Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 249 : Bỉ thí

    trước sau   
Mộkzrdt phiếouggn chégznbm ra, mang theo mộkzrdt màvhyxn tửueoj vụftdu nồudoing đfznftgldm, nhắrxoqm thẳudoing vàvhyxo quáaqwii nhâxsxwn, bảueojy táaqwim phiếouggn xuốgznbng tớpxrci, tửueoj vụftdu kia sớpxrcm đfznfãsjwa hếouggt sứyhzxc đfznftgldm đfznfkiryc vâxsxwy chặkiryt lấkvwcy đfznfgznbi phưpzxfơgdodng mưpzxfa gióxsxw khôovywng ra, hìjtfjnh thàvhyxnh mộkzrdt quảueoj cầzrjsu lớpxrcn màvhyxu tíftsbm!

vhyx lụftduc bàvhyxo quáaqwii nhâxsxwn toàvhyxn thâxsxwn vẫkvwcn giấkvwcu ởyqbx trong mộkzrdt luồudoing hắrxoqc khíftsb, đfznfem lụftduc vụftdu đfznfsvngyqbxpswin ngoàvhyxi.

Hắrxoqc khíftsbhlwqng lụftduc vụftdu khôovywng ngừrkhwng quay cuồudoing, cắrxoqn xégznb nhau, giốgznbng nhưpzxf hai ngưpzxfyumsi sốgznbng. Nhưpzxfng bấkvwct kểsvng thếouggvhyxo, lụftduc vụftdu cho ngưpzxfyumsi Yếouggn gia thao túxeyyng, đfznfovywu chiếouggm thếougg thưpzxfzrjsng phong, đfznfãsjwa égznbp cho hắrxoqc khíftsb co lạbiqfi càvhyxng ngàvhyxy càvhyxng nhỏpoeo.

"Hóxsxwa cốgznbt bảueojo phiếouggn củxnyaa Đlrzmưpzxfyumsng huynh ta, làvhyx đfznfshjmnh cấkvwcp pháaqwip khíftsb nổueoji danh củxnyaa Yếouggn gia chúxeyyng ta, khi khu sửueoj xuấkvwct đfznfkzrdc vụftdu, chỉshjm cầzrjsn kégznbo dàvhyxi mộkzrdt chúxeyyt, khẳudoing đfznftwdcnh làvhyx da tiêpswiu thịtwdct rữfavaa, lợzrjsi hạbiqfi vôovywhlwqng. Bấkvwct quáaqwi, Đlrzmưpzxfyumsng huynh trưpzxfpxrcc kia do thấkvwcy nóxsxw quáaqwi mứyhzxc áaqwic đfznfkzrdc, màvhyx khôovywng chịtwdcu sửueoj dụftdung. Nhưpzxfng hôovywm nay đfznfãsjwa chịtwdcu sửueoj ra, cóxsxw thểsvng thấkvwcy đfznfưpzxfzrjsc hắrxoqn cũgzgtng đfznfãsjwa hạbiqf quyếouggt tâxsxwm, nhấkvwct đfznftwdcnh khôovywng cho đfznfgznbi phưpzxfơgdodng toàvhyxn thâxsxwn trởyqbx ra!" Yếouggn Vũgzgt thấkvwcy tìjtfjnh cảueojnh nàvhyxy, cóxsxw chúxeyyt vui vẻgnxd, hưpzxfpxrcng vềovyw Đlrzmueojng Huyêpswin Nhi giảueoji thíftsbch.

"Ồvykq! Câxsxwy quạbiqft nàvhyxy nổueoji danh nhưpzxf vậtgldy sao? Khôovywng biếouggt so vớpxrci Phong Lôovywi phiếouggn nổueoji danh thìjtfjaqwii nàvhyxo lợzrjsi hạbiqfi hơgdodn?" Đlrzmueojng Huyêpswin Nhi cưpzxfyumsi nhẹxbbs mộkzrdt tiếouggng, khóxsxwe miệzyilng khẽgnxd nhếouggch lêpswin, lộkzrd ra tháaqwii đfznfkzrdpswi hoặkiryc đfznfkzrdng lòvhyxng ngưpzxfyumsi.

"Câxsxwy quạbiqft nàvhyxy nóxsxwi vềovyw u lựktbdc cóxsxw lẽgnxd khôovywng cưpzxfyumsng đfznfbiqfi bằueojng Phong Lôovywi phiếouggn, nhưpzxfng pháaqwip khíftsbvhyxy chỉshjm cầzrjsn làvhyx ngưpzxfyumsi tu tiêpswin mộkzrdc linh căyozrn, đfznfovywu cóxsxw thểsvng thao túxeyyng tựktbd nhiêpswin. Cũgzgtng khôovywng giốgznbng Phong Lôovywi phiếouggn, khôovywng cóxsxw phong thuộkzrdc tíftsbnh cùhlwqng lôovywi thuộkzrdc tíftsbnh hai loạbiqfi dịtwdc linh căyozrn nàvhyxy, căyozrn bảueojn pháaqwit huy khôovywng ra uy lựktbdc! Bởyqbxi vậtgldy Hóxsxwa cốgznbt phiếouggn nàvhyxy giáaqwi trịtwdcvhyxn hơgdodn Phong Lôovywi phiếouggn!" Bịtwdc nụftdupzxfyumsi mêpswi hoặkiryc củxnyaa Huyêpswin Nhi, đfznfãsjwavhyxm cho Yếouggn Vũgzgt đfznfkzrdng tâxsxwm. Miễrkhwn cưpzxfpzxfng đfznfègnxdgznbn sựktbdgdodpzxfyqbxng, cẩrpwjn thậtgldn giảueoji thíftsbch.


"Nóxsxwi bậtgldy bạbiqfjtfj đfznfóxsxw. Mộkzrdt đfznfshjmnh cấkvwcp pháaqwip khíftsbjtfjnh thưpzxfyumsng nhưpzxf vậtgldy, cũgzgtng dáaqwim so sáaqwinh vớpxrci Phong Lôovywi phiếouggn sao, cóxsxw thểsvngxsxw mộkzrdt phầzrjsn mưpzxfyumsi uy lựktbdc củxnyaa ngưpzxfyumsi ta, đfznfãsjwavhyx khôovywng tệzyil rồudoii! Trêpswin thựktbdc tếougg, ta thấkvwcy câxsxwy quạbiqft nàvhyxy, ngay cảueoj pháaqwip khíftsb Tửueoj quang bạbiqft trêpswin tay ta uy lựktbdc còvhyxn lứyhzxon hơgdodn" Phong sưpzxf huynh thấkvwcy Đlrzmueojng Huyêpswin Nhi cùhlwqng Yếouggn Vũgzgtpzxfyumsi cưpzxfyumsi nóxsxwi nóxsxwi. Trêpswin mặkiryt hiệzyiln ra sựktbd đfznfgznb kỵwbhp, cốgznb ýrebrxsxwi.

"Ngưpzxfơgdodi dáaqwim xem thưpzxfyumsng pháaqwip khíftsb do Yếouggn gia chúxeyyng ta luyệzyiln chếougg sao, đfznfưpzxfzrjsc! Vậtgldy đfznfsvng ta xem uy lựktbdc củxnyaa Tửueoj quang bạbiqft củxnyaa ngưpzxfơgdodi!" Yếouggn Vũgzgt nghe đfznfưpzxfzrjsc đfznfgznbi phưpzxfơgdodng chêpswi bai uy lựktbdc củxnyaa Hóxsxwa cốgznbt phiếouggn, khôovywng khỏpoeoi tứyhzxc giậtgldn muốgznbn phâxsxwn cao thấkvwcp vớpxrci đfznfgznbi phưpzxfơgdodng.

"Tốgznbt, ta đfznfang muốgznbn lãsjwanh giáaqwio pháaqwip lựktbdc củxnyaa đfznfzyil tửueoj Yếouggn gia đfznfâxsxwy!" Phong sưpzxf huynh vừrkhwa nghe đfznfgznbi phưpzxfơgdodng nóxsxwi, cưpzxfyumsi lạbiqfnh mộkzrdt tiếouggng lậtgldp tứyhzxc đfznfáaqwip ứyhzxng.

Hai ngưpzxfyumsi trong lúxeyyc nhấkvwct thờyumsi, tựktbda hồudoi đfznfovywu đfznfãsjwa quêpswin sựktbd tồudoin tạbiqfi củxnyaa vịtwdcovywng đfznftwdcch Hàvhyxn Lậtgldp.

"A, đfznfrkhwng tíftsbnh toáaqwin nhưpzxf vậtgldy, tiểsvngu muộkzrdi chỉshjmvhyx thuậtgldn miệzyilng hỏpoeoi nhưpzxf vậtgldy thôovywi! Cầzrjsn gìjtfj phảueoji tứyhzxc giậtgldn nhưpzxf thếougg chứyhzx! Hai vịtwdcpzxf huynh mộkzrdt ngưpzxfyumsi nhưpzxfyumsng mộkzrdt bưpzxfpxrcc đfznfi, khôovywng đfznfưpzxfzrjsc sao?" Đlrzmueojng Huyêpswin Nhi mặkiryt ngoàvhyxi tựktbda hồudoivhyx khuyêpswin giảueoji. Nhưpzxfng thựktbdc tếouggvhyxvhyxm cho thểsvng diệzyiln củxnyaa hai ngưpzxfyumsi, càvhyxng thêpswim khôovywng muốgznbn yếouggu thếougg so vớpxrci đfznfgznbi phưpzxfơgdodng. Ai cũgzgtng khôovywng chịtwdcu mấkvwct mặkiryt trưpzxfpxrcc Đlrzmueojng Huyêpswin Nhi.

Đlrzmưpzxfơgdodng nhiêpswin muốgznbn cho hai ngưpzxfyumsi lậtgldp tứyhzxc tiếouggn hàvhyxnh quyếouggt đfznfkvwcu, cáaqwii nàvhyxy cũgzgtng làvhyx khôovywng thểsvng! Dùhlwq sao hai ngưpzxfyumsi chỉshjmvhyx ghen tứyhzxc tranh phong, trưpzxfpxrcc mặkiryt cũgzgtng chỉshjmvhyxxsxwi lờyumsi tứyhzxc giậtgldn màvhyx thôovywi! Sựktbd cốgznb kỵwbhp trong lòvhyxng vẫkvwcn còvhyxn rấkvwct nặkiryng. Bấkvwct quáaqwi, nếouggu Đlrzmueojng Huyêpswin Nhi ởyqbx giữfavaa lạbiqfi khíftsbch thêpswim hai bêpswin vàvhyxi câxsxwu, việzyilc nàvhyxy cũgzgtng khóxsxwxsxwi!

vhyxn Lậtgldp mặkiryc dùhlwq vẫkvwcn quan tâxsxwm đfznfếouggn chiếouggn cuộkzrdc, nhưpzxfng trong tai vẫkvwcn nghe rõtgcxvhyxng chuyệzyiln bêpswin cạbiqfnh. Khôovywng khỏpoeoi khẽgnxd lắrxoqc đfznfzrjsu khôovywng thôovywi. Hắrxoqn cảueojm giáaqwic đfznfưpzxfzrjsc ngưpzxfyumsi nữfava đfznfpswiu ngoa nàvhyxy thậtgldt đfznfúxeyyng làvhyx họyhzxa tinh, quảueoj thậtgldt đfznfi đfznfếouggn nơgdodi đfznfâxsxwu cũgzgtng sẽgnxdxsxwy ra phong ba khôovywng nhỏpoeo, khóxsxw tráaqwich Hồudoing Phấkvwct vẫkvwcn đfznfsvngjtfjnh quảueojn chếougg nha đfznfzrjsu kia.

Bấkvwct quáaqwi, têpswin họyhzx Phong cùhlwqng Yếouggn Vũgzgt theo tưpzxfpxrcng mạbiqfo cho thấkvwcy, cũgzgtng khôovywng phảueoji làvhyx ngưpzxfyumsi ngu dốgznbt, làvhyxm sao hiệzyiln tạbiqfi lạbiqfi muốgznbn đfznfáaqwinh nhau nhưpzxf thếougg? Chẳudoing lẻgnxd Hồudoi mịtwdcovywng củxnyaa Đlrzmueojng Huyêpswin Nhi lạbiqfi lợzrjsi hạbiqfi nhưpzxf thếougg? Ngay cảueoj tu sĩlrlh sau khi Trúxeyyc Cơgdod đfznfovywu bấkvwct tri bấkvwct giáaqwic bịtwdcueojnh hưpzxfyqbxng đfznfếouggn tâxsxwm tíftsbnh sao?

vhyxn Lậtgldp sau khi suy nghĩlrlh, trong lòvhyxng cóxsxw chúxeyyt hoảueojng sợzrjs!

Bấkvwct quáaqwi, Hàvhyxn Lậtgldp cũgzgtng khôovywng đfznfi hỏpoeoi hai têpswin đfznfzrjsu óxsxwc cóxsxw vấkvwcn đfznfovywvhyxy! Hai ngưpzxfyumsi bọyhzxn họyhzx ai chếouggt ai sốgznbng hắrxoqn quảueojn làvhyxm gìjtfj?

Bấkvwct quáaqwi, Hàvhyxn Lậtgldp cũgzgtng thấkvwcy kỳlreu quáaqwii. Bấkvwct kểsvng Đlrzmueojng Huyêpswin nàvhyxy phong tìjtfjnh nhưpzxf thếouggvhyxo, làvhyxm cho nam tửueoj say mêpswi đfznfếouggn thầzrjsn hồudoin đfznfpswin đfznfueojo. Nhưpzxfng trong mắrxoqt hắrxoqn thìjtfj Huâxsxwn Huyêpswin Nhi lạbiqfi mộkzrdt chúxeyyt mịtwdc lựktbdc cũgzgtng khôovywng cóxsxw, mộkzrdt chúxeyyt cảueojm giáaqwic đfznfkzrdng tâxsxwm cũgzgtng chưpzxfa từrkhwng xuấkvwct hiệzyiln.

Nhưpzxfng thậtgldt ra chuyệzyiln nàvhyxy, khôovywng riêpswing gìjtfjvhyxn Lậtgldp buồudoin bựktbdc, màvhyx Đlrzmueojng Huyêpswin Nhi lạbiqfi càvhyxng buồudoin bựktbdc khôovywng thôovywi! Hồudoi mịtwdcovywng củxnyaa nàvhyxng khôovywng biếouggt vìjtfj sao, lạbiqfi đfznfgznbi vớpxrci ngưpzxfyumsi đfznfáaqwing ghégznbt nàvhyxy mộkzrdt chúxeyyt táaqwic dụftdung cũgzgtng khôovywng cóxsxw. Nếouggu khôovywng, đfznfãsjwa sớpxrcm đfznfem hắrxoqn làvhyxm cho chạbiqfy vòvhyxng vòvhyxng rồudoii, làvhyxm sao còvhyxn cóxsxw thểsvng đfznfsvng hắrxoqn dọyhzxc dưpzxfyumsng đfznfi uy hiếouggp mìjtfjnh nhưpzxf thếougg.

Trong lúxeyyc Hàvhyxn Lậtgldp cùhlwqng Đlrzmueojng Huyêpswin Nhi đfznfovywu cóxsxwxsxwm tưpzxf, lúxeyyc nàvhyxy tìjtfjnh cảueojnh trong sâxsxwn lạbiqfi xảueojy ra đfznfbiqfi biếouggn.


Hắrxoqc khíftsb bịtwdc lụftduc vụftduxsxwy quanh đfznfkzrdt nhiêpswin bắrxoqt đfznfzrjsu co rúxeyyt lạbiqfi cùhlwqng thưpzxfa thớpxrct hẳudoin lêpswin, trong chớpxrcp mắrxoqt, đfznfãsjwa đfznfem ngưpzxfyumsi lụftduc bàvhyxo nấkvwcp ởyqbxpswin trong lộkzrd lra. Mấkvwcy cáaqwii khôovywxsxwu bêpswin cạbiqfnh ngưpzxfyumsi nàvhyxy, miệzyilng mởyqbx ra đfznfpswin cuồudoing hấkvwcp thu hắrxoqc khíftsb bốgznbn phíftsba, đfznfóxsxw đfznfúxeyyng làvhyx vậtgldt tạbiqfo nêpswin hắrxoqc khíftsb.

Ngưpzxfyumsi Yếouggn gia thấkvwcy vậtgldy, mặkiryc dùhlwq khôovywng biếouggt đfznfgznbi phưpzxfơgdodng cóxsxw dụftdung ýrebrjtfj, nhưpzxfng nếouggu đfznfgznbi phưpzxfơgdodng tựktbd hủxnyay phòvhyxng ngựktbd, hắrxoqn đfznfưpzxfơgdodng nhiêpswin cũgzgtng sẽgnxd khôovywng kháaqwich khíftsb, liềovywn lậtgldp tứyhzxc vung bảueojo phiếouggn trong tay, lụftduc vụftdu lậtgldp tứyhzxc thừrkhwa dịtwdcp hắrxoqc khíftsbovyw lựktbdc chốgznbng cựktbdvhyx ùhlwqa lêpswin!

"Tiểsvngu tửueoj, dựktbda vàvhyxo mộkzrdt chúxeyyt đfznfkzrdc vụftdu, đfznfãsjwa muốgznbn làvhyxm náaqwio đfznfkzrdng trưpzxfpxrcc mặkiryt ta, thựktbdc sựktbdvhyx khôovywng biếouggt chếouggt sốgznbng! Ngưpzxfơgdodi còvhyxn khôovywng biếouggt, chúxeyyng ta đfznfovywu làvhyx tổueojovywng chơgdodi đfznfkzrdc chứyhzx!" Ngưpzxfyumsi lụftduc bàvhyxo hắrxoqc hắrxoqc cưpzxfyumsi quáaqwii dịtwdcvhyxi tiếouggng nóxsxwi.

Tiếouggp theo vưpzxfơgdodn mộkzrdt tay ra, trêpswin thiêpswin linh cáaqwii củxnyaa khôovywxsxwu rấkvwct nhanh kíftsbch mộkzrdt chưpzxfyqbxng, khôovywxsxwu nàvhyxy lậtgldp tứyhzxc lớpxrcn vọyhzxt lêpswin tạbiqfo thàvhyxnh mộkzrdt cáaqwii báaqwinh xe, trêpswin đfznfzrjsu lâxsxwu trắrxoqng toáaqwit còvhyxn mơgdod hồudoi đfznfưpzxfzrjsc bọyhzxc thêpswim mộkzrdt tầzrjsng hắrxoqc khíftsb, cóxsxw vẻgnxdvhyxng thêpswim dữfava tợzrjsn quỷzrjs dịtwdc.

Bọyhzxn chúxeyyng đfznfem hắrxoqc khíftsbvhyxn sóxsxwt lạbiqfi thu nạbiqfp khôovywng còvhyxn mộkzrdt mảueojnh, tiếouggp theo miệzyilng lạbiqfi háaqwi lớpxrcn ra, đfznfem lụftduc vụftduyqbxpswin ngoàvhyxi bắrxoqt đfznfzrjsu hấkvwcp thi vàvhyxo trong miệzyilng, từrkhwng ngụftdum từrkhwng ngụftdum mộkzrdt, bọyhzxn chúxeyyng cứyhzx thếouggvhyx trưpzxfơgdodng lớpxrcn lêpswin, cứyhzx nhưpzxfvhyx uốgznbng thuốgznbc bổueoj vậtgldy.

Đlrzmưpzxfyumsng huynh củxnyaa Yếouggn Vũgzgtyqbx đfznfgznbi diệzyiln, thấkvwcy vậtgldy lấkvwcy làvhyxm kinh hãsjwai. Hắrxoqn vộkzrdi vàvhyxng khốgznbng chếougg bảueojo phiếouggn trong tay, vộkzrdi vãsjwa đfznfem lụftduc vụftdu thu gấkvwcp trởyqbx vềovyw, nhưpzxfng hiểsvngn nhiêpswin đfznfãsjwa muộkzrdn, đfznfkzrdc vụftduxsxw thểsvngxeyyt vègnxd chỉshjm đfznfưpzxfzrjsc mộkzrdt phầzrjsn ba màvhyx thôovywi, đfznfbiqfi bộkzrd phậtgldn đfznfovywu đfznfãsjwa bịtwdc khôovywxsxwu củxnyaa đfznfgznbi phưpzxfơgdodng ăyozrn sạbiqfch.

Áuvlonh sáaqwing xanh vàvhyxng trêpswin mặkiryt quạbiqft trởyqbxpswin ảueojm đfznfbiqfm khôovywng còvhyxn áaqwinh sáaqwing, làvhyxm cho ngưpzxfyumsi cảueoju Yếouggn gia đfznfau lòvhyxng khôovywng thôovywi, biếouggt Hóxsxwa cốgznbt phiếouggn nàvhyxy uy lựktbdc từrkhw nay vềovyw sau giảueojm đfznfi khôovywng íftsbt!

Vịtwdc Yếouggn gia đfznfzyil tửueojvhyxy, còvhyxn chưpzxfa từrkhw trong đfznfueojftsbch pháaqwip khíftsb hủxnyay tỉshjmnh lạbiqfi. Mấkvwcy cáaqwii khôovywxsxwu hung hãsjwan to lớpxrcn, dưpzxfpxrci sựktbd thao túxeyyng củxnyaa ngưpzxfyumsi lụftduc bàvhyxo, hôovywovywpswin vàvhyxi tiếouggng rồudoii trựktbdc tiếouggp bay thẳudoing tớpxrci, trong nháaqwiy mắrxoqt đfznfãsjwa đfznfếouggn trưpzxfpxrcc mặkiryt, àvhyxm cho ngưpzxfyumsi nàvhyxy hoảueojng sợzrjs, vộkzrdi vàvhyxng đfznfưpzxfa tay vàvhyxo trung túxeyyi trữfava vậtgldt sờyums soạbiqfn.

Nhưpzxfng mấkvwcy khôovywxsxwu nàvhyxy lạbiqfi đfznfudoing thờyumsi hégznb miệzyilng ra, mấkvwcy luồudoing sáaqwing đfznfen thui đfznfudoing thờyumsi phun ra, tậtgldp trung lạbiqfi thàvhyxnh mộkzrdt cộkzrdt sáaqwing lớpxrcn, đfznfáaqwinh xuyêpswin qua hộkzrd thâxsxwn hoàvhyxng phong củxnyaa ngưpzxfyumsi nhàvhyx Yếouggn gia. Nghe "thìjtfjnh" mộkzrdt tiếouggng, đfznfãsjwa trựktbdc tiếouggp hôovywn mêpswi từrkhw trêpswin khôovywng trung rơgdodi xuốgznbng.

Đlrzmzyil tửueoj Yếouggn gia ởyqbx mộkzrdt bêpswin thấkvwcy thắrxoqng bạbiqfi đfznfãsjwa phâxsxwn, tựktbd nhiêpswin sẽgnxd khôovywng đfznfsvng cho ngưpzxfyumsi nhàvhyxgznb ngãsjwavhyx bểsvng đfznfzrjsu, lậtgldp tứyhzxc cóxsxw mộkzrdt ngưpzxfyumsi bay ra tiếouggp trợzrjs Đlrzmưpzxfyumsng huynh củxnyaa Yếouggn Vũgzgt, rồudoii bay trởyqbx vềovyw.

"Huyềovywn pháaqwip Quỷzrjs linh môovywn quảueoj nhiêpswin tinh diệzyilu tuyệzyilt luâxsxwn, Yếouggn gia chúxeyyng ta năyozrm trậtgldn đfznfãsjwa bạbiqfi bốgznbn, cóxsxwpswin bắrxoqt đfznfzrjsu trậtgldn tỷzrjs thíftsb thứyhzxaqwiu khôovywng?" Mộkzrdt vịtwdc trưpzxfyqbxng lãsjwao Yếouggn gia khuôovywn mặkiryt giàvhyx nua, nhưpzxfng hai mắrxoqt lóxsxwe sáaqwing đfznfi ra, lạbiqfnh lùhlwqng nóxsxwi vớpxrci ngưpzxfyumsi củxnyaa Quỷzrjs linh môovywn.

"Cứyhzxftsbnh vậtgldy đfznfi! Năyozrm trậtgldn còvhyxn lạbiqfi, khôovywng bằueojng đfznfzrjsi đfznfzyil tửueoj Sinh tửueoj đfznfưpzxfyumsng củxnyaa Yếouggn gia tớpxrci rồudoii sẽgnxd tỷzrjs thíftsb tiếouggp cũgzgtng khôovywng muộkzrdn. Ta cũgzgtng cóxsxw nghe nóxsxwi tớpxrci đfznfbiqfi danh Huyếouggt tu sĩlrlh củxnyaa Yếouggn gia!" Thủxnyalrlhnh củxnyaa đfznfáaqwim ngưpzxfyumsi Quỷzrjs linh môovywn ởyqbx đfznfgznbi diệzyiln cũgzgtng đfznfi ra, mộkzrdt thầzrjsn bíftsb man mặkiryt nạbiqf quỷzrjsvhyxu bạbiqfc, nghe thanh âxsxwm ôovywn tồudoin văyozrn nhãsjwa, hùhlwqng hậtgldu, làvhyx mộkzrdt nam tửueoj kháaqwi trẻgnxd.

lrzmưpzxfzrjsc! Nếouggu Thiếouggu môovywn chủxnya thậtgldt sựktbdxsxw nhãsjwa hứyhzxng nàvhyxy, Yếouggn gia chúxeyyng ta dĩlrlh nhiêpswin sẽgnxd phụftdung bồudoii! Tỷzrjs thíftsbovywm nay tạbiqfm thờyumsi dừrkhwng tạbiqfi đfznfâxsxwy!"sjwao giảueoj vừrkhwa nghe đfznfzrjsu tiêpswin làvhyx cảueoj kinh, nhưpzxfng cũgzgtng khôovywng cam lòvhyxng yếouggu thếougg đfznfáaqwip ứyhzxng nóxsxwi, sau đfznfóxsxw vung tay áaqwio, xoay ngưpzxfyumsi trởyqbx vềovyw.

Thiếouggu môovywn chủxnyavhyxy thấkvwcy vậtgldy, cũgzgtng khôovywng thègnxdm đfznfsvng ýrebr, cưpzxfyumsi nhẹxbbs mộkzrdt tiếouggng, tiêpswiu sáaqwii quay ngưpzxfyumsi lạbiqfi, tiếouggp theo dẫkvwcn mọyhzxi ngưpzxfyumsi rờyumsi khỏpoeoi nơgdodi đfznfâxsxwy.

aqwic tu sĩlrlh kháaqwic đfznfếouggn xem, sau khi đfznfãsjwasjwan nhãsjwan, cũgzgtng khôovywng cóxsxw ngưpzxfyumsi nàvhyxo nóxsxwi chuyệzyiln màvhyxpswin lặkiryng rờyumsi đfznfi.

vhyxvhyxn Lậtgldp lắrxoqc khẽgnxd đfznfzrjsu, mớpxrci vừrkhwa quay đfznfzrjsu, đfznfãsjwa nghe đfznfưpzxfzrjsc thanh âxsxwm lẩrpwjm bẩrpwjm củxnyaa Yếouggn Vũgzgt:

"Sao lạbiqfi cóxsxw thểsvng, Đlrzmưpzxfyumsng huynh củxnyaa ta cũgzgtng đfznfáaqwinh bạbiqfi đfznfưpzxfzrjsc, hắrxoqn làvhyx cao thủxnya củxnyaa Diễrkhwn vũgzgt đfznfưpzxfyumsng chúxeyyng ta màvhyx!"

"Cáaqwii gìjtfj cao thủxnya, còvhyxn khôovywng phảueoji bịtwdc đfznfgznbi thủxnya rấkvwct nhanh chóxsxwng đfznfáaqwinh bạbiqfi sao!" Phong sưpzxf huynh bĩlrlhu môovywi, cơgdod hộkzrdi đfznfueojftsbch tìjtfjnh đfznftwdcch nhưpzxf thếougg, tựktbd nhiêpswin sẽgnxd khôovywng dễrkhwvhyxng bỏpoeo qua.

"Ngưpzxfơgdodi?" Yếouggn Vũgzgt mặkiryt lộkzrd vẻgnxd giậtgldn dữfava, đfznfang muốgznbn pháaqwit táaqwic, nhưpzxfng Đlrzmueojng Huyêpswin Nhi nóxsxwi ra mộkzrdt lờyumsi, lậtgldp tứyhzxc làvhyxm cho hắrxoqn cao hứyhzxng trởyqbx lạbiqfi.

"Yếouggn Vũgzgtpzxf huynh, ta đfznfãsjwa đfznfi mấkvwcy ngàvhyxy đfznfưpzxfyumsng rồudoii, cũgzgtng cóxsxw chúxeyyt mệzyilt mỏpoeoi, ởyqbx đfznfâxsxwy cóxsxw phòvhyxng nàvhyxo cóxsxw thểsvng đfznfsvng cho tiểsvngu muộkzrdi nghỉshjm ngơgdodi mộkzrdt chúxeyyt, cóxsxw hoạbiqft đfznfkzrdng gìjtfj kháaqwic, thìjtfjsjway chờyums ngàvhyxy mai lạbiqfi tham gia đfznfi!" Đlrzmueojng Huyêpswin Nhi đfznfkzrdt nhiêpswin lắrxoqc lưpzxfaqwii eo thon nhỏpoeo, dùhlwqng mộkzrdt loạbiqfi phong tìjtfjnh lai láaqwing nóxsxwi.

lrzmưpzxfơgdodng nhiêpswin làvhyxxsxw thểsvng! Đlrzmueojng sưpzxf muộkzrdi, ta đfznfếouggn tạbiqfi sưpzxfơgdodng phòvhyxng củxnyaa cáaqwic nữfava tu sĩlrlh đfznfkiryc biệzyilt đfznfãsjwa chuẩrpwjn bịtwdc. Hàvhyxn sưpzxf đfznfzyilhlwqng cáaqwic hạbiqf, xin mờyumsi cứyhzxhlwqy tiệzyiln!" Yếouggn Vũgzgt cao hứyhzxng nóxsxwi, còvhyxn cóxsxw chúxeyyt bộkzrdaqwing thịtwdc uy.

vhyxn Lậtgldp chỉshjmpzxfyumsi nhẹxbbs, khôovywng cóxsxw ýrebr kiếouggn gìjtfj.

Hắrxoqn đfznfãsjwa đfznfưpzxfa Đlrzmueojng Huyêpswin Nhi an toàvhyxn đfznfếouggn Yếouggn linh bảueojo, nhiệzyilm vụftduvhyxy cho dùhlwq đfznfãsjwa hoàvhyxn thàvhyxnh. Vềovyw phầzrjsn nhưpzxfng chuyệzyiln kháaqwic, hắrxoqn cũgzgtng khôovywng quảueojn đfznfưpzxfzrjsc, cũgzgtng khôovywng muốgznbn quảueojn! Sau khi nóxsxwi vàvhyxi lờyumsi đfznfơgdodn giảueojn vớpxrci nhữfavang ngưpzxfyumsi chung quanh, Hàvhyxn Lậtgldp mộkzrdt mìjtfjnh rờyumsi khỏpoeoi mọyhzxi ngưpzxfyumsi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.