Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 261 : Huyết Linh Đại Pháp

    trước sau   
Trong nháhdvmy mắljekt, nhữblqyng bạugagch quang Hàulhan Lậvhmxp hóecvsa ra vàulha huyếlrhwt vâvdkbn sau lưlzcqng đljekãlovj mộzouit trưlzcqsogfc mộzouit sau đljekuổmioui tớsogfi, nhưlzcqng màulha cựisiq ly giữblqya hai ngưlzcqecvsi đljekãlovj dầhdvmn dầhdvmn kébhzjo gầhdvmn còezzwn khoảqqnqng mưlzcqecvsi mấzouiy trưlzcqmioung.

ulhan Lậvhmxp lòezzwng thầhdvmm kêjzulu khổmiou khôctfhng thôctfhi, khôctfhng hềjzul biếlrhwt Vưlzcqơmhrtng Thiềjzuln đljekang đljekiềjzulu khiểbtwwn huyếlrhwt vâvdkbn phíxtxga sau cũlzcqng đljekang cựisiqc kỳsogf kinh ngạugagc!

Phảqqnqi biếlrhwt, Huyếlrhwt Đeyduzouin Thuậvhmxt củzqtra Huyếlrhwt Linh Đeyduugagi Pháhdvmp tuy khôctfhng dáhdvmm xưlzcqng làulha đljekufen nhấzouit lụcnwkc tôctfhng, nhưlzcqng tốmdcyc đljekzoui tuyệufent đljekmdcyi xếlrhwp trêjzuln bíxtxg pháhdvmp củzqtra ngũlzcqctfhng còezzwn lạugagi, nhanh hơmhrtn nhiềjzulu so vớsogfi nhữblqyng loạugagi đljekkxkanh cấzouip pháhdvmp khíxtxg phi hàulhanh thôctfhng thưlzcqecvsng. Nhưlzcqng ngàulhay hôctfhm nay, hắljekn toàulhan lựisiqc phi đljekzouin lạugagi nhấzouit thờecvsi khôctfhng cáhdvmch gìxtxg bắljekt đljekưlzcqmiouc kẻvhmx đljekang thúaxfgc đljekvhmxy tiểbtwwu châvdkbu bay thoáhdvmt đljeki làulhaulhan Lậvhmxp. Vưlzcqơmhrtng Thiềjzuln cảqqnqm thấzouiy bấzouit ngờecvs, đljekcwrong thờecvsi sáhdvmt ýugag trong lòezzwng cũlzcqng càulhang nặlzcqng hơmhrtn.

ulhan Lậvhmxp cũlzcqng biếlrhwt, cứepfp tiếlrhwp tụcnwkc chạugagy lồcwrong lêjzuln nhưlzcq vậvhmxy thìxtxg sợmiouulha trong thờecvsi gian uốmdcyng xong mộzouit chébhzjn tràulha khẳgnzdng đljekrfldnh mìxtxgnh sẽjzul bịrfld đljekmdcyi phưlzcqơmhrtng cắljekm đljekhdvmu cắljekm cổmiou đljekuổmioui kịrfldp, bắljekt buộzouic phảqqnqi làulham cáhdvmi gìxtxg đljekóecvs mớsogfi đljekưlzcqmiouc!

xtxg vậvhmxy tay mòezzw trong bao trữblqy vậvhmxt, vừlrhwa đljekcnwkng vàulhao thìxtxg Liêjzuln Châvdkbu Hỏisiqa Cầhdvmu Phùqksc đljekãlovj xuấzouit hiệufenn trong tay. Liềjzuln sau đljekóecvs, thâvdkbn ảqqnqnh hơmhrti khựisiqng lạugagi mộzouit chúaxfgt, khôctfhng thèbqeem suy nghĩapycxtxg đljekãlovjbhzjm vàulhai tờecvs vềjzul phíxtxga sau rồcwroi tiếlrhwp tụcnwkc chạugagy nhưlzcq đljekjzuln, phíxtxga sau lậvhmxp tứepfpc truyềjzuln đljekếlrhwn tiếlrhwng nổmiou đljekùqkscng đljekùqkscng.

ulhan Lậvhmxp cầhdvmm lòezzwng khôctfhng đljeklzcqng ngoảqqnqnh đljekhdvmu liếlrhwc vềjzul phíxtxga sau!


Chỉkxka thấzouiy đljekoạugagn đljekhdvmu củzqtra huyếlrhwt vâvdkbn cuồcwron cuộzouin nhưlzcqecvsng dữblqy, tựisiqa hồcwro đljekãlovj bịrfld nổmiou tan táhdvmc kháhdvm nhiềjzulu, lơmhrt thơmhrt mộzouit vàulhai cáhdvmi, còezzwn lờecvs mờecvs hiệufenn ra thâvdkbn hìxtxgnh củzqtra thiếlrhwu chủzqtr củzqtra Quỷblqy Linh Môctfhn.

ulhan Lậvhmxp trong lòezzwng rấzouit mừlrhwng, đljekang muốmdcyn đljekem mấzouiy tờecvsezzwn sóecvst lạugagi kíxtxgch pháhdvmt ra thìxtxglzcqơmhrtng Thiềjzuln đljekang ởmiou trong Huyếlrhwt Vâvdkbn đljekzouit nhiêjzuln phấzouit tay, mộzouit đljekugago lụcnwkc quang phóecvsng thẳgnzdng đljekếlrhwn Hàulhan Lậvhmxp, từlrhw nhỏisiq biếlrhwn thàulhanh lớsogfn dầhdvmn, thậvhmxt khôctfhng ngờecvs lạugagi làulha Phi Thoa (*thoa: đljekinh ba) pháhdvmp khíxtxgulhalzcqơmhrtng Thiềjzuln vốmdcyn đljekugagp dưlzcqsogfi châvdkbn.

ulhan Lậvhmxp bấzouit đljekljekc dĩapyc đljekem phùqksc lụcnwkc trong tay lậvhmxp tứepfpc chuyểbtwwn hưlzcqsogfng bay đljekếlrhwn câvdkby thoa màulhau xanh thay vìxtxg Huyếlrhwt Vâvdkbn, hai ba mưlzcqơmhrti quảqqnq hỏisiqa cầhdvmu liêjzuln tiếlrhwp nổmiou tung, đljekem cựisiq thoa pháhdvmt ra hắljekc khíxtxg kia đljekáhdvmnh lộzouin nhàulhao mấzouiy lầhdvmn liêjzuln tụcnwkc, nhấzouit thờecvsi khôctfhng cáhdvmch gìxtxg lạugagi gầhdvmn hắljekn.

Nhưlzcqng trong thờecvsi gian chậvhmxm trễisiq ngắljekn ngủzqtri, Huyếlrhwt Vâvdkbn trưlzcqsogfc mặlzcqt đljekãlovj khôctfhi phụcnwkc lạugagi hìxtxgnh dáhdvmng, lạugagi mộzouit lầhdvmn nữblqya lồcwrong lộzouin phóecvsng tớsogfi.

Chíxtxgnh vàulhao lúaxfgc nàulhay, trong miệufenng Vưlzcqơmhrtng Thiềjzuln đljekzouit nhiêjzuln pháhdvmt ra mấzouiy tiếlrhwng húaxfg ngúaxfgt trờecvsi, kèbqeem theo tiếlrhwng húaxfgbhzj trờecvsi nàulhay, Huyếlrhwt Vâvdkbn bỗditung chợmiout phìxtxgnh to lêjzuln, trong chớsogfp mắljekt đljekãlovj bao phủzqtr khắljekp bầhdvmu trờecvsi, khôctfhng ngờecvsecvs cảqqnq uy thếlrhw che lấzouip cảqqnq thiêjzuln đljekrflda nhậvhmxt nguyệufent.

Ngay sau đljekóecvs, Huyếlrhwt Vâvdkbn cuồcwron cuộzouin nàulhay tốmdcyc đljekzoui lậvhmxp tứepfpc tăecrzng cao gấzouip mấzouiy lầhdvmn, nhưlzcqecvsng cảqqnq đljekjzuln cuồcwrong trong chốmdcyc láhdvmt đljekãlovj québhzjt từlrhw phíxtxga sau đljekếlrhwn phíxtxga trưlzcqsogfc Thầhdvmn Phong Châvdkbu, lạugagi còezzwn lan ra rấzouit nhanh, trong chớsogfp mắljekt đljekãlovj bao vâvdkby Hàulhan Lậvhmxp cảqqnq ngưlzcqecvsi lẫerwan pháhdvmp khíxtxg giữblqya khôctfhng trung.

ulhan Lậvhmxp kinh hãlovji, vộzouii vàulhang dừlrhwng Thầhdvmn Phong Châvdkbu, thiếlrhwu chúaxfgt nữblqya làulha đljekâvdkbm sầhdvmm vàulhao Huyếlrhwt Vâvdkbn, từlrhw trong túaxfgi trữblqy vậvhmxt lôctfhi ra mộzouit cặlzcqp pháhdvmp khíxtxg đljeken thui giốmdcyng nhưlzcqecvsng vuốmdcyt vậvhmxy. Lúaxfgc nàulhay, câvdkby thoa quỷblqy dịrfldulhau xanh lụcnwkc từlrhw phíxtxga sau vôctfh thanh vôctfh tứepfpc tấzouin côctfhng lầhdvmn nữblqya.

eydui".

ulhan Lậvhmxp giốmdcyng nhưlzcq sau lưlzcqng mọklspc mắljekt, trầhdvmm giọklspng gầhdvmm mộzouit tiếlrhwng, đljekem đljekôctfhi pháhdvmp khíxtxg đljekóecvsbhzjm vềjzul phíxtxga sau! Vừlrhwa ra khỏisiqi tay, cặlzcqp móecvsng vuốmdcyt nàulhay bèbqeen lậvhmxp tứepfpc hóecvsa lớsogfn mấzouiy trưlzcqmioung, mạugagnh mẽjzul chụcnwkp vềjzul phíxtxga câvdkby thoa màulhau xanh lụcnwkc đljekang tấzouin côctfhng tớsogfi.

Lụcnwkc thoa khôctfhng hềjzul chịrfldu kébhzjm, phóecvsng ra mấzouiy cỗditu hắljekc khíxtxg trêjzuln đljekhdvmu mũlzcqi thoa, trong chớsogfp mắljekt đljekem cựisiq trảqqnqo quấzouin mấzouiy lớsogfp trong đljekóecvs, xem ra khôctfhng cáhdvmch gìxtxg đljekzouing đljekvhmxy chúaxfgt nàulhao.

ulhan Lậvhmxp thấzouiy vậvhmxy liềjzuln bắljekt quyếlrhwt, đljekôctfhi cựisiq trảqqnqo đljekóecvs chợmiout pháhdvmt ra mộzouit hắljekc mang (hắljekc mang: râvdkbu đljeken) dàulhai mấzouiy xíxtxgch (1 xíxtxgch = 1/3 mébhzjt), soàulhan soạugagt mộzouit hồcwroi liềjzuln đljekem hắljekc khíxtxg quanh mìxtxgnh xébhzjhdvmt khôctfhng còezzwn thàulhanh hìxtxgnh đljekưlzcqmiouc nữblqya.

"Khôctfhng tệufen! Khôctfhng tệufen! Quảqqnq nhiêjzuln khôctfhng phảqqnqi đljekkxkanh cấzouip pháhdvmp khíxtxg phổmiou thôctfhng, khôctfhng ngờecvsecvs thểbtww dễisiqulhang pháhdvm vỡvgnf Âqjdam Ma Ti củzqtra Bíxtxgch Âqjdam Thoa nàulhay, xem ra thậvhmxt khôctfhng uổmioung côctfhng ta đljekíxtxgch thâvdkbn ra tay mộzouit lầhdvmn nàulhay!" Âqjdam thanh củzqtra Vưlzcqơmhrtng Thiềjzuln phiêjzulu hưlzcq bấzouit đljekrfldnh từlrhwjzuln ngoàulhai Huyếlrhwt Vâvdkbn vang đljekếlrhwn, đljekcwrong thờecvsi câvdkby thoa màulhau xanh lụcnwkc sau khi pháhdvmt ra mộzouit tràulhang tiếlrhwng "u u" liềjzuln lùqksci vềjzul, biếlrhwn mấzouit trong Huyếlrhwt Vâvdkbn khôctfhng thấzouiy tung tíxtxgch.

ulhan Lậvhmxp cũlzcqng đljekem đljekôctfhi đljekkxkanh giai pháhdvmp khi ljek Long Đeyduoạugagt" đljekưlzcqmiouc luyệufenn chếlrhw bằklspng máhdvmu giao long nàulhay thu vềjzul trưlzcqsogfc ngưlzcqecvsi, cảqqnqnh giáhdvmc nhìxtxgn chung quanh.


Hắljekn bâvdkby giờecvs đljekãlovj hoàulhan toàulhan bịrfldecvsi trong huyếlrhwt sắljekc che lấzouip áhdvmnh mặlzcqt trờecvsi, cũlzcqng khôctfhng cóecvs bấzouit kìxtxg mộzouit kẽjzul hởmiouulhao cóecvs thểbtww chạugagy thoáhdvmt, trong khôctfhng khíxtxg chỗdituulhao cũlzcqng ngửrizzi thấzouiy mùqksci máhdvmu muốmdcyn óecvsi.

Xem ra, khôctfhng dùqkscng sứepfpc mạugagnh đljekbtww mởmiou ra mộzouit thôctfhng lộzoui thìxtxg khôctfhng cóecvshdvmch gìxtxg thoáhdvmt thâvdkbn rồcwroi. Hàulhan Lậvhmxp nghĩapyc nhưlzcq vậvhmxy, bèbqeen muốmdcyn phóecvsng ljek Long Đeyduoạugagt" ra lầhdvmn nữblqya.

Nhưlzcqng hắljekn chưlzcqa cóecvsulhanh đljekzouing thìxtxg trong Huyếlrhwt Vâvdkbn phíxtxga trưlzcqsogfc đljekzouit nhiêjzuln cuồcwron cuộzouin, tiếlrhwp theo sau đljekóecvs nhảqqnqy ra hai quáhdvmi vậvhmxt màulhau đljekisiq nhưlzcqhdvmu đljekang nhe nanh múaxfga vuốmdcyt. Hai quáhdvmi vậvhmxt nàulhay cóecvs sừlrhwng ngắljekn, mộzouit cáhdvmi đljekctfhi nhọklspn, hai con mắljekt đljekisiq quạugagch y nhưlzcqlzcqơmhrtng Thiềjzuln, giưlzcqơmhrtng móecvsng vuốmdcyt sắljekc bébhzjn hưlzcqsogfng vềjzululhan Lậvhmxp vồcwro tớsogfi.

eyduâvdkby làulha?"

ulhan Lậvhmxp lầhdvmn đljekhdvmu tiêjzuln thấzouiy yêjzulu thúaxfgulhay, xem bềjzul ngoàulhai lạugagi y hệufent nhưlzcq tiểbtwwu quỷblqy trong truyềjzuln thuyếlrhwt, khiếlrhwn Hàulhan Lậvhmxp trong lòezzwng sợmioulovji, hoang mang đljekem Ôljek Long Đeyduoạugagt phóecvsng ra, mỗditui trảqqnqo chộzouip mộzouit cáhdvmi, nhẹzqtr nhàulhang đljekem tiểbtwwu quỷblqyecvsp náhdvmt, mộzouit lầhdvmn nữblqya hóecvsa thàulhanh Huyếlrhwt Vâvdkbn bay vềjzul chỗditulzcq.

ulhan Lậvhmxp an tâvdkbm mộzouit chúaxfgt, thìxtxg ra cũlzcqng khôctfhng khóecvs đljekmdcyi phóecvs a!

Nhưlzcqng ýugag niệufenm nàulhay củzqtra Hàulhan Lậvhmxp còezzwn chưlzcqa đljeki qua, tiếlrhwng cưlzcqecvsi chếlrhw giễisiqu củzqtra Vưlzcqơmhrtng Thiềjzuln từlrhw bốmdcyn phưlzcqơmhrtng táhdvmm hưlzcqsogfng đljekãlovj truyềjzuln đljekếlrhwn.

"Ha ha! Cáhdvmc hạugag đljeklrhwng lơmhrtulha quáhdvm sớsogfm! Huyếlrhwt Quỷblqy củzqtra Huyếlrhwt Linh Đeyduugagi Pháhdvmp củzqtra ta cóecvs thểbtww khôctfhng đljekơmhrtn giảqqnqn nhưlzcq vậvhmxy làulhaecvs thểbtww giảqqnqi quyếlrhwt đljekưlzcqmiouc đljekâvdkbu, tròezzw vui tiếlrhwp theo mớsogfi bắljekt đljekhdvmu thôctfhi!"

Nghe lờecvsi nàulhay, Hàulham Lậvhmxp trong lòezzwng nặlzcqng trĩapycu.

Nhưlzcqng tâvdkbm tríxtxg củzqtra hắljekn cũlzcqng coi làulha vữblqyng nhưlzcqulhan thạugagch, cũlzcqng khôctfhng vìxtxg lờecvsi nóecvsi củzqtra đljekmdcyi phưlzcqơmhrtng màulha khinh đljekzouing, khôctfhng kểbtww ba bảqqnqy hai mưlzcqơmhrti mốmdcyt, dùqkscng pháhdvmp khíxtxg xoay tíxtxgt đljekvhmxp mạugagnh vềjzullzcqsogfng Huyếlrhwt Vâvdkbn.

ulhan Lậvhmxp trong lòezzwng vừlrhwa mừlrhwng, nhưlzcqng trong chớsogfp mắljekt, đljekôctfhi Ôljek Long Đeyduoạugagt bỗditung đljekecvs ra, lắljekc lưlzcq nhưlzcqulha sắljekp mấzouit khốmdcyng chếlrhw rồcwroi. Hàulhan Lậvhmxp đljekugagi kinh, lậvhmxp tứepfpc thu lạugagi toàulhan lựisiqc pháhdvmp khíxtxg, rốmdcyt cuộzouic trưlzcqsogfc khi hoàulhan toàulhan mấzouit đljeki khốmdcyng chếlrhwlzcqng đljekem Ôljek Long Đeyduoạugagt húaxfgt ra khỏisiqi Huyếlrhwt Vâvdkbn, bay trởmiou vềjzuljzuln mìxtxgnh.

ufen! Pháhdvmp khíxtxgulhay củzqtra ngưlzcqơmhrti lạugagi khôctfhng Linh Huyếlrhwt củzqtra ta làulham ôctfh nhiễisiqm, bổmioun thiếlrhwu chủzqtrulhang muốmdcyn lấzouiy đljekưlzcqmiouc!"

lzcqơmhrtng Thiềjzuln kinh ngạugagc thốmdcyt lêjzuln, nhưlzcqng sau đljekóecvs khôctfhng giấzouiu giếlrhwm màulha lộzoui ra ýugag tham lam.


axfgc nàulhay, Huyếlrhwt Vâvdkbn ởmiou bốmdcyn phưlzcqơmhrtng táhdvmm hưlzcqsogfng cũlzcqng đljekcwrong thờecvsi nổmioui dậvhmxy cuồcwron cuộzouin, sau đljekóecvs từlrhwjzuln trong huyếlrhwt quỷblqy con nàulhay nốmdcyi tiếlrhwp con kia bòezzw ra, bọklspn chúaxfgng chen lấzouin tranh nhau vồcwro vềjzul phíxtxga Hàulhan Lậvhmxp.

Trêjzuln mặlzcqt Hàulhan Lậvhmxp thầhdvmn sắljekc đljekecvs đljekerwan, múaxfga đljekôctfhi Ôljek Long Đeyduoạugagt đljekếlrhwn mứepfpc mưlzcqa gióecvs khôctfhng xuyêjzuln đljekưlzcqmiouc, khiếlrhwn cho đljekáhdvmm Huyếlrhwt Quỷblqy vừlrhwa đljekcnwkng vàulhao liềjzuln bịrfldhdvmt náhdvmt, lạugagi biếlrhwn thàulhanh huyếlrhwt vâvdkbn.

axfgc Hàulhan Lậvhmxp mộzouit hơmhrti tấzouin côctfhng giếlrhwt liềjzuln hơmhrtn trăecrzm Huyếlrhwt Quỷblqy thìxtxg thấzouiy quỷblqy vậvhmxt từlrhw khắljekp mọklspi phưlzcqơmhrtng hưlzcqsogfng vẫerwan đljekang ồcwrougagt khôctfhng ngừlrhwng đljekưlzcqmiouc sinh ra, trong lòezzwng thởmiouulhai. Quảqqnq nhiêjzuln tìxtxgnh hìxtxgnh tồcwroi tệufen nhấzouit xuấzouit hiệufenn, mấzouiy quáhdvmi vậvhmxt nàulhay chébhzjm giếlrhwt khôctfhng hếlrhwt, tiêjzulu diệufent đljekưlzcqmiouc mộzouit con thìxtxg từlrhw trong đljekáhdvmm Huyếlrhwt Vâvdkbn kia vẫerwan sẽjzul lạugagi sảqqnqn sinh ra mộzouit con kháhdvmc, luôctfhn luôctfhn duy trìxtxg khoảqqnqng ba mưlzcqơmhrti mấzouiy con.

Xem ra Quỷblqy Linh Môctfhn thiếlrhwu chủzqtr chíxtxgnh làulha muốmdcyn làulham cho hắljekn tiêjzulu hao đljekếlrhwn chếlrhwt ởmiou đljekâvdkby.

Nghĩapyc đljekếlrhwn đljekâvdkby, Hàulhan Lậvhmxp tựisiq nhiêjzuln khôctfhng chịrfldu cứepfp tiếlrhwp tụcnwkc nhưlzcq vậvhmxy.

Hắljekn dùqkscng tay vỗditujzuln túaxfgi trữblqy vậvhmxt, lôctfhi ra mấzouiy sơmhrt cấzouip phùqksc lụcnwkc cấzouip thấzouip, cũlzcqng cóecvs khoảqqnqng bảqqnqy táhdvmm cáhdvmi. Sau đljekóecvs, mộzouit hơmhrti nébhzjm toàulhan bộzoui vềjzul mộzouit bêjzuln Huyếlrhwt Vâvdkbn, ngay lậvhmxp tứepfpc, hỏisiqa cầhdvmu băecrzng chùqkscy cáhdvmc loạugagi xốmdcyi xảqqnq bay đljekếlrhwn, lạugagi thêjzulm bảqqnqn thâvdkbn Hàulhan Lậvhmxp còezzwn trong chớsogfp mắljekt pháhdvmt ra mấzouiy hỏisiqa xàulhahdvmm sáhdvmt theo sau.

Sau khi liêjzuln châvdkbu hỏisiqa cầhdvmu bay đljekếlrhwn lúaxfgc nàulhay cóecvs thểbtww đljekáhdvmnh tan mộzouit chúaxfgt huyếlrhwt vụcnwk, Hàulhan Lậvhmxp sớsogfm nhớsogf thầhdvmm trong lòezzwng, bâvdkby giờecvs kỳsogf vọklspng chúaxfgt pháhdvmp thuậvhmxt nàulhay cóecvs thểbtww giúaxfgp hắljekn đljekáhdvmnh mởmiou mộzouit thôctfhng đljekugago đljeki ra.

"Muốmdcyn trốmdcyn vậvhmxy sao!"

Giọklspng nóecvsi thấzouip trầhdvmm u áhdvmm củzqtra Vưlzcqơmhrtng Thiềjzuln hébhzjt lêjzuln. Trêjzuln ngưlzcqecvsi Hàulhan Lậvhmxp bỗditung nhiêjzuln cóecvs nhiềjzulu phùqksc lụcnwkc nhưlzcq vậvhmxy thậvhmxt sựisiqlzcqmiout ngoàulhai dựisiq liệufenu củzqtra hắljekn. Dầhdvmu gìxtxgmhrt cấzouip phùqksc lụcnwkc thìxtxg trừlrhw bậvhmxc cao ra, nhữblqyng cáhdvmi kháhdvmc đljekmdcyi vớsogfi tu sĩapyc Trúaxfgc Cơmhrt Kỳsogfecvs lẽjzul khôctfhng cóecvshdvmc dụcnwkng bao nhiêjzulu.

Nhưlzcqng màulha vịrfld Quỷblqy Linh Môctfhn thiếlrhwu chủzqtrulhay cho dùqkscvdkbm cao khíxtxg ngạugago nhưlzcqng vẫerwan khôctfhng dáhdvmm đljekbtww cho Huyếlrhwt Vụcnwk củzqtra mìxtxgnh đljeki ngạugagnh tiếlrhwp mấzouiy pháhdvmp thuậvhmxt nàulhay, dầhdvmu gìxtxg Huyếlrhwt Linh Đeyduugagi Pháhdvmp củzqtra hắljekn chỉkxka luyệufenn thàulhanh hai tầhdvmng màulha thôctfhi, cóecvs thểbtww khôctfhng thểbtww chịrfldu nổmioui oanh tạugagc đljekugagi tràulha củzqtra nhiềjzulu pháhdvmp thuậvhmxt nhưlzcq vậvhmxy. Vềjzul phầhdvmn côctfhng kíxtxgch củzqtra pháhdvmp khíxtxg, bởmioui vìxtxg đljeklzcqc tíxtxgnh ôctfh uếlrhw củzqtra Huyếlrhwt Vụcnwk, hắljekn ngưlzcqmiouc lạugagi khôctfhng lo sợmiouxtxg nhiềjzulu.

Theo tiếlrhwng thébhzjt củzqtra Vưlzcqơmhrtng Thiềjzuln, mộzouit vàulhai khôctfhvdkbu đljekhdvmu màulhau đljeken đljekzouit nhiêjzuln vọklspt ra từlrhw trong Huyếlrhwt Vâvdkbn trưlzcqsogfc khi mấzouiy pháhdvmp thuậvhmxt nàulhay đljekếlrhwn, sau đljekóecvs đljekcwrong thờecvsi háhdvm miệufenng, mấzouiy cỗditu hắljekc khíxtxg phun ra, lậvhmxp tứepfpc ngăecrzn chặlzcqn mấzouiy pháhdvmp thuậvhmxt đljekãlovj đljekếlrhwn trưlzcqsogfc mặlzcqt. Kếlrhwt quảqqnq sau mộzouit tràulhang "bùqkscng bùqkscng" đljekjzuln cuồcwrong, trừlrhw mấzouiy khôctfhvdkbu đljekhdvmu nàulhay lắljekc lựisiqulhai cáhdvmi, Huyếlrhwt Vâvdkbn sau lưlzcqng bọklspn chúaxfgng khôctfhng đljekzouing mộzouit tíxtxgulhao.

ulhan Lậvhmxp sắljekc mặlzcqt nặlzcqng nềjzul, bấzouit giáhdvmc nhíxtxgu mắljekt nhìxtxgn vềjzul nhữblqyng phưlzcqơmhrtng hưlzcqsogfng kháhdvmc. Nhưlzcqng chưlzcqa đljekmioui hắljekn ra tay thìxtxg Huyếlrhwt Vâvdkbn ởmiouhdvmc phưlzcqơmhrtng hưlzcqsogfng kháhdvmc cũlzcqng đljekcwrong dạugagng xuấzouit hiệufenn hắljekc sắljekc khôctfhvdkbu đljekhdvmu. Tiếlrhwng cưlzcqecvsi lạugagnh lùqkscng củzqtra Vưlzcqơmhrtng Thiềjzuln đljekcwrong thờecvsi truyềjzuln đljekếlrhwn:

"Ngưlzcqơmhrti tưlzcqmioung làulha vẫerwan cóecvs thểbtww chiếlrhwm cơmhrt hộzouii àulha? Hãlovjy ngoan ngoãlovjn làulham bữblqya trưlzcqa trong miệufenng Huyếlrhwt Quỷblqy đljeki! Ta thậvhmxt sựisiq muốmdcyn xem xem kếlrhwt cụcnwkc cáhdvmc hạugag bịrfld Huyếlrhwt Quỷblqy chia nhau ăecrzn, dáhdvmm chắljekc cảqqnqnh máhdvmu me đljekhdvmm đljekìxtxga kia khẳgnzdng đljekrfldnh sẽjzul cựisiqc kỳsogf tuyệufent vờecvsi, ta thậvhmxt làulhactfhn nóecvsng muốmdcyn xem!"

Sau khi tiếlrhwng cưlzcqecvsi ngặlzcqt ngẽjzulo củzqtra vịrfld Quỷblqy Linh Môctfhn thiếlrhwu chủzqtr mộzouit lầhdvmn nữblqya truyềjzuln lạugagi, ýugag đljekjzuln cuồcwrong cựisiqc kỳsogfmhrtulhang.

eyducwro đljekjzuln!"

ulhan Lậvhmxp mộzouit bêjzuln sai khiếlrhwn Ôljek Long Đeyduoạugagt ứepfpng phóecvs vớsogfi Huyếlrhwt Quỷblqy đljekang mộzouit lầhdvmn nữblqya hóecvsa hìxtxgnh xuấzouit hiệufenn, mộzouit bêjzuln mồcwroctfhi lạugagnh trêjzuln tráhdvmn tuôctfhn ra màulha cấzouip báhdvmch nghĩapyc kếlrhwhdvmch ứepfpng phóecvs.

ulhan Lậvhmxp bâvdkby giờecvs đljekãlovj lấzouiy ra mộzouit khốmdcyi linh thạugagch bậvhmxc trung, nắljekm chặlzcqt trong bàulhan tay, bắljekt đljekhdvmu bổmiou sung mộzouit chúaxfgt pháhdvmp lựisiqc. Dầhdvmu gìxtxg đljekáhdvmm Huyếlrhwt Quỷblqy xiếlrhwt chặlzcqt liêjzuln miêjzuln khôctfhng ngừlrhwng nhưlzcq vậvhmxy thậvhmxt sựisiq khiếlrhwn cho hắljekn đljekưlzcqecvsng đljekưlzcqecvsng làulha Trúaxfgc Cơmhrt Kỳsogf tu sĩapyclzcqng cảqqnqm thấzouiy ăecrzn khôctfhng tiêjzulu vôctfhqkscng!

ulhalzcqơmhrtng Thiềjzuln, đljekang ngồcwroi xếlrhwp bằklspng tạugagi đljekkxkanh cao nhấzouit củzqtra Huyếlrhwt Vụcnwk, khôctfhng ngừlrhwng bấzouim quyếlrhwt liêjzuln tụcnwkc thúaxfgc sinh ra Huyếlrhwt Quỷblqy, trong lòezzwng cựisiqc kỳsogf thưlzcq tháhdvmi.

Tu sĩapyc Hoàulhang Phong Cốmdcyc nàulhay tuy pháhdvmp lựisiqc khôctfhng cao nhưlzcqng pháhdvmp khíxtxg trêjzuln ngưlzcqecvsi thìxtxg đljekúaxfgng làulhaecvsmhrti cổmiou quáhdvmi, xem ra cóecvs vẻvhmx rấzouit khôctfhng tệufen. Vừlrhwa nghĩapyc đljekếlrhwn chuyệufenn sau trậvhmxn nàulhay thìxtxg pháhdvmp khíxtxgmiou trong túaxfgi mìxtxgnh lạugagi sẽjzulecvs thêjzulm vàulhai kiệufenn tinh phẩvhmxm, trong lòezzwng hắljekn khôctfhng khỏisiqi cóecvsmhrti đljekljekc ýugag, ngay cảqqnqxtxgnh đljekjzuln kháhdvmc máhdvmu trong lòezzwng hắljekn cũlzcqng tựisiqa hồcwro giảqqnqm nhẹzqtr khôctfhng íxtxgt.

Đeyduzouit nhiêjzuln mộzouit tiếlrhwng "bụcnwkp" trong Huyếlrhwt Vâvdkbn, xuấzouit hiệufenn mộzouit cỗditulzcqơmhrtng nồcwrong đljekvhmxm màulhau xanh đljekisiq, trong chớsogfp mắljekt liềjzuln giấzouiu thâvdkbn hìxtxgnh Hàulhan Lậvhmxp vàulhao trong, còezzwn chầhdvmm chậvhmxm mởmiou rộzouing ra, khôctfhng lâvdkbu cũlzcqng đljekãlovj bao trùqkscm nhữblqyng Huyếlrhwt Quỷblqyulhao trong, lạugagi còezzwn pha lẫerwan vớsogfi Huyếlrhwt Vâvdkbn ởmiou gầhdvmn đljekzouiy.

lzcqơmhrtng Thiềjzuln bắljekt đljekhdvmu kinh ngạugagc, nhưlzcqng ngay sau đljekóecvsbqeen pháhdvmt hiệufenn mêjzul vụcnwk xanh đljekisiqulhay vừlrhwa tiếlrhwp xúaxfgc vớsogfi Huyếlrhwt Vâvdkbn củzqtra mìxtxgnh liềjzuln lậvhmxp tứepfpc sẽjzul bịrfld Huyếlrhwt Vâvdkbn hấzouip nạugagp, mớsogfi an tâvdkbm trởmiou lạugagi.

jzul vụcnwk tuy bịrfld Huyếlrhwt Vâvdkbn khôctfhng ngừlrhwng hấzouip nạugagp nhưlzcqng sau mộzouit thờecvsi gian ngắljekn vẫerwan cóecvs vẻvhmx mộzouit chúaxfgt cũlzcqng khôctfhng thấzouiy thưlzcqa thớsogft. Vụcnwk khíxtxgulhau xanh đljekisiq nồcwrong đljekvhmxm đljekóecvsulham cho vịrfld Quỷblqy Linh Môctfhn thiếlrhwu chủzqtrulhay thủzqtry chung khôctfhng cáhdvmch gìxtxg nhìxtxgn rõmhrtulhanh vi lúaxfgc nàulhay củzqtra Hàulhan Lậvhmxp, khiếlrhwn cho hắljekn trỗditui dậvhmxy lòezzwng nghi ngờecvs!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.