Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 257 : Huyết tế dữ diễm lệ nam tử

    trước sau   
Yếkfirn gia lãmeeno tổzbmccqyjng nho sinh đzbmcsdybi trong chốqoaqc lácdfxt liềydctn thấyjjby Thiếkfiru chủmeen Quỷipuy Linh môdvmdn cùcqyjng vớnzgci Yếkfirn Nhưtnyjcqyjn đzbmci vàshdho.

"Mộyjmft khi Yếkfirn gia chúuaring ta đzbmcãmeen đzbmcácdfxp ứahekng quy phụkekbc quýpqeydvmdn, Thiếkfiru môdvmdn chủmeenpuwen cóbwwe đzbmciềydctu gìsdyb chỉxiqa giácdfxo?" Yếkfirn gia lãmeeno tổzbmc lầyjjbn nàshdhy nóbwwei chuyệdzfmn rõlxiashdhng ôdvmdn hòpuwea hơqdxsn rấyjjbt nhiềydctu so vớnzgci lầyjjbn trưtnyjnzgcc, hiểkbsln nhiêcqyjn lãmeeno phảpzfki kiêcqyjng kịbwwe việdzfmc sau nàshdhy Yếkfirn gia chíyxognh làshdh mộyjmft phầyjjbn tửwrcu củmeena Quỷipuy Linh môdvmdn.

"Yếkfirn tiềydctn bốqoaqi cầyjjbn gìsdyb khácdfxch khíyxog nhưtnyj thếkfir, ta cùcqyjng vớnzgci nhưtnyjcqyjn tiểkbslu thưtnyj mộyjmft khi đzbmcãmeen hạvlei sinh tửwrcu chúuarishdhy thìsdybqdxsng coi nhưtnyjshdh đzbmcãmeen ưtnyjnzgcc đzbmcbwwenh hôdvmdn ưtnyjnzgcc rồoddui! Yếkfirn tiềydctn bốqoaqi vềydct sau xưtnyjng hôdvmd tạvleii hạvleitnyjơqdxsng Thiềydctn làshdh đzbmcưtnyjsdybc, khôdvmdng cầyjjbn phảpzfki gọdvmti cácdfxi gìsdyb Thiếkfiru môdvmdn chủmeen."tnyjơqdxsng Thiềydctn thi lễvlei, rấyjjbt tao nhãmeenbwwei.

"Làshdhm sao nhưtnyj thếkfir đzbmcưtnyjsdybc, ngưtnyjơqdxsi cùcqyjng Yêcqyjn nhi mộyjmft ngàshdhy chưtnyja thàshdhnh hôdvmdn thìsdyb tạvleii hạvlei sao đzbmcqoaqi vớnzgci Thiếkfiru môdvmdn chủmeendvmd lễvlei đzbmcưtnyjsdybc. Dùcqyj sao hiệdzfmn tạvleii thìsdyb Yếkfirn gia chúuaring ta cũqdxsng sắhllxp làshdh mộyjmft thàshdhnh viêcqyjn trong Quỷipuy Linh môdvmdn rồoddui." Yếkfirn gia lãmeeno tổzbmc mặdftdt khôdvmdng chúuarit thay đzbmczbmci, vuốqoaqt vuốqoaqt chòpuwem râfrixu ngắhllxn dưtnyjnzgci cằckqqm, lắhllxc đzbmcyjjbu phảpzfkn đzbmcqoaqi nóbwwei.

Thiếkfiru chủmeen Quỷipuy Linh môdvmdn nghe Yếkfirn gia lãmeeno tổzbmcbwwei nhưtnyj thếkfir liềydctn biếkfirt đzbmcqoaqi phưtnyjơqdxsng còpuwen chưtnyja hoàshdhn toàshdhn tin tưtnyjspenng mìsdybnh, liềydctn khôdvmdng miễvlein cưtnyjvqtjng, cưtnyjpqeyi cưtnyjpqeyi mởspen miệdzfmng nóbwwei sang vấyjjbn đzbmcydct khácdfxc:

"Kỳkcpr thậdipvt Vưtnyjơqdxsng Thiềydctn lầyjjbn nàshdhy bảpzfko Yêcqyjn tiểkbslu thưtnyj dẫecbxn tạvleii hạvlei đzbmcếkfirn gặdftdp lãmeeno tổzbmc chíyxognh làshdh muốqoaqn thỉxiqanh giácdfxo lãmeeno tổzbmc mộyjmft chúuarit, phảpzfki chuẩronjn bịbwwe thựuabwc hiệdzfmn ưtnyjnzgcc đzbmcbwwenh nhưtnyj thếkfirshdho. Dùcqyj sao thìsdybydctm ngàshdhy sau, ma đzbmcvleio lụkekbc tôdvmdng chúuaring ta chíyxognh thứahekc tiếkfirn hàshdhnh tiếkfirn côdvmdng Việdzfmt quốqoaqc, đzbmcếkfirn lúuaric đzbmcóbwwe Yếkfirn gia nếkfiru khôdvmdng kịbwwep ly khai khỏpokhi nơqdxsi đzbmcâfrixy, chỉxiqa sợsdybbwwe chúuarit phiềydctn toácdfxi.


"
Đodduiểkbslm ấyjjby xin Thiếkfiru chủmeencqyjn tâfrixm, Yếkfirn gia chúuaring ta tuy tộyjmfc nhâfrixn khôdvmdng íyxogt. Nhưtnyjng trêcqyjn thựuabwc tếkfir đzbmcydctu làshdh ngưtnyjpqeyi ngoàshdhi tộyjmfc do huyếkfirt thốqoaqng quácdfx xa, cũqdxsng làshdh phàshdhm nhâfrixn bìsdybnh thưtnyjpqeyng, khôdvmdng hềydctbwwe phácdfxp lựuabwc, chúuaring ta sẽqdxs bỏpokh lạvleii. Dùcqyj sao nếkfiru mộyjmft lầyjjbn di chuyểkbsln đzbmci mọdvmti ngưtnyjpqeyi trong tộyjmfc thậdipvt sựuabwbwwe chúuarit khôdvmdng thựuabwc tếkfir! Đodduiểkbslm ấyjjby Yếkfirn gia chúuaring ta rấyjjbt rõlxiashdhng." Lầyjjbn nàshdhy làshdh nho sinh mởspen miệdzfmng nóbwwei.

"
Yếkfirn gia toan tíyxognh nhưtnyj vậdipvy, vãmeenn bốqoaqi thậdipvt an tâfrixm. Dùcqyj sao nhiềydctu ngưtnyjpqeyi củmeena Yếkfirn gia đzbmcoddung loạvleit hàshdhnh đzbmcyjmfng thìsdyb khôdvmdng cóbwwe khảpzfkydctng giấyjjbu giếkfirm đzbmcưtnyjsdybc ácdfxnh mắhllxt củmeena bảpzfky đzbmcvleii môdvmdn phácdfxi, đzbmcếkfirn lúuaric đzbmcóbwwe trốqoaqn đzbmci màshdh đzbmckbsl lạvleii dấyjjbu vếkfirt thìsdyb khôdvmdng ổzbmcn. Vịbwweshdhy chíyxognh làshdh "Bácdfxch mậdipvt vôdvmd lậdipvu" Huyềydctn Dạvlei nổzbmci danh củmeena Yếkfirn gia sao, tạvleii hạvlei nghe đzbmcvleii danh đzbmcãmeenfrixu." Đodduôdvmdi mắhllxt bêcqyjn trong mặdftdt nạvlei củmeena Thiếkfiru chủmeen Quỷipuy Linh môdvmdn dòpuwegavzt nho sinh, khẽqdxstnyjpqeyi nóbwwei.

Thấyjjby đzbmcqoaqi phưtnyjơqdxsng liếkfirc mắhllxt đzbmcãmeen gọdvmti đzbmcúuaring têcqyjn cùcqyjng vớnzgci ngoạvleii hiệdzfmu củmeena mìsdybnh, trong lòpuweng khôdvmdng khỏpokhi rùcqyjng mìsdybnh. Nhưtnyjng trêcqyjn mặdftdt vẫecbxn mỉxiqam cưtnyjpqeyi vớnzgci đzbmcqoaqi phưtnyjơqdxsng.

meenn bốqoaqi tìsdybm lãmeeno tổzbmc khôdvmdng chỉxiqasdyb việdzfmc nàshdhy, màshdhshdh muốqoaqn biếkfirt Yếkfirn gia đzbmcbwwenh xửwrcu tríyxogqdxsn hai trăydctm tu sĩlxia Trúuaric Cơqdxs kỳkcpr hiệdzfmn ởspen trong bảpzfko nhưtnyj thếkfirshdho, trong bọdvmtn họdvmtbwwe khôdvmdng íyxogt đzbmcdzfm tửwrcu trung kiêcqyjn vớnzgci bảpzfky đzbmcvleii phácdfxi. Màshdh Yếkfirn gia phảpzfki lậdipvp tứahekc di dờpqeyi trong hai ngàshdhy, đzbmcếkfirn lúuaric đzbmcóbwwe bịbwwe nhữretong ngưtnyjpqeyi nàshdhy thấyjjby đzbmcưtnyjsdybc chỉxiqa sợsdyb rằckqqng rấyjjbt rấyjjbt khôdvmdng ổzbmcn."
Quỷipuy Linh môdvmdn Thiếkfiru chủmeen bấyjjbt đzbmcyjmfng thầyjjbn sắhllxc nóbwwei, nhưtnyjng ýpqey tứahek trong đzbmcóbwwe lạvleii khiếkfirn cho Yếkfirn gia lãmeeno tổzbmccqyjng nho sinh biếkfirn sắhllxc

gyzk Thiếkfiru môdvmdn chủmeen muốqoaqn…"Yếkfirn gia lãmeeno tổzbmcbwwe chúuarit âfrixm trầyjjbm nóbwwei.

"Nhưtnyj vậdipvy đzbmci, khi tu luyệdzfmn Huyếkfirt Linh đzbmcvleii phácdfxp cầyjjbn hồoddun phácdfxch củmeena tu sĩlxia đzbmckbsl tiếkfirn hàshdhnh huyếkfirt tếkfir, nhưtnyj vậdipvy mớnzgci cóbwwe thểkbsl thuậdipvn lợsdybi bắhllxt đzbmcyjjbu. Khôdvmdng bằckqqng đzbmcem mấyjjby tu sĩlxia trong bảpzfko nàshdhy đzbmckbsl ta dùcqyjng Âsjbwm Hỏpokha đzbmcvleii trậdipvn củmeena Quỷipuy Linh môdvmdn đzbmcem thâfrixn thểkbsl củmeena bọdvmtn họdvmt luyệdzfmn hóbwwea, chỉxiqa đzbmckbsl lạvleii hồoddun phácdfxch cho Nhưtnyjcqyjn muộyjmfi tiếkfirn hàshdhnh Trúuaric Cơqdxs đzbmcưtnyjsdybc khôdvmdng? Vớnzgci hồoddun phácdfxch củmeena nhiềydctu tu sĩlxia Trúuaric Cơqdxs kỳkcpr nhưtnyj vậdipvy nhấyjjbt đzbmcbwwenh cóbwwe khảpzfkydctng giúuarip tiểkbslu thưtnyj dễvleishdhng luyệdzfmn thàshdhnh tầyjjbng thứahek nhấyjjbt củmeena Huyếkfirt Linh đzbmcvleii phácdfxp." Thiếkfiru chủmeen Quỷipuy Linh môdvmdn nhẹkcpr nhàshdhng đzbmcydct xuấyjjbt mộyjmft đzbmcydct nghịbwwedvmdcqyjng đzbmcyjmfc ácdfxc làshdhm cho Yếkfirn gia lãmeeno tổzbmccqyjng nho sinh ngồoddui đzbmcqoaqi diệdzfmn nghe đzbmcưtnyjsdybc màshdh thấyjjby lạvleinh cảpzfk ngưtnyjpqeyi.

"Khôdvmdng đzbmcưtnyjsdybc, ngưtnyjpqeyi củmeena bảpzfky đzbmcvleii phácdfxi khôdvmdng tíyxognh nhưtnyjng tu sĩlxia củmeena cácdfxc nưtnyjnzgcc khácdfxc cũqdxsng chíyxognh làshdh do nhậdipvn đzbmcưtnyjsdybc lờpqeyi mờpqeyi lựuabwa chọdvmtn đzbmcvleio lữreto song tu vớnzgci Yêcqyjn nhi củmeena chúuaring ta mớnzgci cóbwwe thểkbsl nhiềydctu ngưtnyjpqeyi tậdipvp trung tạvleii đzbmcâfrixy. Yếkfirn gia chúuaring ta tuyệdzfmt đzbmcqoaqi khôdvmdng thểkbslshdhm ra việdzfmc gâfrixy tứahekc giậdipvn nhưtnyj thếkfir đzbmcưtnyjsdybc." Nho sinh kinh ngạvleic trong chốqoaqc lácdfxt, vộyjmfi vàshdhng mởspen miệdzfmng nóbwwei, sợsdyb rằckqqng Yếkfirn gia lãmeeno tổzbmc thậdipvt sựuabw đzbmcácdfxp ứahekng đzbmcydct nghịbwwe củmeena đzbmcqoaqi phưtnyjơqdxsng.

"Huyềydctn Dạvlei, ngưtnyjpqeyi khôdvmdng cầyjjbn gấyjjbp, ta cũqdxsng khôdvmdng cóbwwe hồoddu đzbmcoddu đzbmcếkfirn nỗzbmci làshdhm việdzfmc nàshdhy." Yếkfirn gia lãmeeno tổzbmc nghiêcqyjm mặdftdt hưtnyjnzgcng vềydct nho sinh nóbwwei.

Sau đzbmcóbwwe lạvleii lạvleinh giọdvmtng nóbwwei vớnzgci thiếkfiru chủmeen Quỷipuy Linh môdvmdn.

"Thiếkfiru môdvmdn chủmeen đzbmcydct xuấyjjbt ýpqey kiếkfirn thậdipvt làshdh hay! Chúuaring ta nếkfiru thậdipvt sựuabwshdhm nhưtnyj vậdipvy thìsdyb thiêcqyjn hạvleishdhy tuy rộyjmfng lớnzgcn nhưtnyjng lạvleii khôdvmdng cóbwwe chỗzbmc cho Yếkfirn gia dung thâfrixn rồoddui. Yếkfirn gia sẽqdxs khôdvmdng cóbwwe chủmeen đzbmcyjmfng ra tay vớnzgci cácdfxc tu sĩlxiashdhy. Nhưtnyjng vớnzgci tu sĩlxia củmeena bảpzfky đzbmcvleii phácdfxi ta sẽqdxs phácdfxi ngưtnyjpqeyi tậdipvp trung họdvmt lạvleii mộyjmft chỗzbmc cho nêcqyjn xửwrcu tríyxog hay bắhllxt bọdvmtn họdvmt, tấyjjbt cảpzfk đzbmcydctu xem khảpzfkydctng củmeena quýpqeydvmdn."

Nho sinh nghe Yếkfirn gia lãmeeno tổzbmcbwwei vậdipvy thìsdyb thấyjjby nhẹkcpr nhõlxiam cảpzfk ngưtnyjpqeyi, luôdvmdn miệdzfmng nóbwwei phảpzfki. Màshdh Quỷipuy Linh môdvmdn thiếkfiru chủmeen nghe xong lờpqeyi ấyjjby trong mắhllxt hiệdzfmn lêcqyjn vẻkcpr khôdvmdng đzbmcàshdhnh, cóbwwe chúuarit bấyjjbt mãmeenn, chậdipvm rãmeeni nóbwwei:

"Hồoddun phácdfxch củmeena cácdfxc tu sĩlxiashdhy chíyxognh làshdh cấyjjbp cho Nhưtnyjcqyjn tiểkbslu thưtnyjcqyjng đzbmckbsl huyếkfirt tếkfir, thu lấyjjby lợsdybi íyxogch làshdh ngưtnyjpqeyi củmeena Yếkfirn gia cácdfxc ngưtnyjpqeyi màshdh lạvleii khôdvmdng chịbwweu bỏpokh chúuarit sứahekc lựuabwc nàshdho, đzbmciềydctu nàshdhy quácdfx khôdvmdng côdvmdng bằckqqng."

Yếkfirn gia lãmeeno tổzbmc tuy nghe xong trong lòpuweng cũqdxsng nao nao nhưtnyjng thầyjjbn sắhllxc củmeena lãmeeno vẫecbxn khôdvmdng thay đzbmczbmci nóbwwei:


"Nhưtnyjng Yêcqyjn nhi khôdvmdng lâfrixu sau liềydctn gảpzfk cho thiếkfiru môdvmdn chủmeen, trởspen thàshdhnh thiếkfiru chủmeen phu nhâfrixn, nêcqyjn ngưtnyjpqeyi củmeena cácdfxc ngưtnyjơqdxsi hàshdhnh đzbmcyjmfng thìsdybqdxsng làshdh đzbmciềydctu nêcqyjn làshdhm. Đodduưtnyjơqdxsng nhiêcqyjn, đzbmcsdybi sau khi Yếkfirn gia chúuaring ta chíyxognh thứahekc quy phụkekbc Quỷipuy Linh môdvmdn, tựuabw nhiêcqyjn sẽqdxs khôdvmdng hạvlei thủmeentnyju tìsdybnh đzbmcqoaqi vớnzgci ngưtnyjpqeyi củmeena bảpzfky đzbmcvleii tôdvmdng phácdfxi. Nhưtnyjng lầyjjbn nàshdhy, đzbmcdzfm tửwrcu củmeena bảpzfky phácdfxi đzbmcóbwwe mặdftdc kệdzfmbwwei nhưtnyj thếkfirshdho đzbmci nữretoa cũqdxsng làshdh Yếkfirn gia mờpqeyi đzbmcếkfirn. Nếkfiru chúuaring ta chủmeen đzbmcyjmfng ra tay khẳesmhng đzbmcbwwenh thanh danh chúuaring ta sẽqdxs cựuabwc kìsdyb tệdzfm hạvleii trong mắhllxt củmeena cácdfxc tu sĩlxiapuwen lạvleii.Đodduưtnyjơqdxsng nhiêcqyjn, nếkfiru tha cho bọdvmtn họdvmt, cũqdxsng làshdh đzbmciềydctu chíyxognh xácdfxc.

Cho nêcqyjn, do ngưtnyjpqeyi củmeena Thiếkfiru môdvmdn chủmeen ra tay làshdh tốqoaqt nhấyjjbt, nhưtnyj vậdipvy tu sĩlxia Yếkfirn gia chúuaring ta sẽqdxsbwwe khảpzfkydctng giảpzfki thíyxogch, hơqdxsn nữretoa vớnzgci hai tu sĩlxia Kếkfirt Đodduan kỳkcprcqyjn Thiếkfiru chủmeen thìsdyb khôdvmdng cóbwwe khảpzfkydctng ngay cảpzfktnyjpqeyi mấyjjby têcqyjn đzbmcdzfm tửwrcu Trúuaric Cơqdxs kỳkcprqdxsng khôdvmdng bắhllxt đzbmcưtnyjsdybc?"


Thiếkfiru chủmeen Quỷipuy Linh môdvmdn nghe đzbmcưtnyjsdybc nhưtnyj vậdipvy, liếkfirc nhìsdybn Yếkfirn gia lãmeeno tổzbmc thậdipvt sâfrixu rồoddui cúuarii đzbmcyjjbu suy nghĩlxia. Sau cảpzfk nửwrcua ngàshdhy hắhllxn mớnzgci ngẩronjng đzbmcyjjbu lêcqyjn, nhìsdybn Yếkfirn Nhưtnyjcqyjn vẫecbxn thủmeeny chung khôdvmdng mởspen miệdzfmng, nhàshdhn nhạvleit nóbwwei:

"Mộyjmft khi lãmeeno tổzbmc đzbmcãmeenbwwei nhưtnyj thếkfir, Quỷipuy Linh môdvmdn chúuaring ta sẽqdxsshdhm ácdfxc nhâfrixn lầyjjbn nàshdhy. Hồoddun phácdfxch củmeena cácdfxc tu sĩlxia lầyjjbn nàshdhy coi nhưtnyjshdhyxognh lễvlei củmeena Vưtnyjơqdxsng Thiềydctn dàshdhnh cho Nhưtnyjcqyjn tiểkbslu thưtnyj đzbmci"

"Ha ha! Síyxognh lễvlei củmeena Thiếkfiru chủmeen, lãmeeno phu liềydctn thay Yêcqyjn nhi thu lấyjjby. Yêcqyjn nhi, mau qua tạvlei Thiếkfiru chủmeen mộyjmft lễvlei đzbmci, móbwwen quàshdhshdhy quảpzfk thậdipvt làshdh khôdvmdng nhỏpokh đzbmcóbwwe." Yếkfirn gia lãmeeno tổzbmc thấyjjby khôdvmdng cầyjjbn phảpzfki do tu sĩlxia củmeena Yếkfirn gia ra tay nêcqyjn trêcqyjn mặdftdt lộyjmf ra vẻkcprtnyjơqdxsi cưtnyjpqeyi.

oddua tạvleifrixm ýpqey củmeena thiếkfiru chủmeen, Nhưtnyjcqyjn sẽqdxs nghi nhớnzgc trong lòpuweng."dvmdcdfxi tuyệdzfmt sắhllxc ấyjjby uyểkbsln chuyểkbsln bưtnyjnzgcc lêcqyjn vàshdhi bưtnyjnzgcc, nhẹkcpr nhàshdhng thi lễvlei, miệdzfmng hoa thơqdxsm ngácdfxt nóbwwei, vẻkcpr mặdftdt kiềydctu diễvleim tựuabwa nhưtnyj xấyjjbu hổzbmc, Thiếkfiru chủmeen Quỷipuy Linh môdvmdn nhìsdybn thấyjjby khôdvmdng khỏpokhi hiệdzfmn lêcqyjn mộyjmft tia khácdfxc thưtnyjpqeyng.

"Nhưtnyjcqyjn tiểkbslu thưtnyj tu luyệdzfmn Huyếkfirt Linh đzbmcvleii phácdfxp, đzbmcqoaqi vớnzgci Vưtnyjơqdxsng mỗzbmcqdxsng làshdh mộyjmft chuyệdzfmn tốqoaqt, khôdvmdng cầyjjbn phảpzfki khácdfxch khíyxog nhưtnyj thếkfir đzbmcâfrixu."

"Xin lãmeeno tổzbmc sau khi nghĩlxia kỹtjvr, đzbmcem đzbmcbwwea đzbmciểkbslm tậdipvp trung củmeena tu sĩlxia thấyjjbt đzbmcvleii phácdfxi nóbwwei cho vãmeenn bốqoaqi mộyjmft tiếkfirng, sau đzbmcóbwwe an tĩlxianh màshdh chờpqey tin tứahekc tốqoaqt làshdh đzbmcưtnyjsdybc. Bâfrixy giờpqey, Vưtnyjơqdxsng thiềydctn xin cácdfxo lui." Thiếkfiru chủmeen Quỷipuy Linh môdvmdn phong đzbmcyjmf tao nhãmeen khácdfxch khíyxogbwwei vàshdhi câfrixu, sau đzbmcóbwwetnyjnzgcng Nhạvleic gia lãmeeno tổzbmc khom ngưtnyjpqeyi mộyjmft cácdfxi liềydctn rờpqeyi đzbmci. Nhưtnyjng Yếkfirn gia lãmeeno tổzbmccqyjng nho sinh trong sảpzfknh lạvleii liếkfirc mắhllxt nhìsdybn nhau mộyjmft cácdfxi đzbmcyjjby thâfrixm ýpqey.

Hiệdzfmn tạvleii Hàshdhn lậdipvp cảpzfkm thấyjjby đzbmcau đzbmcyjjbu, hơqdxsn nữretoa còpuwen phi thưtnyjpqeyng đzbmcau đzbmcyjjbu màshdh hếkfirt thảpzfky làshdh do việdzfmc giằckqqng co giữretoa ba ngưtnyjpqeyi quen vớnzgci mộyjmft ngưtnyjpqeyi lạvlei mặdftdt khácdfxc

Ngưtnyjpqeyi quen chíyxognh làshdh Yếkfirn Vũqdxscqyjng Phong sưtnyj huynh, còpuwen cóbwwe Đodduzbmcng Huyêcqyjn Nhi cơqdxs hồoddu đzbmcang mộyjmft nửwrcua nằckqqm ởspen trong ngựuabwc củmeena ngưtnyjpqeyi lạvlei mặdftdt. Màshdh hắhllxn lạvleii làshdh mộyjmft nam tửwrcudvmdcqyjng diễvleim lệdzfm. Khi Hàshdhn lậdipvp nhìsdybn thấyjjby rõlxiashdhng khuôdvmdn mặdftdt nam tửwrcu thìsdyb hai chữretoshdhy lậdipvp tứahekc xuấyjjbt hiệdzfmn trêcqyjn ngưtnyjpqeyi củmeena nam tửwrcu.

Hắhllxn thậdipvt sựuabw rấyjjbt xinh đzbmckcprp vàshdh ôdvmdn hòpuwea, khôdvmdng thểkbsl nghi ngờpqey lựuabwc sácdfxt thưtnyjơqdxsng đzbmcqoaqi vớnzgci nam nữreto giốqoaqng nhau, đzbmcydctu rấyjjbt cưtnyjpqeyng đzbmcvleii, nếkfiru khôdvmdng phảpzfki hắhllxn mặdftdc trang phụkekbc củmeena nam nhâfrixn thìsdyb quảpzfk thậdipvt nóbwwei hắhllxn mộyjmft đzbmcvleii mỹtjvr nhâfrixn cũqdxsng khôdvmdng làshdhm cho ngưtnyjpqeyi ta cảpzfkm thấyjjby kinh ngạvleic, hơqdxsn thếkfir nữretoa, tuy ngưtnyjpqeyi nàshdhy cóbwwe đzbmcdftdc thùcqyj nhưtnyj vậdipvy nhưtnyjng nhấyjjbt cửwrcu nhấyjjbt đzbmcyjmfng củmeena hắhllxn đzbmcydctu khôdvmdng làshdhm cho ngưtnyjpqeyi ta cảpzfkm thấyjjby chỗzbmc khôdvmdng ổzbmcn, hếkfirt thảpzfky đzbmcydctu hòpuwea nhãmeen.

Nếkfiru trong thờpqeyi đzbmciểkbslm bìsdybnh thưtnyjpqeyng, Yếkfirn vũqdxscqyjng Phong sưtnyj huynh sẽqdxs khôdvmdng sinh ra ácdfxc cảpzfkm gìsdyb vớnzgci nam tửwrcushdhy. Nhưtnyjng hôdvmdm nay, hai mắhllxt bọdvmtn họdvmt nhưtnyj phúuarin hỏpokha, gắhllxt gao giưtnyjơqdxsng mắhllxt nhìsdybn nam tu sĩlxia mặdftdc ácdfxo tíyxogm khôdvmdng rờpqeyi. Khôdvmdng chỉxiqasdyb Đodduzbmcng Huyêcqyjn Nhi đzbmcang bịbwwe ôdvmdm mộyjmft nữretoa, màshdh chủmeen yếkfiru nhấyjjbt làshdhshdhng đzbmcang si ngốqoaqc nhìsdybn gưtnyjơqdxsng mặdftdt tuyệdzfmt mỹtjvr củmeena ngưtnyjpqeyi xa lạvlei, vẻkcpr mặdftdt mang hìsdybnh dácdfxng mêcqyj say.

shdhn Lậdipvp nhìsdybn trácdfxi, nhìsdybn phảpzfki mộyjmft chúuarit, khẽqdxs nhíyxogu màshdhy, đzbmcoddung thờpqeyi trong lòpuweng muốqoaqn mởspen miệdzfmng mắhllxng to mộyjmft tiếkfirng. Sau khi hắhllxn tụkekb họdvmtp xong, đzbmcang muốqoaqn đzbmci đzbmcưtnyjpqeyng tắhllxt đzbmckbsl trởspen vềydct khácdfxch đzbmciếkfirm, nghĩlxia nhưtnyj thếkfirshdho trong mộyjmft ngõlxia tắhllxt nhỏpokh heo húuarit cũqdxsng cóbwwe thểkbsl đzbmckekbng phảpzfki mộyjmft hồoddui ghen tuôdvmdng, ăydctn phảpzfki dấyjjbm chua nàshdhy.

dvmdm nay, cho dùcqyjshdh hắhllxn cóbwwe muốqoaqn trốqoaqn cũqdxsng khôdvmdng thểkbsl đzbmcưtnyjsdybc nữretoa rồoddui. Dùcqyj sao thìsdyb trưtnyjnzgcc khi đzbmci Hồoddung Phấyjjbt sưtnyjcdfxqdxsng đzbmcãmeen dặdftdn dòpuwe hắhllxn phảpzfki quảpzfkn thúuaric mộyjmft chúuarit Đodduzbmcng Huyêcqyjn Nhi. Nếkfiru nhưtnyj khôdvmdng nhìsdybn thấyjjby nhữretong hàshdhnh vi hoang đzbmcưtnyjpqeyng củmeena Đodduzbmcng Huyêcqyjn Nhi thìsdyb hắhllxn làshdhm nhưtnyj khôdvmdng biếkfirt. Nhưtnyjng màshdhdvmdm nay mặdftdt đzbmcqoaqi mặdftdt thấyjjby đzbmcưtnyjsdybc, nếkfiru khôdvmdng hỏpokhi mộyjmft chúuarit thìsdyb tựuabwa hồodduqdxsng khôdvmdng đzbmcưtnyjsdybc chíyxognh đzbmcácdfxng lắhllxm.

shdhng huốqoaqng chi hai têcqyjn gia hỏpokha nàshdhy đzbmcãmeen hoàshdhn toàshdhn trởspen thàshdhnh tôdvmdi tớnzgc quỵgwjx lụkekby dưtnyjnzgci quầyjjbn củmeena Đodduzbmcng Huyêcqyjn Nhi rồoddui, vừcgnwa thấyjjby hắhllxn xuấyjjbt hiệdzfmn thìsdyb ngẩronjn ra, tiếkfirp theo sau thìsdybpuweng đzbmcyjjby vui mừcgnwng chạvleiy đzbmcếkfirn, hi vọdvmtng hắhllxn nhanh chóbwweng mang Đodduzbmcng Huyêcqyjn Nhi tácdfxch ra khỏpokhi vịbwwe nam tửwrcuyjjby.

Bởspeni vìsdyb nhưtnyj thếkfirshdho đzbmci nữretoa thìsdyb sựuabw nguy hiểkbslm củmeena Hàshdhn Lậdipvp so vớnzgci vịbwwe nam tửwrcu diễvleim lệdzfm khácdfxc thưtnyjpqeyng nàshdhy cũqdxsng nhỏpokhqdxsn, cóbwwe thểkbsl bỏpokh qua. Xem ra, bọdvmtn họdvmt đzbmcãmeen đzbmcem hắhllxn trởspen thàshdhnh càshdhnh câfrixy cứaheku mạvleing cuốqoaqi cùcqyjng.

shdhn lậdipvp mộyjmft bêcqyjn nghe hai hũqdxs dấyjjbm chua phàshdhn nàshdhn, kêcqyju ca, mộyjmft bêcqyjn cẩronjn thậdipvn đzbmcácdfxnh giácdfx nam tửwrcu diễvleim lệdzfmcqyjng vớnzgci vẻkcpr mặdftdt mêcqyj say củmeena Đodduzbmcng Huyêcqyjn Nhi.

Theo nhưtnyj hai ngưtnyjpqeyi nàshdhy nóbwwei thìsdybshdho buổzbmci chiềydctu hôdvmdm nay, đzbmcang bồoddui tiếkfirp Đodduzbmcng Huyêcqyjn Nhi đzbmcếkfirn vàshdhi cửwrcua hàshdhng nổzbmci danh mua mộyjmft chúuarit nguyêcqyjn liệdzfmu cùcqyjng phùcqyj lụkekbc thìsdyb ai ngờpqey trong mộyjmft hiệdzfmu bácdfxn đzbmcoddu lạvleii gặdftdp ngưtnyjpqeyi nàshdhy

Kếkfirt quảpzfkshdh Đodduzbmcng Huyêcqyjn Nhi vừcgnwa nhìsdybn thấyjjby ngưtnyjpqeyi nàshdhy thìsdyb bộyjmf dạvleing lậdipvp tứahekc giốqoaqng nhưtnyj si mêcqyj, chủmeen đzbmcyjmfng dâfrixy dưtnyja cùcqyjng đzbmcqoaqi phưtnyjơqdxsng thậdipvm chíyxog đzbmcyjmfng tácdfxc ngàshdhy càshdhng quácdfx đzbmcácdfxng, hai ngưtnyjpqeyi nàshdhy trựuabwc tiếkfirp nhìsdybn thấyjjby cũqdxsng đzbmcoddung dạvleing tứahekc giậdipvn bốqoaqc lêcqyjn. Làshdhm cho bọdvmtn họdvmt thiếkfiru chúuarit nữretoa hộyjmfc mácdfxu chíyxognh làshdh ngưtnyjpqeyi nàshdhy gặdftdp phảpzfki Đodduzbmcng Huyêcqyjn Nhi nhưtnyj vậdipvy cũqdxsng khôdvmdng hềydct khácdfxch khíyxog lậdipvp tứahekc hưtnyjspenng ứahekng, thậdipvm chíyxogpuwen muốqoaqn mang Đodduzbmcng Huyêcqyjn Nhi đzbmci. Hai ngưtnyjpqeyi nàshdhy làshdhm sao lạvleii đzbmcoddung ýpqeycqyjn đzbmcãmeen ngăydctn chặdftdn nam tửwrcuspen ngõlxia nhỏpokhshdhy đzbmckbsl giàshdhnh lạvleii nàshdhng.

Nhưtnyjng nam tửwrcushdhy sau khi cưtnyjpqeyi lạvleinh mộyjmft tiếkfirng, nóbwwei rằckqqng chỉxiqa cầyjjbn nàshdhng nguyệdzfmn ýpqey hắhllxn tuyệdzfmt đzbmcqoaqi sẽqdxs khôdvmdng cảpzfkn trởspen, lờpqeyi nàshdhy đzbmcãmeenshdhm cho bọdvmtn họdvmt trởspencqyjn đzbmcácdfxng thưtnyjơqdxsng. Bởspeni vìsdyb thấyjjby vẻkcpr mặdftdt củmeena Đodduzbmcng Huyêcqyjn Nhi nhưtnyj thếkfirshdho cũqdxsng đzbmcydctu làshdh chủmeen đzbmcyjmfng yêcqyju thíyxogch hắhllxn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.