Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 251 : Hủy diệt

    trước sau   
bfgfn Lậbqmhp thấuqacy Mặgwdsc Thảvkwni Hoàbfgfn nhưiryr thếwdei, biếwdeit bâsuwny giờqvqa khôgacjng phảvkwni làbfgfutzwc đqpujzmmv nhắhcjrc lạpouii chuyệslemn nàbfgfy. Cứsifd nhưiryr vậbqmhy, Mặgwdsc Thảvkwni Hoàbfgfn dẫuqkjn hắhcjrn, đqpuji tớpwvgi trưiryrpwvgc mộvkwnt căwxlun tiểzmmvu đqpujiếwdeim thìewxc ngừqkgrng lạpouii.

"Nơhcdmi nàbfgfy?"bfgfn Lậbqmhp cóaqum chúutzwt ngạpouic nhiêwybpn, dùevking ágiginh mắhcjrt dòaqum hỏqlsvi nhìewxcn Mặgwdsc Thảvkwni Hoàbfgfn.

wxluúutzwng vậbqmhy, làbfgfhcdmi nàbfgfy! Muộvkwni cùevking mẹwvqp buôgacjn bágigin nhỏqlsv, chỉwvqpbfgf kiếwdeim mộvkwnt chúutzwt linh thạpouich đqpujzmmv mua đqpujan dưiryrmkncc ágigip chếwdeiwxlun bệslemnh củiryra mẹwvqpbfgf thôgacji. Mặgwdsc Thảvkwni Hoàbfgfn sắhcjrc mặgwdst đqpujqlsvwybpn, cóaqum chúutzwt ngưiryrmkncng ngùevking nóaqumi. Sau đqpujóaqum, đqpuji vàbfgfo trưiryrpwvgc.

bfgfn Lậbqmhp thấuqacy vậbqmhy cưiryrqvqai cưiryrqvqai, cũovuong khôgacjng nóaqumi gìewxc, theo đqpuji vàbfgfo.

"
Mẹwvqp, mẹwvqp xem con dẫuqkjn ai tớpwvgi đqpujâsuwny?"

bfgfn Lậbqmhp mớpwvgi vừqkgra bưiryrpwvgc vàbfgfo cửmbgga đqpujiếwdeim, đqpujãaqum nghe thấuqacy thanh âsuwnm Mặgwdsc Thảvkwni Hoàbfgfn vang lêwybpn! Sau đqpujóaqum lạpouii truyềzxcjn đqpujếwdein mộvkwnt thanh âsuwnm màbfgfbfgfn Lậbqmhp quen thuộvkwnc nhưiryrng cóaqum chúutzwt giàbfgf nua.


"
aqumn cóaqum thểzmmvaqum ai đqpujếwdein? Từqkgr khi đqpujpouii thúutzwc củiryra con chếwdeit đqpuji, cũovuong chỉwvqpaqumiryrơhcdmng Liêwybpn thẩhqadm cágigich vágigich đqpujếwdein thăwxlum chúutzwng ta thôgacji!"

Thanh âsuwnm nàbfgfy đqpujúutzwng làbfgf củiryra Nghiêwybpm thịwqie, mặgwdsc dùevki so vớpwvgi trưiryrpwvgc kia khàbfgfn khàbfgfn đqpuji rấuqact nhiềzxcju!

"
Khôgacjng phảvkwni, làbfgfiryr huynh tớpwvgi, con ởqvqa trong bảvkwno gặgwdsp đqpujưiryrmkncc sưiryr huynh!" Mặgwdsc Thảvkwni Hoàbfgfn hưiryrng phấuqacn kêwybpu lêwybpn.

"
iryr huynh? Mấuqacy vịwqieiryr huynh củiryra con khôgacjng phảvkwni đqpujãaqum sớpwvgm qua đqpujqvqai rồxgigi sao! Đwxlusifda nhỏqlsvbfgfy chẳkbhyng lẻbqmh thầkbhyn trímbgghcdm hồxgig rồxgigi" Nghiêwybpm thịwqieabiebfgfng cóaqum chúutzwt lo lắhcjrng.

utzwc nàbfgfy, Hàbfgfn Lậbqmhp đqpujãaqum thấuqacy rõabieewxcnh hìewxcnh trong đqpujiếwdeim.

Mộvkwnt căwxlun phòaqumng nhỏqlsv cỡjajugigiu bảvkwny trưiryrmkncng, cóaqum mộvkwnt cágigii quầkbhyy gỗewxc, ởqvqa trêwybpn cóaqum đqpujzmmv mấuqacy cágigii phùevki lụyppsc cấuqacp thấuqacp, còaqumn cóaqum chúutzwt nguyêwybpn liệslemu khôgacjng đqpujágiging tiềzxcjn. Còaqumn cóaqum mộvkwnt cágiginh cửmbgga gỗewxc đqpuji thôgacjng vàbfgfo phòaqumng trong, phímbgga sau quầkbhyy cóaqum mộvkwnt phụypps nhâsuwnn đqpujang nằzyokm trêwybpn mộvkwnt cágigii ghếwdei thágigii sưiryr bằzyokng trúutzwc, cóaqum chúutzwt lo lắhcjrng nhìewxcn vềzxcj phímbgga Mặgwdsc Thảvkwni Hoàbfgfn.

Đwxluúutzwng làbfgf Nghiêwybpm thịwqie đqpujãaqum gầkbhyn mưiryrqvqai năwxlum khôgacjng gặgwdsp!

Chỉwvqpbfgfbfgf ta lúutzwc nàbfgfy, khuôgacjn mặgwdst đqpujãaqum giàbfgf đqpuji rấuqact nhiềzxcju, còaqumn mang theo vẻbqmh bệslemnh tậbqmht. Chỉwvqpaqum thểzmmv từqkgr giữabie châsuwnn màbfgfy còaqumn cóaqum thểzmmv nhìewxcn ra bóaqumng dágiging mỹpcca phụypps nhâsuwnn lúutzwc đqpujkbhyu.

bfgfn Lậbqmhp tiếwdein vàbfgfo, tựrequ nhiêwybpn khiếwdein cho Nghiêwybpm thịwqie chúutzw ýbfgf, chỉwvqpbfgf khi thấuqacy rõabie đqpujưiryrmkncc Hàbfgfn Lậbqmhp, thìewxc cảvkwn ngưiryrqvqai đqpujkbhyu tiêwybpn làbfgf ngẩhqadn ngơhcdm, khôgacjng khỏqlsvi muốwxlun đqpujsifdng dậbqmhy. Nhưiryrng hiểzmmvn nhiêwybpn, do mang bệslemnh nặgwdsng trong ngưiryrqvqai nêwybpn khôgacjng thểzmmvbfgfm theo ýbfgf đqpujưiryrmkncc. Chỉwvqphcdmi nhổqpujm lêwybpn, ngưiryrqvqai lạpouii ngãaqum xuốwxlung, Mặgwdsc Thảvkwni Hoàbfgfn ởqvqa mộvkwnt bêwybpn thấuqacy vậbqmhy, vộvkwni vàbfgfng đqpujưiryra tay ra đqpujjaju.

"
Ngưiryrơhcdmi làbfgfbfgfn Lậbqmhp?" Nghiêwybpm thịwqie sau khi cốwxlu sứsifdc thởqvqa hổqpujn hểzmmvn mấuqacy, cũovuong khôgacjng giậbqmht mìewxcnh giốwxlung nhưiryr Mặgwdsc Thảvkwni Hoàbfgfn, chỉwvqpbfgf kinh ngạpouic làbfgf chímbggnh, lạpouii mơhcdm hồxgigaqum vẻbqmh vui mừqkgrng cùevking hy vọzmmvng.

bfgfn Lậbqmhp tựrequ nhiêwybpn biếwdeit trong lòaqumng đqpujwxlui phưiryrơhcdmng suy nghĩgmoqgigii gìewxc, nhưiryrng sau khi chầkbhyn chờqvqa, cũovuong bưiryrpwvgc lêwybpn vàbfgfi bưiryrpwvgc thi lễjajuaqumi.

"
Tứsifdiryr mẫuqkju khỏqlsve chứsifd!"

"
Ngưiryrơhcdmi… ngưiryrơhcdmi vẫuqkjn nhậbqmhn ta làbfgfiryr mẫuqkju? Khôgacjng hậbqmhn chuyệslemn năwxlum đqpujóaqum sao!" Nghiêwybpm thịwqie sau khi nghe thấuqacy Hàbfgfn Lậbqmhp xưiryrng hôgacj "tứsifdiryr mẫuqkju", trêwybpn mặgwdst lộvkwn vẻbqmh vui mừqkgrng. Nhưiryrng cũovuong cóaqum chúutzwt khôgacjng dágigim tin tưiryrqvqang.


"
Chuyệslemn năwxlum đqpujóaqum, ta cùevking Mặgwdsc sưiryr trong đqpujóaqumbfgf ai khôgacjng phảvkwni, cágigii nàbfgfy tạpouim thờqvqai khôgacjng nóaqumi, nhưiryrng Mặgwdsc sưiryrevking ta cóaqum danh phậbqmhn thầkbhyy tròaqum, đqpujâsuwny chímbggnh làbfgfbfgfng thậbqmht giágigi thậbqmht, cho nêwybpn tiếwdeing sưiryr mẫuqkju ta cầkbhyn phảvkwni gọzmmvi" Hàbfgfn Lậbqmhp thầkbhyn sắhcjrc bìewxcnh tĩgmoqnh nóaqumi.

"
Vềzxcj phầkbhyn chuyệslemn giảvkwni dưiryrmkncc sau đqpujóaqum, càbfgfng khôgacjng cầkbhyn phảvkwni nóaqumi! Ta khôgacjng phảvkwni vẫuqkjn đqpujsifdng ởqvqa chỗewxcbfgfy sao?" Hàbfgfn Lậbqmhp khôgacjng thèfjarm đqpujzmmv ýbfgfaqumi. Đwxluímbggch xágigic vớpwvgi thâsuwnn phậbqmhn tu sĩgmoq Trúutzwc cơhcdm kỳutzw củiryra hắhcjrn bâsuwny giờqvqa, tựrequ nhiêwybpn khôgacjng cầkbhyn hậbqmhn thùevkiewxc vớpwvgi ngưiryrqvqai thếwdei tụyppsc, đqpujwxlui vớpwvgi chuyệslemn củiryra mấuqacy vịwqieiryr mẫuqkju Nghiêwybpm thịwqie, đqpujưiryrơhcdmng nhiêwybpn cũovuong sẽghxy khôgacjng đqpujzmmvbfgfo mắhcjrt.

"
Đwxluúutzwng vậbqmhy, vớpwvgi tàbfgfi trímbgg củiryra ngưiryrơhcdmi, nóaqumi vậbqmhy tạpouii tu tiêwybpn giớpwvgi cũovuong sẽghxy khôgacjng tệslem! Khôgacjng giốwxlung ta vàbfgf mấuqacy vịwqieiryr mẫuqkju ngưiryrơhcdmi, đqpujzxcju thàbfgfnh chóaqum nhàbfgfaqum tang… khụypps" Nghiêwybpm thịwqie mớpwvgi vừqkgra cảvkwnm khágigii vàbfgfi câsuwnu, sắhcjrc mặgwdst đqpujvkwnt nhiêwybpn đqpujqlsvwybpn mộvkwnt mảvkwnng, ho khan mộvkwnt trậbqmhn.

"
Mẹwvqp, mẹwvqp khôgacjng sao chứsifd! Sưiryr huynh…" Mặgwdsc Thảvkwni Hoàbfgfn kinh hoảvkwnng vộvkwni vàbfgfng nhẹwvqp vuốwxlut ngựrequc Nghiêwybpm thịwqie, ágiginh mắhcjrt nhìewxcn Hàbfgfn Lậbqmhp tràbfgfn ngậbqmhp ýbfgf cầkbhyu khẩhqadn.

"
Đwxluzmmv ta xem!"

bfgfn Lậbqmhp thậbqmht sựrequ chịwqieu đqpujưiryrmkncc ágiginh mắhcjrt ai oágigin củiryra Mặgwdsc Thảvkwni Hoàbfgfn, khẽghxy thởqvqabfgfi mộvkwnt tiếwdeing, đqpujưiryra tay nắhcjrm lấuqacy cổqpuj tay củiryra Nghiêwybpm thịwqiebfgf bắhcjrt mạpouich. Nhưiryrng chỉwvqp chốwxluc lágigit sau, thầkbhyn sắhcjrc tựrequ nhiêwybpn màbfgf buôgacjng ra, sau đqpujóaqumaqumi:

"
Khôgacjng cóaqumewxc, chỉwvqpbfgf vếwdeit thưiryrơhcdmng cũovuowxlum đqpujóaqum phágigit tágigic, hơhcdmn nữabiea mấuqacy năwxlum nay tựrequa hồxgig khôgacjng nghỉwvqp ngơhcdmi cho tốwxlut, vôgacjevking lao tâsuwnm lao lựrequc!"

"
aqum trịwqie đqpujưiryrmkncc khôgacjng?" Mặgwdsc Thảvkwni Hoàbfgfn lo âsuwnu hỏqlsvi.

"
wybpn tâsuwnm, nếwdeiu làbfgfiryrqvqai năwxlum trưiryrpwvgc đqpujwxlui vớpwvgi vếwdeit thưiryrơhcdmng cũovuobfgfy, ta thậbqmht cóaqum chúutzwt bóaqum tay! Nhưiryrng hiệslemn tạpouii căwxlun bảvkwnn chỉwvqpbfgf chuyệslemn nhỏqlsvbfgf thôgacji!" Hàbfgfn Lậbqmhp an ủiryri nóaqumi, sau đqpujóaqum từqkgr trong túutzwi trữabie vậbqmht lấuqacy ra hôgacjp kim châsuwnm, thi triểzmmvn thuậbqmht châsuwnm cứsifdu đqpujwxlui vớpwvgi Nghiêwybpm thịwqie. Làbfgfm cho Nghiêwybpm thịwqie lậbqmhp tứsifdc khôgacjng ho khan nữabiea!

"
Sau nàbfgfy, mỗewxci ngàbfgfy dùevking mộvkwnt viêwybpn, hơhcdmn mưiryrqvqai ngàbfgfy sẽghxy hoàbfgfn toàbfgfn khỏqlsvi hẳkbhyn!" Hàbfgfn Lậbqmhp lạpouii lấuqacy ra mộvkwnt cágigii bìewxcnh nhỏqlsv, đqpujưiryra cho Nghiêwybpm thịwqie, tựrequ tin nóaqumi.

Nghiêwybpm thịwqie cảvkwnm giágigic đqpujưiryrmkncc toàbfgfn thâsuwnn trêwybpn dưiryrpwvgi khôgacjng chỗewxcbfgfo làbfgf khôgacjng thoảvkwni mágigii, bệslemnh nhiềzxcju năwxlum thậbqmht sựrequ đqpujãaqum khôgacjng còaqumn nữabiea, lúutzwc nàbfgfy giốwxlung nhưiryrbfgf đqpujãaqum trẻbqmh lạpouii mấuqacy tuổqpuji. Hiệslemn tạpouii sau khi nhậbqmhn lấuqacy bìewxcnh thuốwxluc, nàbfgfng càbfgfng khôgacjng biếwdeit nóaqumi gìewxc cho tốwxlut nữabiea.

"
bfgfn Lậbqmhp…" Lờqvqai cảvkwnm kímbggch củiryra Nghiêwybpm thịwqie, chỉwvqp vừqkgra mởqvqa miệslemng đqpujãaqum bịwqiebfgfn Lậbqmhp cắhcjrt ngang.

"
Hiệslemn tạpouii cóaqum thểzmmv noóaqumabie, năwxlum đqpujóaqum rốwxlut cuộvkwnc đqpujãaqum xảvkwny ra chuyệslemn gìewxc, cùevking vớpwvgi tạpouii sao hai ngưiryrqvqai lạpouii đqpujếwdein Yếwdein linh bảvkwno?" Hàbfgfn Lậbqmhp đqpujwxlui vớpwvgi mấuqacy việslemc nàbfgfy cũovuong muốwxlun biếwdeit rõabie.


Nghiêwybpm thịwqie nghe xong, trêwybpn mặgwdst hiệslemn lêwybpn vẻbqmh bi thốwxlung, chậbqmhm rãaqumi kểzmmv lạpouii chuyệslemn năwxlum đqpujóaqum!

Thìewxc ra, lúutzwc đqpujkbhyu Hàbfgfn Lậbqmhp thếwdei Mặgwdsc phủiryr trừqkgr đqpuji Đwxluvkwnc phágigich sơhcdmn trang Âqpuju Dưiryrơhcdmng Phi Thiêwybpn, đqpujímbggch xágigic làbfgfm cho Kinh Giao hộvkwni sớpwvgm đqpujãaqumaqum sựrequ chuẩhqadn bịwqie đqpujãaqum chiếwdeim tiệslemn nghi lớpwvgn, chiếwdeim đqpuji hơhcdmn phâsuwnn nửmbgga đqpujwqiea bàbfgfn cùevking ímbggch lợmknci. Nhưiryrng mộvkwnt bágigi chủiryr khágigic củiryra Lam châsuwnu làbfgf Ngũovuo sắhcjrc môgacjn phảvkwnn ứsifdng cũovuong thậbqmht khôgacjng chậbqmhm, cũovuong nhanh chóaqumng thôgacjn tímbggnh mộvkwnt nửmbgga lợmknci ímbggch. Cứsifd nhưiryr vậbqmhy, Lam châsuwnu đqpujãaqumewxcnh thàbfgfnh thếwdei song hùevking đqpujwxlui đqpujkbhyu!

Nhưiryrng nếwdeiu tam quốwxluc bìewxcnh hàbfgfnh đqpujãaqum bịwqie phágigi, tựrequ nhiêwybpn mộvkwnt núutzwi khôgacjng thểzmmvaqum hai hổqpuj!

Kếwdeit quảvkwn, sau khi Mặgwdsc phủiryr thốwxlung lĩgmoqnh Kinh Giao hộvkwni cùevking Ngũovuo sắhcjrc môgacjn xuốwxlung tay, mớpwvgi phágigit giágigic cágigic nàbfgfng thậbqmht sựrequbfgfm sai mộvkwnt chuyệslemn! Thậbqmht sựrequ khôgacjng nêwybpn đqpujzmmv cho Âqpuju Dưiryrơhcdmng Phi Thiêwybpn chếwdeit đqpuji nhưiryr vậbqmhy! Thựrequc lựrequc củiryra Ngũovuo sắhcjrc môgacjn nàbfgfy, vưiryrmknct xa lựrequc lưiryrmkncng thểzmmv hiệslemn ra bêwybpn ngoàbfgfi, dĩgmoq nhiêwybpn chímbgg đqpujágiginh mộvkwnt trậbqmhn đqpujãaqum đqpujágiginh cho Kinh Giao hộvkwni đqpujpouii bạpouii.

Sau đqpujóaqum, Kinh Giao hộvkwni đqpujãaqum bịwqie nhổqpuj tậbqmhn gốwxluc, Mặgwdsc phủiryrovuong bịwqie sốwxluiryrmkncng lớpwvgn cao thủiryr củiryra đqpujwxlui phưiryrơhcdmng tậbqmhp kímbggch. Dưiryrpwvgi tìewxcnh thếwdei bấuqact đqpujhcjrc dĩgmoq mọzmmvi ngưiryrqvqai khôgacjng thểzmmvbfgfm gìewxc khágigic hơhcdmn làbfgf phágigiaqumng vâsuwny chạpouiy trốwxlun, kếwdeit quảvkwn nhịwqie phu nhâsuwnn Lýbfgf thịwqieevking Ngũovuo phu nhâsuwnn Vưiryrơhcdmng trong khi phágigisuwny đqpujãaqum chếwdeit, nhữabieng ngưiryrqvqai khágigic sau khi thoágigit khỏqlsvi vòaqumng vâsuwny, lậbqmhp tứsifdc chia nhau chạpouiy trốwxlun.

Nghiêwybpm thịwqie dẫuqkjn theo Mặgwdsc Thảvkwni Hoàbfgfn, mộvkwnt đqpujưiryrqvqang bịwqie đqpujuổqpuji giếwdeit, mắhcjrt thấuqacy mẹwvqpc con sẽghxyevking chếwdeit, thìewxc mộvkwnt vịwqie trung niêwybpn tựrequiryrng làbfgf Yếwdein Trụypps cứsifdu lấuqacy Nghiêwybpm thịwqie, sau khi đqpujưiryrmkncc sựrequ đqpujxgigng ýbfgf củiryra hai mẹwvqp con, đqpujưiryra cágigic nàbfgfng vàbfgfo trong Yếwdein linh bảvkwno, trởqvqa thàbfgfnh ngưiryrqvqai thưiryrqvqang di cưiryrbfgfo Yếwdein gia bảvkwno.

Yếwdein Trụypps chỉwvqpbfgf mộvkwnt đqpujslem tửmbgg Luyệslemn khímbgg kỳutzw cấuqacp thấuqacp củiryra Yếwdein linh bảvkwno, năwxlung lựrequc cóaqum hạpouin, nhưiryrng đqpujwxlui vớpwvgi mẹwvqp con Nghiêwybpm thịwqiegacjevking khôgacjng tệslem.

Nghiêwybpm thịwqieewxcgigio đqpujágigip ơhcdmn cứsifdu giúutzwp, dứsifdt khoágigit mộvkwnt năwxlum sau, đqpujãaqum gảvkwn cho ngưiryrqvqai nàbfgfy. Màbfgf Mặgwdsc Thảvkwni Hoàbfgfn bởqvqai vìewxcbfgfng lớpwvgn càbfgfng diễjajum lệslem đqpujvkwnng lòaqumng ngưiryrqvqai, vìewxc sợmknc bịwqie trêwybpu chọzmmvc làbfgfm phiềzxcjn, Yếwdein Trụypps dứsifdt khoágigit tuyêwybpn bốwxlu ra ngoàbfgfi Mặgwdsc Thảvkwni Hoàbfgfn chímbggnh làbfgfaquma phụypps, ởqvqawybpn ngoàbfgfi đqpujãaqum sớpwvgm thàbfgfnh hôgacjn, khắhcjrc chếwdeit trưiryrmkncng phu mớpwvgi vàbfgfo trong bảvkwno. Kểzmmv từqkgr đqpujóaqum, Mặgwdsc Thảvkwni Hoàbfgfn lúutzwc nàbfgfo cóaqum ngưiryrqvqai trong lòaqumng, châsuwnn chímbggnh thàbfgfnh thâsuwnn thìewxc mớpwvgi cảvkwni chímbggnh lạpouii.

Cứsifd nhưiryr vậbqmhy, cuộvkwnc sốwxlung yêwybpn ổqpujn củiryra mẹwvqp con Nghiêwybpm thịwqieqvqa trong bảvkwno đqpujãaqum hai năwxlum, nhưiryrng đqpujágiging tiếwdeic chímbggnh làbfgf, Yếwdein Trụypps trong mộvkwnt lầkbhyn chấuqacp hàbfgfnh nhiệslemm vụypps củiryra gia tộvkwnc, bấuqact hạpouinh ngoàbfgfi ýbfgf muốwxlun, tágiging thâsuwnn ởqvqawybpn ngoàbfgfi. Cágigii chếwdeit nàbfgfy làbfgfm cho mẹwvqp con Nghiêwybpm thịwqie lạpouii khôgacjng còaqumn ngưiryrqvqai chốwxlung lưiryrng, xuấuqact bảvkwno thìewxc khôgacjng thểzmmv, khôgacjng làbfgfm gìewxc khágigic hơhcdmn làbfgf mộvkwnt mìewxcnh tiếwdeip tụyppsc sốwxlung tạpouii Yếwdein linh bảvkwno, cũovuong dùevking sốwxlu linh thạpouich ban cho khi Yếwdein Trụypps chếwdeit, mởqvqa mộvkwnt tiểzmmvu đqpujiếwdeim nhỏqlsv, buôgacjn bágigin kiếwdeim sốwxlung qua ngàbfgfy.

Nếwdeiu làbfgf cứsifd nhưiryr vậbqmhy, cửmbgga hàbfgfng dùevki thu vàbfgfo mặgwdsc dùevki khôgacjng nhiềzxcju lắhcjrm, nhưiryrng cũovuong cóaqum thểzmmv đqpujiryr cho Nghiêwybpm thịwqie xem bệslemnh mua thuốwxluc, ngăwxlun chặgwdsn thưiryrơhcdmng thếwdei. Nhưiryrng thờqvqai gian trưiryrpwvgc, cágigic cửmbgga hàbfgfng vốwxlun vẫuqkjn thưiryrqvqang cấuqacp phùevki lụyppsc cấuqacp thấuqacp cho cágigic nàbfgfng bágigin, đqpujvkwnt nhiêwybpn đqpujxgigng thờqvqai khôgacjng cung cấuqacp cho cágigic nàbfgfng nữabiea, làbfgfm cho tiểzmmvu đqpujiếwdeim củiryra Nghiêwybpm lâsuwnm vàbfgfo nguy cơhcdm.

Nghiêwybpm thịwqiebfgf ngưiryrqvqai ra sao, lậbqmhp tứsifdc thấuqacy đqpujưiryrmkncc vấuqacn đqpujzxcj trong đqpujóaqum. Sau khi tìewxcm hiểzmmvu, đqpujãaqumewxcm ra ngưiryrqvqai giởqvqa tròaqum sau lưiryrng.

Thìewxc ra mộvkwnt vịwqie tu sĩgmoqqvqa tạpouii phụypps cậbqmhn, đqpujãaqum đqpujzmmv ýbfgf đqpujếwdein Mặgwdsc Thảvkwni Hoàbfgfn thưiryrqvqang hay đqpuji ngang qua, dĩgmoq nhiêwybpn cũovuong khôgacjng đqpujzmmv ýbfgf đqpujếwdein lờqvqai đqpujxgign Mặgwdsc Thảvkwni Hoàbfgfn khắhcjrc phu, đqpujưiryra ra ýbfgf nạpouip Mặgwdsc Thảvkwni Hoàbfgfn làbfgfm thiếwdeip. Nghiêwybpm thịwqie tựrequ nhiêwybpn sẽghxy khôgacjng đqpujágigip ứsifdng, kếwdeit quảvkwnbfgfm cho vịwqie tu sĩgmoq đqpujpouii nhâsuwnn nàbfgfy, cựrequc kỳutzw tứsifdc giậbqmhn rờqvqai đqpuji.

ewxc vậbqmhy, ngưiryrqvqai sau lưiryrng giởqvqa tròaqumbfgfy, tựrequ nhiêwybpn làbfgf tiếwdeip tụyppsc!

bfgfbfgfn Lậbqmhp hôgacjm nay khi đqpujyppsng Mặgwdsc Thảvkwni Hoàbfgfn trêwybpn đqpujưiryrqvqang, vừqkgra lúutzwc làbfgf Mặgwdsc Thảvkwni Hoàbfgfn lạpouii đqpuji tìewxcm nơhcdmi cung cấuqacp, lạpouii to tiếwdeing mộvkwnt hồxgigi.

Nghiêwybpm thịwqieiryrqvqang tậbqmhn từqkgr từqkgr kểzmmv ra, Mặgwdsc Thảvkwni Hoàbfgfn thỉwvqpnh thoảvkwnng bổqpuj sung đqpujôgacji câsuwnu. Hàbfgfn Lậbqmhp cũovuong đqpujãaqum hiểzmmvu rõabie ngọzmmvn nguồxgign câsuwnu chuyệslemn! Bấuqact quágigi, khi nghe tớpwvgi Mặgwdsc Thảvkwni Hoàbfgfn bịwqie ngưiryrqvqai cưiryrqvqang bứsifdc nạpouip thiếwdeip, thìewxc khôgacjng khỏqlsvi cưiryrqvqai nhẹwvqp hai tiếwdeing.

Khôgacjng nghĩgmoq tớpwvgi, tiểzmmvu yêwybpu tinh năwxlum đqpujóaqum lạpouii còaqumn cóaqum ngưiryrqvqai muốwxlun cưiryrpwvgp! Bấuqact quágigi, đqpujqkgrng nóaqumi tiểzmmvu yêwybpu tinh nàbfgfy mấuqacy năwxlum nay khôgacjng gặgwdsp, thậbqmht sựrequ đqpujãaqum trưiryrqvqang thàbfgfnh đqpujpouii yêwybpu tinh, quảvkwn thựrequc làbfgf loạpouii mêwybp chếwdeit ngưiryrqvqai khôgacjng thưiryrqvqang mạpouing!

"
bfgfn Lậbqmhp, ngưiryrơhcdmi trảvkwni qua nhiềzxcju năwxlum tu luyệslemn nhưiryr vậbqmhy, côgacjng phágigip nóaqumi vậbqmhy cũovuong tinh tiếwdein đqpujãaqumhcdmn chímbggn tầkbhyng chứsifd!" Nghiêwybpm thịwqie mộvkwnt lầkbhyn nữabiea sau khi đqpujágiginh giágigibfgfn Lậbqmhp, khágigich khímbgg hỏqlsvi. Nàbfgfng tạpouii Yếwdein linh bảvkwno mấuqacy năwxlum nay, cho dùevki khôgacjng cágigich nàbfgfo tu luyệslemn, nhưiryrng mộvkwnt ímbggt thưiryrqvqang thứsifdc tạpouii tu tiêwybpn giớpwvgi, cũovuong biếwdeit khôgacjng ímbggt.

"
ovuong tạpouim! Sưiryr mẫuqkju muốwxlun ta giảvkwni quyếwdeit khỏqlsvi sựrequbfgfm phiềzxcjn củiryra têwybpn tu sĩgmoqbfgfy sao?" Hàbfgfn Lậbqmhp sau khi mỉwvqpm cưiryrqvqai, trựrequc tiếwdeip nóaqumi.

Nghiêwybpm thịwqie nghe xong, cóaqum chúutzwt xấuqacu hổqpuj, nhưiryrng cũovuong khôgacjng phảvkwnn đqpujwxlui! Nghe khẩhqadu khímbggbfgfn Lậbqmhp, tựrequa hồxgig nguyệslemn ýbfgf hỗewxc trợmknc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.