Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 258 : Mê hồn

    trước sau   
qemmn Lậvliip hầgyrbu nhưaoqx đxcojãhcdytszhqemmng sựpigyhcdynh xảqpgly ra, nhìhcdyn vềtszh phízccqa đxcojkmwwi diệbaqqn đxcojápigynh giápigy.

Đpsndgyrbu tiêzxyan, hắaoqxn khôvcygng thểzxya từfqej dung mạfqejo tuyệbaqqt mỹwfva củeolpa đxcojkmwwi phưaoqxơtmpmng đxcojzxyapigyc đxcojclmvnh tuổxohfi.

Từfqejqemmn da mềtszhm mạfqeji bóutneng loápigyng củeolpa đxcojkmwwi phưaoqxơtmpmng thìhcdy cho rằhjrbng hắaoqxn khoảqpglng hai mưaoqxơtmpmi tuổxohfi, nhưaoqxng ápigynh mắaoqxt cửhcsk chỉqemm lạfqeji giốkmwwng nhưaoqx ba, bốkmwwn mưaoqxơtmpmi tuổxohfi, còqvtsn mặojknt màqemmy vừfqeja ẩwqsyn ẩwqsyn toápigyt ra vẻtkwj khiếxeawm nhãhcdy, vừfqeja giốkmwwng nhưaoqx mộerxdt têzxyan côvcygng tửhcsk khoe khoang, khoápigyc lápigyc.

Tuy nhiêzxyan đxcojkmwwi phưaoqxơtmpmng lạfqeji cóutne trìhcdynh đxcojerxd Trúpotsc Cơtmpm trung kỳotrz, liếxeawc mắaoqxt liềtszhn cóutne thểzxya nhậvliin ra. Đpsndâflnby cũmwhung làqemm nguyêzxyan nhâflnbn Hàqemmn Lậvliip dápigym lưaoqxu lạfqeji nơtmpmi nàqemmy. Nếxeawu làqemm Trúpotsc Cơtmpm hậvliiu kỳotrz thìhcdy hắaoqxn phảqpgli xem xéyzdqt làqemmutnezxyan nhúpotsng tay vàqemmo đxcojzxya quyếxeawt sựpigyhcdynh phùtszh phiếxeawm nàqemmy hay khôvcygng.

Nguyêzxyan nhâflnbn thứaoqx hai chízccqnh làqemmpotsc hắaoqxn xuấlbezt hiệbaqqn ởutne đxcojâflnby thìhcdy Đpsndxohfng Huyêzxyan Nhi sau khi lạfqejnh lùtszhng liếxeawc mắaoqxt, liềtszhn quay đxcojgyrbu lạfqeji mêzxya luyếxeawn nhìhcdyn vềtszh phízccqa vịclmv nam tửhcsk diễkxoem lệbaqq kia. Phảqpglng phấlbezt nhưaoqx hắaoqxn làqemm mộerxdt ngưaoqxutnei xa lạfqej vậvliiy, đxcojiềtszhu nàqemmy quảqpgl thậvliit cóutne chúpotst khôvcygng đxcojúpotsng.

"Ngưaoqxơtmpmi làqemm ai? Chẳqpglng lẽhqtomwhung làqemm ngưaoqxutnei ápigyi mộerxdvcygaoqxơtmpmng nàqemmy hảqpgl? Đpsndiềtszhn mỗxnun trưaoqxzxhtc tiêzxyan cầgyrbn phảqpgli nóutnei rõtszhqemmng rằhjrbng trừfqej phi vịclmvvcygaoqxơtmpmng nàqemmy nguyệbaqqn ýoyzk rờutnei đxcoji, nếxeawu khôvcygng ai cũmwhung đxcojfqejng tưaoqxutneng đxcojem vịclmv mỹwfva nhâflnbn nàqemmy cưaoqxzxhtp đxcoji từfqej trong lòqvtsng ngựpigyc củeolpa ta." Nam tửhcskqvts lệbaqq thấlbezy tưaoqxzxhtng mạfqejo Hàqemmn Lậvliip tầgyrbm thưaoqxutneng, hơtmpmn nữcrrca tu vi chỉqemmqemm Trúpotsc Cơtmpmtmpm kỳotrz, trong mắaoqxt hắaoqxn khôvcygng khỏrsnyi lộerxd ra vẻtkwj khinh miệbaqqt, vỗxnun nhẹiywe bảqpgl vai củeolpa Đpsndxohfng Huyêzxyan Nhi, bộerxdpigyng bấlbezt cầgyrbn nóutnei.


qemmn Lậvliip nhìhcdyn đxcojkmwwi phưaoqxơtmpmng khinh bỉqemmhcdynh nhưaoqx thếxeaw, nhưaoqxng trêzxyan mặojknt lạfqeji khôvcygng cóutne vẻtkwj khóutne chịclmvu, màqemm sau khi dòqvtsyzdqt hắaoqxn cùtszhng vớzxhti Đpsndxohfng Huyêzxyan Nhi thêzxyam vàqemmi lầgyrbn, đxcojerxdt nhiêzxyan trầgyrbm giọzgmkng quápigyt:

"Cápigyc hạfqejqemm ai? Tạfqeji sao lạfqeji dùtszhng phưaoqxơtmpmng phápigyp mêzxya hồzccqn hạfqej thủeolp đxcojkmwwi vớzxhti ngưaoqxutnei củeolpa bảqpgly đxcojfqeji phápigyi chúpotsng ta? Lápigy gan cũmwhung qua lớzxhtn đxcojóutne."

Vừfqeja nghe lờutnei ấlbezy củeolpa Hàqemmn Lậvliip, nam tửhcsk kia sắaoqxc mặojknt khẽhqto biếxeawn nhưaoqxng lậvliip tứaoqxc lạfqeji khôvcygi phụhcdyc bìhcdynh thưaoqxutneng, hơtmpmn nữcrrca thầgyrbn tìhcdynh còqvtsn tựpigy nhiêzxyan nóutnei:

"Ngưaoqxơtmpmi nóutnei năwqsyng bậvliiy bạfqejhcdy đxcojóutne, ta cùtszhng vớzxhti vịclmvvcygaoqxơtmpmng nàqemmy chízccqnh làqemmflnbm đxcojgyrbu ýoyzk hợxnunp mớzxhti ởutnetszhng mộerxdt chỗxnun, cápigyc ngưaoqxơtmpmi nếxeawu khôvcygng nhưaoqxutneng đxcojưaoqxutneng thìhcdy đxcojfqejng trápigych Đpsndiềtszhn mỗxnun hạfqej thủeolpvcyghcdynh."

Yếxeawn Vũmwhutszhng Phong sưaoqx huynh ởutne mộerxdt bêzxyan khi nghe lờutnei nóutnei củeolpa Hàqemmn Lậvliip lúpotsc nàqemmy mớzxhti giậvliit mìhcdynh hiểzxyau ra, lậvliip tứaoqxc khízccq thếxeaw hung hãhcdyn từfqej hai bêzxyan sưaoqxutnen vâflnby quanh nam tửhcsk diễkxoem lệbaqq, hơtmpmn nữcrrca còqvtsn giậvliin dữcrrcutnei:

"Ta nóutnei Đpsndxohfng sưaoqx muộerxdi nhưaoqx thếxeawqemmo lạfqeji nhưaoqx bịclmv bỏrsnytszha mêzxya, khôvcygng đxcojzxya ýoyzk đxcojếxeawn hai ngưaoqxutnei chúpotsng ta, nguyêzxyan lai làqemm tiểzxyau tửhcsk ngưaoqxơtmpmi dùtszhng tàqemm phápigyp mêzxya hoặojknc nàqemmng, nhanh chóutneng xóutnea bỏrsny phápigyp thuậvliit ấlbezy cho ta, nếxeawu khôvcygng đxcojfqejng trápigych tửhcsk quang củeolpa Phong mỗxnunmwhung khôvcygng khápigych khízccq."

"Chízccqnh ta cũmwhung nhìhcdyn ra mộerxdt chúpotst khôvcygng đxcojúpotsng, Đpsndxohfng côvcygaoqxơtmpmng nhưaoqx thếxeawqemmo lạfqeji vôvcyg duyêzxyan vôvcyg cớzxht rờutnei đxcoji vớzxhti mộerxdt ngưaoqxutnei lạfqej mặojknt, nguyêzxyan lai lạfqeji làqemmzxyau nhâflnbn! Yếxeawn mỗxnun phảqpgli thay nàqemmng giápigyo huấlbezn ngưaoqxơtmpmi mộerxdt chúpotst."

Phong sưaoqx huynh cùtszhng Yếxeawn Vũmwhuutnei xong liềtszhn phâflnbn biệbaqqt lấlbezy ra mộerxdt cápigyi phápigyp khízccqqemmu tízccqm hìhcdynh nhưaoqx chiếxeawc bạfqejt cùtszhng vớzxhti mộerxdt phápigyp khi giốkmwwng nhưaoqx đxcojoảqpgln thưaoqxơtmpmng. Cóutne ýoyzk tứaoqx muốkmwwn ra tay.

Nam tửhcsk diễkxoem lệbaqq đxcojkmwwi mặojknt vớzxhti uy hiếxeawp củeolpa mộerxdt tu sĩqvts Trúpotsc Cơtmpmtmpm kỳotrzqemm mộerxdt tu sĩqvts Trúpotsc Cơtmpm trung kỳotrz, trêzxyan mặojknt lạfqeji bao phủeolp mộerxdt tầgyrbng hàqemmn ýoyzk, lạfqejnh lùtszhng nóutnei:

"Khôvcygng biếxeawt tựpigyaoqxxnunng sứaoqxc mìhcdynh!"

Trong lòqvtsng Hàqemmn Lậvliip lạfqeji xuấlbezt hiệbaqqn mộerxdt chúpotst cảqpglm giápigyc khôvcygng ổxohfn, theo bảqpgln năwqsyng cảqpglm thấlbezy têzxyan nàqemmy phi thưaoqxutneng nguy hiểzxyam. Vìhcdy vậvliiy đxcojgyrbu óutnec nhanh chóutneng suy nghĩqvts, hưaoqxzxhtng bêzxyan tai củeolpa Đpsndxohfng Huyêzxyan Nhi truyềtszhn âflnbm héyzdqt lớzxhtn:

psndxohfng Huyêzxyan Nhi! Nhìhcdyn xem ngưaoqxơtmpmi làqemmm đxcojưaoqxxnunc chuyệbaqqn tốkmwwt chưaoqxa? Khôvcygng sợxnun Hồzccqng Phấlbezt sưaoqxpigy giam cầgyrbm ngưaoqxutnei sao?"

Khi Hàqemmn Lậvliip truyềtszhn âflnbm, Yếxeawn Vũmwhutszhng Phong sưaoqx huynh khôvcygng cóutne phápigyt hiệbaqqn gìhcdy, nhưaoqxng nam tửhcsk diễkxoem lệbaqq lạfqeji tựpigya hồzccq cảqpglm ứaoqxng đxcojưaoqxxnunc, trừfqejng mắaoqxt nhìhcdyn Hàqemmn Lậvliip sau đxcojóutne vộerxdi cúpotsi đxcojgyrbu nhìhcdyn Đpsndxohfng Huyêzxyan Nhi.


Chízccqnh lúpotsc nàqemmy trêzxyan mặojknt Đpsndxohfng Huyêzxyan Nhi hiệbaqqn ra vẻtkwj kinh hãhcdyi. Mãhcdynh mẽhqto giãhcdyy dụhcdya thoápigyt ra khỏrsnyi ápigyo củeolpa nam tửhcsk diễkxoem lệbaqq, lùtszhi vềtszh phízccqa sau vàqemmi bưaoqxzxhtc, trêzxyan mặojknt mang vẻtkwj mờutne mịclmvt, khóutne hiểzxyau. Tựpigya hồzccq vừfqeja mớzxhti tỉqemmnh lạfqeji từfqej trong giấlbezc mộerxdng.

Yếxeawn Vũmwhutszhng Phong sưaoqx huynh thấlbezy vậvliiy, tấlbezt cảqpgl đxcojtszhu mừfqejng rỡigbz.

Nhưaoqxng Hàqemmn Lậvliip thấlbezy nam tửhcsk diễkxoem lệbaqq sắaoqxc mặojknt rấlbezt khóutne coi, lạfqeji muốkmwwn đxcoji vềtszh phízccqa Đpsndxohfng Huyêzxyan Nhi nêzxyan hắaoqxn khôvcygng nghĩqvts ngợxnuni, lậvliip tứaoqxc đxcojem tápigych ra khỏrsnyi nam tửhcsk diễkxoem lệbaqq, thậvliit khóutne khăwqsyn mớzxhti làqemmm cho Đpsndxohfng Huyêzxyan Nhi tỉqemmnh tápigyo, nhưaoqx thếxeawqemmo lạfqeji đxcojzxya đxcojkmwwi phưaoqxơtmpmng thi triểzxyan tàqemm phápigyp thêzxyam lầgyrbn nữcrrca.

Đpsndxohfng Huyêzxyan Nhi thầgyrbn trízccq đxcojãhcdy hoàqemmn toàqemmn thanh tỉqemmnh, nhưaoqxng tựpigya hồzccq lạfqeji nghĩqvts đxcojếxeawn đxcojiềtszhu gìhcdy cựpigyc kìhcdy đxcojápigyng sợxnun. Ngay cảqpgl liếxeawc mắaoqxt nhìhcdyn nam tửhcsk diễkxoem lệbaqqmwhung khôvcygng dápigym, hoảqpglng hoảqpglng hốkmwwt hốkmwwt chạfqejy vềtszh phízccqa Hàqemmn Lậvliip. Sau vàqemmi bưaoqxzxhtc liềtszhn trápigynh ởutne sau lưaoqxng hắaoqxn, hoàqemmn toàqemmn ly khai ápigynh mắaoqxt giậvliin dữcrrc củeolpa nam tửhcsk diễkxoem lệbaqq.

potsc nàqemmy thâflnbn hìhcdynh nàqemmng khôvcygng ngừfqejng run run, vẻtkwj mặojknt rấlbezt sợxnunhcdyi, còqvtsn đxcojâflnbu bộerxdpigyng đxcojzxyau ngoa.

Sắaoqxc mặojknt nam tửhcskutne chúpotst phápigyt xanh, hắaoqxn dùtszhng ápigynh mắaoqxt ápigyc đxcojerxdc quéyzdqt qua Yếxeawn Vũmwhutszhng Phong sưaoqx huynh, cuốkmwwi cùtszhng dừfqejng tạfqeji Hàqemmn Lậvliip khôvcygng rờutnei.

Nhìhcdyn thấlbezy ba ngưaoqxutnei đxcojtszhu giưaoqxơtmpmng mắaoqxt nhìhcdyn mìhcdynh đxcojtszh phòqvtsng, hắaoqxn biếxeawt hôvcygm nay muốkmwwn đxcojem Đpsndxohfng Huyêzxyan Nhi đxcojoạfqejt trởutne vềtszh chỉqemm sợxnunqemm khôvcygng cóutne khảqpglwqsyng.

Bởutnei vìhcdy thầgyrbn trízccq Đpsndxohfng Huyêzxyan Nhi đxcojãhcdy khôvcygi phụhcdyc, đxcojếxeawn lúpotsc đxcojóutne ba ngưaoqxutnei nàqemmy cuốkmwwn lấlbezy mìhcdynh mộerxdt đxcojoạfqejn thờutnei gian thìhcdymwhung lãhcdynh đxcojeolp.

tmpmn nữcrrca, mộerxdt khi đxcojãhcdy đxcojápigynh nhau, cóutne khảqpglwqsyng hấlbezp dẫswzmn ngưaoqxutnei nhữcrrcng tu sĩqvts khápigyc màqemm hắaoqxn khôvcygng muốkmwwn tạfqeji nơtmpmi nàqemmy bịclmv ngưaoqxutnei nhậvliin ra.

Nhưaoqxng màqemm từfqej nhỏrsny đxcojếxeawn lớzxhtn chưaoqxa từfqejng cóutne miếxeawng thịclmvt béyzdqo nàqemmo từfqej trong miệbaqqng củeolpa hắaoqxn thoápigyt ra.

Nghĩqvts đxcojếxeawn đxcojâflnby gưaoqxơtmpmng mặojknt xinh đxcojiywep cóutne chúpotst méyzdqo móutne, sau đxcojóutne lạfqejnh lùtszhng nóutnei:

"Việbaqqc hôvcygm nay khôvcygng tízccqnh nhưaoqxng hìhcdynh dápigyng ba ngưaoqxutnei cápigyc ngưaoqxơtmpmi ta sẽhqto nhớzxht kỹwfva, tựpigy lo thâflnbn cho tốkmwwt đxcoji."

utnei xong, trêzxyan ngưaoqxutnei nam tửhcsk diễkxoem lệbaqq chợxnunt lóutnee lêzxyan hàqemmo quang ngũmwhu sắaoqxc, biếxeawn thàqemmnh mộerxdt đxcojfqejo ápigynh sápigyng bay vềtszh phízccqa xa xa, chỉqemm đxcojzxya lạfqeji mấlbezy ngưaoqxutnei Hàqemmn Lậvliip đxcojang tạfqeji chỗxnun mắaoqxt to trừfqejng mắaoqxt nhỏrsny.


Tạfqeji Phong Duyệbaqqt khápigych đxcojiếxeawm, Hàqemmn Lậvliip cùtszhng Yếxeawn Vũmwhu ba ngưaoqxutnei đxcojang lắaoqxng nghe Đpsndxohfng Huyêzxyan Nhi kểzxya lạfqeji tìhcdynh hìhcdynh bịclmv nam tửhcsk diễkxoem lệbaqqzxya hoặojknc.

"…Chẳqpglng biếxeawt vìhcdypigyi gìhcdy, sau khi ta cùtszhng ngưaoqxutnei nàqemmy nhìhcdyn nhau mộerxdt chúpotst lậvliip tứaoqxc liềtszhn cảqpglm thấlbezy đxcojgyrbu ong ong mộerxdt chúpotst, cápigyi gìhcdymwhung khôvcygng muốkmwwn suy nghĩqvts, thầgyrbm nghĩqvts phảqpgli liềtszhu mạfqejng lấlbezy lòqvtsng hắaoqxn, nguyệbaqqn vìhcdy hắaoqxn làqemmm bấlbezt cứaoqx chuyệbaqqn gìhcdy, giốkmwwng nhưaoqx hắaoqxn làqemm chủeolp nhâflnbn củeolpa ta vậvliiy, trong lòqvtsng ta căwqsyn bảqpgln khôvcygng hềtszhutne ýoyzk tứaoqx phảqpgln khápigyng. Nhưaoqxng ta rõtszhqemmng làqemm mớzxhti gặojknp hắaoqxn lầgyrbn đxcojgyrbu a, nhưaoqx thếxeawqemmo lạfqeji nhưaoqx vậvliiy? Ta thậvliit khôvcygng muốkmwwn làqemmm nôvcyg lệbaqq củeolpa bấlbezt k kẻtkwjqemmo!"Đpsndxohfng Huyêzxyan Nhi nóutnei, sắaoqxc mặojknt càqemmng ngàqemmy càqemmng tápigyi nhợxnunt, hiểzxyan nhiêzxyan cảqpglm giápigyc vừfqeja rồzccqi bịclmv nam tửhcsk diễkxoem lệbaqq kia chếxeaw trụhcdy thâflnbn thểzxyaqemm tinh thầgyrbn chízccqnh làqemm lầgyrbn đxcojgyrbu tiêzxyan nàqemmng biếxeawt đxcojưaoqxxnunc, so vớzxhti chếxeawt còqvtsn khủeolpng bốkmwwtmpmn.

qemmqemmn Lậvliip cùtszhng hai ngưaoqxutnei khápigyc sắaoqxc mặojknt cựpigyc kìhcdy khóutne coi liếxeawc nhìhcdyn nhau, trong khoảqpglng thờutnei gian ngắaoqxn đxcojtszhu khôvcygng cóutnezxyan tiếxeawng. Mêzxya Hồzccqn thuậvliit củeolpa nam tửhcsk diễkxoem lệbaqqqemmy lợxnuni hạfqeji quápigy, nếxeawu đxcojkmwwi phưaoqxơtmpmng hưaoqxzxhtng ba ngưaoqxutnei thi triểzxyan phápigyp thuậvliit nàqemmy thìhcdy bọzgmkn họzgmk khóutneutne khảqpglwqsyng ngăwqsyn cảqpgln đxcojưaoqxxnunc.

"Mọzgmki ngưaoqxutnei khôvcygng cầgyrbn lo lắaoqxng, ta xem Mêzxyaflnbm thuậvliit củeolpa đxcojkmwwi phưaoqxơtmpmng tuy lợxnuni hạfqeji nhưaoqxng đxcojkmwwi vớzxhti chúpotsng ta khôvcygng cóutne hiệbaqqu quảqpgl mớzxhti đxcojúpotsng!"qemmn Lậvliip trầgyrbm tưaoqx trong chốkmwwc lápigyt, chậvliim rãhcdyi mởutne miệbaqqng nóutnei.

"Nhưaoqx thếxeawqemmo? Hàqemmn sưaoqx đxcojbaqqutne cao kiếxeawn gìhcdy chăwqsyng?" Phong sưaoqx huynh nghe Hàqemmn Lậvliip nóutnei vậvliiy, tinh thầgyrbn rung đxcojerxdng hỏrsnyi.

"Rõtszhqemmng nếxeawu Mêzxyaflnbm thuậvliit củeolpa đxcojkmwwi phưaoqxơtmpmng cóutne thểzxya thi triểzxyan đxcojkmwwi vớzxhti nam tửhcsk chúpotsng ta, cápigyc ngưaoqxơtmpmi cho rằhjrbng ápigynh mắaoqxt đxcojkmwwi phưaoqxơtmpmng khi tẩwqsyu thoápigyt vẫswzmn còqvtsn oápigyn hậvliin, lạfqeji dễkxoeqemmng buôvcygng tha chúpotsng ta sao chứaoqx? Hoặojknc làqemm đxcojkmwwi phưaoqxơtmpmng phápigyp lựpigyc khôvcygng đxcojeolp thi triểzxyan thêzxyam lầgyrbn nữcrrca, tuy nhiêzxyan xem biểzxyau tìhcdynh đxcojkmwwi phưaoqxơtmpmng đxcojkmwwi mặojknt vớzxhti ba ngưaoqxutnei chúpotsng ta khôvcygng cóutne chúpotst sợxnunhcdyi, thậvliit sựpigyqemm khôvcygng giốkmwwng phápigyp lựpigyc khôvcygng đxcojeolp, cho nêzxyan ta cho rằhjrbng khảqpglwqsyng đxcojgyrbu tiêzxyan làqemm lớzxhtn nhấlbezt."qemmn Lậvliip bìhcdynh tĩqvtsnh giảqpgli thízccqch.

Nghe xong lờutnei nàqemmy, Phong sưaoqx huynh cùtszhng Yếxeawn Vũmwhu đxcojzccqng thờutnei thởutne ra mộerxdt hơtmpmi, mộerxdt khi đxcojkmwwi phưaoqxơtmpmng chỉqemmutne thểzxya thi triểzxyan loạfqeji phápigyp thuậvliit lợxnuni hạfqeji nàqemmy đxcojkmwwi vớzxhti nữcrrc tửhcsk thìhcdy hai ngưaoqxutnei bọzgmkn hắaoqxn khôvcygng sợxnun. So phápigyp lựpigyc cùtszhng phápigyp khízccq thìhcdy khôvcygng cóutnehcdy phảqpgli sợxnun.

"Hàqemmn sưaoqx huynh! Nếxeawu nữcrrc tu sĩqvts chúpotsng ta gặojknp phảqpgli ngưaoqxutnei nàqemmy, khôvcygng nhấlbezt đxcojclmvnh làqemm bịclmv khốkmwwng chếxeaw cảqpgl đxcojutnei chứaoqx? Ta thậvliit khôvcygng muốkmwwn đxcojâflnbu." Đpsndxohfng Huyêzxyan Nhi sắaoqxc mặojknt cựpigyc kỳotrz trắaoqxng bệbaqqch, nóutnei xong cơtmpm hồzccq muốkmwwn khóutnec thàqemmnh tiếxeawng, lầgyrbn đxcojgyrbu tiêzxyan đxcojem ba chữcrrc "Hàqemmn sưaoqx huynh" gọzgmki ra vớzxhti vẻtkwj cựpigyc kỳotrz ai oápigyn.

qemmn Lậvliip ghe xong cũmwhung khôvcygng cóutneutnei gìhcdy, chízccqnh mìhcdynh cũmwhung khôvcygng phảqpgli làqemmvcygi tớzxht quỵeblg lụhcdyy dưaoqxzxhti quầgyrbn củeolpa đxcojkmwwi phưaoqxơtmpmng, cho dùtszhutne muốkmwwn tìhcdym ngưaoqxutnei bảqpglo hộerxdmwhung khôvcygng nêzxyan tìhcdym mìhcdynh mớzxhti đxcojúpotsng a!

qemmn Lậvliip lạfqeji khôvcygng biếxeawt từfqej sau khi hắaoqxn cứaoqxu Đpsndxohfng Huyêzxyan Nhi thoápigyt khỏrsnyi tìhcdynh cảqpglnh đxcojápigyng sợxnun bịclmvzxyan kia khốkmwwng chếxeawflnbm thầgyrbn, nàqemmng liềtszhn theo bảqpgln năwqsyng đxcojkmwwi vớzxhti Hàqemmn Lậvliip tăwqsyng thêzxyam vàqemmi phầgyrbn ỷgwfi lạfqeji. Vừfqeja thấlbezy nguy hiểzxyam vớzxhti mìhcdynh, tựpigy nhiêzxyan hưaoqxzxhtng vềtszh hắaoqxn làqemmm ra bộerxdpigyng cầgyrbu khẩwqsyn nhưaoqx vậvliiy.

qemmn Lậvliip còqvtsn chưaoqxa cóutne hồzccqi đxcojápigyp lạfqeji đxcojiềtszhu gìhcdy thìhcdy hai têzxyan kia hàqemmo khízccq tậvliin trờutnei vỗxnun ngựpigyc tỏrsny vẻtkwj, muốkmwwn trong mấlbezy ngàqemmy nàqemmy ởutne cạfqejnh bêzxyan đxcojzxya bảqpglo hộerxdqemmng, tuyệbaqqt đxcojkmwwi sẽhqto khôvcygng đxcojzxya cho têzxyan yêzxyau nhâflnbn kia đxcojaoqxc thủeolp thêzxyam lầgyrbn nữcrrca.

Đpsndxohfng Huyêzxyan Nhi nghe bọzgmkn họzgmkutnei nhưaoqx thếxeaw trong lòqvtsng cũmwhung đxcojãhcdy an tâflnbm mộerxdt tízccq.

tszh sao cóutne hai tu sĩqvts Trúpotsc Cơtmpm kỳotrz bảqpglo vệbaqqhcdynh, tựpigya hồzccq khôvcygng cóutne vấlbezn đxcojtszhhcdy lớzxhtn. Lầgyrbn nàqemmy bịclmv đxcojkmwwi phưaoqxơtmpmng khốkmwwng chếxeawmwhung chỉqemmhcdyaoqxzxhti tìhcdynh huốkmwwng nàqemmng mộerxdt đxcojiểzxyam cũmwhung khôvcygng đxcojtszh phòqvtsng, lầgyrbn sau nàqemmng sẽhqto khôvcygng đxcojzxya đxcojkmwwi phưaoqxơtmpmng dễkxoeqemmng khốkmwwng chếxeawhcdynh nhưaoqx thếxeaw nữcrrca.

hcdy thếxeaw, sau khi khôvcygi phụhcdyc đxcojưaoqxxnunc mộerxdt ízccqt tinh thầgyrbn, Đpsndxohfng Huyêzxyan Nhi lạfqeji cùtszhng vớzxhti hai vịclmvqemmy cưaoqxutnei nóutnei vui vẻtkwj. Đpsndem sựpigy mịclmv hoặojknc củeolpa bảqpgln thâflnbn phápigyt huy cựpigyc đxcojiểzxyam, làqemmm hai vịclmvqemmy mêzxya mẩwqsyn khôvcygng biếxeawt đxcojôvcygng tâflnby nam bắaoqxc làqemmhcdy nữcrrca

qemmn Lậvliip thấlbezy cảqpglnh nàqemmy, cóutne chúpotst dởutne khóutnec dởutneaoqxutnei

Lạfqeji nóutnei, côvcygng phápigyp mêzxya thuậvliit củeolpa Đpsndxohfng Huyêzxyan Nhi cùtszhng vớzxhti nam tửhcsk diễkxoem lệbaqq kia tuy khápigyc nhau nhưaoqxng cóutne chung kếxeawt quảqpgl, chỉqemmqemm khôvcygng đxcojưaoqxxnunc bápigy đxcojfqejo nhưaoqxzxyan kia màqemm thôvcygi.

Tuy nhiêzxyan Hồzccq mịclmv thuậvliit củeolpa nàqemmng khẳqpglng đxcojinh cũmwhung làqemm mộerxdt loạfqeji mêzxya thuậvliit cựpigyc kỳotrz cao cấlbezp. Cóutne thểzxyavcyg thanh vôvcyg tứaoqxc mêzxya hoặojknc nam tửhcsk cảqpgl vềtszh tinh thầgyrbn lẫswzmn thểzxyapigyc, theo nhưaoqxqemmn Lậvliip chứaoqxng kiếxeawn thìhcdy khôvcygng kéyzdqm chúpotst nàqemmo so vớzxhti nam tửhcsk diễkxoem lệbaqq. Đpsndzccqng dạfqejng đxcojtszhu cựpigyc kỳotrz nguy hiểzxyam.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.