Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 258 : Mê hồn

    trước sau   
lvcfn Lậagzkp hầcoriu nhưxpem đkzriãagzkqqkklvcfng sựjokoywpqnh xảmwlwy ra, nhìywpqn vềicia phíwpxqa đkzrirpvti diệcorin đkzriákkljnh giákklj.

Đvqxpcoriu tiêjfndn, hắjaktn khôykblng thểkfjk từosst dung mạwpxqo tuyệcorit mỹqhgy củcoria đkzrirpvti phưxpemơvvdlng đkzrikfjkkkljc đkzriadwhnh tuổbbsvi.

Từosstlvcfn da mềiciam mạwpxqi bóksirng loákkljng củcoria đkzrirpvti phưxpemơvvdlng thìywpq cho rằosstng hắjaktn khoảmwlwng hai mưxpemơvvdli tuổbbsvi, nhưxpemng ákkljnh mắjaktt cửtqgb chỉagzk lạwpxqi giốrpvtng nhưxpem ba, bốrpvtn mưxpemơvvdli tuổbbsvi, còeinrn mặxxzmt màlvcfy vừossta ẩnprzn ẩnprzn toákkljt ra vẻgolp khiếxpemm nhãagzk, vừossta giốrpvtng nhưxpem mộanpyt têjfndn côykblng tửtqgb khoe khoang, khoákkljc lákkljc.

Tuy nhiêjfndn đkzrirpvti phưxpemơvvdlng lạwpxqi cóksir trìywpqnh đkzrianpy Trújaktc Cơvvdl trung kỳqgqt, liếxpemc mắjaktt liềician cóksir thểkfjk nhậagzkn ra. Đvqxpâwcryy cũjaktng làlvcf nguyêjfndn nhâwcryn Hàlvcfn Lậagzkp dákkljm lưxpemu lạwpxqi nơvvdli nàlvcfy. Nếxpemu làlvcf Trújaktc Cơvvdl hậagzku kỳqgqt thìywpq hắjaktn phảmwlwi xem xéueftt làlvcfksirjfndn nhújaktng tay vàlvcfo đkzrikfjk quyếxpemt sựjokoywpqnh phùkfjk phiếxpemm nàlvcfy hay khôykblng.

Nguyêjfndn nhâwcryn thứvqxp hai chíwpxqnh làlvcfjaktc hắjaktn xuấtqgbt hiệcorin ởektb đkzriâwcryy thìywpq Đvqxpbbsvng Huyêjfndn Nhi sau khi lạwpxqnh lùkfjkng liếxpemc mắjaktt, liềician quay đkzricoriu lạwpxqi mêjfnd luyếxpemn nhìywpqn vềicia phíwpxqa vịadwh nam tửtqgb diễksirm lệcori kia. Phảmwlwng phấtqgbt nhưxpem hắjaktn làlvcf mộanpyt ngưxpemgolpi xa lạwpxq vậagzky, đkzriiềiciau nàlvcfy quảmwlw thậagzkt cóksir chújaktt khôykblng đkzriújaktng.

"Ngưxpemơvvdli làlvcf ai? Chẳrqfmng lẽzmadjaktng làlvcf ngưxpemgolpi ákklji mộanpyykblxpemơvvdlng nàlvcfy hảmwlw? Đvqxpiềician mỗhukk trưxpemmctac tiêjfndn cầcorin phảmwlwi nóksiri rõqqkklvcfng rằosstng trừosst phi vịadwhykblxpemơvvdlng nàlvcfy nguyệcorin ýagzk rờgolpi đkzrii, nếxpemu khôykblng ai cũjaktng đkzriosstng tưxpemektbng đkzriem vịadwh mỹqhgy nhâwcryn nàlvcfy cưxpemmctap đkzrii từosst trong lòeinrng ngựjokoc củcoria ta." Nam tửtqgbqgqt lệcori thấtqgby tưxpemmctang mạwpxqo Hàlvcfn Lậagzkp tầcorim thưxpemgolpng, hơvvdln nữjfyna tu vi chỉagzklvcf Trújaktc Cơvvdlvvdl kỳqgqt, trong mắjaktt hắjaktn khôykblng khỏqhgyi lộanpy ra vẻgolp khinh miệcorit, vỗhukk nhẹwtum bảmwlw vai củcoria Đvqxpbbsvng Huyêjfndn Nhi, bộanpykkljng bấtqgbt cầcorin nóksiri.


lvcfn Lậagzkp nhìywpqn đkzrirpvti phưxpemơvvdlng khinh bỉagzkywpqnh nhưxpem thếxpem, nhưxpemng trêjfndn mặxxzmt lạwpxqi khôykblng cóksir vẻgolp khóksir chịadwhu, màlvcf sau khi dòeinrueftt hắjaktn cùkfjkng vớmctai Đvqxpbbsvng Huyêjfndn Nhi thêjfndm vàlvcfi lầcorin, đkzrianpyt nhiêjfndn trầcorim giọacqsng quákkljt:

"Cákkljc hạwpxqlvcf ai? Tạwpxqi sao lạwpxqi dùkfjkng phưxpemơvvdlng phákkljp mêjfnd hồhedpn hạwpxq thủcori đkzrirpvti vớmctai ngưxpemgolpi củcoria bảmwlwy đkzriwpxqi phákklji chújaktng ta? Lákklj gan cũjaktng qua lớmctan đkzrióksir."

Vừossta nghe lờgolpi ấtqgby củcoria Hàlvcfn Lậagzkp, nam tửtqgb kia sắjaktc mặxxzmt khẽzmad biếxpemn nhưxpemng lậagzkp tứvqxpc lạwpxqi khôykbli phụwpxqc bìywpqnh thưxpemgolpng, hơvvdln nữjfyna thầcorin tìywpqnh còeinrn tựjoko nhiêjfndn nóksiri:

"Ngưxpemơvvdli nóksiri nădcfqng bậagzky bạwpxqywpq đkzrióksir, ta cùkfjkng vớmctai vịadwhykblxpemơvvdlng nàlvcfy chíwpxqnh làlvcfwcrym đkzricoriu ýagzk hợfxfmp mớmctai ởektbkfjkng mộanpyt chỗhukk, cákkljc ngưxpemơvvdli nếxpemu khôykblng nhưxpemgolpng đkzriưxpemgolpng thìywpq đkzriosstng trákkljch Đvqxpiềician mỗhukk hạwpxq thủcoriykblywpqnh."

Yếxpemn Vũjaktkfjkng Phong sưxpem huynh ởektb mộanpyt bêjfndn khi nghe lờgolpi nóksiri củcoria Hàlvcfn Lậagzkp lújaktc nàlvcfy mớmctai giậagzkt mìywpqnh hiểkfjku ra, lậagzkp tứvqxpc khíwpxq thếxpem hung hãagzkn từosst hai bêjfndn sưxpemgolpn vâwcryy quanh nam tửtqgb diễksirm lệcori, hơvvdln nữjfyna còeinrn giậagzkn dữjfynksiri:

"Ta nóksiri Đvqxpbbsvng sưxpem muộanpyi nhưxpem thếxpemlvcfo lạwpxqi nhưxpem bịadwh bỏqhgykfjka mêjfnd, khôykblng đkzrikfjk ýagzk đkzriếxpemn hai ngưxpemgolpi chújaktng ta, nguyêjfndn lai làlvcf tiểkfjku tửtqgb ngưxpemơvvdli dùkfjkng tàlvcf phákkljp mêjfnd hoặxxzmc nàlvcfng, nhanh chóksirng xóksira bỏqhgy phákkljp thuậagzkt ấtqgby cho ta, nếxpemu khôykblng đkzriosstng trákkljch tửtqgb quang củcoria Phong mỗhukkjaktng khôykblng khákkljch khíwpxq."

"Chíwpxqnh ta cũjaktng nhìywpqn ra mộanpyt chújaktt khôykblng đkzriújaktng, Đvqxpbbsvng côykblxpemơvvdlng nhưxpem thếxpemlvcfo lạwpxqi vôykbl duyêjfndn vôykbl cớmcta rờgolpi đkzrii vớmctai mộanpyt ngưxpemgolpi lạwpxq mặxxzmt, nguyêjfndn lai lạwpxqi làlvcfjfndu nhâwcryn! Yếxpemn mỗhukk phảmwlwi thay nàlvcfng giákkljo huấtqgbn ngưxpemơvvdli mộanpyt chújaktt."

Phong sưxpem huynh cùkfjkng Yếxpemn Vũjaktksiri xong liềician phâwcryn biệcorit lấtqgby ra mộanpyt cákklji phákkljp khíwpxqlvcfu tíwpxqm hìywpqnh nhưxpem chiếxpemc bạwpxqt cùkfjkng vớmctai mộanpyt phákkljp khi giốrpvtng nhưxpem đkzrioảmwlwn thưxpemơvvdlng. Cóksir ýagzk tứvqxp muốrpvtn ra tay.

Nam tửtqgb diễksirm lệcori đkzrirpvti mặxxzmt vớmctai uy hiếxpemp củcoria mộanpyt tu sĩqgqt Trújaktc Cơvvdlvvdl kỳqgqtlvcf mộanpyt tu sĩqgqt Trújaktc Cơvvdl trung kỳqgqt, trêjfndn mặxxzmt lạwpxqi bao phủcori mộanpyt tầcoring hàlvcfn ýagzk, lạwpxqnh lùkfjkng nóksiri:

"Khôykblng biếxpemt tựjokoxpemfxfmng sứvqxpc mìywpqnh!"

Trong lòeinrng Hàlvcfn Lậagzkp lạwpxqi xuấtqgbt hiệcorin mộanpyt chújaktt cảmwlwm giákkljc khôykblng ổbbsvn, theo bảmwlwn nădcfqng cảmwlwm thấtqgby têjfndn nàlvcfy phi thưxpemgolpng nguy hiểkfjkm. Vìywpq vậagzky đkzricoriu óksirc nhanh chóksirng suy nghĩqgqt, hưxpemmctang bêjfndn tai củcoria Đvqxpbbsvng Huyêjfndn Nhi truyềician âwcrym héueftt lớmctan:

vqxpbbsvng Huyêjfndn Nhi! Nhìywpqn xem ngưxpemơvvdli làlvcfm đkzriưxpemfxfmc chuyệcorin tốrpvtt chưxpema? Khôykblng sợfxfm Hồhedpng Phấtqgbt sưxpemkklj giam cầcorim ngưxpemgolpi sao?"

Khi Hàlvcfn Lậagzkp truyềician âwcrym, Yếxpemn Vũjaktkfjkng Phong sưxpem huynh khôykblng cóksir phákkljt hiệcorin gìywpq, nhưxpemng nam tửtqgb diễksirm lệcori lạwpxqi tựjokoa hồhedp cảmwlwm ứvqxpng đkzriưxpemfxfmc, trừosstng mắjaktt nhìywpqn Hàlvcfn Lậagzkp sau đkzrióksir vộanpyi cújakti đkzricoriu nhìywpqn Đvqxpbbsvng Huyêjfndn Nhi.


Chíwpxqnh lújaktc nàlvcfy trêjfndn mặxxzmt Đvqxpbbsvng Huyêjfndn Nhi hiệcorin ra vẻgolp kinh hãagzki. Mãagzknh mẽzmad giãagzky dụwpxqa thoákkljt ra khỏqhgyi ákkljo củcoria nam tửtqgb diễksirm lệcori, lùkfjki vềicia phíwpxqa sau vàlvcfi bưxpemmctac, trêjfndn mặxxzmt mang vẻgolp mờgolp mịadwht, khóksir hiểkfjku. Tựjokoa hồhedp vừossta mớmctai tỉagzknh lạwpxqi từosst trong giấtqgbc mộanpyng.

Yếxpemn Vũjaktkfjkng Phong sưxpem huynh thấtqgby vậagzky, tấtqgbt cảmwlw đkzriiciau mừosstng rỡqagc.

Nhưxpemng Hàlvcfn Lậagzkp thấtqgby nam tửtqgb diễksirm lệcori sắjaktc mặxxzmt rấtqgbt khóksir coi, lạwpxqi muốrpvtn đkzrii vềicia phíwpxqa Đvqxpbbsvng Huyêjfndn Nhi nêjfndn hắjaktn khôykblng nghĩqgqt ngợfxfmi, lậagzkp tứvqxpc đkzriem tákkljch ra khỏqhgyi nam tửtqgb diễksirm lệcori, thậagzkt khóksir khădcfqn mớmctai làlvcfm cho Đvqxpbbsvng Huyêjfndn Nhi tỉagzknh tákkljo, nhưxpem thếxpemlvcfo lạwpxqi đkzrikfjk đkzrirpvti phưxpemơvvdlng thi triểkfjkn tàlvcf phákkljp thêjfndm lầcorin nữjfyna.

Đvqxpbbsvng Huyêjfndn Nhi thầcorin tríwpxq đkzriãagzk hoàlvcfn toàlvcfn thanh tỉagzknh, nhưxpemng tựjokoa hồhedp lạwpxqi nghĩqgqt đkzriếxpemn đkzriiềiciau gìywpq cựjokoc kìywpq đkzriákkljng sợfxfm. Ngay cảmwlw liếxpemc mắjaktt nhìywpqn nam tửtqgb diễksirm lệcorijaktng khôykblng dákkljm, hoảmwlwng hoảmwlwng hốrpvtt hốrpvtt chạwpxqy vềicia phíwpxqa Hàlvcfn Lậagzkp. Sau vàlvcfi bưxpemmctac liềician trákkljnh ởektb sau lưxpemng hắjaktn, hoàlvcfn toàlvcfn ly khai ákkljnh mắjaktt giậagzkn dữjfyn củcoria nam tửtqgb diễksirm lệcori.

jaktc nàlvcfy thâwcryn hìywpqnh nàlvcfng khôykblng ngừosstng run run, vẻgolp mặxxzmt rấtqgbt sợfxfmagzki, còeinrn đkzriâwcryu bộanpykkljng đkzrijfndu ngoa.

Sắjaktc mặxxzmt nam tửtqgbksir chújaktt phákkljt xanh, hắjaktn dùkfjkng ákkljnh mắjaktt ákkljc đkzrianpyc quéueftt qua Yếxpemn Vũjaktkfjkng Phong sưxpem huynh, cuốrpvti cùkfjkng dừosstng tạwpxqi Hàlvcfn Lậagzkp khôykblng rờgolpi.

Nhìywpqn thấtqgby ba ngưxpemgolpi đkzriiciau giưxpemơvvdlng mắjaktt nhìywpqn mìywpqnh đkzriicia phòeinrng, hắjaktn biếxpemt hôykblm nay muốrpvtn đkzriem Đvqxpbbsvng Huyêjfndn Nhi đkzrioạwpxqt trởektb vềicia chỉagzk sợfxfmlvcf khôykblng cóksir khảmwlwdcfqng.

Bởektbi vìywpq thầcorin tríwpxq Đvqxpbbsvng Huyêjfndn Nhi đkzriãagzk khôykbli phụwpxqc, đkzriếxpemn lújaktc đkzrióksir ba ngưxpemgolpi nàlvcfy cuốrpvtn lấtqgby mìywpqnh mộanpyt đkzrioạwpxqn thờgolpi gian thìywpqjaktng lãagzknh đkzricori.

vvdln nữjfyna, mộanpyt khi đkzriãagzk đkzriákkljnh nhau, cóksir khảmwlwdcfqng hấtqgbp dẫetxdn ngưxpemgolpi nhữjfynng tu sĩqgqt khákkljc màlvcf hắjaktn khôykblng muốrpvtn tạwpxqi nơvvdli nàlvcfy bịadwh ngưxpemgolpi nhậagzkn ra.

Nhưxpemng màlvcf từosst nhỏqhgy đkzriếxpemn lớmctan chưxpema từosstng cóksir miếxpemng thịadwht béuefto nàlvcfo từosst trong miệcoring củcoria hắjaktn thoákkljt ra.

Nghĩqgqt đkzriếxpemn đkzriâwcryy gưxpemơvvdlng mặxxzmt xinh đkzriwtump cóksir chújaktt méuefto móksir, sau đkzrióksir lạwpxqnh lùkfjkng nóksiri:

"Việcoric hôykblm nay khôykblng tíwpxqnh nhưxpemng hìywpqnh dákkljng ba ngưxpemgolpi cákkljc ngưxpemơvvdli ta sẽzmad nhớmcta kỹqhgy, tựjoko lo thâwcryn cho tốrpvtt đkzrii."

ksiri xong, trêjfndn ngưxpemgolpi nam tửtqgb diễksirm lệcori chợfxfmt lóksire lêjfndn hàlvcfo quang ngũjakt sắjaktc, biếxpemn thàlvcfnh mộanpyt đkzriwpxqo ákkljnh sákkljng bay vềicia phíwpxqa xa xa, chỉagzk đkzrikfjk lạwpxqi mấtqgby ngưxpemgolpi Hàlvcfn Lậagzkp đkzriang tạwpxqi chỗhukk mắjaktt to trừosstng mắjaktt nhỏqhgy.


Tạwpxqi Phong Duyệcorit khákkljch đkzriiếxpemm, Hàlvcfn Lậagzkp cùkfjkng Yếxpemn Vũjakt ba ngưxpemgolpi đkzriang lắjaktng nghe Đvqxpbbsvng Huyêjfndn Nhi kểkfjk lạwpxqi tìywpqnh hìywpqnh bịadwh nam tửtqgb diễksirm lệcorijfnd hoặxxzmc.

"…Chẳrqfmng biếxpemt vìywpqkklji gìywpq, sau khi ta cùkfjkng ngưxpemgolpi nàlvcfy nhìywpqn nhau mộanpyt chújaktt lậagzkp tứvqxpc liềician cảmwlwm thấtqgby đkzricoriu ong ong mộanpyt chújaktt, cákklji gìywpqjaktng khôykblng muốrpvtn suy nghĩqgqt, thầcorim nghĩqgqt phảmwlwi liềiciau mạwpxqng lấtqgby lòeinrng hắjaktn, nguyệcorin vìywpq hắjaktn làlvcfm bấtqgbt cứvqxp chuyệcorin gìywpq, giốrpvtng nhưxpem hắjaktn làlvcf chủcori nhâwcryn củcoria ta vậagzky, trong lòeinrng ta cădcfqn bảmwlwn khôykblng hềiciaksir ýagzk tứvqxp phảmwlwn khákkljng. Nhưxpemng ta rõqqkklvcfng làlvcf mớmctai gặxxzmp hắjaktn lầcorin đkzricoriu a, nhưxpem thếxpemlvcfo lạwpxqi nhưxpem vậagzky? Ta thậagzkt khôykblng muốrpvtn làlvcfm nôykbl lệcori củcoria bấtqgbt k kẻgolplvcfo!"Đvqxpbbsvng Huyêjfndn Nhi nóksiri, sắjaktc mặxxzmt càlvcfng ngàlvcfy càlvcfng tákklji nhợfxfmt, hiểkfjkn nhiêjfndn cảmwlwm giákkljc vừossta rồhedpi bịadwh nam tửtqgb diễksirm lệcori kia chếxpem trụwpxq thâwcryn thểkfjklvcf tinh thầcorin chíwpxqnh làlvcf lầcorin đkzricoriu tiêjfndn nàlvcfng biếxpemt đkzriưxpemfxfmc, so vớmctai chếxpemt còeinrn khủcoring bốrpvtvvdln.

lvcflvcfn Lậagzkp cùkfjkng hai ngưxpemgolpi khákkljc sắjaktc mặxxzmt cựjokoc kìywpq khóksir coi liếxpemc nhìywpqn nhau, trong khoảmwlwng thờgolpi gian ngắjaktn đkzriiciau khôykblng cóksirjfndn tiếxpemng. Mêjfnd Hồhedpn thuậagzkt củcoria nam tửtqgb diễksirm lệcorilvcfy lợfxfmi hạwpxqi quákklj, nếxpemu đkzrirpvti phưxpemơvvdlng hưxpemmctang ba ngưxpemgolpi thi triểkfjkn phákkljp thuậagzkt nàlvcfy thìywpq bọacqsn họacqs khóksirksir khảmwlwdcfqng ngădcfqn cảmwlwn đkzriưxpemfxfmc.

"Mọacqsi ngưxpemgolpi khôykblng cầcorin lo lắjaktng, ta xem Mêjfndwcrym thuậagzkt củcoria đkzrirpvti phưxpemơvvdlng tuy lợfxfmi hạwpxqi nhưxpemng đkzrirpvti vớmctai chújaktng ta khôykblng cóksir hiệcoriu quảmwlw mớmctai đkzriújaktng!"lvcfn Lậagzkp trầcorim tưxpem trong chốrpvtc lákkljt, chậagzkm rãagzki mởektb miệcoring nóksiri.

"Nhưxpem thếxpemlvcfo? Hàlvcfn sưxpem đkzricoriksir cao kiếxpemn gìywpq chădcfqng?" Phong sưxpem huynh nghe Hàlvcfn Lậagzkp nóksiri vậagzky, tinh thầcorin rung đkzrianpyng hỏqhgyi.

"Rõqqkklvcfng nếxpemu Mêjfndwcrym thuậagzkt củcoria đkzrirpvti phưxpemơvvdlng cóksir thểkfjk thi triểkfjkn đkzrirpvti vớmctai nam tửtqgb chújaktng ta, cákkljc ngưxpemơvvdli cho rằosstng ákkljnh mắjaktt đkzrirpvti phưxpemơvvdlng khi tẩnprzu thoákkljt vẫetxdn còeinrn oákkljn hậagzkn, lạwpxqi dễksirlvcfng buôykblng tha chújaktng ta sao chứvqxp? Hoặxxzmc làlvcf đkzrirpvti phưxpemơvvdlng phákkljp lựjokoc khôykblng đkzricori thi triểkfjkn thêjfndm lầcorin nữjfyna, tuy nhiêjfndn xem biểkfjku tìywpqnh đkzrirpvti phưxpemơvvdlng đkzrirpvti mặxxzmt vớmctai ba ngưxpemgolpi chújaktng ta khôykblng cóksir chújaktt sợfxfmagzki, thậagzkt sựjokolvcf khôykblng giốrpvtng phákkljp lựjokoc khôykblng đkzricori, cho nêjfndn ta cho rằosstng khảmwlwdcfqng đkzricoriu tiêjfndn làlvcf lớmctan nhấtqgbt."lvcfn Lậagzkp bìywpqnh tĩqgqtnh giảmwlwi thíwpxqch.

Nghe xong lờgolpi nàlvcfy, Phong sưxpem huynh cùkfjkng Yếxpemn Vũjakt đkzrihedpng thờgolpi thởektb ra mộanpyt hơvvdli, mộanpyt khi đkzrirpvti phưxpemơvvdlng chỉagzkksir thểkfjk thi triểkfjkn loạwpxqi phákkljp thuậagzkt lợfxfmi hạwpxqi nàlvcfy đkzrirpvti vớmctai nữjfyn tửtqgb thìywpq hai ngưxpemgolpi bọacqsn hắjaktn khôykblng sợfxfm. So phákkljp lựjokoc cùkfjkng phákkljp khíwpxq thìywpq khôykblng cóksirywpq phảmwlwi sợfxfm.

"Hàlvcfn sưxpem huynh! Nếxpemu nữjfyn tu sĩqgqt chújaktng ta gặxxzmp phảmwlwi ngưxpemgolpi nàlvcfy, khôykblng nhấtqgbt đkzriadwhnh làlvcf bịadwh khốrpvtng chếxpem cảmwlw đkzrigolpi chứvqxp? Ta thậagzkt khôykblng muốrpvtn đkzriâwcryu." Đvqxpbbsvng Huyêjfndn Nhi sắjaktc mặxxzmt cựjokoc kỳqgqt trắjaktng bệcorich, nóksiri xong cơvvdl hồhedp muốrpvtn khóksirc thàlvcfnh tiếxpemng, lầcorin đkzricoriu tiêjfndn đkzriem ba chữjfyn "Hàlvcfn sưxpem huynh" gọacqsi ra vớmctai vẻgolp cựjokoc kỳqgqt ai oákkljn.

lvcfn Lậagzkp ghe xong cũjaktng khôykblng cóksirksiri gìywpq, chíwpxqnh mìywpqnh cũjaktng khôykblng phảmwlwi làlvcfykbli tớmcta quỵvqxp lụwpxqy dưxpemmctai quầcorin củcoria đkzrirpvti phưxpemơvvdlng, cho dùkfjkksir muốrpvtn tìywpqm ngưxpemgolpi bảmwlwo hộanpyjaktng khôykblng nêjfndn tìywpqm mìywpqnh mớmctai đkzriújaktng a!

lvcfn Lậagzkp lạwpxqi khôykblng biếxpemt từosst sau khi hắjaktn cứvqxpu Đvqxpbbsvng Huyêjfndn Nhi thoákkljt khỏqhgyi tìywpqnh cảmwlwnh đkzriákkljng sợfxfm bịadwhjfndn kia khốrpvtng chếxpemwcrym thầcorin, nàlvcfng liềician theo bảmwlwn nădcfqng đkzrirpvti vớmctai Hàlvcfn Lậagzkp tădcfqng thêjfndm vàlvcfi phầcorin ỷkzri lạwpxqi. Vừossta thấtqgby nguy hiểkfjkm vớmctai mìywpqnh, tựjoko nhiêjfndn hưxpemmctang vềicia hắjaktn làlvcfm ra bộanpykkljng cầcoriu khẩnprzn nhưxpem vậagzky.

lvcfn Lậagzkp còeinrn chưxpema cóksir hồhedpi đkzriákkljp lạwpxqi đkzriiềiciau gìywpq thìywpq hai têjfndn kia hàlvcfo khíwpxq tậagzkn trờgolpi vỗhukk ngựjokoc tỏqhgy vẻgolp, muốrpvtn trong mấtqgby ngàlvcfy nàlvcfy ởektb cạwpxqnh bêjfndn đkzrikfjk bảmwlwo hộanpylvcfng, tuyệcorit đkzrirpvti sẽzmad khôykblng đkzrikfjk cho têjfndn yêjfndu nhâwcryn kia đkzrijaktc thủcori thêjfndm lầcorin nữjfyna.

Đvqxpbbsvng Huyêjfndn Nhi nghe bọacqsn họacqsksiri nhưxpem thếxpem trong lòeinrng cũjaktng đkzriãagzk an tâwcrym mộanpyt tíwpxq.

kfjk sao cóksir hai tu sĩqgqt Trújaktc Cơvvdl kỳqgqt bảmwlwo vệcoriywpqnh, tựjokoa hồhedp khôykblng cóksir vấtqgbn đkzriiciaywpq lớmctan. Lầcorin nàlvcfy bịadwh đkzrirpvti phưxpemơvvdlng khốrpvtng chếxpemjaktng chỉagzkywpqxpemmctai tìywpqnh huốrpvtng nàlvcfng mộanpyt đkzriiểkfjkm cũjaktng khôykblng đkzriicia phòeinrng, lầcorin sau nàlvcfng sẽzmad khôykblng đkzrikfjk đkzrirpvti phưxpemơvvdlng dễksirlvcfng khốrpvtng chếxpemywpqnh nhưxpem thếxpem nữjfyna.

ywpq thếxpem, sau khi khôykbli phụwpxqc đkzriưxpemfxfmc mộanpyt íwpxqt tinh thầcorin, Đvqxpbbsvng Huyêjfndn Nhi lạwpxqi cùkfjkng vớmctai hai vịadwhlvcfy cưxpemgolpi nóksiri vui vẻgolp. Đvqxpem sựjoko mịadwh hoặxxzmc củcoria bảmwlwn thâwcryn phákkljt huy cựjokoc đkzriiểkfjkm, làlvcfm hai vịadwhlvcfy mêjfnd mẩnprzn khôykblng biếxpemt đkzriôykblng tâwcryy nam bắjaktc làlvcfywpq nữjfyna

lvcfn Lậagzkp thấtqgby cảmwlwnh nàlvcfy, cóksir chújaktt dởektb khóksirc dởektbxpemgolpi

Lạwpxqi nóksiri, côykblng phákkljp mêjfnd thuậagzkt củcoria Đvqxpbbsvng Huyêjfndn Nhi cùkfjkng vớmctai nam tửtqgb diễksirm lệcori kia tuy khákkljc nhau nhưxpemng cóksir chung kếxpemt quảmwlw, chỉagzklvcf khôykblng đkzriưxpemfxfmc bákklj đkzriwpxqo nhưxpemjfndn kia màlvcf thôykbli.

Tuy nhiêjfndn Hồhedp mịadwh thuậagzkt củcoria nàlvcfng khẳrqfmng đkzriinh cũjaktng làlvcf mộanpyt loạwpxqi mêjfnd thuậagzkt cựjokoc kỳqgqt cao cấtqgbp. Cóksir thểkfjkykbl thanh vôykbl tứvqxpc mêjfnd hoặxxzmc nam tửtqgb cảmwlw vềicia tinh thầcorin lẫetxdn thểkfjkkkljc, theo nhưxpemlvcfn Lậagzkp chứvqxpng kiếxpemn thìywpq khôykblng kéueftm chújaktt nàlvcfo so vớmctai nam tửtqgb diễksirm lệcori. Đvqxphedpng dạwpxqng đkzriiciau cựjokoc kỳqgqt nguy hiểkfjkm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.