Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 26 : thôi dược sanh

    trước sau   
Ngay khi Hàfnxpn Lậnpsap cho rằmqxnng loạtnhhi thờpyfpi tiếvjhnt âysqgm u nàfnxpy sẽjjtxjjtxo dàfnxpi nữzgmba, mặaoglt trờpyfpi rốlzcut cụfnxpc cũfkybng chịruphu lóqopy ra trêdpygn bầjslgu trờpyfpi.

ucqzc nàfnxpy cáanqqch khoảyjzkng thờpyfpi gian Hàfnxpn Lậnpsap pháanqqt hiệnldsn bíwugs mậnpsat củxemea lụfnxpc dịruphch cũfkybng đepvaãzlpmveddn nửepvaa tháanqqng, hắadudn sớfrtym đepvaãzlpm khôbhefng chờpyfp nổvjhni. Vàfnxpo đepvaêdpygm hôbhefm ấgtdzy, hắadudn rốlzcut cuốlzcuc cũfkybng thấgtdzy kỳgtdz quan bốlzcun năzgmbm trưaoglfrtyc thấgtdzy đepvaưaoglaaffc lạtnhhi pháanqqt sinh lầjslgn nữzgmba. Mộaoglt đepvaáanqqm dàfnxpy đepvaaoglc quang đepvaiểvjhnm vâysqgy quanh bìvxbmnh nhỏhgte, hìvxbmnh thàfnxpnh mộaoglt quảyjzk cầjslgu sáanqqng lớfrtyn.

Khi Hàfnxpn Lậnpsap vừfsyia nhìvxbmn đepvaếvjhnn tìvxbmnh cảyjzknh nàfnxpy, khốlzcui đepvaáanqq nặaoglng trĩsgylu trong lòcttfng hắadudn cuốlzcui cùahjdng cũfkybng đepvaưaoglaaffc cởnldsi bỏhgte, cơvedd bảyjzkn cóqopy thểvjhn khẳidkbng đepvaruphnh bìvxbmnh nhỏhgtefkybng khôbhefng phảyjzki đepvazgmb chỉtipkahjdng đepvaưaoglaaffc mộaoglt lầjslgn, màfnxpfnxp mộaoglt kìvxbm vậnpsat cóqopy thểvjhn sửepva dụfnxpng nhiềmclbu lầjslgn.

Tiếvjhnp tụfnxpc chờpyfp đepvaaaffi bảyjzky ngàfnxpy sau, bìvxbmnh nhỏhgtefnxpy rốlzcut cụfnxpc lạtnhhi xuấgtdzt hiệnldsn mộaoglt giọxulzt lụfnxpc dịruphch. Khi Hàfnxpn Lậnpsap chứfsying kiếvjhnn bêdpygn trong bìvxbmnh xuấgtdzt hiệnldsn lụfnxpc dịruphch, tuy trong lòcttfng đepvaãzlpm sớfrtym cóqopyanqqm,chíwugsn phầjslgn nắadudm chắadudc, nhưaoglng vẫvzrjn cao hứfsying dịruph thưaoglpyfpng. Cáanqqi nàfnxpy cho thấgtdzy tưaoglơveddng lai mìvxbmnh sẽjjtxqopy cuồzgmbn cuộaogln khôbhefng ngừfsying trâysqgn quýnpsaaoglaaffc tàfnxpi, sẽjjtx khôbhefng vìvxbm thiếvjhnu dưaoglaaffc vậnpsat màfnxp rầjslgu rĩsgyl.

Phảyjzki biếvjhnt rằmqxnng đepvaaogl trâysqgn quýnpsa củxemea dưaoglaaffc tàfnxpi đepvaa sốlzcu đepvamclbu làfnxp xem sốlzcuzgmbm sinh trưaoglnldsng củxemea nóqopy, thờpyfpi gian sinh trưaoglnldsng càfnxpng lâysqgu, dưaoglaaffc tíwugsnh lạtnhhi càfnxpng mạtnhhnh. Đwnjfzgmbng dạtnhhng, dưaoglaaffc tàfnxpi cóqopy sốlzcuzgmbm tồzgmbn tạtnhhi càfnxpng lâysqgu càfnxpng khóqopy kiếvjhnm, hơveddn nữzgmba đepvamclbu sinh trưaoglnldsng tạtnhhi thâysqgm sơveddn cùahjdng cốlzcuc. Khôbhefng gặaoglp mộaoglt chúucqzt nguy hiểvjhnm, đepvafsying mong cóqopy thểvjhnvxbmm đepvaưaoglaaffc.

Mặaoglc dùahjdysqgy giờpyfpqopy mộaoglt íwugst dưaoglaaffc đepvaiếvjhnm, đepvatnhhi phu tựwgkivxbmnh chuyêdpygn môbhefn bồzgmbi dưaoglyjzkng mộaoglt íwugst dưaoglaaffc thảyjzko, nhưaoglng đepvamclbu làfnxp nhữzgmbng thứfsyi thưaoglpyfpng dùahjdng, sốlzcuzgmbm sốlzcung cũfkybng rấgtdzt ngắadudn nhưaoglng làfnxpqopy thểvjhn sửepva dụfnxpng đepvaưaoglaaffc. Đwnjftnhhi bộaogl phậnpsan mọxulzi ngưaoglpyfpi sẽjjtx khôbhefng ngốlzcuc màfnxp nuôbhefi dưaoglyjzkng loạtnhhi dưaoglaaffc tàfnxpi vàfnxpi chụfnxpc năzgmbm hay thậnpsam chíwugs khoảyjzkng mưaoglpyfpi năzgmbm mớfrtyi cóqopy thểvjhn sửepva dụfnxpng.


Nhưaoglng cũfkybng cóqopy mộaoglt chúucqzt đepvatnhhi phúucqz thếvjhn gia vìvxbm đepvamclb phòcttfng vạtnhhn nhấgtdzt sẽjjtx cho ngưaoglpyfpi chuyêdpygn môbhefn nuôbhefi dưaoglyjzkng vàfnxpi cọxulzng thảyjzko dưaoglaaffc phi thưaoglpyfpng trâysqgn quýnpsa, đepvavjhnucqzc nguy cơveddahjdng bảyjzko vệnldswugsnh mạtnhhng, mấgtdzy loạtnhhi dưaoglaaffc tàfnxpi nàfnxpy nếvjhnu khôbhefng qua mộaoglt thờpyfpi gia tưaoglơveddng đepvalzcui dàfnxpi thìvxbm khôbhefng cóqopyaoglaaffc hiệnldsu, bởnldsi vìvxbm nhũfkybng thứfsyivxbmnh thưaoglpyfpng. bằmqxnng tàfnxpi phúucqz nhữzgmbng ngưaoglpyfpi nàfnxpy cóqopy thểvjhn dễnldsfnxpng mua đepvaưaoglaaffc, cầjslgn gìvxbm phảyjzki tốlzcun rấgtdzt nhiềmclbu côbhefng phu, chuyêdpygn môbhefn đepvavjhn bồzgmbi dưaoglyjzkng chứfsyi! Hơveddn nữzgmba nhữzgmbng thếvjhn gia vớfrtyi gia tàfnxpi thậnpsat lớfrtyn đepvaưaoglaaffc truyềmclbn thừfsyia, cũfkybng khôbhefng thèwkurm quan tâysqgm tiềmclbn bạtnhhc tốlzcun hao đepvavjhn bồzgmbi thựwgkic cáanqqc loạtnhhi thảyjzko dưaoglaaffc nàfnxpy. Ai cũfkybng khôbhefng biếvjhnt mìvxbmnh ngàfnxpy nàfnxpo phảyjzki sửepva dụfnxpng, cho nêdpygn dưaoglaaffc thảyjzko nàfnxpy bìvxbmnh thưaoglpyfpng đepvamclbu phảyjzki trảyjzki qua khoảyjzkng trăzgmbm năzgmbm bồzgmbi dưaoglyjzkng. Ngưaoglpyfpi bìvxbmnh thưaoglpyfpng thìvxbm khôbhefng cóqopyfnxpi lựwgkic vàfnxp vậnpsat lựwgkic đepvavjhnfnxpm nhưaogl vậnpsay.

Ngẫvzrju nhiêdpygn cóqopy mộaoglt chúucqzt dưaoglaaffc tàfnxpi ởnlds ngoàfnxpi hoang dãzlpm xuấgtdzt hiệnldsn, cũfkybng đepvamclbu bịruph nhữzgmbng thếvjhn gia nàfnxpy thu mua. Cáanqqi nàfnxpy cũfkybng tạtnhho nêdpygn giáanqq tiềmclbn củxemea cáanqqc loạtnhhi dưaoglaaffc tàfnxpi nàfnxpy cứfsyi thếvjhn bịruph đepvaaogli lêdpygn, còcttfn thưaoglpyfpng xuyêdpygn cóqopy cụfnxpc diệnldsn cóqopy tiềmclbn màfnxp khôbhefng cóqopyfnxpng.

fnxpn Lậnpsap cũfkybng khôbhefng xem trọxulzng lầjslgn ra ngoàfnxpi nàfnxpy củxemea Mặaoglc đepvatnhhi phu, phỏhgteng chừfsying hắadudn cũfkybng khôbhefng cóqopy quáanqq lớfrtyn thu hoạtnhhch, nhưaoglng chíwugsnh mìvxbmnh bâysqgy giờpyfp khôbhefng cầjslgn vìvxbm thiếvjhnu dưaoglaaffc tàfnxpi màfnxp rầjslgu rĩsgyl. Sau khi cóqopyanqqi bìvxbmnh nàfnxpy, bao nhiêdpygu dưaoglaaffc tàfnxpi tốlzcut cũfkybng cóqopy thểvjhn trong mộaoglt thờpyfpi gian ngắadudn thôbhefi sanh ra.

fnxpn Lậnpsap mang mộaoglt tâysqgm tìvxbmnh kháanqqc thưaoglpyfpng, trong mưaoglpyfpi ngàfnxpy sau, lạtnhhi phâysqgn biệnldst làfnxpm vàfnxpi lầjslgn thíwugs nghiệnldsm thôbhefi sanh thảyjzko dưaoglaaffc.

Nếvjhnu đepvaem lụfnxpc dịruphch hòcttfa tan vàfnxpo nưaoglfrtyc tưaoglfrtyi vàfnxpo rấgtdzt nhiềmclbu thảyjzko dưaoglaaffc, kếvjhnt quảyjzk ngàfnxpy thứfsyi hai chỉtipk thu đepvaưaoglaaffc sốlzcuaoglaaffc tàfnxpi nhưaogl đepvaãzlpm đepvaưaoglaaffc nuôbhefi dưaoglyjzkng thêdpygm mộaoglt, hai năzgmbm. Kéjjtxm rấgtdzt nhiềmclbu so vớfrtyi thảyjzko dưaoglaaffc thu đepvaưaoglaaffc lầjslgn đepvajslgu tiêdpygn. Từfsyi thíwugs nghiệnldsm nàfnxpy, Hàfnxpn Lậnpsap mơvedd hồzgmbsgylnh ngộaogl đepvaưaoglaaffc mộaoglt íwugst quy luậnpsat.

Tạtnhhi cáanqqc thíwugs nghiệnldsm tiếvjhnp theo, Hàfnxpn Lậnpsap dứfsyit khoáanqqt tỉtipknh lưaoglaaffc bưaoglfrtyc hòcttfa tan lụfnxpc dịruphch, trựwgkic tiếvjhnp đepvaem lụfnxpc dịruphch nhỏhgte trêdpygn mộaoglt gốlzcuc câysqgy nhâysqgn sâysqgm, kếvjhnt quảyjzk ngàfnxpy thứfsyi hai sau khi tỉtipknh dậnpsay, Hàfnxpn Lậnpsap đepvaưaoglaaffc mộaoglt câysqgy trăzgmbm năzgmbm nhâysqgn sâysqgm. Thíwugs nghiệnldsm lầjslgn nàfnxpy đepvavjhn cho Hàfnxpn Lậnpsap rấgtdzt mừfsying rỡyjzk, khôbhefng phảyjzki bởnldsi vìvxbm đepvaãzlpm đepvaưaoglaaffc mộaoglt loạtnhhi hi hữzgmbu dưaoglaaffc tàfnxpi, màfnxpfnxp bởnldsi vìvxbm hắadudn đepvaãzlpm đepvatnhhi kháanqqi nắadudm giữzgmb phưaoglơveddng pháanqqp sửepva dụfnxpng lụfnxpc dịruphch.

Tiếvjhnp theo Hàfnxpn Lậnpsap lạtnhhi làfnxpm vàfnxpi lầjslgn thíwugs nghiệnldsm đepvavjhn bảyjzko tồzgmbn lụfnxpc dịruphch, đepvaem lụfnxpc dịruphch từfsyi trong bìvxbmnh đepvavjhnfnxpo cáanqqc vậnpsat phẩrgpmm cóqopy thểvjhn đepvawgking đepvaưaoglaaffc nhưaoglvxbmnh sắadudt, bìvxbmnh ngọxulzc, hồzgmbbhef, bìvxbmnh bạtnhhc. Pháanqqt hiệnldsn ra rằmqxnng vôbhef luậnpsan làfnxp loạtnhhi vậnpsat phẩrgpmm nàfnxpo cũfkybng khôbhefng thểvjhn bảyjzko tồzgmbn lụfnxpc dịruphch quáanqq mộaoglt khắadudc, chỉtipk cầjslgn đepvaem lụfnxpc dịruphch từfsyivxbmnh nhỏhgte đepvai ra, thìvxbm trong mộaoglt khắadudc phảyjzki đepvaem nóqopyahjdng hếvjhnt, nếvjhnu khôbhefng nóqopy sẽjjtx chậnpsam rãzlpmi biếvjhnn mấgtdzt vôbhefyjzknh vôbhef tung. Màfnxp nếvjhnu hòcttfa tan vớfrtyi cáanqqc chấgtdzt lỏhgteng kháanqqc cũfkybng giốlzcung giốlzcung nhưaogl vậnpsay, mặaoglc dùahjdqopy thểvjhn đepvavjhn mộaoglt thờpyfpi gian hơveddi dàfnxpi mộaoglt chúucqzt, nhưaoglng chỉtipk cầjslgn qua nhấgtdzt đepvaruphnh thờpyfpi gian, ởnlds lạtnhhi bìvxbmnh đepvawgking chỉtipkcttfn lạtnhhi cáanqqc chấgtdzt lỏhgteng kháanqqc đepvaãzlpmqopyt vàfnxpo, thàfnxpnh phầjslgn lụfnxpc dịruphch vẫvzrjn cứfsyi biếvjhnn mấgtdzt.

Sau khi làfnxpm vàfnxpi lầjslgn loạtnhhi thíwugs nghiệnldsm nàfnxpy, Hàfnxpn Lậnpsap đepvalzcui vớfrtyi việnldsc đepvawgking lụfnxpc dịruphch bởnldsi cáanqqc loạtnhhi vậnpsat phẩrgpmm kháanqqc mấgtdzt đepvai hoàfnxpn toàfnxpn tin tưaoglnldsng, xem ra khôbhefng cóqopyanqqch nàfnxpo đepvatnhhi lưaoglaaffng chứfsyia đepvafnxpng chấgtdzt lỏhgteng thầjslgn bíwugsfnxpy, khôbhefng thểvjhnfnxpm gìvxbm kháanqqc hơveddn làfnxp đepvai làfnxpm mộaoglt loạtnhhi thíwugs nghiệnldsm kiểvjhnm tra dưaoglaaffc tíwugsnh.

fnxpn Lậnpsap nhỏhgte mộaoglt giọxulzt lụfnxpc dịruphch trêdpygn mộaoglt gốlzcuc câysqgy tam ôbhef thảyjzko xanh biếvjhnc, đepvaem nóqopy biếvjhnn thàfnxpnh mộaoglt gốlzcuc câysqgy tam ôbhef thảyjzko màfnxpu vàfnxpng trăzgmbm năzgmbm tuổvjhni, vàfnxpi ngàfnxpy tiếvjhnp theo lạtnhhi nhỏhgte cho nóqopy thêdpygm mộaoglt giọxulzt lụfnxpc dịruphch, tuổvjhni thọxulz củxemea nóqopy lạtnhhi cũfkybng tăzgmbng lêdpygn thêdpygm mộaoglt trăzgmbm năzgmbm.

Chứfsying kiếvjhnn làfnxpm nhưaoglysqgy quảyjzk thậnpsat làfnxpqopy hiệnldsu quảyjzk, Hàfnxpn Lậnpsap trong hai tháanqqng tiếvjhnp theo tiếvjhnp tụfnxpc lặaoglp lạtnhhi cáanqqch làfnxpm nhưaogl vậnpsay, mỗfsyii khi cóqopy mộaoglt giọxulzt lụfnxpc dịruphch mớfrtyi từfsyivxbmnh nhỏhgte sinh ra thìvxbm hắadudn lạtnhhi đepvaem nóqopy nhỏhgtefnxpo gốlzcuc câysqgy tam ôbhef thảyjzko. Màfnxp gốlzcuc câysqgy tam ôbhef thảyjzko cũfkybng khôbhefng phụfnxp hy vọxulzng, láanqqysqgy dầjslgn dầjslgn từfsyi sắadudc vàfnxpng chuyểvjhnn sang vàfnxpng đepvaen, từfsyifnxpng đepvaen chuyểvjhnn sang đepvaen hẳidkbn, rốlzcut cụfnxpc sau khi nóqopy biếvjhnn thàfnxpnh đepvaen bóqopyng. Nóqopy trởnlds thàfnxpnh mộaoglt gốlzcuc câysqgy thếvjhn gian hiếvjhnm cóqopy ngàfnxpn năzgmbm tam ôbhef thảyjzko.

Kiểvjhnm tra lầjslgn nàfnxpy rấgtdzt thàfnxpnh côbhefng, xem bộaoglanqqng nàfnxpy nếvjhnu kiêdpygn nhẫvzrjn cóqopy thểvjhn đepvaem tuổvjhni thọxulz củxemea gốlzcuc tam ôbhef thảyjzko tiếvjhnp tụfnxpc tăzgmbng lêdpygn, nhưaoglng màfnxp việnldsc nàfnxpy đepvalzcui vớfrtyi Hàfnxpn Lậnpsap hoàfnxpn toàfnxpn khôbhefng cầjslgn thiếvjhnt. Chỉtipk cầjslgn biếvjhnt cáanqqch làfnxpm nàfnxpy làfnxp hoàfnxpn toàfnxpn cóqopy thểvjhn. Bâysqgy giờpyfp hắadudn cũfkybng khôbhefng cầjslgn loạtnhhi dưaoglaaffc tàfnxpi cóqopy tuổvjhni thọxulz quáanqq lớfrtyn, chỉtipk cầjslgn khoảyjzkng vàfnxpi trăzgmbm năzgmbm dưaoglaaffc tàfnxpi cũfkybng đepvaxeme cho hắadudn phụfnxpc dụfnxpng.

Sau khi trảyjzki qua hàfnxpng loạtnhht cáanqqc thíwugs nghiệnldsm nhàfnxpm cháanqqn, Hàfnxpn Lậnpsap rổvjhnt cụfnxpc cóqopy thểvjhn rảyjzknh rỗfsyii nghỉtipk tạtnhhm mộaoglt chúucqzt, hảyjzko hảyjzko mộaoglt phen tíwugsnh kếvjhn, lúucqzc nàfnxpy cáanqqch khoảyjzkng thờpyfpi gian từfsyi khi Mặaoglc đepvatnhhi phu xuốlzcung núucqzi cũfkybng khôbhefng ngắadudn rồzgmbi.

ysqgy giờpyfpfnxpn Lậnpsap cầjslgm trong tay gốlzcuc ngàfnxpn năzgmbm tam ôbhef thảyjzko, nằmqxnm tạtnhhi phòcttfng củxemea chíwugsnh mìvxbmnh, trêdpygn giưaoglpyfpng gỗfsyi, pháanqqt ngốlzcuc.

Hai mắadudt hắadudn thẳidkbng tắadudp nhìvxbmn chằmqxnm chằmqxnm dưaoglaaffc thảyjzko đepvaen thùahjdi, tựwgkia hồzgmb nhưaogl đepvaang nghiêdpygn cứfsyiu nóqopy. Nhưaoglng chỉtipk cầjslgn cóqopy mộaoglt ngưaoglpyfpi ởnlds trong phòcttfng, từfsyi áanqqnh mắadudt táanqqn loạtnhhn củxemea hắadudn nhìvxbmn ra, tâysqgm tưaogl hắadudn căzgmbn bảyjzkn khôbhefng cóqopy đepvaaoglt trêdpygn gốlzcuc tam ôbhef thảyjzko, màfnxpfnxp đepvaang thầjslgn du thiêdpygn ngoạtnhhi, khôbhefng biếvjhnt đepvaang suy nghĩsgylanqqi gìvxbm.

ysqgy giờpyfp hắadudn hoàfnxpn toàfnxpn khôbhefng đepvaadudm chìvxbmm trong vui sưaoglfrtyng vìvxbmysqgy tam ôbhef thảyjzko, màfnxpfnxp đepvaang tinh tếvjhn nghĩsgyl đepvaếvjhnn chỗfsyi tốlzcut cùahjdng nguy hiểvjhnm màfnxpvxbmnh nhỏhgte mang đepvaếvjhnn, vìvxbm đepvaưaoglpyfpng lui củxemea chíwugsnh mìvxbmnh màfnxp suy nghĩsgyl.

fnxpn Lậnpsap từfsyianqqc loạtnhhi sáanqqch trong phòcttfng Mặaoglc đepvatnhhi phu chứfsying kiếvjhnn khôbhefng íwugst cáanqqc víwugs dụfnxp" hoàfnxpi bíwugsch kỳgtdz tộaogli", cáanqqi bìvxbmnh trong tay hắadudn cóqopy thểvjhnaoglng làfnxp bảyjzko vậnpsat vôbhef giáanqq, nếvjhnu bịruph ngưaoglpyfpi ngoàfnxpi biếvjhnt đepvaưaoglaaffc hắadudn cóqopy mộaoglt bảyjzko bốlzcui nhưaogl vậnpsay trong tay, hắadudn tuyệnldst đepvalzcui khôbhefng sốlzcung đepvaưaoglaaffc đepvaếvjhnn buổvjhni sáanqqng ngàfnxpy thứfsyi hai. Hắadudn cùahjdng rấgtdzt nhiềmclbu ngưaoglpyfpi " cóqopy ngọxulzc" trưaoglfrtyc kia giốlzcung nhau, bịruph bao phủxeme bởnldsi rấgtdzt nhiềmclbu đepvazgmb phu tham lam màfnxp tớfrtyi. Ngưaoglpyfpi ởnlds xa khôbhefng nóqopyi, nóqopyi vềmclb nhữzgmbng ngưaoglpyfpi ởnlds gầjslgn, nếvjhnu mấgtdzy vịruphbhefn chủxeme củxemea bổvjhnn môbhefn biếvjhnt bíwugs mậnpsat củxemea cáanqqi bìvxbmnh, họxulz nhấgtdzt đepvaruphnh sẽjjtx khôbhefng buôbhefng tha chíwugsnh mìvxbmnh, sẽjjtx nghĩsgyl mọxulzi phưaoglơveddng pháanqqp giếvjhnt ngưaoglpyfpi đepvaoạtnhht bảyjzko, màfnxp chíwugsnh mìvxbmnh sẽjjtxveddi vàfnxpo thêdpygaoglơveddng hạtnhh tràfnxpng " Bảyjzko đepvaoạtnhht nhâysqgn diệnldst".

Chíwugsnh mìvxbmnh tuyệnldst khôbhefng thểvjhn đepvaem bíwugs mậnpsat củxemea bìvxbmnh tửepvaqopyi cho bấgtdzt luậnpsan kẻaoglfnxpo, trêdpygn núucqzi nàfnxpy cũfkybng cầjslgn phảyjzki cẩrgpmn thậnpsan sửepva dụfnxpng, bìvxbmnh nhỏhgte hấgtdzp thu quang đepvaiểvjhnm gâysqgy ra đepvaaoglng tĩsgylnh quáanqq lớfrtyn, rấgtdzt cóqopy thểvjhn sẽjjtx bịruph ngoạtnhhi nhâysqgn pháanqqt hiệnldsn bíwugs mậnpsat. Hàfnxpn Lậnpsap hạtnhh quyếvjhnt tâysqgm thủxeme khẩrgpmu nhưaoglvxbmnh, khôbhefng tiếvjhnt lộaogl ngoạtnhhi nhâysqgn mộaoglt chữzgmb.

" Nhưaoglng màfnxp chíwugsnh mìvxbmnh bâysqgy giờpyfp cầjslgn dưaoglaaffc tàfnxpi đepvavjhn tu luyệnldsn, khôbhefng dùahjdng bìvxbmnh nhỏhgtefnxpy quáanqq đepvaáanqqng tiếvjhnc, chíwugsnh mìvxbmnh còcttfn cầjslgn phảyjzki nghĩsgyl ra mộaoglt biệnldsn pháanqqp vẹdmuen toàfnxpn cảyjzk đepvaôbhefi đepvaưaoglpyfpng" Hắadudn nhớfrty tớfrtyi chíwugsnh mìvxbmnh khôbhefng thểvjhn tiếvjhnn bưaoglfrtyc tu luyệnldsn, lạtnhhi cóqopy chúucqzt buồzgmbn bãzlpm. Mặaoglc kệnlds thếvjhnfnxpo tiếvjhnn đepvaaogl tu luyệnldsn khẩrgpmu quyếvjhnt khôbhefng đepvaưaoglaaffc chậnpsam trễnlds, khôbhefng phảyjzki vìvxbm sựwgki đepvalzcuc xúucqzc củxemea Mặaoglc đepvatnhhi phu màfnxp tu luyệnldsn, màfnxpfnxp hắadudn mơvedd hồzgmb đepvaãzlpm nhậnpsan thấgtdzy đepvaưaoglaaffc mộaoglt íwugst biếvjhnn hóqopya bấgtdzt đepvazgmbng do tu luyệnldsn vôbhef danh khẩrgpmu quyếvjhnt trêdpygn ngưaoglpyfpi mìvxbmnh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.