Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 243 : Dược hiệu

    trước sau   
ndmpn Lậkxump bútwxpng ngódkpkn tay mộnsuet cápiwti, mộnsuet đznnqiểwzflm sápiwtng màndmpu lụnojac bay vàndmpo trong ápiwtnh lửmgrja, ápiwtnh lửmgrja bùxuixng lêdkpkn mấvwxyy thưcrxjiqivc, trong đznnqódkpk đznnqnsuet nhiêdkpkn truyềhliqn đznnqếwpfyn thanh âyjwvm củpwwha Lýzkfldkpka Nguyêdkpkn, cựpwwhc kỳvwxy đznnqơifnqn giảpwbin ngắmsnrn gọkikbn vàndmpgzjdndmpng.

"Lậkxump tứcdxzc tớiqivi Lụnojac Ba đznnqnsueng, vi sưcrxjdkpk việgrguc tìlqcom ngưcrxjơifnqi!"

Truyềhliqn xong lờznnqi ấvwxyy, luồpwwhng lửmgrja sápiwtng lậkxump tứcdxzc khẽwpfy vang lêdkpkn mộnsuet tiếwpfyng đznnqndmpng, biếwpfyn thàndmpnh tàndmpn lửmgrja đznnqwpfyy trờznnqi, tiêdkpku tan mấvwxyt tăgdfym.

ndmpn Lậkxump nghe xong thầwpfyn sắmsnrc bìlqconh tĩmlebnh.

Tiếwpfyn vàndmpo phòhltnng ngủpwwh, Hàndmpn Lậkxump từyvzfcrxjiqivi giưcrxjznnqng đznnqápiwtcryno ra mộnsuet cápiwti rưcrxjơifnqng gỗlqco, trong rưcrxjơifnqng códkpk đznnqcttxt mưcrxjznnqi mấvwxyy cápiwti trữznnq vậkxumt đznnqqbbvi khápiwtc nhau. Hàndmpn Lậkxump lấvwxyy ra cápiwti ởlqco trêdkpkn ngưcrxjznnqi, lấvwxyy đznnqglstng tưcrxjiqivng phùxuix lụnojac đznnqãqbgd thu vàndmpo lútwxpc trưcrxjiqivc ra, sau đznnqódkpk dựpwwha theo chủpwwhng loạqbbvi cấvwxyp bậkxumc, phâyjwvn loạqbbvi kỹdkpk chútwxpng từyvzfng cápiwti mộnsuet, phâyjwvn biệgrgut bỏvlyxndmpo trong từyvzfng cápiwti.

Tiếwpfyp theo, sau khi đznnqem cápiwti rưcrxjơifnqng đznnqjytvy trởlqco vềhliq chỗlqcopgql, do dựpwwh mộnsuet chútwxpt, Hàndmpn Lậkxump liềhliqn ra khỏvlyxi phòhltnng ngủpwwh, đznnqi thẳjrbing ra cửmgrja lớiqivn củpwwha đznnqnsueng phủpwwh.


Đfhjwcdxzng trêdkpkn Thầwpfyn phong chu, Hàndmpn Lậkxump hồpwwhi tưcrxjlqcong tớiqivi tìlqconh hìlqconh tu luyệgrgun củpwwha bảpwbin thâyjwvn vàndmptwxpc chếwpfy phùxuix trong bốglstn năgdfym vừyvzfa rồpwwhi. Thầwpfyn sắmsnrc códkpk chútwxpt nặcttxng nềhliq.

Khi mớiqivi vừyvzfa phong bếwpfy đznnqnsueng phủpwwh, Hàndmpn Lậkxump mộnsuet bêdkpkn tu luyệgrgun, mộnsuet bêdkpkn lạqbbvi khai phápiwt mộnsuet cápiwti vưcrxjznnqn thuốglstc cựpwwhc kỳvwxyfhjw mậkxumt bêdkpkn trong phủpwwh. Mặcttxc dùxuix khôxuixng lớiqivn, nhưcrxjng cũpgqlng cũpgqlng đznnqpwwh đznnqwzfl hắmsnrn dùxuixng vàndmpo trồpwwhng trọkikbt thútwxpc giụnojac dưcrxjjmexc thảpwbio sinh trưcrxjlqcong rồpwwhi. Mặcttxt đznnqưcrxjjmexc khi làndmpm nhưcrxj vậkxumy, códkpk thểwzfl trong lútwxpc đznnqang bếwpfy quan, khôxuixng cầwpfyn lo lắmsnrng dưcrxjjmexc thảpwbio đznnqang trong quápiwt trìlqconh thútwxpc giụnojac sinh trưcrxjlqcong bịmucn ngưcrxjznnqi phápiwtt hiệgrgun, hoàndmpn toàndmpn khôxuixng cầwpfyn rờznnqi khỏvlyxi đznnqnsueng phủpwwh, vẫifnqn códkpk thểwzfl tựpwwh cung cấvwxyp đznnqpwwh cho bảpwbin thâyjwvn.

lqco thếwpfy hắmsnrn còhltnn cốglst ýzkfl trêdkpkn vápiwtch đznnqápiwt trêdkpkn đznnqksnynh củpwwha dưcrxjjmexc viêdkpkn mởlqco ra vôxuix sốglstndmpy đznnqcttxc nhữznnqng lỗlqco nhỏvlyxfhjw mậkxumt, vừyvzfa vặcttxn đznnqwzfl cho mặcttxt trờznnqi chiếwpfyu vàndmpo tớiqivi nơifnqi, vàndmpxuixng đznnqwzfl cho bìlqconh nhỏvlyx thu nạqbbvp linh khífhjw. Đfhjwưcrxjơifnqng nhiêdkpkn vịmucn trífhjw củpwwha nhữznnqng lỗlqco nhỏvlyxndmpy, chắmsnrc chắmsnrn đznnqưcrxjjmexc đznnqqbbvi trậkxumn bao phủpwwhndmpo bêdkpkn trong. Khôxuixng cầwpfyn lo bịmucn ngưcrxjznnqi phápiwtt hiệgrgun.

Vềhliq phầwpfyn vưcrxjznnqn thuốglstc lớiqivn bêdkpkn ngoàndmpi kia, thìlqco lạqbbvi bịmucnndmpn Lậkxump sắmsnrp đznnqcttxt tápiwtc dụnojang chuyêdkpkn môxuixn dùxuixng đznnqwzfl che mắmsnrt!

dkpkcrxjznnqn thuốglstc nhỏvlyx. Hàndmpn Lậkxump mớiqivi yêdkpkn tâyjwvm mộnsuet bêdkpkn thútwxpc giụnojac linh dưcrxjjmexc sinh trưcrxjlqcong, mộnsuet bêdkpkn sửmgrj dụnojang tiêdkpkn thiêdkpkn châyjwvn hỏvlyxa luyệgrgun chếwpfy đznnqan dưcrxjjmexc, mặcttxc dùxuixdkpki châyjwvn hỏvlyxa kécrynm mộnsuet chútwxpt so vớiqivi đznnqmucna hỏvlyxa, nhưcrxjng cuốglsti cùxuixng chiếwpfym ưcrxju thếwpfylqco chỗlqco an toàndmpn chắmsnrc chắmsnrn, hơifnqn nữznnqa khôxuixng cầwpfyn sợjmex kỳvwxy hạqbbvn luyệgrgun chếwpfy thấvwxyt bạqbbvi!

Đfhjwan dưcrxjjmexc luyệgrgun chếwpfy ra từyvzf phưcrxjơifnqng thuốglstc cổouhx thựpwwhc sựpwwh khôxuixng thểwzfl coi thưcrxjznnqng.

Sau khi Hàndmpn Lậkxump luyệgrgun chếwpfy ra rồpwwhi uốglstng Luyệgrgun khífhjwpiwtn, lạqbbvi mộnsuet lầwpfyn nữznnqa nếwpfym mùxuixi cảpwbim giápiwtc linh khífhjw nổouhx tung đznnqódkpktwxpc đznnqqbbvt tớiqivi Trútwxpc cơifnq. Khiếwpfyn cho hắmsnrn kinh hãqbgdi tớiqivi mứcdxzc lậkxump tứcdxzc ngồpwwhi xuốglstng luyệgrgun hódkpka, khôxuixng dápiwtm códkpk chútwxpt chậkxumm trễjxgc.

Hiệgrguu quảpwbi kinh ngưcrxjznnqi nhưcrxj thếwpfy, tựpwwh nhiêdkpkn làndmpm cho hắmsnrn trong mộnsuet năgdfym đznnqwpfyu phápiwtp lựpwwhc đznnqnsuet nhiêdkpkn tăgdfyng mạqbbvnh, vưcrxjjmext rấvwxyt xa ngoàndmpi dựpwwh đznnqpiwtn.

piwtch dùxuixng thuốglstc xa xỉksny nhưcrxj thếwpfy, làndmpm cho Hàndmpn Lậkxump triệgrgut đznnqwzfl tiếwpfyt kiệgrgum đznnqưcrxjjmexc tốglsti đznnqa thờznnqi gian thu nạqbbvp linh khífhjw, códkpk thểwzfl toàndmpn tâyjwvm toàndmpn ýzkfl lao vàndmpo tu luyệgrgun luyệgrgun hódkpka thàndmpnh phápiwtp lựpwwhc. Hiệgrguu lựpwwhc củpwwha phápiwtp lựpwwhc tinh tiếwpfyn, tựpwwh nhiêdkpkn đznnqhliq cao vọkikbt lêdkpkn tăgdfyng gấvwxyp bộnsuei!

Đfhjwiềhliqu nàndmpy làndmpm cho Hàndmpn Lậkxump mộnsuet lầwpfyn vui vôxuixxuixng! Việgrguc trùxuixng tu Thanh nguyêdkpkn kiếwpfym quyếwpfyt ba lầwpfyn, đznnqãqbgd trởlqcodkpkn rấvwxyt códkpk thểwzfl thựpwwhc hiệgrgun đznnqưcrxjjmexc!

Thanh nguyêdkpkn kiếwpfym quyếwpfyt, mặcttxc dùxuix đznnqífhjwch xápiwtc giốglstng nhưcrxj ngưcrxjznnqi khápiwtc nódkpki nhưcrxj vậkxumy, sẽwpfy xuấvwxyt hiệgrgun hiệgrgun tưcrxjjmexng cổouhx quápiwti cápiwtch mỗlqcoi mấvwxyy ngàndmpy phápiwtp lựpwwhc lạqbbvi thấvwxyp xuốglstng mộnsuet phầwpfyn. Thếwpfy nhưcrxjng do cápiwtch mỗlqcoi sápiwtu, bảpwbiy ngàndmpy hắmsnrn lạqbbvi uốglstng mộnsuet gódkpki Luyệgrgun khífhjwpiwtn, căgdfyn bảpwbin códkpk thểwzfl khôxuixng đznnqwzfl ýzkfl đznnqếwpfyn chỗlqco thiếwpfyu hụnojat nàndmpy rồpwwhi.

Trong lútwxpc đznnqvwxyy. Hàndmpn Lậkxump còhltnn tòhltnhltn uốglstng Trútwxpc cơifnq đznnqan mộnsuet lầwpfyn, kếwpfyt quảpwbindmp hiệgrguu quảpwbi chẳjrbing códkpk thay đznnqouhxi gìlqco, làndmpm cho Hàndmpn Lậkxump hoàndmpn toàndmpn đznnqoạqbbvn tuyệgrgut vớiqivi loạqbbvi ýzkfl niệgrgum nàndmpy trong đznnqwpfyu.

Nhưcrxjng ởlqco trong thờznnqi gian ba năgdfym sau, đznnqãqbgd xuấvwxyt hiệgrgun sựpwwhlqconh làndmpm cho Hàndmpn Lậkxump cựpwwhc kỳvwxy cảpwbim thấvwxyy bấvwxyt ngờznnq.


Bắmsnrt đznnqwpfyu từyvzfgdfym thứcdxz hai, sau khi uốglstng Luyệgrgun khífhjwpiwtn, cápiwti loạqbbvi cảpwbim giápiwtc linh khífhjw sung tútwxpc kia dầwpfyn dầwpfyn trởlqcodkpkn ífhjwt đznnqi. Thậkxumm chífhjwgdfym sau khôxuixng bằfpndng năgdfym trưcrxjiqivc. Khi tớiqivi năgdfym thứcdxzcrxj, khôxuixng ngờznnq xuấvwxyt hiệgrgun tìlqconh trạqbbvng giốglstng nhưcrxjtwxpc đznnqwpfyu uốglstng Hoàndmpng long đznnqan vàndmp Kim tủpwwhy hoàndmpn, vấvwxyn đznnqhliqndmp khôxuixng hềhliqdkpk bấvwxyt cứcdxzpiwtc dụnojang gìlqco. Vôxuix luậkxumn làndmp uốglstng vàndmpo mấvwxyy gódkpki đznnqan dưcrxjjmexc, bấvwxyt cứcdxz linh khífhjwlqcopgqlng khôxuixng cảpwbim thấvwxyy nữznnqa.

Đfhjwiềhliqu nàndmpy, Hàndmpn Lậkxump đznnqau đznnqwpfyu rồpwwhi, cũpgqlng trởlqcodkpkn cảpwbim thấvwxyy buồpwwhn bựpwwhc!

Bởlqcoi vìlqco đznnqâyjwvy cũpgqlng khôxuixng phảpwbii phápiwtp lựpwwhc đznnqhliq cao nữznnqa, linh khífhjw do Luyệgrgun khífhjwpiwtn cung cấvwxyp, khôxuixng theo kịmucnp tiếwpfyn đznnqnsue phápiwtt sinh củpwwha hắmsnrn lútwxpc nàndmpy. Bằfpndng vàndmpo dưcrxjjmexc tífhjwnh củpwwha Luyệgrgun khífhjwpiwtn, chífhjwnh làndmp vẫifnqn cho hắmsnrn dùxuixng đznnqếwpfyn Trútwxpc cơifnq hậkxumu kỳvwxy, cũpgqlng tuyệgrgut đznnqglsti làndmp sẽwpfy khôxuixng códkpk vấvwxyn đznnqhliqlqco mớiqivi đznnqútwxpng. Đfhjwâyjwvy chífhjwnh làndmp đznnqan dưcrxjjmexc căgdfyn cứcdxzndmpo phưcrxjơifnqng thuốglstc cổouhx luyệgrgun chếwpfy ra! Ngay cảpwbindmp đznnqglsti vơifnqi tu sĩmleb Kếwpfyt đznnqan kỳvwxy, nódkpki khôxuixng chừyvzfng cũpgqlng còhltnn códkpk thểwzfl sinh ra khôxuixng ífhjwt tápiwtc dụnojang chứcdxz!

piwti nàndmpy cùxuixng Hoàndmpng long đznnqan vàndmp Kim tủpwwhy hoàndmpn lútwxpc đznnqwpfyu mấvwxyt đznnqi hiệgrguu lựpwwhc hoàndmpn toàndmpn khôxuixng giốglstng. Đfhjwódkpkndmpcrxjjmexc lựpwwhc củpwwha đznnqan dưcrxjjmexc khôxuixng theo kịmucnp tầwpfyng bậkxumc tu luyệgrgun, làndmp chuyệgrgun hắmsnrn sớiqivm đznnqãqbgddkpk dựpwwh liệgrguu.

Trảpwbii qua suy nghĩmleb đznnqpwwhpiwtch, Hàndmpn Lậkxump còhltnn dùxuixng y thuậkxumt củpwwha mìlqconh trưcrxjiqivc kia đznnqãqbgd họkikbc, làndmpm ra mộnsuet kếwpfyt luậkxumn khôxuixng biếwpfyt làndmp đznnqútwxpng hay sai. Códkpk thểwzfl duyêdkpkn cớiqivndmp do hắmsnrn quápiwt mứcdxzc thưcrxjznnqng xuyêdkpkn uốglstng cápiwti loạqbbvi Luyệgrgun khífhjwpiwtn códkpkcrxjjmexc lựpwwhc quápiwt lớiqivn nàndmpy, kếwpfyt quảpwbi khiếwpfyn cho thâyjwvn thểwzfl hắmsnrn sinh ra tífhjwnh khápiwtng dưcrxjjmexc nhấvwxyt đznnqmucnnh, cho nêdkpkn loạqbbvi đznnqan dưcrxjjmexc nàndmpy dầwpfyn dầwpfyn mấvwxyt đznnqi tápiwtc dụnojang đznnqglsti vớiqivi hắmsnrn.

Đfhjwưcrxja kếwpfyt luậkxumn nàndmpy ra, Hàndmpn Lậkxump khôxuixng cápiwtch nàndmpo nghiệgrgum chứcdxzng nódkpkdkpk chífhjwnh xápiwtc hay khôxuixng. Dùxuix sao trong tu tiêdkpkn giớiqivi, cápiwtch làndmpm xa xỉksny giốglstng nhưcrxj hắmsnrn cứcdxzpiwtch mỗlqcoi mấvwxyy ngàndmpy lạqbbvi uốglstng đznnqan dưcrxjjmexc, vẫifnqn chưcrxja từyvzfng códkpk ngưcrxjznnqi làndmpm qua! Tựpwwh nhiêdkpkn cũpgqlng sẽwpfy khôxuixng códkpk tiềhliqn lệgrgu đznnqwzfldkpk thểwzfllqcom tòhltni vàndmp khôxuixng códkpk kinh nghiệgrgum đznnqwzfl tham khảpwbio rồpwwhi.

Nhưcrxjng Hàndmpn Lậkxump vẫifnqn hy vọkikbng rằfpndng, sau khi ngừyvzfng uốglstng đznnqan dưcrxjjmexc nàndmpy mộnsuet quãqbgdng thờznnqi gian, Luyệgrgun khífhjwpiwtn vẫifnqn códkpk thểwzfldkpkpiwtc dụnojang mộnsuet lầwpfyn nữznnqa.

Nuôxuixi dưcrxjhltnng ýzkfl nghĩmlebndmpy, Hàndmpn Lậkxump trong mộnsuet năgdfym cuốglsti cùxuixng ngừyvzfng uốglstng đznnqan dưcrxjjmexc, màndmp đznnqouhxi lạqbbvi dùxuixng đznnqưcrxjznnqng lốglsti thôxuixng thưcrxjznnqng tu luyệgrgun Thanh nguyêdkpkn kiếwpfym quyếwpfyt.

Nhưcrxjng thódkpki quen dùxuixng linh dưcrxjjmexc, sau khi tốglstc đznnqnsue tu luyệgrgun vụnojat tiếwpfyn bộnsueqbgdnh liệgrgut, lạqbbvi khiếwpfyn hắmsnrn quảpwbi thựpwwhc làndmpm theo phưcrxjơifnqng phápiwtp bìlqconh thưcrxjznnqng e rằfpndng tiếwpfyn đznnqnsue chậkxumm thậkxumt sựpwwh khôxuixng cápiwtch nàndmpo chịmucnu đznnqưcrxjjmexc. Càndmpng huốglstng chi nếwpfyu thậkxumt phảpwbii theo phưcrxjơifnqng phápiwtp nàndmpy tiếwpfyn hàndmpnh tu luyệgrgun, bằfpndng vàndmpo tưcrxj chấvwxyt củpwwha hắmsnrn đznnqyvzfng nódkpki làndmp phảpwbii trùxuixng tu ba lưcrxjjmext, ngay cảpwbi mộnsuet lưcrxjjmext trong nhữznnqng năgdfym củpwwha cuộnsuec đznnqznnqi hắmsnrn cũpgqlng tuyệgrgut đznnqglsti làndmp chuyệgrgun hy vọkikbng xa vờznnqi!

Nhẫifnqn nhịmucnn đznnqưcrxjjmexc mộnsuet năgdfym tốglstc đznnqnsue tu luyệgrgun chậkxumm nhưcrxjxuixa bòhltn, kếwpfyt quảpwbihltnn làndmpm cho Hàndmpn Lậkxump thấvwxyt vọkikbng cựpwwhc đznnqnsue. Sau khi uốglstng Luyệgrgun khífhjwpiwtn mộnsuet lầwpfyn nữznnqa, cũpgqlng chẳjrbing còhltnn chútwxpt nàndmpo tápiwtc dụnojang nàndmpo. Xem ra đznnqan dưcrxjjmexc nàndmpy đznnqãqbgd hoàndmpn toàndmpn mấvwxyt đznnqi tápiwtc dụnojang đznnqglsti vớiqivi hắmsnrn, chỉksnydkpklqcom linh dưcrxjjmexc khápiwtc màndmp thôxuixi.

Cho nêdkpkn dưcrxjiqivi loạqbbvi tìlqconh hìlqconh ấvwxyy, ngay cảpwbindmp lầwpfyn nàndmpy Lýzkfldkpka Nguyêdkpkn khôxuixng dùxuixng truyềhliqn âyjwvm phùxuix gọkikbi hắmsnrn vềhliq, Hàndmpn Lậkxump cũpgqlng đznnqmucnnh ra khỏvlyxi đznnqnsueng phủpwwh đznnqi mộnsuet chuyếwpfyn rồpwwhi.

xuix sao trêdkpkn tay, còhltnn códkpk nguyêdkpkn liệgrguu củpwwha mộnsuet loạqbbvi phưcrxjơifnqng thuốglstc cổouhx chưcrxja kiếwpfym đznnqpwwh, chỉksnydkpk luyệgrgun chếwpfy đznnqưcrxjjmexc loạqbbvi Tụnoja linh đznnqơifnqn nàndmpy, phápiwtp lựpwwhc mớiqivi códkpk thểwzfl lầwpfyn nữznnqa tiếwpfyn bộnsue đznnqdkpkn cuồpwwhng. Hơifnqn nữznnqa hắmsnrn đznnqmucnnh đznnqi xa tìlqcom thêdkpkm mộnsuet sốglst phưcrxjơifnqng thuốglstc vềhliq, nếwpfyu Tụnoja linh đznnqan giốglstng nhưcrxj Luyệgrgun khífhjwpiwtn sẽwpfy mấvwxyt đznnqi hiệgrguu lựpwwhc nhưcrxj vậkxumy màndmpdkpki, Hàndmpn Lậkxump cũpgqlng chỉksny đznnqàndmpnh cápiwtch mỗlqcoi vàndmpi năgdfym, lạqbbvi đznnqouhxi dùxuixng mộnsuet loạqbbvi đznnqơifnqn dưcrxjjmexc màndmp thôxuixi.

Vềhliq phầwpfyn họkikbc tậkxump vàndmp luyệgrgun phùxuix, thìlqco lạqbbvi thuậkxumn lợjmexi cựpwwhc kỳvwxy.


Mỗlqcoi ngàndmpy hắmsnrn đznnqhliqu bớiqivt ra thờznnqi gian gầwpfyn nửmgrja ngàndmpy, đznnqwpfyu tiêdkpkn từyvzf phápiwtp thuậkxumt cấvwxyp thấvwxyp đznnqwzfldkpk thểwzfl phápiwtt ra ngay bắmsnrt đznnqwpfyu luyệgrgun tậkxump, khôxuixng ngừyvzfng đznnqdkpkn cuồpwwhng luyệgrgun chếwpfy phùxuix lụnojac khôxuixng quýzkfl trọkikbng tàndmpi liệgrguu chútwxpt nàndmpo. Phưcrxjơifnqng phápiwtp xa xỉksnyqbgdng phífhjw nhưcrxj thếwpfyndmpm cho chếwpfy phùxuixcrxj khápiwtc căgdfyn bảpwbin khôxuixng cápiwtch nàndmpo tưcrxjlqcong tưcrxjjmexng, khiếwpfyn cho trìlqconh đznnqnsue chếwpfy phùxuix củpwwha Hàndmpn Lậkxump mộnsuet mạqbbvch tăgdfyng cao. Bâyjwvy giờznnq đznnqãqbgddkpk thểwzfl miễjxgcn cưcrxjhltnng chếwpfy ra phùxuix lụnojac bậkxumc cao sơifnq cấvwxyp rồpwwhi, mặcttxc dùxuix tỷizei lệgrgu thàndmpnh côxuixng vẫifnqn còhltnn thấvwxyp đznnqếwpfyn đznnqápiwtng thưcrxjơifnqng!

Hắmsnrn đznnqãqbgd quyếwpfyt đznnqmucnnh, lầwpfyn sau khi bếwpfy quan, sẽwpfy bắmsnrt đznnqwpfyu họkikbc tậkxump vàndmp tu luyệgrgun phápiwtp thuậkxumt trung cấvwxyp, cùxuixng thửmgrj nghiệgrgum luyệgrgun chếwpfy mộnsuet ífhjwt trung cấvwxyp phùxuix lụnojac, đznnqâyjwvy mớiqivi làndmp mụnojac tiêdkpku chếwpfy phùxuix chủpwwh yếwpfyu củpwwha hắmsnrn.

Mặcttxt khápiwtc, trong lútwxpc đznnqang bếwpfy quan, Hàndmpn Lậkxump ngoạqbbvi trừyvzf Luyệgrgun khífhjwpiwtn ra, đznnqqbbvi khápiwti còhltnn nhâyjwvn dịmucnp lútwxpc nhàndmpn rỗlqcoi, đznnqãqbgd luyệgrgun chếwpfy ra bảpwbiy tápiwtm viêdkpkn Đfhjwmucnnh nhan đznnqơifnqn, chắmsnrc làndmphltnhltn khápiwtc thưcrxjznnqng nêdkpkn đznnqãqbgd uốglstng mộnsuet viêdkpkn. Nếwpfyu nhưcrxj quảpwbi thậkxumt códkpk thểwzfl giữznnq nhan sắmsnrc màndmpdkpki, Hàndmpn Lậkxump đznnqưcrxjơifnqng nhiêdkpkn phi thưcrxjznnqng vui mừyvzfng rồpwwhi, dùxuix sao ai cũpgqlng khôxuixng hy vọkikbng mộnsuet ngàndmpy mìlqconh sẽwpfydkpkc bạqbbvc da mồpwwhi, cho dùxuix thâyjwvn thểwzfl tu tiêdkpkn giảpwbi giàndmp yếwpfyu đznnqi cũpgqlng đznnqcttxc biệgrgut chậkxumm vôxuixxuixng.

twxpc nàndmpy, do chuyệgrgun đznnqan dưcrxjjmexc mấvwxyt đznnqi hiệgrguu lựpwwhc, khiếwpfyn cho Hàndmpn Lậkxump đznnqang phi hàndmpnh rấvwxyt làndmp buồpwwhn bựpwwhc, nhưcrxjng vẫifnqn códkpk chútwxpt hiếwpfyu kỳvwxy vớiqivi việgrguc sưcrxj phụnojazkfldkpka Nguyêdkpkn củpwwha mìlqconh đznnqnsuet nhiêdkpkn muốglstn gặcttxp mìlqconh. Khôxuixng nhịmucnn đznnqưcrxjjmexc đznnqpiwtn xem tớiqivi cùxuixng làndmplqco chuyệgrgun gìlqco, màndmp sau bốglstn năgdfym lạqbbvi chủpwwh đznnqnsueng tìlqcom tớiqivi mìlqconh.

Cứcdxz nhưcrxj vậkxumy, Hàndmpn Lậkxump ôxuixm mộnsuet bụnojang đznnqwpfyy tâyjwvm sựpwwh, đznnqi tớiqivi Lụnojac Ba đznnqnsueng. Chỉksnyndmp truyềhliqn âyjwvm trởlqco ra, mởlqco ra cấvwxym chếwpfy khôxuixng phảpwbii làndmp vịmucn đznnqqbbvi sưcrxj huynh kia nữznnqa, màndmpndmp mộnsuet vịmucn thanh niêdkpkn anh tuấvwxyn khoảpwbing chừyvzfng hai mưcrxjơifnqi tuổouhxi, môxuixi hồpwwhng răgdfyng trắmsnrng.

Chưcrxja chờznnq cho Hàndmpn Lậkxump mởlqco miệgrgung, trápiwti lạqbbvi thanh niêdkpkn nàndmpy trưcrxjiqivc tiêdkpkn thảpwbin nhiêdkpkn nódkpki vớiqivi hắmsnrn:

"Làndmpndmpn sưcrxj đznnqgrgu sao, ta làndmp đznnqgrgu tửmgrj thứcdxzpiwtu củpwwha sưcrxj phụnojapgql Huyễjxgcn, sưcrxj phụnoja khiếwpfyn ta trựpwwhc ởlqco đznnqâyjwvy đznnqjmexi ngưcrxjơifnqi đznnqãqbgdyjwvu, theo ta đznnqếwpfyn đznnqâyjwvy đznnqi!"

pgql Huyễjxgcn sau khi nódkpki xong, cũpgqlng khôxuixng thèwtcum nhìlqcon đznnqếwpfyn Hàndmpn Lậkxump mộnsuet cápiwti liềhliqn xoay ngưcrxjznnqi đznnqi luôxuixn, đznnqiềhliqu nàndmpy làndmpm cho Hàndmpn Lậkxump khódkpk hiểwzflu khẽwpfy sờznnq sờznnq mặcttxt.

"Mặcttxt màndmpy vêdkpknh vápiwto, khôxuixng nhấvwxyt thiếwpfyt phảpwbii nhưcrxj vậkxumy làndmpm cho ngưcrxjznnqi ta ghécrynt thêdkpkm!"

ndmpn Lậkxump códkpk chútwxpt bựpwwhc mìlqconh, rồpwwhi vẫifnqn bấvwxyt đznnqmsnrc dĩmleb theo sápiwtt sau hắmsnrn. Hai ngưcrxjznnqi trong lútwxpc đznnqódkpk, tựpwwh nhiêdkpkn mộnsuet câyjwvu cũpgqlng khôxuixng nódkpki gìlqco, cứcdxz nhưcrxj vậkxumy trựpwwhc tiếwpfyp đznnqi tớiqivi đznnqqbbvi sảpwbinh dùxuixng đznnqwzfl tiếwpfyp khápiwtch. Bêdkpkn trong códkpk ba ngưcrxjznnqi đznnqang ngồpwwhi trêdkpkn ghếwpfy, bêdkpkn cạqbbvnh códkpk hai ngưcrxjznnqi đznnqang đznnqcdxzng.

Ngưcrxjznnqi ngồpwwhi chífhjwnh làndmp vợjmex chồpwwhng Lýzkfldkpka Nguyêdkpkn vàndmp mộnsuet vịmucn phu nhâyjwvn y phụnojac màndmpu hồpwwhng xa lạqbbv, bộnsue dạqbbvng phu nhâyjwvn khoảpwbing chừyvzfng ba mưcrxjơifnqi tuổouhxi hoặcttxc hơifnqn mộnsuet chútwxpt, trôxuixng vẫifnqn rấvwxyt hấvwxyp dẫifnqn, nhưcrxjng trêdkpkn mặcttxt lạqbbvnh nhưcrxjgdfyng vậkxumy, mơifnq hồpwwh lộnsue ra mộnsuet luồpwwhng sápiwtt khífhjwndmp tu tiêdkpkn giảpwbi rấvwxyt hiếwpfym mang theo.

ndmpo lútwxpc nàndmpy Lýzkfldkpka Nguyêdkpkn bộnsue dạqbbvng nhưcrxj đznnqang cùxuixng phu nhâyjwvn nódkpki gìlqco đznnqódkpk, xem thầwpfyn sắmsnrc vàndmp ngôxuixn ngữznnq, tựpwwha hồpwwh phi thưcrxjznnqng tôxuixn kífhjwnh ngưcrxjznnqi nàndmpy.

ndmplqcodkpkn cạqbbvnh códkpk hai ngưcrxjznnqi đznnqang đznnqcdxzng, mộnsuet ngưcrxjznnqi làndmp tứcdxzcrxj huynh Tốglstng Môxuixng màndmpndmpn Lậkxump đznnqãqbgd từyvzfng gặcttxp qua, ngưcrxjznnqi còhltnn lạqbbvi còhltnn lạqbbvi làndmp vịmucn thiếwpfyu nữznnqcrxjznnqi tápiwtm mưcrxjznnqi chífhjwn tuổouhxi, đznnqpwwhng dạqbbvng cũpgqlng mặcttxc mộnsuet thâyjwvn y phụnojac màndmpu hồpwwhng, dung mạqbbvo coi nhưcrxj xinh đznnqbxmtp, nhưcrxjng giữznnqa mi mắmsnrt ngầwpfym mang vẻyzge phong tìlqconh, hơifnqn nữznnqa xem bộnsue dạqbbvng bêdkpkn ngoàndmpi nàndmpng cùxuixng phu nhâyjwvn mặcttxc y phụnojac màndmpu hồpwwhng kia códkpk quan hệgrgu mậkxumt thiếwpfyt.

"Hàndmpn Lậkxump, qua đznnqâyjwvy gặcttxp Hồpwwhng Phấvwxyt sưcrxjpiwt ngưcrxjơifnqi!"

zkfldkpka Nguyêdkpkn vừyvzfa thấvwxyy Hàndmpn Lậkxump tiếwpfyn vàndmpo, lậkxump tứcdxzc cao hứcdxzng gọkikbi mộnsuet tiếwpfyng. Màndmp vịmucnpgql Huyễjxgcn kia, thìlqco lạqbbvi khôxuixng nódkpki mộnsuet lờznnqi đznnqi tớiqivi bêdkpkn cạqbbvnh Tốglstng Môxuixng, đznnqcdxzng khoanh tay.

"Hồpwwhng Phấvwxyt sưcrxjpiwt!"ndmpn Lậkxump mặcttxc dùxuix khôxuixng biếwpfyt chuyệgrgun gìlqco xảpwbiy ra, nhưcrxjng lịmucnch sựpwwhqbgd giao làndmp cầwpfyn thiếwpfyt, tựpwwh nhiêdkpkn khôxuixng thểwzfl thiếwpfyu đznnqưcrxjjmexc.

Phu nhâyjwvn mặcttxc y phụnojac màndmpu hồpwwhng sau khi nghe xong lờznnqi chàndmpo củpwwha Hàndmpn Lậkxump, cũpgqlng khôxuixng códkpk lậkxump tứcdxzc tỏvlyx vẻyzgelqco, ngưcrxjjmexc lạqbbvi bắmsnrt đznnqwpfyu tỉksny mỉksny đznnqápiwtnh giápiwt trêdkpkn dưcrxjiqivi Hàndmpn Lậkxump.

Sau mộnsuet hồpwwhi lâyjwvu, trêdkpkn mặcttxt bàndmp ta mớiqivi lộnsue ra mộnsuet nécrynt mỉksnym cưcrxjznnqi, nódkpki hơifnqi rin rífhjwt.

"Ừlpxr, rấvwxyt khápiwt!"

"Ha ha! Xem ra, Hồpwwhng Phấvwxyt sưcrxj tỷizei rấvwxyt vừyvzfa lòhltnng! Đfhjwgrgu tửmgrjndmpy củpwwha ta mặcttxc dùxuixcrxjiqivng mạqbbvo bìlqconh thưcrxjznnqng mộnsuet chútwxpt, nhưcrxjng chífhjwnh làndmp Trútwxpc cơifnq kỳvwxy tu sĩmleb chífhjwnh hiệgrguu, hơifnqn nữznnqa làndmp ngưcrxjznnqi ôxuixn hòhltna cơifnq trífhjw, rấvwxyt đznnqưcrxjjmexc lòhltnng ta đznnqódkpk!"zkfldkpka Nguyêdkpkn, thấvwxyy bộnsue dạqbbvng củpwwha phu nhâyjwvn mặcttxc y phụnojac màndmpu hồpwwhng dưcrxjznnqng nhưcrxjndmpi lòhltnng, nhấvwxyt thờznnqi cũpgqlng trởlqcodkpkn vui vẻyzge ra mặcttxt, cũpgqlng tâyjwvng bốglstc Hàndmpn Lậkxump thậkxumt lớiqivn lêdkpkn.

ndmpm cho Hàndmpn Lậkxump nghe đznnqưcrxjjmexc đznnqútwxpng làndmp mụnoja mịmucn cảpwbi đznnqwpfyu, khôxuixng biếwpfyt lýzkfl do tạqbbvi sao.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.