Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 253 : Quỷ linh môn

    trước sau   
afisn Lậgbebp vừkkhra đahjki lêagptn lầnpyau ba, lậgbebp tứrfygc cócwpz mấuxydy đahjkosaoo thầnpyan thứrfygc quéafist tớqfihi, chúafis ýcwpz đahjkếfdrpn hắhpuzn.

Xem bộkebjglkdng pháglkdp lựfrahc củglkda mấuxydy ngưosaoafisi nàafisy phảnpqpi tớqfihi cỡnfci Trúafisc cơfwpd trung kỳiwwu, so vớqfihi cáglkdc tu sĩjnjr mớqfihi Trúafisc cơfwpd nhưosao hắhpuzn thìonze mạosaonh hơfwpdn nhiềjsyru. Tạosaoi đahjkkebjng phủglkd hắhpuzn đahjkãhggc bếfdrp quan hếfdrpt bốrfygn nămhmmm, đahjkãhggcafism cho pháglkdp lựfrahc củglkda hắhpuzn tiếfdrpp cậgbebn Trúafisc cơfwpd trung kỳiwwu, chỉeblqxliln mộkebjt tầnpyang nữqfiha lạosaoi khôxszung thểmjej đahjkkebjt pháglkd đahjkưosaohpuzc, đahjkiềjsyru nàafisy đahjkãhggcafism cho Hàafisn Lậgbebp tiếfdrpc nuốrfygi khôxszung thôxszui.

Chẳuavnng qua ngẫqfihm lạosaoi cũswoeng rấuxydt làafisonzenh thưosaoafisng, dùyhcs sao hắhpuzn trong bốrfygn nămhmmm tu luyệiwojn đahjkãhggc tiếfdrpp cậgbebn Trúafisc cơfwpd trung kỳiwwu, tốrfygc đahjkkebj so vớqfihi cáglkdc tu sĩjnjronzenh thưosaoafisng đahjkãhggc rấuxydt nhanh rồkvhai. Màafis mộkebjt tầnpyang cuốrfygi cùyhcsng bịxlil khựfrahng lạosaoi nàafisy làafis từkkhr sau khi hắhpuzn Trúafisc cơfwpd mớqfihi lầnpyan đahjknpyau tiêagptn gặzzylp, khôxszung chỉeblqyhcsng dưosaohpuzc vậgbebt làafiscwpz thểmjej đahjkkebjt pháglkd đahjkưosaohpuzc, hơfwpdn phâhggcn nửwrjka nhấuxydt đahjkxlilnh còxliln phảnpqpi cócwpzfwpd duyêagptn mớqfihi đahjkưosaohpuzc

fwpdn nữqfiha cho dùyhcsafisyhcsng nhiềjsyru dưosaohpuzc vậgbebt đahjki nữqfiha cũswoeng chỉeblqafism cho pháglkdp lựfrahc củglkda hắhpuzn thâhggcm hậgbebu thêagptm mộkebjt íxlilt thôxszui. Nhưosaong tầnpyang cảnpqpnh giớqfihi nàafisy cũswoeng khôxszung thểmjej dễsxezafisng vưosaohpuzt qua nhưosao vậgbeby đahjkưosaohpuzc

afisn Lậgbebp vừkkhra suy nghĩjnjr vừkkhra dòxlilafist sơfwpd qua trêagptn lầnpyau mộkebjt lầnpyan.

Ngưosaoafisi trêagptn lầnpyau ba, tấuxydt cảnpqp đahjkjsyru làafisglkdc tu sĩjnjr Trúafisc cơfwpd kỳiwwu. Nhưosaong rõrachafisng làafis chia thàafisnh hai nhócwpzm riêagptng biệiwojt, mộkebjt nhócwpzm màafisafisn Lậgbebp rấuxydt quen thuộkebjc, thôxszung qua trang phụthwfc thìonzeafis tu sĩjnjr củglkda thấuxydt đahjkosaoi pháglkdi, mộkebjt bêagptn thìonze trang phụthwfc hỗhrfwn loạosaon, tấuxydt cảnpqp hẳuavnn làafisglkdc tu sĩjnjr củglkda cáglkdc nưosaoqfihc kháglkdc


Tu sĩjnjr thấuxydt đahjkosaoi pháglkdi chỉeblqcwpzmhmmm ngưosaoafisi, nhưosaong đahjkjsyru ngồkvhai trêagptn mộkebjt cáglkdi bàafisn, đahjkang nhỏjsyr giọtafsng bàafisn luậgbebn vềjsyr đahjkiềjsyru gìonze đahjkócwpz, cócwpz vẻiepz thâhggcn mậgbebt mộkebjt chúafist. Màafisglkdc tu sĩjnjrxliln lạosaoi cócwpz đahjkếfdrpn bảnpqpy táglkdm ngưosaoafisi, đahjkjsyru làafis mộkebjt, hai ngưosaoafisi mộkebjt bàafisn, vẽkcwy mặzzylt rấuxydt lãhggcnh đahjkosaom màafis thưosaomjdxng thứrfygc tràafis, cũswoeng khôxszung cócwpz chụthwfm lạosaoi màafis chuyệiwojn tròxlil vớqfihi nhau.

Đuavnkebjng tĩjnjrnh nhưosao thếfdrpafism cho Hàafisn Lậgbebp cảnpqpm nhậgbebn đahjkưosaohpuzc mộkebjt loạosaoi khôxszung khíxlil đahjkang giằzvbnng co nhau.

afisn Lậgbebp đahjkếfdrpn cũswoeng khiếfdrpn cho cáglkdc tu sĩjnjr kháglkdc chúafis ýcwpz đahjkếfdrpn hắhpuzn, ngay từkkhr đahjknpyau xem xéafist hắhpuzn chíxlilnh làafis mấuxydy ngưosaoafisi ngoàafisi kia, nhữqfihng ngưosaoafisi kháglkdc đahjkjsyru nhìonzen vềjsyr phíxlila hắhpuzn. Màafisafisn Lậgbebp khôxszung suy nghĩjnjr nhiềjsyru, hưosaoqfihng đahjkếfdrpn bàafisn củglkda cáglkdc vịxlil tu sĩjnjr thấuxydt đahjkosaoi pháglkdi đahjki đahjkếfdrpn. dùyhcs sao thìonze hắhpuzn cũswoeng làafis mộkebjt thàafisnh viêagptn trong đahjkócwpz.

afisn Lậgbebp đahjkếfdrpn, làafism áglkdnh mắhpuzt củglkda cáglkdc vịxlil tu sĩjnjr kháglkdc đahjkjsyru trởmjdx vềjsyr, màafis ngưosaoafisi củglkda bảnpqpy đahjkosaoi pháglkdi kia đahjkjsyru mỉeblqm cưosaoafisi đahjkrfygng lêagptn màafis hoan nghêagptnh.

afisn Lậgbebp mặzzylc trang phụthwfc củglkda Hoàafisng phong cốrfygc, khôxszung cầnpyan giớqfihi thiệiwoju mấuxydy ngưosaoafisi nàafisy cũswoeng tựfrah nhiêagptn quen thuộkebjc vôxszuyhcsng.

"Tạosaoi hạosao Hoàafisng phong cốrfygc Hàafisn Lậgbebp, ra mắhpuzt cáglkdc vịxlilosao huynh cùyhcsng sưosao tỷqfih"! Hàafisn Lậgbebp đahjkem thâhggcn phậgbebn chíxlilnh mìonzenh hạosao thấuxydp xuốrfygng, nămhmmm ngưosaoafisi trưosaoqfihc mắhpuzt nàafisy đahjkãhggccwpz ba ngưosaoafisi làafis Trúafisc cơfwpd trung kỳiwwu rồkvhai, hai ngưosaoafisi còxliln lạosaoi đahjkjsyru giốrfygng hắhpuzn, Trúafisc cơfwpdfwpd kỳiwwu.

"Hàafisn sưosao đahjkiwoj! Tạosaoi hạosaoafis Thanh hưosaoxszun Vôxszu Tửwrjk, đahjkâhggcy làafisosao đahjkiwojxszu Du Tửwrjk, còxliln ba vịxlilafisy làafis Linh thúafisfwpdn Vũswoeosao đahjkiwoj, Cựfrah kiếfdrpm môxszun Ba sưosao huynh, cùyhcsng vớqfihi Thiêagptn khuyếfdrpt bảnpqpo Phưosaoơfwpdng sưosao muộkebji" Trêagptn bàafisn hai gãhggc đahjkosaoo sĩjnjr trung niêagptn kia hưosaoqfihng Hàafisn Lậgbebp kháglkdch khíxlil giớqfihi thiệiwoju mộkebjt chúafist mọtafsi ngưosaoafisi đahjkang ngồkvhai ởmjdx đahjkâhggcy.

osao đahjkiwoj mộkebjt khi đahjkếfdrpn đahjkâhggcy trưosaoqfihc hếfdrpt hãhggcy thưosaomjdxng thứrfygc Tuyếfdrpt linh tràafis tiêagptn phẩjnjrm củglkda Yếfdrpn gia đahjki! Đuavnâhggcy chíxlilnh làafis tràafishggcu màafisglkdc tu sĩjnjr khi ra ngoàafisi nhưosaong chúafisng ta đahjkjsyru đahjkếfdrpn thưosaomjdxng thứrfygc cựfrahc phẩjnjrm!" Vịxlil trung niêagptn tu sĩjnjr họtafsswoe Linh thúafisfwpdn cưosaoafisi hìonzeonze, hưosaoqfihng đahjkếfdrpn Hàafisn Lậgbebp mớqfihi ngồkvhai xuốrfygng, lậgbebp tứrfygc lấuxydy ấuxydm pha tràafiscwpzt cho Hàafisn Lậgbebp mộkebjt ly Tuyếfdrpt linh tràafis.

afisn lậgbebp gậgbebt đahjknpyau mỉeblqm cưosaoafisi sau đahjkócwpz uốrfygng mộkebjt ngụthwfm tràafis nhỏjsyr.

Mặzzylc kệiwoj ngưosaoafisi nàafisy cócwpz phảnpqpi làafisonzeonzenh màafis nhiệiwojt tìonzenh châhggcm tràafis hay khôxszung. Nhưosaong côxszung phu biểmjeju hiệiwojn cũswoeng thậgbebt khôxszung tệiwoj.

"
Tràafis ngon" Hàafisn Lậgbebp tuy cũswoeng khôxszung phảnpqpi làafis ngưosaoafisi cócwpz nghiêagptn cứrfygu vềjsyr tràafis, nhưosaong cũswoeng khôxszung khỏjsyri mởmjdx miệiwojng táglkdn dưosaoơfwpdng mộkebjt câhggcu.

Loạosaoi nưosaoqfihc tràafisafisy vừkkhra xuốrfygng liềjsyrn cócwpz cảnpqpm giáglkdc máglkdt lạosaonh, từkkhr trong bụthwfng xôxszung lêagptn, sau đahjkócwpz kếfdrpt hợhpuzp hưosaoơfwpdng vịxlil vớqfihi nhau, trởmjdx vềjsyr chổlmlxswoexszuyhcsng vừkkhra ýcwpz!

Tu sĩjnjr họtafsswoe nghe xong, vẻiepzosaoơfwpdi cưosaoafisi trêagptn mặzzylt càafisng đahjkgbebm thêagptm mộkebjt íxlilt


"
Nhìonzen Hàafisn sưosao đahjkiwoj nhìonzen thậgbebt lạosao mặzzylt, khôxszung biếfdrpt làafis cao đahjkkvha củglkda vịxlilosaoglkdafiso?" Đuavnócwpzafis vịxlilosao muộkebji khoảnpqpng hai mưosaoơfwpdi tuổlmlxi, tưosaoqfihng mạosaoo bìonzenh thưosaoafisng hàafiso phócwpzng hỏjsyri.

"
Gia sưosaocwpzcwpza Nguyêagptn, khi đahjkếfdrpn đahjkưosaohpuzc Trúafisc cơfwpd kỳiwwu đahjkưosaohpuzc sưosao phócwpz chíxlilnh thứrfygc nhậgbebp làafism môxszun hạosao, chíxlilnh làafis chỉeblq mớqfihi mấuxydy nămhmmm nay màafis thôxszui, mong rằzvbnng cáglkdc vịxlilosao huynh cùyhcsng sưosao tỷqfih chỉeblq đahjkiểmjejm thêagptm vàafisi phầnpyan!" Hàafisn lậgbebp vớqfihi vẻiepz mặzzylt thàafisnh khẩjnjrn nócwpzi.

"
Ta làafism sao cócwpz thểmjej chỉeblq đahjkiểmjejm đahjkưosaohpuzc, tấuxydt cảnpqp mọtafsi ngưosaoafisi cùyhcsng nhau trao đahjklmlxi vớqfihi nhau. Hàafisn sưosao đahjkiwoj mộkebjt khi đahjkãhggc đahjkưosaohpuzc Lýcwpzosao thúafisc thu nhậgbebn làafism môxszun hạosao, hơfwpdn nữqfiha trẻiepz tuổlmlxi nhưosao vậgbeby đahjkãhggc đahjkưosaohpuzc ra ngoàafisi du ngoạosaon, khẳuavnng đahjkxlilnh làafiscwpz chổlmlxfwpdn ngưosaoafisi, cũswoeng khôxszung cầnpyan phảnpqpi kháglkdch khíxlil nhưosao thếfdrp" Lầnpyan nàafisy mởmjdx miệiwojng chíxlilnh làafis vịxlilglkdn tửwrjk trung niêagptn củglkda Cựfrah kiếfdrpm môxszun, tuy diệiwojn mạosaoo cócwpz chúafist thàafisnh thậgbebt trung hậgbebu, nhưosaong khi nócwpzi hai môxszui cũswoeng khôxszung lộkebj ra, khiếfdrpn cho Hàafisn Lậgbebp cócwpz chúafist ngoàafisi ýcwpz muốrfygn.

afisn lậgbebp tựfrah nhiêagptn khiêagptm tốrfygn vàafisi câhggcu, kểmjej từkkhr đahjkócwpz, ngoạosaoi trừkkhr vịxlilxszu Du Tửwrjk kia ra, Hàafisn Lậgbebp cùyhcsng cáglkdc vịxlil tu sĩjnjrafisy rấuxydt nhanh đahjkãhggcafisn táglkdn sôxszui nổlmlxi.

"
Mấuxydy vịxlil vừkkhra rồkvhai đahjkang đahjkàafism luậgbebn vấuxydn đahjkjsyronze vậgbeby?" Hàafisn Lậgbebp sau khi kháglkdch ságlkdo vàafisi câhggcu, rốrfygt cuộkebjc cũswoeng nócwpzi đahjkếfdrpn đahjkjsyrafisi chíxlilnh nàafisy, cứrfyg nhưosaoafisyhcsy ýcwpz hỏjsyri.

swoeng khôxszung cócwpzonze, chúafisng ta đahjkang dựfrah đahjkglkdn, cáglkdc vịxlil tu sĩjnjrosaoqfihc ngoàafisi đahjkếfdrpn Yếfdrpn linh bảnpqpo nàafisy làafisonze nguyêagptn nhâhggcn gìonze, thậgbebt sựfrahcwpz chúafist tráglkdi vớqfihi lẽkcwy thưosaoafisng. Càafisn khôxszun tháglkdp phùyhcs bảnpqpo tuy rấuxydt trâhggcn quýcwpz, nhưosaong cũswoeng khôxszung cócwpz khảnpqpmhmmng cócwpz sựfrah hấuxydp dẫqfihn lớqfihn đahjkếfdrpn nhưosao vậgbeby"
xszu Tửwrjk nghe Hàafisn Lậgbebp hỏjsyri nhưosao vậgbeby thầnpyan sắhpuzc đahjkkebjt nhiêagptn trịxlilnh trọtafsng trảnpqp lờafisi.

Chẳuavnng qua, nócwpzi đahjkếfdrpn vấuxydn đahjkjsyrafisafisn Lậgbebp chúafis ýcwpz, làafism cho hắhpuzn khôxszung khỏjsyri liêagptn tụthwfc gạosaot đahjknpyau tỏjsyr vẻiepz đahjkkvhang ýcwpz.

Chúafisng ta vừkkhra rồkvhai nghịxlil luậgbebn mộkebjt hồkvhai, cũswoeng khôxszung rõrachafisng đahjkưosaohpuzc cáglkdi gìonze".

"
Nghĩjnjr đahjkếfdrpn khảnpqpmhmmng cócwpz dịxlil bảnpqpo xuấuxydt thếfdrp, hấuxydp dẫqfihn bọtafsn họtafs đahjkếfdrpn đahjkâhggcy cũswoeng khôxszung cao lắhpuzm. Bởmjdxi vìonze nếfdrpu làafis thựfrahc, đahjkếfdrpn đahjkâhggcy khôxszung chỉeblqcwpz tu sĩjnjr Trúafisc cơfwpd kỳiwwu, tu sĩjnjr Kếfdrpt đahjkan kỳiwwuswoeng phảnpqpi đahjkếfdrpn sớqfihm chứrfyg, còxliln cócwpz thểmjejonzenh tĩjnjrnh nhưosao thếfdrpafisy sao đahjkưosaohpuzc. Cho nêagptn còxliln cócwpz nguyêagptn nhâhggcn kháglkdc, chứrfyg khôxszung cũswoeng khôxszung thểmjejafiso giảnpqpi thíxlilch đahjkưosaohpuzc vấuxydn đahjkjsyrafisy?" Nữqfih tửwrjk củglkda Thiêagptn khuyếfdrpt bảnpqpo nócwpzi.

"
Chúafisng ta khôxszung cầnpyan suy đahjkglkdn lung tung, qua hai ngàafisy nữqfiha, đahjkai hộkebji đahjkoạosaot bảnpqpo đahjkãhggc bắhpuzt đahjknpyau rồkvhai, tấuxydt cảnpqp đahjkếfdrpn lúafisc đahjkócwpz sẽkcwy hiễsxezu. Nhưosaong ta thậgbebt ra đahjkrfygi vớqfihi việiwojc hôxszum nay xuấuxydt hiệiwojn tu sĩjnjr Quỷqfih linh môxszun, cócwpz chúafist cảnpqpm giáglkdc bấuxydt an. Nhócwpzm ngưosaoafisi nàafisy khôxszung giốrfygng bìonzenh thưosaoafisng, làafism cho Yếfdrpn gia đahjkiwoj tửwrjk thấuxydt bạosaoi liêagptn tụthwfc thìonze thậgbebt làafism cho mọtafsi ngưosaoafisi ngoàafisi ýcwpz muốrfygn. Khôxszung biếfdrpt cáglkdc vịxlilcwpz biếfdrpt lai lịxlilch bọtafsn họtafs chămhmmng?" Vịxlil trung niêagptn họtafsswoe nhíxlilu màafisy hỏjsyri, vẻiepzosaoafisi cợhpuzt đahjkãhggc hoàafisn toàafisn biếfdrpn mấuxydt. Xem ra vịxlil tu sĩjnjr thậgbebt sựfrah thấuxydy rấuxydt bấuxydt an.

Vịxlil tu sĩjnjrafisy vừkkhra nócwpzi ra, lậgbebp tứrfygc làafism cho đahjkáglkdm ngưosaoafisi Hàafisn Lậgbebp cũswoeng nhìonzen nhau!

Bọtafsn họtafs đahjkjsyru làafis lầnpyan đahjknpyau tiêagptn nghe đahjkếfdrpn môxszun pháglkdi nàafisy, dùyhcs sao ghe têagptn thìonzeswoeng đahjkglkdn đahjkưosaohpuzc táglkdm chíxliln phầnpyan mưosaoafisi làafis ngưosaoafisi trong ma đahjkosaoo rồkvhai. Nhưosaong khôxszung biếfdrpt làafisxszun pháglkdi củglkda quốrfygc gia phụthwf cậgbebn nàafiso đahjkâhggcy, cócwpz thểmjejafism cho đahjkxlila đahjknpyau xa ởmjdx đahjkâhggcy làafis Yếfdrpn gia cũswoeng kiêagptng kỵypjo nhưosao thếfdrp, đahjkáglkdnh bịxlil thưosaoơfwpdng nhiềjsyru đahjkiwoj tửwrjk nhưosao vậgbeby cũswoeng khôxszung hềjsyr lậgbebp tứrfygc trởmjdx mặzzylt. Khẳuavnng đahjkxlilnh làafis bọtafsn họtafsswoeng khôxszung nhỏjsyr.

Nhưosaong trong sốrfyg đahjkôxszung, đahjkưosaoơfwpdng nhiêagptn cũswoeng cócwpz ngưosaoafisi biểmjeju hiệiwojn kháglkdc biệiwojt, ngưosaoafisi nàafisy làafisxszu Du Tửwrjk cho đahjkếfdrpn giờafis vẫqfihn khôxszung mởmjdx miệiwojng. Chỉeblqcwpz hắhpuzn làafis thầnpyan sắhpuzc khôxszung đahjklmlxi, giốrfygng nhưosaoafis biếfdrpt rõrach vềjsyr Quỷqfih linh môxszun vậgbeby, đahjkiềjsyru nàafisy khôxszung khỏjsyri làafism cho ngưosaoafisi kháglkdc cócwpz chúafist chờafis đahjkhpuzi.


"
osao đahjkiwoj, ngưosaoơfwpdi cócwpz biếfdrpt chuyệiwojn củglkda Quỷqfih linh môxszun khôxszung?" Vôxszu Tửwrjkswoeng cảnpqpm thấuxydy ngoàafisi ýcwpz muốrfygn, sưosao đahjkiwojafisy củglkda hắhpuzn luôxszun khôxszung thíxlilch kếfdrpt giao cùyhcsng vớqfihi ngưosaoafisi kháglkdc, nhưosaong lạosaoi thíxlilch tham khảnpqpo cáglkdc loạosaoi ságlkdch, chuyệiwojn nàafisy nócwpzi khôxszung chừkkhrng hắhpuzn cũswoeng biếfdrpt mộkebjt phầnpyan.

"
Quỷqfih linh môxszun, mộkebjt trong ságlkdu tôxszung pháglkdi ma đahjkosaoo củglkda Thiêagptn La quốrfygc, am hiểmjeju khu quỷqfih dịxlilch yêagptu thuậgbebt, cũswoeng tinh thôxszung đahjkkebjc thuậgbebt cùyhcsng mộkebjt íxlilt áglkdm thuậgbebt. Mặzzylc dùyhcs yếfdrpu nhấuxydt trong ságlkdu tôxszung pháglkdi, nhưosaong so vớqfihi tong pháglkdi thựfrahc lựfrahc cưosaoafisng thịxlilnh nhấuxydt trong chúafisng ta làafis Yểmjejm nguyệiwojt tôxszung thìonzexliln cưosaoafisng thịxlilnh hơfwpdn ba phầnpyan".

xszu Du Tửwrjk vừkkhra ngẩjnjrng đahjknpyau, lạosaonh lùyhcsng nócwpzi xong liềjsyrn im lặzzylng khôxszung nócwpzi, nhưosaong cũswoeng đahjkglkd đahjkmjejafism cho nhữqfihng ngưosaoafisi kháglkdc sắhpuzc mặzzylt đahjkosaoi biếfdrpn.

"
Ma pháglkdi củglkda Thiêagptn La quốrfygc? Hèlfnhn chi Yếfdrpn gia lạosaoi nhẫqfihn nhịxliln nhưosao thếfdrp, so vớqfihi thấuxydt đahjkosaoi pháglkdi chúafisng ta thìonze tuyệiwojt đahjkrfygi làafis mộkebjt thếfdrp lựfrahc siêagptu cấuxydp. Ngoàafisi chíxlilnh đahjkosaoo liêagptn minh chúafisng ta, thếfdrp lựfrahc tu tiêagptn đahjkjsyru khôxszung thểmjejcwpz khảnpqpmhmmng mộkebjt mìonzenh ngămhmmn cảnpqpn bọtafsn họtafshggcm lấuxydn" Lầnpyan nàafisy đahjkosaoi háglkdn Cựfrah kiếfdrpm môxszun biếfdrpn sắhpuzc nócwpzi.

"
Sẽkcwy khôxszung phảnpqpi chứrfyg, thếfdrp lựfrahc lớqfihn nhưosao vậgbeby làafism sao đahjkkebjt nhiêagptn đahjki vàafiso Việiwojt quốrfygc? Lạosaoi còxliln tham gia mộkebjt đahjkosaoi hộkebji đahjkoạosaot bảnpqpo nhỏjsyr nhưosao vậgbeby? Nữqfih tửwrjk họtafs Phưosaoơfwpdng khôxszung dáglkdm tin tưosaomjdxng nócwpzi, lờafisi nócwpzi tựfrah nhiêagptn mang vàafisi phầnpyan ýcwpz nghĩjnjr hoàafisi nghi.

"Thiêagptn nam thủglkd tráglkdc, quyểmjejn thứrfyg hai, chưosaoơfwpdng thứrfyg bốrfygn"xszu Du Tửwrjkhggcnh đahjkosaom nócwpzi.

"A…" Nữqfih tu sĩjnjrafisc đahjknpyau khôxszung hiễsxezu đahjkưosaohpuzc nhưosaong mộkebjt láglkdt sau đahjkãhggc biếfdrpt đahjkưosaohpuzc ýcwpz tứrfyg trong lờafisi nócwpzi củglkda đahjkrfygi phưosaoơfwpdng.

Đuavnâhggcy làafis quyểmjejn đahjkiểmjejn tịxlilch thôxszung tin trọtafsn vẹzgrsn cáglkdc đahjkosaoi pháglkdi lớqfihn, chuyêagptn môxszun giớqfihi thiệiwoju mộkebjt íxlilt vềjsyr nhâhggcn tìonzenh phong tụthwfc cùyhcsng vớqfihi kỳiwwumhmmn lýcwpz thúafismjdxglkdc quốrfygc gia đahjkócwpz. Đuavnrfygi vớqfihi sựfrahonzenh củglkda tu tiêagptn giớqfihi cũswoeng cócwpz chúafist đahjkjsyr cậgbebp đahjkếfdrpn, nhưosaong bởmjdxi vìonze rấuxydt nhiềjsyru, nữqfih tu sĩjnjrafisy vốrfygn làafis do vộkebji vàafisng xem nêagptn khôxszung đahjktafsc kỹrhwg. Chẳuavnng lẽkcwy sựfrahonzenh củglkda Quỷqfih linh môxszun trong ságlkdch nàafisy cũswoeng cócwpz thểmjejonzem đahjkưosaohpuzc sao?

Ngạosaoc nhiêagptn cũswoeng khôxszung chỉeblqcwpzonzenh nàafisng, mọtafsi ngưosaoafisi cũswoeng đahjkjsyru lộkebj ra biểmjeju tìonzenh nghi hoặzzylc. Vôxszu Du Tửwrjk lạosaoi miểmjejng cưosaonfcing mởmjdx miệiwojng nócwpzi tiếfdrpp:

"Trong quyểmjejn hai nàafisy, khôxszung riêagptng gìonze Quỷqfih linh môxszun, nămhmmm ma tôxszung kháglkdc cũswoeng đahjkưosaohpuzc giớqfihi thiệiwoju sơfwpdosaohpuzc mộkebjt chúafist!"

Nhìonzen thấuxydy bộkebjglkdng khẳuavnng đahjkxlilnh củglkda Vôxszu Du tửwrjk, nhữqfihng ngưosaoafisi kháglkdc rốrfygt cuộkebjc cũswoeng tin tưosaomjdxng lờafisi nócwpzi cũswoeng hắhpuzn. Ngoàafisi sựfrah kinh hãhggci hiểmjejn thịxlilagptn ngoàafisi, mọtafsi ngưosaoafisi cũswoeng bắhpuzt đahjknpyau suy đahjkglkdn dụthwfng ýcwpz việiwojc Quỷqfih linh môxszun đahjkkebjt nhiêagptn đahjkếfdrpn Yếfdrpn gia. Hàafisn Lậgbebp theo thócwpzi quen nhíxlilu nhíxlilu cáglkdi mũswoei, lâhggcm vàafiso trầnpyam tưosao.

glkdu tôxszung pháglkdi ma đahjkosaoo củglkda Thiêagptn La quốrfygc khôxszung phảnpqpi làafis muốrfygn xâhggcm lấuxydn chứrfyg?

Khôxszung đahjkúafisng, Việiwojt quốrfygc cùyhcsng Thiêagptn La quốrfygc còxliln cáglkdch hai nưosaoqfihc nhỏjsyrafis Khưosaoơfwpdng quốrfygc cùyhcsng Xa kỵypjo quốrfygc, phảnpqpi xâhggcm lấuxydn đahjkưosaohpuzc hai nưosaoqfihc nàafisy thìonze mớqfihi tiếfdrpn đahjkếfdrpn đahjkâhggcy đahjkưosaohpuzc.

Hai cáglkdi quốrfygc gia nàafisy tuy nhỏjsyr nhưosaong trong tu tiêagptn giớqfihi, thựfrahc lựfrahc cũswoeng khôxszung phảnpqpi làafis yếfdrpu, cócwpz thểmjejosaoơfwpdng đahjkưosaoơfwpdng vớqfihi thựfrahc lựfrahc củglkda bảnpqpy đahjkosaoi tôxszung pháglkdi liêagptn thủglkd. Cũswoeng khôxszung cócwpz khảnpqpmhmmng vôxszu thanh vôxszu tứrfygc khốrfygng chếfdrp hai nưosaoqfihc nàafisy.

afisng huốrfygng chi, bêagptn cạosaonh bọtafsn họtafsxliln cócwpz chíxlilnh đahjkosaoo liêagptn minh nữqfiha, đahjkâhggcu thểmjejafiso cho họtafsfwpd hộkebji khuếfdrpch trưosaoơfwpdng lựfrahc lưosaohpuzng chứrfyg?

afisn Lậgbebp trảnpqpi qua mộkebjt phen suy nghĩjnjr, rốrfygt cuộkebjc cũswoeng đahjkãhggcafisi trừkkhr ra cáglkdc tìonzenh huốrfygng xấuxydu nhấuxydt!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.