjzxnh phácsfxp khírjzx đpujaãneho chókjtqng hếvkpht uy năxbvwng, tuy bịvkphjofan Lậdrjep lấfippy đpujai, cùbzwxng lắfgbwm làjofabzwxng mộnehot hai lầypscn nữpujaa thôbzwxi, cũnmayng khôbzwxng phảohwqi làjofa hữpujau dụbubhng lắfgbwm.

Nhưankhng việdpqgc càjofang khiếvkphn hắfgbwn lửeftua phun ba trưankhfgbwng (*ýnmaykjtqi: giậdrjen đpujaếvkphn nỗbbsei phun ra lửeftua) chírjzxnh làjofa vừnrbya mớwitqi vềklvx tớwitqi đpujazoxynh núqejwi cókjtq sắfgbwp xếvkphp mai phụbubhc thìlsalkjtq mộnehot têzoxyn Quỷdrje Linh Vệdpqg bẩoxkcm cácsfxo vớwitqi hắfgbwn làjofa mộnehot nhókjtqm ngưankhdszvi thuộnehoc Hợfgbwp Hoan Tôbzwxng trong Ma Đvybxvvuqo Lụbubhc Tôbzwxng đpujaãneho bấfippt ngờdszv tậdrjep kírjzxch bọflwrn chúqejwng.

Tuy khôbzwxng cókjtq ngưankhdszvi thưankhơlknjng vong nhưankhng hai vịvkph nữpuja tu sĩrjzx bịvkph bọflwrn chúqejwng chếvkph phụbubhc đpujaãneho đpujaưankhfgbwc đpujasnnsi phưankhơlknjng cưankhwitqp đpujai rồiuupi. Xem kiềklvxu dung "xuấfippt chúqejwng" nhưankh vậdrjey củnrbya ngưankhdszvi lãnehonh đpujavvuqo, thìlsal chírjzxnh làjofa Đvybxiềklvxn Bấfippt Khuyếvkpht, con trai thứsnns hai củnrbya tôbzwxng chủnrby Hợfgbwp Hoan Tôbzwxng. Mộnehot nhâczecn vậdrjet đpujanehoc ácsfxc, sau hắfgbwn mộnehot đpujadszvi, thanh danh chắfgbwc chắfgbwc khôbzwxng dưankhwitqi hắfgbwn.

Sau khi nghe tin nàjofay, Vưankhơlknjng Thiềklvxn tuy bềklvx ngoàjofai mụbubhc quanh chỉzoxylknji âczecm trầypscm mộnehot chúqejwt nhưankhng trêzoxyn thựsezkc tếvkph trong lòhctung lạvvuqi tựsezka hồiuup nhưankhkjtq cảohwqm giácsfxc ókjtqi mácsfxu. Hàjofan Lậdrjep vàjofa Đvybxiềklvxn Bấfippt Khuyếvkpht hai kẻxbvwjofay coi nhưankh đpujaãnehokjtqzoxyn trong danh sácsfxch cầypscn phảohwqi giếvkpht củnrbya Vưankhơlknjng Thiềklvxn.

vybxi, nókjtqi cho Yếvkphn Gia lãnehoo tổvkph, lậdrjep tứsnnsc bắfgbwt đpujaypscu rúqejwt lui!" Mộnehot hồiuupi lâczecu sau đpujaókjtq, Vưankhơlknjng Thiềklvxn thởnfyf ra mộnehot hơlknji dàjofai, rốsnnst cuộnehoc lạvvuqnh nhưankhxbvwng, nókjtqi.

jofaqejwc nàjofay Hàjofan Lậdrjep mộnehot chúqejwt cũnmayng khôbzwxng dácsfxm chậdrjem trễmzsq, mộnehot mạvvuqch bay trởnfyf lạvvuqi Hoàjofang Phong Cốsnnsc. Nhưankhng giữpujaa đpujaưankhdszvng, lạvvuqi chạvvuqm mặbjugt mộnehot nhókjtqm tu sĩrjzx củnrbya Hókjtqa Đvybxao Ổmzsqjofa Yểissnm Nguyệdpqgt Tôbzwxng đpujaang lốsnns nhốsnns đpujai ra, sau đpujaókjtqankhwitqi tuyêzoxyn bốsnns củnrbya tu sĩrjzx Trúqejwc Cơlknj Hậdrjeu Kỳoxkc cầypscm đpujaypscu, hắfgbwn bấfippt ngờdszv bịvkph đpujaiềklvxu đpujanehong đpujai.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.