Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 260 : Quyển sáo

    trước sau   
Tu sĩbboksbmun ngưlksqmykoi Thiếsmuru chủqdyi Quỷbick Linh môestnn lĩbboknh mệpzztnh đmykoi tớlymgi chỗmgqt ngồtxdxi Lýjzpv thịmjua huynh đmykopzzt đmykoưlksqpksec ngụeufdy trang trong phárbotp trậiyxnn, nhưlksqng sau đmykoójikl sắyjjrc mặomzht chợpkset biếsmurn, xoay ngưlksqmykoi lạkkogi xin chỉlymg dẫsmurn củqdyia hắyjjrn:

"Thiếsmuru chủqdyi, hai vịmjua trưlksqtemsng lãbicko nójikli cójikl ba gãbick tu sĩbbokrbotch trậiyxnn quárbot xa, khôestnng thểycgl cầidlzm chếsmur ba ngưlksqmykoi đmykoójikl trong phárbotp trậiyxnn, xin Thiếsmuru chủqdyi nghĩbbok chúxsqbt biệpzztn phárbotp dẫsmurn bọjgdjn họjgdj đmykoếsmurn gầidlzn hơqsihn mộmzxst chúxsqbt mớlymgi đmykoưlksqpksec!"

Hắyjjrn trong mắyjjrt cójikl chúxsqbt ngạkkogc nhiêsbmun, thầidlzm nhívcmpu nhívcmpu mi.

pmcbnh huốestnng loạkkogi nàenhvy nằyetam ngoàenhvi dựtxdx kiếsmurn củqdyia hắyjjrn, theo lýjzpv thuyếsmurt màenhvjikli thìpmcb phạkkogm vi cấqlqhm chếsmur củqdyia Âmqvym Hỏidlza đmykokkogi trậiyxnn tạkkogm thờmykoi nàenhvy khôestnng nhỏidlz, thếsmur nhưlksqng lạkkogi cójikl ngưlksqmykoi khôestnng ởtems trong đmykoójikl, thậiyxnt làenhvjikl chúxsqbt cổmzxs quárboti.

Nghĩbbok vậiyxny, Vưlksqơqsihng Thiềiggsn hưlksqlymgng vềiggs phívcmpa trưlksqlymgc nhìpmcbn lạkkogi, quảcohk nhiêsbmun ởtems ngoàenhvi phạkkogm vi khốestnng chếsmur củqdyia phárbotp trậiyxnn phárbott hiệpzztn cójikl ba ngưlksqmykoi.

Trong đmykoójikljikl mộmzxst nam mộmzxst nữlqdoenhv tu sĩbbok củqdyia Yểycglm Nguyệpzztt tôestnng, đmykoang thâzonwn thâzonwn thiếsmurt thiếsmurt riêsbmung tưlksq vớlymgi nhau dưlksqlymgi mộmzxst gốestnc đmykokkogi thụeufdtemsjiklc đmykoôestnng bắyjjrc củqdyia đmykokkogi trậiyxnn, cójikl vẻpmcb gian tìpmcbnh nêsbmun trárbotnh xa mọjgdji ngưlksqmykoi. Ngưlksqmykoi còestnn lạkkogi làenhv mộmzxst gãbick thanh niêsbmun árboto vàenhvng, tưlksqlymgng mạkkogo bìpmcbnh thưlksqmykong đmykoang nhàenhvn nhạkkogt nhìpmcbn chădxncm chúxsqb khắyjjrp ngọjgdjn núxsqbi, đmykoúxsqbng làenhv ngưlksqmykoi cựtxdxc kỳvcmp cẩdkiyn thậiyxnn – Hàenhvn Lậiyxnp.


"Chívcmpnh làenhv ba ngưlksqmykoi đmykoójikl sao?"lksqơqsihng Thiềiggsn cójikl chúxsqbt đmykoădxncm chiêsbmuu lẩdkiym bẩdkiym nójikli.

Trầidlzm ngâzonwm mộmzxst chúxsqbt, hắyjjrn nójikli khẽiyxn vớlymgi tu sĩbboksbmun ngưlksqmykoi vàenhvi câzonwu gìpmcb đmykoójikl, chỉlymg thấqlqhy têsbmun thủqdyi hạkkogenhvy khôestnng ngừgfvdng gậiyxnt gậiyxnt đmykoidlzu.

Tiếsmurp theo, vịmjua tu sĩbbok Quỷbick Linh môestnn mặomzhc trang phụeufdc củqdyia Yếsmurn gia đmykoi ra vùpzztng sưlksqơqsihng mùpzzt trêsbmun đmykoàenhvn đmykoqlqht, sau đmykoójikl đmykolymgng cárbotch trậiyxnn phárbotp khôestnng xa, bắyjjrt đmykoidlzu lớlymgn tiếsmurng nójikli:

"Tấqlqht cảcohk khárbotch nhâzonwn đmykoếsmurn tham gia đmykokkogi hộmzxsi đmykoiggsu đmykoếsmurn bárboto danh đmykoi, sau khi thốestnng kêsbmu đmykoưlksqpksec nhâzonwn sốestn thìpmcb đmykokkogi hộmzxsi đmykooạkkogt bảcohko mớlymgi chívcmpnh thứlymgc bắyjjrt đmykoidlzu…"

Tiếsmurng nójikli củqdyia ngưlksqmykoi nàenhvy lậiyxnp tứlymgc khiếsmurn cho cárbotc tu sĩbbok khárbotc chúxsqb ýjzpv đmykoếsmurn, tiếsmurp theo khôestnng tựtxdx chủqdyi đmykoưlksqpksec liềiggsn tụeufd họjgdjp lạkkogi hưlksqlymgng phụeufd cậiyxnn củqdyia phárbotp trậiyxnn đmykoi đmykoếsmurn. Cặomzhp nam nữlqdo đmykopzzt tửvetc củqdyia Yểycglm Nguyệpzztt tôestnng tuy cójikl chúxsqbt khôestnng tìpmcbnh nguyệpzztn nhưlksqng cũfpskng đmykoi đmykoếsmurn, tiếsmurn vàenhvo phạkkogm vi cấqlqhm chếsmur củqdyia trậiyxnn phárbotp.

Thấqlqhy cảcohknh nàenhvy, khójikle miệpzztng bêsbmun dưlksqlymgi mặomzht nạkkog củqdyia Vưlksqơqsihng Thiềiggsn khôestnng khỏidlzi cójikl chúxsqbt nhếsmurch lêsbmun, nhưlksqng khi árbotnh mắyjjrt chuyểycgln đmykoếsmurn chỗmgqtenhvn Lậiyxnp ởtems phívcmpa tâzonwy thìpmcb nụeufdlksqmykoi bêsbmun miệpzztng lậiyxnp tứlymgc ngưlksqngg trụeufd lạkkogi.

Bởtemsi vìpmcbenhvn Lậiyxnp trong mắyjjrt hắyjjrn thâzonwn hìpmcbnh hoàenhvn toàenhvn vẫsmurn bấqlqht đmykomzxsng, khôestnng cójikl chúxsqbt ýjzpv tứlymgenhvo muốestnn đmykoi tớlymgi bárboto danh, thậiyxnm chívcmp hai tay còestnn ôestnm vai, bộmzxsrbotng cójikl chúxsqbt hứlymgng thúxsqb nhìpmcbn chúxsqbng tu sĩbbok dầidlzn dầidlzn tậiyxnp trung lạkkogi mộmzxst chỗmgqt.

"Nam tửvetc kia làenhv đmykopzzt tửvetc củqdyia phárboti nàenhvo?" Sau cảcohk nửvetca ngàenhvy Vưlksqơqsihng Thiềiggsn mớlymgi lạkkognh lùpzztng hỏidlzi.

Xem trang phụeufdc thìpmcb đmykoúxsqbng làenhv tu sĩbbok củqdyia Hoàenhvng Phong cốestnc." Tu sĩbbok Quỷbick Linh môestnn ởtemssbmun tựtxdxa hồtxdx đmykoãbick nhậiyxnn ra Thiếsmuru chủqdyijikl chúxsqbt khôestnng vui, cẩdkiyn thậiyxnn trảcohk lờmykoi.

"
Bảcohko hai vịmjua trưlksqtemsng lãbicko đmykomzxsng thủqdyi đmykoi! Vịmjua đmykopzzt tửvetc Hoàenhvng Phong Cốestnc nàenhvy thậiyxnt cójikl ýjzpv tứlymg, giao cho ta hoạkkogt đmykomzxsng châzonwn tay mộmzxst chúxsqbt cũfpskng đmykoưlksqpksec." Vưlksqơqsihng Thiềiggsn nhàenhvn nhạkkogt nójikli, nhưlksqng trong mắyjjrt đmykoãbickjikl mộmzxst cổmzxs huyếsmurt sắyjjrc ẩdkiyn ẩdkiyn lưlksqu đmykomzxsng, phảcohkng phấqlqht nhèvetc nhẹwept phárbott tárbotn ra mùpzzti vịmjua huyếsmurt tinh.

"
zonwng, Thiếsmuru chủqdyi." Vàenhvi têsbmun Quỷbick Linh vệpzzttems sau hắyjjrn rùpzztng mìpmcbnh, cung kívcmpnh đmykoárbotp

Xa xa nhìpmcbn lạkkogi, Hàenhvn Lậiyxnp đmykolymgng ởtems mộmzxst bêsbmun củqdyia sơqsihn thạkkogch, tựtxdxa hồtxdx đmykoang bộmzxsrbotng mỉlymgm cưlksqmykoi nhìpmcbn chúxsqbng tu sĩbbok đmykoếsmurn bárboto danh. Nếsmuru cójikl ngưlksqmykoi tiếsmurp cậiyxnn sẽiyxn phárbott giárbotc làenhv hắyjjrn đmykoang mỉlymgm cưlksqmykoi mộmzxst cárbotch cứlymgng ngắyjjrt đmykoidlzy miễrgtzn cưlksqcohkng. Hơqsihn nữlqdoa trêsbmun trárbotn cũfpskng chảcohky ra nhiềiggsu giọjgdjt mồtxdxestni.

"
Sao nhữlqdong ngưlksqmykoi củqdyia Yếsmurn gia lạkkogi làenhv tu sĩbbok Quỷbick Linh môestnn!" Sau mộmzxst lárbott quan sárbott, Hàenhvn Lậiyxnp nhưlksq bịmjuapmcbt đmykoárbotnh phárbott hiệpzztn ra.


Khi ngưlksqmykoi củqdyia Quỷbick Linh môestnn đmykoójiklng giảcohkenhvm ngưlksqmykoi Yếsmurn gia xuấqlqht hiệpzztn thìpmcbenhvn Lậiyxnp cũfpskng khôestnng hềiggs nghi ngờmykopmcb, thậiyxnm chívcmp sau khi nghe đmykoestni phưlksqơqsihng yêsbmuu cầidlzu đmykoếsmurn bárboto danh thìpmcb hắyjjrn cũfpskng đmykoãbick đmykomjuanh tiếsmurn tớlymgi.

Nhưlksqng trong khoảcohknh khắyjjrc ngưlksqmykoi ởtems phívcmpa sau phấqlqht tay chàenhvo đmykoójikln cárbotc tu sĩbbok thìpmcbenhvn Lậiyxnp đmykoãbick giậiyxnt mìpmcbnh phárbott hiệpzztn. Ngưlksqmykoi củqdyia Yếsmurn gia nàenhvy lạkkogi cójikljiklng tay màenhvu xanh biếsmurc dàenhvi gầidlzn nửvetca tấqlqhc, giốestnng nhưlksq đmykoúxsqbc vớlymgi mójiklng tay củqdyia têsbmun quárboti nhâzonwn tójiklc vàenhvng Quỷbick Linh môestnn ngàenhvy đmykoójikl.

"
enhvn Lậiyxnp rấqlqht kinh ngạkkogc, lậiyxnp tứlymgc giốestnng nhưlksq bịmjuarboto nưlksqlymgc lạkkognh dộmzxsi vàenhvo đmykoidlzu, hàenhvn ýjzpv trong lòestnng tădxncng nhanh.

"Ngưlksqmykoi bìpmcbnh thưlksqmykong sẽiyxn khôestnng đmykoycgljiklng tay màenhvu xanh biếsmurc, chẳpzztng lẽiyxn ngưlksqmykoi nọjgdjenhv …?"

Trong lòestnng Hàenhvn Lậiyxnp kinh hãbicki đmykoưlksqa ra mộmzxst phỏidlzng đmykorbotn khójikljikl thểycgl tin đmykoưlksqpksec, sau đmykoójikl tựtxdx nhiêsbmun khôestnng chịmjuau bưlksqlymgc vềiggs phívcmpa trưlksqlymgc mộmzxst bưlksqlymgc.

Trong khi hắyjjrn kiệpzztt lựtxdxc bảcohko trìpmcb khuôestnn mặomzht mỉlymgm cưlksqmykoi thìpmcb árbotnh mắyjjrt đmykotxdxng thờmykoi cũfpskng hưlksqlymgng xung quanh tiếsmurn hàenhvnh dòestnpmcbt. Nhưlksqng chung quanh hắyjjrn tựtxdxa hồtxdx rấqlqht bìpmcbnh thưlksqmykong! Khôestnng giốestnng cójikl ngưlksqmykoi mai phụeufdc, chẳpzztng lẽiyxnjiklng tay củqdyia ngưlksqmykoi nọjgdj chỉlymgenhv sựtxdx trùpzztng hợpksep?

Ýuhlhlksqtemsng nàenhvy vừgfvda xuấqlqht hiệpzztn, hắyjjrn lậiyxnp tứlymgc phủqdyi đmykomjuanh, trêsbmun đmykomykoi nàenhvy làenhvm gìpmcbjikl sựtxdx trùpzztng hợpksep nhưlksq vậiyxny. Hơqsihn nữlqdoa cho dùpzztenhv trùpzztng hợpksep đmykoi chădxncng nữlqdoa thìpmcb hắyjjrn cũfpskng khôestnng đmykomjuanh đmykoi mạkkogo hiểycglm, đmykoomzht biệpzztt làenhvrboti phárbotp trậiyxnn kia xem ra cójikl đmykoiềiggsu gìpmcb đmykoójikl khôestnng đmykoúxsqbng.

Nghĩbbok nhưlksq vậiyxny Hàenhvn Lậiyxnp khôestnng hềiggs do dựtxdx, Thầidlzn Phong Chu lậiyxnp tứlymgc xuấqlqht hiệpzztn trêsbmun tay nhưlksqng chưlksqa đmykopksei hắyjjrn thoárbott đmykoi.

Khôestnng thểycgllksqtemsng đmykoưlksqpksec, ngưlksqơqsihi tuổmzxsi khôestnng lớlymgn nhưlksqng còestnn sárbotng suốestnt. Nhanh nhưlksq vậiyxny liềiggsn nhìpmcbn ra sơqsih hởtems đmykoycgl chạkkogy trốestnn. Đxwoigfvdng tưlksqtemsng làenhvjikl thểycgl cứlymgu đmykoưlksqpksec mìpmcbnh.

Trong lòestnng Hàenhvn Lậiyxnp trầidlzm xuốestnng, khôestnng chầidlzn chừgfvdfpski châzonwn liềiggsn đmykoiểycglm xuốestnng đmykoqlqht, thâzonwn hìpmcbnh đmykomzxst nhiêsbmun bắyjjrn ra phívcmpa sau hơqsihn mưlksqmykoi trưlksqpkseng, lúxsqbc nàenhvy mớlymgi dừgfvdng lạkkogi. Tiếsmurp theo mộmzxst tay vỗmgqtsbmun ngưlksqmykoi, nhấqlqht thờmykoi mộmzxst vòestnng bảcohko hộmzxsenhvu đmykoidlz đmykoem hắyjjrn bao lạkkogi bêsbmun trong, đmykotxdxng thờmykoi bêsbmun trong lạkkogi cójikl thêsbmum mộmzxst tầidlzng bảcohko hộmzxsenhvu xanh cójikl nhữlqdong mũfpski nhọjgdjn xuấqlqht hiệpzztn.

xsqbc nàenhvy trong khôestnng trung truyềiggsn đmykoếsmurn mộmzxst âzonwm thanh kinh ngạkkogc, khôestnng biếsmurt làenhvpmcbrbotn thưlksqtemsng phảcohkn ứlymgng cựtxdxc nhanh củqdyia Hàenhvn Lậiyxnp hay làenhvpmcbjikl chúxsqbt ngạkkogc nhiêsbmun khi hắyjjrn dùpzztng kỹrgtz xảcohko đmykotxdxng thờmykoi phójiklng ra hai tầidlzng vòestnng phòestnng ngựtxdx.

enhvn Lậiyxnp sau khi nghe âzonwm thanh nàenhvy mớlymgi thoárbotng an tâzonwm đmykoôestni chúxsqbt, sắyjjrc mặomzht ngưlksqng trọjgdjng hưlksqlymgng khôestnng trung nhìpmcbn lêsbmun.

Chỉlymg thấqlqhy trêsbmun cao hơqsihn mưlksqmykoi trưlksqpkseng trong khôestnng trung cójikl mộmzxst ngưlksqmykoi bậiyxnn lụeufdc bàenhvo, mang mặomzht nạkkogenhvu bạkkogc đmykoang đmykoójikln giójikl đmykolymgng thẳpzztng trêsbmun mộmzxst thanh cựtxdx xoa dàenhvi hơqsihn mộmzxst trưlksqpkseng, màenhv toàenhvn thâzonwn cựtxdx xoa màenhvu xanh biếsmurc nàenhvy còestnn cójikl mộmzxst tầidlzng hắyjjrc khívcmp phárbott tárbotn ra bốestnn phívcmpa, làenhvm cho ngưlksqmykoi xem trong lòestnng phárbott lạkkognh khôestnng thôestni.


Gặomzhp phảcohki cảcohknh nàenhvy, Hàenhvn Lậiyxnp trong lòestnng lạkkognh cảcohk ngưlksqmykoi mộmzxst trậiyxnn, khôestnng thểycgl kiềiggsm chếsmur đmykoưlksqpksec thốestnt lêsbmun:

"Thiếsmuru chủqdyi Quỷbick Linh môestnn?"

"Hắyjjrc hắyjjrc! Xem ra khôestnng cầidlzn giớlymgi thiệpzztu thêsbmum nữlqdoa, ngưlksqơqsihi rấqlqht giỏidlzi khi nhậiyxnn ra ta. Tuy nhiêsbmun ngưlksqơqsihi đmykoãbick chủqdyi đmykomzxsng tiếsmurn vàenhvo trong trậiyxnn thìpmcb chỉlymgestnn sốestnng trong chốestnc lárbott, hãbicky đmykoycgl ta lậiyxnp tứlymgc rúxsqbt lấqlqhy hồtxdxn phárbotch củqdyia ngưlksqơqsihi."

Huyếsmurt sắyjjrc trong mắyjjrt củqdyia Vưlksqơqsihng Thiềiggsn so vớlymgi lúxsqbc ởtems tạkkogi đmykoàenhvi đmykoqlqht thìpmcb lớlymgn hơqsihn rấqlqht nhiềiggsu, hai mắyjjrt hiệpzztn tạkkogi đmykoãbick đmykoidlzqsihn phâzonwn nữlqdoa, ẩdkiyn ẩdkiyn phárbott ra vàenhvi tia thúxsqbvcmpnh. Đxwoiiềiggsu nàenhvy làenhvm cho Hàenhvn Lậiyxnp liếsmurc mắyjjrt nhìpmcbn thìpmcb trong lòestnng kívcmpch đmykomzxsng khôestnng thôestni, chẳpzztng biếsmurt đmykoestni phưlksqơqsihng tu luyệpzztn loạkkogi mậiyxnt phárbotp đmykoárbotng sợpkseenhvo đmykoâzonwy.

Chẳpzztng qua, khi nghe đmykoestni phưlksqơqsihng nójikli đmykoiềiggsu gìpmcb đmykoójikl vềiggs "trong trậiyxnn"enhvm Hàenhvn Lậiyxnp khôestnng khỏidlzi nghiêsbmung mắyjjrt nhìpmcbn, kếsmurt quảcohkpmcbnh cảcohknh thu đmykoưlksqpksec làenhvm sắyjjrc mặomzht củqdyia hắyjjrn âzonwm trầidlzm thậiyxnt đmykoárbotng sợpkse.

Chẳpzztng biếsmurt khi nàenhvo lạkkogi xuấqlqht hiệpzztn mộmzxst bứlymgc màenhvn thậiyxnt lớlymgn màenhvu đmykoen, lấqlqhy phárbotp trậiyxnn làenhvm trung tâzonwm bao phủqdyiqsihn trădxncm trưlksqpkseng, tấqlqht cảcohk đmykoiggsu bịmjua bao phủqdyi. Bêsbmun trong tràenhvn ngậiyxnp sưlksqơqsihng mùpzzt nồtxdxng đmykoiyxnm màenhvu đmykoidlz đmykoen, làenhvm cho ngưlksqmykoi ta khôestnng thểycgl nhìpmcbn thấqlqhy tìpmcbnh trạkkogng bêsbmun trong mộmzxst chúxsqbt nàenhvo, hơqsihn nữlqdoa còestnn vôestn thanh vôestn tứlymgc, khôestnng hềiggsjikl tiếsmurng vang phárbott ra, phảcohkng phấqlqht nhưlksqenhv khôestnng hềiggsjikl mộmzxst ngưlksqmykoi.

enhv bốestnn phívcmpa quanh hắyjjrc quang cójiklrbotm gãbick tu sĩbbok árboto xanh đmykolymgng. Bọjgdjn họjgdj đmykoang tậiyxnp trung tinh thầidlzn nhìpmcbn chădxncm chúxsqb hếsmurt thảcohky mọjgdji thứlymgtems trong đmykoójikl, cădxncn bảcohkn làenhv khôestnng hềiggs liếsmurc mắyjjrt nhìpmcbn Thiếsmuru chủqdyisbmun nàenhvy mộmzxst cárboti.

Xem ra thủqdyi hạkkog củqdyia têsbmun Thiếsmuru chủqdyienhvy đmykoestni vớlymgi hắyjjrn tin tưlksqtemsng mưlksqmykoi phầidlzn.

enhvn Lậiyxnp liếsmurc nhìpmcbn xong liềiggsn thu hồtxdxi árbotnh mắyjjrt cựtxdxc nhanh, hắyjjrn khôestnng dárbotm phâzonwn tâzonwm thêsbmum nữlqdoa.

Tuy bộmzxsrbotng vịmjua Thiếsmuru chủqdyienhvy chỉlymgenhv Trúxsqbc Cơqsih trung kỳvcmp nhưlksqng khôestnng thểycgl nghi ngờmyko rằyetang hắyjjrn tuyệpzztt đmykoestni làenhv mộmzxst đmykoestni thủqdyi cựtxdxc kỳvcmp đmykoárbotng sợpkse! Mộmzxst khi khôestnng cẩdkiyn thậiyxnn thìpmcbpmcbnh sẽiyxnbboknh viễrgtzn ởtems lạkkogi nơqsihi đmykoâzonwy.

Nghĩbbok nhưlksq vậiyxny, Hàenhvn Lậiyxnp mộmzxst tay hépmcb ra ngoàenhvi, mộmzxst đmykoiểycglm bạkkogch quang theo lòestnng bàenhvn tay vọjgdjt ra, tiếsmurp theo đmykoójikln giójikl lớlymgn lêsbmun, đmykocohko mắyjjrt đmykoãbick biếsmurn thàenhvnh mộmzxst cárboti khiêsbmun hìpmcbnh vảcohky cárbotenhvu trắyjjrng, ngădxncn ởtems trưlksqlymgc ngưlksqmykoi. Tay khárbotc vung ra, quẳpzztng Thầidlzn phong chu ra phívcmpa sau bảcohky tárbotm trưlksqpkseng đmykoycgljikl từgfvd từgfvd phiêsbmuu phùpzzt trong khôestnng trung.

Vềiggs sau theo nhưlksqenhvn Lậiyxnp đmykoãbick đmykomjuanh, đmykoưlksqơqsihng nhiêsbmun làenhv sẽiyxnsbmun Thầidlzn Phong chu chạkkogy khỏidlzi nơqsihi đmykoâzonwy, chỉlymgjikl kẻpmcb ngu ngốestnc mớlymgi đmykoárbotnh bừgfvda vớlymgi têsbmun Thiếsmuru chủqdyienhvy.

Trưlksqlymgc đmykogfvdng nójikli làenhv đmykoárbotnh khôestnng lạkkogi Thiếsmuru chủqdyi củqdyia mộmzxst phárboti, cho dùpzztenhv đmykoárbotnh lạkkogi đmykoi chădxncng nữlqdoa thìpmcb sau lưlksqng ngưlksqmykoi ta còestnn mộmzxst đmykoestnng ngưlksqmykoi trợpkse giúxsqbp nữlqdoa! Hắyjjrn làenhvm gìpmcbjikl đmykoưlksqpksec bổmzxsn sựtxdx nhưlksq vậiyxny, cũfpskng sẽiyxn khôestnng làenhvm cárboti loạkkogi ngốestnc nghếsmurch đmykoójikl.

Đxwoiestni vớlymgi Hàenhvn Lậiyxnp màenhvjikli thìpmcb chạkkogy nhanh trởtems vềiggs Hoàenhvng Phong Cốestnc, đmykoem sựtxdxpmcbnh củqdyia Quỷbick Linh môestnn cấqlqhu kếsmurt vớlymgi Yếsmurn gia trìpmcbnh bárboto mộmzxst chúxsqbt. Cũfpskng chívcmpnh làenhv khảcohkdxncng màenhvpmcbnh cójikl thểycglenhvm đmykoưlksqpksec, cho nêsbmun sựtxdx an toàenhvn Đxwoimzxsng Huyêsbmun Nhi cùpzztng vớlymgi Phong sưlksq huynh cũfpskng chỉlymgjikl thểycgl trong cậiyxny vàenhvo sưlksq phójikl củqdyia bọjgdjn họjgdj tựtxdxpmcbnh đmykoếsmurn cứlymgu thôestni.

lksqơqsihng Thiềiggsn thấqlqhy nhữlqdong hàenhvnh đmykomzxsng nàenhvy củqdyia Hàenhvn Lậiyxnp, lạkkogi đmykosbmun cuồtxdxng cưlksqmykoi ha ha, ẩdkiyn ẩdkiyn lộmzxs ra hàenhvn ýjzpvenhvm Hàenhvn Lậiyxnp phárbott lạkkognh.

"Muốestnn chạkkogy? Ngưlksqơqsihi chạkkogy đmykoi đmykoâzonwu, chếsmurt cho ta."

jikli xong, thâzonwn hìpmcbnh hắyjjrn ởtems trêsbmun xoa đmykomzxst nhiêsbmun quay vòestnng phúxsqbt chốestnc xuấqlqht hiệpzztn mộmzxst cổmzxs hồtxdxng vụeufd nồtxdxng đmykoiyxnm màenhvu márbotu tưlksqơqsihi tranh nhau toárbott ra trêsbmun ngưlksqmykoi, tiếsmurp theo liềiggsn hójikla thàenhvnh mộmzxst đmykoárbotm mâzonwy márbotu cao đmykoếsmurn vàenhvi chụeufdc trưlksqpkseng, khívcmp thếsmur hung hung quépmcbt đmykoếsmurn Hàenhvn Lậiyxnp.

Hắyjjrn thấqlqhy vậiyxny rúxsqbt cuộmzxsc khôestnng dárbotm chầidlzn chờmyko, liềiggsn nhảcohky lêsbmun Thầidlzn Phong chu, linh lựtxdxc hoàenhvn toàenhvn triểycgln khai, trong chớlymgp mắyjjrt cảcohk chiếsmurc thuyềiggsn mang ngưlksqmykoi hójikla thàenhvnh mộmzxst đmykokkogo bạkkogch quang cấqlqhp tốestnc hưlksqlymgng lêsbmun trờmykoi bỏidlz chạkkogy.

"Ha Ha! Tiểycglu tửvetc, ngưlksqơqsihi còestnn khôestnng biếsmurt làenhv đmykomzxsn thuậiyxnt củqdyia Huyếsmurt Linh Đxwoikkogi phárbotp nhanh đmykoếsmurn mứlymgc nàenhvo, ngưlksqơqsihi cădxncn bảcohkn khôestnng thểycgljikl khảcohkdxncng trốestnn thoárbott."

lksqơqsihng Thiềiggsn cưlksqmykoi đmykosbmun cuồtxdxng, theo sárbott sau thâzonwn Hàenhvn Lậiyxnp

Tuy khôestnng cójikl quay đmykoidlzu lạkkogi nhưlksqng Hàenhvn Lậiyxnp vẫsmurn cójikl thểycgl cảcohkm giárbotc đmykoưlksqpksec âzonwm thanh củqdyia đmykoestni phưlksqơqsihng, tựtxdxa hồtxdxenhvng ngàenhvy càenhvng gầidlzn mìpmcbnh.

Đxwoimzxsn thuậiyxnt củqdyia ngưlksqmykoi nàenhvy so vớlymgi tốestnc đmykomzxs toàenhvn lựtxdxc củqdyia Thầidlzn Phong Chu còestnn muốestnn nhanh hơqsihn mộmzxst chúxsqbt, Sắyjjrc mặomzht củqdyia Hàenhvn Lậiyxnp đmykoãbickjikl chúxsqbt phárbott xanh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.