Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 254 : Yến gia Lão tổ

    trước sau   
tvjh phảxuaoi lànkai Quỷqsqu linh môxenon hànkainh đnbodwrmkng mộwrmkt mìspfonh hay liêcjywn thủqjrf vớrcbri năclawm ma đnbodscbgo tôxenong còuitwn lạscbgi? thấcxvmt đnbodscbgi tôxenong phákhzdi cũzimkng khôxenong cầmhhgn phảxuaoi sợfpzpcxvmi gìspfo, thậclawm chígruf Yếfpzpn gia cũzimkng vậclawy, cótvjh khảxuaoclawng ứxuaong phótvjh ngưcycyclawi củqjrfa Quỷqsqu linh môxenon đnbodếfpzpn, dùudwv sao Yếfpzpn gia cũzimkng cótvjh cao thủqjrf Kếfpzpt đnbodan kìspfo tọtvjha trấcxvmn!

nkain Lậclawp nghĩfxbv nhưcycy vậclawy cuốfpzpi cùudwvng an tâopwjm mộwrmkt ígruft.

Cho dùudwvtvjh sụcasip đnbodjryn thìspfozimkng cótvjh ngưcycyclawi đnbodxuaong ra gákhzdnh vákhzdc. Quỷqsqu linh môxenon tớrcbri đnbodâopwjy vìspfokhzdi gìspfo, cũzimkng khôxenong phảxuaoi lànkai mộwrmkt tu sĩfxbv Trúynlsc cơopwjspfo nhưcycy hắjrynn cótvjh khảxuaoclawng quan tâopwjm, tấcxvmt cảxuao đnbodyqxpu đnbodãcxvmtvjh Yếfpzpn gia đnbodfpzpi phótvjh bọtvjhn họtvjh. Nhưcycyng cũzimkng phảxuaoi cẩzueun thậclawn đnbodôxenoi chúynlst, cho dùudwvnkai cổjrynng thànkainh cótvjh chákhzdy, thìspfozimkng khôxenong đnbodếfpzpn phiêcjywn hắjrynn.

Chẳmhhgng biếfpzpt mấcxvmy ngưcycyclawi khákhzdc cótvjh nghĩfxbv nhưcycy vậclawy hay khôxenong, mộwrmkt mộwrmkt lúynlsc sau, thầmhhgn sắjrync bọtvjhn họtvjhzimkng dầmhhgn dầmhhgn khôxenoi phụcasic bìspfonh thưcycyclawng, thếfpzp nhưcycyng khôxenong cótvjh ngưcycyclawi nànkaio nhắjrync lạscbgi chuyệlowqn nànkaiy nữptjka, ngưcycyfpzpc lạscbgi tákhzdn ngẫkwybu mộwrmkt ígruft vấcxvmn đnbodyqxp tu luyệlowqn. Vấcxvmn đnbodyqxpnkaiy cũzimkng hấcxvmp dẫkwybn Hànkain Lậclawp, hắjrynn khôxenong suy tưcycy nữptjka mànkai lậclawp tứxuaoc gia nhậclawp vànkaio.

Thờclawi gian trôxenoi qua khákhzd nhanh, sắjrync trờclawi dầmhhgn dầmhhgn tốfpzpi đnbodi, nótvjhi mộwrmkt chúynlst lànkaim cho lưcycyhudri mọtvjhi ngưcycyclawi cũzimkng khôxeno đnbodi, mặnkaic khákhzdc, cũzimkng đnbodãcxvm tớrcbri thờclawi đnbodiễkwybm cákhzdc tu sĩfxbv phảxuaoi chia tay cákhzdo từicsv nhau rồfelki.

nkai trànkaing trao đnbodjryni nànkaiy lànkaim mọtvjhi ngưcycyclawi thu đnbodưcycyfpzpc khôxenong ígruft lợfpzpi ígrufch, đnbodnkaic biệlowqt lànkai mấcxvmy thủqjrf đnbodoạscbgn cùudwvng vớrcbri cơopwj duyêcjywn củqjrfa mấcxvmy ngưcycyclawi đnbodwrmkt phákhzdspfonh cảxuaonh Trúynlsc cơopwj trung kìspfo, lànkaim Hànkain Lậclawp khôxenong uổjrynng côxenong kếfpzpt giao.


spfo thếfpzp, theo ýatmh kiếfpzpn củqjrfa trung niêcjywn họtvjhzimk đnbodyqxp xuấcxvmt, ngànkaiy mai mọtvjhi ngưcycyclawi cùudwvng tớrcbri Xửdgko thiêcjywn tígrufch, cùudwvng vànkaii đnbodfelkng đnbodscbgo tiếfpzpp tụcasic đnbodànkaim luậclawn mộwrmkt phen, đnbodfelkng thờclawi giao dịvpvsch luôxenon mộwrmkt vànkaii vậclawt phẩzueum nhỏmoot, chẳmhhgng phảxuaoi cànkaing tốfpzpt sao!

Đoxyhyqxp nghịvpvsnkaiy đnbodưcycyfpzpc mọtvjhi ngưcycyclawi đnbodfelkng ýatmh, đnbodưcycyơopwjng nhiêcjywn Hànkain Lậclawp cũzimkng khôxenong cótvjh ngoạscbgi lệlowq.

Cứxuao nhưcycy vậclawy, sau khi thưcycyơopwjng lưcycyfpzpng mọtvjhi ngưcycyclawi liềyqxpn rờclawi đnbodi.

nkain Lậclawp theo bảxuaon đnbodfelknkai đnbodi đnbodếfpzpn mộwrmkt khákhzdch đnbodiếfpzpm, khákhzdch đnbodiếfpzpm nànkaiy chuyêcjywn môxenon phụcasi trákhzdch tiếfpzpp đnbodãcxvmi cákhzdc tu sĩfxbvcjywn ngoànkaii.

Khákhzdch đnbodiếfpzpm nànkaiy ởlowq đnbodôxenong nam Yếfpzpn linh bảxuaoo, nơopwji đnbodâopwjy cũzimkng khôxenong lớrcbrn lắjrynm, so sákhzdnh vớrcbri vànkaii nơopwji khákhzdc thìspfoztedm xa. Do đnbodótvjh, nơopwji đnbodâopwjy tu sĩfxbv khôxenong nhiềyqxpu lắjrynm mớrcbri đnbodúynlsng.

nkain Lậclawp chọtvjhn nơopwji đnbodâopwjy chígrufnh lànkaitvjhxenoudwvng thanh tịvpvsnh, bởlowqi vìspfonkaing ígruft ngưcycyclawi thìspfo phiềyqxpn tótvjhai xuấcxvmt hiệlowqn cũzimkng cànkaing ígruft. Hơopwjn nữptjka, nơopwji đnbodâopwjy giákhzdp vớrcbri tưcycyclawng thànkainh, vạscbgn nhấcxvmt cótvjh phákhzdt sinh chuyệlowqn gìspfo ngoànkaii ýatmh muốfpzpn thìspfonkain Lậclawp cũzimkng đnbodãcxvm chuẩzueun bịvpvs đnbodzimk tiệlowqn việlowqc đnbodànkaio thoákhzdt.

udwv sao tu sĩfxbv củqjrfa Quỷqsqu linh môxenon xuấcxvmt hiệlowqn lànkaim Hànkain Lậclawp cótvjh cảxuaom giákhzdc khôxenong đnbodưcycyfpzpc an tâopwjm. Trưcycyrcbrc tiêcjywn chuẩzueun bịvpvs mộwrmkt ígruft phòuitwng ngừicsva sựrcbr cốfpzp phákhzdt sinh. Đoxyhiềyqxpu nànkaiy cũzimkng lànkai do thótvjhi quen cẩzueun thậclawn củqjrfa hắjrynn.

"Phong nguyệlowqt khákhzdch đnbodiếfpzpm"nkaiy quảxuao nhiêcjywn cũzimkng khôxenong cótvjh nhiềyqxpu khákhzdch, cótvjh thểzimk nhữptjkng tu sĩfxbvlowqopwji nànkaiy khôxenong hềyqxpkhzdo nhiệlowqt, hoặnkaic lànkai trờclawi sanh tígrufnh lậclawp dịvpvs đnbodôxenoi chúynlst nêcjywn chọtvjhn nơopwji nànkaiy. Bọtvjhn họtvjh đnbodyqxpu ởlowq trong phòuitwng mìspfonh, mànkai khôxenong hềyqxp quấcxvmy rầmhhgy ngưcycyclawi củqjrfa khákhzdch đnbodiếfpzpm. Đoxyhiềyqxpu nànkaiy lànkaim cho Hànkain Lậclawp cảxuaom thấcxvmy vừicsva lòuitwng, lựrcbra mộwrmkt căclawn phòuitwng sạscbgch sẽcasi cho mìspfonh.

Cho nêcjywn, Đoxyhjrynng Huyêcjywn Nhi kia ởlowq tạscbgi nơopwji nànkaio, Hànkain Lậclawp cũzimkng khôxenong thígrufch tìspfom hiểzimku, dùudwv sao thìspfo khi đnbodscbgi hộwrmki đnbodoạscbgt bảxuaoo bắjrynt đnbodmhhgu khẳmhhgng đnbodvpvsnh sẽcasi gặnkaip thôxenoi. Đoxyhếfpzpn lúynlsc đnbodótvjh, cùudwvng nữptjk tửdgkonkaiy vềyqxp Hoànkaing Phong cốfpzpc lànkai đnbodưcycyfpzpc. Hànkain Lậclawp nghĩfxbv nhưcycy vậclawy liềyqxpn ngủqjrf thiếfpzpp đnbodi.

Ban đnbodêcjywm, khi cákhzdc tu sĩfxbv bắjrynt đnbodmhhgu tiếfpzpn vànkaio giấcxvmc ngủqjrf hoặnkaic bắjrynt đnbodmhhgu tu luyệlowqn thìspfo tạscbgi kiếfpzpn trúynlsc cao nhấcxvmt củqjrfa Yếfpzpn linh bảxuaoo, thìspfo trong mộwrmkt căclawn phòuitwng đnbodưcycyfpzpc đnbodyqxp phòuitwng nghiêcjywm ngặnkait tạscbgi "Phi vâopwjn cákhzdc", cótvjh mộwrmkt hồfelkng phákhzdt lãcxvmo giảxuao chắjrynp tay sau lưcycyng, đnbodi qua đnbodi lạscbgi, khuôxenon mặnkait khôxenong hềyqxptvjh biểzimku tìspfonh gìspfo.

nkai trưcycyrcbrc ngưcycyclawi hắjrynn khôxenong xa, cótvjh ba lãcxvmo giảxuao ákhzdo xákhzdm đnbodxuaong, thầmhhgn sắjrync rấcxvmt cung kígrufnh.

"Tửdgko Quâopwjn, tiểzimku tửdgko Quỷqsqu linh môxenon kia nótvjhi lànkai đnbodêcjywm nay đnbodếfpzpn gặnkaip ta sao?" Hồfelkng phákhzdt lãcxvmo giảxuao rốfpzpt cuộwrmkc cũzimkng dừicsvng lạscbgi, thảxuaon nhiêcjywn nhìspfon mộwrmkt lãcxvmo giànkai trong đnbodótvjh.

oxyhúynlsng vậclawy, lãcxvmo tổjrynxenong, Thiếfpzpu chủqjrf củqjrfa Quỷqsqu linh môxenon sau khi chấcxvmm dứxuaot luậclawn võkich đnbodãcxvm truyềyqxpn âopwjm nhưcycy vậclawy!" Ngưcycyclawi nànkaiy cung kígrufnh trảxuao lờclawi.


"Ừgqycm!" Hồfelkng phákhzdt lãcxvmo giảxuaoxeno biểzimku tìspfonh gậclawt gậclawt đnbodmhhgu, nhưcycyng trong mắjrynt đnbodwrmkt nhiêcjywn lótvjhe lêcjywn linh quang.

nkaio lúynlsc nànkaiy, bêcjywn ngoànkaii đnbodwrmkt nhiêcjywn đnbodi vànkaio mộwrmkt gãcxvm hắjrync y nhâopwjn, ngưcycyclawi nànkaiy thi lễkwybtvjhi:

"Lãcxvmo tổjrynxenong, ba vịvpvs trưcycylowqng lãcxvmo, khákhzdnh đnbodãcxvm đnbodếfpzpn. Đoxyhưcycyơopwjc an bànkaiy trong đnbodscbgi sảxuaonh, nhưcycyng hắjrynn lạscbgi cótvjh hai têcjywn hộwrmk vệlowq, nótvjhi nhưcycy thếfpzpnkaio cũzimkng khôxenong chịvpvsu ởlowqcjywn ngoànkaii. Cótvjhnkaii têcjywn thiếfpzpt vệlowq đnbodwrmkng thủqjrf mang họtvjh ra ngoànkaii nhưcycyng ngưcycyfpzpc lạscbgi bịvpvs chếfpzp trụcasi. Tựrcbra hồfelknkai tu sĩfxbv Kếfpzpt đnbodan kìspfo, phảxuaoi ứxuaong phótvjh nhưcycy thếfpzpnkaio, xin lãcxvmo tổjrynxenong chỉihkf đnbodiểzimkm".

"Tu sĩfxbv Kếfpzpt đnbodan kìspfo? Cũzimkng khôxenong cótvjhspfo kỳgruf quákhzdi, đnbodưcycyclawng đnbodưcycyclawng mộwrmkt vịvpvs Thiếfpzpu chủqjrf nếfpzpu ngay cảxuaocjywn ngưcycyclawi cũzimkng khôxenong cótvjh hộwrmk vệlowq thìspfo nhưcycy thếfpzpnkaio Môxenon chủqjrf Quỷqsqu linh môxenon sao an tâopwjm cho hắjrynn đnbodếfpzpn đnbodâopwjy? Chúynlsng ta đnbodi gặnkaip họtvjh thôxenoi, ta thậclawt tòuitwuitwcjywn dưcycyrcbri mặnkait nạscbg củqjrfa vịvpvs thiếfpzpu chủqjrfnkaiy cótvjh bộwrmkkhzdng nhưcycy thếfpzpnkaio" Hồfelkng phákhzdt lãcxvmo giảxuao ghe xong hắjrync y nhâopwjn bẩzueum bákhzdo, trêcjywn mặnkait đnbodãcxvm xuấcxvmt hiệlowqn mộwrmkt tia giậclawn dữptjk, cótvjh chúynlst khôxenong thiệlowqn ýatmhtvjhi.

Sau đnbodótvjh hắjrynn lànkai ngưcycyclawi trưcycyrcbrc tiêcjywn rờclawi phòuitwng, nhữptjkng ngưcycyclawi khákhzdc tựrcbr nhiêcjywn cũzimkng theo sau.

Tiếfpzpn vànkaio đnbodscbgi sảxuaonh, hồfelkng phákhzdt lãcxvmo giảxuao thấcxvmy mộwrmkt vịvpvs thanh niêcjywn cótvjhkhzdng ngưcycyclawi thon dànkaii, mang mặnkait nạscbg ákhzdc quỷqsqu, đnbodang bấcxvmt đnbodwrmkng ngồfelki ởlowq vịvpvs trígruf thưcycyfpzpng khákhzdch.

Phígruf sau cótvjh hai gãcxvm lụcasic bànkaio, mộwrmkt vịvpvs trêcjywn mặnkait cótvjh tầmhhgng tầmhhgng nếfpzpp nhăclawn, tótvjhc bạscbgc, bộwrmkkhzdng giànkai đnbodếfpzpn khôxenong thểzimk giànkaiopwjn, mộwrmkt ngưcycyclawi còuitwn lạscbgi cótvjh đnbodôxenoi đnbodfelkng tửdgko nhỏmoot

Đoxyhmhhgu bạscbgc, khôxenong thểzimkkhzdc đnbodvpvsnh tuổjryni tákhzdc qua bộwrmkkhzdng bêcjywn ngoànkaii, ngưcycyclawi còuitwn lạscbgi lànkai mộwrmkt đnbodfelkng tửdgkotvjhc ngắjrynn răclawng trắjrynng bótvjhng.

nkailowq giữptjka đnbodscbgi sảxuaonh, cótvjh bảxuaoy tákhzdm vịvpvs hắjrync y tu sĩfxbv, mỗmhhgi ngưcycyclawi trêcjywn khuôxenon mặnkait đnbodyqxpu cótvjh xuấcxvmt hiệlowqn hắjrync khígruf, hôxenon mêcjyw bấcxvmt tỉihkfnh đnbodi.

"Ta còuitwn tưcycylowqng lànkai ai đnbodscbgi giákhzd quan lâopwjm, thìspfo ra lànkai đnbodscbgi danh đnbodihkfnh đnbodihkfnh Lýatmh thịvpvs huynh đnbodlowq, khótvjh trákhzdch khôxenong hềyqxp đnbodem Yếfpzpn gia chúynlsng ta đnbodzimk trong mắjrynt. Hồfelkng phákhzdt lãcxvmo giảxuao vừicsva nhìspfon thấcxvmy hai vịvpvs lụcasic bànkaio, đnbodfelkng tửdgkotvjh chúynlst co lạscbgi nhưcycyng vẻclaw mặnkait khôxenong thay đnbodjryni nótvjhi.

Tiếfpzpp theo liềyqxpn hưcycyrcbrng đnbodếfpzpn vịvpvs trígruf chủqjrf tọtvjha, véztedn ákhzdo ngồfelki xuốfpzpng. "
Bộwrmkp bộwrmkp" vỗmhhg nhẹmoot hai chưcycylowqng, liềyqxpn cótvjhnkaii vịvpvs hắjrync y nhâopwjn tiếfpzpn đnbodếfpzpn đnbodem nhữptjkng ngưcycyclawi hôxenon mêcjyw ra ngoànkaii.

"
Hắjrync hắjrync. Khôxenong thểzimkcycylowqng đnbodưcycyfpzpc thanh danh củqjrfa hai huynh đnbodlowq ta lớrcbrn đnbodếfpzpn nhưcycy vậclawy, ngay cảxuao Yếfpzpn gia lãcxvmo tổjrynzimkng biếfpzpt đnbodếfpzpn. Hắjrync hắjrync, thậclawt đnbodúynlsng lànkai vinh hạscbgnh cho hai huynh đnbodlowq chúynlsng ta. Chẳmhhgng qua lầmhhgn nànkaiy huynh đnbodlowq chúynlsng ta phụcasi trákhzdch bảxuaoo hộwrmk sựrcbr an nguy củqjrfa Thiếfpzpu chủqjrf! Cótvjh chuyệlowqn gìspfo, Yếfpzpn huynh cùudwvng thiếfpzpu chủqjrf luậclawn đnbodànkaim lànkai đnbodưcycyfpzpc" Ngưcycyclawi cótvjh bộwrmkkhzdng đnbodfelkng tửdgkocycyclawi nótvjhi, nhưcycyng lạscbgi truyềyqxpn ra giọtvjhng nótvjhi trầmhhgm trầmhhgm. Lànkaim cho cho ngưcycyclawi củqjrfa Yếfpzpn gia ởlowq bốfpzpn phígrufa đnbodyqxp phòuitwng cảxuaom thấcxvmy hoảxuaong sợfpzp ngoànkaii ýatmh muốfpzpn.

Hồfelkng phákhzdt lãcxvmo giảxuao nghe hai ngưcycyclawi nótvjhi nhưcycy thếfpzp trong lòuitwng khôxenong khỏmooti cảxuaom thấcxvmy rùudwvng mìspfonh. Cótvjh thểzimknkaim cho hai lãcxvmo ma đnbodmhhgu hung danh nànkaiy nótvjhi nhưcycy thếfpzp, thìspfo vịvpvs Thiếfpzpu chủqjrfnkaiy quảxuao thậclawt khôxenong phảxuaoi lànkai nhâopwjn vậclawt đnbodơopwjn giảxuaon gìspfo. Áxxxtnh mắjrynt liềyqxpn rơopwji xuốfpzpng trêcjywn ngưcycyclawi thanh niêcjywn đnbodeo ngâopwjn mặnkait nạscbg.


Hắjrynn dòuitwztedt trong chốfpzpc lákhzdt rồfelki thảxuaon nhiêcjywn hỏmooti:

"
Ngưcycyơopwji chígrufnh lànkai Thiếfpzpu chủqjrf củqjrfa Quỷqsqu linh môxenon? Vìspfo sao lạscbgi mang theo mặnkait nạscbg, chẳmhhgng lẽcasitvjh chổjryn khôxenong tiệlowqn đnbodzimk ngưcycyclawi khákhzdc thấcxvmy sao?"

"
Đoxyhãcxvm hiễkwybu lầmhhgm vãcxvmn bốfpzpi, vãcxvmn bốfpzpi mang theo mặnkait nạscbgspfo thậclawt do cótvjh nỗmhhgi khổjryn riêcjywng, cũzimkng khôxenong cótvjh chỗmhhgnkaio khôxenong tiệlowqn đnbodzimk ngưcycyclawi khákhzdc nhìspfon thấcxvmy, nếfpzpu tiềyqxpn bốfpzpi thậclawt sựrcbr muốfpzpn xem, vãcxvmn bốfpzpi lànkai kẻclawcycyrcbri, đnbodưcycyơopwjng nhiêcjywn cótvjh thểzimk bỏmoot mặnkait nạscbg ra" Thiếfpzpu chủqjrf Quỷqsqu linh môxenon khẽcasicycyclawi mộwrmkt tiếfpzpng, bìspfonh thảxuaon nótvjhi.

"
Hừicsv, bộwrmk mặnkait củqjrfa nam nhâopwjn thìspfotvjhkhzdi gìspfo đnbodzimk xem, lãcxvmo phu khôxenong cótvjhopwjm tưcycy, nhưcycyng thậclawt ra Quỷqsqu linh môxenon cákhzdc ngưcycyclawi đnbodwrmkt nhiêcjywn từicsvopwji xa đnbodếfpzpn Yếfpzpn gia chúynlsng ta đnbodzimknkaim chi? Hơopwjn nữptjka, ta cũzimkng thấcxvmy rằopwjng, cákhzdc ngưcycyơopwji cũzimkng đnbodãcxvm đnbodếfpzpn đnbodâopwjy, cũzimkng khôxenong phảxuaoi đnbodzimktvjhi đnbodiềyqxpu vôxeno nghĩfxbva, cótvjhspfokhzdc ngưcycyơopwji cứxuaotvjhi thẳmhhgng ra, lãcxvmo phu khôxenong cótvjh kiêcjywn nhẫkwybn đnbodzimktvjhi chuyệlowqn xànkaim" Yếfpzpn gia lãcxvmo tổjryn lạscbgnh lùudwvng nhìspfon Thiếfpzpu chủqjrf Quỷqsqu linh môxenon, khôxenong lưcycyu tìspfonh nótvjhi, khígruf thếfpzp mộwrmkt lờclawi khôxenong thuậclawn liềyqxpn ra tay.

"
Ha ha, tiềyqxpn bốfpzpi mộwrmkt khi đnbodãcxvmtvjhi nhưcycy vậclawy, vãcxvmn bốfpzpi cũzimkng khôxenong quanh co lòuitwng vòuitwng nữptjka. Gia phụcasitvjh mộwrmkt phong thưcycy muốfpzpn vãcxvmn bốfpzpi trìspfonh lêcjywn cho tiềyqxpn bốfpzpi, ngoànkaii ra còuitwn đnbodưcycya lêcjywn hai chữptjk bảxuaoo vãcxvmn bốfpzpi nótvjhi cho tiềyqxpn bốfpzpi nghe" Thiếfpzpu chủqjrf Quỷqsqu linh môxenon thấcxvmy Yếfpzpn gia lãcxvmo tổjryn đnbodfpzpi vớrcbri hắjrynn nhưcycy thếfpzp, vẫkwybn khôxenong nótvjhng khôxenong lạscbgnh, mang bộwrmkkhzdng thong dong khôxenong ákhzdp lựrcbrc. Quảxuaonkai mộwrmkt ngưcycyclawi cótvjhnkaim dưcycyhudrng cựrcbrc tốfpzpt, khôxenong giốfpzpng ngưcycyclawi thưcycyclawng.

"
Thưcycyspfo? Lãcxvmo phu cùudwvng cha ngưcycyơopwji chưcycya bao giờclaw gặnkaip qua, Yếfpzpn gia cùudwvng Quỷqsqu linh quan cũzimkng khôxenong hềyqxptvjh giao tìspfonh, cótvjhgrufn thưcycyspfo muốfpzpn đnbodưcycya cho lãcxvmo phu chứxuao? Lạscbgi thầmhhgn thầmhhgn bígrufgruf gởlowqi theo hai chữptjk, cótvjh phảxuaoi lànkai muốfpzpn đnbodùudwva giỡhudrn vótvjhi ta chăclawng?" Yếfpzpn gia lãcxvmo tổjryntvjhi xong lạscbgi nhưcycyxeno ýatmh liếfpzpc mắjrynt nhìspfon Lýatmh thịvpvs huynh đnbodlowq, xem cótvjh dịvpvs đnbodwrmkng gìspfo hay khôxenong?

Yếfpzpn gia lãcxvmo tổjryn rấcxvmt khótvjh tin tưcycylowqng rằopwjng ngưcycyclawi chủqjrf sựrcbr thậclawt sựrcbrnkai Thiếfpzpu chủqjrf Quỷqsqu linh môxenon nànkaiy.

atmh thịvpvs huynh đnbodlowq đnbodưcycyơopwjng nhiêcjywn lànkai nhìspfon ra sựrcbr hoànkaii nghi củqjrfa Yếfpzpn gia lãcxvmo tổjryn, nhưcycyng vẫkwybn nhìspfon nhau cưcycyclawi, vẫkwybn chưcycya cótvjhnkainh đnbodwrmkng gìspfo khákhzdc.

ynlsc nànkaiy, Thiếfpzpu chủqjrf Quỷqsqu linh môxenon lấcxvmy ra mộwrmkt cákhzdi ngọtvjhc giảxuaon, đnbodxuaong lêcjywn tiếfpzpn vànkaii bưcycyrcbrc nhưcycyng Yếfpzpn gia lãcxvmo tổjryn vẫkwybn bấcxvmt đnbodwrmkng, khôxenong cótvjh mộwrmkt chúynlst ýatmh tứxuao muốfpzpn nhậclawn lấcxvmy, ngưcycyfpzpc lạscbgi lạscbgnh lùudwvng nótvjhi:

"
Thưcycytvjh thểzimk mộwrmkt lákhzdt lạscbgi xem, hay lànkai trưcycyrcbrc tiêcjywn nótvjhi ra hai chữptjk kia xem sao. Lãcxvmo phu nghe xong sẽcasi quyếfpzpt đnbodvpvsnh cótvjh xem thưcycy hay khôxenong".

Thiếfpzpu chủqjrf Quỷqsqu linh môxenon nghe vậclawy, thựrcbrc lànkai khôxenong cótvjh tứxuaoc giậclawn. Trong mặnkait nạscbg khẽcasi thởlowqnkaii mộwrmkt tiếfpzpng, sau đnbodótvjhxenoi nhấcxvmp nhákhzdy nótvjhi ra hai chữptjk, đnbodưcycya vànkaio trong tai hồfelkng phákhzdt lãcxvmo giảxuao.

Nhữptjkng ngưcycyclawi khákhzdc củqjrfa Yếfpzpn gia tuy khôxenong nghe thấcxvmy hai chữptjknkaiy lànkaispfo, nhưcycyng lãcxvmo tổjryn vừicsva nghe xong đnbodwrmkt nhiêcjywn thâopwjn mìspfonh chợfpzpt đnbodwrmkng, đnbodwrmkt ngộwrmkt đnbodxuaong lêcjywn, sắjrync mặnkait cựrcbrc kìspfo khótvjh coi.

"
Đoxyhem thưcycy cho ta, sau đnbodótvjh theo ta đnbodếfpzpn mậclawt thấcxvmt" Hồfelkng phákhzdt lãcxvmo giảxuao, thầmhhgn sắjrync biếfpzpn đnbodjryni trong chốfpzpc lákhzdt, mớrcbri hạscbg quyếfpzpt tâopwjm nótvjhi.

spfo thếfpzp, trưcycyrcbrc nhiềyqxpu đnbodlowq tửdgko củqjrfa Yếfpzpn gia trong phòuitwng, Yếfpzpn gia lãcxvmo tổjryn mang theo Thiếfpzpu chủqjrf Quỷqsqu linh môxenon tiếfpzpn bànkaio mộwrmkt gian mậclawt thấcxvmt cótvjh cấcxvmm chếfpzp rấcxvmt mạscbgnh.

Nhữptjkng ngưcycyclawi khákhzdc ngay cảxuao hai vịvpvs tu sĩfxbv Kếfpzpt đnbodan kỳgrufatmh huynh đnbodlowqzimkng phảxuaoi ởlowqcjywn ngoànkaii. Mànkai hai vịvpvsnkaiy mộwrmkt chúynlst lo lắjrynng cũzimkng khôxenong cótvjh, tựrcbra hồfelk đnbodfpzpi vớrcbri sựrcbr an toànkain củqjrfa Thiếfpzpu chủqjrf kia rấcxvmt tựrcbr tin.

Nhưcycyng lầmhhgn nànkaiy bọtvjhn họtvjh đnbodi vànkaio cũzimkng hếfpzpt mộwrmkt đnbodêcjywm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.