Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 249 : Bỉ thí

    trước sau   
Mộvmort phiếpnsin chémianm ra, mang theo mộvmort màivtln tửblfa vụnntz nồkmjxng đysfrjoecm, nhắqshbm thẳnvvsng vàivtlo quáarezi nhâpnsin, bảmiany táarezm phiếpnsin xuốnaggng tớxqfri, tửblfa vụnntz kia sớxqfrm đysfrãjoec hếpnsit sứjvrzc đysfrjoecm đysfrdvpqc vâpnsiy chặdvpqt lấcyvhy đysfrnaggi phưshnmơrcgeng mưshnma gióvvys khôkhsnng ra, hìircznh thàivtlnh mộvmort quảmian cầkvwqu lớxqfrn màivtlu tíshnmm!

ivtl lụnntzc bàivtlo quáarezi nhâpnsin toàivtln thâpnsin vẫvebkn giấcyvhu ởekem trong mộvmort luồkmjxng hắqshbc khíshnm, đysfrem lụnntzc vụnntz đysfrgpsgekemfkaun ngoàivtli.

Hắqshbc khíshnmypjang lụnntzc vụnntz khôkhsnng ngừivtlng quay cuồkmjxng, cắqshbn xémian nhau, giốnaggng nhưshnm hai ngưshnmztwsi sốnaggng. Nhưshnmng bấcyvht kểgpsg thếpnsiivtlo, lụnntzc vụnntz cho ngưshnmztwsi Yếpnsin gia thao túysfrng, đysfrhzfgu chiếpnsim thếpnsi thưshnmzikvng phong, đysfrãjoec émianp cho hắqshbc khíshnm co lạgcvti càivtlng ngàivtly càivtlng nhỏltfy.

"Hóvvysa cốnaggt bảmiano phiếpnsin củypjaa Đblfaưshnmztwsng huynh ta, làivtl đysfrebrunh cấcyvhp pháarezp khíshnm nổqiqti danh củypjaa Yếpnsin gia chúysfrng ta, khi khu sửblfa xuấcyvht đysfrvmorc vụnntz, chỉebru cầkvwqn kémiano dàivtli mộvmort chúysfrt, khẳnvvsng đysfrtqhonh làivtl da tiêfkauu thịtqhot rữpdwpa, lợzikvi hạgcvti vôkhsnypjang. Bấcyvht quáarez, Đblfaưshnmztwsng huynh trưshnmxqfrc kia do thấcyvhy nóvvys quáarez mứjvrzc áarezc đysfrvmorc, màivtl khôkhsnng chịtqhou sửblfa dụnntzng. Nhưshnmng hôkhsnm nay đysfrãjoec chịtqhou sửblfa ra, cóvvys thểgpsg thấcyvhy đysfrưshnmzikvc hắqshbn cũgcvtng đysfrãjoec hạgcvt quyếpnsit tâpnsim, nhấcyvht đysfrtqhonh khôkhsnng cho đysfrnaggi phưshnmơrcgeng toàivtln thâpnsin trởekem ra!" Yếpnsin Vũgcvt thấcyvhy tìircznh cảmiannh nàivtly, cóvvys chúysfrt vui vẻjekb, hưshnmxqfrng vềhzfg Đblfaqiqtng Huyêfkaun Nhi giảmiani thíshnmch.

"Ồkgag! Câpnsiy quạgcvtt nàivtly nổqiqti danh nhưshnm vậjoecy sao? Khôkhsnng biếpnsit so vớxqfri Phong Lôkhsni phiếpnsin nổqiqti danh thìirczarezi nàivtlo lợzikvi hạgcvti hơrcgen?" Đblfaqiqtng Huyêfkaun Nhi cưshnmztwsi nhẹyyyj mộvmort tiếpnsing, khóvvyse miệvgqqng khẽxqrn nhếpnsich lêfkaun, lộvmor ra tháarezi đysfrvmorfkau hoặdvpqc đysfrvmorng lòtyuung ngưshnmztwsi.

"Câpnsiy quạgcvtt nàivtly nóvvysi vềhzfg u lựerjmc cóvvys lẽxqrn khôkhsnng cưshnmztwsng đysfrgcvti bằkmjxng Phong Lôkhsni phiếpnsin, nhưshnmng pháarezp khíshnmivtly chỉebru cầkvwqn làivtl ngưshnmztwsi tu tiêfkaun mộvmorc linh căblfan, đysfrhzfgu cóvvys thểgpsg thao túysfrng tựerjm nhiêfkaun. Cũgcvtng khôkhsnng giốnaggng Phong Lôkhsni phiếpnsin, khôkhsnng cóvvys phong thuộvmorc tíshnmnh cùypjang lôkhsni thuộvmorc tíshnmnh hai loạgcvti dịtqho linh căblfan nàivtly, căblfan bảmiann pháarezt huy khôkhsnng ra uy lựerjmc! Bởekemi vậjoecy Hóvvysa cốnaggt phiếpnsin nàivtly giáarez trịtqhotyuun hơrcgen Phong Lôkhsni phiếpnsin!" Bịtqho nụnntzshnmztwsi mêfkau hoặdvpqc củypjaa Huyêfkaun Nhi, đysfrãjoecivtlm cho Yếpnsin Vũgcvt đysfrvmorng tâpnsim. Miễtqhon cưshnmsradng đysfrèpywtmiann sựerjmrcgeshnmekemng, cẩqshbn thậjoecn giảmiani thíshnmch.


"Nóvvysi bậjoecy bạgcvtircz đysfróvvys. Mộvmort đysfrebrunh cấcyvhp pháarezp khíshnmircznh thưshnmztwsng nhưshnm vậjoecy, cũgcvtng dáarezm so sáareznh vớxqfri Phong Lôkhsni phiếpnsin sao, cóvvys thểgpsgvvys mộvmort phầkvwqn mưshnmztwsi uy lựerjmc củypjaa ngưshnmztwsi ta, đysfrãjoecivtl khôkhsnng tệvgqq rồkmjxi! Trêfkaun thựerjmc tếpnsi, ta thấcyvhy câpnsiy quạgcvtt nàivtly, ngay cảmian pháarezp khíshnm Tửblfa quang bạgcvtt trêfkaun tay ta uy lựerjmc còtyuun lứjvrzon hơrcgen" Phong sưshnm huynh thấcyvhy Đblfaqiqtng Huyêfkaun Nhi cùypjang Yếpnsin Vũgcvtshnmztwsi cưshnmztwsi nóvvysi nóvvysi. Trêfkaun mặdvpqt hiệvgqqn ra sựerjm đysfrnagg kỵztws, cốnagg ýisjjvvysi.

"Ngưshnmơrcgei dáarezm xem thưshnmztwsng pháarezp khíshnm do Yếpnsin gia chúysfrng ta luyệvgqqn chếpnsi sao, đysfrưshnmzikvc! Vậjoecy đysfrgpsg ta xem uy lựerjmc củypjaa Tửblfa quang bạgcvtt củypjaa ngưshnmơrcgei!" Yếpnsin Vũgcvt nghe đysfrưshnmzikvc đysfrnaggi phưshnmơrcgeng chêfkau bai uy lựerjmc củypjaa Hóvvysa cốnaggt phiếpnsin, khôkhsnng khỏltfyi tứjvrzc giậjoecn muốnaggn phâpnsin cao thấcyvhp vớxqfri đysfrnaggi phưshnmơrcgeng.

"Tốnaggt, ta đysfrang muốnaggn lãjoecnh giáarezo pháarezp lựerjmc củypjaa đysfrvgqq tửblfa Yếpnsin gia đysfrâpnsiy!" Phong sưshnm huynh vừivtla nghe đysfrnaggi phưshnmơrcgeng nóvvysi, cưshnmztwsi lạgcvtnh mộvmort tiếpnsing lậjoecp tứjvrzc đysfráarezp ứjvrzng.

Hai ngưshnmztwsi trong lúysfrc nhấcyvht thờztwsi, tựerjma hồkmjx đysfrhzfgu đysfrãjoec quêfkaun sựerjm tồkmjxn tạgcvti củypjaa vịtqhokhsnng đysfrtqhoch Hàivtln Lậjoecp.

"A, đysfrivtlng tíshnmnh toáarezn nhưshnm vậjoecy, tiểgpsgu muộvmori chỉebruivtl thuậjoecn miệvgqqng hỏltfyi nhưshnm vậjoecy thôkhsni! Cầkvwqn gìircz phảmiani tứjvrzc giậjoecn nhưshnm thếpnsi chứjvrz! Hai vịtqhoshnm huynh mộvmort ngưshnmztwsi nhưshnmztwsng mộvmort bưshnmxqfrc đysfri, khôkhsnng đysfrưshnmzikvc sao?" Đblfaqiqtng Huyêfkaun Nhi mặdvpqt ngoàivtli tựerjma hồkmjxivtl khuyêfkaun giảmiani. Nhưshnmng thựerjmc tếpnsiivtlivtlm cho thểgpsg diệvgqqn củypjaa hai ngưshnmztwsi, càivtlng thêfkaum khôkhsnng muốnaggn yếpnsiu thếpnsi so vớxqfri đysfrnaggi phưshnmơrcgeng. Ai cũgcvtng khôkhsnng chịtqhou mấcyvht mặdvpqt trưshnmxqfrc Đblfaqiqtng Huyêfkaun Nhi.

Đblfaưshnmơrcgeng nhiêfkaun muốnaggn cho hai ngưshnmztwsi lậjoecp tứjvrzc tiếpnsin hàivtlnh quyếpnsit đysfrcyvhu, cáarezi nàivtly cũgcvtng làivtl khôkhsnng thểgpsg! Dùypja sao hai ngưshnmztwsi chỉebruivtl ghen tứjvrzc tranh phong, trưshnmxqfrc mặdvpqt cũgcvtng chỉebruivtlvvysi lờztwsi tứjvrzc giậjoecn màivtl thôkhsni! Sựerjm cốnagg kỵztws trong lòtyuung vẫvebkn còtyuun rấcyvht nặdvpqng. Bấcyvht quáarez, nếpnsiu Đblfaqiqtng Huyêfkaun Nhi ởekem giữpdwpa lạgcvti khíshnmch thêfkaum hai bêfkaun vàivtli câpnsiu, việvgqqc nàivtly cũgcvtng khóvvysvvysi!

ivtln Lậjoecp mặdvpqc dùypja vẫvebkn quan tâpnsim đysfrếpnsin chiếpnsin cuộvmorc, nhưshnmng trong tai vẫvebkn nghe rõztwsivtlng chuyệvgqqn bêfkaun cạgcvtnh. Khôkhsnng khỏltfyi khẽxqrn lắqshbc đysfrkvwqu khôkhsnng thôkhsni. Hắqshbn cảmianm giáarezc đysfrưshnmzikvc ngưshnmztwsi nữpdwp đysfrfkauu ngoa nàivtly thậjoect đysfrúysfrng làivtl họvgqqa tinh, quảmian thậjoect đysfri đysfrếpnsin nơrcgei đysfrâpnsiu cũgcvtng sẽxqrnpnsiy ra phong ba khôkhsnng nhỏltfy, khóvvys tráarezch Hồkmjxng Phấcyvht vẫvebkn đysfrgpsgircznh quảmiann chếpnsi nha đysfrkvwqu kia.

Bấcyvht quáarez, têfkaun họvgqq Phong cùypjang Yếpnsin Vũgcvt theo tưshnmxqfrng mạgcvto cho thấcyvhy, cũgcvtng khôkhsnng phảmiani làivtl ngưshnmztwsi ngu dốnaggt, làivtlm sao hiệvgqqn tạgcvti lạgcvti muốnaggn đysfráareznh nhau nhưshnm thếpnsi? Chẳnvvsng lẻjekb Hồkmjx mịtqhokhsnng củypjaa Đblfaqiqtng Huyêfkaun Nhi lạgcvti lợzikvi hạgcvti nhưshnm thếpnsi? Ngay cảmian tu sĩxqrn sau khi Trúysfrc Cơrcge đysfrhzfgu bấcyvht tri bấcyvht giáarezc bịtqhomiannh hưshnmekemng đysfrếpnsin tâpnsim tíshnmnh sao?

ivtln Lậjoecp sau khi suy nghĩxqrn, trong lòtyuung cóvvys chúysfrt hoảmianng sợzikv!

Bấcyvht quáarez, Hàivtln Lậjoecp cũgcvtng khôkhsnng đysfri hỏltfyi hai têfkaun đysfrkvwqu óvvysc cóvvys vấcyvhn đysfrhzfgivtly! Hai ngưshnmztwsi bọvgqqn họvgqq ai chếpnsit ai sốnaggng hắqshbn quảmiann làivtlm gìircz?

Bấcyvht quáarez, Hàivtln Lậjoecp cũgcvtng thấcyvhy kỳxqfr quáarezi. Bấcyvht kểgpsg Đblfaqiqtng Huyêfkaun nàivtly phong tìircznh nhưshnm thếpnsiivtlo, làivtlm cho nam tửblfa say mêfkau đysfrếpnsin thầkvwqn hồkmjxn đysfrfkaun đysfrmiano. Nhưshnmng trong mắqshbt hắqshbn thìircz Huâpnsin Huyêfkaun Nhi lạgcvti mộvmort chúysfrt mịtqho lựerjmc cũgcvtng khôkhsnng cóvvys, mộvmort chúysfrt cảmianm giáarezc đysfrvmorng tâpnsim cũgcvtng chưshnma từivtlng xuấcyvht hiệvgqqn.

Nhưshnmng thậjoect ra chuyệvgqqn nàivtly, khôkhsnng riêfkaung gìirczivtln Lậjoecp buồkmjxn bựerjmc, màivtl Đblfaqiqtng Huyêfkaun Nhi lạgcvti càivtlng buồkmjxn bựerjmc khôkhsnng thôkhsni! Hồkmjx mịtqhokhsnng củypjaa nàivtlng khôkhsnng biếpnsit vìircz sao, lạgcvti đysfrnaggi vớxqfri ngưshnmztwsi đysfráarezng ghémiant nàivtly mộvmort chúysfrt táarezc dụnntzng cũgcvtng khôkhsnng cóvvys. Nếpnsiu khôkhsnng, đysfrãjoec sớxqfrm đysfrem hắqshbn làivtlm cho chạgcvty vòtyuung vòtyuung rồkmjxi, làivtlm sao còtyuun cóvvys thểgpsg đysfrgpsg hắqshbn dọvgqqc dưshnmztwsng đysfri uy hiếpnsip mìircznh nhưshnm thếpnsi.

Trong lúysfrc Hàivtln Lậjoecp cùypjang Đblfaqiqtng Huyêfkaun Nhi đysfrhzfgu cóvvyspnsim tưshnm, lúysfrc nàivtly tìircznh cảmiannh trong sâpnsin lạgcvti xảmiany ra đysfrgcvti biếpnsin.


Hắqshbc khíshnm bịtqho lụnntzc vụnntzpnsiy quanh đysfrvmort nhiêfkaun bắqshbt đysfrkvwqu co rúysfrt lạgcvti cùypjang thưshnma thớxqfrt hẳnvvsn lêfkaun, trong chớxqfrp mắqshbt, đysfrãjoec đysfrem ngưshnmztwsi lụnntzc bàivtlo nấcyvhp ởekemfkaun trong lộvmor lra. Mấcyvhy cáarezi khôkhsnpnsiu bêfkaun cạgcvtnh ngưshnmztwsi nàivtly, miệvgqqng mởekem ra đysfrfkaun cuồkmjxng hấcyvhp thu hắqshbc khíshnm bốnaggn phíshnma, đysfróvvys đysfrúysfrng làivtl vậjoect tạgcvto nêfkaun hắqshbc khíshnm.

Ngưshnmztwsi Yếpnsin gia thấcyvhy vậjoecy, mặdvpqc dùypja khôkhsnng biếpnsit đysfrnaggi phưshnmơrcgeng cóvvys dụnntzng ýisjjircz, nhưshnmng nếpnsiu đysfrnaggi phưshnmơrcgeng tựerjm hủypjay phòtyuung ngựerjm, hắqshbn đysfrưshnmơrcgeng nhiêfkaun cũgcvtng sẽxqrn khôkhsnng kháarezch khíshnm, liềhzfgn lậjoecp tứjvrzc vung bảmiano phiếpnsin trong tay, lụnntzc vụnntz lậjoecp tứjvrzc thừivtla dịtqhop hắqshbc khíshnmkhsn lựerjmc chốnaggng cựerjmivtl ùypjaa lêfkaun!

"Tiểgpsgu tửblfa, dựerjma vàivtlo mộvmort chúysfrt đysfrvmorc vụnntz, đysfrãjoec muốnaggn làivtlm náarezo đysfrvmorng trưshnmxqfrc mặdvpqt ta, thựerjmc sựerjmivtl khôkhsnng biếpnsit chếpnsit sốnaggng! Ngưshnmơrcgei còtyuun khôkhsnng biếpnsit, chúysfrng ta đysfrhzfgu làivtl tổqiqtkhsnng chơrcgei đysfrvmorc chứjvrz!" Ngưshnmztwsi lụnntzc bàivtlo hắqshbc hắqshbc cưshnmztwsi quáarezi dịtqhoivtli tiếpnsing nóvvysi.

Tiếpnsip theo vưshnmơrcgen mộvmort tay ra, trêfkaun thiêfkaun linh cáarezi củypjaa khôkhsnpnsiu rấcyvht nhanh kíshnmch mộvmort chưshnmekemng, khôkhsnpnsiu nàivtly lậjoecp tứjvrzc lớxqfrn vọvgqqt lêfkaun tạgcvto thàivtlnh mộvmort cáarezi báareznh xe, trêfkaun đysfrkvwqu lâpnsiu trắqshbng toáarezt còtyuun mơrcge hồkmjx đysfrưshnmzikvc bọvgqqc thêfkaum mộvmort tầkvwqng hắqshbc khíshnm, cóvvys vẻjekbivtlng thêfkaum dữpdwp tợzikvn quỷhydv dịtqho.

Bọvgqqn chúysfrng đysfrem hắqshbc khíshnmtyuun sóvvyst lạgcvti thu nạgcvtp khôkhsnng còtyuun mộvmort mảmiannh, tiếpnsip theo miệvgqqng lạgcvti háarez lớxqfrn ra, đysfrem lụnntzc vụnntzekemfkaun ngoàivtli bắqshbt đysfrkvwqu hấcyvhp thi vàivtlo trong miệvgqqng, từivtlng ngụnntzm từivtlng ngụnntzm mộvmort, bọvgqqn chúysfrng cứjvrz thếpnsiivtl trưshnmơrcgeng lớxqfrn lêfkaun, cứjvrz nhưshnmivtl uốnaggng thuốnaggc bổqiqt vậjoecy.

Đblfaưshnmztwsng huynh củypjaa Yếpnsin Vũgcvtekem đysfrnaggi diệvgqqn, thấcyvhy vậjoecy lấcyvhy làivtlm kinh hãjoeci. Hắqshbn vộvmori vàivtlng khốnaggng chếpnsi bảmiano phiếpnsin trong tay, vộvmori vãjoec đysfrem lụnntzc vụnntz thu gấcyvhp trởekem vềhzfg, nhưshnmng hiểgpsgn nhiêfkaun đysfrãjoec muộvmorn, đysfrvmorc vụnntzvvys thểgpsgysfrt vèpywt chỉebru đysfrưshnmzikvc mộvmort phầkvwqn ba màivtl thôkhsni, đysfrgcvti bộvmor phậjoecn đysfrhzfgu đysfrãjoec bịtqho khôkhsnpnsiu củypjaa đysfrnaggi phưshnmơrcgeng ăblfan sạgcvtch.

Ápywtnh sáarezng xanh vàivtlng trêfkaun mặdvpqt quạgcvtt trởekemfkaun ảmianm đysfrgcvtm khôkhsnng còtyuun áareznh sáarezng, làivtlm cho ngưshnmztwsi cảmianu Yếpnsin gia đysfrau lòtyuung khôkhsnng thôkhsni, biếpnsit Hóvvysa cốnaggt phiếpnsin nàivtly uy lựerjmc từivtl nay vềhzfg sau giảmianm đysfri khôkhsnng íshnmt!

Vịtqho Yếpnsin gia đysfrvgqq tửblfaivtly, còtyuun chưshnma từivtl trong đysfrmianshnmch pháarezp khíshnm hủypjay tỉebrunh lạgcvti. Mấcyvhy cáarezi khôkhsnpnsiu hung hãjoecn to lớxqfrn, dưshnmxqfri sựerjm thao túysfrng củypjaa ngưshnmztwsi lụnntzc bàivtlo, hôkhsnkhsnfkaun vàivtli tiếpnsing rồkmjxi trựerjmc tiếpnsip bay thẳnvvsng tớxqfri, trong nháarezy mắqshbt đysfrãjoec đysfrếpnsin trưshnmxqfrc mặdvpqt, àivtlm cho ngưshnmztwsi nàivtly hoảmianng sợzikv, vộvmori vàivtlng đysfrưshnma tay vàivtlo trung túysfri trữpdwp vậjoect sờztws soạgcvtn.

Nhưshnmng mấcyvhy khôkhsnpnsiu nàivtly lạgcvti đysfrkmjxng thờztwsi hémian miệvgqqng ra, mấcyvhy luồkmjxng sáarezng đysfren thui đysfrkmjxng thờztwsi phun ra, tậjoecp trung lạgcvti thàivtlnh mộvmort cộvmort sáarezng lớxqfrn, đysfráareznh xuyêfkaun qua hộvmor thâpnsin hoàivtlng phong củypjaa ngưshnmztwsi nhàivtl Yếpnsin gia. Nghe "thìircznh" mộvmort tiếpnsing, đysfrãjoec trựerjmc tiếpnsip hôkhsnn mêfkau từivtl trêfkaun khôkhsnng trung rơrcgei xuốnaggng.

Đblfavgqq tửblfa Yếpnsin gia ởekem mộvmort bêfkaun thấcyvhy thắqshbng bạgcvti đysfrãjoec phâpnsin, tựerjm nhiêfkaun sẽxqrn khôkhsnng đysfrgpsg cho ngưshnmztwsi nhàivtlmian ngãjoecivtl bểgpsg đysfrkvwqu, lậjoecp tứjvrzc cóvvys mộvmort ngưshnmztwsi bay ra tiếpnsip trợzikv Đblfaưshnmztwsng huynh củypjaa Yếpnsin Vũgcvt, rồkmjxi bay trởekem vềhzfg.

"Huyềhzfgn pháarezp Quỷhydv linh môkhsnn quảmian nhiêfkaun tinh diệvgqqu tuyệvgqqt luâpnsin, Yếpnsin gia chúysfrng ta năblfam trậjoecn đysfrãjoec bạgcvti bốnaggn, cóvvysfkaun bắqshbt đysfrkvwqu trậjoecn tỷhydv thíshnm thứjvrzarezu khôkhsnng?" Mộvmort vịtqho trưshnmekemng lãjoeco Yếpnsin gia khuôkhsnn mặdvpqt giàivtl nua, nhưshnmng hai mắqshbt lóvvyse sáarezng đysfri ra, lạgcvtnh lùypjang nóvvysi vớxqfri ngưshnmztwsi củypjaa Quỷhydv linh môkhsnn.

"Cứjvrzshnmnh vậjoecy đysfri! Năblfam trậjoecn còtyuun lạgcvti, khôkhsnng bằkmjxng đysfrzikvi đysfrvgqq tửblfa Sinh tửblfa đysfrưshnmztwsng củypjaa Yếpnsin gia tớxqfri rồkmjxi sẽxqrn tỷhydv thíshnm tiếpnsip cũgcvtng khôkhsnng muộvmorn. Ta cũgcvtng cóvvys nghe nóvvysi tớxqfri đysfrgcvti danh Huyếpnsit tu sĩxqrn củypjaa Yếpnsin gia!" Thủypjaxqrnnh củypjaa đysfráarezm ngưshnmztwsi Quỷhydv linh môkhsnn ởekem đysfrnaggi diệvgqqn cũgcvtng đysfri ra, mộvmort thầkvwqn bíshnm man mặdvpqt nạgcvt quỷhydvivtlu bạgcvtc, nghe thanh âpnsim ôkhsnn tồkmjxn văblfan nhãjoec, hùypjang hậjoecu, làivtl mộvmort nam tửblfa kháarez trẻjekb.

blfaưshnmzikvc! Nếpnsiu Thiếpnsiu môkhsnn chủypja thậjoect sựerjmvvys nhãjoec hứjvrzng nàivtly, Yếpnsin gia chúysfrng ta dĩxqrn nhiêfkaun sẽxqrn phụnntzng bồkmjxi! Tỷhydv thíshnmkhsnm nay tạgcvtm thờztwsi dừivtlng tạgcvti đysfrâpnsiy!"joeco giảmian vừivtla nghe đysfrkvwqu tiêfkaun làivtl cảmian kinh, nhưshnmng cũgcvtng khôkhsnng cam lòtyuung yếpnsiu thếpnsi đysfráarezp ứjvrzng nóvvysi, sau đysfróvvys vung tay áarezo, xoay ngưshnmztwsi trởekem vềhzfg.

Thiếpnsiu môkhsnn chủypjaivtly thấcyvhy vậjoecy, cũgcvtng khôkhsnng thèpywtm đysfrgpsg ýisjj, cưshnmztwsi nhẹyyyj mộvmort tiếpnsing, tiêfkauu sáarezi quay ngưshnmztwsi lạgcvti, tiếpnsip theo dẫvebkn mọvgqqi ngưshnmztwsi rờztwsi khỏltfyi nơrcgei đysfrâpnsiy.

arezc tu sĩxqrn kháarezc đysfrếpnsin xem, sau khi đysfrãjoecjoecn nhãjoecn, cũgcvtng khôkhsnng cóvvys ngưshnmztwsi nàivtlo nóvvysi chuyệvgqqn màivtlfkaun lặdvpqng rờztwsi đysfri.

ivtlivtln Lậjoecp lắqshbc khẽxqrn đysfrkvwqu, mớxqfri vừivtla quay đysfrkvwqu, đysfrãjoec nghe đysfrưshnmzikvc thanh âpnsim lẩqshbm bẩqshbm củypjaa Yếpnsin Vũgcvt:

"Sao lạgcvti cóvvys thểgpsg, Đblfaưshnmztwsng huynh củypjaa ta cũgcvtng đysfráareznh bạgcvti đysfrưshnmzikvc, hắqshbn làivtl cao thủypja củypjaa Diễtqhon vũgcvt đysfrưshnmztwsng chúysfrng ta màivtl!"

"Cáarezi gìircz cao thủypja, còtyuun khôkhsnng phảmiani bịtqho đysfrnaggi thủypja rấcyvht nhanh chóvvysng đysfráareznh bạgcvti sao!" Phong sưshnm huynh bĩxqrnu môkhsni, cơrcge hộvmori đysfrmianshnmch tìircznh đysfrtqhoch nhưshnm thếpnsi, tựerjm nhiêfkaun sẽxqrn khôkhsnng dễtqhoivtlng bỏltfy qua.

"Ngưshnmơrcgei?" Yếpnsin Vũgcvt mặdvpqt lộvmor vẻjekb giậjoecn dữpdwp, đysfrang muốnaggn pháarezt táarezc, nhưshnmng Đblfaqiqtng Huyêfkaun Nhi nóvvysi ra mộvmort lờztwsi, lậjoecp tứjvrzc làivtlm cho hắqshbn cao hứjvrzng trởekem lạgcvti.

"Yếpnsin Vũgcvtshnm huynh, ta đysfrãjoec đysfri mấcyvhy ngàivtly đysfrưshnmztwsng rồkmjxi, cũgcvtng cóvvys chúysfrt mệvgqqt mỏltfyi, ởekem đysfrâpnsiy cóvvys phòtyuung nàivtlo cóvvys thểgpsg đysfrgpsg cho tiểgpsgu muộvmori nghỉebru ngơrcgei mộvmort chúysfrt, cóvvys hoạgcvtt đysfrvmorng gìircz kháarezc, thìirczjoecy chờztws ngàivtly mai lạgcvti tham gia đysfri!" Đblfaqiqtng Huyêfkaun Nhi đysfrvmort nhiêfkaun lắqshbc lưshnmarezi eo thon nhỏltfy, dùypjang mộvmort loạgcvti phong tìircznh lai láarezng nóvvysi.

blfaưshnmơrcgeng nhiêfkaun làivtlvvys thểgpsg! Đblfaqiqtng sưshnm muộvmori, ta đysfrếpnsin tạgcvti sưshnmơrcgeng phòtyuung củypjaa cáarezc nữpdwp tu sĩxqrn đysfrdvpqc biệvgqqt đysfrãjoec chuẩqshbn bịtqho. Hàivtln sưshnm đysfrvgqqypjang cáarezc hạgcvt, xin mờztwsi cứjvrzypjay tiệvgqqn!" Yếpnsin Vũgcvt cao hứjvrzng nóvvysi, còtyuun cóvvys chúysfrt bộvmorarezng thịtqho uy.

ivtln Lậjoecp chỉebrushnmztwsi nhẹyyyj, khôkhsnng cóvvys ýisjj kiếpnsin gìircz.

Hắqshbn đysfrãjoec đysfrưshnma Đblfaqiqtng Huyêfkaun Nhi an toàivtln đysfrếpnsin Yếpnsin linh bảmiano, nhiệvgqqm vụnntzivtly cho dùypja đysfrãjoec hoàivtln thàivtlnh. Vềhzfg phầkvwqn nhưshnmng chuyệvgqqn kháarezc, hắqshbn cũgcvtng khôkhsnng quảmiann đysfrưshnmzikvc, cũgcvtng khôkhsnng muốnaggn quảmiann! Sau khi nóvvysi vàivtli lờztwsi đysfrơrcgen giảmiann vớxqfri nhữpdwpng ngưshnmztwsi chung quanh, Hàivtln Lậjoecp mộvmort mìircznh rờztwsi khỏltfyi mọvgqqi ngưshnmztwsi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.