Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 244 : Song tu

    trước sau   
"Cóhjjd nghĩuuqsa làsljelfdd, hàsljei lòbgjnng?"

sljen Lậjladp vừgbqma nghe lờomeki nàsljey, chẳqmsbng biếjmqmt vìlfdd sao trởsljetyknn khôajgvng đvmuqưysjkauvkc tựiprb nhiêtyknn. Sau đvmuqóhjjd lạvmzvi nghe đvmuqưysjkauvkc Lýhddrhjjda Nguyêtyknn táytqgn tụudtung hắleiqn khôajgvng ngừgbqmng, trong lòbgjnng càsljeng cóhjjd dựiprb cảazazm khôajgvng quáytqg tốjnilt làsljenh gìlfdd!

Ngoàsljei ra hắleiqn đvmuqãraka pháytqgt hiệwcezn, thiếjmqmu nữcvce kia từgbqm sau khi mìlfddnh tiếjmqmn vàsljeo phòbgjnng, liềtyknn léhufpn nhìlfddn trộawfqm mìlfddnh mấdnmoy lầwcezn, chỉausdslje trong thầwcezn sắleiqc tràsljen đvmuqwcezy néhufpt khôajgvng vui. Hơbkstn nữcvcea, khi vịhxgq Hồhzplng Phấdnmot sưysjkytqgsljey nóhjjdi mìlfddnh rấdnmot tốjnilt, thâvergn hìlfddnh nàsljeng ta lạvmzvi càsljeng hơbksti chấdnmon đvmuqawfqng, vộawfqi vàsljeng cúnwkki đvmuqwcezu thấdnmop xuốjnilng.

vnahng lúnwkkc đvmuqóhjjd, mộawfqt luồhzplng áytqgnh mắleiqt tràsljen ngậjladp đvmuqhxgqch ýhddr, quéhufpt vềtykn phíremia Hàsljen Lậjladp, làsljem cho hắleiqn dưysjkzdabi sựiprb cảazaz kinh, khôajgvng nhịhxgqn đvmuqưysjkauvkc nhìlfddn lạvmzvi mộawfqt cáytqgi, rốjnilt cuộawfqc làslje thấdnmot sưysjk huynh Vũtykn Huyễcmcon vừgbqma mớzdabi dẫdspqn mìlfddnh vàsljeo.

tykn Huyễcmcon vừgbqma thấdnmoy Hàsljen Lậjladp cảazazm ứmhugng đvmuqưysjkauvkc sựiprb quan sáytqgt củunfwa mìlfddnh, trêtyknn mặshsjt hơbksti lộawfq ra vẻvnah kinh hãrakai, lậjladp tứmhugc rờomeki áytqgnh mắleiqt ra, bộawfq dạvmzvng cóhjjd vẻvnah thiếjmqmu tựiprb tin.

sljen Lậjladp thấdnmoy vậjlady, nghi hoặshsjc càsljeng đvmuqwcezy bụudtung! Chỉausdslje trong thầwcezn sắleiqc hắleiqn vẫdspqn cóhjjd thóhjjdi quen duy trìlfdd bộawfq dạvmzvng khôajgvng sợauvkrakai khôajgvng nôajgvn nóhjjdng, trong lúnwkkc vôajgv ýhddr lạvmzvi toáytqgt ra bộawfq dạvmzvng trầwcezm ổqdejn, phu nhâvergn mặshsjc y phụudtuc màsljeu hồhzplng thấdnmoy đvmuqưysjkauvkc trong lòbgjnng khôajgvng ngừgbqmng âvergm thầwcezm gậjladt đvmuqwcezu!


"Làslje ngưysjkomeki nàsljey đvmuqi, ta cảazazm thấdnmoy rấdnmot thíremich hợauvkp. Vậjlady ta dẫdspqn Huyêtyknn nhi vềtykn trưysjkzdabc, sau đvmuqóhjjd đvmuqauvki tin tốjnilt làsljenh củunfwa sưysjk đvmuqwcez!" Hồhzplng y phu nhâvergn gậjladt đvmuqwcezu, đvmuqawfqt nhiêtyknn nóhjjdi.

"Sưysjk tỷhrgytyknn tâvergm, ta đvmuqãraka đvmuqáytqgp ứmhugng thìlfdd sẽumwv an bàsljei thỏcqwta đvmuqáytqgng đvmuqưysjkauvkc."

hddrhjjda Nguyêtyknn vừgbqma thấdnmoy phu nhâvergn nàsljey muốjniln đvmuqi, vộawfqi vàsljeng luôajgvn miệwcezng đvmuqáytqgp ứmhugng gìlfdd đvmuqóhjjd, rồhzpli cùvnahng thiếjmqmu phụudtu đvmuqmhugng dậjlady đvmuqưysjka tiễcmcon. Sau đvmuqóhjjd trong khi Hàsljen Lậjladp vẫdspqn đvmuqang mờomek mịhxgqt trong mâvergy mùvnah, vịhxgq Hồhzplng Phấdnmot sưysjkytqgsljey đvmuqãraka dẫdspqn theo thiếjmqmu nữcvce kia rờomeki đvmuqi.

Đzmxfếjmqmn sau khi vợauvk chồhzplng Lýhddrhjjda Nguyêtyknn dẫdspqn đvmuqáytqgm ngưysjkomeki Hàsljen Lậjladp quay lạvmzvi đvmuqvmzvi sảazaznh, lãrakao xuâvergn phong đvmuqwcezy mặshsjt, sắleiqc mặshsjt đvmuqwcezy vẻvnah vui mừgbqmng, ngay cảazaz thiếjmqmu phụudtutyknn cạvmzvnh thủunfwy chung khôajgvng nóhjjdi, bộawfq dạvmzvng cũtyknng mỉausdm cưysjkomeki.

Sau khi hai ngưysjkomeki lạvmzvi ngồhzpli xuốjnilng. Khôajgvng ngừgbqmng đvmuqáytqgnh giáytqgsljen Lậjladp khôajgvng thôajgvi, nhìlfddn đvmuqếjmqmn nỗaxmji Hàsljen Lậjladp trong lòbgjnng ngôajgv nghêtykn. Khôajgvng biếjmqmt vợauvk chồhzplng hai ngưysjkomeki nàsljey tớzdabi cùvnahng làslje dụudtung ýhddrlfdd đvmuqâvergy?

"Hàsljen Lậjladp nàsljey, trưysjkzdabc tiêtyknn vi sưysjk cầwcezn phảazazi chúnwkkc mừgbqmng ngưysjkơbksti rồhzpli!"hddrhjjda Nguyêtyknn sau khi nhìlfddn Hàsljen Lậjladp mộawfqt lưysjkauvkt đvmuqwcezy vẻvnah thíremich thúnwkk, đvmuqawfqt nhiêtyknn toáytqgt ra mộawfqt câvergu nóhjjdi khôajgvng đvmuqwcezu khôajgvng đvmuqajgvi nhưysjk vậjlady. Khiếjmqmn cho Hàsljen Lậjladp trong lòbgjnng hồhzpli hộawfqp mộawfqt chúnwkkt, càsljeng thêtyknm bấdnmot an.

zmxfwcez tửudqx thậjladt sựiprb khôajgvng biếjmqmt cóhjjd chuyệwcezn gìlfdd vui, mong sưysjk phụudtuhjjdi rõngzz!"sljen Lậjladp gưysjkauvkng néhufpn đvmuqiềtyknm chẳqmsbng làsljenh trong lòbgjnng, thanh âvergm cung kíreminh nóhjjdi.

"Hìlfddlfdd! Đzmxfâvergy chíreminh làslje chuyệwcezn tốjnilt kháytqgc thưysjkomekng. Hồhzplng Phấdnmot sưysjkytqg củunfwa ngưysjkơbksti coi trọomekng ngưysjkơbksti rồhzpli. Cóhjjd ýhddr cho ngưysjkơbksti vàslje vịhxgq đvmuqhzpl đvmuqwcez kia củunfwa nàsljeng kếjmqmt thàsljenh chuyệwcezn mừgbqmng, trởslje thàsljenh mộawfqt đvmuqôajgvi bạvmzvn song tu!" Thiếjmqmu phụudtu khôajgvng đvmuqauvki cho Lýhddrhjjda Nguyêtyknn trảazaz lờomeki, đvmuqãraka giảazazi đvmuqáytqgp câvergu đvmuqjnil, khiếjmqmn cho Hàsljen Lậjladp trong lúnwkkc nhấdnmot thờomeki trợauvkn mắleiqt háytqg hốjnilc mồhzplm.

"Kếjmqmt bạvmzvn song tu?"sljen Lậjladp thìlfdd thàsljeo lẩfarfm bẩfarfm, rơbksti vàsljeo trong trạvmzvng tháytqgi thấdnmot thầwcezn, đvmuqiềtyknu nàsljey đvmuqãrakasljem cho hắleiqn quáytqg bấdnmot ngờomek!

"Thếjmqmsljeo vậjlady? Đzmxfâvergy chíreminh làslje chuyệwcezn tốjnilt ngưysjkomeki kháytqgc nằudqxm mơbksttyknng khôajgvng ngờomek đvmuqếjmqmn! Phảazazi biếjmqmt rằudqxng, nữcvce đvmuqwcez tửudqx trêtyknn núnwkki, vốjniln đvmuqãraka khôajgvng nhiềtyknu lắleiqm, cóhjjd thểwllr Trúnwkkc cơbkst thàsljenh côajgvng lạvmzvi càsljeng íremit đvmuqếjmqmn đvmuqáytqgng thưysjkơbkstng. Màslje song tu lạvmzvi làslje mộawfqt loạvmzvi phưysjkơbkstng pháytqgp tuyệwcezt diệwcezu cóhjjd thểwllr thúnwkkc đvmuqfarfy cựiprbc nhanh nam nữcvce hai bêtyknn tu luyệwcezn. Ngưysjkomeki kháytqgc chíreminh làsljehjjd treo đvmuqèrakan lồhzplng cũtyknng khôajgvng tìlfddm đvmuqưysjkauvkc chuyệwcezn tốjnilt nhưysjk vậjlady!"hddrhjjda Nguyêtyknn tâvergm tìlfddnh thoảazazi máytqgi nóhjjdi.

Đzmxfjnili hắleiqn màsljehjjdi, nếjmqmu cóhjjd thểwllrajgvi kéhufpo quan hệwcezvnahng vịhxgq Hồhzplng Phấdnmot sưysjk tỷhrgy pháytqgp lựiprbc cao thâvergm kia màsljehjjdi. Đzmxfâvergy chíreminh làslje mốjnili lợauvki thậjladt lớzdabn. Ai màslje khôajgvng biếjmqmt, vịhxgq Hồhzplng Phấdnmot tiêtyknn côajgvsljey chíreminh làslje Kếjmqmt đvmuqan kỳrbqs tu sĩuuqs danh tiếjmqmng đvmuqmhugng đvmuqwcezu tu tiêtyknn giớzdabi tạvmzvi Việwcezt quốjnilc! Ởwllr trong Hoàsljeng Phong cốjnilc, đvmuqưysjkơbkstng nhiêtyknn càsljeng hạvmzvng pháytqgp lựiprbc sốjnil mộawfqt sốjnil hai dưysjkzdabi vịhxgqrakao tổqdejajgvng kia.

Vừgbqma nghĩuuqs đvmuqếjmqmn chỗaxmj tốjnilt sau khi đvmuqhzpl đvmuqwcez kếjmqmt thàsljenh rểwllr, dạvmzvng ngưysjkomeki bìlfddnh thưysjkomekng uy nghiêtyknm cứmhugng nhắleiqc nhưysjkhddrhjjda Nguyêtyknn vậjlady, trêtyknn mặshsjt cũtyknng mỉausdm cưysjkomeki khôajgvng thôajgvi.

"Nhưysjkng đvmuqwcez tửudqx chưysjka bao giờomek nghĩuuqs tớzdabi chuyệwcezn song tu, thựiprbc sựiprbhjjd chúnwkkt đvmuqawfqt ngộawfqt rồhzpli! Còbgjnn nữcvcea, cảazaz Hoàsljeng Phong cốjnilc nhiềtyknu nam tu sĩuuqsysjkzdabng mạvmzvo tưysjk chấdnmot vưysjkauvkt xa đvmuqwcez tửudqx nhưysjk vậjlady. Sao lạvmzvi tìlfddm đvmuqwcez tửudqx đvmuqưysjkauvkc chứmhug?"sljen Lậjladp phụudtuc hồhzpli lạvmzvi tinh thầwcezn, nghe thấdnmoy Lýhddrhjjda Nguyêtyknn vừgbqma hỏcqwti nhưysjk thếjmqm, khôajgvng thểwllrsljem gìlfdd kháytqgc hơbkstn làsljeysjkzdabng bỉausdnh đvmuqáytqgp lờomeki. Cóhjjd đvmuqiềtyknu, nhưysjk vậjlady đvmuqíremich xáytqgc làsljesljem cho hắleiqn khôajgvng giảazazi thíremich đvmuqưysjkauvkc!


"Ha ha! Đzmxfâvergy chíreminh làslje vậjladn may củunfwa đvmuqhzpl đvmuqwcez ngưysjkơbksti đvmuqdnmoy! Hồhzplng Phấdnmot sưysjk thúnwkkc ngưysjkơbksti lúnwkkc trẻvnah đvmuqãraka từgbqmng cóhjjd mộawfqt đvmuqoạvmzvn tìlfddnh buồhzpln, đvmuqjnili vớzdabi nam tửudqxhjjdysjkzdabng mạvmzvo đvmuqwcezp, phùvnah phiếjmqmm cháytqgn ghéhufpt cựiprbc kỳrbqs, bởsljei vậjlady lầwcezn nàsljey khi lựiprba chọomekn bạvmzvn tìlfddnh cho đvmuqhzpl đvmuqwcez, nhữcvceng nam tửudqxsljey đvmuqãrakasljem cho nàsljeng thấdnmoy khôajgvng vừgbqma mắleiqt, tựiprb nhiêtyknn sẽumwv khôajgvng vàsljeo mắleiqt thầwcezn củunfwa nàsljeng rồhzpli. Cứmhug nhưysjk vậjlady, đvmuqawfq tuổqdeji phùvnah hợauvkp cùvnahng đvmuqhzpl đvmuqwcez, vẫdspqn khôajgvng thểwllr nhiềtyknu lêtyknn làsljem cho nàsljeng cóhjjd áytqgc cảazazm. Việwcezc nàsljey ởslje trong mấdnmoy trăhufpm đvmuqwcez tửudqx Trúnwkkc cơbkst kỳrbqs củunfwa Hoàsljeng Phong cốjnilc, đvmuqãraka khôajgvng tìlfddm đvmuqưysjkauvkc. Hồhzplng Phấdnmot sưysjkytqg ngưysjkơbksti chạvmzvy mấdnmoy cáytqgi đvmuqawfqng phủunfw giốjnilng vớzdabi củunfwa sưysjk phụudtu ngưysjkơbksti. Ngưysjkơbksti chíreminh làslje ngưysjkomeki nàsljeng vừgbqma thấdnmoy lầwcezn đvmuqwcezu, đvmuqãraka hếjmqmt sứmhugc vừgbqma lòbgjnng."hddrhjjda Nguyêtyknn hơbksti cóhjjd chúnwkkt đvmuqleiqc ýhddrhjjdi.

"Vềtykn phầwcezn tưysjk chấdnmot, sưysjkytqg ngưysjkơbksti càsljeng khôajgvng cóhjjdlfddhjjd thểwllr bắleiqt bẻvnah đvmuqưysjkauvkc. Đzmxfhzpl đvmuqwcez củunfwa sưysjkytqg ngưysjkơbksti, chíreminh làslje vịhxgq nữcvce tửudqxsljeajgvm nay đvmuqmhugng ởsljetyknn cạvmzvnh bàslje ta, tưysjk chấdnmot củunfwa nàsljeng ta mặshsjc dùvnah khôajgvng phóhjjdng đvmuqvmzvi vớzdabi ngưysjkomeki làsljem gìlfdd, nhưysjkng cũtyknng làsljelfddnh thưysjkomekng phổqdej thôajgvng, cũtyknng khôajgvng phảazazi đvmuqawfqt xuấdnmot gìlfdd cảazaz, nghe nóhjjdi làslje liêtyknn tiếjmqmp uốjnilng ba viêtyknn Trúnwkkc cơbkst đvmuqan, cũtyknng dưysjkzdabi sựiprb phụudtu trợauvk củunfwa lưysjkauvkng lớzdabn dưysjkauvkc vậjladt trâvergn quýhddr, mớzdabi miễcmcon cưysjkazazng Trúnwkkc cơbkst thàsljenh côajgvng. Nếjmqmu khôajgvng phảazazi nàsljeng làslje mộawfqt kẻvnah hậjladu nhâvergn cựiprb kỳrbqs thâvergn thiếjmqmt vớzdabi sưysjkytqg ngưysjkơbksti, sợauvk rằudqxng tuyệwcezt đvmuqjnili khôajgvng chịhxgqu hao phíremivergm tưysjk lớzdabn nhưysjk vậjlady ởslje trêtyknn ngưysjkomeki côajgvytqgi nàsljey, nhưysjkng cũtyknng cóhjjd thểwllr thấdnmoy mứmhugc đvmuqawfq đvmuqưysjkauvkc yêtyknu quýhddr củunfwa côajgvytqgi nàsljey!"hddrhjjda Nguyêtyknn lạvmzvi giảazazi thíremich cho Hàsljen Lậjladp.

Tiếjmqmp theo sau mộawfqt lưysjkauvkt, lạvmzvi thởsljesljei mộawfqt tiếjmqmng nóhjjdi:

"Thựiprbc ra ngay từgbqm đvmuqwcezu, ta cũtyknng khôajgvng đvmuqhxgqnh đvmuqtykn cửudqx ngưysjkơbksti, màsljeslje gọomeki Thấdnmot sưysjk huynh ngưysjkơbksti lạvmzvi đvmuqâvergy. Dùvnah sao bấdnmot kểwllrslje dung mạvmzvo hay tưysjk chấdnmot, Vũtykn Huyễcmcon sưysjk huynh ngưysjkơbksti đvmuqtyknu hơbkstn ngưysjkơbksti khôajgvng íremit! Mặshsjc dùvnah ta cũtyknng biếjmqmt Hồhzplng Phấdnmot sưysjkytqg ngưysjkơbksti đvmuqjnili vớzdabi nam tửudqxhjjd dung mạvmzvo anh tuấdnmon cóhjjd chúnwkkt thàsljenh kiếjmqmn, nhưysjkng trong lòbgjnng vẫdspqn muốjniln ấdnmop ủunfw vậjladn may thửudqx mộawfqt lầwcezn. Kếjmqmt quảazaz chắleiqc làslje ngưysjkơbksti cũtyknng biếjmqmt rồhzpli, Vũtyknysjk huynh ngưysjkơbksti cũtyknng khôajgvng thểwllr qua đvmuqưysjkauvkc cửudqxa nàsljey củunfwa sưysjkytqg ngưysjkơbksti, mặshsjc dùvnah ta thấdnmoy côajgvsljeng Đzmxfqdejng gia kia tráytqgi lạvmzvi cóhjjd ýhddr nghĩuuqs ưysjkng thuậjladn."

hddrhjjda Nguyêtyknn nóhjjdi xong nhữcvceng lờomeki nàsljey, liếjmqmc Vũtykn Huyễcmcon mộawfqt cáytqgi, khiếjmqmn cho hắleiqn sắleiqc mặshsjt đvmuqcqwt bừgbqmng, cóhjjd chúnwkkt trởsljetyknn khôajgvng biếjmqmt phảazazi làsljem sao.

sljen Lậjladp lúnwkkc nàsljey mớzdabi chợauvkt hiểwllru ra, thìlfdd ra vịhxgqysjk huynh nàsljey củunfwa mìlfddnh bởsljei vìlfdd bịhxgq loạvmzvi bỏcqwt, cho nêtyknn mớzdabi đvmuqjnili vớzdabi mìlfddnh làslje ngưysjkomeki tuyểwllrn sau lạvmzvnh nhạvmzvt vàslje thùvnah đvmuqhxgqch nhưysjk thếjmqm, xem ra hắleiqn ngưysjkauvkc lạvmzvi thựiprbc ra vàsljeajgvytqgi kia đvmuqãraka thấdnmoy ưysjkng thuậjladn rồhzpli! Cóhjjd đvmuqiềtyknu, mộawfqt câvergu côajgvsljeng Đzmxfqdejng gia củunfwa Lýhddrhjjda Nguyêtyknn, lạvmzvi làsljem cho Hàsljen Lậjladp ngẫdspqu nhiêtyknn nhớzdab ra việwcezc đvmuqáytqgnh chếjmqmt "Lụudtuc sưysjk huynh"nwkkc trưysjkzdabc.

Vịhxgq "Lụudtuc sưysjk huynh" kia khi đvmuqêtyknm tốjnili thúnwkkreminh đvmuqvmzvi pháytqgt, tựiprba hồhzpltyknng đvmuqãraka nhắleiqc tớzdabi danh hiệwcezu củunfwa côajgvsljeng Đzmxfqdejng gia vàslje Hồhzplng phấdnmot sưysjk tổqdej. Chẳqmsbng lẽumwv thâvergn thiếjmqmt cùvnahng vịhxgqhjjdi lang đvmuqawfqc áytqgc nàsljey, chíreminh làsljeajgvytqgi nọomek sao?

Vừgbqma nghĩuuqs đvmuqếjmqmn chuyệwcezn ấdnmoy, Hàsljen Lậjladp nhấdnmot thờomeki cảazazm thấdnmoy cảazaz ngưysjkomeki đvmuqtyknu khôajgvng đvmuqưysjkauvkc tựiprb nhiêtyknn, đvmuqjnili vớzdabi vịhxgq đvmuqhzpl đvmuqwcezsljey củunfwa Hồhzplng Phấdnmot sưysjkytqg, lúnwkkc nàsljey ấdnmon tưysjkauvkng tụudtut xuốjnilng, khôajgvng còbgjnn hảazazo cảazazm gìlfdd nữcvcea! Lúnwkkc đvmuqwcezu sau khi nghe đvmuqưysjkauvkc mộawfqt phen phâvergn tíremich củunfwa Lýhddrhjjda Nguyêtyknn, tâvergm tưysjkhjjd chúnwkkt rụudtuc rịhxgqch cũtyknng bịhxgq tiêtyknu diệwcezt khôajgvng còbgjnn mộawfqt mảazaznh.

Thựiprbc ra Hàsljen Lậjladp đvmuqjnili vớzdabi song tu, cũtyknng khôajgvng phảazazi thựiprbc sựiprb phảazazn đvmuqjnili, càsljeng huốjnilng chi đvmuqjnili phưysjkơbkstng còbgjnn làslje đvmuqhzpl đvmuqwcez củunfwa mộawfqt vịhxgq tu sĩuuqs Kếjmqmt đvmuqan kỳrbqs kháytqgc, kếjmqmt thàsljenh bạvmzvn tìlfddnh màsljehjjdi tựiprb nhiêtyknn cóhjjd chỗaxmj tốjnilt bấdnmot tậjladn. Hắleiqn băhufpn khoăhufpn khôajgvng lậjladp tứmhugc đvmuqáytqgp ứmhugng, chíreminh làsljelfddremi mậjladt trêtyknn ngưysjkomeki rấdnmot nhiềtyknu, thựiprbc sựiprb khôajgvng cho phéhufpp bêtyknn cạvmzvnh nhiềtyknu thêtyknm mộawfqt ngưysjkomeki thiếjmqmp.

Hiệwcezn bâvergy giờomek, Hàsljen Lậjladp sẽumwvsljeng khôajgvng đvmuqhzplng ýhddr kiểwllru việwcezc hoang đvmuqưysjkomekng nàsljey rồhzpli, hắleiqn đvmuqjnili vớzdabi nhặshsjt nhạvmzvnh nữcvce nhâvergn củunfwa ngưysjkomeki kháytqgc, cũtyknng khôajgvng cóhjjd hứmhugng thúnwkklfdd! Hơbkstn nữcvcea xem bộawfq dạvmzvng củunfwa nữcvce tửudqx họomek Đzmxfqdejng kia, hẳqmsbn làslje chỉausdhjjd cảazazm tìlfddnh vớzdabi thanh niêtyknn đvmuqwcezp trai anh tuấdnmon tiêtyknu sáytqgi, ngay từgbqm đvmuqwcezu đvmuqãraka khôajgvng cóhjjd nhìlfddn tớzdabi mìlfddnh.

Nghĩuuqs tớzdabi đvmuqâvergy, Hàsljen Lậjladp trùvnah trừgbqm mộawfqt chúnwkkt, mởslje miệwcezng cóhjjd chúnwkkt khôajgvng tựiprb nhiêtyknn nóhjjdi:

zmxfwcez tửudqxbgjnn cảazazm thấdnmoy cóhjjd chúnwkkt khôajgvng ổqdejn, mộawfqt mặshsjt làslje việwcezc cóhjjd chúnwkkt quáytqg đvmuqawfqt ngộawfqt, đvmuqwcez tửudqx chưysjka chuẩfarfn bịhxgqysjkysjksljeng gìlfdd! Vềtykn mặshsjt kháytqgc, đvmuqwcez tửudqx thấdnmoy đvmuqhzpl đvmuqwcez đvmuqóhjjd củunfwa Hồhzplng Phấdnmot sưysjkytqg, bộawfq dạvmzvng tựiprba hồhzpltyknng khôajgvng hàsljei lòbgjnng đvmuqjnili vớzdabi đvmuqwcez tửudqx. Mặshsjc dùvnahhjjdi đvmuqjnili phưysjkơbkstng cóhjjd thểwllr do sưysjkytqg éhufpp mạvmzvnh xuốjnilng, cùvnahng đvmuqwcez tửudqxsljem thàsljenh chuyệwcezn tốjnilt, nhưysjkng dùvnah sao éhufpp mạvmzvnh quáytqg thìlfddysjka cũtyknng khôajgvng ngọomekt! Xin sưysjk phụudtulfddm sưysjk huynh đvmuqwcez kháytqgc thửudqx thêtyknm mộawfqt lầwcezn, chọomekn ngưysjkomeki thíremich hợauvkp hơbkstn đvmuqi!"

Mộawfqt loạvmzvt lờomeki nóhjjdi nhưysjk vậjlady, sau khi từgbqm trong miệwcezng Hàsljen Lậjladp thốjnilt ra, ýhddr tứmhug chốjnili từgbqmtyknn trong lộawfq ra khôajgvng thểwllr nghi ngờomek rồhzpli, khiếjmqmn cho vợauvk chồhzplng Lýhddrhjjda Nguyêtyknn cóhjjd chúnwkkt bấdnmot ngờomek.

Thiếjmqmu phụudtu thìlfdd vẫdspqn vậjlady, tựiprba hồhzpl nghĩuuqs tớzdabi gìlfdd đvmuqóhjjd, khôajgvng nóhjjdi câvergu gìlfdd, màslje vịhxgqysjk phụudtusljey củunfwa hắleiqn, nhíremiu màsljey mộawfqt cáytqgi, trởsljetyknn cóhjjd chúnwkkt bựiprbc bộawfqi.

"Ngưysjkơbksti cũtyknng nghe rồhzpli đvmuqóhjjd, vi sưysjkvnah sao cũtyknng đvmuqãraka vỗaxmj ngựiprbc đvmuqáytqgp ứmhugng Hồhzplng Phấdnmot sưysjkytqg ngưysjkơbksti việwcezc nàsljey rồhzpli, nhưysjk thếjmqmsljeo cóhjjd thểwllr đvmuqqdeji ýhddr? Kểwllr cảazazsljehjjd ngưysjkomeki thíremich hợauvkp đvmuqwllr chọomekn hơbkstn, vi sưysjktyknng sẽumwv khôajgvng xuấdnmot ngôajgvn phảazazn ngữcvce. Vềtykn phầwcezn ngưysjkơbksti lo lắleiqng chuyệwcezn nha đvmuqwcezu bịhxgq giáytqgo huấdnmon khôajgvng vui, đvmuqóhjjdsljeng làslje quáytqg quan trọomekng hóhjjda! Ngưysjkomeki tu tiêtyknn chúnwkkng ta, cóhjjd bao nhiêtyknu đvmuqôajgvi bạvmzvn song tu, ngay từgbqm đvmuqwcezu đvmuqãrakalfddnh đvmuqwcezu ýhddr hợauvkp đvmuqưysjkauvkc! Chảazaz phảazazi đvmuqtyknu làslje sau khi ăhufpn ởsljevergu dàsljei, tựiprb nhiêtyknn làslje chồhzplng gọomeki vợauvk thưysjka đvmuqóhjjd sao!"hddrhjjda Nguyêtyknn khẩfarfu khíremihjjd chúnwkkt nghiêtyknm khắleiqc, mơbkst hồhzpl mang theo mộawfqt mùvnahi vịhxgq tráytqgch mắleiqng ởsljetyknn trong.

sljen Lậjladp nghe xong, âvergm thầwcezm kêtyknu khổqdej khôajgvng ngừgbqmng. Nhưysjkng muốjniln đvmuqwllr cho hắleiqn lậjladp tứmhugc tìlfddm ra mộawfqt cáytqgi cớzdab cựiprb tuyệwcezt, tựiprba hồhzpl thậjladt đvmuqúnwkkng làslje khôajgvng dễcmcosljeng! Chíreminh vàsljeo lúnwkkc nàsljey, thiếjmqmu phụudtu lạvmzvi đvmuqawfqt nhiêtyknn nóhjjdi ra mộawfqt câvergu nóhjjdi, khiếjmqmn cho Lýhddrhjjda Nguyêtyknn lấdnmoy làsljem kinh hãrakai, cuốjnili cùvnahng đvmuqãraka giảazazi vâvergy cho Hàsljen Lậjladp.

"Hàsljen Lậjladp, thờomeki gian ngưysjkơbksti vàslje Đzmxfqdejng nha đvmuqwcezu nhậjladp cốjnilc kháytqgc biệwcezt khôajgvng nhiềtyknu, thờomeki gian Trúnwkkc cơbksttyknng khôajgvng cáytqgch quáytqgvergu, cóhjjd phảazazi trong khoảazazng thờomeki gian đvmuqóhjjd nghe đvmuqưysjkauvkc lờomeki đvmuqhzpln nhảazazm gìlfdd hay khôajgvng!"

"Cóhjjd lờomeki đvmuqhzpln nhảazazm gìlfdd?"vergu nàsljey củunfwa thiếjmqmu phụudtu, làsljem cho Lýhddrhjjda Nguyêtyknn lấdnmoy làsljem kinh hãrakai, khôajgvng khỏcqwti ngạvmzvc nhiêtyknn hỏcqwti. Sau đvmuqóhjjd, lạvmzvi nhìlfddn bộawfq dạvmzvng cam chịhxgqu khôajgvng nóhjjdi lờomeki nàsljeo củunfwa Hàsljen Lậjladp lầwcezn nữcvcea, trong lòbgjnng cảazazm thấdnmoy bấdnmot ngờomek.

zmxfiềtyknu nàsljey cũtyknng làslje thiếjmqmp vàslje mấdnmoy ngưysjkomeki bạvmzvn thâvergn khi táytqgn gẫdspqu, nghe đvmuqưysjkauvkc mộawfqt íremit nhữcvceng lờomeki khôajgvng hay. Cóhjjd lẽumwvslje khôajgvng phảazazi thậjladt đvmuqâvergu!" Thiếjmqmu phụudtu khẽumwv cắleiqn môajgvi đvmuqcqwt mộawfqt chúnwkkt, bộawfq dạvmzvng cóhjjd chúnwkkt hơbksti khóhjjdhjjdi.

"Hai ngưysjkomeki ngưysjkơbksti ra ngoàsljei trưysjkzdabc mộawfqt chúnwkkt, nơbksti nàsljey chỉausdysjku lạvmzvi mộawfqt mìlfddnh Hàsljen Lậjladp làslje đvmuqunfw rồhzpli!"hddrhjjda Nguyêtyknn nhìlfddn thấdnmoy phu nhâvergn mìlfddnh nhưysjk vậjlady, trầwcezm ngâvergm mộawfqt chúnwkkt, đvmuqawfqt nhiêtyknn vung tay lêtyknn, khiếjmqmn Tốjnilng Môajgvng vàsljetykn Huyễcmcon hai ngưysjkomeki đvmuqmhugng bêtyknn ra khỏcqwti phòbgjnng kháytqgch trưysjkzdabc, bêtyknn trong phòbgjnng chỉausdysjku lạvmzvi mộawfqt đvmuqwcez tửudqxsljesljen Lậjladp.

Bộawfq dạvmzvng củunfwa Tốjnilng Môajgvng thìlfdd nhưysjk thưysjkomekng, nghe vậjlady sau khi thi lễcmco, liềtyknn cáytqgo lui. Vũtykn Huyễcmcon kia mặshsjc dùvnah khôajgvng dáytqgm cãrakai lệwceznh sưysjk phụudtu, cũtyknng theo sau hắleiqn rờomeki đvmuqi, nhưysjkng trêtyknn mặshsjt còbgjnn cóhjjd chúnwkkt bộawfq dạvmzvng khôajgvng cam tâvergm, áytqgnh mắleiqt nhìlfddn vềtykn phíremia Hàsljen Lậjladp càsljeng cóhjjd chúnwkkt kháytqgc thưysjkomekng, đvmuqiềtyknu nàsljey làsljem cho Hàsljen Lậjladp sau khi pháytqgt giáytqgc ra, dưysjkomekng nhưysjk trởsljetyknn suy tưysjklfdd đvmuqóhjjd.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.