Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 259 : Phong động

    trước sau   
Bấuuqpt quáxqdb, Hàtjion Lậysgkp sợgazqjrgmi than cũdmfcng làtjiohmuu thừohgoa, chỉhrrsswyl chúhpaxt buồagjvn bựnodgc.

omdu hồagjvn thuậysgkt nàtjioy Hàtjion Lậysgkp tuy khôqblang tinh thôqblang nhưhmuung cũdmfcng biếiauft mộeypet ívzmet.

Mỗssasi ngưhmuujcabi tu tiêomdun đvtcmedkyu biếiauft rõdtnl "Thiêomdun Nhãjrgmn thuậysgkt", kỳnodg thậysgkt đvtcmưhmuugazqc xem nhưhmuutjioqblang pháxqdbp tốonwri cơqlav bảdxhdn củzzyca Mêomdu Hồagjvn pháxqdbp thuậysgkt. Nếiaufu cảdxhdnh giớmjxpi pháxqdbp lựnodgc củzzyca hai tu sĩxzgy chêomdunh lệgtyoch thậysgkt xa thìzzyc khi sửqlav dụqnxkng thiêomdun nhãjrgmn thuậysgkt nhìzzycn hai mắohgot củzzyca đvtcmonwri phưhmuuơqlavng cóswyl thểbyek khiếiaufn cho tâciplm thầuroyn củzzyca đvtcmonwri phưhmuuơqlavng thấuuqpt thủzzyc, tạdmfci trậysgkn đvtcmuuqpu liềedkyn lâciplm vàtjioo bịnbnt đvtcmeypeng.

Mộeypet loạdmfci pháxqdbp thuậysgkt mêomdu hồagjvn kháxqdbc chủzzyc yếiaufu làtjio nhờjcabtjioo sựnodg chêomdunh lệgtyoch cảdxhdnh giớmjxpi pháxqdbp lựnodgc rấuuqpt lớmjxpn mớmjxpi cưhmuujcabng bứomduc khốonwrng chếiauf đvtcmưhmuugazqc tâciplm thầuroyn củzzyca đvtcmonwri phưhmuuơqlavng.

Tu vi củzzyca Đfnylroiwng Huyêomdun Nhi làtjio Trúhpaxc Cơqlavqlav kỳnodg, màtjio củzzyca nam tửqlav diễlpdtm lệgtyo kia lạdmfci làtjio Trúhpaxc Cơqlav trung kỳnodg, theo lẽnbnt thưhmuujcabng màtjioswyli thìzzyc tuyệgtyot khôqblang cóswyl khảdxhdfnylng sau khi đvtcmonwri mắohgot thìzzyc sựnodgzzycnh lậysgkp tứomduc bịnbnt đvtcmonwri phưhmuuơqlavng chếiauf trụqnxkciplm thầuroyn thậysgkt làtjio hoang đvtcmưhmuujcabng. Trừohgo phi đvtcmonwri phưhmuuơqlavng phảdxhdi làtjio tu sĩxzgy Kếiauft Đfnylan kỳnodg chuyêomdun tu mêomdu hồagjvn pháxqdbp thuậysgkt mớmjxpi cògtyon cóswyltjioi phầuroyn cóswyl thểbyek.

Nhưhmuung xem vẻyhih mặfjedt củzzyca nam tửqlav diễlpdtm lệgtyohpaxc rờjcabi đvtcmi rấuuqpt oáxqdbn đvtcmeypec thìzzyc đvtcmiềedkyu nàtjioy cóswyl chúhpaxt khôqblang giốonwrng! Tuyệgtyot đvtcmonwri khôqblang cóswyl khảdxhdfnylng vịnbntuuqpy làtjio tu sĩxzgy Kếiauft Đfnylan kỳnodg giảdxhd dạdmfcng làtjiom tu sĩxzgy Trúhpaxc Cơqlav kỳnodg trêomduu đvtcmùhmuua bọdtnln họdtnl.


tjion Lậysgkp nghĩxzgy nhưhmuu vậysgky, trong lògtyong mớmjxpi an tâciplm thêomdum mộeypet ívzmet, dùhmuu sao thìzzyc khi nam tửqlav diễlpdtm lệgtyo rờjcabi đvtcmi lạdmfci mang theo biểbyeku tìzzycnh oáxqdbn đvtcmeypec, hắohgon chívzmenh làtjio phi thưhmuujcabng cẩnbvyn thậysgkn.

Khi hắohgon từohgo trong trầuroym tưhmuu ngẩnbvyng đvtcmuroyu lêomdun thìzzyc lạdmfci thấuuqpy Đfnylroiwng Huyêomdun Nhi cùhmuung hai ngưhmuujcabi kia táxqdbn tỉhrrsnh lẫdmfcn nhau, bộeypexqdbng vừohgoa rồagjvi cògtyon khổroiw sởxjor đvtcmáxqdbng thưhmuuơqlavng sớmjxpm đvtcmãjrgm biếiaufn mấuuqpt vôqbladxhdnh vôqbla tung.

Gặfjedp phảdxhdi tìzzycnh cảdxhdnh nàtjioy, Hàtjion Lậysgkp thởxjortjioi mộeypet hơqlavi, đvtcmomdung dậysgky quay vềedky phògtyong củzzyca chívzmenh mìzzycnh.

Nhưhmuung khi Hàtjion Lạdmfcp đvtcmem bàtjion tay đvtcmfjedt nơqlavi cửqlava gỗssas chuẩnbvyn bịnbnt đvtcmnbvyy ra liềedkyn bỗssasng nhiêomdun nghe đvtcmưhmuugazqc thanh âciplm to, rõdtnl củzzyca mộeypet nam tửqlav từohgoomdun ngoàtjioi kháxqdbch đvtcmiếiaufm truyềedkyn đvtcmếiaufn.

"Kháxqdbch nhâcipln trong kháxqdbch đvtcmiếiaufm nghe rõdtnl đvtcmâciply, ngàtjioy mai cửqlavtjionh đvtcmdmfci hộeypei đvtcmoạdmfct bảdxhdo, chia làtjiom hai tổroiw tiếiaufn hàtjionh. Tu sĩxzgy củzzyca bổroiwn quốonwrc cửqlavtjionh tạdmfci ngọdtnln núhpaxi phívzmea tâciply Yếiaufn Linh bảdxhdo, cògtyon tu sĩxzgyhmuumjxpc kháxqdbc thỉhrrsxjor tạdmfci ngọdtnln núhpaxi phívzmea đvtcmôqblang. Mờjcabi cáxqdbc vịnbntxqdbng sớmjxpm ngàtjioy mai tham gia đvtcmúhpaxng giờjcab. Quáxqdb thờjcabi gian màtjio khôqblang đvtcmếiaufn, theo quy tắohgoc sẽnbnt tựnodg đvtcmeypeng tưhmuumjxpc bỏqbla quyềedkyn thi đvtcmuuqpu.

Âgcqkm thanh nàtjioy lặfjedp lạdmfci liêomdun tụqnxkc ba lầuroyn, sau đvtcmóswyl tựnodga hồagjv ngưhmuujcabi mớmjxpi rờjcabi đvtcmi.

tjion Lậysgkp nghe nóswyli nhưhmuu thếiauf liềedkyn rùhmuung mìzzycnh, nhưhmuung sau đvtcmóswyl vẫdmfcn khôqblang thèjrgmm đvtcmbyek ýswyl đvtcmnbvyy cửqlava đvtcmi ra ngoàtjioi, trởxjor vềedky phògtyong củzzyca mìzzycnh.

Đfnylem tu sĩxzgy củzzyca hai nưhmuumjxpc táxqdbch ra khỏqblai trậysgkn đvtcmuuqpu, Hàtjion Lậysgkp tuy cóswyl đvtcmiểbyekm ngoàtjioi ýswyl muốonwrn nhưhmuung cũdmfcng khôqblang cảdxhdm thấuuqpy đvtcmưhmuugazqc cóswylxqdbi gìzzyc khôqblang ổroiwn.

hmuu sao tu sĩxzgy củzzyca bảdxhdy đvtcmdmfci pháxqdbi cùhmuung vớmjxpi tu sĩxzgy củzzyca nưhmuumjxpc kháxqdbc đvtcmagjvng loạdmfct tỷfjed thívzme, khẳerfvng đvtcmnbntnh sẽnbnt xảdxhdy ra khôqblang ívzmet nhữoggung việgtyoc rắohgoc rốonwri. Tâciplm lýswyltjioi ngoạdmfci nàtjioy, ởxjor bấuuqpt kìzzyc đvtcmnbnta phưhmuuơqlavng nàtjioo cũdmfcng giốonwrng nhau, tìzzycnh hìzzycnh giằtxdrng co trong tràtjiociplu ngàtjioy ấuuqpy cũdmfcng cóswyl thểbyek nhìzzycn rõdtnl đvtcmưhmuugazqc.

tjion Lậysgkp mộeypet mặfjedt suy nghĩxzgy, mộeypet mặfjedt khoanh châcipln ngồagjvi xuốonwrng giưhmuujcabng, chuẩnbvyn bịnbnt đvtcmdxhd tọdtnla luyệgtyon khívzme mộeypet đvtcmêomdum đvtcmbyek sửqlava soạdmfcn tốonwrt nhấuuqpt cho đvtcmdmfci hộeypei đvtcmoạdmfct bảdxhdo ngàtjioy mai.

Tạdmfci mộeypet gian nhàtjiotjioo đvtcmóswyl củzzyca ngưhmuujcabi dâcipln trong Yếiaufn Linh Bảdxhdo, nam tửqlav diễlpdtm lệgtyo ngồagjvi ởxjor trêomdun ghếiauf, trưhmuumjxpc mặfjedt cóswyltjioi têomdun nam nữoggu đvtcmang cung kinh bẩnbvym báxqdbo vớmjxpi hắohgon đvtcmiềedkyu gìzzyc đvtcmóswyl, màtjio nam tửqlavtjioy mặfjedt khôqblang chúhpaxt thay đvtcmroiwi lắohgong nghe, trong mắohgot thỉhrrsnh thoảdxhdng hiệgtyon lêomdun mộeypet tia tinh quang, chẳerfvng biếiauft vìzzyc sao lạdmfci cưhmuujcabi lạdmfcnh.

hmuung lúhpaxc đvtcmóswyl, trêomdun ngọdtnln núhpaxi phívzmea tâciply Yếiaufn Linh Bảdxhdo, khoảdxhdng vàtjioi têomdun Quỷfjed Linh môqblan mặfjedc áxqdbo xanh đvtcmang bậysgkn rộeypen ởxjor đvtcmhrrsnh núhpaxi, thỉhrrsnh thoảdxhdng lạdmfci chôqblan xuốonwrng đvtcmuuqpt mộeypet vàtjioi thứomdutjio Thiếiaufu chủzzyc Quỷfjed Linh môqblan cùhmuung vớmjxpi hai vịnbnt tu sĩxzgy Kếiauft Đfnylan kỳnodgxjor giữoggua khôqblang trung lạdmfcnh lùhmuung nhìzzycn mọdtnli thứomduxjor phívzmea dưhmuumjxpi.

"
Thếiauftjioo? Âgcqkm Hỏqblaa đvtcmdmfci trậysgkn tạdmfcm thờjcabi nàtjioy bịnbnt yếiaufu đvtcmi nhiềedkyu nhưhmuu vậysgky, nhưhmuung cũdmfcng cóswyl hiệgtyou quảdxhd chứomdu?" Thiếiaufu chủzzyc Quỷfjed Linh môqblan đvtcmeypet nhiêomdun mởxjor miệgtyong hỏqblai.


"
Thiếiaufu môqblan chủzzycomdun tâciplm, tuyệgtyot khôqblang cóswyl vấuuqpn đvtcmedkyzzyc, tuy chỉhrrstjio trậysgkn pháxqdbp tạdmfcm thờjcabi thôqblai nhưhmuung cóswyl huynh đvtcmgtyo chúhpaxng ta chủzzyc trìzzycomdun côqblang hiệgtyou vâciply khốonwrn đvtcmnbntch nhâcipln cóswyl thểbyek pháxqdbt huy đvtcmưhmuugazqc mộeypet phầuroyn. Đfnylưhmuuơqlavng nhiêomdun nếiaufu trong trậysgkn cóswyl tu sĩxzgy Trúhpaxc Cơqlav hậysgku kỳnodg hoặfjedc làtjioswyl pháxqdbp khívzmezzyc uy lựnodgc kinh ngưhmuujcabi thìzzyc rấuuqpt khóswylswyli! Nhưhmuung cóswyl thểbyek khẳerfvng đvtcmnbntnh đvtcma sốonwr tu sĩxzgy khôqblang cóswylfnylng lựnodgc thoáxqdbt thâcipln." Lãjrgmo giảdxhd trong Lýswyl thịnbnt huynh đvtcmgtyo ho khan vàtjioi tiếiaufng, cóswyl chúhpaxt run run rẩnbvyy rẩnbvyy nóswyli.

"
ktdtm, vậysgky thìzzyc ta khôqblang lo lắohgong nữoggua! Quỷfjed Linh thậysgkp nhi vệgtyotjio ta mang theo cũdmfcng khôqblang phảdxhdi làtjio khôqblang cóswyl việgtyoc gìzzyctjiom, vớmjxpi thựnodgc lựnodgc củzzyca bọdtnln họdtnl thìzzyc đvtcmonwri phóswyl vớmjxpi mấuuqpy con cáxqdb lọdtnlt lưhmuumjxpi nàtjioy khơqlavi khơqlavi vẫdmfcn cóswyl thừohgoa." Thiếiaufu chủzzyc Quỷfjed Linh môqblan khôqblang lo lắohgong nóswyli

swyl thịnbnt huynh đvtcmgtyo nghe vậysgky, thấuuqpy khôqblang cóswyl vấuuqpn đvtcmedkyzzyc nữoggua nêomdun cũdmfcng khôqblang hềedkyomdun tiếiaufng.

Kỳnodg thậysgkt, nếiaufu khôqblang phảdxhdi đvtcmem hồagjvn pháxqdbch cùhmuung nguyêomdun thầuroyn củzzyca cáxqdbc tu sĩxzgytjioy bảdxhdo tồagjvn đvtcmuroyy đvtcmzzyc thìzzyc huynh đvtcmgtyo bọdtnln hắohgon đvtcmãjrgm trựnodgc tiếiaufp ra tay, đvtcmem mộeypet ívzmet tu sĩxzgy Trúhpaxc Cơqlav kỳnodgtjioy tiêomduu diệgtyot, khôqblang phảdxhdi làtjio mộeypet việgtyoc nhỏqbla thôqblai sao, đvtcmâciplu cầuroyn phiềedkyn toáxqdbi nhưhmuu thếiauftjioy! Hai ngưhmuujcabi Lýswyl thịnbnt huynh đvtcmgtyo ngạdmfco nghễlpdt thầuroym nghĩxzgy.

Trong mậysgkt thấuuqpt củzzyca Hoàtjiong Phong cốonwrc tạdmfci Tháxqdbi Nhạdmfcc sơqlavn mạdmfcch ởxjor ngoàtjioi ngàtjion dặfjedm, cóswyl bảdxhdy táxqdbm tu sĩxzgy Kếiauft Đfnylan kỳnodg đvtcmang hộeypei tụqnxkhmuung mộeypet chỗssas. Đfnyledkyu mang vẻyhih mặfjedt khẩnbvyn trưhmuuơqlavng nghe mộeypet vịnbntjrgmo giảdxhd mang áxqdbo màtjiou vàtjiong râciplu tóswylc bạdmfcc trắohgong đvtcmang nóswyli cáxqdbi gìzzyc đvtcmóswyl, sắohgoc mặfjedt mỗssasi ngưhmuujcabi theo lờjcabi nóswyli củzzyca lãjrgmo giảdxhddmfcng biếiauft đvtcmroiwi khôqblang ngừohgong.

hmuu phóswylswylswyla Nguyêomdun củzzyca Hàtjion Lậysgkp, Hồagjvng Phấuuqpt tiêomdun côqblahmuung vịnbntqblai Vạdmfcn Hạdmfcc mậysgkp mạdmfcp kia đvtcmedkyu cóswyl trong đvtcmóswyl, thầuroyn sắohgoc cũdmfcng đvtcmagjvng dạdmfcng cựnodgc kỳnodg bấuuqpt an.

Khôqblang lâciplu sau khi cáxqdbc tu sĩxzgy đvtcmi ra khỏqblai mậysgkt thấuuqpt thìzzyc cảdxhd Hoàtjiong Phong Cốonwrc hoàtjion toàtjion trởxjoromdun náxqdbo đvtcmeypeng. Trêomdun khôqblang trung cáxqdbc loạdmfci pháxqdbp khi bay đvtcmuroyy trờjcabi, ởxjor đvtcmnbnta phưhmuuơqlavng thấuuqpp hơqlavn mộeypet chúhpaxt, từohgong làtjion sóswylng tu sĩxzgy đvtcmang lộeypen xàtjio lộeypen xộeypen. Sau mộeypet đvtcmoạdmfcn thờjcabi gian cáxqdbc tu sĩxzgy nhanh chóswylng tậysgkp hợgazqp thàtjionh từohgong đvtcmeypei xuấuuqpt pháxqdbt từohgo Hoàtjiong Phong cốonwrc ngay trong đvtcmêomdum đvtcmóswyl, riêomdung rẽnbnt bay đvtcmi cáxqdbc đvtcmnbnta phưhmuuơqlavng nàtjioo đvtcmóswyl.

Mộeypet màtjion nhưhmuu vậysgky, đvtcmagjvng dạdmfcng cũdmfcng diễlpdtn ra ởxjorxqdbu pháxqdbi cògtyon lạdmfci, hơqlavn nữoggua trong lúhpaxc đvtcmóswyl ngưhmuujcabi đvtcmưhmuua tin giữoggua cáxqdbc pháxqdbi thưhmuujcabng xuyêomdun qua lạdmfci khôqblang ngừohgong, tựnodga hồagjv trong đvtcmêomdum đvtcmóswyl, tu tiêomdun giớmjxpi củzzyca cảdxhd Việgtyot quốonwrc trởxjoromdun đvtcmtxdrng đvtcmtxdrng sáxqdbt khívzme.

tjioxqdbc gia tộeypec lớmjxpn nhỏqbla củzzyca Việgtyot quốonwrc đvtcmedkyu trong mấuuqpy ngàtjioy sau đvtcmóswyl đvtcmedkyu lụqnxkc tụqnxkc nhậysgkn đvtcmưhmuugazqc mộeypet phong thưhmuu do chưhmuuxjorng môqblan củzzyca bảdxhdy đvtcmdmfci pháxqdbi cùhmuung kýswylomdun, yêomduu cầuroyu tấuuqpt cảdxhd đvtcmgtyo tửqlav kiệgtyot xuấuuqpt củzzyca cáxqdbc gia tộeypec đvtcmếiaufn đvtcmgazqi lệgtyonh, nếiaufu khôqblang tuâcipln theo sẽnbnt bịnbnt Chấuuqpp pháxqdbp đvtcmeypei bảdxhdy đvtcmdmfci pháxqdbi tiếiaufn hàtjionh diệgtyot tộeypec.

Đfnylưhmuuơqlavng nhiêomdun, ba ngàtjioy sau đvtcmiềedkyu lệgtyonh mớmjxpi đvtcmếiaufn Yếiaufn gia.

tjion Lậysgkp cùhmuung vớmjxpi tu sĩxzgy củzzyca bảdxhdy đvtcmdmfci pháxqdbi bởxjori vìzzycxjor quáxqdb xa tôqblang pháxqdbi nêomdun tựnodg nhiêomdun chẳerfvng hềedky biếiauft nhữoggung chuyệgtyon nàtjioy.

Cho nêomdun khi ngàtjioy thứomdu hai vừohgoa mớmjxpi bắohgot đvtcmuroyu thìzzyc mộeypet sốonwr tu sĩxzgy đvtcmãjrgm sớmjxpm đvtcmi đvtcmếiaufn ngọdtnln núhpaxi nhỏqblaxjor phívzmea tâciply Yếiaufn Linh Bảdxhdo. Nơqlavi đvtcmâciply đvtcmãjrgmciply dựnodgng mộeypet tògtyoa pháxqdbp trậysgkn thậysgkt lớmjxpn, ởxjor trong cóswyl hai gãjrgm trung niêomdun mặfjedc trang phụqnxkc củzzyca Yếiaufn gia đvtcmang nhắohgom mắohgot ngồagjvi.

tjio tạdmfci phívzmea sa pháxqdbp trậysgkn cóswyl mộeypet cáxqdbi đvtcmàtjioi đvtcmuuqpt khôqblang cao, trêomdun đvtcmóswyl đvtcmagjvng dạdmfcng cũdmfcng cóswyltjioi ngưhmuujcabi củzzyca Yếiaufn gia bịnbnt vụqnxk khívzmenbvyn ẩnbvyn che khuấuuqpt, đvtcmang đvtcmomdung nghịnbnt luậysgkn đvtcmiềedkyu gìzzyc đvtcmóswyl. Xem ra làtjio đvtcmgazqi sau khi cáxqdbc tu sĩxzgy đvtcmedkyu đvtcmếiaufn đvtcmôqblang đvtcmzzyc mớmjxpi cóswyl thểbyek bắohgot đvtcmuroyu đvtcmdmfci hộeypei.


tjion Lậysgkp cũdmfcng đvtcmãjrgmxjor đvtcmâciply, hắohgon cũdmfcng khôqblang cóswylhmuung vớmjxpi Đfnylroiwng Huyêomdun Nhi đvtcmếiaufn, màtjio theo thóswyli quen tựnodgzzycnh đvtcmi trưhmuumjxpc mộeypet bưhmuumjxpc, vừohgoa lúhpaxc đvtcmóswyl gặfjedp trung niêomdun Cựnodg Kiếiaufm môqblan Ba Tívzmenh, hai ngưhmuujcabi tựnodg nhiêomdun táxqdbn gẫdmfcu vớmjxpi nhau vàtjioi ba câciplu.

"
Ba huynh, pháxqdbp trậysgkn nàtjioy dùhmuung đvtcmbyektjiom gìzzyc huynh biếiauft khôqblang?" Hàtjion Lậysgkp sau khi dògtyogkjit đvtcmdmfci pháxqdbp trậysgkn vàtjioi lầuroyn, thấuuqpy cóswyl chúhpaxt chưhmuumjxpng mắohgot, sau khi táxqdbn gẫdmfcu mộeypet chúhpaxt, khôqblang khỏqblai hưhmuumjxpng đvtcmonwri phưhmuuơqlavng hỏqblai mộeypet cậysgku.

"
Thậysgkt hổroiw thẹdmfcn, tạdmfci hạdmfc đvtcmonwri vớmjxpi trậysgkn pháxqdbp cũdmfcng khôqblang cóswyl am hiểbyeku nhiềedkyu lắohgom! Nhưhmuung cóswyl thểbyektjio cấuuqpm chếiauf bảdxhdo hộeypezzyc đvtcmóswyl, dùhmuu sao tu sĩxzgy Trúhpaxc Cơqlav kỳnodg chúhpaxng ta khi tỷfjed thívzme, khẳerfvng đvtcmnbntnh sẽnbnt bịnbnt hạdmfcn chếiaufxjor trong phạdmfcm vi nàtjioy, nếiaufu khôqblang thìzzycgtyoa tiểbyeku sơqlavn nàtjioy sao cóswyl thểbyek chịnbntu đvtcmưhmuugazqc sứomduc égkjip củzzyca chúhpaxng ta!" Ba Tívzmenh sờjcab sờjcab cằtxdrm, khôqblang thèjrgmm đvtcmbyek ýswylswyli.

"
Nga! Đfnylívzmech xáxqdbc rấuuqpt cóswyl thểbyek!" Hàtjion Lậysgkp tuy ngoàtjioi miệgtyong nóswyli vậysgky nhưhmuung cảdxhdm giáxqdbc đvtcmưhmuugazqc mộeypet cổroiw khívzme tứomduc bấuuqpt an ẩnbvyn ẩnbvyn trong pháxqdbp trậysgkn, đvtcmiềedkyu nàtjioy khôqblang hềedkyswyl quan hệgtyo vớmjxpi sựnodgqblang sâciplu củzzyca pháxqdbp lựnodgc, tấuuqpt cảdxhd đvtcmedkyu làtjio mộeypet loạdmfci cảdxhdm ứomdung trựnodgc giáxqdbc củzzyca hắohgon.

tjion Lậysgkp nhívzmeu nhívzmeu màtjioy, nhìzzycn bốonwrn phívzmea, lúhpaxc nàtjioy đvtcmãjrgmswylqlavn ba mưhmuuơqlavi tu sĩxzgy đvtcmếiaufn. Đfnyldmfco sĩxzgy củzzyca Thanh Hưhmuuqblan cùhmuung vớmjxpi nữoggu tửqlav Phưhmuuơqlavng Tívzmenh củzzyca Thiêomdun Khuyếiauft bảdxhdo cũdmfcng đvtcmãjrgm lụqnxkc tụqnxkc đvtcmi đvtcmếiaufn nơqlavi đvtcmâciply, hơqlavn nữoggua cògtyon tụqnxkm năfnylm tum ba nóswyli nóswyli cáxqdbi gìzzyc đvtcmóswyl.

"
tjion huynh đvtcmgtyo, chúhpaxng ta cũdmfcng qua chàtjioo hỏqblai mọdtnli ngưhmuujcabi đvtcmi! Ngưhmuuơqlavi xem Vôqbla Tửqlav bọdtnln họdtnldmfcng ởxjor đvtcmâciply rồagjvi!" Ba Tívzmenh nhìzzycn vềedky phívzmea mọdtnli ngưhmuujcabi tụqnxk tậysgkp, mỉhrrsm cưhmuujcabi hưhmuumjxpng Hàtjion Lậysgkp đvtcmedky nghịnbnt.

"
Ba huynh cứomdu đvtcmi làtjio đvtcmưhmuugazqc! Tiểbyeku đvtcmgtyogtyon cóswyl chúhpaxt việgtyoc cầuroyn phảdxhdi làtjiom, sẽnbnt khôqblang quấuuqpy rầuroyy cáxqdbc vịnbnt!" Hàtjion Lậysgkp nhèjrgm nhẹdmfc lắohgoc đvtcmuroyu, khôqblang muốonwrn cùhmuung vớmjxpi nhiềedkyu ngưhmuujcabi tụqnxk tậysgkp lạdmfci cùhmuung mộeypet chỗssas, thậysgkt sựnodg sẽnbnttjiom cho ngưhmuujcabi ta đvtcmbyek ýswyl.

Vịnbnt tu sĩxzgy Cựnodg Kiếiaufm môqblan nàtjioy nhúhpaxn nhúhpaxn vai, tuy cóswyl chúhpaxt khóswyl hiểbyeku nhưhmuung vẫdmfcn mộeypet mìzzycnh rờjcabi đvtcmi, dùhmuu sao cơqlav hộeypei đvtcmbyek giao hảdxhdo cùhmuung vớmjxpi nhiềedkyu tu sĩxzgy kháxqdbc pháxqdbi cũdmfcng khôqblang cóswyl nhiềedkyu lắohgom, hắohgon sẽnbnt khôqblang dễlpdttjiong bỏqbla qua.

tjion Lậysgkp nhìzzycn thấuuqpy Ba Tívzmenh đvtcmi vềedky phívzmea đvtcmonwri phưhmuuơqlavng, hắohgon cũdmfcng khôqblang ởxjor lạdmfci tạdmfci chỗssas, màtjio theo thóswyli quen tìzzycm mộeypet góswylc hẻyhiho láxqdbnh cáxqdbch xa ma pháxqdbp trậysgkn nhấuuqpt rồagjvi đvtcmi tớmjxpi. Sau đvtcmóswyl lạdmfcnh lùhmuung quan sáxqdbt kỹewez nhấuuqpt cửqlav nhấuuqpt đvtcmeypeng củzzyca cáxqdbc tu sĩxzgy kháxqdbc.

qlavn nửqlava canh giờjcab sau, Đfnylroiwng Huyêomdun Nhi vớmjxpi Phong sưhmuu huynh rúhpaxt cuộeypec cũdmfcng tớmjxpi nơqlavi đvtcmâciply. Hơqlavn nữoggua liềedkyn gia nhậysgkp vàtjioo mộeypet nhóswylm ngưhmuujcabi màtjio tấuuqpt cảdxhd đvtcmedkyu làtjio tu sĩxzgy củzzyca Hoàtjiong Phong Cốonwrc, trong chốonwrc láxqdbt liềedkyn nhưhmuuxqdb gặfjedp nưhmuumjxpc khiếiaufn cho vàtjioi têomdun nam đvtcmgtyo tửqlavswylng rựnodgc lêomdun, màtjioomdun Yếiaufn Vũdmfc vốonwrn nửqlava bưhmuumjxpc khôqblang rờjcabi kia lạdmfci khôqblang vôqbladxhdnh vôqbla tung, đvtcmiềedkyu nàtjioy khiếiaufn cho Hàtjion Lậysgkp cóswyl chúhpaxt ngoàtjioi ýswyl muốonwrn.

hpaxc nàtjioy, mưhmuujcabi ngưhmuujcabi mặfjedc trang phụqnxkc củzzyca Yếiaufn gia đvtcmomdung trêomdun đvtcmàtjioi đvtcmuuqpt thậysgkt ra đvtcmedkyu làtjio tu sĩxzgy củzzyca Quỷfjed Linh môqblan, đvtcmang đvtcmếiaufm nhâcipln sốonwrxjor trưhmuujcabng đvtcmuuqpu.

"
Thiếiaufu chủzzyc, cògtyon thiếiaufu hai ngưhmuujcabi khôqblang cóswyl đvtcmếiaufn, hơqlavn nữoggua, thờjcabi gian cũdmfcng đvtcmãjrgm khôqblang cògtyon sớmjxpm nữoggua, chúhpaxng ta cóswyl tiếiaufp tụqnxkc chờjcab hay khôqblang?" Sau khi đvtcmếiaufm xong, mộeypet têomdun tu sĩxzgy Quỷfjed Linh môqblan hưhmuumjxpng thiếiaufu chủzzyc bẩnbvym cáxqdbo.

"
Khôqblang cầuroyn đvtcmgazqi nữoggua, lậysgkp tứomduc thôqblang tri cho hai lãjrgmo mởxjor đvtcmdmfci trậysgkn, nếiaufu qua thêomdum mộeypet chúhpaxt thờjcabi gian nữoggua chỉhrrs sợgazq tu sĩxzgyswyl chúhpaxt thôqblang minh liềedkyn nhậysgkn thấuuqpy đvtcmưhmuugazqc đvtcmiềedkyu khôqblang ổroiwn, vậysgky thìzzyctjiong khôqblang xong! Cho nêomdun hai gãjrgm tu sĩxzgy khôqblang đvtcmếiaufn kia cho sốonwrxqdbm vàtjio sốonwrhmuujcabi hai trong thậysgkp nhịnbnt vệgtyo đvtcmi đvtcmuổroiwi giếiauft. Mặfjedc kệgtyozzyc sao chúhpaxng khôqblang đvtcmếiaufn nhưhmuung cũdmfcng khôqblang thểbyek đvtcmbyek cho sốonwrng sóswylt màtjio rờjcabi đvtcmi khỏqblai Yếiaufn Linh bảdxhdo!" Thiếiaufu chủzzyc Quỷfjed Linh môqblan mộeypet chúhpaxt cũdmfcng khôqblang chầuroyn chừohgo, lậysgkp tứomduc hạdmfc lệgtyonh, sáxqdbt ýswyl bộeypec pháxqdbt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.