Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 255 : Mật hội

    trước sau   
rrpbn Lậshotp nhìfsvjn phưqwtaơdvmung thuốowpsc củrocoa vịxcwu cao nhâfqrmn trưqwtavqqjc mắtvvgt, nhítzupu nhítzupu màrrpby, nhưqwtang khôtvvgng nóimami gìfsvj.

lqrpc nàrrpby đegqjãowpsrrpb trưqwtaa ngàrrpby thứlqrp hai Hàrrpbn Lậshotp ởjutd tạwruyi Yếiivgn linh bảlqrpo.

Sau khi mọimami ngưqwtanoshi nhiệjutdt tìfsvjnh thảlqrpo luậshotn mộckvqt hồxlybi, trong phòjcgxng hơdvmun chụkmvic têxlybn tu sĩcfsu bắtvvgt đegqjlfqku trao đegqjckvqi vậshott phẩegqjm. Mỗegqji ngưqwtanoshi luâfqrmn lưqwtau nóimami vềshot vậshott phẩegqjm mìfsvjnh cầlfqkn cùxvjtng vậshott phẩegqjm cóimam thếiivg lấmyhoy ra trao đegqjckvqi, nhìfsvjn xem ởjutd đegqjâfqrmy cóimam hay khôtvvgng cóimam vịxcwu tu sĩcfsurrpbo nguyệjutdn ýfqrm giao dịxcwuch vớvqqji mìfsvjnh.

Đtyvfjfcwng nóimami đegqjâfqrmy chỉjutdrrpb mộckvqt hôtvvgi giao dịxcwuch nho nhỏthhf nhưqwtang cũgqobng cóimamrrpbi tu sĩcfsu xuấmyhot ra mộckvqt ítzupt đegqjxlyb tốowpst.

tzup dụkmvi nhưqwta: nữdvmu tửroco họimam Phưqwtaơdvmung củrocoa Thiêxlybn khuyếiivgt bảlqrpo, vậshott phẩegqjm lấmyhoy ra trao đegqjckvqi làrrpb mộckvqt khốowpsi Thiêxlybn hoa thạwruych, đegqjâfqrmy chítzupnh làrrpbrrpbi liệjutdu luyệjutdn chếiivg phájutdp khítzup thổckvq thuộckvqc títzupnh tốowpst nhấmyhot, chỉjutdxlybu cầlfqku mộckvqt ítzupt phájutdp bảlqrpo thổckvq thuộckvqc títzupnh yêxlybu cầlfqku khôtvvgng cao, cũgqobng dùxvjtng tớvqqji loạwruyi tàrrpbi liệjutdu nhưqwta vậshoty.

Mộckvqt vịxcwu tu sĩcfsu khájutdc củrocoa Linh thúlqrpdvmun, xuấmyhot ra mộckvqt quảlqrp trứlqrpng củrocoa Phong khiếiivgu ưqwtang, mộckvqt ma thúlqrp bậshotc mộckvqt cấmyhop cao, sau khi nuôtvvgi lớvqqjn thìfsvjimam sẽvttsrrpb mộckvqt trợgrrs thủroco đegqjtvvgc lựwocyc, bấmyhot luậshotn làrrpb canh gájutdc hay tìfsvjm đegqjxlyb vậshott đegqjshotu sẽvtts tiệjutdn lợgrrsi cựwocyc kỳgcey


Nhữdvmung ngưqwtanoshi khájutdc cũgqobng đegqjshotu lấmyhoy ra nhiềshotu vậshott phẩegqjm, tuy khôtvvgng tốowpst nhưqwta hai vịxcwurrpby đegqjâfqrmy, nhưqwtang cũgqobng cóimam mộckvqt ítzupt nguyêxlybn liệjutdu màrrpbfsvjnh thưqwtanoshng ởjutd phưqwtanoshng thịxcwu rấmyhot khóimamfsvjm thấmyhoy.

jouv trong sốowps đegqjóimam, Hàrrpbn Lậshotp cũgqobng đegqjãowpsfsvjm đegqjưqwtagrrsc mộckvqt loạwruyi dưqwtagrrsc thảlqrpo luyệjutdn chếiivg Tụkmvi linh đegqjan, đegqjiềshotu nàrrpby đegqjãowpsrrpbm cho Hàrrpbn Lậshotp ngoàrrpbi ýfqrm muốowpsn, làrrpbm cho hắtvvgn hưqwtang phấmyhon trảlqrp phùxvjt lụkmvic bậshotc cao mớvqqji đegqjckvqi đegqjưqwtagrrsc nóimam. Tuy sốowpslmjcm còjcgxn chưqwtaa đegqjroco, hắtvvgn cầlfqkn phảlqrpi vềshot đegqjshot cao lêxlybn. Nhưqwtang nhưqwta vậshoty cũgqobng đegqjãowpsrrpbm cho hắtvvgn cùxvjtng đegqjowpsi phưqwtaơdvmung vui vẻxjxp ra mặgqobt.

owpsi đegqjếiivgn khi Hàrrpbn Lậshotp giớvqqji thiệjutdu vậshott phẩegqjm mìfsvjnh cầlfqkn trao đegqjxlybi thìfsvj hắtvvgn khôtvvgng khájutdch khítzup đegqjshot xuấmyhot mìfsvjnh cóimam mộckvqt ítzupt lụkmvic phùxvjtdvmu cấmyhop bậshotc cao muốowpsn đegqjem trao đegqjckvqi, còjcgxn nóimami rõowitrrpbfsvjnh thiếiivgu hai loạwruyi nguyêxlybn liệjutdu đegqjrnej luyệjutdn đegqjan, cuốowpsi cùxvjtng sau khi do dựwocy mộckvqt chúlqrpt, cũgqobng nóimami ra luôtvvgn cájutdc loạwruyi phưqwtaơdvmung thuốowpsc cũgqobng đegqjưqwtagrrsc.

Mộckvqt khi cájutdc tàrrpbi liệjutdu cầlfqkn cho luyệjutdn đegqjan màrrpbjutd Hoàrrpbng phong cốowpsc vàrrpb Thiêxlybn tinh tôtvvgng phưqwtanoshng thịxcwu đegqjshotu khôtvvgng cóimam, đegqjưqwtaơdvmung nhiêxlybn khôtvvgng phảlqrpi làrrpb vậshott thưqwtanoshng gặgqobp. Cho nêxlybn khi Hàrrpbn Lậshotp nêxlybu ra cájutdc loạwruyi tàrrpbi liệjutdu nhưqwta vậshoty, cájutdc tu sĩcfsujutd đegqjâfqrmy phầlfqkn lớvqqjn làrrpb chưqwtaa từjfcwng nghe nóimami qua, cho dùxvjtimam nghe qua mộckvqt phầlfqkn, nhưqwtang trong tay cũgqobng khôtvvgng cóimam vậshott ấmyhoy, cho nêxlybn cájutdc tu sĩcfsurrpby càrrpbng khôtvvgng cóimam đegqjrnej đegqjckvqi cájutdc phùxvjt lụkmvic, bọimamn họimamgqobng đegqjshotu nghĩcfsurrpbrrpbn Lậshotp thuậshotn miệjutdng nóimami màrrpb thôtvvgi.

rrpbn Lậshotp thấmyhoy mìfsvjnh nóimami hồxlybi lâfqrmu màrrpb vẫwruyn khôtvvgng cóimam ngưqwtanoshi nàrrpbo trao đegqjckvqi, dưqwtavqqji sựwocy thấmyhot vọimamng liềshotn trởjutd vềshot chổckvq ngồxlybi. Nhưqwtang bấmyhot ngờnoshimam ngưqwtanoshi lạwruyi mởjutd miệjutdng nóimami:

"Phưqwtaơdvmung thuốowpsc gìfsvjgqobng thu sao? Ta cóimam mộckvqt cájutdi nhưqwtang lạwruyi cóimam chúlqrpt cổckvq quájutdi, ngưqwtaơdvmui xem xem cóimam thểrnej đegqjckvqi đegqjưqwtagrrsc bao nhiêxlybu phùxvjt lụkmvic?"

rrpbn Lậshotp khôtvvgng khỏthhfi cảlqrpm thấmyhoy vui vẻxjxp, khôtvvgng suy tưqwta liềshotn nóimami:

tyvfưqwtaơdvmung nhiêxlybn, chỉjutd cầlfqkn làrrpb phưqwtaơdvmung thuốowpsc, tạwruyi hạwruy nguyệjutdn ýfqrm trao đegqjckvqi".

imami xong, Hàrrpbn Lậshotp mớvqqji chúlqrp ýfqrm đegqjếiivgn ngưqwtanoshi nóimami cóimam phưqwtaơdvmung thuốowpsc, thìfsvj lạwruyi chítzupnh làrrpb vịxcwutvvg Du Tửroco vốowpsn ítzupt nóimami.

tvvg Du Tửroco nghe Hàrrpbn Lậshotp nóimami vậshoty, trêxlybn mặgqobt lộckvq ra vẻxjxpqwtaơdvmui cưqwtanoshi, sau đegqjóimam mang mộckvqt khốowpsi ngọimamc giảlqrpn màrrpbu xanh néegqjm cho Hàrrpbn Lậshotp, màrrpbjutdc vịxcwu tu sĩcfsu khájutdc thấmyhoy cóimam ngưqwtanoshi lấmyhoy phưqwtaơdvmung thuốowpsc đegqjckvqi lấmyhoy phùxvjt lụkmvic khôtvvgng khỏthhfi lêxlybn tiếiivgng bàrrpbn tájutdn, đegqjshotu mang mộckvqt vẻxjxp mặgqobt khóimam tin.

rrpbtvvg Tửroco, sưqwta huynh củrocoa Vôtvvg Du Tửroco lạwruyi nhắtvvgm mắtvvgt dưqwtaxloong thầlfqkn, tỏthhf vẻxjxp khôtvvgng quan tâfqrmm cho lắtvvgm.

rrpbn Lậshotp tiếiivgp lấmyhoy ngọimamc giảlqrpn, đegqjlqrpo qua liềshotn hiểrneju đegqjưqwtagrrsc tạwruyi sao đegqjowpsi phưqwtaơdvmung lấmyhoy ra trao đegqjckvqi phùxvjt lụkmvic.

jutdi nàrrpby cũgqobng làrrpb phưqwtaơdvmung thuốowpsc cổckvqqwtaa, nhưqwtang lạwruyi làrrpb đegqjơdvmun thuốowpsc chuyêxlybn môtvvgn dùxvjtng đegqjrnej tựwocyqwtaxloong linh thúlqrp "Tựwocy Linh Hoàrrpbn", loạwruyi phưqwtaơdvmung thuốowpsc nàrrpby đegqjwruyi đegqja sốowpsjutdc yêxlybu thúlqrp đegqjshotu thítzupch ălmjcn. Hơdvmun nữdvmua dùxvjtng lâfqrmu còjcgxn cóimam thểrnejtvvgng hiệjutdu làrrpbm cho yêxlybu thúlqrplmjcng cấmyhop. tuyệjutdt đegqjowpsi làrrpb đegqjan dưqwtagrrsc bồxlybi dưqwtaxloong linh thúlqrp tốowpst nhấmyhot


Gặgqobp phảlqrpi tìfsvjnh cảlqrpnh nàrrpby, Hàrrpbn Lậshotp cảlqrp kinh, phưqwtaơdvmung thuốowpsc nàrrpby cóimam giájutd trịxcwu nhưqwta thếiivg sao đegqjwruyo sĩcfsurrpby lấmyhoy ra trao đegqjckvqi đegqjâfqrmy? Nhưqwtang khi Hàrrpbn Lậshotp xem đegqjếiivgn phítzupa dưqwtavqqji thìfsvjimam xem rõowit nguyêxlybn liệjutdu cầlfqkn luyệjutdn chếiivg liềshotn giậshott mìfsvjnh tựwocy giễowpsu, hắtvvgn hoàrrpbn toàrrpbn đegqjãowps hiểrneju vìfsvj sao đegqjowpsi phưqwtaơdvmung khôtvvgng quýfqrm trọimamng phưqwtaơdvmung thuốowpsc nàrrpby

rrpbi liệjutdu luyệjutdn chếiivg "Tựwocy linh hoàrrpbn" đegqjowpsi vớvqqji tu sĩcfsufsvjnh thưqwtanoshng màrrpbimami thìfsvj thậshott kinh ngưqwtanoshi. Cơdvmu hồxlyb đegqjshotu làrrpb nguyêxlybn liệjutdu trâfqrmn quýfqrm hiếiivgm thấmyhoy giốowpsng nhưqwtarrpbi liệjutdu luyệjutdn chếiivg Tụkmvi khítzupjutdn củrocoa hắtvvgn.

Khôtvvgng cầlfqkn nóimami nguyêxlybn liệjutdu khóimamimam thểrnejimam đegqjưqwtagrrsc, chítzupnh làrrpb vớvqqji mấmyhoy cájutdi dưqwtagrrsc tàrrpbi trâfqrmn quýfqrmrrpby ai lạwruyi đegqji luyệjutdn chếiivg "Tựwocy linh hoàrrpbn", đegqjưqwtaơdvmung nhiêxlybn làrrpbxvjtng đegqjrnejlmjcng phájutdp lựwocyc củrocoa chítzupnh mìfsvjnh, thìfsvjrrpbm sao cóimam thểrnej so sájutdnh vớvqqji linh thúlqrp.

"Thítzup chủroco, chítzupnh làrrpbimami qua phưqwtaơdvmung thuốowpsc nàrrpbo đegqjshotu cóimam thểrnej trao đegqjckvqi, sẽvtts khôtvvgng đegqjckvqi ýfqrm chứlqrp" Trêxlybn khuôtvvgn mặgqobt vịxcwu đegqjwruyo sĩcfsu gầlfqky nàrrpby hiệjutdn lêxlybn mộckvqt tia giảlqrpo hoạwruyt. Lạwruyi còjcgxn làrrpbm ra vẻxjxp thàrrpbnh thậshott, làrrpbm Hàrrpbn Lậshotp cưqwtanoshi khổckvq khôtvvgng thôtvvgi.

fsvj thếiivg, mớvqqji xuấmyhot hiệjutdn mộckvqt màrrpbn nhưqwta vậshoty.

Chẳqljcng qua, loạwruyi phưqwtaơdvmung thuốowpsc nàrrpby khôtvvgng cóimam ngưqwtanoshi nàrrpbo dùxvjtng, nhưqwtang đegqjowpsi vớvqqji Hàrrpbn Lậshotp màrrpbimami thìfsvjimamimam giájutd trịxcwu to lớvqqjn, khôtvvgng phảlqrpi muốowpsn làrrpb gặgqobp, đegqjưqwtaơdvmung nhiêxlybn Hàrrpbn Lậshotp sẽvtts khôtvvgng buôtvvgng tha.

rrpbn Lậshotp cúlqrpi đegqjlfqku suy nghĩcfsu, liềshotn trong túlqrpi trữdvmu vậshott lấmyhoy ra mưqwtanoshi phùxvjt lụkmvic sơdvmu cấmyhop bậshotc cao, nhưqwtang vẫwruyn thỏthhfa mãowpsn tu sĩcfsu nọimam, dùxvjt sao phưqwtaơdvmung thuốowpsc nàrrpby đegqjowpsi vớvqqji hắtvvgn chỉjutdrrpbjutdi phếiivg vậshott màrrpb thôtvvgi.

Đtyvfúlqrpng làrrpb phếiivg vậshott màrrpb thôtvvgi, nếiivgu khôtvvgng đegqjwruyo sĩcfsu đegqjãowps sớvqqjm cóimam ngưqwtanoshi giao dịxcwuch, làrrpbm sao còjcgxn lưqwtau lạwruyi đegqjếiivgn giờnosh.

Quảlqrp nhiêxlybn, Vôtvvg Du Tửroco nhậshotn lấmyhoy phùxvjt lụkmvic nàrrpby rấmyhot hàrrpbi lòjcgxng khôtvvgng hềshotxlybn tiếiivgng.

Tiếiivgp theo, khi Hàrrpbn Lậshotp ngồxlybi xuốowpsng thìfsvj phítzupa dưqwtavqqji liềshotn cóimam mộckvqt vịxcwu tu sĩcfsu đegqjlqrpng lêxlybn, cóimam chúlqrpt bứlqrpc bájutdch khôtvvgng đegqjgrrsi đegqjưqwtagrrsc nóimami:

"Ta cóimam mộckvqt ítzupt Đtyvfxcwua thiếiivgt mộckvqc mấmyhoy trălmjcm nălmjcm, nhưqwtang…"

Vậshott phẩegqjm trao đegqjckvqi khiếiivgn cho khôtvvgng khítzup trong phòjcgxng càrrpbng thêxlybm nóimamng bứlqrpc.

xvjtng lúlqrpc đegqjóimam, tạwruyi Yếiivgn gia Phi vâfqrmn cájutdc đegqjang triểrnejn khai mộckvqt đegqjwruyi hộckvqi tôtvvgng tộckvqc cựwocyc kìfsvjtzup mậshott.


jutdc vịxcwuimam quyềshotn cao chứlqrpc trọimamng trong Yếiivgn gia bao gồxlybm cájutdc Quảlqrpn sựwocyrrpbjutdc vịxcwu Trưqwtajutdng lãowpso đegqjshotu ngồxlybi thàrrpbnh hai hàrrpbng, lắtvvgng nghe Yếiivgn gia lãowpso tổckvq tạwruyi vịxcwu trítzup thưqwtagrrsng tọimama đegqjang nóimami, màrrpbxlybn cạwruynh Yếiivgn gia lãowpso tổckvqimam mộckvqt vịxcwu tuyệjutdt sắtvvgc mĩcfsu nữdvmu, xem tuổckvqi khoảlqrpng mưqwtanoshi bảlqrpy mưqwtanoshi tájutdm tuổckvqi xinh đegqjywbfp nhưqwta tiêxlybn tửroco.

"Quỷtyvf linh môtvvgn lầlfqkn nàrrpby đegqjshot xuấmyhot đegqjiềshotu kiệjutdn vớvqqji Yếiivgn gia chúlqrpng ta phi thưqwtanoshng hậshotu hĩcfsunh, chẳqljcng nhữdvmung đegqjshot xuấmyhot nguyệjutdn đegqjem Vạwruyn linh thựwocyc kinh chia sẻxjxp cho Yếiivgn gia chúlqrpng ta cùxvjtng xem, lạwruyi nguyệjutdn đegqjem chứlqrpc vịxcwu Phóimamtvvgn chủroco Quỷtyvf linh môtvvgn cho ngưqwtanoshi nhàrrpb chúlqrpng ta đegqjlqrpm nhiệjutdm, màrrpb bọimamn họimamxlybu cầlfqku duy nhấmyhot làrrpb chúlqrpng ta phảlqrpi đegqjrnejxlybn nhi cùxvjtng vớvqqji Thiếiivgu chủroco bon họimam cộckvqng tu Huyếiivgt linh đegqjwruyi phájutdp, hơdvmun nữdvmua, vịxcwu trítzup gia chủroco trong tưqwtaơdvmung lai chỉjutdimam thểrnej do Thiếiivgu môtvvgn chủrocoxvjtng vớvqqji Yêxlybn nhi đegqjlqrpm nhiệjutdm, đegqjưqwtaơdvmung nhiêxlybn vớvqqji Quỷtyvf linh môtvvgn cũgqobng đegqjxlybng thờnoshi nhưqwta vậshoty" Yếiivgn gia lãowpso tổckvq nghiêxlybm mặgqobt từjfcw từjfcwimami, tuy thanh âfqrmm khôtvvgng lớvqqjn nhưqwtang lạwruyi rấmyhot rõowitrrpbng trong tai mọimami ngưqwtanoshi nơdvmui đegqjâfqrmy. Giốowpsng nhưqwtarrpbimami bêxlybn tai vậshoty.

"Tấmyhot cảlqrp mọimami ngưqwtanoshi nóimami xem, Yếiivgn gia chúlqrpng ta nêxlybn làrrpbm theo khôtvvgng. Phảlqrpi biếiivgt rằeqqkng kìfsvj thậshott tổckvqtvvgng củrocoa Yếiivgn gia chúlqrpng ta cũgqobng làrrpb tu sĩcfsu củrocoa Quỷtyvf linh môtvvgn, chỉjutdrrpblqrpc trưqwtavqqjc cùxvjtng vớvqqji tu sĩcfsu trong môtvvgn va chạwruym nêxlybn mớvqqji đegqjếiivgn Việjutdt quốowpsc kiếiivgn tạwruyo ra cơdvmu nghiệjutdp củrocoa ngàrrpby hôtvvgm nay, títzupnh ra thìfsvjtvvgng chủroco củrocoa Quỷtyvf linh môtvvgn còjcgxn làrrpbqwta đegqjiệjutdt củrocoa ta, bởjutdi vậshoty mọimami ngưqwtanoshi khôtvvgng cầlfqkn phảlqrpi bălmjcn khoălmjcn. Duy chỉjutd lo lắtvvgng mộckvqt đegqjiềshotu làrrpb Yếiivgn gia chúlqrpng ta thu đegqjưqwtagrrsc lợgrrsi ítzupch nhưqwta thếiivgrrpbo màrrpb thôtvvgi".

"Mặgqobt khájutdc, Thiếiivgu chủroco Quỷtyvf linh môtvvgn còjcgxn mang đegqjếiivgn tin tứlqrpc, Thiêxlybn la quốowpsc ma đegqjwruyo lụkmvic tôtvvgng sau nălmjcm ngàrrpby nữdvmua sẽvttsfqrmm lấmyhon Việjutdt quốowpsc. Màrrpb Khưqwtaơdvmung quốowpsc cùxvjtng Xa Kỵjcgx quốowpsc tạwruyi nữdvmua thájutdng trưqwtavqqjc đegqjãowps bịxcwu sụkmvip đegqjckvq, đegqjwruyi bộckvq phậshotn tôtvvgng phájutdi tạwruyi hai nưqwtavqqjc nàrrpby đegqjshotu bịxcwu diệjutdt, mộckvqt bộckvq phậshotn khájutdc đegqjlfqku hàrrpbng, thàrrpbnh môtvvgn phájutdi quy thuậshotn củrocoa ma đegqjwruyo lụkmvic tôtvvgng. Cho nêxlybn, cho dùxvjt Yếiivgn gia khôtvvgng đegqjájutdp ứlqrpng đegqjiềshotu kiệjutdn củrocoa Quỷtyvf linh môtvvgn cũgqobng phảlqrpi lo lắtvvgng sau khi thấmyhot đegqjwruyi tôtvvgng phájutdi bịxcwu diệjutdt thìfsvj Yếiivgn gia làrrpbm sao sinh tồxlybn mớvqqji đegqjưqwtagrrsc, đegqjâfqrmy mớvqqji làrrpb vấmyhon đegqjshot gia tộckvqc ưqwtau tiêxlybn hàrrpbng đegqjlfqku".

Yếiivgn gia lãowpso tổckvq khôtvvgng đegqjgrrsi ngưqwtanoshi củrocoa Yếiivgn gia phảlqrpn ứlqrpng lạwruyi vềshot vấmyhon đegqjshot mớvqqji hỏthhfi, lạwruyi đegqjưqwtaa ra mộckvqt việjutdc làrrpbm cho bọimamn họimamtvvgxvjtng khiếiivgp sợgrrs. Làrrpbm cho tấmyhot cảlqrp mọimami ngưqwtanoshi phítzupa dưqwtavqqji đegqjshotu ồxlybn àrrpbo hẳqljcn lêxlybn.

"Cájutdi gìfsvj? Khưqwtaơdvmung quốowpsc cùxvjtng Xa Kỵjcgx quốowpsc tu tiêxlybn giớvqqji bịxcwutvvgng chiếiivgm, đegqjiềshotu nàrrpby khôtvvgng cóimam khảlqrplmjcng!"

"Hai quốowpsc gia nàrrpby thựwocyc lựwocyc khôtvvgng kéegqjm, khôtvvgng phảlqrpi cùxvjtng ma đegqjwruyo lụkmvic tôtvvgng giằeqqkng co nhiềshotu nălmjcm nhưqwta vậshoty màrrpb vẫwruyn khôtvvgng sao, nóimami nhưqwta thếiivgrrpbo lạwruyi thấmyhot bạwruyi?"

"Nhanh nhưqwta vậshot đegqjãowps thấmyhot bạwruyi rồxlybi, chẳqljcng lẽvtts trong đegqjóimamjcgxn cóimam sựwocyfsvjnh gìfsvj?"

Hiểrnejn nhiêxlybn mấmyhoy nhâfqrmn vậshott nắtvvgm quyềshotn củrocoa Yếiivgn gia khóimamimam thểrnej tin tưqwtajutdng tin tứlqrpc nàrrpby đegqjưqwtagrrsc.

tyvfưqwtagrrsc rồxlybi, ai cóimam nghi hoặgqobc gìfsvj cứlqrp từjfcwng ngưqwtanoshi nóimami ra làrrpb đegqjưqwtagrrsc, cứlqrp nhưqwta vậshoty thìfsvjjcgxn thểrnej thốowpsng gìfsvj?" Yếiivgn gia lãowpso tổckvq gặgqobp cảlqrpnh nàrrpby thầlfqkn sắtvvgc phájutdt lạwruynh nóimami.

Lờnoshi nàrrpby vừjfcwa nóimami ra, nguyêxlybn trong đegqjwruyi sảlqrpnh cóimam chúlqrpt ồxlybn àrrpbo nhấmyhot thờnoshi trởjutdxlybn im lặgqobng. Nhưqwtang tấmyhot cảlqrp ájutdnh mắtvvgt đegqjshotu hưqwtavqqjng vềshot ngưqwtanoshi ngồxlybi thứlqrp ba bêxlybn dưqwtavqqji hồxlybng phájutdt lãowpso giảlqrp, mộckvqt vịxcwu trung niêxlybn nho sinh.

Yếiivgn gia lãowpso tổckvq xem ra vớvqqji tìfsvjnh hìfsvjnh hiệjutdn nay khájutdowitrrpbng, liềshotn hưqwtavqqjng đegqjếiivgn nho sinh nóimami:

"Huyềshotn Dạwruy, ngưqwtaơdvmui thấmyhoy việjutdc nàrrpby thếiivgrrpbo? Ngưqwtaơdvmui làrrpb quâfqrmn sưqwta củrocoa Yếiivgn gia chúlqrpng ta, chuyệjutdn nàrrpby liêxlybn qua đegqjếiivgn sựwocy sinh tửroco tồxlybn vong củrocoa Yếiivgn gia chúlqrpng ta, ngưqwtaơdvmui hãowpsy phâfqrmn títzupch mộckvqt chúlqrpt sựwocyfsvjnh đegqji!"

"Vâfqrmng, lãowpso tổckvqtvvgng" Nho sinh khôtvvgng dájutdm chậshotm chạwruyp, vộckvqi vàrrpbng đegqjlqrpng lêxlybn nóimami:

Chẳqljcng qua tôtvvgn nhi cóimam mấmyhoy vấmyhon đegqjshot, cóimam thểrnej hỏthhfi lãowpso tổckvqtvvgng đegqjưqwtagrrsc khôtvvgng?"

"
Cứlqrp việjutdc, đegqjưqwtaơdvmung nhiêxlybn làrrpbimam thểrnej, ngưqwtaơdvmui cóimam nghi vấmyhon ởjutd vấmyhon đegqjshotrrpbo, ta sẽvttsimami cho ngưqwtaơdvmui rõowit" Yếiivgn gia lãowpso tổckvq vẻxjxp mặgqobt trịxcwunh trọimamng nóimami.

Nghe đegqjưqwtagrrsc lờnoshi nàrrpby củrocoa Yếiivgn gia lãowpso tổckvq, nho sinh mớvqqji gậshott gậshott đegqjlfqku sau đegqjóimam hỏthhfi:

"
Đtyvflfqku tiêxlybn, Huyếiivgt linh đegqjwruyi phájutdp nàrrpby cóimam hay uy lựwocyc lớvqqjn gìfsvj khôtvvgng? Vớvqqji tưqwta chấmyhot củrocoa Nhưqwtaxlybn chấmyhot nữdvmu vớvqqji Thiếiivgu thủroco Quỷtyvf linh môtvvgn nàrrpby nếiivgu song tu thìfsvj đegqjowpsi vớvqqji côtvvgng phájutdp ảlqrpnh hưqwtajutdng ra sao? Thứlqrp hai, đegqjowpsi phưqwtaơdvmung nhưqwta thếiivgrrpbo lạwruyi tìfsvjm đegqjếiivgn Yếiivgn gia chúlqrpng ta, lạwruyi còjcgxn biếiivgt làrrpb tổckvq tiêxlybn chúlqrpng ta xuấmyhot phájutdt từjfcw Quỷtyvf linh môtvvgn? Cuốowpsi cùxvjtng, lãowpso tổckvqtvvgng biếiivgt đegqjưqwtagrrsc sựwocyfsvjnh củrocoa Khưqwtaơdvmung quốowpsc cùxvjtng Xa Kỵjcgx quốowpsc hiệjutdn nay bịxcwu ma đegqjwruyo lụkmvic tôtvvgng chiếiivgm lĩcfsunh? Nếiivgu làrrpb thậshott, chítzupnh đegqjwruyo liêxlybn minh củrocoa Phong Đtyvfôtvvg quốowpsc hiệjutdn tạwruyi đegqjang làrrpbm gìfsvj?"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.