Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 253 : Quỷ linh môn

    trước sau   
csohn Lậvyfxp vừgdyca đgrlri lêjcxsn lầgpgxu ba, lậvyfxp tứaxoxc cóvdnh mấcxbey đgrlrpmfno thầgpgxn thứaxoxc quéobozt tớarzqi, chúcxbe ýuhne đgrlrếrdxwn hắaxvpn.

Xem bộxtbromnwng pháomnwp lựfadjc củcxbea mấcxbey ngưrvxzautxi nàcsohy phảsjlgi tớarzqi cỡbmyf Trúcxbec cơqnjv trung kỳrvxz, so vớarzqi cáomnwc tu sĩitbg mớarzqi Trúcxbec cơqnjv nhưrvxz hắaxvpn thìofxd mạpmfnnh hơqnjvn nhiềjdopu. Tạpmfni đgrlrxtbrng phủcxbe hắaxvpn đgrlrãxqyg bếrdxw quan hếrdxwt bốbqwen năbgfvm, đgrlrãxqygcsohm cho pháomnwp lựfadjc củcxbea hắaxvpn tiếrdxwp cậvyfxn Trúcxbec cơqnjv trung kỳrvxz, chỉroxxdqibn mộxtbrt tầgpgxng nữxlvla lạpmfni khôcmuung thểpzfo đgrlrxtbrt pháomnw đgrlrưrvxzntfec, đgrlriềjdopu nàcsohy đgrlrãxqygcsohm cho Hàcsohn Lậvyfxp tiếrdxwc nuốbqwei khôcmuung thôcmuui.

Chẳbqweng qua ngẫbgfvm lạpmfni cũppcrng rấcxbet làcsohofxdnh thưrvxzautxng, dùecae sao hắaxvpn trong bốbqwen năbgfvm tu luyệceten đgrlrãxqyg tiếrdxwp cậvyfxn Trúcxbec cơqnjv trung kỳrvxz, tốbqwec đgrlrxtbr so vớarzqi cáomnwc tu sĩitbgofxdnh thưrvxzautxng đgrlrãxqyg rấcxbet nhanh rồmzyyi. Màcsoh mộxtbrt tầgpgxng cuốbqwei cùecaeng bịjslq khựfadjng lạpmfni nàcsohy làcsoh từgdyc sau khi hắaxvpn Trúcxbec cơqnjv mớarzqi lầgpgxn đgrlrgpgxu tiêjcxsn gặvvhfp, khôcmuung chỉroxxecaeng dưrvxzntfec vậvyfxt làcsohvdnh thểpzfo đgrlrxtbrt pháomnw đgrlrưrvxzntfec, hơqnjvn phâgdycn nửphbwa nhấcxbet đgrlrjslqnh còdqibn phảsjlgi cóvdnhqnjv duyêjcxsn mớarzqi đgrlrưrvxzntfec

qnjvn nữxlvla cho dùecaecsohecaeng nhiềjdopu dưrvxzntfec vậvyfxt đgrlri nữxlvla cũppcrng chỉroxxcsohm cho pháomnwp lựfadjc củcxbea hắaxvpn thâgdycm hậvyfxu thêjcxsm mộxtbrt ílradt thôcmuui. Nhưrvxzng tầgpgxng cảsjlgnh giớarzqi nàcsohy cũppcrng khôcmuung thểpzfo dễexmgcsohng vưrvxzntfet qua nhưrvxz vậvyfxy đgrlrưrvxzntfec

csohn Lậvyfxp vừgdyca suy nghĩitbg vừgdyca dòdqibobozt sơqnjv qua trêjcxsn lầgpgxu mộxtbrt lầgpgxn.

Ngưrvxzautxi trêjcxsn lầgpgxu ba, tấcxbet cảsjlg đgrlrjdopu làcsohomnwc tu sĩitbg Trúcxbec cơqnjv kỳrvxz. Nhưrvxzng rõautxcsohng làcsoh chia thàcsohnh hai nhóvdnhm riêjcxsng biệcetet, mộxtbrt nhóvdnhm màcsohcsohn Lậvyfxp rấcxbet quen thuộxtbrc, thôcmuung qua trang phụbszqc thìofxdcsoh tu sĩitbg củcxbea thấcxbet đgrlrpmfni pháomnwi, mộxtbrt bêjcxsn thìofxd trang phụbszqc hỗuhnen loạpmfnn, tấcxbet cảsjlg hẳbqwen làcsohomnwc tu sĩitbg củcxbea cáomnwc nưrvxzarzqc kháomnwc


Tu sĩitbg thấcxbet đgrlrpmfni pháomnwi chỉroxxvdnhbgfvm ngưrvxzautxi, nhưrvxzng đgrlrjdopu ngồmzyyi trêjcxsn mộxtbrt cáomnwi bàcsohn, đgrlrang nhỏgnav giọofxdng bàcsohn luậvyfxn vềjdop đgrlriềjdopu gìofxd đgrlróvdnh, cóvdnh vẻdqib thâgdycn mậvyfxt mộxtbrt chúcxbet. Màcsohomnwc tu sĩitbgdqibn lạpmfni cóvdnh đgrlrếrdxwn bảsjlgy táomnwm ngưrvxzautxi, đgrlrjdopu làcsoh mộxtbrt, hai ngưrvxzautxi mộxtbrt bàcsohn, vẽdztu mặvvhft rấcxbet lãxqygnh đgrlrpmfnm màcsoh thưrvxzrculng thứaxoxc tràcsoh, cũppcrng khôcmuung cóvdnh chụbszqm lạpmfni màcsoh chuyệceten tròdqib vớarzqi nhau.

Đstuxxtbrng tĩitbgnh nhưrvxz thếrdxwcsohm cho Hàcsohn Lậvyfxp cảsjlgm nhậvyfxn đgrlrưrvxzntfec mộxtbrt loạpmfni khôcmuung khílrad đgrlrang giằarzqng co nhau.

csohn Lậvyfxp đgrlrếrdxwn cũppcrng khiếrdxwn cho cáomnwc tu sĩitbg kháomnwc chúcxbe ýuhne đgrlrếrdxwn hắaxvpn, ngay từgdyc đgrlrgpgxu xem xéobozt hắaxvpn chílradnh làcsoh mấcxbey ngưrvxzautxi ngoàcsohi kia, nhữxlvlng ngưrvxzautxi kháomnwc đgrlrjdopu nhìofxdn vềjdop phílrada hắaxvpn. Màcsohcsohn Lậvyfxp khôcmuung suy nghĩitbg nhiềjdopu, hưrvxzarzqng đgrlrếrdxwn bàcsohn củcxbea cáomnwc vịjslq tu sĩitbg thấcxbet đgrlrpmfni pháomnwi đgrlri đgrlrếrdxwn. dùecae sao thìofxd hắaxvpn cũppcrng làcsoh mộxtbrt thàcsohnh viêjcxsn trong đgrlróvdnh.

csohn Lậvyfxp đgrlrếrdxwn, làcsohm áomnwnh mắaxvpt củcxbea cáomnwc vịjslq tu sĩitbg kháomnwc đgrlrjdopu trởrcul vềjdop, màcsoh ngưrvxzautxi củcxbea bảsjlgy đgrlrpmfni pháomnwi kia đgrlrjdopu mỉroxxm cưrvxzautxi đgrlraxoxng lêjcxsn màcsoh hoan nghêjcxsnh.

csohn Lậvyfxp mặvvhfc trang phụbszqc củcxbea Hoàcsohng phong cốbqwec, khôcmuung cầgpgxn giớarzqi thiệceteu mấcxbey ngưrvxzautxi nàcsohy cũppcrng tựfadj nhiêjcxsn quen thuộxtbrc vôcmuuecaeng.

"Tạpmfni hạpmfn Hoàcsohng phong cốbqwec Hàcsohn Lậvyfxp, ra mắaxvpt cáomnwc vịjslqrvxz huynh cùecaeng sưrvxz tỷxqyg"! Hàcsohn Lậvyfxp đgrlrem thâgdycn phậvyfxn chílradnh mìofxdnh hạpmfn thấcxbep xuốbqweng, năbgfvm ngưrvxzautxi trưrvxzarzqc mắaxvpt nàcsohy đgrlrãxqygvdnh ba ngưrvxzautxi làcsoh Trúcxbec cơqnjv trung kỳrvxz rồmzyyi, hai ngưrvxzautxi còdqibn lạpmfni đgrlrjdopu giốbqweng hắaxvpn, Trúcxbec cơqnjvqnjv kỳrvxz.

"Hàcsohn sưrvxz đgrlrcete! Tạpmfni hạpmfncsoh Thanh hưrvxzcmuun Vôcmuu Tửphbw, đgrlrâgdycy làcsohrvxz đgrlrcetecmuu Du Tửphbw, còdqibn ba vịjslqcsohy làcsoh Linh thúcxbeqnjvn Vũppcrrvxz đgrlrcete, Cựfadj kiếrdxwm môcmuun Ba sưrvxz huynh, cùecaeng vớarzqi Thiêjcxsn khuyếrdxwt bảsjlgo Phưrvxzơqnjvng sưrvxz muộxtbri" Trêjcxsn bàcsohn hai gãxqyg đgrlrpmfno sĩitbg trung niêjcxsn kia hưrvxzarzqng Hàcsohn Lậvyfxp kháomnwch khílrad giớarzqi thiệceteu mộxtbrt chúcxbet mọofxdi ngưrvxzautxi đgrlrang ngồmzyyi ởrcul đgrlrâgdycy.

rvxz đgrlrcete mộxtbrt khi đgrlrếrdxwn đgrlrâgdycy trưrvxzarzqc hếrdxwt hãxqygy thưrvxzrculng thứaxoxc Tuyếrdxwt linh tràcsoh tiêjcxsn phẩobozm củcxbea Yếrdxwn gia đgrlri! Đstuxâgdycy chílradnh làcsoh tràcsohgdycu màcsohomnwc tu sĩitbg khi ra ngoàcsohi nhưrvxzng chúcxbeng ta đgrlrjdopu đgrlrếrdxwn thưrvxzrculng thứaxoxc cựfadjc phẩobozm!" Vịjslq trung niêjcxsn tu sĩitbg họofxdppcr Linh thúcxbeqnjvn cưrvxzautxi hìofxdofxd, hưrvxzarzqng đgrlrếrdxwn Hàcsohn Lậvyfxp mớarzqi ngồmzyyi xuốbqweng, lậvyfxp tứaxoxc lấcxbey ấcxbem pha tràcsohvdnht cho Hàcsohn Lậvyfxp mộxtbrt ly Tuyếrdxwt linh tràcsoh.

csohn lậvyfxp gậvyfxt đgrlrgpgxu mỉroxxm cưrvxzautxi sau đgrlróvdnh uốbqweng mộxtbrt ngụbszqm tràcsoh nhỏgnav.

Mặvvhfc kệcete ngưrvxzautxi nàcsohy cóvdnh phảsjlgi làcsohofxdofxdnh màcsoh nhiệcetet tìofxdnh châgdycm tràcsoh hay khôcmuung. Nhưrvxzng côcmuung phu biểpzfou hiệceten cũppcrng thậvyfxt khôcmuung tệcete.

"
Tràcsoh ngon" Hàcsohn Lậvyfxp tuy cũppcrng khôcmuung phảsjlgi làcsoh ngưrvxzautxi cóvdnh nghiêjcxsn cứaxoxu vềjdop tràcsoh, nhưrvxzng cũppcrng khôcmuung khỏgnavi mởrcul miệceteng táomnwn dưrvxzơqnjvng mộxtbrt câgdycu.

Loạpmfni nưrvxzarzqc tràcsohcsohy vừgdyca xuốbqweng liềjdopn cóvdnh cảsjlgm giáomnwc máomnwt lạpmfnnh, từgdyc trong bụbszqng xôcmuung lêjcxsn, sau đgrlróvdnh kếrdxwt hợntfep hưrvxzơqnjvng vịjslq vớarzqi nhau, trởrcul vềjdop chổlcwappcrcmuuecaeng vừgdyca ýuhne!

Tu sĩitbg họofxdppcr nghe xong, vẻdqibrvxzơqnjvi cưrvxzautxi trêjcxsn mặvvhft càcsohng đgrlrvyfxm thêjcxsm mộxtbrt ílradt


"
Nhìofxdn Hàcsohn sưrvxz đgrlrcete nhìofxdn thậvyfxt lạpmfn mặvvhft, khôcmuung biếrdxwt làcsoh cao đgrlrmzyy củcxbea vịjslqrvxzomnwcsoho?" Đstuxóvdnhcsoh vịjslqrvxz muộxtbri khoảsjlgng hai mưrvxzơqnjvi tuổlcwai, tưrvxzarzqng mạpmfno bìofxdnh thưrvxzautxng hàcsoho phóvdnhng hỏgnavi.

"
Gia sưrvxzuhnevdnha Nguyêjcxsn, khi đgrlrếrdxwn đgrlrưrvxzntfec Trúcxbec cơqnjv kỳrvxz đgrlrưrvxzntfec sưrvxz phóvdnh chílradnh thứaxoxc nhậvyfxp làcsohm môcmuun hạpmfn, chílradnh làcsoh chỉroxx mớarzqi mấcxbey năbgfvm nay màcsoh thôcmuui, mong rằarzqng cáomnwc vịjslqrvxz huynh cùecaeng sưrvxz tỷxqyg chỉroxx đgrlriểpzfom thêjcxsm vàcsohi phầgpgxn!" Hàcsohn lậvyfxp vớarzqi vẻdqib mặvvhft thàcsohnh khẩobozn nóvdnhi.

"
Ta làcsohm sao cóvdnh thểpzfo chỉroxx đgrlriểpzfom đgrlrưrvxzntfec, tấcxbet cảsjlg mọofxdi ngưrvxzautxi cùecaeng nhau trao đgrlrlcwai vớarzqi nhau. Hàcsohn sưrvxz đgrlrcete mộxtbrt khi đgrlrãxqyg đgrlrưrvxzntfec Lýuhnervxz thúcxbec thu nhậvyfxn làcsohm môcmuun hạpmfn, hơqnjvn nữxlvla trẻdqib tuổlcwai nhưrvxz vậvyfxy đgrlrãxqyg đgrlrưrvxzntfec ra ngoàcsohi du ngoạpmfnn, khẳbqweng đgrlrjslqnh làcsohvdnh chổlcwaqnjvn ngưrvxzautxi, cũppcrng khôcmuung cầgpgxn phảsjlgi kháomnwch khílrad nhưrvxz thếrdxw" Lầgpgxn nàcsohy mởrcul miệceteng chílradnh làcsoh vịjslqomnwn tửphbw trung niêjcxsn củcxbea Cựfadj kiếrdxwm môcmuun, tuy diệceten mạpmfno cóvdnh chúcxbet thàcsohnh thậvyfxt trung hậvyfxu, nhưrvxzng khi nóvdnhi hai môcmuui cũppcrng khôcmuung lộxtbr ra, khiếrdxwn cho Hàcsohn Lậvyfxp cóvdnh chúcxbet ngoàcsohi ýuhne muốbqwen.

csohn lậvyfxp tựfadj nhiêjcxsn khiêjcxsm tốbqwen vàcsohi câgdycu, kểpzfo từgdyc đgrlróvdnh, ngoạpmfni trừgdyc vịjslqcmuu Du Tửphbw kia ra, Hàcsohn Lậvyfxp cùecaeng cáomnwc vịjslq tu sĩitbgcsohy rấcxbet nhanh đgrlrãxqygcsohn táomnwn sôcmuui nổlcwai.

"
Mấcxbey vịjslq vừgdyca rồmzyyi đgrlrang đgrlràcsohm luậvyfxn vấcxben đgrlrjdopofxd vậvyfxy?" Hàcsohn Lậvyfxp sau khi kháomnwch sáomnwo vàcsohi câgdycu, rốbqwet cuộxtbrc cũppcrng nóvdnhi đgrlrếrdxwn đgrlrjdopcsohi chílradnh nàcsohy, cứaxox nhưrvxzcsohecaey ýuhne hỏgnavi.

ppcrng khôcmuung cóvdnhofxd, chúcxbeng ta đgrlrang dựfadj đgrlromnwn, cáomnwc vịjslq tu sĩitbgrvxzarzqc ngoàcsohi đgrlrếrdxwn Yếrdxwn linh bảsjlgo nàcsohy làcsohofxd nguyêjcxsn nhâgdycn gìofxd, thậvyfxt sựfadjvdnh chúcxbet tráomnwi vớarzqi lẽdztu thưrvxzautxng. Càcsohn khôcmuun tháomnwp phùecae bảsjlgo tuy rấcxbet trâgdycn quýuhne, nhưrvxzng cũppcrng khôcmuung cóvdnh khảsjlgbgfvng cóvdnh sựfadj hấcxbep dẫbgfvn lớarzqn đgrlrếrdxwn nhưrvxz vậvyfxy"
cmuu Tửphbw nghe Hàcsohn Lậvyfxp hỏgnavi nhưrvxz vậvyfxy thầgpgxn sắaxvpc đgrlrxtbrt nhiêjcxsn trịjslqnh trọofxdng trảsjlg lờautxi.

Chẳbqweng qua, nóvdnhi đgrlrếrdxwn vấcxben đgrlrjdopcsohcsohn Lậvyfxp chúcxbe ýuhne, làcsohm cho hắaxvpn khôcmuung khỏgnavi liêjcxsn tụbszqc gạpmfnt đgrlrgpgxu tỏgnav vẻdqib đgrlrmzyyng ýuhne.

Chúcxbeng ta vừgdyca rồmzyyi nghịjslq luậvyfxn mộxtbrt hồmzyyi, cũppcrng khôcmuung rõautxcsohng đgrlrưrvxzntfec cáomnwi gìofxd".

"
Nghĩitbg đgrlrếrdxwn khảsjlgbgfvng cóvdnh dịjslq bảsjlgo xuấcxbet thếrdxw, hấcxbep dẫbgfvn bọofxdn họofxd đgrlrếrdxwn đgrlrâgdycy cũppcrng khôcmuung cao lắaxvpm. Bởrculi vìofxd nếrdxwu làcsoh thựfadjc, đgrlrếrdxwn đgrlrâgdycy khôcmuung chỉroxxvdnh tu sĩitbg Trúcxbec cơqnjv kỳrvxz, tu sĩitbg Kếrdxwt đgrlran kỳrvxzppcrng phảsjlgi đgrlrếrdxwn sớarzqm chứaxox, còdqibn cóvdnh thểpzfoofxdnh tĩitbgnh nhưrvxz thếrdxwcsohy sao đgrlrưrvxzntfec. Cho nêjcxsn còdqibn cóvdnh nguyêjcxsn nhâgdycn kháomnwc, chứaxox khôcmuung cũppcrng khôcmuung thểpzfocsoho giảsjlgi thílradch đgrlrưrvxzntfec vấcxben đgrlrjdopcsohy?" Nữxlvl tửphbw củcxbea Thiêjcxsn khuyếrdxwt bảsjlgo nóvdnhi.

"
Chúcxbeng ta khôcmuung cầgpgxn suy đgrlromnwn lung tung, qua hai ngàcsohy nữxlvla, đgrlrai hộxtbri đgrlroạpmfnt bảsjlgo đgrlrãxqyg bắaxvpt đgrlrgpgxu rồmzyyi, tấcxbet cảsjlg đgrlrếrdxwn lúcxbec đgrlróvdnh sẽdztu hiễexmgu. Nhưrvxzng ta thậvyfxt ra đgrlrbqwei vớarzqi việcetec hôcmuum nay xuấcxbet hiệceten tu sĩitbg Quỷxqyg linh môcmuun, cóvdnh chúcxbet cảsjlgm giáomnwc bấcxbet an. Nhóvdnhm ngưrvxzautxi nàcsohy khôcmuung giốbqweng bìofxdnh thưrvxzautxng, làcsohm cho Yếrdxwn gia đgrlrcete tửphbw thấcxbet bạpmfni liêjcxsn tụbszqc thìofxd thậvyfxt làcsohm cho mọofxdi ngưrvxzautxi ngoàcsohi ýuhne muốbqwen. Khôcmuung biếrdxwt cáomnwc vịjslqvdnh biếrdxwt lai lịjslqch bọofxdn họofxd chăbgfvng?" Vịjslq trung niêjcxsn họofxdppcr nhílradu màcsohy hỏgnavi, vẻdqibrvxzautxi cợntfet đgrlrãxqyg hoàcsohn toàcsohn biếrdxwn mấcxbet. Xem ra vịjslq tu sĩitbg thậvyfxt sựfadj thấcxbey rấcxbet bấcxbet an.

Vịjslq tu sĩitbgcsohy vừgdyca nóvdnhi ra, lậvyfxp tứaxoxc làcsohm cho đgrlráomnwm ngưrvxzautxi Hàcsohn Lậvyfxp cũppcrng nhìofxdn nhau!

Bọofxdn họofxd đgrlrjdopu làcsoh lầgpgxn đgrlrgpgxu tiêjcxsn nghe đgrlrếrdxwn môcmuun pháomnwi nàcsohy, dùecae sao ghe têjcxsn thìofxdppcrng đgrlromnwn đgrlrưrvxzntfec táomnwm chílradn phầgpgxn mưrvxzautxi làcsoh ngưrvxzautxi trong ma đgrlrpmfno rồmzyyi. Nhưrvxzng khôcmuung biếrdxwt làcsohcmuun pháomnwi củcxbea quốbqwec gia phụbszq cậvyfxn nàcsoho đgrlrâgdycy, cóvdnh thểpzfocsohm cho đgrlrjslqa đgrlrgpgxu xa ởrcul đgrlrâgdycy làcsoh Yếrdxwn gia cũppcrng kiêjcxsng kỵrvxz nhưrvxz thếrdxw, đgrlráomnwnh bịjslq thưrvxzơqnjvng nhiềjdopu đgrlrcete tửphbw nhưrvxz vậvyfxy cũppcrng khôcmuung hềjdop lậvyfxp tứaxoxc trởrcul mặvvhft. Khẳbqweng đgrlrjslqnh làcsoh bọofxdn họofxdppcrng khôcmuung nhỏgnav.

Nhưrvxzng trong sốbqwe đgrlrôcmuung, đgrlrưrvxzơqnjvng nhiêjcxsn cũppcrng cóvdnh ngưrvxzautxi biểpzfou hiệceten kháomnwc biệcetet, ngưrvxzautxi nàcsohy làcsohcmuu Du Tửphbw cho đgrlrếrdxwn giờautx vẫbgfvn khôcmuung mởrcul miệceteng. Chỉroxxvdnh hắaxvpn làcsoh thầgpgxn sắaxvpc khôcmuung đgrlrlcwai, giốbqweng nhưrvxzcsoh biếrdxwt rõautx vềjdop Quỷxqyg linh môcmuun vậvyfxy, đgrlriềjdopu nàcsohy khôcmuung khỏgnavi làcsohm cho ngưrvxzautxi kháomnwc cóvdnh chúcxbet chờautx đgrlrntfei.


"
rvxz đgrlrcete, ngưrvxzơqnjvi cóvdnh biếrdxwt chuyệceten củcxbea Quỷxqyg linh môcmuun khôcmuung?" Vôcmuu Tửphbwppcrng cảsjlgm thấcxbey ngoàcsohi ýuhne muốbqwen, sưrvxz đgrlrcetecsohy củcxbea hắaxvpn luôcmuun khôcmuung thílradch kếrdxwt giao cùecaeng vớarzqi ngưrvxzautxi kháomnwc, nhưrvxzng lạpmfni thílradch tham khảsjlgo cáomnwc loạpmfni sáomnwch, chuyệceten nàcsohy nóvdnhi khôcmuung chừgdycng hắaxvpn cũppcrng biếrdxwt mộxtbrt phầgpgxn.

"
Quỷxqyg linh môcmuun, mộxtbrt trong sáomnwu tôcmuung pháomnwi ma đgrlrpmfno củcxbea Thiêjcxsn La quốbqwec, am hiểpzfou khu quỷxqyg dịjslqch yêjcxsu thuậvyfxt, cũppcrng tinh thôcmuung đgrlrxtbrc thuậvyfxt cùecaeng mộxtbrt ílradt áomnwm thuậvyfxt. Mặvvhfc dùecae yếrdxwu nhấcxbet trong sáomnwu tôcmuung pháomnwi, nhưrvxzng so vớarzqi tong pháomnwi thựfadjc lựfadjc cưrvxzautxng thịjslqnh nhấcxbet trong chúcxbeng ta làcsoh Yểpzfom nguyệcetet tôcmuung thìofxddqibn cưrvxzautxng thịjslqnh hơqnjvn ba phầgpgxn".

cmuu Du Tửphbw vừgdyca ngẩobozng đgrlrgpgxu, lạpmfnnh lùecaeng nóvdnhi xong liềjdopn im lặvvhfng khôcmuung nóvdnhi, nhưrvxzng cũppcrng đgrlrcxbe đgrlrpzfocsohm cho nhữxlvlng ngưrvxzautxi kháomnwc sắaxvpc mặvvhft đgrlrpmfni biếrdxwn.

"
Ma pháomnwi củcxbea Thiêjcxsn La quốbqwec? Hèezdan chi Yếrdxwn gia lạpmfni nhẫbgfvn nhịjslqn nhưrvxz thếrdxw, so vớarzqi thấcxbet đgrlrpmfni pháomnwi chúcxbeng ta thìofxd tuyệcetet đgrlrbqwei làcsoh mộxtbrt thếrdxw lựfadjc siêjcxsu cấcxbep. Ngoàcsohi chílradnh đgrlrpmfno liêjcxsn minh chúcxbeng ta, thếrdxw lựfadjc tu tiêjcxsn đgrlrjdopu khôcmuung thểpzfovdnh khảsjlgbgfvng mộxtbrt mìofxdnh ngăbgfvn cảsjlgn bọofxdn họofxdgdycm lấcxben" Lầgpgxn nàcsohy đgrlrpmfni háomnwn Cựfadj kiếrdxwm môcmuun biếrdxwn sắaxvpc nóvdnhi.

"
Sẽdztu khôcmuung phảsjlgi chứaxox, thếrdxw lựfadjc lớarzqn nhưrvxz vậvyfxy làcsohm sao đgrlrxtbrt nhiêjcxsn đgrlri vàcsoho Việcetet quốbqwec? Lạpmfni còdqibn tham gia mộxtbrt đgrlrpmfni hộxtbri đgrlroạpmfnt bảsjlgo nhỏgnav nhưrvxz vậvyfxy? Nữxlvl tửphbw họofxd Phưrvxzơqnjvng khôcmuung dáomnwm tin tưrvxzrculng nóvdnhi, lờautxi nóvdnhi tựfadj nhiêjcxsn mang vàcsohi phầgpgxn ýuhne nghĩitbg hoàcsohi nghi.

"Thiêjcxsn nam thủcxbe tráomnwc, quyểpzfon thứaxox hai, chưrvxzơqnjvng thứaxox bốbqwen"cmuu Du Tửphbwxqygnh đgrlrpmfnm nóvdnhi.

"A…" Nữxlvl tu sĩitbgcxbec đgrlrgpgxu khôcmuung hiễexmgu đgrlrưrvxzntfec nhưrvxzng mộxtbrt láomnwt sau đgrlrãxqyg biếrdxwt đgrlrưrvxzntfec ýuhne tứaxox trong lờautxi nóvdnhi củcxbea đgrlrbqwei phưrvxzơqnjvng.

Đstuxâgdycy làcsoh quyểpzfon đgrlriểpzfon tịjslqch thôcmuung tin trọofxdn vẹvvhfn cáomnwc đgrlrpmfni pháomnwi lớarzqn, chuyêjcxsn môcmuun giớarzqi thiệceteu mộxtbrt ílradt vềjdop nhâgdycn tìofxdnh phong tụbszqc cùecaeng vớarzqi kỳrvxzbgfvn lýuhne thúcxberculomnwc quốbqwec gia đgrlróvdnh. Đstuxbqwei vớarzqi sựfadjofxdnh củcxbea tu tiêjcxsn giớarzqi cũppcrng cóvdnh chúcxbet đgrlrjdop cậvyfxp đgrlrếrdxwn, nhưrvxzng bởrculi vìofxd rấcxbet nhiềjdopu, nữxlvl tu sĩitbgcsohy vốbqwen làcsoh do vộxtbri vàcsohng xem nêjcxsn khôcmuung đgrlrofxdc kỹphbw. Chẳbqweng lẽdztu sựfadjofxdnh củcxbea Quỷxqyg linh môcmuun trong sáomnwch nàcsohy cũppcrng cóvdnh thểpzfoofxdm đgrlrưrvxzntfec sao?

Ngạpmfnc nhiêjcxsn cũppcrng khôcmuung chỉroxxvdnhofxdnh nàcsohng, mọofxdi ngưrvxzautxi cũppcrng đgrlrjdopu lộxtbr ra biểpzfou tìofxdnh nghi hoặvvhfc. Vôcmuu Du Tửphbw lạpmfni miểpzfong cưrvxzbmyfng mởrcul miệceteng nóvdnhi tiếrdxwp:

"Trong quyểpzfon hai nàcsohy, khôcmuung riêjcxsng gìofxd Quỷxqyg linh môcmuun, năbgfvm ma tôcmuung kháomnwc cũppcrng đgrlrưrvxzntfec giớarzqi thiệceteu sơqnjvrvxzntfec mộxtbrt chúcxbet!"

Nhìofxdn thấcxbey bộxtbromnwng khẳbqweng đgrlrjslqnh củcxbea Vôcmuu Du tửphbw, nhữxlvlng ngưrvxzautxi kháomnwc rốbqwet cuộxtbrc cũppcrng tin tưrvxzrculng lờautxi nóvdnhi cũppcrng hắaxvpn. Ngoàcsohi sựfadj kinh hãxqygi hiểpzfon thịjslqjcxsn ngoàcsohi, mọofxdi ngưrvxzautxi cũppcrng bắaxvpt đgrlrgpgxu suy đgrlromnwn dụbszqng ýuhne việcetec Quỷxqyg linh môcmuun đgrlrxtbrt nhiêjcxsn đgrlrếrdxwn Yếrdxwn gia. Hàcsohn Lậvyfxp theo thóvdnhi quen nhílradu nhílradu cáomnwi mũppcri, lâgdycm vàcsoho trầgpgxm tưrvxz.

omnwu tôcmuung pháomnwi ma đgrlrpmfno củcxbea Thiêjcxsn La quốbqwec khôcmuung phảsjlgi làcsoh muốbqwen xâgdycm lấcxben chứaxox?

Khôcmuung đgrlrúcxbeng, Việcetet quốbqwec cùecaeng Thiêjcxsn La quốbqwec còdqibn cáomnwch hai nưrvxzarzqc nhỏgnavcsoh Khưrvxzơqnjvng quốbqwec cùecaeng Xa kỵrvxz quốbqwec, phảsjlgi xâgdycm lấcxben đgrlrưrvxzntfec hai nưrvxzarzqc nàcsohy thìofxd mớarzqi tiếrdxwn đgrlrếrdxwn đgrlrâgdycy đgrlrưrvxzntfec.

Hai cáomnwi quốbqwec gia nàcsohy tuy nhỏgnav nhưrvxzng trong tu tiêjcxsn giớarzqi, thựfadjc lựfadjc cũppcrng khôcmuung phảsjlgi làcsoh yếrdxwu, cóvdnh thểpzforvxzơqnjvng đgrlrưrvxzơqnjvng vớarzqi thựfadjc lựfadjc củcxbea bảsjlgy đgrlrpmfni tôcmuung pháomnwi liêjcxsn thủcxbe. Cũppcrng khôcmuung cóvdnh khảsjlgbgfvng vôcmuu thanh vôcmuu tứaxoxc khốbqweng chếrdxw hai nưrvxzarzqc nàcsohy.

csohng huốbqweng chi, bêjcxsn cạpmfnnh bọofxdn họofxddqibn cóvdnh chílradnh đgrlrpmfno liêjcxsn minh nữxlvla, đgrlrâgdycu thểpzfocsoho cho họofxdqnjv hộxtbri khuếrdxwch trưrvxzơqnjvng lựfadjc lưrvxzntfeng chứaxox?

csohn Lậvyfxp trảsjlgi qua mộxtbrt phen suy nghĩitbg, rốbqwet cuộxtbrc cũppcrng đgrlrãxqygcsohi trừgdyc ra cáomnwc tìofxdnh huốbqweng xấcxbeu nhấcxbet!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.