Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 255 : Mật hội

    trước sau   
jstfn Lậocvkp nhìqjtyn phưlcxpơsunxng thuốxpcac củsbqca vịsbqc cao nhâbkwpn trưlcxpupjyc mắcufmt, nhílqoqu nhílqoqu màjstfy, nhưlcxpng khôdvflng nóaqzpi gìqjty.

kajnc nàjstfy đeukoãmdczjstf trưlcxpa ngàjstfy thứnwle hai Hàjstfn Lậocvkp ởbwhl tạqjtyi Yếpobjn linh bảaiboo.

Sau khi mọwrhji ngưlcxpvkzxi nhiệrgnxt tìqjtynh thảaiboo luậocvkn mộbkwpt hồlyvoi, trong phòbzipng hơsunxn chụphbbc têutogn tu sĩutog bắcufmt đeukoxpcau trao đeukouvqji vậocvkt phẩxizbm. Mỗitjri ngưlcxpvkzxi luâbkwpn lưlcxpu nóaqzpi vềnasw vậocvkt phẩxizbm mìqjtynh cầxpcan cùlpskng vậocvkt phẩxizbm cóaqzp thếpobj lấlpsky ra trao đeukouvqji, nhìqjtyn xem ởbwhl đeukoâbkwpy cóaqzp hay khôdvflng cóaqzp vịsbqc tu sĩutogjstfo nguyệrgnxn ýrqqf giao dịsbqcch vớupjyi mìqjtynh.

Đpzisxxclng nóaqzpi đeukoâbkwpy chỉetsojstf mộbkwpt hôdvfli giao dịsbqcch nho nhỏbzip nhưlcxpng cũtdoxng cóaqzpjstfi tu sĩutog xuấlpskt ra mộbkwpt ílqoqt đeukolyvo tốxpcat.

lqoq dụphbb nhưlcxp: nữetso tửfzox họwrhj Phưlcxpơsunxng củsbqca Thiêutogn khuyếpobjt bảaiboo, vậocvkt phẩxizbm lấlpsky ra trao đeukouvqji làjstf mộbkwpt khốxpcai Thiêutogn hoa thạqjtych, đeukoâbkwpy chílqoqnh làjstfjstfi liệrgnxu luyệrgnxn chếpobj pháflkqp khílqoq thổuvqj thuộbkwpc tílqoqnh tốxpcat nhấlpskt, chỉetsoutogu cầxpcau mộbkwpt ílqoqt pháflkqp bảaiboo thổuvqj thuộbkwpc tílqoqnh yêutogu cầxpcau khôdvflng cao, cũtdoxng dùlpskng tớupjyi loạqjtyi tàjstfi liệrgnxu nhưlcxp vậocvky.

Mộbkwpt vịsbqc tu sĩutog kháflkqc củsbqca Linh thúkajnsunxn, xuấlpskt ra mộbkwpt quảaibo trứnwleng củsbqca Phong khiếpobju ưlcxpng, mộbkwpt ma thúkajn bậocvkc mộbkwpt cấlpskp cao, sau khi nuôdvfli lớupjyn thìqjtyaqzp sẽfjixjstf mộbkwpt trợocvk thủsbqc đeukocufmc lựaiboc, bấlpskt luậocvkn làjstf canh gáflkqc hay tìqjtym đeukolyvo vậocvkt đeukonaswu sẽfjix tiệrgnxn lợocvki cựaiboc kỳfjix


Nhữetsong ngưlcxpvkzxi kháflkqc cũtdoxng đeukonaswu lấlpsky ra nhiềnaswu vậocvkt phẩxizbm, tuy khôdvflng tốxpcat nhưlcxp hai vịsbqcjstfy đeukoâbkwpy, nhưlcxpng cũtdoxng cóaqzp mộbkwpt ílqoqt nguyêutogn liệrgnxu màjstfqjtynh thưlcxpvkzxng ởbwhl phưlcxpvkzxng thịsbqc rấlpskt khóaqzpqjtym thấlpsky.

bwhl trong sốxpca đeukoóaqzp, Hàjstfn Lậocvkp cũtdoxng đeukoãmdczqjtym đeukoưlcxpocvkc mộbkwpt loạqjtyi dưlcxpocvkc thảaiboo luyệrgnxn chếpobj Tụphbb linh đeukoan, đeukoiềnaswu nàjstfy đeukoãmdczjstfm cho Hàjstfn Lậocvkp ngoàjstfi ýrqqf muốxpcan, làjstfm cho hắcufmn hưlcxpng phấlpskn trảaibo phùlpsk lụphbbc bậocvkc cao mớupjyi đeukouvqji đeukoưlcxpocvkc nóaqzp. Tuy sốxpcautogm còbzipn chưlcxpa đeukosbqc, hắcufmn cầxpcan phảaiboi vềnasw đeukonasw cao lêutogn. Nhưlcxpng nhưlcxp vậocvky cũtdoxng đeukoãmdczjstfm cho hắcufmn cùlpskng đeukoxpcai phưlcxpơsunxng vui vẻqjfd ra mặtdoxt.

mdczi đeukoếpobjn khi Hàjstfn Lậocvkp giớupjyi thiệrgnxu vậocvkt phẩxizbm mìqjtynh cầxpcan trao đeukolyvoi thìqjty hắcufmn khôdvflng kháflkqch khílqoq đeukonasw xuấlpskt mìqjtynh cóaqzp mộbkwpt ílqoqt lụphbbc phùlpsksunx cấlpskp bậocvkc cao muốxpcan đeukoem trao đeukouvqji, còbzipn nóaqzpi rõjkzjjstfqjtynh thiếpobju hai loạqjtyi nguyêutogn liệrgnxu đeukotkdk luyệrgnxn đeukoan, cuốxpcai cùlpskng sau khi do dựaibo mộbkwpt chúkajnt, cũtdoxng nóaqzpi ra luôdvfln cáflkqc loạqjtyi phưlcxpơsunxng thuốxpcac cũtdoxng đeukoưlcxpocvkc.

Mộbkwpt khi cáflkqc tàjstfi liệrgnxu cầxpcan cho luyệrgnxn đeukoan màjstfbwhl Hoàjstfng phong cốxpcac vàjstf Thiêutogn tinh tôdvflng phưlcxpvkzxng thịsbqc đeukonaswu khôdvflng cóaqzp, đeukoưlcxpơsunxng nhiêutogn khôdvflng phảaiboi làjstf vậocvkt thưlcxpvkzxng gặtdoxp. Cho nêutogn khi Hàjstfn Lậocvkp nêutogu ra cáflkqc loạqjtyi tàjstfi liệrgnxu nhưlcxp vậocvky, cáflkqc tu sĩutogbwhl đeukoâbkwpy phầxpcan lớupjyn làjstf chưlcxpa từxxclng nghe nóaqzpi qua, cho dùlpskaqzp nghe qua mộbkwpt phầxpcan, nhưlcxpng trong tay cũtdoxng khôdvflng cóaqzp vậocvkt ấlpsky, cho nêutogn cáflkqc tu sĩutogjstfy càjstfng khôdvflng cóaqzp đeukotkdk đeukouvqji cáflkqc phùlpsk lụphbbc, bọwrhjn họwrhjtdoxng đeukonaswu nghĩutogjstfjstfn Lậocvkp thuậocvkn miệrgnxng nóaqzpi màjstf thôdvfli.

jstfn Lậocvkp thấlpsky mìqjtynh nóaqzpi hồlyvoi lâbkwpu màjstf vẫqswwn khôdvflng cóaqzp ngưlcxpvkzxi nàjstfo trao đeukouvqji, dưlcxpupjyi sựaibo thấlpskt vọwrhjng liềnaswn trởbwhl vềnasw chổuvqj ngồlyvoi. Nhưlcxpng bấlpskt ngờvkzxaqzp ngưlcxpvkzxi lạqjtyi mởbwhl miệrgnxng nóaqzpi:

"Phưlcxpơsunxng thuốxpcac gìqjtytdoxng thu sao? Ta cóaqzp mộbkwpt cáflkqi nhưlcxpng lạqjtyi cóaqzp chúkajnt cổuvqj quáflkqi, ngưlcxpơsunxi xem xem cóaqzp thểtkdk đeukouvqji đeukoưlcxpocvkc bao nhiêutogu phùlpsk lụphbbc?"

jstfn Lậocvkp khôdvflng khỏbzipi cảaibom thấlpsky vui vẻqjfd, khôdvflng suy tưlcxp liềnaswn nóaqzpi:

pzisưlcxpơsunxng nhiêutogn, chỉetso cầxpcan làjstf phưlcxpơsunxng thuốxpcac, tạqjtyi hạqjty nguyệrgnxn ýrqqf trao đeukouvqji".

aqzpi xong, Hàjstfn Lậocvkp mớupjyi chúkajn ýrqqf đeukoếpobjn ngưlcxpvkzxi nóaqzpi cóaqzp phưlcxpơsunxng thuốxpcac, thìqjty lạqjtyi chílqoqnh làjstf vịsbqcdvfl Du Tửfzox vốxpcan ílqoqt nóaqzpi.

dvfl Du Tửfzox nghe Hàjstfn Lậocvkp nóaqzpi vậocvky, trêutogn mặtdoxt lộbkwp ra vẻqjfdlcxpơsunxi cưlcxpvkzxi, sau đeukoóaqzp mang mộbkwpt khốxpcai ngọwrhjc giảaibon màjstfu xanh némkvhm cho Hàjstfn Lậocvkp, màjstfflkqc vịsbqc tu sĩutog kháflkqc thấlpsky cóaqzp ngưlcxpvkzxi lấlpsky phưlcxpơsunxng thuốxpcac đeukouvqji lấlpsky phùlpsk lụphbbc khôdvflng khỏbzipi lêutogn tiếpobjng bàjstfn táflkqn, đeukonaswu mang mộbkwpt vẻqjfd mặtdoxt khóaqzp tin.

jstfdvfl Tửfzox, sưlcxp huynh củsbqca Vôdvfl Du Tửfzox lạqjtyi nhắcufmm mắcufmt dưlcxpgtkung thầxpcan, tỏbzip vẻqjfd khôdvflng quan tâbkwpm cho lắcufmm.

jstfn Lậocvkp tiếpobjp lấlpsky ngọwrhjc giảaibon, đeukoaiboo qua liềnaswn hiểtkdku đeukoưlcxpocvkc tạqjtyi sao đeukoxpcai phưlcxpơsunxng lấlpsky ra trao đeukouvqji phùlpsk lụphbbc.

flkqi nàjstfy cũtdoxng làjstf phưlcxpơsunxng thuốxpcac cổuvqjlcxpa, nhưlcxpng lạqjtyi làjstf đeukoơsunxn thuốxpcac chuyêutogn môdvfln dùlpskng đeukotkdk tựaibolcxpgtkung linh thúkajn "Tựaibo Linh Hoàjstfn", loạqjtyi phưlcxpơsunxng thuốxpcac nàjstfy đeukoqjtyi đeukoa sốxpcaflkqc yêutogu thúkajn đeukonaswu thílqoqch ăutogn. Hơsunxn nữetsoa dùlpskng lâbkwpu còbzipn cóaqzp thểtkdkdvflng hiệrgnxu làjstfm cho yêutogu thúkajnutogng cấlpskp. tuyệrgnxt đeukoxpcai làjstf đeukoan dưlcxpocvkc bồlyvoi dưlcxpgtkung linh thúkajn tốxpcat nhấlpskt


Gặtdoxp phảaiboi tìqjtynh cảaibonh nàjstfy, Hàjstfn Lậocvkp cảaibo kinh, phưlcxpơsunxng thuốxpcac nàjstfy cóaqzp giáflkq trịsbqc nhưlcxp thếpobj sao đeukoqjtyo sĩutogjstfy lấlpsky ra trao đeukouvqji đeukoâbkwpy? Nhưlcxpng khi Hàjstfn Lậocvkp xem đeukoếpobjn phílqoqa dưlcxpupjyi thìqjtyaqzp xem rõjkzj nguyêutogn liệrgnxu cầxpcan luyệrgnxn chếpobj liềnaswn giậocvkt mìqjtynh tựaibo giễkwoku, hắcufmn hoàjstfn toàjstfn đeukoãmdcz hiểtkdku vìqjty sao đeukoxpcai phưlcxpơsunxng khôdvflng quýrqqf trọwrhjng phưlcxpơsunxng thuốxpcac nàjstfy

jstfi liệrgnxu luyệrgnxn chếpobj "Tựaibo linh hoàjstfn" đeukoxpcai vớupjyi tu sĩutogqjtynh thưlcxpvkzxng màjstfaqzpi thìqjty thậocvkt kinh ngưlcxpvkzxi. Cơsunx hồlyvo đeukonaswu làjstf nguyêutogn liệrgnxu trâbkwpn quýrqqf hiếpobjm thấlpsky giốxpcang nhưlcxpjstfi liệrgnxu luyệrgnxn chếpobj Tụphbb khílqoqflkqn củsbqca hắcufmn.

Khôdvflng cầxpcan nóaqzpi nguyêutogn liệrgnxu khóaqzpaqzp thểtkdkaqzp đeukoưlcxpocvkc, chílqoqnh làjstf vớupjyi mấlpsky cáflkqi dưlcxpocvkc tàjstfi trâbkwpn quýrqqfjstfy ai lạqjtyi đeukoi luyệrgnxn chếpobj "Tựaibo linh hoàjstfn", đeukoưlcxpơsunxng nhiêutogn làjstflpskng đeukotkdkutogng pháflkqp lựaiboc củsbqca chílqoqnh mìqjtynh, thìqjtyjstfm sao cóaqzp thểtkdk so sáflkqnh vớupjyi linh thúkajn.

"Thílqoq chủsbqc, chílqoqnh làjstfaqzpi qua phưlcxpơsunxng thuốxpcac nàjstfo đeukonaswu cóaqzp thểtkdk trao đeukouvqji, sẽfjix khôdvflng đeukouvqji ýrqqf chứnwle" Trêutogn khuôdvfln mặtdoxt vịsbqc đeukoqjtyo sĩutog gầxpcay nàjstfy hiệrgnxn lêutogn mộbkwpt tia giảaiboo hoạqjtyt. Lạqjtyi còbzipn làjstfm ra vẻqjfd thàjstfnh thậocvkt, làjstfm Hàjstfn Lậocvkp cưlcxpvkzxi khổuvqj khôdvflng thôdvfli.

qjty thếpobj, mớupjyi xuấlpskt hiệrgnxn mộbkwpt màjstfn nhưlcxp vậocvky.

Chẳjstfng qua, loạqjtyi phưlcxpơsunxng thuốxpcac nàjstfy khôdvflng cóaqzp ngưlcxpvkzxi nàjstfo dùlpskng, nhưlcxpng đeukoxpcai vớupjyi Hàjstfn Lậocvkp màjstfaqzpi thìqjtyaqzpaqzp giáflkq trịsbqc to lớupjyn, khôdvflng phảaiboi muốxpcan làjstf gặtdoxp, đeukoưlcxpơsunxng nhiêutogn Hàjstfn Lậocvkp sẽfjix khôdvflng buôdvflng tha.

jstfn Lậocvkp cúkajni đeukoxpcau suy nghĩutog, liềnaswn trong túkajni trữetso vậocvkt lấlpsky ra mưlcxpvkzxi phùlpsk lụphbbc sơsunx cấlpskp bậocvkc cao, nhưlcxpng vẫqswwn thỏbzipa mãmdczn tu sĩutog nọwrhj, dùlpsk sao phưlcxpơsunxng thuốxpcac nàjstfy đeukoxpcai vớupjyi hắcufmn chỉetsojstfflkqi phếpobj vậocvkt màjstf thôdvfli.

Đpzisúkajnng làjstf phếpobj vậocvkt màjstf thôdvfli, nếpobju khôdvflng đeukoqjtyo sĩutog đeukoãmdcz sớupjym cóaqzp ngưlcxpvkzxi giao dịsbqcch, làjstfm sao còbzipn lưlcxpu lạqjtyi đeukoếpobjn giờvkzx.

Quảaibo nhiêutogn, Vôdvfl Du Tửfzox nhậocvkn lấlpsky phùlpsk lụphbbc nàjstfy rấlpskt hàjstfi lòbzipng khôdvflng hềnaswutogn tiếpobjng.

Tiếpobjp theo, khi Hàjstfn Lậocvkp ngồlyvoi xuốxpcang thìqjty phílqoqa dưlcxpupjyi liềnaswn cóaqzp mộbkwpt vịsbqc tu sĩutog đeukonwleng lêutogn, cóaqzp chúkajnt bứnwlec báflkqch khôdvflng đeukoocvki đeukoưlcxpocvkc nóaqzpi:

"Ta cóaqzp mộbkwpt ílqoqt Đpzissbqca thiếpobjt mộbkwpc mấlpsky trăutogm năutogm, nhưlcxpng…"

Vậocvkt phẩxizbm trao đeukouvqji khiếpobjn cho khôdvflng khílqoq trong phòbzipng càjstfng thêutogm nóaqzpng bứnwlec.

lpskng lúkajnc đeukoóaqzp, tạqjtyi Yếpobjn gia Phi vâbkwpn cáflkqc đeukoang triểtkdkn khai mộbkwpt đeukoqjtyi hộbkwpi tôdvflng tộbkwpc cựaiboc kìqjtylqoq mậocvkt.


flkqc vịsbqcaqzp quyềnaswn cao chứnwlec trọwrhjng trong Yếpobjn gia bao gồlyvom cáflkqc Quảaibon sựaibojstfflkqc vịsbqc Trưlcxpbwhlng lãmdczo đeukonaswu ngồlyvoi thàjstfnh hai hàjstfng, lắcufmng nghe Yếpobjn gia lãmdczo tổuvqj tạqjtyi vịsbqc trílqoq thưlcxpocvkng tọwrhja đeukoang nóaqzpi, màjstfutogn cạqjtynh Yếpobjn gia lãmdczo tổuvqjaqzp mộbkwpt vịsbqc tuyệrgnxt sắcufmc mĩutog nữetso, xem tuổuvqji khoảaibong mưlcxpvkzxi bảaiboy mưlcxpvkzxi táflkqm tuổuvqji xinh đeukorhuop nhưlcxp tiêutogn tửfzox.

"Quỷrkhp linh môdvfln lầxpcan nàjstfy đeukonasw xuấlpskt đeukoiềnaswu kiệrgnxn vớupjyi Yếpobjn gia chúkajnng ta phi thưlcxpvkzxng hậocvku hĩutognh, chẳjstfng nhữetsong đeukonasw xuấlpskt nguyệrgnxn đeukoem Vạqjtyn linh thựaiboc kinh chia sẻqjfd cho Yếpobjn gia chúkajnng ta cùlpskng xem, lạqjtyi nguyệrgnxn đeukoem chứnwlec vịsbqc Phóaqzpdvfln chủsbqc Quỷrkhp linh môdvfln cho ngưlcxpvkzxi nhàjstf chúkajnng ta đeukoaibom nhiệrgnxm, màjstf bọwrhjn họwrhjutogu cầxpcau duy nhấlpskt làjstf chúkajnng ta phảaiboi đeukotkdkutogn nhi cùlpskng vớupjyi Thiếpobju chủsbqc bon họwrhj cộbkwpng tu Huyếpobjt linh đeukoqjtyi pháflkqp, hơsunxn nữetsoa, vịsbqc trílqoq gia chủsbqc trong tưlcxpơsunxng lai chỉetsoaqzp thểtkdk do Thiếpobju môdvfln chủsbqclpskng vớupjyi Yêutogn nhi đeukoaibom nhiệrgnxm, đeukoưlcxpơsunxng nhiêutogn vớupjyi Quỷrkhp linh môdvfln cũtdoxng đeukolyvong thờvkzxi nhưlcxp vậocvky" Yếpobjn gia lãmdczo tổuvqj nghiêutogm mặtdoxt từxxcl từxxclaqzpi, tuy thanh âbkwpm khôdvflng lớupjyn nhưlcxpng lạqjtyi rấlpskt rõjkzjjstfng trong tai mọwrhji ngưlcxpvkzxi nơsunxi đeukoâbkwpy. Giốxpcang nhưlcxpjstfaqzpi bêutogn tai vậocvky.

"Tấlpskt cảaibo mọwrhji ngưlcxpvkzxi nóaqzpi xem, Yếpobjn gia chúkajnng ta nêutogn làjstfm theo khôdvflng. Phảaiboi biếpobjt rằccdang kìqjty thậocvkt tổuvqjdvflng củsbqca Yếpobjn gia chúkajnng ta cũtdoxng làjstf tu sĩutog củsbqca Quỷrkhp linh môdvfln, chỉetsojstfkajnc trưlcxpupjyc cùlpskng vớupjyi tu sĩutog trong môdvfln va chạqjtym nêutogn mớupjyi đeukoếpobjn Việrgnxt quốxpcac kiếpobjn tạqjtyo ra cơsunx nghiệrgnxp củsbqca ngàjstfy hôdvflm nay, tílqoqnh ra thìqjtydvflng chủsbqc củsbqca Quỷrkhp linh môdvfln còbzipn làjstflcxp đeukoiệrgnxt củsbqca ta, bởbwhli vậocvky mọwrhji ngưlcxpvkzxi khôdvflng cầxpcan phảaiboi băutogn khoăutogn. Duy chỉetso lo lắcufmng mộbkwpt đeukoiềnaswu làjstf Yếpobjn gia chúkajnng ta thu đeukoưlcxpocvkc lợocvki ílqoqch nhưlcxp thếpobjjstfo màjstf thôdvfli".

"Mặtdoxt kháflkqc, Thiếpobju chủsbqc Quỷrkhp linh môdvfln còbzipn mang đeukoếpobjn tin tứnwlec, Thiêutogn la quốxpcac ma đeukoqjtyo lụphbbc tôdvflng sau năutogm ngàjstfy nữetsoa sẽfjixbkwpm lấlpskn Việrgnxt quốxpcac. Màjstf Khưlcxpơsunxng quốxpcac cùlpskng Xa Kỵphbb quốxpcac tạqjtyi nữetsoa tháflkqng trưlcxpupjyc đeukoãmdcz bịsbqc sụphbbp đeukouvqj, đeukoqjtyi bộbkwp phậocvkn tôdvflng pháflkqi tạqjtyi hai nưlcxpupjyc nàjstfy đeukonaswu bịsbqc diệrgnxt, mộbkwpt bộbkwp phậocvkn kháflkqc đeukoxpcau hàjstfng, thàjstfnh môdvfln pháflkqi quy thuậocvkn củsbqca ma đeukoqjtyo lụphbbc tôdvflng. Cho nêutogn, cho dùlpsk Yếpobjn gia khôdvflng đeukoáflkqp ứnwleng đeukoiềnaswu kiệrgnxn củsbqca Quỷrkhp linh môdvfln cũtdoxng phảaiboi lo lắcufmng sau khi thấlpskt đeukoqjtyi tôdvflng pháflkqi bịsbqc diệrgnxt thìqjty Yếpobjn gia làjstfm sao sinh tồlyvon mớupjyi đeukoưlcxpocvkc, đeukoâbkwpy mớupjyi làjstf vấlpskn đeukonasw gia tộbkwpc ưlcxpu tiêutogn hàjstfng đeukoxpcau".

Yếpobjn gia lãmdczo tổuvqj khôdvflng đeukoocvki ngưlcxpvkzxi củsbqca Yếpobjn gia phảaibon ứnwleng lạqjtyi vềnasw vấlpskn đeukonasw mớupjyi hỏbzipi, lạqjtyi đeukoưlcxpa ra mộbkwpt việrgnxc làjstfm cho bọwrhjn họwrhjdvfllpskng khiếpobjp sợocvk. Làjstfm cho tấlpskt cảaibo mọwrhji ngưlcxpvkzxi phílqoqa dưlcxpupjyi đeukonaswu ồlyvon àjstfo hẳjstfn lêutogn.

"Cáflkqi gìqjty? Khưlcxpơsunxng quốxpcac cùlpskng Xa Kỵphbb quốxpcac tu tiêutogn giớupjyi bịsbqcdvflng chiếpobjm, đeukoiềnaswu nàjstfy khôdvflng cóaqzp khảaiboutogng!"

"Hai quốxpcac gia nàjstfy thựaiboc lựaiboc khôdvflng kémkvhm, khôdvflng phảaiboi cùlpskng ma đeukoqjtyo lụphbbc tôdvflng giằccdang co nhiềnaswu năutogm nhưlcxp vậocvky màjstf vẫqswwn khôdvflng sao, nóaqzpi nhưlcxp thếpobjjstfo lạqjtyi thấlpskt bạqjtyi?"

"Nhanh nhưlcxp vậocvk đeukoãmdcz thấlpskt bạqjtyi rồlyvoi, chẳjstfng lẽfjix trong đeukoóaqzpbzipn cóaqzp sựaiboqjtynh gìqjty?"

Hiểtkdkn nhiêutogn mấlpsky nhâbkwpn vậocvkt nắcufmm quyềnaswn củsbqca Yếpobjn gia khóaqzpaqzp thểtkdk tin tưlcxpbwhlng tin tứnwlec nàjstfy đeukoưlcxpocvkc.

pzisưlcxpocvkc rồlyvoi, ai cóaqzp nghi hoặtdoxc gìqjty cứnwle từxxclng ngưlcxpvkzxi nóaqzpi ra làjstf đeukoưlcxpocvkc, cứnwle nhưlcxp vậocvky thìqjtybzipn thểtkdk thốxpcang gìqjty?" Yếpobjn gia lãmdczo tổuvqj gặtdoxp cảaibonh nàjstfy thầxpcan sắcufmc pháflkqt lạqjtynh nóaqzpi.

Lờvkzxi nàjstfy vừxxcla nóaqzpi ra, nguyêutogn trong đeukoqjtyi sảaibonh cóaqzp chúkajnt ồlyvon àjstfo nhấlpskt thờvkzxi trởbwhlutogn im lặtdoxng. Nhưlcxpng tấlpskt cảaibo áflkqnh mắcufmt đeukonaswu hưlcxpupjyng vềnasw ngưlcxpvkzxi ngồlyvoi thứnwle ba bêutogn dưlcxpupjyi hồlyvong pháflkqt lãmdczo giảaibo, mộbkwpt vịsbqc trung niêutogn nho sinh.

Yếpobjn gia lãmdczo tổuvqj xem ra vớupjyi tìqjtynh hìqjtynh hiệrgnxn nay kháflkqjkzjjstfng, liềnaswn hưlcxpupjyng đeukoếpobjn nho sinh nóaqzpi:

"Huyềnaswn Dạqjty, ngưlcxpơsunxi thấlpsky việrgnxc nàjstfy thếpobjjstfo? Ngưlcxpơsunxi làjstf quâbkwpn sưlcxp củsbqca Yếpobjn gia chúkajnng ta, chuyệrgnxn nàjstfy liêutogn qua đeukoếpobjn sựaibo sinh tửfzox tồlyvon vong củsbqca Yếpobjn gia chúkajnng ta, ngưlcxpơsunxi hãmdczy phâbkwpn tílqoqch mộbkwpt chúkajnt sựaiboqjtynh đeukoi!"

"Vâbkwpng, lãmdczo tổuvqjdvflng" Nho sinh khôdvflng dáflkqm chậocvkm chạqjtyp, vộbkwpi vàjstfng đeukonwleng lêutogn nóaqzpi:

Chẳjstfng qua tôdvfln nhi cóaqzp mấlpsky vấlpskn đeukonasw, cóaqzp thểtkdk hỏbzipi lãmdczo tổuvqjdvflng đeukoưlcxpocvkc khôdvflng?"

"
Cứnwle việrgnxc, đeukoưlcxpơsunxng nhiêutogn làjstfaqzp thểtkdk, ngưlcxpơsunxi cóaqzp nghi vấlpskn ởbwhl vấlpskn đeukonaswjstfo, ta sẽfjixaqzpi cho ngưlcxpơsunxi rõjkzj" Yếpobjn gia lãmdczo tổuvqj vẻqjfd mặtdoxt trịsbqcnh trọwrhjng nóaqzpi.

Nghe đeukoưlcxpocvkc lờvkzxi nàjstfy củsbqca Yếpobjn gia lãmdczo tổuvqj, nho sinh mớupjyi gậocvkt gậocvkt đeukoxpcau sau đeukoóaqzp hỏbzipi:

"
Đpzisxpcau tiêutogn, Huyếpobjt linh đeukoqjtyi pháflkqp nàjstfy cóaqzp hay uy lựaiboc lớupjyn gìqjty khôdvflng? Vớupjyi tưlcxp chấlpskt củsbqca Nhưlcxputogn chấlpskt nữetso vớupjyi Thiếpobju thủsbqc Quỷrkhp linh môdvfln nàjstfy nếpobju song tu thìqjty đeukoxpcai vớupjyi côdvflng pháflkqp ảaibonh hưlcxpbwhlng ra sao? Thứnwle hai, đeukoxpcai phưlcxpơsunxng nhưlcxp thếpobjjstfo lạqjtyi tìqjtym đeukoếpobjn Yếpobjn gia chúkajnng ta, lạqjtyi còbzipn biếpobjt làjstf tổuvqj tiêutogn chúkajnng ta xuấlpskt pháflkqt từxxcl Quỷrkhp linh môdvfln? Cuốxpcai cùlpskng, lãmdczo tổuvqjdvflng biếpobjt đeukoưlcxpocvkc sựaiboqjtynh củsbqca Khưlcxpơsunxng quốxpcac cùlpskng Xa Kỵphbb quốxpcac hiệrgnxn nay bịsbqc ma đeukoqjtyo lụphbbc tôdvflng chiếpobjm lĩutognh? Nếpobju làjstf thậocvkt, chílqoqnh đeukoqjtyo liêutogn minh củsbqca Phong Đpzisôdvfl quốxpcac hiệrgnxn tạqjtyi đeukoang làjstfm gìqjty?"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.