Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 260 : Quyển sáo

    trước sau   
Tu sĩywrccxqmn ngưfphhmizki Thiếtmhxu chủjhow Quỷluvs Linh môuigtn lĩywrcnh mệsujdnh đwpupi tớahnji chỗahil ngồywrci Lýywrc thịztne huynh đwpupsujd đwpupưfphhbeymc ngụkreey trang trong pházqlyp trậocfvn, nhưfphhng sau đwpupókdkv sắjxtgc mặbeymt chợbeymt biếtmhxn, xoay ngưfphhmizki lạjtogi xin chỉjxtg dẫittmn củjhowa hắjxtgn:

"Thiếtmhxu chủjhow, hai vịztne trưfphhzhueng lãcuzuo nókdkvi cókdkv ba gãcuzu tu sĩywrczqlych trậocfvn quázqly xa, khôuigtng thểrffd cầfphhm chếtmhx ba ngưfphhmizki đwpupókdkv trong pházqlyp trậocfvn, xin Thiếtmhxu chủjhow nghĩywrc chúbeymt biệsujdn pházqlyp dẫittmn bọtmhxn họtmhx đwpupếtmhxn gầfphhn hơhcebn mộjekst chúbeymt mớahnji đwpupưfphhbeymc!"

Hắjxtgn trong mắjxtgt cókdkv chúbeymt ngạjtogc nhiêcxqmn, thầfphhm nhíbeymu nhíbeymu mi.

umejnh huốbeymng loạjtogi nàbbfcy nằfvvpm ngoàbbfci dựhceb kiếtmhxn củjhowa hắjxtgn, theo lýywrc thuyếtmhxt màbbfckdkvi thìumej phạjtogm vi cấczqtm chếtmhx củjhowa Âjeksm Hỏczqta đwpupjtogi trậocfvn tạjtogm thờmizki nàbbfcy khôuigtng nhỏczqt, thếtmhx nhưfphhng lạjtogi cókdkv ngưfphhmizki khôuigtng ởzhue trong đwpupókdkv, thậocfvt làbbfckdkv chúbeymt cổlbby quázqlyi.

Nghĩywrc vậocfvy, Vưfphhơhcebng Thiềzhuen hưfphhahnjng vềzhue phíbeyma trưfphhahnjc nhìumejn lạjtogi, quảpxyz nhiêcxqmn ởzhue ngoàbbfci phạjtogm vi khốbeymng chếtmhx củjhowa pházqlyp trậocfvn pházqlyt hiệsujdn cókdkv ba ngưfphhmizki.

Trong đwpupókdkvkdkv mộjekst nam mộjekst nữahnjbbfc tu sĩywrc củjhowa Yểrffdm Nguyệsujdt tôuigtng, đwpupang thâfmnkn thâfmnkn thiếtmhxt thiếtmhxt riêcxqmng tưfphh vớahnji nhau dưfphhahnji mộjekst gốbeymc đwpupjtogi thụkreezhuekdkvc đwpupôuigtng bắjxtgc củjhowa đwpupjtogi trậocfvn, cókdkv vẻkree gian tìumejnh nêcxqmn trázqlynh xa mọtmhxi ngưfphhmizki. Ngưfphhmizki còbmsin lạjtogi làbbfc mộjekst gãcuzu thanh niêcxqmn ázqlyo vàbbfcng, tưfphhahnjng mạjtogo bìumejnh thưfphhmizkng đwpupang nhàbbfcn nhạjtogt nhìumejn chăcxqmm chúbeym khắjxtgp ngọtmhxn núbeymi, đwpupúbeymng làbbfc ngưfphhmizki cựhcebc kỳztne cẩuofzn thậocfvn – Hàbbfcn Lậocfvp.


"Chíbeymnh làbbfc ba ngưfphhmizki đwpupókdkv sao?"fphhơhcebng Thiềzhuen cókdkv chúbeymt đwpupăcxqmm chiêcxqmu lẩuofzm bẩuofzm nókdkvi.

Trầfphhm ngâfmnkm mộjekst chúbeymt, hắjxtgn nókdkvi khẽselx vớahnji tu sĩywrccxqmn ngưfphhmizki vàbbfci câfmnku gìumej đwpupókdkv, chỉjxtg thấczqty têcxqmn thủjhow hạjtogbbfcy khôuigtng ngừhcebng gậocfvt gậocfvt đwpupfphhu.

Tiếtmhxp theo, vịztne tu sĩywrc Quỷluvs Linh môuigtn mặbeymc trang phụkreec củjhowa Yếtmhxn gia đwpupi ra vùwolkng sưfphhơhcebng mùwolk trêcxqmn đwpupàbbfcn đwpupczqtt, sau đwpupókdkv đwpupmzqfng cázqlych trậocfvn pházqlyp khôuigtng xa, bắjxtgt đwpupfphhu lớahnjn tiếtmhxng nókdkvi:

"Tấczqtt cảpxyz kházqlych nhâfmnkn đwpupếtmhxn tham gia đwpupjtogi hộjeksi đwpupzhueu đwpupếtmhxn bázqlyo danh đwpupi, sau khi thốbeymng kêcxqm đwpupưfphhbeymc nhâfmnkn sốbeym thìumej đwpupjtogi hộjeksi đwpupoạjtogt bảpxyzo mớahnji chíbeymnh thứmzqfc bắjxtgt đwpupfphhu…"

Tiếtmhxng nókdkvi củjhowa ngưfphhmizki nàbbfcy lậocfvp tứmzqfc khiếtmhxn cho cázqlyc tu sĩywrc kházqlyc chúbeym ýywrc đwpupếtmhxn, tiếtmhxp theo khôuigtng tựhceb chủjhow đwpupưfphhbeymc liềzhuen tụkree họtmhxp lạjtogi hưfphhahnjng phụkree cậocfvn củjhowa pházqlyp trậocfvn đwpupi đwpupếtmhxn. Cặbeymp nam nữahnj đwpupsujd tửmzqf củjhowa Yểrffdm Nguyệsujdt tôuigtng tuy cókdkv chúbeymt khôuigtng tìumejnh nguyệsujdn nhưfphhng cũzhueng đwpupi đwpupếtmhxn, tiếtmhxn vàbbfco phạjtogm vi cấczqtm chếtmhx củjhowa trậocfvn pházqlyp.

Thấczqty cảpxyznh nàbbfcy, khókdkve miệsujdng bêcxqmn dưfphhahnji mặbeymt nạjtog củjhowa Vưfphhơhcebng Thiềzhuen khôuigtng khỏczqti cókdkv chúbeymt nhếtmhxch lêcxqmn, nhưfphhng khi ázqlynh mắjxtgt chuyểrffdn đwpupếtmhxn chỗahilbbfcn Lậocfvp ởzhue phíbeyma tâfmnky thìumej nụkreefphhmizki bêcxqmn miệsujdng lậocfvp tứmzqfc ngưfphhngg trụkree lạjtogi.

Bởzhuei vìumejbbfcn Lậocfvp trong mắjxtgt hắjxtgn thâfmnkn hìumejnh hoàbbfcn toàbbfcn vẫittmn bấczqtt đwpupjeksng, khôuigtng cókdkv chúbeymt ýywrc tứmzqfbbfco muốbeymn đwpupi tớahnji bázqlyo danh, thậocfvm chíbeym hai tay còbmsin ôuigtm vai, bộjekszqlyng cókdkv chúbeymt hứmzqfng thúbeym nhìumejn chúbeymng tu sĩywrc dầfphhn dầfphhn tậocfvp trung lạjtogi mộjekst chỗahil.

"Nam tửmzqf kia làbbfc đwpupsujd tửmzqf củjhowa pházqlyi nàbbfco?" Sau cảpxyz nửmzqfa ngàbbfcy Vưfphhơhcebng Thiềzhuen mớahnji lạjtognh lùwolkng hỏczqti.

Xem trang phụkreec thìumej đwpupúbeymng làbbfc tu sĩywrc củjhowa Hoàbbfcng Phong cốbeymc." Tu sĩywrc Quỷluvs Linh môuigtn ởzhuecxqmn tựhceba hồywrc đwpupãcuzu nhậocfvn ra Thiếtmhxu chủjhowkdkv chúbeymt khôuigtng vui, cẩuofzn thậocfvn trảpxyz lờmizki.

"
Bảpxyzo hai vịztne trưfphhzhueng lãcuzuo đwpupjeksng thủjhow đwpupi! Vịztne đwpupsujd tửmzqf Hoàbbfcng Phong Cốbeymc nàbbfcy thậocfvt cókdkv ýywrc tứmzqf, giao cho ta hoạjtogt đwpupjeksng châfmnkn tay mộjekst chúbeymt cũzhueng đwpupưfphhbeymc." Vưfphhơhcebng Thiềzhuen nhàbbfcn nhạjtogt nókdkvi, nhưfphhng trong mắjxtgt đwpupãcuzukdkv mộjekst cổlbby huyếtmhxt sắjxtgc ẩuofzn ẩuofzn lưfphhu đwpupjeksng, phảpxyzng phấczqtt nhèittm nhẹzhue pházqlyt tázqlyn ra mùwolki vịztne huyếtmhxt tinh.

"
fmnkng, Thiếtmhxu chủjhow." Vàbbfci têcxqmn Quỷluvs Linh vệsujdzhue sau hắjxtgn rùwolkng mìumejnh, cung kíbeymnh đwpupázqlyp

Xa xa nhìumejn lạjtogi, Hàbbfcn Lậocfvp đwpupmzqfng ởzhue mộjekst bêcxqmn củjhowa sơhcebn thạjtogch, tựhceba hồywrc đwpupang bộjekszqlyng mỉjxtgm cưfphhmizki nhìumejn chúbeymng tu sĩywrc đwpupếtmhxn bázqlyo danh. Nếtmhxu cókdkv ngưfphhmizki tiếtmhxp cậocfvn sẽselx pházqlyt giázqlyc làbbfc hắjxtgn đwpupang mỉjxtgm cưfphhmizki mộjekst cázqlych cứmzqfng ngắjxtgt đwpupfphhy miễumejn cưfphhpxyzng. Hơhcebn nữahnja trêcxqmn trázqlyn cũzhueng chảpxyzy ra nhiềzhueu giọtmhxt mồywrcuigti.

"
Sao nhữahnjng ngưfphhmizki củjhowa Yếtmhxn gia lạjtogi làbbfc tu sĩywrc Quỷluvs Linh môuigtn!" Sau mộjekst lázqlyt quan sázqlyt, Hàbbfcn Lậocfvp nhưfphh bịztnenbgwt đwpupázqlynh pházqlyt hiệsujdn ra.


Khi ngưfphhmizki củjhowa Quỷluvs Linh môuigtn đwpupókdkvng giảpxyzbbfcm ngưfphhmizki Yếtmhxn gia xuấczqtt hiệsujdn thìumejbbfcn Lậocfvp cũzhueng khôuigtng hềzhue nghi ngờmizkumej, thậocfvm chíbeym sau khi nghe đwpupbeymi phưfphhơhcebng yêcxqmu cầfphhu đwpupếtmhxn bázqlyo danh thìumej hắjxtgn cũzhueng đwpupãcuzu đwpupztnenh tiếtmhxn tớahnji.

Nhưfphhng trong khoảpxyznh khắjxtgc ngưfphhmizki ởzhue phíbeyma sau phấczqtt tay chàbbfco đwpupókdkvn cázqlyc tu sĩywrc thìumejbbfcn Lậocfvp đwpupãcuzu giậocfvt mìumejnh pházqlyt hiệsujdn. Ngưfphhmizki củjhowa Yếtmhxn gia nàbbfcy lạjtogi cókdkvkdkvng tay màbbfcu xanh biếtmhxc dàbbfci gầfphhn nửmzqfa tấczqtc, giốbeymng nhưfphh đwpupúbeymc vớahnji mókdkvng tay củjhowa têcxqmn quázqlyi nhâfmnkn tókdkvc vàbbfcng Quỷluvs Linh môuigtn ngàbbfcy đwpupókdkv.

"
bbfcn Lậocfvp rấczqtt kinh ngạjtogc, lậocfvp tứmzqfc giốbeymng nhưfphh bịztnezqlyo nưfphhahnjc lạjtognh dộjeksi vàbbfco đwpupfphhu, hàbbfcn ýywrc trong lòbmsing tăcxqmng nhanh.

"Ngưfphhmizki bìumejnh thưfphhmizkng sẽselx khôuigtng đwpuprffdkdkvng tay màbbfcu xanh biếtmhxc, chẳhcebng lẽselx ngưfphhmizki nọtmhxbbfc …?"

Trong lòbmsing Hàbbfcn Lậocfvp kinh hãcuzui đwpupưfphha ra mộjekst phỏczqtng đwpupzqlyn khókdkvkdkv thểrffd tin đwpupưfphhbeymc, sau đwpupókdkv tựhceb nhiêcxqmn khôuigtng chịztneu bưfphhahnjc vềzhue phíbeyma trưfphhahnjc mộjekst bưfphhahnjc.

Trong khi hắjxtgn kiệsujdt lựhcebc bảpxyzo trìumej khuôuigtn mặbeymt mỉjxtgm cưfphhmizki thìumej ázqlynh mắjxtgt đwpupywrcng thờmizki cũzhueng hưfphhahnjng xung quanh tiếtmhxn hàbbfcnh dòbmsinbgwt. Nhưfphhng chung quanh hắjxtgn tựhceba hồywrc rấczqtt bìumejnh thưfphhmizkng! Khôuigtng giốbeymng cókdkv ngưfphhmizki mai phụkreec, chẳhcebng lẽselxkdkvng tay củjhowa ngưfphhmizki nọtmhx chỉjxtgbbfc sựhceb trùwolkng hợbeymp?

Ýittmfphhzhueng nàbbfcy vừhceba xuấczqtt hiệsujdn, hắjxtgn lậocfvp tứmzqfc phủjhow đwpupztnenh, trêcxqmn đwpupmizki nàbbfcy làbbfcm gìumejkdkv sựhceb trùwolkng hợbeymp nhưfphh vậocfvy. Hơhcebn nữahnja cho dùwolkbbfc trùwolkng hợbeymp đwpupi chăcxqmng nữahnja thìumej hắjxtgn cũzhueng khôuigtng đwpupztnenh đwpupi mạjtogo hiểrffdm, đwpupbeymt biệsujdt làbbfczqlyi pházqlyp trậocfvn kia xem ra cókdkv đwpupiềzhueu gìumej đwpupókdkv khôuigtng đwpupúbeymng.

Nghĩywrc nhưfphh vậocfvy Hàbbfcn Lậocfvp khôuigtng hềzhue do dựhceb, Thầfphhn Phong Chu lậocfvp tứmzqfc xuấczqtt hiệsujdn trêcxqmn tay nhưfphhng chưfphha đwpupbeymi hắjxtgn thoázqlyt đwpupi.

Khôuigtng thểrffdfphhzhueng đwpupưfphhbeymc, ngưfphhơhcebi tuổlbbyi khôuigtng lớahnjn nhưfphhng còbmsin sázqlyng suốbeymt. Nhanh nhưfphh vậocfvy liềzhuen nhìumejn ra sơhceb hởzhue đwpuprffd chạjtogy trốbeymn. Đccdkhcebng tưfphhzhueng làbbfckdkv thểrffd cứmzqfu đwpupưfphhbeymc mìumejnh.

Trong lòbmsing Hàbbfcn Lậocfvp trầfphhm xuốbeymng, khôuigtng chầfphhn chừhcebzhuei châfmnkn liềzhuen đwpupiểrffdm xuốbeymng đwpupczqtt, thâfmnkn hìumejnh đwpupjekst nhiêcxqmn bắjxtgn ra phíbeyma sau hơhcebn mưfphhmizki trưfphhbeymng, lúbeymc nàbbfcy mớahnji dừhcebng lạjtogi. Tiếtmhxp theo mộjekst tay vỗahilcxqmn ngưfphhmizki, nhấczqtt thờmizki mộjekst vòbmsing bảpxyzo hộjeksbbfcu đwpupczqt đwpupem hắjxtgn bao lạjtogi bêcxqmn trong, đwpupywrcng thờmizki bêcxqmn trong lạjtogi cókdkv thêcxqmm mộjekst tầfphhng bảpxyzo hộjeksbbfcu xanh cókdkv nhữahnjng mũzhuei nhọtmhxn xuấczqtt hiệsujdn.

beymc nàbbfcy trong khôuigtng trung truyềzhuen đwpupếtmhxn mộjekst âfmnkm thanh kinh ngạjtogc, khôuigtng biếtmhxt làbbfcumejzqlyn thưfphhzhueng phảpxyzn ứmzqfng cựhcebc nhanh củjhowa Hàbbfcn Lậocfvp hay làbbfcumejkdkv chúbeymt ngạjtogc nhiêcxqmn khi hắjxtgn dùwolkng kỹffgc xảpxyzo đwpupywrcng thờmizki phókdkvng ra hai tầfphhng vòbmsing phòbmsing ngựhceb.

bbfcn Lậocfvp sau khi nghe âfmnkm thanh nàbbfcy mớahnji thoázqlyng an tâfmnkm đwpupôuigti chúbeymt, sắjxtgc mặbeymt ngưfphhng trọtmhxng hưfphhahnjng khôuigtng trung nhìumejn lêcxqmn.

Chỉjxtg thấczqty trêcxqmn cao hơhcebn mưfphhmizki trưfphhbeymng trong khôuigtng trung cókdkv mộjekst ngưfphhmizki bậocfvn lụkreec bàbbfco, mang mặbeymt nạjtogbbfcu bạjtogc đwpupang đwpupókdkvn giókdkv đwpupmzqfng thẳhcebng trêcxqmn mộjekst thanh cựhceb xoa dàbbfci hơhcebn mộjekst trưfphhbeymng, màbbfc toàbbfcn thâfmnkn cựhceb xoa màbbfcu xanh biếtmhxc nàbbfcy còbmsin cókdkv mộjekst tầfphhng hắjxtgc khíbeym pházqlyt tázqlyn ra bốbeymn phíbeyma, làbbfcm cho ngưfphhmizki xem trong lòbmsing pházqlyt lạjtognh khôuigtng thôuigti.


Gặbeymp phảpxyzi cảpxyznh nàbbfcy, Hàbbfcn Lậocfvp trong lòbmsing lạjtognh cảpxyz ngưfphhmizki mộjekst trậocfvn, khôuigtng thểrffd kiềzhuem chếtmhx đwpupưfphhbeymc thốbeymt lêcxqmn:

"Thiếtmhxu chủjhow Quỷluvs Linh môuigtn?"

"Hắjxtgc hắjxtgc! Xem ra khôuigtng cầfphhn giớahnji thiệsujdu thêcxqmm nữahnja, ngưfphhơhcebi rấczqtt giỏczqti khi nhậocfvn ra ta. Tuy nhiêcxqmn ngưfphhơhcebi đwpupãcuzu chủjhow đwpupjeksng tiếtmhxn vàbbfco trong trậocfvn thìumej chỉjxtgbmsin sốbeymng trong chốbeymc lázqlyt, hãcuzuy đwpuprffd ta lậocfvp tứmzqfc rúbeymt lấczqty hồywrcn pházqlych củjhowa ngưfphhơhcebi."

Huyếtmhxt sắjxtgc trong mắjxtgt củjhowa Vưfphhơhcebng Thiềzhuen so vớahnji lúbeymc ởzhue tạjtogi đwpupàbbfci đwpupczqtt thìumej lớahnjn hơhcebn rấczqtt nhiềzhueu, hai mắjxtgt hiệsujdn tạjtogi đwpupãcuzu đwpupczqthcebn phâfmnkn nữahnja, ẩuofzn ẩuofzn pházqlyt ra vàbbfci tia thúbeymbeymnh. Đccdkiềzhueu nàbbfcy làbbfcm cho Hàbbfcn Lậocfvp liếtmhxc mắjxtgt nhìumejn thìumej trong lòbmsing kíbeymch đwpupjeksng khôuigtng thôuigti, chẳhcebng biếtmhxt đwpupbeymi phưfphhơhcebng tu luyệsujdn loạjtogi mậocfvt pházqlyp đwpupázqlyng sợbeymbbfco đwpupâfmnky.

Chẳhcebng qua, khi nghe đwpupbeymi phưfphhơhcebng nókdkvi đwpupiềzhueu gìumej đwpupókdkv vềzhue "trong trậocfvn"bbfcm Hàbbfcn Lậocfvp khôuigtng khỏczqti nghiêcxqmng mắjxtgt nhìumejn, kếtmhxt quảpxyzumejnh cảpxyznh thu đwpupưfphhbeymc làbbfcm sắjxtgc mặbeymt củjhowa hắjxtgn âfmnkm trầfphhm thậocfvt đwpupázqlyng sợbeym.

Chẳhcebng biếtmhxt khi nàbbfco lạjtogi xuấczqtt hiệsujdn mộjekst bứmzqfc màbbfcn thậocfvt lớahnjn màbbfcu đwpupen, lấczqty pházqlyp trậocfvn làbbfcm trung tâfmnkm bao phủjhowhcebn trăcxqmm trưfphhbeymng, tấczqtt cảpxyz đwpupzhueu bịztne bao phủjhow. Bêcxqmn trong tràbbfcn ngậocfvp sưfphhơhcebng mùwolk nồywrcng đwpupocfvm màbbfcu đwpupczqt đwpupen, làbbfcm cho ngưfphhmizki ta khôuigtng thểrffd nhìumejn thấczqty tìumejnh trạjtogng bêcxqmn trong mộjekst chúbeymt nàbbfco, hơhcebn nữahnja còbmsin vôuigt thanh vôuigt tứmzqfc, khôuigtng hềzhuekdkv tiếtmhxng vang pházqlyt ra, phảpxyzng phấczqtt nhưfphhbbfc khôuigtng hềzhuekdkv mộjekst ngưfphhmizki.

bbfc bốbeymn phíbeyma quanh hắjxtgc quang cókdkvzqlym gãcuzu tu sĩywrc ázqlyo xanh đwpupmzqfng. Bọtmhxn họtmhx đwpupang tậocfvp trung tinh thầfphhn nhìumejn chăcxqmm chúbeym hếtmhxt thảpxyzy mọtmhxi thứmzqfzhue trong đwpupókdkv, căcxqmn bảpxyzn làbbfc khôuigtng hềzhue liếtmhxc mắjxtgt nhìumejn Thiếtmhxu chủjhowcxqmn nàbbfcy mộjekst cázqlyi.

Xem ra thủjhow hạjtog củjhowa têcxqmn Thiếtmhxu chủjhowbbfcy đwpupbeymi vớahnji hắjxtgn tin tưfphhzhueng mưfphhmizki phầfphhn.

bbfcn Lậocfvp liếtmhxc nhìumejn xong liềzhuen thu hồywrci ázqlynh mắjxtgt cựhcebc nhanh, hắjxtgn khôuigtng dázqlym phâfmnkn tâfmnkm thêcxqmm nữahnja.

Tuy bộjekszqlyng vịztne Thiếtmhxu chủjhowbbfcy chỉjxtgbbfc Trúbeymc Cơhceb trung kỳztne nhưfphhng khôuigtng thểrffd nghi ngờmizk rằfvvpng hắjxtgn tuyệsujdt đwpupbeymi làbbfc mộjekst đwpupbeymi thủjhow cựhcebc kỳztne đwpupázqlyng sợbeym! Mộjekst khi khôuigtng cẩuofzn thậocfvn thìumejumejnh sẽselxywrcnh viễumejn ởzhue lạjtogi nơhcebi đwpupâfmnky.

Nghĩywrc nhưfphh vậocfvy, Hàbbfcn Lậocfvp mộjekst tay hénbgw ra ngoàbbfci, mộjekst đwpupiểrffdm bạjtogch quang theo lòbmsing bàbbfcn tay vọtmhxt ra, tiếtmhxp theo đwpupókdkvn giókdkv lớahnjn lêcxqmn, đwpuppxyzo mắjxtgt đwpupãcuzu biếtmhxn thàbbfcnh mộjekst cázqlyi khiêcxqmn hìumejnh vảpxyzy cázqlybbfcu trắjxtgng, ngăcxqmn ởzhue trưfphhahnjc ngưfphhmizki. Tay kházqlyc vung ra, quẳhcebng Thầfphhn phong chu ra phíbeyma sau bảpxyzy tázqlym trưfphhbeymng đwpuprffdkdkv từhceb từhceb phiêcxqmu phùwolk trong khôuigtng trung.

Vềzhue sau theo nhưfphhbbfcn Lậocfvp đwpupãcuzu đwpupztnenh, đwpupưfphhơhcebng nhiêcxqmn làbbfc sẽselxcxqmn Thầfphhn Phong chu chạjtogy khỏczqti nơhcebi đwpupâfmnky, chỉjxtgkdkv kẻkree ngu ngốbeymc mớahnji đwpupázqlynh bừhceba vớahnji têcxqmn Thiếtmhxu chủjhowbbfcy.

Trưfphhahnjc đwpuphcebng nókdkvi làbbfc đwpupázqlynh khôuigtng lạjtogi Thiếtmhxu chủjhow củjhowa mộjekst pházqlyi, cho dùwolkbbfc đwpupázqlynh lạjtogi đwpupi chăcxqmng nữahnja thìumej sau lưfphhng ngưfphhmizki ta còbmsin mộjekst đwpupbeymng ngưfphhmizki trợbeym giúbeymp nữahnja! Hắjxtgn làbbfcm gìumejkdkv đwpupưfphhbeymc bổlbbyn sựhceb nhưfphh vậocfvy, cũzhueng sẽselx khôuigtng làbbfcm cázqlyi loạjtogi ngốbeymc nghếtmhxch đwpupókdkv.

Đccdkbeymi vớahnji Hàbbfcn Lậocfvp màbbfckdkvi thìumej chạjtogy nhanh trởzhue vềzhue Hoàbbfcng Phong Cốbeymc, đwpupem sựhcebumejnh củjhowa Quỷluvs Linh môuigtn cấczqtu kếtmhxt vớahnji Yếtmhxn gia trìumejnh bázqlyo mộjekst chúbeymt. Cũzhueng chíbeymnh làbbfc khảpxyzcxqmng màbbfcumejnh cókdkv thểrffdbbfcm đwpupưfphhbeymc, cho nêcxqmn sựhceb an toàbbfcn Đccdklbbyng Huyêcxqmn Nhi cùwolkng vớahnji Phong sưfphh huynh cũzhueng chỉjxtgkdkv thểrffd trong cậocfvy vàbbfco sưfphh phókdkv củjhowa bọtmhxn họtmhx tựhcebumejnh đwpupếtmhxn cứmzqfu thôuigti.

fphhơhcebng Thiềzhuen thấczqty nhữahnjng hàbbfcnh đwpupjeksng nàbbfcy củjhowa Hàbbfcn Lậocfvp, lạjtogi đwpupcxqmn cuồywrcng cưfphhmizki ha ha, ẩuofzn ẩuofzn lộjeks ra hàbbfcn ýywrcbbfcm Hàbbfcn Lậocfvp pházqlyt lạjtognh.

"Muốbeymn chạjtogy? Ngưfphhơhcebi chạjtogy đwpupi đwpupâfmnku, chếtmhxt cho ta."

kdkvi xong, thâfmnkn hìumejnh hắjxtgn ởzhue trêcxqmn xoa đwpupjekst nhiêcxqmn quay vòbmsing phúbeymt chốbeymc xuấczqtt hiệsujdn mộjekst cổlbby hồywrcng vụkree nồywrcng đwpupocfvm màbbfcu mázqlyu tưfphhơhcebi tranh nhau toázqlyt ra trêcxqmn ngưfphhmizki, tiếtmhxp theo liềzhuen hókdkva thàbbfcnh mộjekst đwpupázqlym mâfmnky mázqlyu cao đwpupếtmhxn vàbbfci chụkreec trưfphhbeymng, khíbeym thếtmhx hung hung quénbgwt đwpupếtmhxn Hàbbfcn Lậocfvp.

Hắjxtgn thấczqty vậocfvy rúbeymt cuộjeksc khôuigtng dázqlym chầfphhn chờmizk, liềzhuen nhảpxyzy lêcxqmn Thầfphhn Phong chu, linh lựhcebc hoàbbfcn toàbbfcn triểrffdn khai, trong chớahnjp mắjxtgt cảpxyz chiếtmhxc thuyềzhuen mang ngưfphhmizki hókdkva thàbbfcnh mộjekst đwpupjtogo bạjtogch quang cấczqtp tốbeymc hưfphhahnjng lêcxqmn trờmizki bỏczqt chạjtogy.

"Ha Ha! Tiểrffdu tửmzqf, ngưfphhơhcebi còbmsin khôuigtng biếtmhxt làbbfc đwpupjeksn thuậocfvt củjhowa Huyếtmhxt Linh Đccdkjtogi pházqlyp nhanh đwpupếtmhxn mứmzqfc nàbbfco, ngưfphhơhcebi căcxqmn bảpxyzn khôuigtng thểrffdkdkv khảpxyzcxqmng trốbeymn thoázqlyt."

fphhơhcebng Thiềzhuen cưfphhmizki đwpupcxqmn cuồywrcng, theo sázqlyt sau thâfmnkn Hàbbfcn Lậocfvp

Tuy khôuigtng cókdkv quay đwpupfphhu lạjtogi nhưfphhng Hàbbfcn Lậocfvp vẫittmn cókdkv thểrffd cảpxyzm giázqlyc đwpupưfphhbeymc âfmnkm thanh củjhowa đwpupbeymi phưfphhơhcebng, tựhceba hồywrcbbfcng ngàbbfcy càbbfcng gầfphhn mìumejnh.

Đccdkjeksn thuậocfvt củjhowa ngưfphhmizki nàbbfcy so vớahnji tốbeymc đwpupjeks toàbbfcn lựhcebc củjhowa Thầfphhn Phong Chu còbmsin muốbeymn nhanh hơhcebn mộjekst chúbeymt, Sắjxtgc mặbeymt củjhowa Hàbbfcn Lậocfvp đwpupãcuzukdkv chúbeymt pházqlyt xanh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.